Page 1

Online Thursday, May 23, 2013

k0

News Clipping ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรู ปพรรณ

รั บซือ ขายออก 19,450 19,550 19,162 19,950

ทีมา : www.goldtrader.or.th

Spot Ask Gold Price 1,372.00 Silver 22.33 Platinum 1,470.00 Palladium 746.00 ทีมา: www.thebulliondesk.com

Pranda Jewelry Plc.

ราคานํามัน (บาท/ลิ ตร) ดีเซล เบนซิ น 95 แก๊ สโซฮอล์ 91 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E20 แก๊ สโซฮอล์ 95 E85

29.99 45.15 35.48 37.93 32.98 22.18

ทีมา : www.pttplc.com

ราคาเปลี ยนแปลงของหุ้นในตลาดหลั กทรั พย์: ณ วันที 22 พ.ค. 2556 ปิ ด ราคา หลักทรัพย์ ครังก่ อน เปิ ด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE ดัชนี หลักทรัพย์ แฟชัน ตลาด หลักทรัพย์

8.60 0.610 10.80 12.90 28.25

8.60 0.610 12.90 28.25 ปิ ดที (จุด ) 708.80

1,631.27

ปริมาณ ราคา เปลียน มูลค่ า ปิ ด แปลง ซือขาย(หุ้น) การซือขาย 8.75 +0.15 1,555,400 13,461,605 0.610 870,000 530,725 12.80 -0.10 4,500 57,980 28.00 -0.25 74,332 2,107,721 มูลค่ า เปลียนแปลง (ล้ านบาท) (จุด ) 127,118 +3.80 73,247.37

-12.16

ทีมา : นสพ.ข่ าวหุ้น

อั ตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ ธนบัตร

Z น ราคารับซือ ราคาขาย ตั&วแลกเงิ ดราฟ USD: 50-100 29.62 30.27 29.77 GBP (UK) 44.38 45.79 44.67750 EUR (Euro Zone) 37.99 39.01 38.17625 JPY (Japan: 100) 28.59 29.78 28.76375 HKD (Hong Kong) 3.77 3.95 3.82875 CNY (China) 4.52 5.04 4.79750

สกุลเงิน

โอนเงิน

ราคาขาย ตัZวแลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

29.87 44.79500 38.26750 28.83125 3.84125 4.84000

30.12 45.36250 38.76250 29.32875 3.88750 4.95000

ราคารั บซือ

นสพ.แนวหน้ า วันที 23 พฤษภาคม 2556 จากทีเราอัพเดทเสื อผ้ าสวยหวานประจําฤดูกาล วันนี เรามาติดตามดูเครื องประดับจากคอลเลกชั นล่ าสุ ด จาก Kloset ภายใต้ ชือ “Me, Myself and the Sky” ถ่ ายทอดความสนุ กสนาน ชวนให้ นึกถึ งวัยสดใสและกิ จกรรมในหน้ าร้ อน ทั งผ้ าพั น คอผื น บางที บั น ทึ ก ลวดลายแห่ ง ความทรงจํ าของ ซัมเมอร์ เอาไว้ ครบถ้ วน ด้ านสร้ อยคอ สร้ อยข้ อมือ ต่ างหู และแหวน มาในสี สันสดใสกั บดีไซน์ ทีได้ รับแรงบันดาลใจจากของเล่ น ชิ นโปรดในสมั ย เด็ก อาทิ สร้ อยคอจีรู ปโบสี ชมพู อ่อน ต่ างหูรูปดอก Dandy lion อันบอบบาง แหวนรู ป ring pop ขนมสี ลูกกวาด ทีทังหวานทังสดใส เข็มขัดสี ร้ ุ งสะดุด ตา รวมถึ งคาดผมทีได้ รับแรงบันดาลใจมาจากก้ านกิ งไม้ และดอกไม้ แห้ งทีเด็กผู้ หญิงมั ก หยิ บ มากประดั บ ศี ร ษะ คล้ ายกั บ เป็ นมงกุ ฏ ดอกไม้ อั น ล่ องลอยชวนฝั น

จัดโปรโมชัน นสพ.เดลินิวส์ วันที 23 พฤษภาคม 2556 ณัฐฑี จุฑาวรากุ ล ประธานเจ้ าหน้ าที บริ ห าร บริ ษั ท คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จํ ากั ด จัดโปรโมชั นให้ ลู ก ค้ าสะสม คลาสสิ ก พอยต์ ตลอดทั งไตรมาส 2 เพื อแลกรั บ บั ต ร ของขวัญจากห้ างสรรพสิ นค้ าชันนํ า เช่ น พารากอน เดอะมอลล์ และเซ็ น ทรั ล พร้ อมลุ้ น ทองคําหนั ก 50 บาท

