Page 1

Online Thursday, June 27, 2013

k0

News Clipping ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรูปพรรณ

รั บซือ? ขายออก 18,250 18,350 17,979 18,750

ที"มา : www.goldtrader.or.th

Spot Ask Gold Price 1,237.90 Silver 18.81 Platinum 1,323.00 Palladium 644.00 ที"มา: www.thebulliondesk.com

Pranda Jewelry Plc.

ราคานํ า มั น (บาท/ลิ ตร) ดีเซล เบนซิ น 95 แก๊ สโซฮอล์ 91 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E20 แก๊ สโซฮอล์ 95 E85

29.99 46.35 36.38 38.83 33.88 22.78

ทีม" า : www.pttplc.com

ราคาเปลี" ยนแปลงของหุ้นในตลาดหลั กทรัพย์: ณ วันที" 26 มิ.ย. 2556 หลักทรั พ ย์ ปิ? ด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE ดัชนี หลั กทรัพย์ แฟชั"น ตลาด หลั กทรัพย์

ราคา ครังก่อน เปิ ด 8.05 8.05 0.575 0.575 9.40 11.60 23.90 24.00 ปิ ดที" (จุด) 667.17 1,424.38

ราคา เปลีย" น ปริมาณ มูลค่ า ปิ ด แปลง ซือ? ขาย(หุ้น ) การซื?อขาย 8.05 176,300 1,415,985 0.575 1,502,000 863,516 24.50 +0.60 92,100 2,229,030 มูลค่ า เปลี"ยนแปลง (ล้านบาท) (จุด) 5,552 -1.62 74,975.45

+39.75 •

ร้ านเพชรออนไลน์ มองรางวัลผู้โชคดี นสพ.แนวหน้ า วันที@ 24 มิ ถุนายน 2556

ที"มา : นสพ.ข่ าวหุ้ น

อัตราแลกเปลี" ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ธนบัตร

ราคารับซื?อ

A สกุล เงิน ราคารับ ซื?อ ราคาขาย ตั&วแลกเงิน ดราฟ USD: 50-100 30.70 31.35 30.85 GBP (UK) 46.92 48.35 47.21750 EUR (Euro Zone) 39.91 40.94 40.09625 JPY (Japan: 100) 31.27 32.54 31.45250 HKD (Hong Kong) 3.91 4.09 3.96875 CNY (China) 4.68 5.21 4.95875

ราคาขาย ตัAวแลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

โอนเงิน เมื@อเร็ วๆ นี  บริ ษัท กริ ซ จิวเวอร์ รี@ ไท ย 30.95 31.20 จํ า กั ด ผู้ บ ริ หารร้ านเพ ชรกริ ซ (Glitz) 47.34000 47.92500 แ ล ะ ร้ า น เ พ ช ร อ อ น ไ ล น์ 40.19250 40.69750 www.glitzdiamond.com ม อ บ ร าง วั ล 31.52625 32.09000 แหวนทอง 18k ประดั บ เพชร นํ า ห นั ก 3.98250 4.02875 รวม 0.50 กะรั ต มูลค่ า กว่ า 40,00 0บาท 5.00250 5.1500 ให้ แ ก่ คุณพร ชนก สุ ดใ น ผู้ โชคดี จ าก จังหวัดราชบุรี ซึ@ง เป็ นผู้ ช นะเลิศผลโหวตใ น ก า ร ร่ ว ม ส นุ ก กั บ กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ก ว ดภ า พ ถ่ า ย คู่ รั ก ผ่ า น www.facebook.com/myGlitzjewels โดยจั ด มอบรางวัล ณ ร้ านเพชรกริ ซ สาขาอัมริ นทร์ พลาซ่ า ชัน 3 และสํา หรั บผู้ สนใจที@จะเข้ า ร่ ว มสนุ ก กั บ กิ จกรรมต่ างๆ ของร้ านเพชรกริ ซ สามารถเข้ า ไปลงทะเบียนได้ ผ่ านหน้ าเฟซบุ๊ก

