Page 1

News Clipping Online Monday, December 23, 2013

ราคาน้าํ มัน ราคาเปลี่ยนแปลงของหุน ในตลาดหลักทรัพย : ณ วันที่ 20 ธ.ค.2556

ราคาทองคํา ประเภท

รับซือ้ ขายออก

ทองคําแทง ทองรูปพรรณ ทีม่ า :

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

18,55 18,550 550 18, 18,282

18, 18,650 650 19,050 050

www.goldtrader.or.th

Ask 1,201.70 19.35 1,339.00 703.00

ทีม่ า: www.thebullion6 www.thebullion6desk.com

หลักทรัพย ครัป้งกดอน ราคา เปด

ราคาน้ํามัน(บาท/ลิตร) ดีเซล เบนซิน 91 เบนซิน 95 แกสโซฮอล 91 E10 แกสโซฮอล 95 E10 แกสโซฮอล 95 E20 แกสโซฮอล 95 E85

PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

29. 29. 99 4 7. 45 3 7. 48 3 9. 93 3 4. 98 2 3. 88

เปลี่ยน แปลง

ปริมาณ ซื้อขาย(หุน)

มูลคา การซื้อขาย

505,800 20,000 1,100 40,250

3,543,435 14,015 24,200 969,248

7.05 7.10 7.05 0.701 0.701 0.701 16.90 16.10 16.10 -0.80 11.80 24.20 24.40 23.80 -0.40

ดัชนี หลักทรัพย แฟชั่น ตลาด หลักทรัพย

ทีม า : www.eppo.com

ราคา ปด

ปดที่ (จุด)

มูลคา (ลานบาท)

เปลี่ยนแปลง (จุด)

632.89

5,299

-1.92

1,342.72

22,118.36

-3.91

อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ

ทองคํา

ธนบัตร

นสพ. นสพ.ขาวสด วันที่ 23 ธันวาคม 2556

สกุลเงิน

กนกวรรณ คิ ดประเสริ ฐ

ผ จ ก . ฝ า ย ก า ร ต ล า ด พรี ม า โ ก ลด ฯ ร วม ง าน เ ป ด ตั ว ต น ค ริ ส ต ม า ส ทองคํ า “ พรี ม า อาร ท ” ง า น หั ต ถ ศิ ล ป ท อ ง คํ า 99.9% ที่สยามพารากอน

USD: 50-100 GBP (UK) EUR (Euro Zone) JPY (Japan: 100) HKD (Hong Kong) CNY (China)

ทีม่ า : นสพ. นสพ.ขาวหุน

โอนเงิน

ราคาขาย ราคาขาย ตัว๋ แลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

32.61 53.20500 44.48500 31.19625 4.19750 5.35375

32.86 53.82250 45.01500 31.72750 4.24500 5.45125

ราคารับซือ้

ตั น ราคารับซือ้ ราคาขาย &ว๋ แลกเงิ ดราฟ 32.36 33.01 32.51 52.76 54.25 53.06750 44.19 45.26 44.37875 30.94 32.18 31.12250 4.12 4.31 4.18375 5.03 5.55 5.30625

Pandora 2nd Anniversary นสพ. นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 22-25 ธันวาคม 2556

บริษัท ธนจิรา คอรปอเรชั่น จํากัด จัดงาน Pandora 2nd Anniversary ฉลองครบรอบ 2 ป เครื่องประดับ พรีเมียมสัญชาติเดนมารก แบรนด “ แพนดอร แพนดอรา” เปนงานใหญครั้งแรก เนรมิตลานกิจกรรมในโซนเอเทรียม หางสรรพสินค าเซ็ นทรั ล เวิล ด ใหกลายเปนสวนสวยเหมือนอยา งดินแดนวูดแลนด ที่ดูด ลึก ลับนา คนหา ในงานไดรับเกียรติจาก มิเ คล เหมนิธิ วินเธอร เอกอัครราชฑูตเดนมารก ประจําประเทศไทย และภริยา พรอม ดวย เพียร อีนีโวลดเซน ผูกอตั้งแบรนดแพนดอรา และเหลาเซเลบริตี้ ชื่อดังตบเทารวมงานอยางคับคั่ง ณ หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลด

