Page 1

Online Friday, July 26, 2013

k0

News Clipping ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรูปพรรณ

รั บซือE ขายออก 19,600 19,700 19,313 20,100

ที=มา : www.goldtrader.or.th

Spot Ask Gold Price 1,337.90 Silver 20.28 Platinum 1,453.00 Palladium 741.00 ที=มา: www.thebulliondesk.com

Pranda Jewelry Plc.

ราคานํ า มั น (บาท/ลิ ตร) ดีเซล เบนซิ น 95 แก๊ สโซฮอล์ 91 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E20 แก๊ สโซฮอล์ 95 E85

29.99 47.95 37.98 40.43 35.48 23.78

ทีม= า : www.pttplc.com

ราคาเปลี= ยนแปลงของหุ้นในตลาดหลั กทรัพย์: ณ วันที= 25 ก.ค. 2556 หลักทรั พ ย์ ปิE ด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE ดัชนี หลั กทรัพย์ แฟชั=น

ราคา ครังก่อน เปิ ด 8.10 8.15 0.604 0.604 11.90 12.50 12.00 25.50 26.75 ปิ ดที= (จุด) 678.67

ตลาด หลั กทรัพย์

1,456.68

ราคา เปลีย= น ปริมาณ มูลค่ า ปิ ด แปลง ซือE ขาย(หุ้น ) การซืEอขาย 8.00 -0.10 286,202 2,305,686 0.628 +0.024 81,000 50,843 12.00 -0.50 900 10,800 24.70 -0.80 83,000 2,065,505 มูลค่ า เปลี=ยนแปลง (ล้านบาท) (จุด) 11,667 -4.39 56,291.36

Wallace Chan to Receive JNA Award

-44.68 •

ที=มา : นสพ.ข่ าวหุ้ น

www.diamonds.net วัน ทีI 25 กรกฎาคม 2556 อัตราแลกเปลี=ยนเงิ นตราต่ างประเทศ

Wallace Chan will be the first winner of the "Outstanding Contribution ราคาขาย ธนบัตร ราคารับซืEอ of the Year" award, given by Jewellery News Asia (JNA), on September 12 ตัHวแลกเงิน Hวแลกเงิน ตั น สกุล เงิน ราคารับ ซืEอ ราคาขาย & ดราฟ โอนเงิน &โอนเงิ in Hong Kong. Chan (pictured) is an artist, sculptor, jewelry designer and &ดราฟ USD: 50-100 30.68 31.33 30.83 30.93 31.18 craftsman who has worked for nearly three decades in his craft. GBP (UK) 47.03 48.45 47.32250 47.44750 48.03000 "Efficiency comes from diligence, and success depends on forethought. EUR (Euro Zone) 40.65 41.70 40.84250 40.94000 41.45250 I believe that for any industry to be efficient and successful, it is important to JPY (Japan: 100) 30.76 32.02 30.94000 31.01250 31.56875 be devoted to one's craft, and at the same time, be brave enough HKD (Hong Kong) 3.90 4.09 3.96625 3.98000 4.02625 to innovate," he said in a statement. "This prestigious recognition serves as CNY (China) 4.69 5.22 4.96875 5.01250 5.12375 a great encouragement for me to further push my creative boundaries." "Wallace has made his mark in the global jewelry industry with his unique insight and creativity, which translate into a collection of amazing masterpieces," said Letitia Chow, the chair of the JNA Awards judging panel, in a press release. "His accomplishments have not only put his name on the world map, but have brought Asian designs in the forefront of the artistry world. Chan invented the "Wallace Cut," a crystal-carving technique, in the mid-1980s. His work has been showcased in exhibitions in China, the U.S., Germany, Italy and many other countries. To date, he is the only Asian artist invited to the Biennale des Antiquaires in Paris, which he attended in 2012.