แฟชันปาร์ ตีสไตล์ ทบู ว์ คม ชัด ลึก ออนไลน์ วันที 23 พฤษภาคม 2556 อีกก้ าวหนึ งของวงการแฟชันไทย ทีแบรนด์ เสื อผ้ าต่ อยอดเปิ ดตัวสิ นค้ าใหม่ เครื องประดับและของแต่ งบ้ าน โดยสองดีไซเนอร์ คนเก่ ง "เต้ " ศั กดิQสิทธิQ พิศาลสุ พงศ์ และ "ยุ่ย" พิสิฐ จงนรั งสิ น จากทูบว์ แกลลอรี (Tube Gallery) พร้ อมจัดงานเปิ ดตัวในชือ ทูบว์ แกลเลอรี แฟบิ ว ลั ส แซทเทอร์ เดย์ : มิวสิ ค อิน เดอะ ช็อป แฟชันปาร์ ตี ทีชัน 3 สยามเซ็นเตอร์ พร้ อมกั นนี ยังมีแฟชันมินิ ค อลเลกชั น โอซาก้ า ซั ยไรส์ (Osaka Sunrise) คอลเลกชั น คันฤดู ทีได้ แรงบันดาลใจจากดินแดนอาทิตย์ อุทัย และสิ นค้ าใหม่ ของแบรนด์ ทังเครื องประดับและของตกแต่ ง บ้ านดี ไ ซด์ เ ก๋ จากหลายประเทศ ทัวโลก อย่ าง หมวกสานหลากสี จากประเทศเอกวาดอร์ หรื อหมวกผ้ าวูลทรงพิ เศษจากอิตาลี เครื องประดับแนวเอจจี Cecilia Ma โดยศิ ลปิ นชาว


Thursday, May 23, 2013

Page 2

ฮ่ องกง และสิ นค้ าตกแต่ งบ้ านสุ ดเก๋ Chehoma จากเบลเยี ยม ที โดดเด่ น ด้ ว ยเครื องแก้ ว กรอบรู ป ทีคันหนั งสื อ แนวนี โอคลาสสิ ก อันเป็ นผลพวงจากการเดิ น ทางไปยั ง ประเทศ ต่ างๆ เพือเสาะแสวงหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ในการสร้ างสรรค์ ผลงานของสองดีไซเนอร์

จีนค้ นพบแหล่ งแร่ ทองคํา มหึมา มูลค่ า 9.5 แสนล้ านบาท ทีซินเจียง นสพ.ผู้จัดการรายวัน วันที 23 พฤษภาคม 2556 ทีมนั กธรณีวิทยาในสาธารณรั ฐประชาชนจีน เผยในวันอั ง คาร (21) ว่ า ค้ น พบแหล่ งทองคํ า สํ ารองใต้ พืนดินขนาดใหญ่ ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกู ร์ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนื อ ของประเทศ เบืองต้ นคาดว่ า ทองคําปริ มาณมหาศาลทีถู กขุดพบจะมีมูลค่ ามหาศาลไม่ ตํ ากว่ า 32,000 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ (ราว 953,100 ล้ านบาท) รายงานซึงมีการเผยแพร่ ผ่านสื อต่ างๆ ระบุว่า ทีมนั กธรณีวิทยาจีน ค้ นพบแหล่ งแร่ ทองคําใต้ ดินดังกล่ าว ขณะทําการสํ ารวจพืนทีในเขตซินหยวนแถบหุบเขาอีหลี ทีเคยมีการขุดพบแหล่ งแร่ ทองคํามาแล้ วครั งหนึ งเมือปี 1988 โดยพื นทีทีมีการ ขุดพบแหล่ งทองคําสํ ารองใต้ พืนดินครั งนี มีระยะทางยาวกว่ า 3.2 กิ โลเมตร และอยู่ทระดั ี บความลึ ก ตั งแต่ 200-1,000 ฟุ ต ใต้ พื นดิ น เจิ ง เสี ยวกั ง ผู้ อํานวยการสํ านั กงานธรณีวิทยาและทรั พยากรแร่ ประจําเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกู ร์ ออกมาประเมินว่ า ปริ มาณทองคํ าสํ ารองใต้ พืนดิ น ที เพิงค้ นพบนี อาจมีนําหนั กรวมกั นไม่ ตํากว่ า 53 ตัน นอกจากนั น เจ้ าหน้ าทีทีเกี ยวข้ องของจีนยังประเมินว่ า พืนทีบริ เวณดังกล่ าวยั ง มี ก ารพบแหล่ ง แร่ ทองแดงปะปนอยู่ ด้ ว ย ซึ งทองแดงทั งหมดจากแ หล่ งนี น่ าจะมี นํ าหนั ก รวมกั น ราว 31,000 ตั น อย่ างไรก็ ดี รายงานข่ า วจากเว็ บ ไซต์ “globaltimes.cn” กลั บรายงานว่ า มูลค่ าของทองคําทีขุดพบในเขตซินเจียงครั งนี น่ าจะอยู่ทีเพียง 20,000 ล้ านหยวน หรื อ ราว 3,200 ล้ านดอลลาร์ เท่ านั น มิใช่ 32,000 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ ตามรายงานทีปรากฏก่ อนหน้ านี แต่ อย่ างใด ทังนี ทีมนั กธรณีวิทยาของจีนและผู้ เชียวชาญด้ านเหมืองแร่ กลุ่ มนี ได้ ใช้ เวลานานกว่ า 5 ปี และงบประมาณ24 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ (ราว 715 ล้ านบาท) ในการขุดค้ นหาแหล่ งแร่ ทองคําในเขตปกครองซินเจียง อุยกู ร์ โดยคาดว่ า การขุดค้ นอย่ างจริ งจังเพือนํ าทองคําจํานวนมหาศาลจากแหล่ งนี มาใช้ ประโยชน์ น่าจะเริ มต้ นได้ ภายในสิ นปี ค.ศ. 2015

