Page 1

Online Monday, September 02, 2013

News Clipping ราคาทองคํา ประเภท

รับซือ้ ขายออก

ทองคําแท ง ทองรูป พรรณ ทีม่ า :

21 ,10 ,100 10 0 20 ,799

21 ,200 20 0 21 ,600 60 0

www.goldtrader.or.th

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

Ask 1393.30 23.89 1,532.00 729.00

ทีม่ า: www .thebullio ndesk.com

ราคาน้าํ มัน ราคาน้าํ มัน(บาท บาท//ลิตรร)) ดีเซล เบนซิน 91 เบนซิน 95 แกสโซฮอล 91 E10 แกสโซฮอล 95 E10 แกสโซฮอล 95 E20 แกสโซฮอล 95 E85

29. 29 .9 9 4 7 . 45 37 . 4 8 39 . 9 3 34 . 9 8 23 . 5 8

ทีม า : www.pttplc.com

ราคาเปลี่ยนแปลงของหุนในตลาดหลักทรัพย : ณ วันที่ 30 ส.ค. 2556 ราคา เปลีย่ น ปด แปลง

ปริมาณ ซือ้ ขาย( ขาย(หุน )

มูลคา การซือ้ ขาย

7.10 6 .95 7.05 -0.05 0.05 0 .665 0 .665 0 .616 -0 .049 13. 13 .70 12.50 11.90 -1.80 12 .20 22.20 22.80 22.30 +0.10

7,017, 7,017 ,600 1,876, 876 ,000 3,800 12,301

49, 49 ,117, 117 ,185 1,155,563 45,830 45,830 272,713

หลักทรัพย ครัปง้ กดอ น ราคา เปด PRANDA GEM TV SAWANG GF M JUBIL E

ด ชั นี หลัก ทรัพย  แฟชัน่ ตลาด หลัก ทรัพย 

ปดที่ (จุด)

มูล คา (ลานบาท) นบาท)

เปลีย่ นแปลง (จุด)

661. 661.77

50,431

+0.44

1,294 1,294 .30

32 ,349. 349.67

+1. +1.77

ทีม่ า : นสพ. นสพ.ขาวหุน

สวยจากเทพนิยาย นสพ. นสพ. คม ชัด ลึก วัน ที่ 1 กันยายน 2556 2556 ผลงานสรางสรรคจาก บลู ริเ วอร ภายใต ค อลเลกชั่ น ไพรด ออฟ สวอน (Pride of Swan) เปล งประกาย เฉิ ด ฉายและสร า งชื่ อ เสี ย งจากงานฮ อ งกง จิ ว เวลรี่ แอนด เจมส แฟร ที่ผานมา แรงบันดาลใจมาจากหงษ ใ น เทพนิย าย ที่มีคุณลักษณะเหนือ ธรรมชาติ รวมความ โดดเด น ของนกหลายสายพั น ธุ ทั้ งนก เหยี่ ย ว นก อินทรี ไกฟา นกยูง ฯลฯ ดวยสีสัน สวยงาม ท ว งท าอ อ นช อ ย ตามจิ น ตนาการ และความเชื่อมาชานาน

อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตา งประเทศ ธนบัตร

สกุลเงิน USD: 50 -100 GBP (UK) EUR (Euro Zo ne) JPY (Japan: (Japa n: 100) HKD (Ho ng Kong) CNY (China)