ตลาดเพชรอิ สราเอลจัดงาน นสพ.ข่ าวสด วันทีI 26 กรกฎาคม 2556 ตลาดค้ า เพชรอิสราเอล (Israel Diamond Exchange: IDE) หนึI ง ในตลาดค้ าเพชรทีIใ หญ่ ทI ีสุด ของโลก จะจั ดงาน US and International Diamond Week ภาคฤดู ร้อน ทีIประเทศอิสราเอล ระหว่ า งวั น ทีI 26-29 ส.ค.นี  ภายในงานซึIงมีความพิเ ศษไม่ เ หนื อ นใครนี  ผู้ ซื อ เพชรทีIมคี ุณสมบัติเหมาะสม จะมีโอกาสได้ พ บปะกั บบริ ษัทเพชรของอิสราเอลและต่ างประเทศจํา นวนหลายร้ อยราย รั บชมและทดลองตัวอย่ างผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตล อดจนซื อ ผลิ ต ภั ณฑ์ ในราคาทีIต ลาดค้ า ส่ งเพชรปั จจุบันไม่ เคยนํ าเสนอมาก่ อ น สํ าหรั บ ห้อ งค้ าของตลาด IDE ซึIง เป็ นห้ อ งค้ า เพชรทีIใหญ่ ทI ีสุดของโลก จะ รองรั บผู้ ผลิ ต เพชรร ายใหญ่ ของโลก แลพเทรดเดอร์ จํานวนหลายร้ อยรายทีIมารวมตัว กั น ณ สถานทีIสุ ดพิเศษแห่ ง นี  ภายใต้ก ารรั ก ษาความ ปลอดภั ยทีIไม่ ม ีทI ไี หนเทียบเคี ย งได้ ลงทะเบียนเข้ า ร่ วมงานได้ ทI ีเว็บไซต์ www.en.isde.co.il/diamondweek.html

ผลักดัน นสพ.ข่ าวหุ้น วันทีI 24 กรกฎาคม 2556 ศรี รั ตน์ รั ษ ฐปานะ อธิ บดีกรมส่ ง เสริ มการค้ าระหว่ างประเทศเข้าเยีIยมชมศูนย์ ส่งเสริ มอัญมณีและ เครืI องประดับ จั น ทบุรี เพืIอ ผลั กดัน ให้ เป็ นเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ สํ าหรั บอัญมณีและเครืIองประดับ ของไทย โดยมีร องผู้ ว่าราชการจัง หวัดจันทบุรี ให้ การต้ อนรั บ


Friday, July 26, 2013

Page 2

Contemporary elegance Bangkok Post: July 26th 2013 Longines, the Swiss watchmaker with more than 180 years of craftsmanship history dedicated to tradition, innovation and elegance, officially opened its first Thailand flagship store at Siam Paragon last week. Presided over by David Ponzo, managing director of Swatch Group Trading (Thailand), the event also unveiled the new “Longines Conquest Classic”, a series of contemporary yet elegant timepieces, all fitted with self-winging calibers. This new timepiece collection was unveiled earlier this year at Basel World 2013, the world’s largest watch & Jewellery fair.

นักธุ รกิจ อัญมณีพบนายกฯ วอนตัง กงสุ ลใน “โมซัมบิก” นสพ.มติชน วั นทีI 26 กรกฎาคม 2556 เมืIอวั น ทีI 25 ก.ค. ทีIทํา เนี ยบรั ฐบา นายณั ฐวุฒิ ใสยเกื อ รั ฐ มนตรี ช่ว ยว่ า การกระทรวงพาณิช ย์ นํ าตัวแทนสมาพันธ์ อัญมณี ไทย ทีI ป ระกอบธุรกิจ ในประเทศโมซัมบิ ก เข้ าพบ น.ส.ยิIง ลั กษณ์ ชิ นวัต ร นายกฯและรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม เนืIองในโอกาสทีIนายกฯจะเดินทางเยือนโมซัมบิก แทนซาเนี ย และยูกั นดา อย่ า งเป็ นทางการ ระหว่ างวันทีI 28 ก.ค.-2 ส.ค. นี  นายณัฐ วุ ฒิ กล่ าวว่ า ขอให้ นายกฯ ช่ วยผลั ก ดัน 3 ประเด็น 1.สมาพันธ์ มีความต้ องการให้ รั ฐบาลก่ อตัEงสถานกงสุ ลไทยในโมซัมบิ ก เนื= องด้ วยประเทศดังกล่ าวมีผ้ ูประกอบการไทยอยู่จาํ นวนมาก 2.อยากขอให้ นายกฯเปิ ด ประมูลอัญมณีในไทย เพื= อ สร้ า งค วามตื=นตัว ให้ กับผู้ ประกอบการใ นประเทศด้ ว ย 3.ขอให้ ห ารือ เรื= องความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวก ให้ กั บผู้ ประกอบการไทยด้ วย นายณัฐวุ ฒิกล่ า วว่ า ผู้ ประกอบการค้ าอั ญมณีไทยในโมซัม บิ กสร้ างรายได้ เข้ าประเทศไทยกว่ า 1,000 ล้ านบาท ต่ อเดือ น อีกทัง โมซัมบิ ก มีคนไทยปั กหลั กอยู่ห ลายร้ อยชีวิ ตและต้ องการให้ ภ าครั ฐเข้ า ไปดูแลสนับสนุน นอกจากนีห ลังจากทีIคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็ น ชอบยกเว้ นภาษี นํา เข้ าอัญมณี 0% ทางกลุ่ มผู้ ป ระกอบการจึงอยากใ ห้ เป็ นมาตรการระยะยาว เพืIอวางแผนธุรกิจได้ง่ายขึน เพราะมติครม. ดังกล่ าว จะสิ น สุ ดในเดือนธันวาคม 2557

