Page 1

PRANDA

News Clipping Thursday, February 28, 2013

ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรู ปพรรณ

ราคาเปลี ยนแปลงของหุ ้ นในตลาดหลั ที 272556 ก.พ. 2556 ราคาเปลี ยนแปลงของหุ ้ นในตลาดหลั กทรั พกย์ทรั: พณย์ วั: นณที 4วันม.ค.

รั บซื7อ ขายออก 22,550 22,224

22,650 23,050

ราคาไม่รวมค่ากํ าเหน็จ ที มา : www.gold trader.or.th

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

Ask 1602.40 29.16 1,607.00 750.00

ทีมา: www.thebulliondesk.com

ในเรื1 องการดี ไซน์ ของแบรนด์ นี = เผยถึ ง ความชอบส่ วนตั วว่ า อั ญ มณี ชิ น= โปรดจะ เป็ น เพชรและมุ ก ส่ วนเครื1 องประดั บ ชิ น= สําคัญที1ต้องมี ติดตัวไว้ เสมอ ขาดไม่ ได้ เ ลย คือ แหวน ต่ างหูและนาฬิกา สไตล์ ท1 ี ช อบ คือ สามารถใส่ ได้ ทุกวัน เข้ า กั บ ชุ ดได้ ง่า ย ไม่ ต้องเลือกมาก ซึ1งบลู ริ เ วอร์ ตอบโจทย์ ทุกความต้ องการของเธอได้

Necklaces We Love นสพ.ผู้ จัดการรายวั น วั นที1 28 กุ มภาพันธ์ 2556 บลู ริ เวอร์ บูติค จิวเวลรี1 ใช้ แ นวทางการดี ไซน์ แบบร่ วมสมั ย ภายใต้ ธี ม เอเชี ย น โดยการ สร้ างสรรค์ ข อง ดวงฤทธิs บุ น นาค สถาปนิ ก ชือดัง ที1ส1 ือความเป็ น เอเซี ย นผสมผสานความ หรู หราผ่ านวัสดุหลักคือ ไม้ สัก ทอง ชิ น= งานเด่ น ได้ แก่ แชนเดอเลี ย ที1 รั งสรรค์ จากท่ อนไม้ สั ก ทองกว่ าพันชิน= เรี ยงรายเล่ นระดับทําให้ เกิดมิ ติ และมุ มมองสวยงาม รวมทั = ง ตู้ โ ชว์ ที1 ทํ า จาก กระจกชั =น ดี อบสี ด้วยเทคนิ ค พิ เ ศษ แขกคน สํ า คั ญ อย่ า ง ละออ ตั =งคารวคุ ณ ซึ งเป็ นแฟน บลู ริ เวอร์ มาหลายสิบปี เนื1 องจากประทับใจ

ปิ ด ราคา ครังก่อน เปิ ด 10.80 10.80 PRANDA GEM TV 1.041 1.017 SAWANG 10.00 10.30 GFM 14.10 13.90 JUBILE 26.00 26.50 ปิ ดที 0ดั ชนีหลักทรัพย์ (จุด) แฟชั1น 741.99 หลักทรัพย์

Below we have selected our favourite picks from the high street which we know you will love too. Topshop, ASOS, Mango and many more high street stores all have some fab picks of necklaces which are all an essential for this spring 2013. So treat yourself this week to one of these gorgeous necklaces and make sure you add glam and detail to your look.

รั บประกันจิวเวลรี1 นสพ.ข่ าวหุ้น วั นที1 28 กุ มภาพันธ์ 2556

gemandjewelrydoctor.com February 27th 2013 Necklaces are an essential part of your fashion wardrobe; they can add glam and detail to any look and are the perfect piece of jewellery to take that plain edge of your outfit. Necklaces can be bold and chunky or they can be delicate with a simple chain and pendant, so whether you want to make a statement or just add detail then there will always be the perfect necklace for you.