Jubilee midyear sale 2013 นสพ.ข่ าวหุ้น วันที@ 27 มิ ถุนายน 2556 ยิ@ง ใหญ่ อลั งการกั บแคมเปญ “Jubilee Mid Year Sale 2013” จากแบรนด์ ดั ง “เพชร ยู บิ ล ลี@ ” กั บ มหก รรมเพชรครั  ง ยิ@ ง ใหญ่ นํ าโดย อั ญ รั ต น์ พรประกฤต ที@ยกทัพจั ด ขบวนขนเครื@ องประดับเพชรส่ งตรงมาจากประเทศเบลเยี ยม ให้ ได้ เลื อ กสรร จัดโปรโมชั@นทัง ลดทั งแจกอย่ างยิ@งใหญ่ มากกว่ า ทุกๆ ปี สุ ดคุ้มกั บสิ นค้ าคุ ณภาพกว่ า 5,000 รายการ และลดราคาพิเศษสุ ดถึ ง 50% งานเดี ยวเท่านัน กับของรางวัลจากเพชรยูบลิ ลี@ท@ ีนํามา แจกให้ ท ุกท่ านในงาน มูลค่ า รวมกว่ า ล้ า นบาท ช้ อปจุ ใจกั บ Jubilee Surprise Bonus 4 ต่ อ พร้ อมของสมนาคุณจากบัตรเครดิตที@ร่วมรายการ วันที@ 29-30 มิ.ย.นี  ณ โรงแรมพลู แ มน กรุ ง เทพฯ

เผยเส้ นทางล่ าขุ มทรัพย์ ฯ นสพ.กรุ งเทพธุร กิ จ วันที@ 27 มิ ถุนายน 2556 สถาบันวิ จัยและพัฒนาอั ญมณีแ ละเครื@ องประดับแห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) มีกํา หนดจั ดงานสั ม มนาในหั ว ข้ อ “เผ ยเส้ นทางล่ าขุ ม ทรั พ ย์ ... ตลาดอั ญมณีแ ละเครื@ อ งประดับแดนภารตะ” ร่ วมสั มผั สประส บการณ์ การค้า -การลงุ ทนในตลาดอั ญมณีแ ละเครื" อ งประดับ และเจาะลึกกลยุทธ์ สู่ ความสํ าเร็ จ ในตลาดประเทศอินเดีย โดยเปิ ดโอกาสให้ ผู้ท@ ีสนใจ เข้ าร่ วมการสั มมนาในครั ง นี  โดยไม่ เสี ยค่ า ใช้ จ่ าย ในวันจันทร์ ท@ ี 29 กรกฏาคม 2556 ณ ห้ องดุสิต ธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี


Thursday, June 27, 2013

Page 2

มติ ครม. เว้ นภาษีนําเข้ าอัญมณี นสพ.ประชาชาติธุรกิจ วัน ที@ 27-30 มิ ถุนายน 2556 ร.ท.หญิง สุ ณิสา เลิ ศภควั ต รองโฆษกประจํ า สํ านั ก นายกรัฐ มนตรี เปิ ดเผยว่ า ที@ประชุ ม เห็ นชอบร่ างประกาศกระทรวงการคลั ง ให้ ยกเว้ นอากร นํ าเข้ า อัญมณีแ ละเครื@ องประดับที@ นํา เข้ ามาแสดงและจําหน่ ายในงานแสดงสินค้ า เพื"อจูงใจให้มีผ้ ูสนใจเข้าร่ วมงานและซือ? สิ นค้ามากขึน? และยังเป็ น การช่ ว ยเหลื อผู้ ประกอบการที"ประสบปั ญหาจากการแข็ง ค่ าของเงิน บาท และเผชิญกับสภาพการแข่งขันในตลาดโลกที"สูงขึ?น ทัง นี จะกํ าหนดให้ใช้ มาตรการดังกล่ าวในช่ ว งที@มีการจั ด แสดงสิ นค้ าในเดือนกัน ยายน 2556 ก่ อนที@จะมีการพิจารณาการปรับโครงสร้างอัญมณีทงั  หมดต่ อไป นอกจากนี  ที@ประชุ ม ยังเห็ นชอบขยายมาตรการยกเว้ น ภาษีสรรพสามิ ต นํ า มันดีเซลออกไปอี ก 1 เดือ น ตัง แต่ วัน ที@ 1-31 ก.ค. 2556 จากเดิมกํ าหนดดสิน สุดใน สิ น เดือนมิถุน ายน 2556 เพื@อ เป็ นการบรรเทาภาระค่ าครองชี พของประชาชน ส่ งผลให้ รั ฐสูญเสี ย รายได้ ภ าษี 9,000 ล้ านบาทต่ อเดือน