ความเปนไทยในการออกแบบเพชร นสพ. นสพ.ประชาชาติธรุ กิจ วันที่ 2-4 กันยายน 2556 สถาบัน การศึกษาจีไอเอ ประเทศไทย รว มกับ 5 จิ ว เวลรี่ แ บรนด ชั้ น นํา คื อ บิ ว ตี้ เจมส บลู ริ เ วอร ฟาดามัส โมอาวาด และเซตเต จัดการประกวดออกแบบเครื่องประดับ เพชร ภายใต แนวคิ ด “ Create Your Own Legacy ” หรือ “ จิน ตนาการ บัน ดาลใจ สูความงามที่เปน หนึ่ง” มี 22 ผลงานที่เขารอบ และมี 5 ผลงานที่เขารอบสุดทาย คือ ผลงาน ใบตอง โดย นางสาวสุทัตตา จัน ทรร ุ งโรจน แรงบั น ดาลใจ ในการออกแบบ โดยนําใบตอง ใบไมท ี่ไมมีอะไรโดดเดน เป น ตั ว แทนของคนที่ส วยงามแต ม ี ความงามที่ เปลงประกายอยูภายใน, ผลงานชื่อ You Clothe Me โดย นายณัฐวัตร ศรีนุน ผ าทอและลวดลายบน ผาทอ งานศิลปหัตถกรรมที่เรียนรูสืบ ทอดกันมายาวนาน ที่ ถูกนํา เสนอในรู ป แบบของเครื่ อ งประดั บ , ผลงานชื่อ Fan Fantastic โดย นายทรงศักดิ์ ศิร ิมาตรพรชัย แนวคิดจากพัดใบลาน กลายเปนพัดยศ อั น สง า งาม ยามพั ดโบก วั บ ว าวอั น เกิ ดจากเหลี่ ย มสั น ของกลี บ ใบ ลาน จึ งนํ า มาซึ่ ง การใช พ ลอย สามเหลี่ ย มหลายโทนสี ม าเล น สะท อ นความประทั บ ใจยามพั ดโบก, ผลงานชื่ อ Ratchaphuek Collection โดย นางสาวโรจริน นัน ทวิสุทธิวงศ ราชพฤกษ ตน ไมประจําชาติ มีดอกเปนชอ หอ ยระย าสี เหลือ งสด มีเหล า นกน อ ยบิ น มาเชยชม เป น ภาพที่ท ํ าให นึ ก ถึ งวั น คล ายวั น พระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวภูม ิพลอดุลยเดชฯ ผสานกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนา, และสุ ด ท าย ผลงานชื่อ Mangrove Fores t โดย นางสาวศุ ภรานั น ท กาญจนกุ ล แรงบัน ดาลใจจากป าโกงกาง ซึ่งเปนสัญลักษณของความเขมแข็งและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

สอนเสริม เพิ่มทักษะ นสพ. นสพ.แนวหนา วันที่ 1 กัน ยายน 2556 พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุลประธานมูลนิธิอ ัญมณีไทยและเครื่อ งประดับ มอบทุนการศึกษา “ โครงการเจา ะลึก ข อ สอ บ ตอ ยอดความรู มุงสูม หาวิท ยาลัย ” ใหแก นพดล เดนดวง ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.นครปฐม

โอนเงิน

ราคาขาย ราคาข าย ั๋ ตวแลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

32 .02 49.57 57000 49. 57000 42 .16000 32 .36625 4 .12250 5 .20500

32 .2 7 50..1625 50 16250 250 4 2 .67500 3 2.93875 2.93875 4 .16875 5.3 5.32125

ราคารับซือ้

ตัว๋ แลกเงิน ราคารับซือ้ ราคาขาย & ดราฟ 31 .7 7 32.42 3 1.92 2.42 49 .14 50.59 50.59 49 .44000 44 000 4 1.87 42 .9 2 42 .05875 32 .11 33 .39 32 .29000 4 .05 4.2 4 .10875 4.2 3 4.88 5.42 5 .15875 4.88 5.42


Monday, September 02, 2013 Gold Watch

Page 2

Bangkok Post: September 2 nd 2 013

Gold prices climbed to the key resistance at $1,430 per ounce last week as investors reacted to the possibility of a strike against Syria for its use of chemical weapons. However, selling pressure later slowed the momentum. Sentiment was also affected by continuing signs of US economic recovery, following the release of a revised second-quarter GDP figure of 2.5%, better than earlier estimates. Gold subsequently traded sideways in the range between $1,400 and $1,420. The late afternoon fixing on Friday in London was $1,394.75. When gold moves to the level between $1,400 and $1,430, expect selling pressure to take profits. Buying is recommended after profit-taking pushes the price down to the key support. However if the price rebounds to the key resistance, investors should take profits. The weekly support will be between $1,380 and $1,320 and the resistance between $1,450 and $1,500 per ounce.