บมจ.สิ น ทรั พย์ ประกั น ภั ย ได้ รั บความ ไว้ ว างใจให้ รั บ การประกั น ความเสี1 ย งภั ย อัญมณี ในงานบางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี1 แฟร์ ครั =งที1 51 โดยมี คุ ณ ณั ฐ วุ ฒิ ใสยเกื อ= รั ฐมนต รี ช่ วย ว่ ากา รกระ ทรวง พาณิ ช ย์ เป็ นประธานพิธีเปิ ดงานแสดงสิ น ค้ า อั ญ มณี และเครื1 องประดั บ ระหว่ า งวั น ที1 26 ก.พ – 2 มี .ค 56 ณ ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า ชาเลนเจอร์ อิมแพค เมื องทองธานี

ตลาดหลักทรัพย์

1,518.05

ราคา ปิ ด 10.60 1.088 10.80 14.00 25.50

เปลียน ปริ มาณ มูลค่ า แปลง ซือขาย(หุ้น) การซือขาย -0.20 1,765,600 18,774,790 +0.047 23,147,000 25,194,846 +0.80 2,100 21,500 -0.10 4,500 62,950 -0.50 352,200 9,176,400 มูลค่ า เปลียนแปลง (ล้ านบาท) (จุด) 27,143 -0.20

58,242.09

-12.27 •

ทีมา : นสพ.ข่ าวหุ้น

PRANDA จ่ ายปั นผลงวดปี 55 หุ้นละ 0.50 บาท ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ วั นที1 26 กุ มภาพันธ์ 2556 บริ ษัท แพรนด้า จิวเวลรี1 จํากัด (มหาชน) (PRANDA) แจ้ งการพิจารณาปั นผล เรื อง : จ่ ายปั นผลเป็ นเงินสด วันที1คณะกรรมการมี มติ : 25 ก.พ. 2556 ชนิ ดการปั นผล : จ่ ายปั นผลเป็ นเงินสด วันกําหนดรายชือผู้มีสิทธิได้ รับปั นผล (Record date) : 26 มี.ค. 2556 วันปิ ดสมุ ดทะเบียนเพือรวบรวมรายชือผู้มีสิทธิ ได้ รั บ : 27 มี .ค. 2556 ปั นผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญั ติหลักทรั พย์ วันทีไม่ ได้ รับสิท ธิปันผล(XD) : 22 มี .ค. 2556 จ่ ายให้ กับ : ผู้ถือหุ้นสามั ญ อัตราการจ่ ายปั นผลเป็ นเงินสด (บาทต่ อหุ้น ) : 0.50 จ่ ายจากกําไรสุทธิ ส่ วนที ไม่ ได้ รั บการส่ งเสริ มการลงทุ น (NON-BOI) : 0.00 จ่ ายจากกําไรสุทธิ ส่ วนที ได้ รั บการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) : 0.50 บาท/หุ้น มู ลค่ าทีตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันทีจ่ ายปั นผล : 13 พ.ค. 2556 จ่ ายปั นผลจาก : งวดดําเนิ นงานวันที1 01 ม.ค. 2555 ถึงวันที1 31 ธ.ค. 2555


ขุนพลศก.รั ฐบาลโรดโชว์ ฮ่องกง ฟื = นเชื1อมั1น กรุ งเทพธุ รกิจออนไลน์ วั นที1 28 กุมภาพันธ์ 2556

