Page 1

News Clipping Online Tuesday, January 28, 2014

ราคาน้าํ มัน ราคาเปลี่ยนแปลงของหุน ในตลาดหลักทรัพย : ณ วันที่ 27 ม.ค.2557

ราคาทองคํา ประเภท

รับซือ้ ขายออก

ทองคําแทง ทองรูปพรรณ ทีม่ า :

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

19,5 19,500 19, 19,222

19, 19,600 20, 20,000

www.goldtrader.or.th

Ask 1,257.50 19.80 1,423.00 726.00

ทีม่ า: www.thebulliondesk.com

ราคาน้ํามัน(บาท/ลิตร) ดีเซล เบนซิน 91 เบนซิน 95 แกสโซฮอล 91 E10 แกสโซฮอล 95 E10 แกสโซฮอล 95 E20 แกสโซฮอล 95 E85

29. 29. 99 4 8. 05 3 8. 08 40. 40. 53 3 5. 58 2 4. 38

ทีม า : www.pttplc.com

เปลี่ยน แปลง

ปริมาณ ซื้อขาย(หุน)

มูลคา การซื้อขาย

6.95 7.00 6.95 0.809 0.809 0.731 -0.070 15.40 18.30 17.90 +2.50 11.60 22.90 22.80 22.70 -0.20

51,100 4,350,000 200 14,100

356,395 3,179,071 3,620 321,240

หลักทรัพย ครัป้งกดอน ราคา เปด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

ดัชนี หลักทรัพย แฟชั่น ตลาด หลักทรัพย

ราคา ปด

ปดที่ (จุด)

มูลคา (ลานบาท)

เปลี่ยนแปลง (จุด)

634.79

2,199

+0.99

1,288.59

27,606.04

-26.04

อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ

ลูกสมทองคําอํานวยพร นสพ. นสพ.แนวหนา วันที่ 28 มกราคม 2557 มนาเทศ อันนวัฒ น ผูบริหารหนุมแหง ดิ เอ็มโพเรียม รวมกับ รุง นภา เงางามรั เงา งามรัต น ผูบริหารจากบริษัท พรีมาโกลด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน นํา “ ลูก สมทองคําอํานวยพร” นวยพร” น้ําหนัก 10 กิโลกรัม ซึ่งเปดตัวครัง้ แรกในงานนี้ พรอม ชิ้นงานหัตถศิลปทองคําระดับมาสเตอรพีซ มูลคารวมกวา 100 ลานบาท มาจัดแสดง และจําหนายในงาน “เอ็มโพเรียม ไชนีส นิวเยียร เซเลเบรชั่นส” ระหวางนี้จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2557

ธนบัตร

สกุลเงิน USD: 50-100 GBP (UK) EUR (Euro Zone) JPY (Japan: 100) HKD (Hong Kong) CNY (China)

ทีม่ า : นสพ. นสพ.ขาวหุน

โอนเงิน

ราคาขาย ตัว๋ แลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

32.75 54.27000 44.67750 31.75500 4.21000 5.39750

33.00 54.89250 45.20750 32.30000 4.25750 5.49625

ราคารับซือ้

ตั น ราคารับซือ้ ราคาขาย &ว๋ แลกเงิ ดราฟ 32.50 33.15 32.65 53.82 55.32 5.12750 44.38 45.45 44.57125 31.50 32.75 31.68000 4.13 4.32 4.19625 5.08 5.59 5.35000

ยูบิลลี่ นสพ. นสพ.พิมพไทย วันที่ 28 มกราคม 2557 นางสาวอัญรัตน พรประกฤต ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน บมจ.ยูบิล ลี่ เอ็นเตอรไ พรส จัดแคมเปญ ฉลองตรุษจีน เปดตัว เครื่องประดั งประดับ เพชรดีไ ซนใ หมก วา 100 รายการ และพิเ ศษสํา หรับสมาชิก เพชรยูบิล ลี่ เดอะสปารก กลิ้งคลับ รับทันทีเสื้ออรามรุงโรจนจากโครงการภูฟา ที่ปก พรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ไวสวมใสเพื่อเปนสิริมงคล