Shanghai posts 58% rise in gold and silver jewellery sales in H1 Diamond World.net: July 25th 2013 Total sale of gold and silver jewellery up almost 30% in the country. The sale of gold and silver jewellery rose in the markets in Shanghai during the first half of the year. The increase was of 57.7 percent from the same period last year, reports say. Also, The total sale of gold and silver jewellery in the country during the six months rose 29.7 percent ($25.7 billion) from the same period last year, reports suggest. Also, e-retail rose in Shanghai, by 57.4 percent to around $3.27 billion as compared to the same period last year, the highest growth rate among all different forms of retail business, reports suggest.

GBX คาดรายได้ เ พิIมเท่ า ตัว นสพ.ข่ าวหุ้น วัน ทีI 26 กรกฎาคม 2556 นายทรงวุ ฒิ อภิ รักษ์ ขิต กรรมการผู้ จัดการ บมจ.โกลเบล็ ก โฮลดิEง แมนเนจเม้ นท์ เปิ ดเผยว่ า แน วโน้ มผล การดํา เนิ นงานครึI งปี แรก 2556 ของบริ ษัท ฯ มีรายได้ เพิIมขึน เกื อบเท่ าตัว เมืIอเทียบกั บช่ ว งเดี ยวกั นของปี ก่ อน ทีI มีรายได้ ประมาณ 13,000 ล้ า นบาท เนืI องจากช่ วงทีI ผ่านมาราค าทองคํา ในตลาดโล ก ปรับตัวลดลง ต่ อเนืI อ ง ตัง แต่ ช่ วงเดือนเมษายนทีIผ่า นมา โดยปั จจุบั นราคาทองคํ าปรั บตัว อยู่ทีIร ะดั บประมาณ $1,330/ ออนซ์ ณ วันทีI 23/7/2556 เมืIอเทีย บกั บช่ วงต้ นปี 2556 ทีIราคาทองคํา อยู่ทI ี $1,675/ออนซ์ จากปั จจัยดังกล่ าว ส่ ง ผลให้ นักล งทุน เข้ า มาเก็ งกํ าไรจากราคาทองคําทีI ป รั บตั วลดอย่ า งต่ อ เนืI อ ง จากความกังวลเกีIยวกับการ ชะลอมาตรการ QE ของเฟด การทีIก องทุน SPDR ได้ ลดสถานะออกมาตัง แต่ ต้นปี แล ะโบร กชั น นํ าใ น ต่ า งประเทศได้ ปรั บคาดการณ์ ร าคาทองคําปลายปี นี ล ง โดยจากผล การ ดํ า เนิ น งานทีI ป รั บตั ว เพิI ม ขึ น ทัง ไตรมาส 1/255 6 และ ไตรมาส 2/255 6 ส่ งผล ให้ ทิ ศ ท างการ ดํ า เนิ น งา นครึI งปี แร กของบริ ษ ั ท ฯ ปรั บ ตัว ในทิศ ทางทีIดีขึ นตามไปด้ วย


