Page 1

News Clipping Online Monday, October 28, 2013

ราคาน้าํ มัน ราคาเปลี่ยนแปลงของหุนในตลาดหลักทรัพย : ณ วันที่ 25 ต.ค. 2556

ราคาทองคํา ประเภท

รับ ซือ้ ขายออก

ทองคําแท ง ทองรูปพรรณ ทมี่ า :

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

19,8 19,80 0 19, 19 ,51 0

19 ,900 20 ,300

www .goldtra de r.or.th

Ask 1,350.80 22.59 1,457.00 744.00

ทีม่ า: www.the bullionde sk.com

ราคาน้าํ มัน(บาท/ลิตร) ดีเซล เบนซิน 91 เบนซิน 95 แกสโซฮอล 91 E10 แกสโซฮอล 95 E10 แกสโซฮอล 95 E20 แกสโซฮอล 95 E85

29. 29 .9 9 4 5 . 95 35 . 9 8 38 . 4 3 33 . 4 8 22 . 9 8

ทีม า : www.pttplc.com

ราคา ปด

เปลี่ย น แปลง

ปริมาณ ซื้อ ขาย(หุน)

มูลคา การซื้อ ขาย

7.20 7.25 7.20 0.711 0.711 0.711 13.20 11.90 11.90 11.90 24.70 24.40 24.60

-0.10

179,800 699,000 500 48,900

1,298,880 496,899 5,950 1,208,010

หลักทรัพย ครัป้งกดอ น ราคา เปด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

ดัชนี หลักทรัพย แฟชั่น ตลาด หลักทรัพย

ปดที่ (จุด)

มูล คา (ลานบาท)

เปลี่ยนแปลง (จุด )

653.15

5,935

-0.13

1,454.88

28,305.82

-11.44

ทีม่ า : นสพ. นสพ.ขาวหุน

Hello Kitty Prima Gold Limited Edition นสพ. นสพ.โพสตทเู ดย วันที่ 28 ตุลาคม 2556

อัตราแลกเปลี่ย นเงินตราตางประเทศ ธนบัตร

สกุลเงิน

พรีม า โกลด (P rima Gold) Gold) ผูจัดจําหนายเครื่องประดับทองคําแท 99.9% โดดเดน USD: 50-100 ดวยดีไซนที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว เผยโฉม “ Hello Kitty Prima Gold Limited GBP (UK) Editio n” n” ลิขสิท ธิ์แทจากซานริโอ เอาใจสาวกตัว การตูนแมวเหมียวสุ ดน า รั ก ชื่ อ ดั ง EUR (Euro Zone) จากประเทศญี่ปุน ในรูปแบบเครื่องประดับ ทองคํา 99.9% 3 มิติ ครั้งแรกในประเทศ JPY (Japan: 100) ไทย การตูน แมวเหมีย วสุดฮิต “เฮลโล คิตตี้” หนึ่ งในตัว การ ตูน ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย ม HKD (Hong Kong) CNY (China) สูงสุดทั่วโลก ที่ครองใจผูคนทุกเพศทุกวัย เปนอยางดีม ากวา 40 ป และกลายเปนตรา สัญลัก ษณของสินคาหลายชนิด พรีมา โกลด ผูผลิตและออกแบบเครื่อ งประดับ ทองคํ า ระดับ คุณภาพมาตรฐานสากล 24 เค หรือ 99.9% ไดน ํ า คาแรกเตอรสุด คลาสสิก “เฮลโล คิตตี้” ลิขสิท ธิ์แทจาก ซานริโอประเทศญี่ป ุน มารังสรรคเครื่องประดับจี้แ ละต า ง หู ท องคํา ที่ ตอ งอาศั ย ความประ ณี ต ชํ าน าญในการ ออกแบบและผลิตตามตนฉบับเฮลโล คิตตี้ มาเอาใจแฟน คลับ คิตตี้โดยเฉพาะ มี 3 คาแรกเตอรท ี่นํามาสรางสรรค เครื่อ งประดั บ ได แ ก หน าแมว