เครื่องประดับไทยมีโ อกาสสูง พฤติกรรมผูบริโ ภคอินโดนีเซีย นสพ. นสพ.ประชาชาติธรุ กิจ วัน ที่ 2-4 กัน ยายน 2556 ชาวจีนในอิน โดนีเซียนิยมเครื่องประดับอัญมณีประเภทเพชรบนตัว เรือนโลหะสีขาวมากกวาโลหะสีท อง ไมฉ ูดฉาด รวมถึงเครื่องประดั บ ยี่ ห อ ดั งจากอิ ตาลี แ ละ ฝรั่งเศส ซึ่งไดร ับความนิยมในกลุม คนชั้นสูงของอินโดนีเซียเชนกัน สําหรับ ชาวมุสลิม ที่นิย มแตงกายแบบ Modern Muslim เครื่องประดับเปนเพีย งการเสริ ม ตกแตงใหเสื้อผาที่ส วมใสม ีความโดดเดนขึ้น นอกจากนี้ ชาวมุสลิม อินโดนีเซียเห็นวาการผลิตอัญมณีและเครือ่ งประดับของไทยทีม่ ชี อื่ เสียง นิย มซื้อไปใช หาก มาเมือ งไทย แมจะมีร าคาแพงไปบา ง ภาพรวมศักยภาพของตลาดและโอกาสทางบวก อินโดนีเซียมีข นาดของตลาดทองถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพในการบริโภคสูงมาก ในอนาคต แมวาในอดีตและปจจุบ ันตลาดผูบริโภคสวนใหญย ังเปน ผูมีกําลังซื้อต่ํา สินคาที่ตอบสนองคนกลุม นี้ จึงเป น สิ น ค า ราคาต่ํ า ซึ่ งผลิ ตในท อ งถิ่ น หรื อ สินคาจากประเทศจีน และเวียดนามเทานั้น แตจากการดําเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทํ าใหม ี นั กลงทุ น หลั่ งไหลเข าไปลงทุ น และสร าง งานสรางรายได สงผลใหประชากรมีกําลังซื้อเพิ่มสูงขึ้น อยา งไรก็ดี ชนชั้น กลางของอิน โดนีเซีย กํา ลัง เพิ่ม ขึ้น และกลายเปน ผูม ีกํา ลังซือ้ ดังนัน้ ตลาดการ บริโ ภคสํา หรับ สิน คา ไทยในอิน โดนีเซีย จึงควรใหความสนใจกําลังซือ้ ในกลุม ผูบ ริโภคชนชัน้ กลางระดับ สูงและชนชัน้ สูงในอิน โดนีเซีย ทีเ่ ปนเป นเปา หมายแรกของ การเปดตลาดสิน คา ไทย รองลงมาคือ เครื่องนุงหม และอาหารเปนอัน ดับสุดทาย ซึ่งจากการศึกษาเชิงลึกพบวา สิน คา ประเภทอั ญ มณี เครื่ อ งประดั บ และ เสื้อผาจากประเทศไทย ในรูปแบบของแฟชั่น ชั้น สูงจากประเทศไทยในเรื่องการออกแบบ และการผลิตดว ยฝมือประณีต ยังเปนสิ น ค าที่ ส ามารถสร างตํ าแหน ง ทางการตลาดใหเกิดความแตกตางสําหรับตลาดผูบริโภคระดับบนของอิน โดนีเซียไดดี