สวารอฟสกี้เปดตัวของขวัญวันวาเลนไทน นสพ. นสพ.โพสตทูทเู ดย วันที่ 28 มกราคม 2557 วาเลนไทน ป 2014 สวารอฟสกี้ผสานแฟชั่นเขากับสัญลักษณที่เปยมดวยความหมาย โดยเฉพาะของขวัญวันวาเลนไทน สําหรับบุ รุษ ที่ผ สมผสานความหรูเทแ บบผูชายกับสไตลที่ทันสมัย อย างเชน นาฬิก าควอตช “ Piazza Grande” Grande” กลไลระบบควอตชของสวิส และตัวเรือนโลหะ Rose-gold PVD ขนาด 42 มม. ประดับเซรามิกสีดําเจียระไน หนาปดสีดํา และเครื่องหมายบอกเวลาประดับคริส ตัล สี Jet Hematite ดวยมือ สายหนังลูก วัวสีดําตกแตงพื้นผิวดวยเอฟเฟกต ลายหนังจระเขแบบนูน, “ Advantage” Advantage” จี้ส รอ ยคอ แหวน และกระดุมแขนเสื้อ สเตนเลสสตีล ประดับคริส ตัล สี Jet เรียงแถวดวยเทคนิคการฝงประดับแบบพาเว, “ Atmosphere” Atmosphere” กําไลสเตนเลสสตีลประดับคริส ตัล สี Jet ตกแตงโลหะ เคลื อ บ PVD สี ดํ าและเคลื อบทอง, กํ า ไลหนั ง “ Alto” Alto ” ทํ า จากหนั ง ลู ก วั วสี ดํา ประดับ คริ ส ตั ล สี Jet Hematite, “ Taddeo” Taddeo ” สร อ ยคอหนัง ถัก ประดับสั ญลั ก ษณรูป หัว กะโหลกที่ ทําจากคริส ตัล สี Jet Hematite โดยใช เทคนิ ค Pointiage? เคียงขางดวยลูก ปดไมสีดําสองเม็ด และลูก ปดโลหะเคลือบรูธีเนียมสองเม็ด เผยใหเห็นสัญลัก ษณรูป พระอาทิ ต ย , กํ า ไล “ Vibrant” Vibrant ” กํ าไล Rubber ประดับคริ ส ตั ล สี Jet Hematite และชิ้ น งานสเตนเลสสตี ล , หนวยความจํา USB “Vao” ขนาด 8 GB ประดับคริสตัลเจียระไน สี Jet Hematite, “ Earphones” Earphones” ที่ดานนอกของหูฟง ประดับดวยคริสตัลสี Silver Night หูฟงนี้สามารถใชไดกับเครื่องเลน MP3 สมารทโฟน และเครื่องคอมพิวเตอรมาตรฐานทุกรุน