Friday, July 26, 2013

Page 3

ค้ าปลี กเริIมแผ่ ว ครึIงแรกโตหลุ ด อ้ อนรั ฐลดภาษีแบรนด์ เนมแข่ ง นสพ.ไทยโพสต์ วันทีI 26 กรกฎาคม 2556 สมาคมผู้ ค้าปลี กไทย เผย ค้ า ปลี กไทยครึI งปี แร กหดตามกํ าลั ง ซื อ วอนรั ฐให้ ความสํ าคั ญกั บ ภาคอุ ตสาหกรรมค้ าปลี ก พร้ อมเสนอภาครั ฐบาล ลดภาษีนํา เข้ าสิ นค้ า หรู เหลื อ 0% นางสาวบุ ษบา จิราธิ ว ัฒน์ ประธานสมาคมผู้ ค้าปลี กไทย เปิ ดเผยว่า ในช่ วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ทIผี ่ านมา อุตสาหกรรมค้ าปลี กยัง นั บว่ า มีก ารเติบโตเป็ นปกติด ีอยู่ แต่ เริI มมีสั ญญาณในช่ ว งเดือนมี นาคมทีIผ่านมา โดยทางสมาคมฯ ยังมองว่าอาจเป็ นเพราะ เมืIอช่ ว งปี ทีIแล้ ว ของเดือนเดียวกั นมีฐ านการเติบโตทีIสูง ส่ งผลให้ ปีนี ก ารเติบ โตอาจมีการลดลงไป แต่ การแผ่ วเริI มชั ด เจนขึน เมืI อ ช่ ว งเดื อ น พฤษภาคมทีIผ่า นมา โดยทางสภาพั ฒน์ ได้ เปิ ดเผยว่ าตัวเลขในการบริ โภคของคนไทยเริIม ติ ดลบ แม้ ว่าทางรัฐบาลจะอัดเม็ดเงินเป็ นจํานวนมากเข้ า ระบบเศรษฐกิ จกว่ า 5-6 แสนล้ า นบาท แต่ นI ั นก็ ไม่ ได้ ทํา ให้ ก ารเติบ โตเกิ ด ขึน แต่ อย่ า งใด ส่ งผลให้ภ าพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ งในครึI งปี แรก จากทีIคาดการณ์ ไว้ ป ระมาณ 12% เหลื อ เพียง 9% เท่ า นั  น ซึI ง ทํา ให้ มูลค่ าการบริ โภคหายไปกว่ า 1.2 แสนล้ า น หรื อ ปร ะมาณ 1-2% ของ GDP “ทางสมาคมฯ อยากขอเสนอให้ รัฐ บาลพิจ ารณาลดภาษีนํ าเข้ าสิ นค้ า แบรนด์ เนม (Luxury Brand (Apparel, leather and footwear, Costmetic and Fragrance) ลงมาในระดับ 0-5% เพื= อกระตุ้น การจับจ่ ายช็อปปิE งของนั ก ท่ องเที=ย วต่ า งประเทศให้ เพิ= มขึE น และเพื= อ จูงใจให้นักช็อปปิE งไทยจับจ่าย ภายในประเทศ แทนที=จ ะนํ า เงินตราไปใช้ จ่า ยยัง ต่ างประเทศ รวมถึ ง จะทําให้ ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ” นางสาวบุษบา กล่ าว

สุ รพงษ์ เปิ ดศูนย์ ธุรกิจ สัมพันธ์ และเว็บไซต์ thaibiz.net นสพ.ฐานเศรษฐกิ จ วัน ทีI 25 กรกฎาคม 2556 เมืIอวั น ทีI 24 กรกฎาคม 2556 นายสุร พงษ์ โตวิ จัก ษณ์ ชั ย กุ ล รอ งนายกรั ฐ มนตรี แ ละ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่ างประเทศ ได้ เ ป็ นประธานในพิธ ีเปิ ด “ศูนย์ธรุ กิจสัม พันธ์ ” และเว็บไซต์ ThaiBiz.net ทีIวิเทศสโมสร กระทรวงการต่ างประเทศ ศูนย์ธรุ กิจสัมพันธ์เป็ น หนึ= ง ในกลไกที=สํ าคัญของกระทรวงการต่างประเทศเพื=อสนับสนุนยุท ธศาสตร์ การทูตเชิงรุก ด้ านเศรษฐกิ จ เพืIอให้ เกิ ดประโยชน์ ทีIเป็ นรู ปธรรมทางด้ า นเศรษฐกิ จ ต่ อ ประเทศไทย จุดเด่ นของศู นย์ ธ ุรกิ จ สั มพันธ์ คือ การมีเครื อข่ ายข้ อมูล และการให้ บริ การทีIค รอบคลุ ม ในตลาดสําคัญต่าง ๆ ทัIวโลกผ่ านศู นย์ข้อมูลเพืIอธุรกิจไทย (Business Information Center - BIC) ซึ=งดําเนิ นงานภายใต้ การกํ า กั บดูแ ลของสถานเอกอั ครราชทู ตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั=วโลกตลอดจน ส่ วนราชการด้ านเศรษฐกิ จของไทยในต่ างประเทศภายใต้ ท ีมประเทศไทย ในปั จจุบ ั น ศู นย์ธุรกิจสัมพันธ์มคี วามพร้ อมในการให้บริการด้านต่าง ๆ อาทิ การอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ู ประกอบการไทยที=มีศั กยภาพในการร่ ว มเดิน ทางเพื= อขยายความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จ ระหว่ า งไทยกั บ ต่ างประเทศในโอกาสการเยือนต่ างประเทศของนายกรั ฐ มนตรี การให้ ข้อมู ล กฎระเบียบทางการค้ าของประเทศต่าง ๆและความเคลื= อนไหวทาง เศรษฐกิ จ ของตลาดต่ างประเทศที=น่า สนใจเพื= อ ให้ ผ้ ู ป ระกอบการไทยนําไปใช้วางแผนธุรกิจ การจัดกิจกรรมเพื=อสนับสนุนให้ เกิ ดการจับคู่ทางธุรกิจ ระหว่ า งผู้ ป ระกอบการไทยกั บต่ า งประเทศ การปร ะชาสั มพั นธ์ โอกาสในการเข้ าร่ วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ ความรู้ เกี= ยวกั บการทํ าธุรกิ จในตลาดต่ า งประเทศที=มีศักยภาพ รวมทัEงการแบ่งปั นหลักการบริ หารจัดการที=ดแี ละนวัตกรรมทีน= ่ าสนใจจากต่ างประเทศเพื= อ ส่ งเสริ มการสร้ างมูลค่ าเพิ= มและแต้ มต่ อ ทางธุรกิ จของเอกชนไทย