นายกิ ตติ รั ต น์ ณ ระน อง รอ งนาย กรั ฐ มนตรี แล ะ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการคลั ง กล่ า วในงานพบปะนั ก ลงทุนเขตบริ หารพิเศษฮ่ องกงว่ า ภายใต้ ภ าวะของเศรษฐกิ จ โลกที1 ผั น ผวนและผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ อย่ างมี เสถีย รภาพ โดยใน ปี 2555 ขยายตั วในอั ตราที1 สู งถึ งร้ อยละ 6.4 ต่ อปี ทั =ง นี = นโยบายของรั ฐ บาลในปี แรกที1 มุ่ งเน้ นการเพิ มรายได้ ลดรายจ่ าย และขยา ยโอกาส ได้ ส่ งผลใ ห้ เศรษฐกิ จ ภายในประเทศมี ความเข้ ม แข็ งและสามารถรองรั บ ความ เสี1 ยงจากเศรษฐกิ จ โลกและภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ไ ด้ นอกจากนี = รั ฐบาลยั งได้ ตระหนั กถึ งความจํ า เป็ นในการ ปรั บปรุ งและพัฒนาโครงสร้ างพื7 น ฐานของประเทศ ซึ งเป็ น ปั จจั ย สํ า คั ญ ในการเสริ ม สร้ างขี ดความสามารถและการ กระจายความพัฒนาไปสู่ พื7 น ที ต่ า งๆ ของประเทศ และอยู่ ระหว่ างการดําเนิ นการเพื1อการพัฒนาโครงสร้ างพืน= ฐานด้ า น คมนาคมขนส่ งของประเทศ 2 ล้ านล้ านบาท ทั =งนี = ระดั บ หนี = สาธารณะต่ อจีดีพีในระหว่ า งปี 2556-2563 จะเพิ1 ม ขึ น= สู งสุ ด ไม่ เกิ น ร้ อยละ 50 ซึ1 ง ยั งคงอยู่ ภ ายใต้ ก รอบความยั1 งยื น ทางการคลัง ทัง= นี = การพบปะนั กลงทุนในครั = งนี =ถื อว่ า ประสบ ผลสําเร็ จอย่ างมาก

เช้ านีท= องดิ1ง 150 บาท

.

อั ตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ

.

สกุลเงิน

ราคารับซื อ=

ราคาขาย

ตัyวแลกเงิน & ดร๊ าฟ

โอนเงิน

ราคาขาย ตัyวแลกเงิน &โอนเงิน

USD: 50-100

29.43

30.08

29.58

29.68

29.93

GBP (UK)

44.46

45.87

44.77750 44.89500

45.46500

EUR (Euro Zone)

38.66

39.69

38.82250 38.91500

39.41500

JPY (Japan: 100)

31.53

32.77

31.80375 31.87875

32.46250

HKD (Hong Kong)

3.75

3.95

3.80750

3.82000

3.86500

CNY (China)

4.42

4.95

4.69500

4.73625

4.85875

ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ วั นที1 28 กุ มภาพันธ์ 2556

ธนบัตร

ราคารับซื อ=

สมาคมค้ าทองคํา ประกาศราคาทองคํ า วั น นี = (28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556) เมื1 อเวลา 9.20 น. ราคาทองแท่ งรั บ ซื อ= บาทละ 22,500 บาท ขายออกบาทละ 22,600 บาท ราคาทองรู ป พรรณรั บ ซื อ= ที1 บาทละ 22,179.08 บาท ขายออกที1บาทละ 23,000 บาท ราคา ทองปรั บลดลง 150 บาท เมื1 อเที ย บกั บ ราคาวานนี = (27 กุมภาพันธ์ 2556) เมื1 อเวลา 16.56 น. (ปรั บ ครั = งที1 2) ซึ1 งราคา ทองแท่ งขายออกบาทละ 22,750 บาท และราคาทองรู ป พรรณ ขายออกบาทละ 23,150 บาท

