Page 1

Online Monday, April 29, 2013

k0

News Clipping ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรู ปพรรณ

รั บซื,อ ขายออก 20,300 20,400 20,011 20,800

ที%มา : www.goldtrader.or.th

Spot Ask Gold Price 1,471.50 Silver 24.32 Platinum 1,487.00 Palladium 682.00 ที%มา: www.thebulliondesk.com

Pranda Jewelry Plc.

ราคานํามั น (บาท/ลิ ตร) ดี เซล เบนซิน 95 แก๊ สโซฮอล์ 91 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E20 แก๊ สโซฮอล์ 95 E85

29.99 44.35 34.68 37.13 32.18 21.38

ที%มา : www.pttplc.com

ราคาเปลี%ยนแปลงของหุ้นในตลาดหลักทรั พย์ : ณ วันที% 26 เม.ย.2556 หลักทรัพย์ ครั,ปิงก่ดอน ราคา เปิ ด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE ดัชนี หลักทรั พย์ แฟชั%น ตลาด หลักทรั พย์

9.60 0.710 10.80 14.20 26.75

9.60 0.710 14.30 26.75 ปิ ดที% (จุด) -

ปริ มาณ ราคา เปลี%ยน มูลค่ า ปิ ด แปลง ซื,อขาย(หุ้น) การซื,อขาย 9.65 +0.05 734,900 7,085,290 0.687 -0.023 3,988,000 2,740,890 14.20 6,500 92,850 27.00 +0.25 199,900 5,486,600 มูลค่ า เปลี%ยนแปลง (ล้ านบาท) (จุด) -

1,582.93

54,546.90

+8.68

ที%มา : นสพ.ข่ าวหุ้น

จิวเวลรี หรู ประดับข้ อมือ คอลเลกชันใหม่ ดไี ซน์ ลํา นสพ.ประชาชาติธุรกิจ วั นที 29 เม.ย.-1 พ.ค.2556

อั ตราแลกเปลี%ยนเงินตราต่ างประเทศ

ธนบัตร คอลเลกชั%นจิวเวลรี% ชุดใหม่ ในชื%อ “โวยาจ ดอง เลอ ต็ องส์ ” (Voyage dans le สกุ ลเงิน ราคารั บซื,อ ราคาขาย temp) ซึงออกแบบโดย ลอเรนซ์ โบเมอร์ (Lorenz Baumer) ผู้อํานวยการฝ่ าย USD: 50-100 28.90 29.55 สร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ จิวเวลรี% หลุ ย ส์ วิ ตตอง คอลเลกชั นนี เป็ นการนํ า ลาย GBP (UK) 44.72 46.13 ดอกไม้ โมโนแกรมของหลุยส์ วิตตอง มาตีความใหม่ ทีออกแบบให้ ดูคล้ า ยกั บ EUR (Euro Zone) 37.65 38.67 ลวดลายของผ้ าลูกไม้ ไม่ ว่าจะเป็ นสร้ อยคอทีรั งสรรค์ ออกมาเป็ นปกเสื อแบบ JPY (Japan: 100) 29.48 30.72 “ปี เตอร์ แพน” (Peter Pan Collar) ที ทํ า ให้ ห วนนึ ก ไปถึ งยุ ควิ ก ตอเรี ย และ HKD (Hong Kong) 3.68 3.88 สะท้ อนถึงผลงานการสร้ างสรรค์ ของมาร์ ค จาคอบส์ ด้ วยวิ ธีก ารนํ า เพชรมา CNY (China) 4.38 4.91 ประกอบกันให้ เป็ นลายตารางสีเหลียม สะท้ อนให้ เห็นแรงบันดาลใจจาก ลวดลายดามิ เยร์ อันเป็ นเอกลักษณ์ ของหลุ ย ส์ วิ ตตอง คอลเล็ ก ชั นนี ลายโมโนแกรมได้ ถู ก นํ า มา ตีความใหม่ ภายใต้ แนวคิดแบบสถาปั ตยกรรมและการนํ า เสนอในแบบที ลํ ายุ ค ทั งการนํ า เสนอ เพชรทีเจียระไนเป็ นรู ปดาวในแบบของหลุยส์ วิ ตตอง ขนาด 2.56 กะรั ต จั ดวางระหว่ า งกลุ่ ม ดาว ระยิบระยับของเพชรทีได้ รับ การเจี ย ระไนเป็ นรู ป มาร์ คี ล (Marquise-cut) และทองคํ า ที ฉาบด้ วยผง เซรามิ กสีนําเงิน ซึงนั บว่ าเป็ นควมพิเศษอย่ างยิงทีโลหะ