โอนเงิน

ร าคาขาย ๋ น ตัวแลกเงิ &โอนเงิน &ดราฟ

30.91 49.90500 42.58250 31.56250 3.98000 5.04500

31.16 50.50750 43.10750 32.13375 4.02625 5.15875

ราคารับ ซือ้

น ราคารับซือ้ ราคาขาย ต&วั๋ แลกเงิ ดราฟ 30.66 31.31 30.81 49.48 50.93 49.77500 42.29 43.35 42.48125 31.31 32.59 31.48875 3.90 4.09 3.96625 4.73 5.25 5.00000

เหมียวคิตตี้ผูก โบอันเปน สัญลัก ษณประจําตั ว คิ ตตี้ ส วมชุ ดกระโปรงฟู ฟ  อ งประดั บ โบ และคิตตี้ถือ ดอกกุหลาบ นักสะสมคิตตี้ตัว ยง ไมควรพลาด

มอลลี่ เครก สาวนักธุร กิจวัย 18 นสพ. นสพ.มติชน วันที่ 28 ตุลาคม 2556 อายุแ ค 18 ป แต มอลลี่ เครก สาวน อ ยในแคว น ลิ น คอล น เชี ย ร ประเทศอั งกฤษ ก็ม ีโอกาสเปนเจาของรานเครื่อ งประดับซะแลว ทั้งนี้สาวนอ ยคนสวยเล าว า เธอเป น คน ชอ บเค รื่ อ งประดั บ และมี ค วาม ฝ น มาตั้ ง แต เด็ ก ว า อยากเป น เจ า ขอ งร า นขาย เครื่อ งประดับ อีกทั้งตั้งแตอ ายุ 13 ป เธอก็เริ่มรอยลูกปด เป น สร อ ยคอ สร อ ยข อ มื อ นําไปขายใหเพื่อ นๆ ที่โรงเรีย นเปนประจํา จากนั้ น พอ โตขึ้ น เธอก็ห ารายได พ ิ เศษ ช ว ง วัน เสาร โดยทํางานเปน พนัก งานขายที่รานเครื่องประดับ แหงหนึ่ง และเก็ บ เงิ น มาเรื่ อ ยๆ หวังไวใชเปนทุน การศึก ษาตอมหาวิทยาลัย แตป รากฏวา เมื่อ เร็วๆนี้ พอรูขาววา เจาของ รานเครื่องประดับ ที่เธอทํางานอยูจะขายกิจการ มอลลี่ จึงตัดสินใจใชเงิน ที่หวังใจใชเปนทุน เรียนตอ มาซื้อ รานนี้ไวเอง “รานเครื่ อ งประดับ นี้ เป ดขายมาตั้ งแต ฉ ั น อายุ 10 ขวบ และฉันก็เคยเก็บเงินซื้อ ตางหูที่นี่บ อยๆ แลวมีโอกาสมาทํางานในชวงวัน เสารได 1 ป ที่ฉ ันตัดสินใจเลือกมาทําธุร กิจ แทนที่จะเรียนตอ มหาวิท ยาลั ย เพราะรูดีว า นี่คือสิ่งที่ฉัน อยากทําจริงๆ” หลังจากไดมาเปนเจาของราน มอลลี่เลาวา เธอตอ งเรียนรูงานหลายอยาง ทั้งการตรวจสอบสินคา พบปะกับผูผลิตสินคา ที่นําสิน คาหรือ วัตถุดิบ มาเสนอขายใหเธอ ฯลฯ ซึ่งทุกอยางลวนเปน สิ่งใหมที่เธอตอ งเรีย นรู