นสพ.โพสต์ ทูเดย์ วั นที1 27 กุ มภาพันธ์ 2556 การเข้ าสู่ AEC จะช่ วยเปิ ดโอกาสให้ ตลาดอั ญ มณี แ ละเครื องประดั บ ในภู มิ ภ าคนี7 อย่ างมหาศาล ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย วิเคราะห์ โอกาสและความน่ าสนใจในการเข้ า สู่ ตลาดอาเซี ย น พบว่ า ตลาดการค้ า อั ญ มณี แ ละเครื1 องประดั บ (ไม่ รวมทองคํ า ) ภายในอาเซียนคึกคักมากขึน= เห็นได้ จากเมื1 อปี 2554 มี มูลค่ าการค้ ากว่ า 4,500 ล้ า น เหรี ยญสหรั ฐ ยอดนํ า เข้ า อั ญ มณี แ ละเครื1 องประดั บ ภายในอาเซี ย นขยายตั วถึ ง 24.7% จากช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน ขณะทีการนํ าเข้ าจากไทยขยายตัวถึง 60% สู งสุ ด เมื1 อเทียบกับประเทศอื1นๆ ศูนย์ วิจัย กสิ ก รไทย ประเมิ น ว่ า ปี 2556 มู ล ค่ า การค้ า อัญมณี และเครื1 องประดับ (ไม่ รวมทองคํา) ภายในอาเซียนน่ าจะมี โ อกาสพุ่ งไปอยู่ ท1 ี ระดับ 6,400 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ และเติบโตอย่ างต่ อเนื1 องด้ วยอัตราเฉลี1ยต่ อปี 20% -


ฉุ ดขาดดุลการค้ าสูงสุ ดเป็ นประวัตกิ ารณ์ นสพ.ข่ าวสด วั นที1 28 กุ มภาพันธ์ 2556

ในช่ วงปี 2556-2558 แม้ ว่ าอาเซี ย นจะเป็ นตลาดเล็ ก แต่ ศักยภาพเติบโตสูง เมื1 อมองการส่ งออกอั ญ มณี แ ละ เครื1 องประดั บของไทย ไปยั ง อาเซี ย นในปี 255 5 มี การเติบโตแบบก้ าวกระโดดคิดเป็ นมู ลค่ าส่ งออกทั7 งสิ7 น 119.7 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ ขยายตัว 35 % สวนทางกั บ การ ส่ งออกโดยรวมที ขยายตั วเพี ย ง 1.7 % สิ น ค้ าที1 ไทย ส่ งออกไปยังอาเซียนส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่มที1ไทยมี ศัก ยภาพ ในการแข่ งขันที1โดดเด่ น ปั จจั ย สํ า คั ญ คื อ ระดั บ อุ ป สงค์ การบริ โภคสินค้ าอัญมณี และเครื1 องประดับในอาเซี ย นที1 เพิ1มขึน= ตามการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จและการขยายตั ว ของชนชัน= กลางทําให้ รายได้ ป ระชากรเพิ1 ม ขึ น= บวกกั บ พฤติกรรมผู้บริ โภคในสังคมที1 ช1 ื น ชอบการแต่ งกายและ ค่ านิ ยมที1มีต่อเครื1 องประดับสร้ างโอกาสในการบุ ก ตลาด มากขึน= ที1ผ่านมาไทยยังให้ ความสําคัญกับตลาดอาเซียน ค่ อนข้ างน้ อย เนื1 องจากพุ่ งเป้ าไปที1 ตลาดหลั ก อย่ า ง สหภาพยุ โ รปและสหรั ฐ แต่ ภ าวะเศรษฐกิ จ ภายใน ภูมิภาค ประกอบกับแรงหนุ นจากการก้ าวเข้ า สู่ เ ออี ซี ใ น ปี 2558 น่ าจะเป็ นโอกาสที1 ไทยจะหั น มาสนใจอาเซี ย น ไม่ เพี ย งแง่ ก ารค้ า แต่ AEC จะเอื =อ ประโยชน์ ต่ อ ผู้ประกอบการในเรื1 องการนํ าเข้ าวัตถุดิบจากประเทศใน อาเซียนได้ เพิ1มขึน= และสามารถใช้ ป ระเทศในอาเซี ย น เป็ นทางผ่ า นในการนํ า เข้ า วั ตถุ ดิบ จากประเทศนอก อาเซียนได้ เช่ นกัน โดยกลุ่ ม ประเทศเป้ าหมายที1 สํ า คั ญ ได้ แ ก่ CLMV (กั ม พู ช า ลาว เมี ย นมาร์ เวี ย ดนาม) ที มี ทรั พยากรด้ านนี7 เป็ นจํานวนมาก

