Page 1

PRANDA

News Clipping Wednesday, February 27, 2013

ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรู ปพรรณ

รั บซื@อ ขายออก 22,700 22,376

22,800 23,200

ราคาไม่รวมค่ากํ าเหน็จ ที มา : www.gold trader.or.th

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

Ask 1611.70 29.25 1,624.00 747.00

ทีมา: www.thebulliondesk.com

ทัง4 นี 4 เพื1อเป็ นการส่ งเสริ มการขาย และการ ส่ งออกสิ น ค้ า อั ญ มณี แ ละเครื1 องประดั บ ของไทยให้ ขยายตัวมากขึน4 ซึ1งประเทศไทย ถื อ ว่ ามี ความพร้ อมที1 จะเป็ นศู น ย์ ก ลาง กา รค้ าแ ละ ก าร ผลิ ตอั ญ มณี ขอ งโ ล ก เนื1 องจากมี บุคคลากรด้ านการออกแบบที1 มี ศั ก ยภาพ โดยตลอดการจั ดงานระหว่ า ง วันที1 26 ก.พ. - 2 มี .ค. คาดว่ าจะมี ผ้ ูเข้ าร่ วม งาน ไม่ ตํ1 า กว่ า 30 ,000 ค น จา ก 12 5 ประเทศทั1วโลก

SPARKLING START TO JEWEL FAIR th

Bangkok Post February 26 2013

รมช.พณ. เปิ ดงานบางกอกเจมส์ innnews.co.th February 26th 2013 นายณั ฐ วุ ฒิ ใสยเกื 4อ รั ฐมนตรี ช่ ว ยว่ า การ กระทรวงพาณิ ช ย์ เป็ นประธานเปิ ดงาน บางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี1 แฟร์ ครั 4 งที1 51 ณ ศู น ย์ แสดงสิ น ค้ าชาเลนเจอร์ อิ ม แพ็ ค เมื อ งทองธานี ซึ งทางกรมส่ ง เสริ ม การค้ า ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์ แ ล ะ ส ม า ค ม ผู้ ค้ า อั ญ ม ณี ไ ท ย แ ล ะ เครื องประดับ จัดขึน4

TV star sririta Jensen poses at the opening of the 51st Bangkok Gems and Jewellery Fair at Impact Muang Thong Thani yesterday. More Than 30,000 foreign buyers from 125 countries are expected to participate in the event. The five-day fair runs until Saturday. The Thai Gem and Jewelry Traders Association projects the event will boost jewellery exports to grow 5% this year to 410 billion baht.

เร่ งลดภาษีเหลือ0%ดันส่ งออกอัญมณี นสพ.โพสต์ ทูเดย์ วั นที1 27 กุ มภาพันธ์ 2556

ราคาเปลี ยนแปลงของหุ ้ นในตลาดหลั ที 262556 ก.พ. 2556 ราคาเปลี ยนแปลงของหุ ้ นในตลาดหลั กทรั พกย์ทรั: พณย์ วั: นณที วั4นม.ค. หลักทรัพย์ PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

ราคา เปิ ด 10.10 1.017 10.90 14.10 26.25

ราคา ปิ ด 10.80 1.088 10.00 14.10 26.00

เปลียน ปริ มาณ แปลง ซือขาย(หุ้น) +0.70 4,283,200 +0.047 23,147,000 -0.90 6,500 +0.30 4,000 +0.50 283,500