นายก ส.ค้ าทองคําจ๊ าก ระวังปล่ อยข่ าวทุบทอง นสพ.บางกอกทู เดย์ วันที 23 พฤษภาคม 2556 นายจิตติ ตังสิ ทธิQภักดี นายกสมาคมผู้ ค้าทองคํา คาดการณ์ ถึ ง สถานการณ์ ร าคาทองคํ า ในช่ ว งระยะเวลา ใกล้ ๆนี ว่ า ราคาทองคําน่ าจะยังปรั บตัวขึนๆลงๆ โดยมีแนวรั บสํ าคัญที 1,325 เหรี ยญสหรั ฐต่ อออนซ์ อย่ างไร ก็ ดี อยากให้ นักลงทุนใช้ ความรอบคอบให้ มากๆ เนื องจากตอนนี มีกระแสข่ าวทังในเชิงลบและบวก ต่ อราคา ทองคําออกมาเป็ นระยะๆ โดยเฉพาะเรื องสํ าคัญ คื อ การที ราคาทองคํ า อาจจะปรั บ ตั ว ลงไปอยู่ ที 1,200 เหรี ยญสหรั ฐต่ อออนซ์ หรื อเลวร้ ายทีสุ ดอาจตําลงไปกว่ าระดับ 1,100 เหรี ยญสหรั ฐต่ อออนซ์ ภายในปี นี แต่ โ ดยส่ วนตั ว มองว่ า ข่ าวนี ไม่ น่ าจะ เป็ นไปได้ อาจจะเป็ นเพียงแค่ ข่าวปล่ อยออกมาเพือหวังทุบราคาทองคํา ของพวกนั กเก็ งกํ าไรมากกว่ า ส่ วนหากธนาคารกลางสหรั ฐ หรื อ เฟด ยุ ติ มาตรการ QE จะส่ งผลกระทบต่ อราคาทองคําหรื อไม่ นัน นายกสมาคมค้ าทองคํา กล่ าวว่ า ไม่ น่าจะมีผลกระทบต่ อราคาทองมากนั ก เพราะในเวลา นี ในตลาดส่ วนใหญ่ ก็ น่าจะพอทราบข่ าวเรื องนี มาเป็ นเวลานานพอสมควรแล้ ว อีกทังส่ วนใหญ่ ต่ างก็ เ ชื อกั น ว่ า เฟด จะใช้ วิ ธี ก ารค่ อ ยลด QE มากกว่ าทีจะยกเลิ กในทันทีทันใด เพราะฉะนั น คงไม่ น่าทีจะทําให้ ราคาทองคําร่ วงลงหนั กๆ จากเรื องดังกล่ าวได้