เพชรยูบิลลี่ จัดงานใหญส งทายปลายป นสพ. นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 22-25 ธันวาคม 2556 นางสาวอัญ รัต น พรประกฤต ประธานเจา หนาที่บริ หารดานการเงิน บมจ.ยู บิลลี่ เอ็ นเตอรไ พรส เป ดเผยวา ภาพรวม บรรยากาศการซื้อสินคาในชวงปลายปนี้ ไดรับปจจัยลบดานการเมืองที่สงผลตออารมณการจับจายของลูกคา บริษัทจึงไดจัด งาน The Best of Carat SALE 2013 ที่หองแกลเลอรี่ 1-2 ชั้น 36 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี ถนนสีล ม ระหวา งวันที่ 21-22 ธั นวาคมนี้ เพื่ อกระตุน บรรยากาศการจับจ ายซื้ อสิน คาในชว งเทศกาลส งทา ยปลายป พร อมกั บโปรโมชั่นต างๆ อีกมากมาย ซึ่งจะชวยกระตุนการซื้อสินคากลุมเพชรกะรัตและเครื่องประดับเพชรใหกลับมาคึกคัก และผลักดันยอดขายรวม ในปนี้ใหเติบโตไดมากกวา 20% ตามเปาที่วางไว


Monday, December 23, 2013

Page 2

ตาปศ าจ แฟชั่นบนความเชื่อ นสพ. นสพ.ไทยโพสต วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ไมใชแตวัฒนธรรมบานเราที่ถือโชคถือลางแต เมื องฝรั่ง มั ง ค าก็ ใ ห ค วามสนใจกั บ เรื่อ งฤกษ ยามไมแพบานเรา โดยเฉพาะถาวันที่ 13 ตรง กับ วั นศุ ก รละ ก็ ฝรั่ งเขากลัว กั นจนขนหั ว ลุ ก ไมอยากเจรจางานหรื อทํากิจกรรมอะไรที่เป น มงคล เพราะเชื่อกันวา ศุกร 13 นั้น ทําอะไรก็ โชครายไปทั้งหมด อยางไรก็ตาม เขาก็มีทางแก เหมื อนบ านเราที่ มีก ารหอยพระหรือติ ดยนตตางๆ แต เขามีแ ฟชั่น เครื่ องประดั บที่ เปน รูป “ ตา” ตา ” ที่ เรียกวา ดีวิลอาย ซึ่งสามารถสวมใสไดโดยไมรูสึกวางมงาย เพราะมีการรังสรรคใหอินเทรนดกับแฟชั่น ในรูปแบบตางๆ และใกลปใหมแลว ทําใหแฟชั่นนี้เกิดนิยมขึ้นแบบนาสนใจจนตองนํามาบอกกลาว

ของขวัญหลากหลายไอเดียจากแอรเมส นสพ. นสพ.โพสตทเู ดย วันที่ 23 ธันวาคม 2556 แอรเมส เ มส ( Hermes) Hermes) รวมเฉลิมฉลองเทศกาลแหงความสุขสงทายป ดวยผลิตภัณฑชิ้นพิเศษหลากหลายชิ้นที่บรรจง คัดสรรมาอยางดี แตละชิ้นออกแบบและรังสรรคโดยชางฝมือผูชํานาญการในแตละแผนกของแอรเ มส โดยไดรับ แรงบันดาลใจจากธีมประจําป A Sporting Life! โดยในนิยามของแอรเมสนั้น ไมไดสื่อถึงผลิตภัณฑที่ออกแบบมา สําหรับเลนกีฬา แตเปนจินตนาการเพื่อสื่อไปถึงความมีชีวิตชีวา ความคลองแคลว และความสนุกสนาน ผลิตภัณ ฑ ชิ้นเดนประจําคอลเลกชั่นฤดูใบไมรวง-ฤดูหนาว ที่แอรเมสนําเสนอเพื่อมอบใหเปนของขวัญในเทศกาลแหงความสุข อยางเชน กระเปาแมกซี่ บอกซ (Maxibox Bag) ประเปาคลัตชพลิพลาต (Pliplat Clutch) ผาพันคอไหมพรม