มูลค่ า การซือขาย 44,516,300 25,194,846 70,460 56,400 7,301,400

แฟชั1น

ปิ ดที (จุด) 742.19

มูลค่ า (ล้ านบาท) 55,662

เปลียนแปลง (จุด) +4.18

ตลาดหลักทรัพย์

1,530.32

64,372.84

-9.81

0ดั ชนีหลักทรัพย์

นายณั ฐวุฒิ ใสยเกือ4 รมช.พาณิ ช ย์ กล่ า วว่ า อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี และเครื1 องประดั บ ของไทย ได้ รั บการยอมรั บจากทั1 วโล ก แ ม้ ป ร ะ เ ท ศ ผู้ นํ า เ ข้ า ห ลั ก อ ย่ า ง ยุ โ ร ป และสหรั ฐ อเมริ ก า จะประสบปั ญหาวิ ก ฤติ เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ต่ ย อ ด ก า ร ส่ ง อ อ ก ข อ ง อุตสาหกรรมกลุ่มนี 4 ในปี 55 ยั งขยายตั วได้ 7% มู ลค่ ามากกว่ า 4 แสนล้ า นบาท ถื อเป็ น กลุ่ ม สิ น ค้ า ส่ ง ออ กสํ า คั ญ ขอ งป ระ เท ศ มาตรการงดเว้ นจั ดเก็ บ ภาษี หรื อ ZERO VAT โดยเฉพาะได้ กํ า หนดให้ ก ารซื@ อขาย ภายในงาน BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR มี ภ าษี เ ท่ า กั บ 0% ด้ า นนายสมชาย พรจินดารั กษ์ นายกสมาคมผู้ค้า อั ญ มณี ไทย แ ล ะ เ ค รื อ ง ป ร ะ ดั บ เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื1 องประดั บ ของ ไทย เป็ นหนึ1 งในอุ ตสาหกรรมที1 สํ า คั ญ ที1 สุ ด ของประเทศ โดยในปี ที1 ผ่ า นมา ไทยเป็ น ประเทศผู้ส่งออกเครื1 องประดั บ ทองอั น ดั บ ที1 11 ของโลก ส่ งออกเครื1 องประดั บ เงิ น เป็ น อันดับที1 1 ของโลก ส่ งออก พลอยเนื 4อแข็ ง เจียระไนเป็ นอันดั บ ที1 3 ของโลก ซึ1 งคาดว่ า การเติบโตในปี หน้ า จะไม่ ต1 ํากว่ า 5%

ปิ ด ครังก่อน 10.10 1.041 10.90 13.80 24.50

ทีมา : นสพ.ข่ าวหุ้น

สํารวจแหล่ งเพาะเลืย4 งอัญมณี “ไข่ มุกสีทอง” ก้ าวอีกขัน4 อุ ตสาหกรรมเครื1 องประดับ เดลินิวส์ ออนไลน์ วั นที1 27 กุ มภาพันธ์ 2556

เอ่ ยถึงอัญมณี และเครื1 องประดับที1นับเป็ นสิ1งของคู่กายสุภาพสตรี มาช้ า นาน นอกจากเพชร ทอง ทีให้ ความสง่ า งามสมราคาแล้ ว “ไข่ มุ ก ” ก็ ถื อเป็ นอี ก หนึ งเครื องประดับประทั บ ใจที มอบความเลอค่ า ให้ กั บ ทุ ก คนยามสวมใส่ เมื1 อไม่ นานมานี 4 ได้ มี โ อกาสไปเยี1 ย มชมแหล่ งเพาะเลี ย4 งไข่ มุ ก สี ท อง ณ เกาะปาลาวัน ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ร่ วมกั บ สถาบั น อั ญ มณี ศ าสตร์ แห่ ง สหรั ฐอเมริ กา (GIA) ประจํ า ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และบริ ษัท จิวเวลแมร์ ทําให้ ได้ ความรู้ มากมายไม่ เพี ย งแต่ ก ารสั งเกตลั ก ษณะมุ ก แท้ แต่ ยังได้ ไปเห็นขัน4 ตอนการผลิต การเพาะเลีย4 งที1บอกได้ คํา เดี ย วว่ า กว่ า จะ ได้ “มุ กแท้ ” สักหนึ1 งเม็ ดไม่ ใช่ เรื1 องง่ าย (อ่ านเพิมเติมคลิgก ) http://www.dailynews.co.th/article/224/186990


