Page 1

PRANDA

News Clipping Thursday, March 21, 2013

ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรู ปพรรณ

รั บซืGอ ขายออก 22,200 21,875

นสพ.คม ชั ด ลึก วั นที1 21 มี นาคม 2556

22,300 22,700

ราคาไม่รวมค่ากํ าเหน็จ ที มา : www.gold trader.or.th

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

Ask 1,609.15 28.90 1,589.00 764.00

ทีมา: www.thebulliondesk.com

หมวกซามูไร นสพ.เดลินิวส์ วั นที1 21 มี นาคม 2556

พนั ก งาน ร้ าน อั ญ ม ณี ท านา กะ คิ คิ น โซ คุ ย่ านกินซ่ า กรุ งโตเกียว ประเทศญี1 ปุ่ น นํ า เสนอ หมวกซามู ไร ทํ า จากทองคํ า แท้ แต่ มี โ ลโก้ ตัวการ์ ตูนมิ คกีGเมาส์ ติดอยู่ด้วย

ประกายวิบวับ ของบรรดาจิ วเวลรี1 ต่ า งอวด ศั ก ด า ค ว า ม ง า ม ล้ อ แ ส ง ไ ฟ กั น อ ย่ า ง สนุ ก สนาน ภายในงานเปิ ดตั ว นรา จอย เลอร์ รี แกลเลอรี เชิ งสะพานตากสิ น ที1 กรรมการผู้ จัด การ และผู้ อํ า นวยการฝ่ าย การตลาด นรา จอยเลอร์ รี บริ ษัท วี แอนด์ พี จํากัด พลอย นราธัศจรรย์ ได้ ฤกษ์ งามยามดี เปิ ดแกลเลอรี1 ในไทยอย่ างเป็ นทางการ หลังจากครอบครั วทํ า ธุ ร กิ จส่ งออกจิ วเวลรี มานานถึง 37 ปี เพราะงานดีไซน์ ที1 ถู ก เสกลง เครื1 องประดับกํา ลั งได้ รั บ ความนิ ย มจากคน รุ่ นใหม่ และบรรดาแฟชั1 นนิ สต้ าทั1 วโลก งานนี S คนรั กเครื1 องประดั บ จึ ง ตบเท้ าเข้ า ร่ วมงาน ได้ แก่ ท่ านผู้หญิ งอรสา ลําซํา, เภาลี นา ณ นคร, ฐาภรพั ช ร์ จึ งรุ่ งเรื องกิ จ ฯลฯ พร้ อมกั น นี S ยั งอวดโฉมคอลเลกชั1 นใหม่ ทรอปิ คอล อี เ ดน หรื อ ดิ น แดนแห่ ง สวน สวรรค์ ผ่ านการออกแบบของ น้ องสาวคน สวย ทิ พ ย์ นรา ธั ศ จรร ย์ ผู้ อํ า นวยกา ร ออกแ บบ นรา จอ ยเลอ ร์ รี ที1 หยิ บเอ า แรงบั น ดาลใจจากสวนป่ าเขตร้ อนในแถบ เอเชีย ทังS รู ปทรงของใบไม้ ดอกไม้ สรรพสัตว์

จึ ง ได้ ผ ลง า นที ดู แ ป ลก อ่ อ นช้ อ ยแ ต่ มี เอกลั ก ษณ์ พลอย นราธั ศ จรรย์ เผยว่ า เครื1 องประดั บ ของแบรนด์ จะโดดเด่ น ด้ วย วั ส ดุ ท1 ี นํ ามาใช้ ซึ1 งไม่ เพี ย งแต่ เ พชรและ พลอ ยเ ท่ านั S น แต่ ยั งมี การ นํ า ปะก ารั ง และเทคนิ คพิเศษเฉพาะของทางบริ ษัท เข้ า มาผสมผสาน จึ ง กลายเป็ นไฟน์ จิ วเวลรี ที เหมาะกั บ คนรุ่ นใหม่ และน่ าจั บ ตามอง “ทุ ก วั น นี S คนเราไม่ ได้ ซื อS เครื1 องประดั บ แค่ เงินหรื อทองกันแล้ ว แม้ แต่ คนรุ่ นใหม่ เองก็ หั น มาสนใจจิ วเวลรี1 ประเภทดี ไซน์ มากขึ นS ดังนัG นเราจึงเน้ นงานออกแบบให้ มี ความต่ า ง จากแบรนด์ อืนๆ สินค้ าจะมี ความวาไรตีG ม าก ทัG งชิG น เล็ ก ที เหมาะกั บ การใส่ ไ ด้ ทุ ก โอกาส และชินS ใหญ่ สําหรั บออกงาน ที1สําคัญยั งเป็ น เครื1 องประดับที1ทําขึนS สําหรั บคนทุกเพศด้ วย” เจ้ าของงานบอก