Monday, October 28, 2013

Page 2

รวมพลัง ชวยเด็ ยเด็กกํา พรา -หญิง มา ย นสพ. นสพ.เดลินวิ ส วันที่ 28 ตุลาคม 2556 เพื่อชว ยเหลือเด็กกําพราและหญิงมายที่ม ีจํานวนเพิ่มมากขึ้น มูล นิธ ิร ัก ษ ไทย รว มกับ เดอะ ลิตเติ้ล พิง ค แรบบิท จัดโครงการ “เลิฟ น็อท วอร” หารายได ช ว ยเหลื อ หญิ งม ายและ เด็ ก กํ า พ ร า 3 จั งหวั ดชายแด นใต โดย พรอ มบุญ พานิช ภัก ดิ์ เลขาธิการมูลนิธ ิรัก ษไทย กลาวในงานแถลงขาวเมื่อ เร็ว ๆ นี้ ที่ลานเอเทรี่ยม 2 ชั้น 1 ศูน ยการคาสยามเซ็นเตอร วา การดําเนินงาน ใน 3 จังหวัดชายแดนใตท ี่ผานมา มีแผนงานใหคําปรึก ษาดานกฎหมาย 2,400 ราย สว นงานดานอาชีพตอ งการชว ยเสริมสรางทัก ษะในการจัดการธุร กิจรายย อ ย และโอกาสการเขาถึงดานอาชีพของผูหญิงยากจนและผู ห ญิ งที่ ส ูญ เสี ย สามี หรื อ สามี ท ุ พ พลภาพจากเหตุ รุ น แรง 85 0 ราย จึ งริ เริ่ ม ทํ าโครงการนี้ขึ้ น มา โดยนําเครื่องประดับ จากเดอะ ลิตเติ้ล พิงค แรบบิท คอลเลกชั่น “เลิฟ น็อท วอร” กวา 800 ดีไซน มูลคากวา 2 ลานบาท มาจําหนายที่รานเดอะ ลิ ตเติ้ ล พิ งค

แรบบิท ชั้น 3 ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร ใหแกผูที่อ ยากเขามารวมชว ยเหลือ หญิงมายและเด็ก กําพรา ในราคาเพียงครึ่ งหนึ่ ง ระหว า งวั น นี้ ถึ ง 31 ม.ค.2557 โดยรายไดทั้งหมดจะมอบใหโครงการฯ โดยไมหักคาใชจาย นอกจากนี้ย ังไดช วนกลุมเพื่อ น อาทิ ม.ล.จิร าธร จิร ประวัติ รวมทั้งศิลปนในกลุม ไดแก ภัทรีดา-นวล ตอง ประสานทอง, สมนึก คลังทอง และเมธาสิทธิ์ โลกุตรพล มาวาดภาพเด็ก เพื่อ มอบใหแกผูที่ซ ื้อครบทุก 1 ,000 บาท ผูออกแบบคอลเลกชั่น “เลิฟ น็อ ท วอร” สมบัษ ร ถิร ะสาโรช เผยแรงบันดาลใจวา ตองการสื่อถึงเหตุการณรายแรงตา งๆ ในสังคมปจจุบ ันวา ไมวา จะเกิดอะไรขึน้ ในประเทศไทย เชือ่ วาคน ไทยยัง รักกัน การแสดงความรักจึงตองแสดงออกในทางสรางสรรคและออนนอม ไมใชสรางสงครามและความรุนแรง คอลเลกชั่นนี้นํา อาวุธที่ใชใน สงครามมาออกแบบใหกลายเปนเครื่องประดับ แสดงใหเห็น วา สิ่งรายแรงถาเอามาใชในทางที่ถ ูกก็สรางผลดี ได ไม น อ ย อาทิ เข็ ม กลั ด ลู ก ระเบิ ด , จี้กระสุนปน, เข็มกลัดรูป หัวใจลายทหาร ฯลฯ สามารถนําไปใสในสไตลเทและสนุกสนานไดทั้ง ผูหญิง และผูช าย