ทองไม่ หลุด 18,000 บาท นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วันที 23-25 พฤษภาคม 2556 ผู้ ค้าทองแนะเกาะติด 7 ปั จจัยกระทบราคาทองคํา คาดไตรมาส 3-4 ทํานิ วโลว์ ระทึกมาตรการคิวอีสหรั ฐฯ คาดบาทอ่ อนหนุ นราคาทองในประเทศ ปรั บขึน นายทรงวุฒิ อภิ รักษ์ ขิต กรรมการผู้ จัดการ บริ ษัท โกลเบล็ ก โฮลดิง แมนเนจเม้ นท์ จํากั ด (มหาชน) ประเมินราคาทองคํ าในเดื อ นมิ .ย.ว่ า มีแนวโน้ มเคลื อนไหวในกรอบ 1,325 -1,500 ดอลลาร์ สหรั ฐฯต่ อออนซ์ โดยราคาทองคํามีแนวโน้ มปรั บตัวลงต่ อ ได้ ด้ ว ยปั จจั ยลบ อาทิ ความไม่ แน่ นอนในเรื องปริ มาณและระยะเวลาของมาตรการคิวอีของสหรั ฐฯ, แนวโน้ มค่ าเงินดอลลาร์ สหรั ฐฯ ทีแข็งค่ าขึนเมือเทียบกั บสกุ ลเงิ น หลั ก อื นๆ รวมถึ งภาวะการลงทุนในตลาดดหุ้นทียังสดใสต่ อเนื อง, การลดสถานะอย่ างต่ อเนื องของกองทุน SPDR ทีตังแต่ ต้นปี 2556 มี ส ถานะขายสุ ท ธิ ก ว่ า 312 ตัน เหลื อเพี ยง 1047.13 ตัน ณ วันที 21 พ.ค.2556 ซึงเป็ นระดับถื อครองตําทีสุ ดในรอบ 4 ปี ส่ วนทิศทางราคาทองคํ าในปี นี บมจ.โกลเบล็ ก ประเมินว่ าจะมีความผั นผวนมาก โดยกรอบใหญ่ ยังเป็ นขาลง และมีโอกาสทําจุดตําสุ ดใหม่ ในช่ วงไตรมาส 3 และ 4 ราคาน่ าจะขึ นลงในบริ เ วณ 1,150-1,550 ดอลลาร์ สหรั ฐฯต่ อออนซ์


Thursday, May 23, 2013

Page 3

พาณิชย์ ลดเป้าส่ งออกลงเหลือ 7-7.5% โพสต์ ทูเดย์ออนไลน์ วันที 22 พฤษภาคม 2556 นายบุญทรง เตริ ยาภิ รมย์ รมว.พาณิชย์ เปิ ดเผยว่ า ได้ รับฟั งรายงานสถานการณ์ ก ารค้ าร่ วมกั บ ผู้ อํ านวยการสํ านั ก งานส่ งเสริ มการค้ าระหว่ าง ประเทศ หรื อ ทูตพาณิชย์ จาก 62 แห่ งทัวโลก ซึงพบว่ า ผลกระทบจากค่ าเงินบาท ทีมีความผั นผวน และแข็งค่ ากว่ าหลายประเทศในภู มิภาค ทําให้ ยอดคําสั งซือลดลง และมีแนวโน้ มส่ งผลกระทบต่ อการส่ งออกในช่ วงครึ งปี หลั ง โดยเฉพาะในกลุ่ มอัญมณีและเครื องประดับ สิ นค้ าเกษตรแปรรู ป แช่ เยือกแข็ง และอุตสาหกรรมหนั กบางชนิ ด นายบุญทรง กล่ าวว่ า ค่ าเงินบาทยังมีทิศทางแข็งค่ า จึงปรั บลดเป้าหมายการส่ งออกปี นี ลงจาก 8-9% เหลื อ 7-7.5% โดยเป็ นการประเมินภายใต้ ค่าเงินบาท 29 บาทต่ อเหรี ยญสหรั ฐ และจะมีการติดตามสถานการณ์ อ ย่ างใกล้ ชิ ด เพื อปรั บ แผนการ ส่ งเสริ มและช่ วยบรรเทาภาระให้ ผ้ ู ส่งออก อย่ างไรก็ ตาม สํ านั กงานส่ งเสริ มการค้ าระหว่ างประเทศ ยังตังเป้าหมายการทํางานเพิมขึน โดยเฉพาะใน กลุ่ มตลาดหลั ก สหรั ฐ ยังคงเป้าหมายเดิมขยายตัว 5% , กลุ่ มสหภาพยุโรป ปรั บ เพิ มจาก 0% เป็ น 5% , ญี ปุ่ น 5% , จี น ขยายตั ว 8% , ตะวั น ออก กลาง ปรั บเป้าจาก 5% เป็ น 7% , แอฟริ กา จาก 8% เป็ น 10% , ยกเว้ นลาตินอเมริ กา ทีขอปรั บลดจาก 15% ลงเหลื อ 12%

