Page 1

Online Wednesday, June 26, 2013

k0

News Clipping ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรูปพรรณ

รั บซือI ขายออก 18,450 18,550 18,176 18,950

ทีมา : www.goldtrader.or.th

Spot Ask Gold Price 1,252.30 Silver 19.05 Platinum 1,334.00 Palladium 662.00 ทีมา: www.thebulliondesk.com

Pranda Jewelry Plc. ราคาเปลี ยนแปลงของหุ้นในตลาดหลั กทรัพย์: ณ วันที 25 มิ.ย. 2556

ราคานํ า มั น (บาท/ลิ ตร) ดีเซล เบนซิ น 95 แก๊ สโซฮอล์ 91 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E20 แก๊ สโซฮอล์ 95 E85

หลักทรั พ ย์ ปิI ด

29.99 46.35 36.68 39.13 34.18 22.98

PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE ดัชนี หลั กทรัพย์ แฟชัน

ทีม า : www.pttplc.com

ตลาด หลั กทรัพย์

ราคา ครังก่อน เปิ ด 8.00 8.15 0.575 0.575 9.40 11.70 11.70 23.60 24.30 ปิ ดที (จุด) 668.79

ราคา เปลีย น ปริมาณ มูลค่ า ปิ ด แปลง ซือI ขาย(หุ้น ) การซืIอขาย 8.05 +0.05 159,503 1,278,701 0.575 1,502,000 863,516 11.60 -0.10 1,800 21,040 23.90 +0.30 182,300 4,244,880 มูลค่ า เปลียนแปลง (ล้านบาท) (จุด) 5,079 +3.79

1,384.63

55,530.73

+20.54

ทีมา : นสพ.ข่ าวหุ้ น

ทับทิมแดง นสพ.ไทยรั ฐ วันที 26 มิ ถุนายน 2556

อัตราแลกเปลี ยนเงิ นตราต่ างประเทศ

ผู้ จัดการร้ านเพชรอาร์ ไกล์ พิ ง ค์ ไดมอน ด์ ทีนครซิดนี ย์ โชว์ ทับทิม แดงเม็ดเป้ งทีข ุดได้ จากเหมือ งยักษ์ ริ โอ ทินโตของออสเตรเลี ย

ธนบัตร

ราคารับซืIอ

K สกุล เงิน ราคารับ ซืIอ ราคาขาย ตั&วแลกเงิน ดราฟ USD: 50-100 30.70 31.35 30.85 GBP (UK) 47.17 48.60 47.46250 EUR (Euro Zone) 40.08 41.11 40.26625 JPY (Japan: 100) 31.26 32.53 31.43625 HKD (Hong Kong) 3.91 4.09 3.96875 CNY (China) 4.69 5.22 4.96750

โอนเงิน

ราคาขาย ตัKวแลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

30.95 47.58750 40.36250 31.51000 3.98250 5.01125

31.20 48.17500 40.87000 32.07250 4.02875 5.12375

ยูบลิ ลี จัดเต็มสูบ หอบเพชรลด 50% นสพ.ข่ าวสด วันที 26 มิ ถุนายน 2556 น.ส.อัญรั ต น์ พรประกฤต ประธานเจ้ าห น้ าที บริ หารด้ า นการเงิ น บ ริ ษัท ยู บิลลี เอ็นเตอ ร์ ไพรส์ จํากั ด (มห าชน ) เปิ ดเผยว่ า บริ ษ ัทได้ จัด แคมเปญ Jubilee MID YEAR SALE 2013 ซึงเป็ นงานมหกรร มที นํ า สิ น ค้ า เพชรกะรั ต และเครื อ งปร ะดั บ เพชร มาจํ า หน่ า ยใน ราค าพิ เ ศษสุ ด โดยใ นปี นี จ ะจั ด ขึ น ในระหว่ า งวั น ที 29-30 มิ .ย. ทีโรงแรมพูลแมน กรุ ง เทพ มี สินค้ า ทีเข้ าร่ วมร ายการมากกว่ า 5,000 รายการ พร้ อ มมอบส่ วนลดสู งสุ ด ถึง 50% รวมถึ ง สิ นค้ า ดีไซน์ ใ หม่ ท ี นํ ามาวางจํา หน่ า ยในราคาพิเศษสุ ดอีกกว่ า 1,000 รายการ พร้ อมกันนี ยังได้ ขยายความ ร่ ว มมือในการเป็ นพัน ธมิ ต รกั บบัตรเครดิตของสถาบันการเงินใหญ่ เพิมขึน เป็ น 8 ราย เพือ มอบสิ ทธิ ป ระโยชน์ ให้ลูกค้ า สําหรับลูกค้าทีซอสิ ื นค้ า ภายในงานและชําระผ่ า นบั ต รเครดิต จะรั บสิ ทธิผ่อ นชําระอัต ราดอกเบี ย 0% นาน 4 เดือ น พร้ อมของสมนาคุณสุ ดหรูให้ แก่ ลู กค้าทีใช้ จ่ายสูงสุ ด