Girl’s Best Friend Bangkok Post March 21st 2013 A trader hold a 73.85-carat, heart-shaped diamond, which he says trades in at about $2.8 million at the trading floor of Israel’s diamond exchange in Ramat Gan near Tel Aviv on Tuesday. The exchange is holding a three-day event, offering up over $1 billion worth of polished diamonds for sale.

ราคาเปลี ยนแปลงของหุ ้ นในตลาดหลั ที 202556 มี .ค. 2556 ราคาเปลียนแปลงของหุ ้ นในตลาดหลั กทรักพทรั ย์ :พย์ณ :วันณทีวั4นม.ค. หลักทรัพย์ PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

ปิ ด ครังก่อน 11.00 0.740 10.90 13.80 25.50

ราคา เปิ ด 11.10 0.763 10.90 14.00 25.00

ราคา ปิ ด 10.70 0.763 10.90 14.00 24.50

เปลียน ปริ มาณ แปลง ซือขาย(หุ้น) -0.30 2,964,951 +0.023 930,000 6,500 +0.20 400 -1.00 163,500

มูลค่ า การซือขาย 31,825,906 710,028 70,750 5,600 3,936,155

แฟชั1น

ปิ ดที (จุด) 730.49

มูลค่ า (ล้ านบาท) 50,965

เปลียนแปลง (จุด) -4.42

ตลาดหลักทรัพย์

1,543.67

83,656.86

-24.58

0ดั ชนีหลักทรัพย์

ทีมา : นสพ.ข่ าวหุ้น

The Nation March 21st 2013 Chiranat “Namcha” Yusanon, Ornjira “Pang” Lamvilai and Ploy Horwang have found a sparkling way to stand out in Thailand’s crowded galaxy of celebrities they design jewellery. Singer Chiranat launched her sideline, Ahava by Namcha, in November 2012 with a collection called “Prologue”. She’s delighted to be calling her own shots, beyond the constraints of show-business expectations. “Being a jewellery designer allows me to use limitless imaginagtion,” she says. “Well-known younger people have to sell more than just an image. They have to prove that they’re capable of doing other things worthy of admiration.” Her gold, silver and crystal ring are unique too - so small that they can only be worn on the upper part of the finger.


รั บมอบใบ Certificate นสพ.บ้ านเมื อง วั นที1 21 มี นาคม 2556

สํ า หรั บ การลงทุ น ทางวายแอลจี มี มุ ม มองว่ า ราคาทองคํ า เคลื1อนไหวในลักษณะของการสร้ างฐานราคาให้ ม1 ั นคง โดยให้ เน้ นไปที1การเข้ า ลงทุ น ระยะสั Sน ทั Sงนี Sส ามารถเข้ า ซื อS บริ เ วณ แนวรั บ ที1 1,597 ดอลลาร์ ต่ อออนซ์ โดยมี แ นวรั บถั ด ไป อยู่ ท1 ี 1,590 ดอลลาร์ ต่ อออนซ์ นั ก ลงทุ น ที1 ส ะสมทองคํ า ไว้ อาจขายทํ า กํ า ไรบางส่ วนออกมาบ้ า งเพื1 อลดความเสี1 ยง แต่ หากราคายืนเหนื อแนวต้ า นได้ ม1 ั นคงสํ า หรั บ นั ก ลงทุ น ที1 รั บ ความเสี1ยงสูงได้ แนะนํ าให้ ถื อต่ อเพื1 อทํ า กํ า ไรบริ เ วณแนวต้ า น ถั ด ไปและควรตั S ง จุ ด ตั ด ขาดทุ น หากราคาไม่ เป็ นไปตาม คาดการณ์