โอนเงิน

ราคาขาย ตัDวแลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

29.15 45.13000 37.92750 29.72875 3.74875 4.69625

29.40 45.70250 38.42500 30.26250 3.79375 4.82000

ราคารั บซื,อ ตัDวแลกเงิน & ดราฟ 29.05 45.01250 37.83625 29.65875 3.73625 4.65500

คิมเบอร์ ลีย์ โปรเซส นสพ.ข่ าวสด วั นที 29 เมษายน 2556 Kimberly Process (คิมเบอร์ ลีย์ โปรเซส) หรื อกระบวนการคิ ม เบอร์ ลี ย์ คือ การให้ รัฐบาลของแต่ ละประเทศรั บ รองว่ า เพชรส่ งออกได้ ม าจาก เหมื องและธุรกิจที%ถูกกฏหมาย และผู้ประกอบการที%มี ใ บรั บ รองเท่ า นั, น จึงจะสามารถเข้ าสู่ตลาดโลกได้ เนื องจากใบรั บ รองนี จะมี ร ายละเอี ย ด ของทุ ก ขั นตอนในการผลิ ตเพชร ตั งแต่ ออกจากเหมื องถึ งผู้ ค้า ปลี ก ดังนั น ลูกค้ าทีจะซือเพชรทีผ่ านการเจียระไนแล้ ว ควรร้ องขอใบรั บ รอง จากห้ างร้ านทุกครั งเพือความแน่ ใจว่ า เพชรไม่ ได้ มาจากแหล่ งผิดกฏหมายทังหลาย เช่ น เพชรสีเลือด ประเทศที ตกลงร่ วมในคิ ม เบอร์ ลี ย์ โ ปรเซส จะไม่ ได้ รับอนุ ญาตให้ ค้าขายกับประเทศอืนทีไม่ ใช่ สมาชิก จึงเป็ นทีเชือกันว่ าโครงการนี มี ส่วนช่ วยลดการรั วไหลของเพชรแห่ งความขั ดแย้ งเข้ า สู่ ตลาดอัญมณี โลกได้ อย่ างมาก ปั จจุบันมี รัฐบาลจาก 71 ประเทศ และองค์ กรอิสระอีกหลายองค์ ก รเข้ า ร่ วม และจากเดื อนธั น วาคม ค.ศ. 2006 ก็ เหลือเพียง 2 ประเทศที%ถูกห้ ามค้ าขายกับประเทศอื%นๆ คือ ไลบีเรย และไอวอรี โคสต์