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิ ช ย์ เปิ ดเผยว่ า การส่ งออกของไทยในปี นี ม= ี สัญญาณดีขึน= โดยเดื อน ม.ค 2556 การส่ งออกมี มูลค่ า 18,269 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ เมื1 อ เทียบกับเดือนม.ค. 2555 เพิ1มขึน= 16.09% ในรู ปเงินบาทมี มู ลค่ า 554,934.3 ล้ านบาท เพิ1มขึน= 13.55% ซึ1งเป็ นผลมา จากความต้ องการสิ น ค้ าในตลาดต่ า งประเทศเพิ1 ม ขึ =น ประกอบกับช่ วงเดือนม.ค.ปี ก่ อน โรงงานไม่ สามารถผลิ ต สินค้ าเพื1อส่ งออกได้ เนื1 องจากเหตุ นํ =า ท่ วมครั = งใหญ่ ทํ า ให้ การชะลอตัวลง ทั =งนี =สิ น ค้ า ส่ งออกเพิ1 ม ขึ น= ในทุ ก หมวด สินค้ าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรภาพรวมเพิ1 ม ขึ น= 7.2% เช่ น ข้ า วเพิ มขึ7 น 31% ผลิ ตภั ณ ฑ์ มั นสํ า ปะหลั ง เพิ มขึ7 น 26.5% เครื องอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส่ ง ออกเพิ มขึ7 น 29.8% เครื องใช้ ไฟฟ้าเพิมขึ7น 20.5% ส่ วนสินค้ าส่ งออกที1 ลดลงได้ แก่ อัญมณี และเครื1 องประดับส่ งออกลดลง 53.1% ส่ วนการนํ าเข้ าทองคําช่ วงเดื อนม.ค 2556 มี มู ล ค่ า สู งถึ ง 2,709.7 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ เพิมขึ7น 132.9% สาเหตุท1 ีมีก าร นํ าเข้ าทองคําเพิ1มขึน= มองว่ าเป็ นช่ วงที1ราคาทองคําอ่ อนตั ว ลง ขณะที1เงินบาทแข็งค่ าขึน= จึงเป็ นจั งหวะในการนํ า เข้ า มาเพื1อทํากําไรส่ วนหนึ1 ง แต่ ยังไม่ มองว่ า เป็ นการนํ า เข้ า ที1 ผิดปกติแต่ อย่ างใด

ธปท.เปิ ดทางขนเงินออกตปท.เต็มที1 นสพ.โพสต์ ทูเดย์ วั นที1 28 กุ มภาพันธ์ 2556 นางผ่ องเพ็ญ เรื องวี ร ยุ ท ธ รองผู้ ว่า การ ด้ า นเสถี ย รภาพการเงิ น ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) กล่ าวว่ า ในปี นี เ= อกชนมี แนวโน้ มจะออกไปลงทุนในต่ างประเทศเพิ1มขึน= ต่ อเนื1 อง เพราะ ธปท.จะผ่ อนคลายกฎเกณฑ์ เงินทุนเคลื1อนย้ ายระหว่ างประเทศเพิ1มขึน= เพื ออนุ ญ าตให้ เ อกชน ไปลงทุนต่ างประเทศได้ เสรี ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังและธปท.ได้ เ ห็ น ชอบร่ วมกั น แล้ ว ว่ า จะพิจารณาปรั บกฎเกณฑ์ ให้ คนไทยนํ าเงินทุนออกไปประเทศทีมี พรมแดนติดกันเพิ มขึ7 น อี ก หลายเท่ า จากปั จจุบันที1เอาออกได้ ไม่ เกิน 5 แสนบาท นอกจากนี = จะพิจารณาอนุ ญาตให้ รั บ ซื อ= และรั บขายเงิ น ตราต่ า งประเทศ รั บ โอนเงิ น ตราต่ า งประเทศได้ เ สรี ม ากขึ น= เพื1 อเพิ1 ม ความ คล่ องตัวในการทําธุรกิจ จากเดิมที1จํากัดการขายไว้ ไม่ เ กิ น 5,000 เหรี ย ญสหรั ฐ /ครั = ง และโอน เงินออกได้ ไม่ เกิน 2,000 เหรี ยญสหรั ฐ/ราย/วัน ขณะนี ก= ระทรวงการคลั งกํ า ลั งพิ จารณาอนุ มั ติ “สาเหตุ ทีธปท.ผ่ อนคลายเกณฑ์ การแลกเงิน ถือเงิน โอนเงิ น เข้ า และออก ตามแนวชายแดน เพราะอยากส่ งเสริ มให้ มีการโอนเงินบนดิน แทนทีจะใช้ โพยก๊ วนแบบเดิม” นางผ่ องเพ็ญ กล่ าว