ค่ าครองชีพคนกรุ งพุ่ งกระฉูด! รั ฐส่ อเค้ าเอาไม่ อยู่.. นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วันที 23-25 พฤษภาคม 2556 ในยามนี ไม่ ว่าจะก้ าวย่ างไปทางใด จะได้ ยิน เสี ยงบ่ น เป็ นเสี ยงเดี ยวกั น ว่ า ข้ าวของแพง ไม่ ว่ าจะเป็ นมนุ ษ ย์ เ งิ น เดื อ น ชาวบ้ านหาเช้ ากิ น คํ า ยันสาวโรงงาน ฯลฯ ซึงก็ สอดคล้ องกั บข้ อเท็จจริ ง ณ ปั จจุบันทีสิ นค้ าและบริ การจําเป็ นในชีวิตประจําวัน ไม่ ว่าจะเป็ นข้ าวราดแกง ค่ ารถเมล์ แท็กซี ไปจนถึ ง รถไฟฟ้าบนดิน-ใต้ ดิน ทีขึนแล้ วไม่ มีวันลง รวมไปถึ งค่ านํ ามันและค่ าทางด่ วน สํ าหรั บผู้ ทีขับรถ ซึงปฏิเสธไม่ ได้ ว่านี คือความเป็ นจริ ง ของ ชีวิตทีต้ องเผชิญ พิ สูจน์ รัฐเอาอยู่-ไม่ อยู่ เรื องค่ าครองชีพทีมีแนวโน้ มปรั บตัวสู งอีกระลอกทีทําให้ การปรั บค่ าจ้ างขันตําเป็ น 300 บาทต่ อวันแทบไม่มี ความหมาย เห็นได้ ว่าทีผ่ านมารั ฐบาลยังให้ ความใส่ ใจในการแก้ ไขปั ญหาน้ อย และยั ง ใช้ มาตรการเดิ มๆ ในการแก้ ไขปั ญหาแบบเฉพาะหน้ า เช่ น ขอความร่ วมมือผู้ ประกอบการในการตรึ งราคาสิ นค้ าและบริ การ ขู่โทษจําและปรั บหากฝ่ าฝื น เป็ นต้ น อย่ างไรก็ ดีจากราคาสิ นค้ า และบริ ก าร หลายรายการทีมีแนวโน้ มปรั บตัวสู งขึนข้ างต้ น ล่ าสุ ด (21พ.ค.56) นายบุญทรง เตริ ยาภิ ร มย์ รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงพาณิ ชย์ ได้ เ รี ยกประชุ ม คณะกรรมการกลางว่ าด้ วยราคาสิ นค้ าและบริ การ (กกร.) เพือติดตามสถานการณ์ และเพิมมาตรการดูแลเพิมเติม เป็ นการส่ งสั ญ ญาณว่ ารั ฐ ยั ง ให้ ความสํ าคัญกั บการดูแลค่ าครองชีพของประชาชนอยู่ จากทีผ่ านมามัวแต่ ไปสนใจเรื องระบายข้ าว การแก้ ไขรั ฐธรรมนู ญ กู้ 2 ล้ านล้ านบาท ลด-ไม่ ลดดอกเบีย ถื อเป็ นการเกาไม่ ถูกทีคันและตรงกั บความต้ องการคนส่ วนใหญ่ ของประเทศในยามนี ซึงเรื องการดูแลค่ าครองชีพนี มองแล้ วคงยากที รั ฐจะเอาอยู่ News Clipping: เป็ นบริ การข่าวซึ! งสรุปจากหน้าหนังสื อพิ มพ์ โดยดํ าเนินการจัดส่งทุกวันทํ าการ เวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์โหลดได้ จาก Intranet ของฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สอบถามข้ อมูลเพิ มเติมได้ ที ฝ่ ายประชาสั มพั นธ์: โทร.131, 132,133

Newsclipping 23-5-2013  

Newsclipping 23-5-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you