Monday, April 29, 2013

Page 2

เย้ ายวนไปกับโอเมก้ า ไฟน์ จิวเวลรี คอลเลกชัน นสพ.แนวหน้ า วั นที 29 เมษายน 2556 โอเมก้ า เผยโฉมเครื องประดับชินล่ าสุด โอเมก้ า ไฟน์ จิวเวลรี% กับ 5 คอลเลกชันทีหลอมรวมเอกลั ก ษณ์ ความ งามแห่ งโอเมก้ าเข้ ากับงานดีไซน์ ทีประณี ตบรรจง สําหรั บหญิ งสาวผู้เปี ยมไปด้ วยรสนิ ยม กริ ฟ เฟส คอลเลกชั% น เครื องประดับอัญมณี ทีนํ า DNA ของเรื อนเวลารุ่ นคอลสเตลเลชันมาใช้ เป็ นตัวแทนถ่ ายทอดความเป็ นหญิ งสาว ทีร่ าเริ งสดใส ทังแหวน, ต่ างหู และสร้ อยคอ รั งสรรค์ ขึนจาก เยลโล่ โ กลด์ , เรดโกลด์ และไวท์ โ กลด์ โอเมก้ า ฟลาวเวอร์ คอลเลกชันของดอกไม้ สัญลักษณ์ ซึงบ่ งบอกความน่ าหลงใหล ประกอบด้ วย แหวน, ต่ างหู และจี นํ าเสนอ 2 รู ปแบบ คือ ทองเรดโกลด์ 18 กะรั ต คู่กับเปลือกหอยมุ ก สือความหมายถึงความเป็ นแม่ เป็ นดังผู้พิทักษ์ รั ก ษา และทองไวท์ โ กลด์ 18 กะรั ตประดั บ เพชรและโอนิ ก ซ์ หิ น สี ทีสวยงาม ตัวแทนของพลัง แห่ งการปกป้อง โอเมก้ ามาเนี ย ดิวดร็ อป ถ่ ายทอดออกมาเป็ นสร้ อยข้ อมื อ, สร้ อยคอ, จี และต่ า งหู สื อถึ งความสดใส แต่ สง่ างามของวัยรุ่ นสาว โอเมก้ า อควอ รั งสรรค์ ขึนจากวัสดุลําค่ า ไม่ ว่าจะเป็ นทอง ไวท์ โกลด์ , เยลโล่ โ กลด์ หรื อ เรดโกลด์ 18 กะรั ต ทังแบบประดับด้ วยเพชรนํ างามระยิ บ ระยั บ และแบบขั ดเงาแวววาว สื บ ทอดตํ า นานแห่ ง “โอเมก้ า” กับ “นํ า” และโอเมก้ า อควอ สวิง โดดเด่ นด้ วยงานดี ไซน์ และการเลื อกใช้ วัส ดุ ที หลากหลาย นอกจาก ทองเยลโล่ โกลด์ , พิงค์ โกลด์ , ไวท์ โกลด์ 18 กะรั ตผ่ านการขัดเงาประดับด้ วยเพชรแล้ ว ยั งนํ า เซรามิ ก สี ข าวและดํ า มาเป็ นอีกสองทางเลือก

ส่ งออกอัญมณีวูบเซ่ นบาทแข็งโป๊ก นสพ.ข่ าวสด วั นที 29 เมษายน 2556 นายศิริพล ยอดเมื องเจริ ญ ประธานกรรมการบริ ห ารสถาบั น วิ จัย และพั ฒ นาอั ญ มณี และเครื% องประดั บ แห่ งชาติ (องค์ ก ารมหาชน) หรื อจี ไอที เปิ ดเผยว่ า ภาพรวมอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื องประดับในช่ วง 2 เดือนแรกของปี นี ลดลง 20% จากปี ที แล้ วที มี มู ล ค่ า การส่ งออกทั งปี 13,000 ดอลลาร์ สหรั ฐ เป็ นผลมาจากค่ าเงินบาทแข็งค่ าและสถาวะเศรษฐกิจโลกผั น ผวน ส่ วนคู่ แ ข่ งประเทศอิ น เดี ย และจี น รุ ก ตลาดอย่ า งหนั ก อย่ า งไร ก็ตาม ไทยยังได้ เปรี ยบด้ านแรงงานฝี มื อ แต่ ต้องเร่ งพัฒนาและสร้ างบุ คลากรให้ ม ากขึ, น เพื% อให้ ห นี ค่ ู แ ข่ ง ล่ า สุ ดสถาบั น ได้ จัดโครงการประกวด ออกแบบเครื องประดับเป็ นปี ที 7 เน้ นกระตุ้นให้ เกิดการสร้ างสรรค์ ผ ลงานใหม่ ๆ ผู้ ส นใจส่ งผลงานได้ ตังแต่ วัน นี ถึ ง 26 มิ . ย.นี ดู ร ายละเอี ย ดที www.git.or.th