Tuesday, January 28, 2014

Page 2

Diamond with me me นสพ. นสพ.โพสตทเู ดย วันที่ 28 มกราคม 2557 รุนใหมปนแบรนด “ ไดมอนด วิท มี” ขยับจากโรงงานสูคาปลีก พรอมรุกตลาดออนไลน นายชวนินทร หลิมทอง เจาของธุรกิจเครื่องประดับ “ ไดมอนด วิท มี” เปดเผยวา ไดปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจจากกิจการครอบครัวสู มืออาชีพเครื่องประดับเพชร ภายใตแบรนด ไดมอนด วิท มี ตั้งแต 1 ปครึ่งที่ผานมา เพื่อขยายสูธุรกิจคาปลีก เครื่องประดับทั้งในและตางประเทศ จากเดิมทํา ธุรกิจในรูปแบบผูผลิตคาสงเครื่องประดับ มีโรงงานผลิตในยาย เซนตหลุยส ถนนสาทร ทั้งนี้ แบรนด “ ไดมอนด วิท มี” ยังเตรียมแผนขยายการทํ มแผนขยายการทําตลาดในชองทางสื่อออนไลน เพื่อขยายฐานกลุมเปาหมายคนรุน ใหม ภายใต แนวคิด สินคาเครื่องประดับเพชรแท ที่สวมใสงาย ไดทุกโอกาสและการแตงตัว คาดชองทางดังกลาวจะมีความชัดเจนราวกลางปนี้ จากปจจุบัน แบรนด ไดมอนด วิท มี เริ่มแนะนําแบรนดและเครื่องประดับคอลเลกชั่นตางๆ ในสื่อสังคมออนไลน เฟซบุก ทวิตเตอร และอินสตาแกรม เปนตน ขณะเดียวกัน ยังมีแนวคิด ในการ รวมกลุมผูผลิตและทําตลาดเครื่องประดับรุนใหมบนเครือขายออนไลน เพื่อทําตลาดรวมกันภายใตชื่อกลุม “ ไทย จิวเวอรี่ โซไซตี” เพือ่ สนับสนุนผูป ระกอบการ ธุรกิจรายยอยดานเครื่องประดับที่ยังไมมีหนาเว็บไซตของตัวเอง สําหรับแนวคิดการตลาดออนไลนดังกลา ว ยังเพื่อแกปญหาจากการเขามาชมงานแสดงสินคา เครื่องประดับของตกแตงในงานแสดงสินคาตางๆ ที่พบวาเริ่มมีจํานวนผูเขาชมงานลดลง แตเริ่มหันไปหาขอมูลในชองทางออนไลนมากขึ้น โดยเว็บไซตดังกลาวจะ คัดเลือกผูประกอบการธุรกิจหรือเจาของรานเครื่องประดับที่มีศักยภาพ นาเชื่อถือ และเปนที่รูจักดีระดับหนึ่งมาเปดใหบริการ

บลูริเ วอรเผยโฉมผลงานระดับ มาสเตอรพีซ เปดตัวคอลเลกชั่นลาสุด Fiore del Paradiso นสพ. นสพ.พิมพไทย วันที่ 28 มกราคม 2557 สรางสมชื่อเสียงจนโดงดังและเปนที่ยอมรับในวงการจิวเวลรี่มานานกวา 4 ทศวรรษ บลู ริเวอร (Bleu River) River) แบรนดเครื่องประดับ เพชรและอัญมรีระดับพรีเมียม ตอกย้ําภาพลักษณการเปนผูนําของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดดเดนดวยผลงาน ออกแบบเครื่องประดับในสไตลเอเชียนคราฟท ผสมผสานกับคอนเทมโพรารี่ดีไ ซน จัดงานของคุณ ลูก คาวีไ อพี พรอมเปดตั ว ผลงานเครื่องประดับระดับมาสเตอรพีซในคอลเลกชั่น Fiore del Paradiso อวดเสนหตรึงใจกับเสนสายออนชอย ดุจดอกไมบน สรวงสวรรค ในบรรยากาศเอ็ ก ซ คลู ซีฟ ดินเนอร สุด หรู ณิ ช ยา ธรรมาวรานุ คุป ต ผูอํานวยการฝา ยการตลาดและฝา ยขาย บลู ริเวอร ผูสรางสรรคเครื่องประดับเพชรและอัญมณีแบรนดหรู กลาวถึงคอนเซ็ปตข องผลงานระดับมาสเตอรพีซ ที่ส รางสรรค ขึ้นจากแรงบันดาลใจของสีสันที่สวยงามจากธรรมชาติในแตละแงมุม ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงเสนหอันเยายวนของพันธุไมนานาพันธุ ที่มีความงดงามดุจดอกไมสวรรค โดยคอลเลกชั่นลาสุด Fiore del Paradiso ที่สะทอนถึงความโดดเดนในการคิดสรางสรรคและ ความตั้งใจในการทํา ผลงานระดั บมาสเตอรพีซ เพื่อตอกย้ํ าภาพลักษณ ข องการเปนผูนํ าในการออกแบบผลงานอั นยอดเยี่ยม ดวยเทคนิคการผลิต ขั้นสู ง รวมถึงอัญมณีที่คัดสรรมาแลววาดีที่สุด เจียระไนโดยชางฝมือชั้นครู ที่ไดรับความยอมรับและไววางใจอยางอบอุนจากลูกคาพิเศษเสมอมา