JUBILE ลั่นครึง่ หลังสวย การันตีรายไดปน โี้ ต 20% 20% เปดสาขาอินโดฯ สรุป Q4 นสพ. นสพ.ขาวหุน วันที่ 28 ตุลาคม 2556 "JUBILE" แยม ผลงานครึ่งปหลังโตตอ เนื่อง รับการเปดสิน คาคอลเล็กชั่น ใหม- จัดโปรโมชั่น กระตุนยอดขาย พรอมลุยเปดสาขาใหมสิ้น ปครบ 108 แหง การัน ตี รายไดปน ี้โตตามเปา20% สวนการเปดสาขาที่อินโดฯสรุปไตรมาสนี้ โบรกฯ แนะ "ซื้อ" ราคาเปาหมาย 30 บาท คาดปน ี้กําไรนิว ไฮ 227 ลานบาท นางสาวอ ญ ั รัตน พรประกฤต ประธานเจาหนาที่บ ริหารฝายการเงิน บริษ ัท ยูบิล ลี่ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) หรือ JUBILE เปดเผยวา ผลการดําเนินงานในชว งครึ่งปหลังของ ปนี้ คาดวาจะเติบโตดีตอเนื่อง จากครึ่งปแรกที่ผานมาที่มีร ายไดรวม 705 ลานบาท และกําไรสุท ธิ 99 ลานบาทโดยในไตรมาส 3/56 ที่ ผา นมาบริษ ั ท ได เป ดตัว สินคาใหมมากขึ้น นาจะสงผลทําใหยอดขายของบริษัทเพิ่ม ขึ้นดวย โดยในชว งเดือ นส.ค.ที่ผานมา บริษัท เปดตัว สิน คาใหมเปน คอลเล็ ก ชั่ น ใหม ล  าสุ ด เพื่ อ เฉลิ ม ฉลองเทศกาลวัน แม ภายใตชื่อ TELSA (เทลซา) ที่ผสมผสานการออกแบบอยางละเมียดละไม แฝงดวยรสนิยมดานแฟชั่นสุดหรูแ ละทันสมัย ซึ่งคาดวาคอลเล็ก ชั่นดังกลาวจะสรางรายไดใหกับบริษัท อยูท ี่ 15% ของรายไดรวมทั้งหมดที่คาดวาจะทําไดในไตรมาส 3/56ขณะที่ในไตรมาส 4/56 จะเปนชวงฤดูก าลขาย (ไฮซี ซ ั่ น ) ซึ่งบริษ ัทไดเพิ่มสิทธิพ ิเศษตางๆ โดยการออกโปรโมชั่น รวมถึงจัดโปรโมชั่นตางๆ เพื่อกระตุนยอดขาย โดยเชื่ อ ว ารายได ข องบริ ษั ท ในป นี้ จะยั งคงเป น ไปตาม เปาหมายที่คาดวาจะเติบโต 20% จากปก อนที่มีรายไดอ ยู 1,230 ลานบาท“ในชว งไตรมาส 4 ของทุกๆ ป จะเปน ชวงที่คอนขางคึก คักที่สุด เพราะลูกคาผูบริโภคจะ มีความตองการในการซื้อ มีกําลังจับจายมากกวาทุกๆ ไตรมาส อยางไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและภาวะทางการเมือ งที่ย ั งมี ความอึ ม ครึ ม ซึ่ งอ าจส งผล กระทบตอ การใชจายของลูกคา ทําใหตอ งติดตามสถานการณอ ยางใกลชิด” นางสาวอัญรัตน กลาวสว นแผนการเปดสาขาในปนี้ บริษ ัทคาดวาจะขยายสาขาในปนี้ ครบจํานวน 108 สาขา จากป 2555 ที่ม ีจํานวน 96 สาขา ซึ่งปจจุบัน มีอยู 100 สาขา แบงเปน ในกรุงเทพฯ 41 สาขา และตางจังหวัดอีก 59 สาขา โดยใชงบลงทุ น 7-10 ลานบาทตอสาขาอยางไรก็ตาม บริษ ัทก็ไดท ําการศึกษาในการขยายชองทางในการจําหนายผลิตภัณฑไปในตางประเทศ โดยปจจุบั น บริ ษั ท อ ยู ร ะหว างการ เจรจาพันธมิตรทางธุร กิจอยางบริษ ัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือ CPN เพื่อไปเปดสาขาในหางสรรพสินคาที่จะเปดใหบริการในอินโดนีเซีย โดยคาดได ขอ สรุป ปลายไตรมาส 4 ของปนี้