ความตกลงคุ้ มครองการลงทุน คุ ณ ณั ฐฑี จุ ฑ าวรากุ ล ประธานเจ้ า หน้ าที บริ ห ารบริ ษั ท คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จํ า กั ด พร้ อมด้ วย คุ ณ ธนพล จุฑาวรากุล รองประธานบริ ษัท ฯ รั บ มอบใบ Certicate จาก คุณเกศรา มั ญชุศรี กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท ตลาดสั ญ ญา ซืGอขายล่ วงหน้ า (ประเทศไทย) จํ า กั ด ในการเป็ นตั วแทน การซืGอ-ขายสัญญาล่ วงหน้ าแบบ Full License

วายแอลจี ชีวS กิ ฤติยุโรป กระทบราคาทองคํา นสพ.แนวหน้ า วั นที1 21 มี นาคม 2556 บริ ษั ท วายแอลจี บู ล เลี1 ย น แอนด์ ฟิ วเจอร์ ส จํ า กั ด ระบุ แ นวโน้ มสภาวะตลาดโกลด์ ฟิ วเจอร์ ส ว่ า ปั ญหา ทางเศรษฐกิจยุโรปยั งคงเป็ นปั จจั ย ที1 ส่ งผลต่ อราคาทองคํ า จึงอยากแนะนํ าให้ ดูการสร้ างฐานของราคาทองคํ า บริ เ วณ แนวรั บ 1,600-1,597 ดอลลาร์ ต่ อออนซ์ หากราคาสามารถ ตั Sงฐานได้ อ ย่ า งแข็ งแกร่ ง ยั ง มี โ อกาสเห็ น การดี ดตั วขึ Sน ทดสอบแนวต้ า น 1,620 หรื อ 1,628 ดอลลาร์ ต่ อ ออนซ์ แต่ ห ากราคาหลุ ดแนวรั บ จะโดนแรงขายออกมาอี ก ครั S ง ประเมิ นแนวรั บถัดไปที1 1,590 หรื อ 1,580 ดอลลาร์ ต่อออนซ์

.

อั ตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ

.

สกุลเงิน

ราคารับซื อS

ราคาขาย

ตัxวแลกเงิน & ดร๊ าฟ

โอนเงิน

ราคาขาย ตัxวแลกเงิน &โอนเงิน

USD: 50-100

28.78

29.43

28.93

29.03

29.28

GBP (UK)

43.37

44.77

43.66750 43.78250

44.34500

EUR (Euro Zone)

37.22

38.23

37.39250 37.48250

37.97500

JPY (Japan: 100)

29.84

31.06

30.08875 30.16000

30.70875

HKD (Hong Kong)

3.67

3.86

3.72125

3.73375

3.77875

CNY (China)