India plans to review gold import curbs in March Bangkok Post: January 28th 2014 NEW DELHI: India would review its tight curbs on gold imports by the end of March, March the Finance Ministry said yesterday. India used to be the world's biggest buyer of bullion until last year when a swollen current account deficit prompted the government to slap a record 10% duty on imports and the central bank to tie imports to exports. With the current account deficit now expected to be sharply down in the current fiscal year and the leader of the Congress party, which heads the government, reportedly asking for a reprieve, a change was increasingly on the cards. Any easing of curbs could boost imports and might make smuggling less attractive. Revenue Secretary Sumit Bose said yesterday that a review of gold curbs will come by the end of March, which coincides with the end of India’s fiscal year and collating of budget figures. Finance Minister P. Chidambaram had said earlier yesterday there could be a review of curbs by the end of this year but had not clarified whether he meant the fiscal or calendar year. The government has often linked any relaxation of the rules with an improvement in the current account deficit but last week, Congress party leader Sonia Gandhi asked for consideration of complaints from the industry', according to media reports. The Reserve Bank of India, which has said 20% of all imports must be used for exports, is unlikely to review its rules until after the end of March, a policymaker directly handling gold import regulations said last week. Gold imports have dropped by more than half in recent months under the restrictions and touched 21 tonnes in November. Bose added that imports in December were higher than in November but did not give any details. India's current account deficit is now expected to be below $50 billion in this fiscal year compared with earlier earlier estimates of about $70 billion. Last year it was a record $87.8 billion.


Tuesday, January 28, 2014

Page 3

ลุนตรุษจีนคาทองคึกชี้ราคานาซื้อ นสพ. นสพ.คม ชัด ลึก วันที่ 28 มกราคม 2557 ผูคามอง “รานคาทอง” คึกรับตรุษจีน ขี้ชองราคาต่ํากวาบาทละ 2 หมื่น เปนโอกาสลงทุนลุนปจจัยบวกจอดันราคาขยับ รับรานทองแขงเดือด “จินฮั้วเฮง” ชูล าย มาดึงลูกคา นายจิตติ ตั้งสิทธิภั์ภกั ดี นายกสมาคมคาทองคํา กลาวคาดการณถึงการซื้อขายคาทองคําในชวงเทศกาลตรุษจีนวา นาจะคึกคักมากกวาปกติ โดยชวง นี้เปนชวงจับจายซื้อของ และจะเห็นความคึกคักชัดเจนก็ชวงหลังการแจกแตะเอียไปแลว อยางไรก็ตาม เมื่อเทียบกับชวงตรุษจีนปที่แลว ปนี้อาจคึก คักนอยกวา เพราะราคาทองคําตั้งแตตนปนี้ปรับตัวสูงขึ้น แตหากราคาทองอยูในระดับต่ํากวาบาทละ 2 หมื่นบาท ก็นาจะมีความตองการซื้ออยู สวนทองคําแทงที่นัก ลงทุน นิยมเขาซี้อเพื่อการลงทุนนั้น ความคึกคักอาจจะนอยกวาทองรูปพรรณ เนื่องจากบางสวนไดซื้อไปกอนหนานี้ในราคาทสูงกวาและยังไมขายออกมา ทําใหตลาด ทองคําแทงอาจชะลอตัว อยางไรก็ตาม มองวาการลงทุนในทองคํา ระยะนี้หากราคาต่ํากวา 2 หมื่นบาท ก็นาลงทุน เพราะแนวโนมในเดือนหนาราคาทองคํามีโ อกาส ปรับสูงขึ้นได จากประเด็นปญหาเพดานหนี้สหรัฐ ที่ขยายออกมาจากเมื่อปลายปที่ผานมา ทําใหคาดการณวาจะเปนปจจัยบวกตอราคาทองคําและมีก ารเก็งกําไร ทําใหราคาขยับสูงขึ้นได ดานการแขงขันในรานคาทองคํานั้น นายจิตติมองวา การแขงขันยังมีสูงอยู โดยเฉพาะในชวงเทศกาลตรุษจีนนี้ และสําหรับทางหางขาย ทองจินฮั้วเฮง ไดจัดทําทองคําแทงที่ออกแบบพิเศษสําหรับปมาโดยเฉพาะ เปนทองคําแทงลายมา 8 ตัว ซึ่งเปนตัวเลขที่หมายถึง โชค ลาภ ความกาวหนา สวนมา มีหมายถึง ความมั่นคง หนาที่การงานความเจริญกาวหนา โดยมีนํ้าหนักทั้งขนาด 2 บาท 5 บาท และ 10 บาท เหมาะสําหรับการซื้อเพื่อเปนของ ที่ระลึก และมอบ เปนของขวัญในชวงเทศกาลตรุษเนปนี้