Indian Govt to Raise Import Duty on Cut and Polished Diamonds Indexonline.com: October 27 27 th 2013 The Indian government plans to more than double import duty on cut and polished diamonds to five percent from the current two percent in a bid to protect the interests of the country’s small diamond manufacturers. manufacturers Notification about the rise is expected this week, according to the Business Standard newspaper. Gems & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) data show that imports of cut and polished diamonds almost doubled in the first six months of the current fiscal year, hitting domestic manufacturing. The rise in imports of cut and polished diamonds poses a threat to the domestic manufacturing industry, mostly to small-scale manufacturers, said GJEPC Chairman Vipul Shah. Shah The blow to manufacturing from higher exports could also lead to small firms laying off skilled labor to competing industries, such as textiles and agriculture. "Around 1,000 units in Surat alone have been shut down due to the lack of profit,” said Gov ind Dholakia , a Surat-based diamond manufacturer and exporter. “More are on the verge of closure as the import of cut and polished diamonds has reduced manufacturing opportunities for domestic processors," he added.


Monday, October 28, 2013

Page 3

ชง ยรรยง เคาะขึ้นทะเบียนรา นคา ทอง นสพ. นสพ.มติชน วันที่ 28 ตุลาคม 2556 แหลงขาวจากกระทรวงพาณิช ย กลาวถึงการขึ้น ทะเบียนรานคาทองหรือผูคาทอง หลังธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมคาทองคํา เข า หารื อ เพื่ อ หา แนวทางในการดูแ ลผูบ ริโภคถูกกลโกงของผูคาทอง ที่ไดป รับ วิธีก ารขายผานคอมพิวเตอรมาใชมากขึ้นวา นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง พาณิช ย ไดสั่งการใหก รมการคาภายใน รว มกับ กรมพัฒนาธุร กิจการคา ไปศึกษาวาจะใชก ฏระเบี ย บหรือ กฎหมายใดที่ จะสามารถเข า มาดู แ ลผู คา ทอง จนไม กระทบตอ ผูคารายยอ ย และระบบการคาทองปกติ ซึ่งสวนใหญก วาครึ่งเปน ผูคาทองแตไมมีก ารจดทะเบียนกับสมาคมคาทองคํา “ในหลักการจะเขาไปดู แ ลระบบ

สั่งซื้อ ไมใชแ คการคาบนออนไลนอ ยางที่วิตกกวาจะเปน เครื่อ งมือ ในการหลอกลวงประชาชน โดยจะใหผูคาหรือรานคาตองแจงสถานที่และแยกรายการสตอกทอง วาเปนการคาแบบใด และมีสตอกจริง ไมใชแคซ ื้อขายเพียงตัวเลขบนกระดาษหรือระบบออนไลน เพื่อการเก็งกําไรสวนตางราคาทองเทานั้น คาดว าจะได ข อ สรุ ป ภายในเดือ นพฤศจิกายนนี้”แหลงขาวกลาว

Gold Watch

Bangkok Post: October 28th 2013

News Clipping: เปน บริการขาวซึ่งสรุปจากหนาหนังสือ พิมพ โดยดําเนิน การจัดส งทุกวันทําการเวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail โทร..131, 31 , 132, 132 ,133 สอบถามขอมูลเพิม่ เติม ไดท ี่ ฝายสือ่ สารองคกร : โทร

Newsclipping 28 10 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you