สรรพากรยันไม่ ปรั บวิธีเก็บแวตค้ าทอง นสพ.M2F วั นที 29 เมษายน 2556 นางจิตรมณี สุวรรณพูล ที%ปรึ กษากรมสรรพากร กล่ า วว่ า ปั จจุ บั น กรมสรรพากรเก็ บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ ม (แวต) จากร้ านค้ า ทองเพี ย งอย่ า งเดี ย ว โดยให้ คิดจากส่ วนต่ างของราคาทองหรื อกําไรทองที%ร้านค้ าทองขายได้ หากให้ มีการเก็บแวตซือขายทองคําทุกครั ง จะเป็ นภาระกั บ ผู้ ซื อและผู้ ข าย และอาจส่ งผลให้ ราคาทองคําเพิมสูงขึนอีก เพราะมี ต้นทุนเพิมขึน

กูรูระบุราคาทองคําปี นี มีโอกาสตํา 2 หมืนบาทอีก นสพ.โลกวั นนี วั นที 29 เมษายน 2556 สถานการณ์ ราคาทองคําในสัปดาห์ นี นพ.กฤชรั ตน์ หิ รั ณ ยศิ ริ ประธานกรรมการเอ็มทีเอสโกลด์ แม่ ทองสุ ก ออกมาระบุ ว่า จะเคลื อนตั ว แบบไซด์ เ วย์ ใ นกรอบกว้ างที 1,430-1,495 เหรี ยญต่ อออนซ์ แนวโน้ มราคาทองคํายั งปรั บ ลดลงได้ อีก ใน ปี นี โดยมี โอกาสปรั บลงไปทดสอบที 1,320 เหรี ย ญสหรั ฐ ต่ อ ออนซ์ หรื อบาทละ 18,800 บาท อย่ า งไรก็ ตาม อยากให้ นั ก ลงทุ น ศึ ก ษาข้ อมู ลเพื อวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ราคายั ง ผั น ผวนอยู่ ม ากก็ เ หมาะกั บ การซื อเก็ ง กํ า ไรในระยะสั น แนวโน้ มดัชนี ตลาดหุ้ น ไทยในสั ป ดาห์ นี ดั ช นี อาจเผชิ ญ กั บ ความผันผวน ปั จจัยสําคัญทีน่ าติดตามคือ การประชุมธนาคารกลางยุโรปและตัวเลขเศรษฐกิจสหรั ฐ คาดว่ า ดั ช นี จะมี แ นวรั บ ที 1,580 และ 1,540 จุด ขณะทีแนวต้ านคาดว่ าจะอยู่ที 1,600 และ 1,680 จุด