แนะกลเม็ดทําธุรกิจอยางไรใหฉลุย ภายใตการคาไทยไทย-แอฟริกา 2 แสนลาน ประชาชาติธุรกิจออนไลน วันที่ 27 มกราคม 2557 แอฟริก าใตถือวาเปนตลาดใหม สินคาไทยยั ไทยยังเปนที่ตองการของตลาดนี้อยูมาก อยากเชิญชวนผูที่สนใจเขามาดูตลาด โดยศึกษาจากงานแสดงสินคาทั้งในและ ตางประเทศจากสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย จะเปนประโยชนมาก สําหรับปญหาและอุปสรรคในการทําธุรกิจในแอฟริก าใต อยูที่ หนวยงานราชการท ยงานราชการทองถิ่นที่เกี่ยวของในเรื่องของงานเอกสาร เชน การออกใบอนุญาตนําเขามีความลาชามาก นอกจากนี้เรื่องแรงงานทองถิ่นที่ตองทําทุกอยาง

แบบรัดกุมโดยใชบริษัทกฎหมายดูแล เพื่อปองกันการเกิดปญหาในระยะยาว ทางบริษัทจึงไดมีนโยบายในการจางแบบชั่วคราวเดือนตอเดือน หรือสามเดือน เทานั้น และถาไมมีปญหาตอกันก็สามารถตอสัญญากันไดเรื่อย ๆ เพื่อปองกันการประทวงและการเรียกรอง อนึ่งเมื่อชวงปลายป 2556 ทางศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดทํารายงานเกี่ยวกับตลาดแอฟริกาไว โดยชี้ใหเห็นวากระแสความนาสนใจของทวีปแอฟริกาเริ่มกระเตื้องขึ้นในชวงที่ผานมา จากการที่นายกรัฐมนตรีไดเดินทาง เยือนสาธารณรัฐโมซัมบิก สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และสาธารณรั และสาธารณรัฐยูก ันดา อยางเปนทางการ เมือ่ เดือนสิงหาคม 2556 เปนการตอกย้าํ ความมุง มัน่ ของรัฐบาล ในการสานตอความสัมพันธระหวาง 2 ภูมิภาคใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทวีปแอฟริกาอาจจะดูเปนพื้นที่หา งไกลสําหรับนักลงทุนชาวไทย แตมีหลายปจจัยที่เอื้อ ตอศักยภาพในการดําเนินธุรกิจในพื้นที่แหงนี้ โดยประเด็นสําคัญที่นาสนใจในทวีปแอฟริกา ไดแก อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริก าที่อยูใน

ระดับสูงอยางตอเนื่อง ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ สิทธิประโยชนทางการคา กับประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา การขยายตัวของชนชั้นกลางที กลางที่บง ชี้ถ ึง ศัก ยภาพในการซื้อที่มากขึ้น รวมถึงนโยบายสงเสริมการลงทุนที่เปดกวาง (อานตอเพิ่มเติม คลิ๊ก http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1390820422 )

News Clipping: เปนบริการขาวซึง่ สรุปจากหนาหนังสือพิมพ โดยดําเนินการจัดสงทุกวันทําการเวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท ี่ ฝายสือสารองค ่อสารองคกร : โทร. 131,, 132 132,,133 โทร. 131

Newsclipping 28 1 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you