ขนาดใหญพิเศษ (Patch Giant Scarf) รวมไปถึงสายรัดขอมือหนังอัลลิเกเตอรประดับเพชรและทองคําขาว คอลลิ เยร เดอ เฌียง (Collier de Chien) สําหรับสุภาพสตรี หรือ นาฬิกาอารโซ (Arceau) จากคอลเลกชั่นเลอ ทอมปส ซุสปองดู (Le Temps Suspendu) และเนกไท ก็นับเปนผลิตภัณฑที่เหมาะเปนอยางยิ่งสําหรับสุภาพบุรุษ

คริสตม าสวิบวับ นสพ. นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 22 ธันวาคม 2556 คริสตมาสปนี้ กุชชี่ ( Gucci) Gucci) ออกแบบคอลเลกชั่นประดับเพชรใหมีแสงวิบวันดุจแสงดาวบน ขอบหนาปด จี-เชฟ (G-shaped) ไอคอนอมตะบ งบอกความมีระดับ 45 เม็ ด และ 48 เม็ ด กับ ขอบหน า ปดแบบ จี -เฟรม (G-Frame) ทรงสี่เ หลี่ ยมผื น ผา คล า ยเฟรมภาพที่ใหญ ขึ้ น เพื่อความหรูหรามากขึ้ นอีกระดับ ประดั บเพชร 24 เม็ด และกระจกหนาป ดทรงพีระมิ ดสอ ง ประกายยามตองแสงไฟทามกลางปารตี้ในค่ําคืนแหงความสุข ทุกโมเดลเดนดวยโลโก GUCCI ที่ตําแหนง 12 นาฬิกา และถอยคํา Swiss Made ที่ 6 นาฬิกา จบดวยสายสเตนเลสสตีล เงา วับแบบลิ้งคเชน 5 ขอ ใหสาวกกุชชี่สวยเริ่ดในชวงเวลาคริสตมาสนี้

บุกเดี่ยว รานทอง กลางหาดใหญ

นสพ. นสพ.เดลินวิ ส วันที่ 23 ธันวาคม 2556

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 ธ.ค.56 พ.ต.อ.ภาสกร กลั่นหวาน รักษาการแทน ผกก. สภ.หาดใหญ จ.สงขลา รับแจงมีเหตุคนร คนรายบุก ชิงทรัพ ยรา นทองหา ง เพชรทองอุดมสิน เลขที่ 127/5-6 ถนนธรรมนูญวิถี ตัดกับถนนนิพัทธอุทิศ 3 รุดไปตรวจสอบพรอมฝายสืบสวนพบ นางเยาวดี อุดมลาภสกุล เจาของราน ยืนหนาตาตื่นรอตํารวจอยู พรอมกับใหการวาคนรายขี่รถ จยย.ซูซูกิ สีมวง สภาพเกา ทะเบียน ว 4748 สงขลา หลบหนีไปทางถนนนิพัทธอุทิศ 3 จึงรีบวิทยุ สกัดจับแตไรวี่แวว โดยนางเยาวดีใหการตอวา กอนเกิดเหตุ ตนนั่งอยูหนารานกับพนักงานหญิง 2 คน โดยขณะนั้นยังไมมีลูกคา ระหวางนั้นมีคนรายใสเสื้อเชิ้ต แขนยาวสีดํา สวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ บุกเขามาในรานกอนกระโดดขามเคานเตอรกวาดทองรูปพรรณในถาดนํ้าหนัก 21 บาท มูล คากวา 400,000 บาท ทามกลางความตกใจของตนและลูกนอง จากนั้นคนรายรีบขึ้นรถ จยย.เรงเครื่องหลบหนีไปอยางรวดเร็ว แมวาหลังเกิดเหตุลูก ชายตนที่ไ ดยินเสียงรองตะโกน ของตนวิ่งตามคนรายไปแตไมทัน เบื้องตนคาดวาคนรายคงเฝาดูที่หนารานมานาน จนสบโอกาสเจาของกับลูก นองนั่งเลนอยูดานนอก เลยบุก เขามาฉกทอง แบบดื้อๆ ซึ่งจะนํากลองวงจรปดไปตรวจสอบ เพื่อหาเบาะแสคนรายรายนี้ตอไป.