Monday, April 29, 2013

Page 3

คลังอิตาลีเตรี ยมกระตุ้นศก. กรุ งเทพธุ รกิจออนไลน์ วั นที 29 เมษายน 2556 นายฟาบริ ซิโอ ซัคโคมานนี รั ฐมนตรี คลังคนใหม่ ของอิตาลี ซึงเข้ าพิธีสาบานตนไปเมื อวานนี (28 เม.ย.) กล่ า วว่ า มี แ ผนกระตุ้ น การเติ บ โตของ ประเทศอิตาลี ซึ%งมี เศรษฐกิจใหญ่ เป็ นอันดับ 3 ของยูโรโซน ผ่ านการทําข้ อตกลงการใช้ จ่าย นายซัคโคมานนี ซึ%งเคยเป็ นผู้อํานวยการธนาคารกลาง ให้ สัมภาษณ์ ว่า เขาตังใจทีจะทําข้ อตกลงระหว่ างธนาคาร ภาคธุรกิจ และลูกค้ า เพือขจัดปั จจัยความไม่ แน่ นอนเชิงจิตวิทยา ที เป็ นอุ ป สรรคต่ อการ ลงทุนและการใช้ จ่าย เขายังกล่ าวอีกว่ า ความพยายามร่ วมกันในครั งนี อาจช่ วยฟื นฟูความเชือมั นทีมี ค่า อย่ า งมากสํ า หรั บ เศรษฐกิ จ และเขายั งมี แผนที%จะปรั บโครงสร้ างการใช้ จ่าย ซึ%งเป็ นมาตรการที%จะถูกจับตามองอย่ างใกล้ ชิดจากบรรดานั กลงทุนที% วิตกเกี% ย วกั บ หนี, ก้ อนโตของประเทศที% สู ง ถึง 2 ล้ านล้ านยูโร อย่ างไรก็ตาม นายซัคโคมานนี ไม่ ได้ ระบุรายละเอียดเกียวกับมาตรการดังกล่ าว รวมถึงไม่ ได้ พูดถึงความเป็ นไปได้ ว่า จะมี ก ารขึ, น ภาษีหรื อมี แผนเพิ%มงบประมาณหรื อไม่ อิตาลีประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกตํายาวนานทีสุดในรอบ 20 ปี และรั ฐ บาลใหม่ ที นํ า โดยนายกรั ฐ มนตรี เอนริ โก เลตตา จะต้ องเร่ งสร้ างความเชือมั นให้ กับประเทศพันธมิ ตรในยุโรปว่ ารั ฐบาลชุดใหม่ สามารถกระตุ้นการเติบโตของประเทศได้ นายเลตตา กล่ าวว่ า จะให้ การช่ ว ยเหลื อ ภาคธุ ร กิ จ และประชาชนกลุ่ มที อ่ อนแอที สุ ด หลั ง จากมาตรการรั ด เข็ ม ขั ด อย่ า งทรหดนานหลายเดื อ น ของอดีตนายกรั ฐมนตรี มาริ โอ มอนติ ทําให้ ชาวอิตาลีจํา นวนมากเดื อดร้ อนกั น ถ้ วนหน้ า พร้ อมประกาศว่ า จะลงมื อทั น ที เ พื อแก้ ไขปั ญหาการ ว่ างงาน ซึงปั จจุบันอยู่ที 11.6%

Gold Watch Bangkok Post: April 29th 2013 Gold price have been recovering on huge buying based on physical demand and bargain hunting since the plunge to a two-year low around $1,320 per ounce on April 15. Moreover, the IMF reported that central banks in Russia, Turkey and Kazakhstan bought gold to expand their reserves, which also helped prices. The afternoon fixing for gold on Friday in London was $1,471.50. Prices also recovered above 20,000 baht per baht-weight in Thailand as the baht weakened on foreign investor concern that the Bank of Thailand might intervene to curb recent sharp currency appreciation. As gold rebounds steadily toward the key resistance, there may still be some selling pressure around $1,500 to force it down again, so expect further fluctuations. The strategy should be speculative short-term trading around the key support and resistance levels. The support this week will be between $1,450 and $1,360, and resistance will be between $1,520 and $1,650 an ounce.