เยียมชมร้ าน นสพ.คม ชั ด ลึก วั นที 26 มิ ถุนายน 2556 พรทิว า นาคาศั ย อดี ต รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยีย มชมร้ านเพชรหลีเสง โดยมี ธั ชวิน สุ รเศรษฐ กรรมการผู้ จัดการ ห้ างเพชรห ลี เ ส ง ต้ อ นรั บ ใ นงาน “มหกรรมแสดงสิ นค้ า อั ญมณีแ ละเครื องประดับ 2013” ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชัน 5 ศู น ย์ การค้ า สยามพารากอน


Wednesday, June 26, 2013

Page 2

ยุคสมัยแห่ งความไฮเทค นสพ.โพสต์ ทูเ ดย์ วัน ที 26 มิ ถุนายน 2556 แบรนด์ สินค้ าหรู หลายแบรนด์ได้ ตระหนักแล้ วว่า โทรศั พท์มอื ถือเป็ นธุรกิจทีทํากําไร สู ง ด้ ว ยจํ า นวนโทรศั พท์ มือถือ ทีใช้ งานกั นอยู่กว่ า 5,000 ล้ า นเครื องทัวโลกในช่ วง สองสามปี ทีผ่ านมา แบรนด์ สินค้ า เหล่ านี เ ริ มให้ ความสํ า คัญกั บสิ นค้าไอเทคพร้ อม กั บ แสดงให้ เ ห็นความเชีย วชาญด้ า นการออกแบบ ในขณะที แบรนด์ใหม่ๆ ก็สร้ าง ชือในตลาดเฉพาะนี โดยการมุ่งเป้าหมายไปยังลู กค้ าซึงมีฐานะค่อนข้ างดี ในฐานะผู้ บุก ตลาดโทรศั พ ท์ มือ ถื อแบบหรู หรา Vertu เปิ ดตัว โทรศั พ ท์ ร่ ุ นแรก ใ นปี 200 2 ซึงเป็ นโทรศั พ ท์ ก ลุ่ มแรกของทางแบรนด์ นIั นได้ รับ แรงบันดาลใจจากเครื องประดับ ชัIนสู ง และนาฬิก าทีม ีสามระบบอยู่ในเรื อ นเดียว Vertu เชื อมโยงเทคโนโลยีทดี ที สี ุ ด จากโลกโทรศั พ ท์ มือถื อกั บความเชีย วชาญจากช่ างเครื องประดับและช่ างทํานาฬิ กาทักษะสู ง แต่ละเครืองประดับด้วยชินส่ วนกว่ า 270 ชิน ทัง หมด ผลิ ต ขึน เพือ Vertu โดยเฉพาะ ซึงใช้ วัส ดุ คุณภาพสู ง ตัI งแต่ เซรามิ ก ทีใ ช้ ใ นกระสวยอวกาศไปจนถึ ง โลหะมีค่าและอัญมณี ตลาดโทรศัพท์ม ือถือช่ วย ให้ ผ ลิ ต เครื องประดับสามารถเข้ าถึ งฐานลู ก ค้ ากลุ่ มใหม่ โดยเฉพาะอย่ างยิง ลู กค้ า ชาย ซึง เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของแบรนด์ นาฬิ กาและเครื องประดับ ด้ วยความร่ วมมือกั นดังเช่ น ความร่ วมมือของ Boucheron และ Vertu รวมถึ ง การพัฒนาความสั มพันธ์ ระหว่ างแบรนด์ใหญ่ๆ โทรศัพท์ เคลือนทีจงึ กลายเป็ นอุ ป กรณ์ เสิ ร มแต่ งเพือบ่ ง บอกถึ งความหรู ห ราขัน สุ ด ยอด