Monday, December 23, 2013

Page 3

บางกอกโกลด ทุม ทุน 50 ล. เปดสาขาใหม นสพ. นสพ.พิมพไทย วันที่ 23 ธันวาคม 2556 นายอิทธิกร ก ร กําธรกิจตระกูล ประธานบริษัท บางกอกโกสดส กําธรพัฒนา จํากัด เปดเผยวา บริษัทดําเนินธุรกิจคาทองคําภายใตชื่อ บางกอกโกลดส (Bangkok Gold) มานานกวา 10 ป ซึ่งปจจุบันมีสาขากระจายอยูทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 12 สาขา โดยใหบริการซื้อ-ขายทองคําแทง ทองคํารูปพรรณสําเร็จรูป และ รับสั่งทําเครื่องประดับทุกประเภท กรอบพระ รวมไปถึงของขวัญและของที่ระลึก ตางๆ ซึ่งรับจางผลิตใหกับบริษัทฯ หางรานตางๆ เปนตน โดยสาขาแรกอยูที่ นวนคร ตอมาบริษัทฯ เล็งเห็นวาหางและศูนยการคา ตางเปนแหลงซี้อแหลงขายที่มีศักยภาพ จึงไดขยายสาขาเขาไปในหางและศูนยการคาตางๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวม 12 สาขา สํา หรับอยุธยาซิตี้พารค บริษัทฯ เล็งเห็นว นวาเปนทําเลทีม่ ศี กั ยภาพมากอีกแหงหนึง่ และการปรับโฉมใหมใหทนั สมัยสอดคลองกับไลฟ สไตลของคนยุคใหม รวมทั้งขยายพี้นทื่การขายใหเพิ่มมากขึ้นของอยุธยาซิตี้พารค ยังทําใหเกิดความคึก คัก สามารถดึงดูดผูซื้อใหเ ขา มาจับจายซื้อของภายใน หางเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงเขามาเปดสาขาใหม เปนสาขาที่ 13 ภายในอยุธยาซิตี้พารค ซึ่งคาดวา จะเปดใหบริการภายในเดือนธันวาคมนี้อยางแนนอน ดานการ ลงทุนเปดสาขาใหมนี้ใชงบประมาณ 40-50 ลานบาท ทั้งนี้โดยเนนใหบริการอยางครบวงจร ทั้งการซื้อ-ขาย-รับสั่งผลิต-รับฝากขายและ บริก ารแลกเปลี่ยน หรือ จํานําทอง ซึ่งเปนบริการที่ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน และสามารถสรางรายไดใหกับรานทองตางๆ อยางเปนกอบเปนกํา โดยบางกอกโกลดส มีรายได เฉลี่ยในการดําเนินธุรกิจรานทอง ตกประมาณ 200-300 ลานบาทตอเดือน จากทั้งหมด 12 สาขาที่มีอยู นอกจากนี้ ในอนาคตยังวางแผนยกระดับแบรนดขึ้นสู ตลาดบนอีกดวย สําหรับจุดเดนของบางกอกโกลดส (Bangkok Gold) นอกจากนี้ เนนเรื่องการบริการที่เปนมืออาชีพแลว ยังเนนสรางฐานสมาชิก ใหขยายกลุม มากขึ้นเรื่อยๆ โดยลาสุดมีจํานวนกวา 100,000 รายแลว พรอมกันนี้ยังจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด จัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดผูซื้อตลอดทุกเดือน