กูรูฟันธง หมดยุคทองเฟื@ อง ดิ@งตามราคาโลก หลังอิน เดียลดนํา เข้ า-เฟดลด QE นสพ.ประชาชาติธุร กิจ วันที@ 27 มิ ถุนายน 2556 กู รูพ ยากรณ์ ร าคาทองคํา หัวทิ@ ม ยันสิ น ปี แถมมีล้ ุ นดิ@ งลึ ก 17,000 บาท ใกล้ ราคาขาย หน้ า เหมือง หลั งอิน เดีย ขอความร่ ว มมือสมาคมผู้ ค้ าทองคําหยุดขายเหรียญ-ทองคํา แท่ งให้ ป ระชาชน ลดการขาดดุลบัญชี เดิ น สะพั ด แถมสหรัฐยังมีแ นวโน้ มลดปริ มาณ QE กดดันเงินลงทุน ไหลออกต่ อเนื@ อง นายทรงวุ ฒิ อภิ รัก ษ์ ขิต กรรมการ ผู้ จัด การ บมจ.โกลเบล็ ก โฮลดิ?ง แมนเนจเม้ นท์ กล่ าวว่ า สถานการณ์ราคาทองคําจากนีจ นถึง สิ น ปี มีแ นวโน้ ม เป็ นขาลงอย่ างชัด เจน โดยประเมิ นว่ ามีโอกาสที@จะปรับตัวลดลงไป ถึ ง 1,200 – 1,115 เหรี ยญต่ อ ออนซ์ หรื อ บาทละ 17,000 บาท ขณะที@แนวโน้ ม การ แกว่ งตัว ขึน (รี บาวน ด์ ) อาจจะทดสอบที@ระดับ 1,420 – 1,500 เหรียญต่อออนซ์ หรือ ราวบาทละ 21,000 – 22 ,000 บาท ได้ อย่ า งไรก็ ต าม หากปรั บ ตั ว ขึ น ไป ถึ ง ระดั บ ดัง กล่ า ว เชื@อว่ าจะมีแ รงเทขายจากนั ก ลงทุ นรายย่ อ ยกดดันให้ราคาทองคําร่ วงต่ อได้ เพราะนั กลงทุ น ส่ วนใหญ่ ไม่ ต้อ งเสี ยโอกาส โดยแช่ เงินลงทุนไว้ ใ นทองคํา ที@ยัง ไม่ มี แนวโน้ ม สร้ า งผลตอบแทนดี

โอบามาเยือนแอฟริก าขยายการค้ าการลงทุน กรุ ง เทพธุรกิจออนไลน์ วัน ที@ 27 มิ ถุนายน 2556 นายไมค์ โฟรแมน ผู้ แทนการค้ าสหรั ฐ กล่ าวว่ า การเพิ@ ม การค้ าและการลงทุนกับแอฟริ กา จะเป็ น ประเด็นหลั ก ของประธานาธิบดีโอบามาในการเยือนทวี ปแอฟริกาสัปดาห์นี  โดยการเข้าพบปะนัก กฎหมายเพื@ อ หารื อหลัก นิ ติธ รรมและหลั กธรร มาภิ บาล ไปจนถึ งการหารือกับผู้นําประเทศในทวีป แอฟริ กาเกี@ย วกั บประเด็นความท้ าทายด้ า นความมั@นคงของทวีปนัน จะเชื"อมโยงถึงการค้าและการ ลงทุนเป็ นหลั ก เพราะสิ" งดัง กล่ าวจะเป็ นแรงขับเคลื" อนหลั กของเศรษฐกิ จแอฟริ กา การ เยื อ น แอฟริ กาแบบจริ งจังเป็ นครั ง แรกของนายโอบามา มีขึน หลั งจากสมาชิก สภาคองเกรสเรียกร้องให้ รัฐบาลมีส่วนร่ วมกับภูมิภาคนีม ากขึน เพื@อรั บมือ บทบาทของจีน ในแอฟริ ก าที@ม ีมากขึน นายโอบามาจะเดินทางไปเยือนประเทศเซเนกัล แอฟริกาใต้ และแทนซาเนี ย ซึ@งล้ วนเป็ นประเทศที@ปกครอง ด้ วยระบอบประชาธิ ป ไตย อัน จะช่ ว ยให้ เขามี โอกาสตอกยํ า ถึ งความจํ า เป็ นของระบอบประชาธิปไตย ว่าเป็ นพื?นฐานอย่างดีสําหรั บการเติบโตทาง เศรษฐกิ จ อย่ างยั"ง ยืน