แพนโดร่ า ตัง ศูนย์ นวัตกรรม เล็งไทยฐานผลิตขายทัวโลก นสพ.ประชาชาติธุร กิจ วันที 27 มิ ถุนายน 2556 นายโทมัส แฮมเมอร์ ชอยท์ ไนซ์ บ อร์ ก รองประธานอาวุโสกลุ่ มการผลิ ต และกรรมการผู้จั ดการ บริษัท แพนดอร่ า โพรดักชัน จํากั ด ผู้ผลิตและจัด จํา หน่ ายอัญมณีแ ละเครื องประดับภายใต้ แบร นด์ แพนดอร่ า เปิ ดเผยว่ าเมือเร็ ว ๆ นี บริ ษัท ได้เปิ ดศู นย์ น วัตกรรมแพนดอร่ า โพรดักชันขึนที นิคม อุตสาหกรรมอัญธานี โดยใช้ เงินลงทุน ประมาณ 300 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นสถานทีเวิ ร์กช็ อปในการพัฒนา และผลิ ตงานตัวอย่าง พร้ อมนําเสนอ กระบวนการผลิ ต อัญมณีต ังแต่ ขัน แรกจนเสร็ จสมบูรณ์ ขณะเดียวกั น อยู่ร ะหว่ างพิจารณารายละเอี ยดการใช้ ประเทศไทยเป็ นฐานในการขยาย กํ าลั งการผลิ ตเพิมขึน และกระจายไปยังฝ่ ายจั ดจํา หน่ า ยในแต่ ละประเทศ เช่ น สหรั ฐอเมริ กา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย แต่จะลงทุน มากน้ อ ยเพีย งใด ขึน อยู่กับนโยบายการส่ งเสริ มการลงทุนของคณะกรรมการส่ งเสิ ร มการลงทุน(บีโอไอ) ด้ วยการเลื อ กไทยเป็ นฐานการผลิ ต เนื องจากไทยเป็ นแหล่ ง แรงงานมี ฝี มือ และความสามารถในการออกแบบ บวก กั บค่ า แรงทีแข่ งขั นได้ ซึงการปรับขึน ค่าแรง 300 บาท ทีผ่านมาไม่ ส่ งผลกระทบต่ อบริ ษัทเนื องจากมีการจ่ ายค่ าแรงทีสู ง กว่ าอยู่แล้ ว ประเทศไทยมีระบบสาธารณูปโภคทีดใี นการผลิตเครือ งประดับ และเข้าถึงแหล่ ง วัตถุ ดิบได้ ง่า ย นายโทมัสกล่ าว

สัมมนา เผยเส้ นทางล่ าขุ มทรัพย์ ...ตลาดอัญมณีและเครื องประดับแดนภารตะ นสพ.บางกอกโพสต์ วั นที 26 มิ ถุนายน 2556 สถาบันวิ จัยและพัฒนาอั ญมณีแ ละเครื องประดับแห่ งชาติ (องค์ก รมหาชน) มีกํา หนดจัดงานสั มมนาใน หั ว ข้ อ “เผ ยเส้ นทางล่ าขุ ม ทรั พ ย์ ... ตลาดอั ญมณีแ ละเครื อ งประดับแดนภารตะ” ร่ วมสั มผั สประส บการณ์ การ การค้า-การลงทุนในตลาดอัญมณีและเครืองประดับ และเจาะลึกกลยุทธ์ สู่ ความสํ าเร็ จ ในตลาดประเทศอินเดียโดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ท ีสนใจ เข้ าร่ วมการสัมมนาในครั งนีโ ดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในวันจันทร์ท ี 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 -17.00 น. ณ ห้ อ งดุสิ ตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุ สิต ธานี กรุ ง เทพฯ สนใจสอบถามรายละเอียดและสํ ารองทีนังได้ทฝี ่ ายบริ การข้อมูล วิชาการ โทร. 02-634 4999 ต่ อ 444