JUBILE กําไรทุบสถิตสิ ูงสุ ด บอร์ ดสั1งปั นผลหุ้นละ 0.60 บ. นสพ.ทันหุ้น วั นที1 27 กุมภาพันธ์ 2556

นางสาวอัญรั ตน์ พรประกฤต ประธานเจ้ า หน้ าที บริ ห าร ด้ านการเงิน บริ ษัท ยูบิลลี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํ า กั ด (มหาขน) เปิ ดเผยผลการดํ า เนิ น งานปี 2555 ว่ า บริ ษัท มี ร ายได้ ร วม 1,226.23 ล้ านบาท และมี กําไรสุทธิ 165.87 ล้ า นบาท ซึ1 งทั 4ง รายได้ และกํา ไรสุ ท ธิ อยู่ ใ นระดั บ สู งที1 สุ ดเป็ นประวั ติก ารณ์ นั บตัง4 แต่ ก่อตัง4 บริ ษัทมาเมื1 อปี 2536 โดยปั จจั ย ที1 ส นั บ สนุ น ให้ ผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทเติบโตอย่ างต่ อเนื1 อง

โกลเบล็กแนะเคล็ดลงทุนทอง นสพ.มติชน วั นที1 27 กุ มภาพันธ์ 2556 นายณั ฐวุ ฒิ วงศ์ เยาวรั กษ์ นั กวิ เ คราะห์ ด้ านทองคํ า บริ ษั ท โกลเบล็ ก โฮลดิ@ ง แ มนเนจเม้ นท์ เปิ ดเผยถึ ง สถานการณ์ ทองคํ า ในช่ วงนี 4ว่ า ให้ จั บ ตาปั จจั ย ลบจาก สถานการณ์ ตลาดต่ างประเทศ ที1อาจจะเป็ นตั วแปรต่ อราคา ทองคําภายในสัปดาห์ นี 4 โดยให้ กรอบราคาทองคําไว้ ท1 ี 1,530 -1,620 เหรี ยญสหรั ฐต่ อออนซ์ หรื อบาทละ 21,640 – 22,910 บาท ดังนั 4น ควรรอจังหวะให้ ราคาปรั บตัวมาที1 แ นวรั บ ที1 บ าท ละ 22,200 บาท และ 21,980 บาท และให้ ทยอยทํากําไรได้ ท1 ี แนวต้ านที1บาทละ 22,470 -22,620 บาท

น่ าซือ4

.

นสพ.โพสต์ ทูเดย์ วั นที1 27 กุ มภาพันธ์ 2556

คุณกฤษณา วิเศษสินธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท หลั ก ทรั พ ย์ จัดการกองทุน ทองคํ า แอสเซท เปิ ดตั วแคมเปญ “ออมทอง จากหลักร้ อยสู่หลักล้ าน” เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ล งทุ น ทองคํ า ด้ วยเงิ น เริ1 มต้ นเพียง 100 บาท ในกองทุนเปิ ดทีซี ทองคํา แท่ งในจั งหวะ ที1ราคาทองคําปรั บตัวลดลงนี เ4 ป็ นโอกาสทยอยซือ4 สะสม

อั ตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ

.

สกุลเงิน

ราคารับซื อ4

ราคาขาย

ตัxวแลกเงิน & ดร๊ าฟ

โอนเงิน

ราคาขาย ตัxวแลกเงิน &โอนเงิน

USD: 50-100

29.42

30.07

29.57

29.67

29.92

GBP (UK)

44.35

45.75

44.66000 44.77750

45.34500

EUR (Euro Zone)

38.38

39.41

38.54250 38.63500

39.13250

JPY (Japan: 100)

31.82

30.06

32.08750 32.16250

32.75375

HKD (Hong Kong)

3.75

3.95

3.80500

3.81750

3.86375

CNY (China)