4.33

4.86

4.60625

4.64750

4.76875

ธนบัตร

ราคารับซื อS

นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วั นที1 21 มี นาคม 2556 การออกไปลงทุ น ในต่ า งประเทศไม่ ใช่ เ รื1 องง่ า ยและมี ห ลาย ปั จจัยที1ผ้ ูประกอบการจะต้ องพิจารณาให้ รอบคอบ ไม่ ว่า จะเป็ น ความเสี1ยงเชิงพาณิ ช ย์ หรื อปั จจั ย แวดล้ อมที1 เ พิ1 ม ความเสี1 ย ง อื1นๆ เช่ น เสถียรภาพทางการเมื อง ระบบกฏหมายภายในที เกียวข้ อง ตลอดจนมาตรการส่ งแสริ ม การลงทุ น ต่ า งๆ รวมไป ถึงต้ องพิจารณาความเสี1ยงที1ไม่ ใช่ เชิงพาณิ ชย์ อีกด้ วย เช่ น การ เอืGอประโยชน์ ให้ แก่ นักลงทุนท้ องถินมากกว่ า หรื อมี ม าตรการ จํากัดไม่ ให้ นักลงทุนไทยโอนเงิ น รายได้ ก ลั บ ประเทศ เป็ นต้ น ด้ วย เห ตุ นี S ก รม เศ รษ ฐกิ จร ะห ว่ า งป ระ เท ศ กร ะท รว ง การต่ างประเทศ ซึ งเป็ นหน่ วยงานหลั ก ในการดํ า เนิ นการ เพือลดความเสียงทีไม่ ใช่ ความเสียงเชิงพาณิ ชย์ ในการไปลงทุ น ในต่ างประเทศ ด้ วยการจัดทําความตกลงเพื1 อการส่ งเสริ ม และ คุ้มครองการลงทุ น ระหว่ า งไทยกั บ ประเทศต่ า งๆ เพื1 อสร้ าง ความมั1 นใจให้ กับนั กลงทุนว่ า จะได้ รับการคุ้ม ครองจากรั ฐ บาล ของประเทศที1ไปลงทุน ในระดับที1 เ ป็ นมาตรฐานสากล ได้ แ ก่ 1.สิ ท ธิ„ ท1 ี จะได้ รั บ การปฏิ บั ติเ ช่ น เดี ย วกั บ นั ก ลงทุ น ท้ อ งถิ1 น หรื อชาติอ1 ืนๆ 2.สิ ท ธิ„ ท1 ี จะได้ รั บ การคุ้ ม ครองจากการเวรคื น ทังS ทางตรงและทางอ้ อม หรื อถ้ าเป็ นการเวรคืนเพือสาธารณะ

ก็จะต้ องได้ รับค่ าชดเชยทีเหมาะสมและรวดเร็ ว 3.สิ ท ธิ„ ท1 ี จะสามารถโอนเงิ น ลงทุ น และผลตอบแทนกลับไทยได้ โ ดยเสรี 4.สิ ท ธิ„ ท1 ี จะได้ รั บ การปฏิ บั ติอย่ า งเท่ า เที ย ม และเป็ นธรรม และ5.สิท ธิ„ ท1 ี จะได้ รั บ ค่ า ชดเชยที1 เ หมาะสมและรวดเร็ ว ในกรณี ท1 ี ทรั พย์ สินเสียหายจากเหตุการณื ไม่ สงบต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นการจราจล การประท้ วง หรื อรั ฐประหาร ทังS นี ปS ระเทศไทย ได้ เริ1 มจัดทําความตกลงคุ้ ม ครองการลงทุ น ตั Sงแต่ ปี 2505 ปั จจุบัน ได้ ลงนามความตกลงลั ก ษณะนี Sแ ล้ ว 39 ฉบั บ มี ผ ลบั งคั บ ใช้ แ ล้ ว 36 ฉบับ ฉบับล่ าสุดคือ ความตกลงคุ้มครองการลงทุ น กั บ เมี ย นมาร์ ซึ1 งมี ผ ลบั งคั บ ใช้ เ มื1 อ 8 มิ .ย.2555 นอกจากนี S ไทยยั งอยู่ ระหว่ า งการเจรจากั บ ประเทศที1 มี ความสําคัญทางยุทธศาสตร์ การค้ าและการลงทุ น อื1 น ๆ อาทิ มาดากั ส การ์ ซึ งเป็ น แหล่ ง วั ตถุ ดิ บ ด้ านอั ญ มณี และเครื องประดั บ เป็ นต้ น โดยที1 ต้ น ทุ น การผลิ ต ภายในประเทศมี แนวโน้ มสูงขึ นS เรื1 อยๆ ภาคธุ ร กิ จไทยจึ งมี ความจํ า เป็ นต้ องแยก ขันS ตอนการผลิตต่ างๆ ที1ต้องใช้ แรงงานมากไปยังประเทศเพื1 อนบ้ า นเพื1 อลดต้ น ทุ น การผลิต ความตกลงคุ้ ม ครองการลงทุ น ที1 ป ระเทศเพื1 อนบ้ า น อาทิ กั ม พู ช า ลาว เมี ยนมาร์ และเวียดนาม น่ าจะเพิ1มความมั1 นใจให้ กั บ นั ก ลงทุ น ไทยที1 ไป หรื อกํ า ลั ง คิดจะไป ลงทุนในประเทศเหล่ านี ไS ด้ ไม่ มากก็น้อย