แห่ นําเข้ าสิน ค้ า ฟุ่ มเฟื อย นสพ.ข่ าวสด วันที 26 มิ ถุนายน 2556 ร.ท.หญิง สุ ณิสา เลิ ศภควั ต รองโฆษกประจํ าสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี เปิ ดเผยว่ า ที ประชุมคณะรั ฐ มนตรี (ครม.) เมือ วั นที 25 มิ.ย. อนุ มตั กิ ารยกเว้ น ภาษี อ ากร ขาเข้ า สิ น ค้ า อั ญ มณี แ ละเครื องปร ะดั บที นํ า เข้ า ม าแสดงแล ะจํ า ห น่ ายใ นงานแสดงสิ นค้ า อั ญ มณี แ ละเครื อง ประดั บ ไท ย ตามทีก ระทรวงการคลั งเสนอ ซึง จะทําให้ รัฐสู ญเสี ยรายได้ จากภาษีศุล กากรประมาณปี ละ 15 ล้ า นบาท ขณะเดียวกัน ครม.ยังได้ รับทราบรายงาน การนํ า เข้ าสิ นค้ า ฟุ่ ม เฟื อยไตรมาส 2 ปี งบปร ะมาณ 2556 รวมประมาณ 24,878.7 ล้ านบาท คิด เป็ น 1.27% ของมูล ค่ านํ าเข้ า รวม เพิมขึน 19.36% จากช่ ว งเดียวกั นของปี 2555 สิ น ค้ า ฟุ่ มเฟื อยทีนําเข้ า สู ง สุ ด 3 อัน ดับแรก ได้ แก่ นํ า หอมและเครื องสํ าอาง ผลไม้ และนาฬิ กา และอุ ปกรณ์


Wednesday, June 26, 2013

Page 3

เปิ ดตัวใหญ่ นสพ.โพสต์ ทูเ ดย์ วัน ที 26 มิ ถุนายน 2556 ไตรรั ตน์ ฉัตรแก้ ว ผู้ อํ านวยการสํ านั ก งาน อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ งชาติ แถ ลงเปิ ดตั ว แพลตฟ อร์ ซอ ฟต์ แ วร์ อั ญมณี สมชาย พรจิน ดารั กษ์ ประธานสมาพั นธ์ ผ้ ู ค้า อัญมณีไทยและเครื องประดับ ร่ วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ฯ เซ็น ทรั ลเวิลด์