น้าํ มันพุง แตทองดิง่ สุดใน 3 ป นสพ. นสพ.แนวหนา วันที่ 21 ธันวาคม 2556

ราคาน้ํามันขยับขึ้น วันที่ 19 เชื่อความเคลือ่ นไหวลดระดับกระตุน เศรษฐกิจของเฟด คือสัญญาณการฟน ตัวทางเศรษฐกิจ แตวอลลสตีรททรงตัวจากการขายทํ จากการขายทํา กําไร หลังปจจัยดังกลาว สงตลาดทุนพุงแรงหนึ่งวันกอนหนานี้ ขณะที่ทองคําแตะระดับตํ่าสุดในรอบ 3 ป จากดอลลารที่แข็งคาขึ้น สัญญาลวงหนานํ้ามันดิบ ชนิดไลตสวีตครูดของสหรัฐ งวดสงมอบเดือน มกราคม เพิ่มขึ้น 97 เซ็นต ปดที่ 98.77 ดอลลารตอบารเรล สูงสูดในรอบเกือบ 2 เดือน สวนเบรนททะเลเหนือ ลอนดอน งวดสงมอบเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 66 เซ็นต ปดที่ 110.29 ดอลลารตอบารเรล นักวิเคราะห ระบุวา แทบไมมีขาวคราวความเคลื่อนไหวใดๆ ที่โนมนาว ตลาดน้ํามันเลย แตนักลงทุนยังคงเบิกบานกับการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ลดระดับการเขาซื้อพันธบัตรลง เดือนละ 10,000 ลานดอลลาร หรือ 75,000 ลานดอลลาร ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม อันเนนใหเห็นถึงความเขมแข็งทางเศรษฐกิจอยางกวางขวาง ดัชนีดาวโจนส เพิ่มขึ้น 9.50 จุด (0.06 เปอรเซ็นต) ปดที่ 16,177.47 จุด เอสแอนดพี ลดลง 1.15 จุด (0.06 เปอรเซ็นต) ปดที่ 1,809.50 จุด ดานราคาทองคําวันที่ 19 รวงลงตํ่ากวา 1,200 ดอลลาร แตะระดับต่ําสุด ในรอบกวา 3 ป หลังเฟดลดระดับกระตุนเศรษฐกิจในเดือนมกราคม และดอลลารแข็งคาขึ้น โดยราคาทองคําตลาดโคเม็ก ซ ลดลง 41.40 ดอลลาร (3.4 เปอรเซ็นต) ปดที่ 1,193.60 ดอลลารตอออนซ

Gold Watch

Bangkok Post: December 23rd 2013

The US Federal Reserve’s decision to reduce its bond purchasing programme has led gold prices to drop below $1,220 per ounce. The US steady economic recovery and the taper have strengthened the US dollar against the baht, slowing the decline of domestic gold prices. Trading volume is expected to be low this week due to the Christmas holiday. The major US economic data to watch out for are unemployment claims. Iast week, the move by the New York’s SPDR Gold Shares fund to cut its gold holding by 2.1 tonnes affected sentiment. Domestic factors also need to be closely monitored as they affect the local currency. Gold prices continued to fall last week, especially after it broke the crucial support levels at $ 1,220 and $ 1,200. If the price fall continues with little rebounding, they may head closer to $1,100. The strategy is short-term speculation at prices that do not hold position for a long time. The support level is $1,150 to $1,050 and the resistance range is $1,220 to $1,270.

News Clipping: เปนบริการขาวซึง่ สรุปจากหนาหนังสือพิมพ โดยดําเนินการจัดสงทุกวันทําการเวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail สอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดท ี่ ฝายสือ่ สารองคกร : โทร. 131,, 132 132,, 133 โทร.131

Newsclipping 23 12 2013  
Newsclipping 23 12 2013  
Advertisement