เมินออกมาตรการคุ มบาทแข็ง “โต้ ง -ประสาร” ยังแข็งใจ นสพ.ไทยโพสต์ วั นที1 21 มี นาคม 2556 "กิตติรัตน์ -ประสาร" ยังใจแข็ง ประสานเสี ย ง ยั งไม่ ต้ อง ออกมาตรการสกัดเงินบาทแข็ ง ชี ปS ล่ อยให้ เ ป็ นไปตาม กล ไก ตล าด ไ ม่ อย าก ฝื น ธร รม ช าติ หวั1 นก ระ ท บ ความเชื1อมั1 นนั ก ลงทุ น ผู้ ว่า การ ธปท.ระบุ เ งิ น ไหลเข้ า เล่ นตราสารหนี Sม ากกว่ า หุ้ น นายกิ ตติ รั ตน์ ณ ระนอง รองนายกรั ฐมนตรี และ รมว.การคลั ง เปิ ดเผยภายหลั ง การประชุ ม ครม.เศรษฐกิ จ ว่ า ได้ มี ก ารหารื อกั น ถึ ง แนวโน้ มค่ าเงิ น บาทของไทย โดยในส่ วนของธนาคาร แห่ งประเทศไทย (ธปท.) ได้ รายงานว่ า การแข็ งค่ า ของ เงิ น บ าทใน ขณะนี S เ ป็ นผ ลมาจ ากเงิ นทุ น ไ หลเข้ า เนื องจากนั กลงทุนต่ างชาติมีความเชือมั นเกี ยวกั บ ภาวะ เศรษฐกิจของไทยที เติ บ โตได้ อย่ า งแข็ งแกร่ ง การปรั บ อั น ดั บ เครดิ ตของประเทศจากสถาบั น จั ดอั น ดั บ ของ ต่ างประเทศ รวมถึ งผลประกอบการของบริ ษั ท จดทะเบี ย นที1 เ ติ บ โตได้ อ ย่ า งมี ศั ก ยภาพ นอกจากนี S ยืนยันว่ ายังไม่ จําเป็ นที1 จะต้ องมี ม าตรการพิ เ ศษเข้ า มา ควบคุมกลไกดังกล่ าวให้ มีทิศทางที1ผิดธรรมชาติ รวมถึ ง ยังไม่ มีความจําเป็ นต้ องใช้ มาตรการเก็บภาษีจากเงิ น เก็ ง กําไร (Tobin tax) ในขณะนีG ด้วย โดยในส่ วนของรั ฐ บาล เองจะเน้ นการดูแลเสถีย รภาพเศรษฐกิ จ ผ่ า นนโยบาย การเงินการคลังที1มีประสิทธิภาพ ส่ วนแนวโน้ มเงิ น บาท ที1แข็งค่ าขึนS นั Sน ยอมรั บว่ ากังวลกับเรื1 องนี มS าตังS แต่ ค่า เงิ น บาทอยู่ในช่ วง 31 บาทต่ อดอลลาร์ และยืน ยั น ว่ า ไม่ เคย เสนอให้ ธปท.ลดอั ต ราดอกเบีG ย นโยบายให้ ตํากว่ า ธรรมชาติ แต่ ควรมี ก ารปรั บ ลดให้ เ หมาะสมเท่ า นัG น ซึงเป็ นการมองในฐานะ รมว.การคลังด้ วย