ลาว ขาขึน จีดพี แี ตะ 8.3% คุ มรัฐลงทุนตามเป้า-อานิส งฆ์ ค่ คู ้ าโต ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันที 25 มิ ถุนายน 2556 เวียงจันทน์ ไทม์ ส รายงานว่ า สถาบันวิ จ ัยเศรษฐกิ จแห่ งชาติ สปป.ลาว หรื อ NERI ระบุว่า ลาวมีแ นวโน้ มเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 8.29% ในปี 25552556 หากมีโครงการลงทุนจากต่ างประเทศเข้ ามาตามเป้า แล ะรั ฐ บาลดําเนิ น ตามแผนเศรษฐกิจทีได้วางไว้ แม้รายงานเศรษฐกิจมหภาคจะระบุว่า เศรษฐกิ จ โลกปี ทีผ่า นมาจะเติบโตตํา ส่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จลาว แต่ก็ ยงั สามารถประคองให้เติบโตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ สปป.ลาว ฉบับ ที 7 ซึง วางไว้ ในปี ทีผ่ านมาได้ ายงานระบุว่ า หาก สปป.ลาวต้ อ งการบรรลุ เป้ าหมายอั ตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จตามที วางแผนไว้ ลาวต้ องควบคุมหนีI ภ าครั ฐ ซึง จะเกิ ดจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ต่า ง ๆ และดูแลค่ าเงินกี บให้แข็งขึนI เมือ เทีย บกับดอลลาร์ ขณะ ภาคธุรกิ จอาจได้ รับ ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี ยน นอกจากนี รั ฐบาลยั งต้ องดํา เนิ น การตามผลวิจัย เกี ยวกั บโครงสร้ างเงินทุนในการจัดการ ผลผลิ ตข้ า ว เพือใช้ ปรั บราคาข้ าว และเตรี ยมเชือมตลาดกั บโลกและอาเซียนใน ปี 2558 โดยลาวต้ องยึ ดถื อ กฎของ WTO ทังยังต้ องส่ ง เสริ มการลงทุนเพือสร้ าง งาน และปรั บคุณภาพแรงงานเพิม ทัง นี ความมีเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิจของ ลาว เป็ นผลจากอัตราเงินเฟ้ อที ล ดจาก 7.58% ปี 2554 มาอยู่ท ี 4.26 % ใ นปี 2555 เงินสกุ ลกีบ แข็ง ค่ าขึ น 0.2% เมือเทีย บกั บดอลลาร์ ส หรั ฐ และแข็งค่าขึน 1.98% เมือเทีย บกั บเงิน บาทของไทยตามลํ า ดั บ โดยลาวมีแ นวโน้ มการเติบโต ทางเศรษฐกิ จช่ วงปี 2556-2557 และ 2557-2558 อยู่ที 8.2% นอกจากนี รายงาน ฉบั บเดี ย วกั น ได้ ค าดการณ์ ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิ จคู่ค้าสํ าคัญของลาว อย่ า งเวี ย ดนามว่ า จะเติ บ โตจาก 5.11% มาเป็ น 5.88% เมียนมาร์ จ ะเติบ โตจาก 6.2% มาเป็ น 6.3% ไทยจะเติ บ โตจาก 5.75% มาเป็ น 5 .9 9% ส่ วน ตั ว เล ข เศรษฐกิ จ จีนพุ่ งขึIนจาก 7.83% ไปเป็ น 8.23% ทัง นี การเติบโตของประเทศที เป็ นคู่ค้า ลาว ส่ งผลให้ เศรษฐกิ จลาวโตตามไปด้ วย

ความเชือมันผู้ บริโภคสหรัฐพุ่งสุ ดรอบ 5 ปี กรุ ง เทพธุรกิ จออนไลน์ วัน ที 26 มิ ถุนายน 2556 นายลิ น น์ ฟรั งโก ผู้ อํา นวยการฝ่ ายดัช นี ชีIวั ดเศรษฐกิ จของคอนเฟอร์ เรนซ์ บอ ร์ ด กล่ าวว่ า ความเชือ มันผู้ บริ โภคเพิมขึ น เป็ นเดือนที 3 ติดต่อกัน และในขณะนี อ ยู่ท ีร ะดั บสู ง สุ ดนั บ แต่ เดือนมกราคา 2551 สะท้ อ นให้ เห็น ว่ า ผู้ บ ริ โภคมีมุมมองทีเป็ นบวกมากขึนI อย่างมากเกียวกับภาวะทางธุรกิจ และตลาดแรงงานในปั จจุบันเมือ เที ย บกั บช่ วงต้ นปี นีI นอกจากนี การคาดการณ์ ต่างๆก็ ปรั บตัว ดี ขึน อย่ า งมากจากเมือหลายเดือนก่ อน ซึงบ่งชีว ่า อัตราการขยายตัวไม่ ม ีแ นวโน้ มทีจะชะลอลงในระยะใกล้ และอาจจะกระเตือ งขึน ปานกลางด้ วย ผู้บริโภคยังมีมุมมองต่อตลาดแรงงานในเชิงบวก มากขึน ส่ ว นการคาดการณ์ ข องผู้ บริ โภคเกี ย วกั บแนวโน้ มระยะใกล้ ปรั บตัว ดีขึน อี กครั งในเดื อนนี 

News Clipping: เป็ นบริก ารข่า วซึ!งสรุปจากหน้าหน ังสื อพิ มพ์ โดยดําเนินการจัดส่งทุ กว ันทํ าการ เวล าประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์โหลดได้จ าก Intranet ของฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ มเติมได้ที ฝ่ า ยประชาสั มพันธ์: โทร.131, 132,133

Newsclipping 26 06 2013