4.41

4.94

4.68625

4.72750

4.85000

ธนบัตร

ราคารับซื อ4

ราคาทองคําปรั บขึน4 วิตกการเมืองอิตาลี นสพ.โพสต์ ทูเดย์ วั นที1 27 กุ มภาพันธ์ 2556 ราคาทองฟิ วเจอร์ บวกขึ 4น ขณะที1 ก ารซื อ4 ขายเป็ นไปอย่ างระมั ดระวั ง ก่ อนที1 นายเบน เบอร์ นั นเก้ ประธานธนาคารกลางสหรั ฐ (เฟด) จะแถลงต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารด้ า นการธนาคารของวุ ฒิ ส ภาสหรั ฐ ในวั น นี 4 ท่ า มกลางความ ไม่ แน่ นอนทางการเมื องหลั งการเลื อกตั 4งของอิ ตาลี ซึ1 งได้ ก ระตุ้ น ความต้ องการ ทองคํา ณ เวลาประมาณ 20.16 น.ตามเวลาประเทศไทย สั ญ ญาทองคํ า ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่ งมอบเดื อนเม.ย.ปรั บ ขึ น4 8.10 ดอลลาร์ หรื อ 0.51% แตะที1 1,594.70 ดอลลาร์ /ออนซ์ นั กวิเคราะห์ ก ล่ า วว่ า ดู เ หมื อนทอง จะได้ รับความสนใจอีกครั 4งในฐานะสินทรั พย์ ท1 ีปลอดภัยในการประกั น ความเสี1 ย ง แต่ การปรั บ ตั วของราคาทองก็ จะขึ@ น อยู่ กั บ ถ้ อยแถลงของนายเบอร์ นั น เก้ ด้วย สัญญาทองได้ รับปั จจัยบวก ขณะที1ผลการเลือกตัง4 ของอิ ตาลี ก่ อให้ เ กิ ดความวิ ตก ว่ าวิกฤตหนี ย4 ูโรโซนอาจปะทุขึน4 อีกครั 4ง หลังจากที1ผ ลเบื อ4 งต้ น ระบุ ว่า พรรคกลางซ้ า ยของนายปิ แอร์ ลุ ย จิ เบอร์ ซานี ก วาดเสี ย งข้ า งมากในสภาผู้ แ ทนราษฎร แต่ กลับมี ท1 ีน1 ั งไม่ มากพอในวุ ฒิ ส ภา ซึ1 งทํ า ให้ เ ป็ นเรื1 องยากในการที1 จะผ่ า นร่ าง กฎหมายต่ างๆ หลายฝ่ ายประเมิ นว่ า สถานการณ์ ทางการเมื องของอิ ตาลี มี แนวโน้ มจะไร้ เสถียรภาพในระยะใกล้ นี@ และจะส่ งผลให้ ก ารดํ า เนิ น การปฏิ รู ป เชิงโครงสร้ างล่ าช้ าออกไป หากไม่ สามารถจัดตัง4 รั ฐบาลผสมได้


พิษค่ าแรง 300 ปิ ดกิจการสูงสุ ดในรอบ 9 ปี แรงงานไร้ ฝี มือถูกลอยแพ นสพ.แนวหน้ า 27 กุมภาพันธ์ 2556