พิษ 300 บาท ดัชนีเชื1อมั1น ก.พ.ทรุ ด หวั1นบาทแข็ง -นําS มันซําS เติม th

Bangkok Post March 20 2013 นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วั นที1 21 มี นาคม 2556

นายพยุงศักดิ„ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยว่ า ดั ช นี ความเชื1 อมั1 น ภาคอุตสาหกรรมในเดื อนกุ ม ภาพั น ธ์ 2556 อยู่ ท1 ี 95.5 ปรั บตั วลดลงจากเดื อ นมกราคมที1 ระดั บ 97.3 ทั S ง นี S สืบเนื1 องมาจากปั จจัยหลายอย่ างประกอบด้ วย ผลกระทบ จากนโยบายปรั บ ขึG น ค่ า แรง 300 บาทต่ อวั น ทั วประเทศ ความผั น ผวนของค่ า เงิ น บาท ราคาพลั ง งานและราคา วัตถุ ดิบ ที ปรั บ ตั วสู งจนส่ งผลกระทบต่ อต้ น ทุ น การผลิ ต และเป็ นที1 น่ าสั งเกตว่ า ดั ช นี ความเชื1 อมั1 นยอดคํ า สั1 งซื Sอ จากต่ างประเทศในเดื อนกุ ม ภาพั น ธ์ 2556 อยู่ ใ นระดั บ ที1 104.1 และดัชนี อนาคตอยู่ในระดับ 111.7 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส่ ง อ อ ก ยั ง แ ส ด ง ค ว า ม มั1 น ใ จ ต่ อสถานการณ์ ส่งออก โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ ที1ส่งออกเกิน 50% ความเชื1 อมั1 นอยู่ ใ นระดั บ 98 สู งกว่ า ผู้ส่งออกทีเน้ นส่ งออกไม่ เกิน 50% อยู่ในระดับ 95 สํ า หรั บ ความเชื1อมั1 นภาคอุตสาหกรรมรายประเภท พบว่ ากลุ่ม ที1 มี ความเชื1 อมั1 นเพิ1 ม เช่ น เหล็ ก , ยานยนต์ , ชิG น ส่ วนและ อะไหล่ ย านยนต์ , อู่ ต่อเรื อ, ไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ , เครื องปรั บอากาศและเครื องทํา ความเย็ น , อาหาร, ก๊ า ซ, ผลิ ต ไฟฟ้ า, ปิ โตรเคมี , อั ญ มณี และเครื องประดั บ ,เฟอร์ นิเจอร์ , สมุ นไพร เป็ นต้ น ส่ วนกลุ่ ม ที1 ความเชื1 อมั1 น ลดลง เช่ น เครื องสําอาง, สิ งทอ, เครื องนุ่ งห่ ม , รองเท้ า , ปูนซีเมนต์ , เซรามิ ก, นํG า ตาล, นํG า มั น ปาล์ ม และพลั งงาน เป็ นต้ น

เบอร์ นันเก ชีวS กิ ฤติไซปรั สไม่ กระทบสหรั ฐ กรุ งเทพธุ รกิจออนไลน์ วั นที1 21 มี นาคม 2556 นายเบน เบอร์ นั น เก ประธานธนาคารกลางสหรั ฐ (เฟด) แถลงว่ า เฟดกํ า ลั งจั บ ตาดู วิก ฤติ ไซปรั ส แต่ ยังไม่ เห็นว่ าเหตุการณ์ นGี จะทําให้ ระบบการเงินหรื อเศรษฐกิจสหรั ฐ เผชิ ญ ความเสี ยง ครัG งใหญ่ พร้ อมระบุ ว่า หากปรากฏการณ์ ที1 คนแห่ ไปถอนเงิ น ออกจากธนาคาร ลามไปยั ง ประเทศอื1น ก็อาจเป็ นปั ญหา แต่ ขณะนีG ยังไม่ มีสัญญาณว่ าเกิดเหตุ ก ารณ์ ดั งกล่ า ว เบอร์ นั น เก ยําS ว่ า เขาไม่ ได้ เป็ นส่ วนหนึ1 งของการหารื อเพื1 อหาทางแก้ วิก ฤติ ไซปรั ส แต่ เ ขาเห็ น ว่ า ปั ญหา ไซปรั สค่ อนข้ างลําบาก เพราะเผชิญทัGงประเด็นการคลังและการเพิ มทุ น ภาคธนาคาร ทัG งยั งมี แรงกดดันทางการเมื องในแง่ ทต้ี องทําตามเงือนไขของกลุ่มอียูเพือแลกเปลียนกับเงินช่ วยเหลือ