พาณิชย์ เ ผย 6 เดือนส่ งออกโตแค่ 0.95% มิ.ย.56 หดตัว 3.38% ฐานเศรษฐกิ จออนไลน์ วัน ทีI 26 กรกฎาคม 2556 นางวั ช รี วิมุก ตายน ปลั ดกระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผย ภาวะการค้ า ระหว่ างประเทศของไทยในเดื อ น มิ . ย.56 ว่ า ก ารส่ ง ออก มี มู ล ค่ า 1 9,09 8 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ หดตั ว 3.38% เมืIอ เทีย บกั บ ช่ วงเดียวกั นของปี ก่ อ น หลั งเศรษฐกิ จในยูโ รโซนถดถอย ขณะทีIเศรษฐกิ จสหรั ฐ จี น และญีIปุ่น ชะลอตั ว ด้ านการนํ าเข้ า มีมูล ค่ า 21,013 ล้ านดอลลาร์ ส หรั ฐ เพิIม ขึน 3.01% ส่ งผลให้ ขาดดุลการค้ า ราว 1,915 ล้ านดอลลาร์ ส หรั ฐ ทําให้ 6 เดือน แรกของปี นี  (ม.ค.-มิ.ย.56) การส่ ง ออกมีมูลค่ า 113,304 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ ขยายตั ว 0.95% การนํา เข้ ามี มูลค่า 129,075 ล้ านดอ ลลาร์ สหรั ฐ ขยายตัว 4.32% ส่ งผลให้ ข าดดุลการค้า รวมทัง สิ นประมาณ 15,771 ล้ านดอลลาร์ ส หรั ฐ หมวดสิ นค้ า อุ ตสาหกรรมสํ าคัญในภาพรวมลดลง 3.8% โดยสิ น ค้ าส่ ง ออกทีIล ดลง ได้ แก่ เครื= องอิเล็ก ทรอนิ กส์ (-11.6%) เครื= องใ ช้ ไฟฟ้ า(-6.1%) ทอ งคํา ยัง ไม่ ขEึ นรู ป(-54.1%) เครื= องเดินทาง เครื=องหนังและ รองเท้ า(-1%) อาหารสั ตว์ เลีE ย ง(-3.5%) ส่ วนสิ นค้ า ส่ งออกทีIเพิIม ขึน ได้ แก่ ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่ วนประกอบ(+11.3%) เม็ดและผลิ ตภัณฑ์พลาสติก (+0.5%) สิ= ง ทอ(+4.7%) อัญมณี(ไม่ รวมทองคํา)(+7.1%) ผลิ ตภั ณฑ์ ยาง(+1.6%) สิ= งพิ มพ์ กระดาษและบรรจุ ภั ณฑ์ (+5.3%) เฟอร์ นิเจอร์ และชิEนส่ วน(+ 3.9%) เครื= องสํ า อาง สบู่ และผลิ ต ภั ณฑ์ (+7.6%) เครื= องใ ช้ และเครื= อ งปร ะดับ ตกแต่ งบ้า น(+3.6%) นาฬิ กาและส่ ว นประกอบ(+25.8%) ขอ งเล่ น (+25.9%) News Clipping: เป็ นบริก ารข่าวซึ!งสรุปจากหน้า หนังสื อ พิ มพ์ โดยดํา เนินการจัดส่งทุ กวันทํ าการ เวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์โหลดได้จาก Intranet ของฝ่ ายประชาสัม พัน ธ์ สอบถามข้อ มูลเพิ= มเติม ได้ท=ี ฝ่ ายประชาสั มพันธ์: โทร.131, 132,133

Newsclipping 26 7 2013