ส่ งออก พ.ค.ติดลบ 5.25% เหตุบาทแข็งโป๊ ก นสพ.ข่ าวสด วันที@ 26 มิ ถุนายน 2556 นางวั ช รี วิมุก ตายน ปลั ดกระทรวงพาณิชย์ แถลงตั วเลขก ารส่ งออกเดือนพฤษภาคม 2556 ว่ า มีมูลค่ า 19,830.1 ล้ านเหรียญสหรั ฐฯ ลดลง 5.25% เมื@อเทียบจากเดื อ นพฤษภาคม 2555 การนํ าเข้ า มี มูล ค่ า 22,134.5 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ ลดลง 2.14% ทําให้ ขาดดุ ลการค้ า 2,304.4 ล้ านเหรี ยญ สหรั ฐฯ เพิ@มขึ น 36.32% ส่ วนช่ วง 5 เดือนแรกปี 2556 การส่ งออกมีม ูลค่ า รวม 94,206 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐฯ เพิ@มขึน 1.86% การนํ าเข้ า มู ลค่ า รวม 108,062.5 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ เพิ@ม ขึน 5.70% จึง ขาดดุลการค้ ารวม 13,856.5 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ คิดเป็ นเงิ นบาทขาดดุล 450,492 ล้ านบาท สํ าหรั บสาเหตุที@ท ําให้ การส่ ง ออกเดื อ นพฤษภาคมติดลบอีก ครั ง และเป็ นเดือนที@ 2 ของปี นี  เพราะค่ าบาทแข็ งค่ าถึ ง 28.53 บาทต่อดอลลาร์ หรื อ แข็ ง ค่ า เที ย บปี ก่ อ นถึ ง 7% และมีค วามผั นผวนมาก จนกระทบต่ อแผนผลิ ตและคํา สั@ งซื อ ของผู้ ป ระกอบการ ประกอบกั บเศรษฐกิจ โลกและ เศรษฐกิ จ ประเทศส่ งออกสํ าคัญชะลอตัว


Thursday, June 27, 2013

Page 3

Gold Falls to Near Three-Year Low The Wall Street Journal: June 26th 2013 Gold prices slumped to their lowest level in nearly three years Wednesday after a selloff at the start of Asian trading reverberated through trading floors in London and New York. The most actively traded contract, for August delivery, fell $45.30, or 3.6%, to $1,229.80 a troy ounce on the Comex division of the New York Mercantile Exchange. This was gold's lowest settlement price since Aug. 23, 2010. Gold for June delivery also fell 3.6%, down $45.20 to settle at $1,229.60 an ounce. Reasons for the Federal Reserve to end its economic-stimulus efforts are piling up, putting gold investors on shaky ...