"กองทุน-โบรกฯ"สบช่ องแนะเก็บของดีเข้ าพอร์ ต หุ้นตกแค่ ช่วงสันS นสพ.ข่ าวหุ้น วั นที1 21 มี นาคม 2556 กองทุน - โบรกฯ วิกฤติยุโรปผลกระทบไม่ ยาว แนะนั ก ลงทุ น พลิ ก วิ ก ฤติ ใ ห้ เ ป็ นโอกาส หา จังหวะเก็บหุ้นดี ปั นผลแจ่ มเข้ าพอร์ ต เน้ น กลุ่มอสังหาฯ ก่ อสร้ าง รพ. และบริ โ ภค ส่ วนหุ้ น ปั นผลเด่ น KGI, LEE, AMC, TRU, QTC, PRANDA, MFEC, TISCO, TICON, TPC นายธีรนาถ รุ จิเมธาภาส กรรมการผู้ จัดการ บริ ษัท หลั ก ทรั พ ย์ จัดการกองทุ น ทิ ส โก้ จํ า กั ด เปิ ดเผยว่ า ทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้นช่ วงนี S เชื1อว่ า ปั จจัยลบทังS ในและต่ างประเทศเข้ า มา กระทบอย่ างต่ อเนื1 อง ประเด็นสําคัญยังคงเป็ นเรื องการล้ ม ละลายของประเทศไซปรั ส ส่ งผล ให้ ความเชื1อมั1 นในสถานการณ์ ยุโรปลดลง นั กลงทุนทยอยขายหุ้น ทํ า กํ า ไรเพื1 อลดความเสี1 ย ง ส่ วนปั จจัยลบภายในประเทศด้ านการเมื อง มองว่ าไม่ ใช่ ประเด็นหลักที1จะทําให้ ดัชนี ป รั บ ตั วลง อย่ างรุ นแรง ภาพรวมการลงทุ น ปี นี S คาดว่ า มี แ นวโน้ มผั น ผวนหลั งจากที1 ได้ ป รั บ ตั วสู งมา ระดับหนึ1 ง ในขณะที1เงินทุนไหลเข้ ายังมี อยู่อย่ างต่ อเนื1 อง สําหรั บกลยุทธ์ การลงทุ น ช่ วงนี S แนะ ขายกระชับพอร์ ตและถือเงินสดมากขึนS พร้ อมหาจั งหวะอ่ อนตั วหาเก็ บ หุ้ น ปั นผลเข้ า พอร์ ต ทังS นี มS องว่ า แนวโน้ มตลาดมี ความผันผวนและอาจเป็ นการเปลี1ยนทิศทางหุ้นปั น ผลอ่ อนตั วน่ า เข้ าไปรั บมากสุด เพราะมี yield ที1แน่ นอนรออยู่ในช่ วง 1 เดือนข้ างหน้ า ... หุ้นปั นผลดีมีสภาพ คล่ อง ประกอบด้ วย KGI, LEE, AMC, TRU, QTC, PRANDA, MFEC, TISCO, TICON, TPC News Clipping: เป็ นบริ การข่ าวซึงสรุ ปจากหน้ าหนั งสื อพิมพ์ โดยดําเนินการจัดส่ งทุกวันทําการ เวลาประมาณ 13.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์ โหลดได้ จาก Intranet ของฝ่ ายประชาสั มพันธ์

สอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ที ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ : โทร.131, 132,133

Newsclipping 21-3-2013  

Newsclipping 21-3-2013