น า ง สุ ว ร ร ณี คํ า มั1 น ร อ ง เ ล ข า ธิ ก า ร สํ า นั ก ง า น คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) หรื อ สภาพัฒน์ แถลงภาวะสังคมไทยไตรมาส 4 และภาพรวมปี 2555 โดยระบุว่า การปรั บ ค่ า จ้ า งขั 4น ตํ1 า เป็ นวันละ 300 บาท ในเดือน ม.ค. พบว่ า ทํ า ให้ ต้น ทุ น ของ ผู้ ปร ะก อบก าร โดย รว มเพิ1 มขึ 4 น 6.4% ทั 4 ง นี 4 จากข้ อมู ล สถิ ติก ารเลิ ก กิ จการในไตรมาสที1 4 ของปี 2555 มี นิ ติ บุ คคลจดทะเบี ย นเลิ ก กิ จการ 7,221 ราย เพิ1 มขึ น4 26.6% เที ย บกั บ ช่ วงเดี ย วกั น ของปี ที1 แล้ ว และคิ ดเป็ น 0.46 เท่ า ของกิ จการจดทะเบี ย นตั 4งใหม่ นั บเป็ นจํานวนที1 สู งมาก เมื1 อเที ย บกั บ การจดทะเบี ย น เลิกกิจการที1ในช่ วงไตรมาส 4 ในระยะ 9 ปี ที1ผ่านมา จะ อยู่ ที1 ประมาณ 2,500-3,000 ราย และการเลิ ก จ้ าง ดังกล่ าว ยังสูงกว่ าตัวเลขการเลิ ก กิ จการในช่ วงของนํ 4า ท่ วม ที1มีการปิ ดกิจการ 5,703 ราย “ขณะนี@ ยั งบอกไม่ ได้ ทั@งหมดว่ า ผลกระทบการเลิ ก จ้ า งมาจากการปรั บ ขึ@ น ค่ าแรง 300 บาท เพียงอย่ างเดียว แต่ ยอดการปิ ดกิ จการ ทีเพิมขึ@น แม้ ขณะนี@ ยังไม่ ทําให้ อัตราการว่ างงานโดยรวม เพิ มขึ@ น แต่ ใ นระยะต่ อไปจะมี ผ ลกระทบต่ อแรงงาน จํานวนหนึ งทีรั บผลกระทบจากการปิ ดกิ จการดั งกล่ า ว โดยเฉพาะแรงงานไร้ ฝีมื อ” นางสุวรรณี กล่ าว

ผู้ว่าการ ธปท. มอง ศก. ปี 56 โตได้ 4.9% นสพ.ผู้ จัดการรายวั น วั นที1 27 กุ มภาพันธ์ 2556

นายประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่ งประเทศ ไทย หรื อ ธปท. กล่ าวในงานสั ม มนาเศรษฐกิ จ SCB Investment Symposium Thailand Outlook 2013 จั ดโดย ธนาคารไทยพาณิ ชย์ โดยมองว่ า เศรษฐกิจไทยในปี 2555 เติบโตได้ ดีกว่ าที1 คาดการณ์ ไว้ โดยจี ดีพี ข ยายตั วร้ อยละ 6.4 ดีกว่ าที1คาดที1ร้อยละ 5.9 ซึงมาจากแรงส่ งจากไตรมาส ที 4 ของปี ก่ อน และยังส่ งผลต่ อเนื1 องมายั งเศรษฐกิ จไทย ในปี 2556 ที1มีหลายฝ่ ายคาดการณ์ จะขยายตัวได้ มากกว่ า ร้ อยละ 5 ซึ1ง ธปท.จะมี การพิ จารณาข้ อมู ล ล่ า สุ ดในการ ประชุมคณะกรรมการนโยบายเงิ น หรื อ กนง. ในวั น ที1 3 เมษายนนี 4 ซึ1งมี แนวโน้ มจะปรั บเพิ1มจีดีพีปีนี ใ4 หม่ จากเดิ ม คาดว่ าจะโตร้ อยละ 4.9 ผู้ว่าการ ธปท.ยอมรั บว่ า เงิ น บาท ในเดื อ นมกราคมที1 ผ่ านมาแข็ ง ค่ า ขึ 4น เร็ ว แต่ เดื อ น กุมภาพันธ์ เริ1 มกลับมามี เสถียรภาพ แต่ ยังต้ องระวังความ ผันผวนของอัตราแลกเปลี1ยน โดยไม่ อยากให้ นักลงทุ น ตื1 น ตระหนก เพราะเงิ น บาทยั งเคลื1 อนไหว 2 ทิ ศ ทาง มี ทั 4ง อ่ อนค่ า และแข็ งค่ า ดั งนั 4 น ผู้ ป ระกอบการควรจะมี ก าร บริ หารความเสี1ยงด้ านอั ตราแลกเปลี1 ย นอย่ า งสมํ1 าเสมอ ส่ วนปริ มาณเงินทุนที1ไหลเข้ าในช่ วงมกราคม 2556 อยู่ ใ น ระดับใกล้ เคียงกับช่ วงเดียวกันปี ก่ อน โดยเงิ น ทุ น ไหลเข้ า สุ ท ธิ 2,000 ล้ า นดอลลาร์ สหรั ฐ ซึ1 ง เป็ นการลงทุ น ใน พันธบัตรระยะสัน4 และเริ1 มมี การย้ ายมาลงทุนในพันธบั ตร ระยะยาวในเดือนกุมภาพันธ์ 2556