ผู้ใช้ แรงงานบอก300บาทไม่ ทาํ ให้ ชวี ติ ดีขนึ กรุ งเทพธุ รกิจออนไลน์ วั นที 29 เมษายน 2556 เนื องในวันที 1 พฤษภาคม ทีจะถึงนี เป็ นวันแรงงานแห่ งชาติ ศูนย์ วิจัยมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ (กรุ งเทพโพลล์ ) จึ งได้ ดํา เนิ น การสํ า รวจความคิ ดเห็ น ของผู้ใช้ แรงงานเรื อง “มุ มมองแรงงานหลังได้ รับค่ าแรงขันตํา 300 บาท” โดยเก็บข้ อมู ลจากแรงงานที%มีอายุ 18 ปี ขึ,นไปในเขตกรุ งเทพมหานครและ ปริ มณฑล พบว่ า ผู้ใช้ แรงงานส่ วนใหญ่ ร้อยละ 75.1 ไม่ มีภูมิลําเนาอยู่ในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ขณะทีร้ อยละ 24.9 มี ภูมิลําเนาอยู่ ทังนี เมื อถาม ถึงสาเหตุทีผู้ใช้ แรงงานไม่ ทํางานในภูมิลําเนาทีเกิด ร้ อยละ 64.8 ระบุว่ามี งานให้ เลือกน้ อย รองลงมาร้ อยละ 33.4 ระบุว่าในกทม. และปริ ม ณฑลมี สวัสดิการทีดีกว่ า และร้ อยละ 33.3 ระบุว่าได้ ค่าแรงตํากว่ า 300 บาท โดยเมื% อถามต่ อว่ า “หากสามารถแก้ ปัญหาดังกล่ าวข้ างต้ นได้ ตั,งใจที% จะกลั บ ไป ทํางานในภูมิลําเนาเกิดหรื อไม่ ” ร้ อยละ 80.0 ตังใจว่ าจะกลับ ขณะทีร้ อยละ 20.0 ตังใจว่ าจะไม่ กลับ ส่ วนผลกระทบทีมี ต่อการทํางาน หลังจากมี ก าร ปรั บขึนค่ าแรงขันตําเป็ น 300 บาท แรงงานส่ วนใหญ่ ร้อยละ 65.4 ระบุว่าไม่ ได้ รับผลกระทบ ขณะทีร้ อยละ 34.6 ระบุว่าได้ รับผลกระทบ ในจํ า นวนนี ร้ อยละ 16.5 ระบุว่าทํางานล่ วงเวลา (OT) ได้ น้อยลง ร้ อยละ 9.2 ระบุว่าต้ องทํ า งานหนั ก มากขึ น และร้ อยละ 4.2 ระบุ ว่า ไม่ มี ก ารปรั บ ขึ นค่ า จ้ า ง ในช่ วงทีผ่ านมา เมื อถามถึงชีวิตความเป็ นอยู่ หลังจากมี การปรั บขึนค่ าแรงขันตํา 300 บาท พบว่ า ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 45.9 เห็นว่ ามี ชีวิตความเป็ นอยู่ เหมื อนเดิม (เพิมขึนร้ อยละ 9.4 จากการสํารวจในปี 55) ขณะทีร้ อยละ 44.2 เห็นว่ าดีขึน (ลดลงร้ อยละ 16.5) และร้ อยละ 9.9 เห็นว่ าแย่ ลง (เพิ มขึ น ร้ อยละ 7.1) โดยเมื อถามสาเหตุ ที ทํ า ให้ ชี วิตความเป็ นอยู่ ไม่ ดี ขึ นอั น ดั บ แรกคื อ ข้ า วของแพงขึ น (ร้ อยละ 85.9) รองลงมาคื อ ขาดสวั ส ดิ ก าร ช่ วยเหลือ/สวัสดิการแย่ ลง ( ร้ อยละ 7.1) และงานไม่ มันคง ไม่ ร้ ู จะถูกเลิกจ้ างตอนไหน (ร้ อยละ 4.4) News Clipping: เป็ นบริ การข่าวซึ! งสรุ ปจากหน้าหนังสื อพิ มพ์ โดยดําเนิ นการจัดส่งทุกวันทํ าการ เวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์ โหลดได้จาก Intranet ของฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สอบถามข้ อมู ลเพิ%มเติมได้ ท%ี ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ : โทร.131, 132,133

Newsclipping 29-4-2013  
Newsclipping 29-4-2013  

Newsclipping 29-4-2013