เทคนิคการตลาดผ่ านอิ นสตาแกรม “วิดโี อ” กรุ ง เทพธุรกิ จออนไลน์ วัน ที@ 27 มิ ถุนายน 2556 บริ ก ารถ่ า ยภาพและแชร์ ท างออนไลน์ อ ย่ า ง "อิน สตาแกรม" (Instagram) เป็ นแอพที"มีค นไทยใช้ เติ บโตสู งสุ ดเมื"อเทีย บกั บโซเชีย ลเน็ ตเวิร์คอืน" ๆ และล่ าสุ ดอิ นสตาแกรมได้ เปิ ดตัว "บริ ก ารถ่ า ยวีดี โอ" ออกมา ทํ าให้ จ ากเดิ ม ที@เราถ่ ายภาพนิ@ง ก็สามารถ่ ายวีดีโอภาพเคลื@อนไหว ความยาว 15 วินาที ได้ แล้ ว ทํา ให้ รูป แบบการสื@ อ สารของอินสตาแกรมเปลี@ ยนไปอย่ างมากเลยทีเดียว เราสามารถสื@ อสารกั บลู กค้ า ของเราด้ วยวิธีที@แตกต่างออกไป มาดูกัน ว่ าเราจะประยุกต์ "อิน สตาแกรมวีดีโอ" มาใช้ ในเชิงการตลาดและธุรกิ จ ได้ อย่ า งไร 1.สร้ างให้ เกิ ดการจดจํ าของสิ น ค้ าและแบรนด์ (Drive Brand Awareness) การสื@อ สารด้ ว ยภาพและเสี ยง ได้ อย่ า งมี มิติ 2.ใช้ สร้ า งลู กค้ า เข้ าสู่ ธุรกิ จของคุณ (Drive Traffic) ด้วยวีดีโอ ทําให้คุณสามารถบอก เล่ าเรื@ องราวโปรโมชั นสิ นค้ าได้ ตรงไปตรงมา 3.ใช้ สอนลู กค้ าให้ เข้ าใจสิ น ค้ าของคุณมากขึ น (Educate) สามารถสาธิต การใช้งานสินค้าหรือบริการ ให้ ลู กค้ าเข้ าใจได้ ในเวลาสั นๆ 4.ใส่ ความสนุ ก สนานและความคิดสร้ างสรรค์ ลงไปได้ (Fun and Creative) 5.เชื@อมโยงต่อไปยังสื@ออื@นๆ (Connect to other media) บางครั ง เวลาเพียงแค่ 15 วิน าที อาจไม่ พอ แต่ ก็สามารถหาทางเชื@อมโยงคนดู ไปยั งช่ องทางอื@ น เช่ น แนะนํ าให้ เขาตามไปโซเชีย ล เน็ ตเวิร์คอื@น ด้ วยสิ@ งที@บอกมาทัง หมดนี  ไม่ ม ีสูตรตายตัว เพียงขอให้ "คุณลองลงมือทํา " และ "คิดอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ" ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่เวิร์ค หรื อ ไม่ ได้ ผ ล เพราะถึ งยังอย่ างไรมันก็ ฟ รี ไม่ มีค่า ใช้ จ่ าย ลองและปรั บปรุ งหาสู ตรที@เหมาะกั บ การนํ าอินสตาแกรมวี ดีโอ มาใช้ กับธุรกิจ คุ ณ

ทิศทางส่ งออกอัญมณีและเครื@ องประดับ สถานี โทรทัศน์ ส ี ช่ อง 7 คุณประพี ร์ สรไกรกิ ติกูล ในฐานะประธานคณะกรรมการธุรกิจอัญมณีและเครื" องประดับ หอการค้ าไทย ให้ สัมภาษณ์ ถึง ทิศทางการส่ งออกสินค้ าก ลุ่ มอัญมณีแ ละเครื@องประดับ ในช่ วงครึ@ งแรกของปี มียอดการส่ ง ออกลดลง 30 เปอร์ เซ็ นต์ เนื@ องจากได้รับผลกระทบ จากภาวะเงิ น บาทแข็ง ค่ า รวมทั ง ต้ นทุนในการผลิ ตปรั บ เพิ@มขึน แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่า ตลอดทัง ปี จะเฉลี@ ย ลดลง 5 - 10 เปอร์ เซ็ นต์ ดูคลิhปวิดี โอ คลิh ก http://www.youtube.com/watch?v=phyBbOCXA5Q&feature=youtu.be

News Clipping: เป็ นบริก ารข่า วซึ!งสรุปจากหน้าหน ังสื อพิ มพ์ โดยดํา เนินการจัดส่งทุ กว ันทํ าการ เวล าประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์โหลดได้จ าก Intranet ของฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อมูล เพิ" มเติมได้ท"ี ฝ่ า ยประชาสัมพันธ์: โทร.131, 132,133

Newsclipping 27 06 2013  
Newsclipping 27 06 2013  
Advertisement