ไม่ ต้องรั บคนเก่ ง แต่ ให้ รับ “คนมีแวว” นสพ.กรุ งเทพธุ รกิจ วั นที1 27 กุ มภาพันธ์ 2556 ทําไมถึงต้ องเลือก “คนมี แวว” แทน “คนเก่ ง” ทัง= ๆที1ทุกวั น นี = มี แ ต่ ส งครามรบพุ่ งเพื1 อชิ งตั วคน เก่ งกัน “ทินกร เรื อนทิ พ ย์ ” รองกรรมการผู้ จัดการบริ ห าร สายงานทรั พ ยากรบุ คคล และ กรรมการผู้จัดการ CPF Training Center บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํ า กั ด (มหาชน) หรื อ ซีพีเอฟ ให้ เ หตุ ผ ลที1 ช วนฟั งว่ า เพราะคนเก่ งมั ก จะการั น ตี ไม่ ได้ ว่า จะ “อยู่ น านๆได้ ไหม” และถ้ าจะว่ าไป อันความเก่ งนี = บางที ก็ เ หมื อนกั บ ปี กนกอิ น ทรี ย์ ที พร้ อมขยั บ ปี กได้ ทุ ก เมื อ ฉะนั =นแล้ ว แทนที1จะมานั1 งระแวงว่ า เมื1 อไหร่ นกอิ น ทรี ย์ จะแอบขยั บ ปี กบิ น ก็ ส้ ู ม าประคบ ประหงมคนมี แววที1ปีกยังอ่ อนหัดอยู่เอามาฝึ กชั1วโมงบิน ถึงจะไม่ โดดเด่ นเด้ งศรี แบบนกอิ น ทรี ย์ แต่ การที1องค์ กรได้ นกกระจอกเทศที1แสนจะนํ า= อดนํ า= ทนและทํางานเข้ ากับทีมได้ เ ป็ นปี1 เป็ นขลุ่ ย นั1 นถึงเรี ยกว่ า “คนที1ใช่ ” ขององค์ กรอย่ างแท้ จริ ง (อ่ านเพิมเติมคลิqก) V:\PR\ข่ าว\HR management.pdf http://issuu.com/boatpr/docs/hr_management?mode=window&viewMode=singlePage News Clipping: เป็ นบริ การข่ าวซึงสรุ ปจากหน้ าหนั งสื อพิมพ์ โดยดําเนินการจัดส่ งทุกวันทําการ เวลาประมาณ 13.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์ โหลดได้ จาก Intranet ของฝ่ ายประชาสั มพันธ์

สอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ที ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ : โทร.131, 132,133

Newsclipping 28-2-2013  

Newsclipping 28-2-2013

Newsclipping 28-2-2013  

Newsclipping 28-2-2013

Advertisement