เจพีมอร์ แกน จ่ อ ปลดพนักงานเกือบ 2 หมื1นตํา แหน่ ง นสพ.กรุ งเทพธุ รกิจ วั นที1 27 กุ มภาพันธ์ 2556 ฝั นร้ าย!! มนุ ษย์ ทองคํา เจพี มอร์ แกน เชส แอนด์ โค ประกาศปลดพนั กงาน 1.9 หมื นตํ า แหน่ ง ภายในปี "57 เจพี มอร์ แกน เชส แอนด์ โค ธนาคารรายใหญ่ สุ ดของสหรั ฐ ในแง่ สิ น ทรั พ ย์ ประกาศวานนี 4 (26 ก.พ.) ว่ า ธนาคารมี แผนที1จะลดจํานวนพนั กงานในส่ วนธุรกิจสิ น เชื1 อจํ า นอง และธุ ร กิ จธนาคารชุ ม ชนภายในปี 2557 จํ า นวน 19,000 คน โดยธุ ร กิ จสิ น เชื1 อจํ า นองของ ธนาคารจะลดจํ า นวนพนั ก งานราว 13,000-15,000 คน ส่ วนธุ ร กิ จธนาคารชุ ม ชน ซึ1 งไม่ รวม สินเชื1อจํานอง จะมี การเลิกจ้ าง 3,000-4,000 คน นางคริ สติน เลมคอ โฆษกของเจพี มอร์ แกน กล่ าวว่ า ธนาคารคาดว่ าจะปลดพนั กงานจํานวน 4,000 คนในปี นี 4 การลดจํ า นวนพนั ก งานตาม แผนของเจพี มอร์ แกนจะคิดเป็ นสัดส่ วน 7.3% ของพนั กงานทั1วโลกจํ า นวนทั 4งสิ น4 260,000 คน ในสิน4 ปี 2555 นอกจากนี 4 ธนาคารยั งตั 4งเป้ าที1 จะลดรายจ่ า ยในธุ ร กิ จสิ น เชื1 อจํ า นองลงราว 3 พันล้ านดอลลาร์ จนถึงปี 2557 ทั 4งนี 4 คณะผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งของเจพี มอร์ แกน กล่ า วในการ ประชุมนั กลงทุ น ประจํ า ปี ของทางธนาคารเมื1 อวานนี 4 (26 ก.พ.) ว่ า พวกเขาตั 4งเป้ าที1 จะลด รายจ่ ายลง 1 พันล้ านดอลลาร์ ในปี นี 4 สํานั กข่ าวซินหัวรายงาน

นสพ.กรุ งเทพธุ รกิจ วั นที1 26 กุ มภาพันธ์ 2556 News Clipping: เป็ นบริ การข่ าวซึงสรุ ปจากหน้ าหนั งสื อพิมพ์ โดยดําเนินการจัดส่ งทุกวันทําการ เวลาประมาณ 13.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์ โหลดได้ จาก Intranet ของฝ่ ายประชาสั มพันธ์

สอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ที ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ : โทร.131, 132,133

Newsclipping 27-2-2013  

Newsclipping 27-2-2013

Advertisement