บางกอกเจมส แอนด จิวเวลรี่ แฟร 52 เจิดจรัสที่สุดในอาเซียน นสพ. นสพ.ประชาชาติธรุ กิจ วัน ที่ 2-4 กันยายน 2556 ไดเวลา “ บางกอกเจมส แอนด จิวเวลรี่ แฟร” บิก๊ อีเวนตของ ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่ อ งประดั บ ที่ ร วบรวมสุ ด ยอดผูประกอบการอัญมณีแ ละเครื่อ งประดับทั่วทุกมุม โลกมา ใหเลือกซื้อและเลือกชม เตรีย มจัดอยางยิ่งใหญเปน ครั้งที่ 52 ระหวางวั น ที่ 6-10 กัน ยายน 2556 ณ ศู น ย แ สดงสิ น คา อิ ม แ พ ค เ มื อ ง ท อ ง ธ า นี ก อ น จ ะ ถึ ง วั น จ ริ ง ส ม ช า ย พ ร จิ น ด า รั ก ษ ปร ะธ านสม าพั น ธ อั ญ มณี

เครื่ อ งประดั บ ฯ และนายกสมาคมผู คาอั ญม ณี ไทยและ เครื่อ งประดับ ไดเปดแถลงขาวถึงความพรอมของงานนี้ โดยเชิญ ศรีร ัตน รัษ ฐปานะ อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ มาเปน ประธาน พร อ มกั บ โชว ตัว อยางของอัญมณีแ ละเครื่อ งประดับที่สวยงามเจิดจรัสผานแฟชั่น โชวโดยเหล านางแบบชั้ น นํา ของเมื อ งไทย ความพิ เ ศษของบางกอกเจมส ฯ ครั้ งนี้ คื อ เปน ครั้งแรกที่ส ามารถซื้อ สิน คา อัญ มณีแ ละเครื่อ งประดับ โดยไมตอ งเสีย ภาษี หรือ ปลอดภาษี (Duty Free) Free ) เพราะรัฐบาลใหการสนับสนุนดวยการยกเลิก อากรใหเหลือ 0% ตามขั้นตอนที่กําหนด รวมทั้งจะมีการจัดประชุม President’s Summit เปนครั้งที่ 2 จึงนับวางานบางกอกเจมส ฯ ครั้ งที่ 52 จะเป น ส ว น หนึ่งของการยกระดับใหประเทศไทยกลายเปนประตูแ หงการคาอัญมณีแ ละเครื่อ งประดับในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต


Monday, September 02, 2013

Page 3

นสพ. น ยายน 2556 นสพ.ประชาชาติธรุ กิจ วัน ที่ 2-4 กันยายน 2556 ทุกวัน นี้พ ลอยเมือ งจัน ทเหลือ นอ ยลง เนือ่ งจากพืน้ ทีท่ มี่ ีพลอยหาไดยากขึน้ “ เหมือ งพลอย” งพลอย” ทีเ่ คยอยูร อบเมืองจัน ทกค็ อ ยๆ หายไป มีเหลือใหขดุ อยูไ มกแี่ หง คนทําเหมืองพลอยยอมรับ วา หาพลอยสมัย นี้โคตรยาก ที่สําคัญเมื่อ ปริม าณพลอยนอยลง การขุดพลอยจากเหมือ งไปขายอาจไม คุม ค าการลงุ ท นอี กต อ ไป เหมืองพลอยบุษราคัม และพลอยสตาร เหมืองพลอยบ า งบางกะจะ ซึ่งเหลื อ อยู แ ห งเดี ย วในเมื อ งจั น ท พบที ม งาน 7-8 ชี วิ ต กํ าลั งขุ ดหาพลอยกั น อย าง ขะมักเขมน เมื่อเขาไปสอบถามไดความรูวา ปจจุบัน การทําพลอยในจันทบุรีใ ชเครื่องมือขุดแทนแรงงานคน และไมไดใ ชมือ ขุดงายๆ เหมือนสมั ย ก อ นอี กต อ ไป แลว ขณะที่คนขุดพลอยสวนใหญเปนนายหนารับจางขุดใหเจาของเหมือ ง ทีม งานเหมือ งบางกะจะบอกวา จริงๆ แลว อาชีพอยางพวกเขาจะเรี ย กว า ขึ้น อยู กั บ “ดวง” และ “ดวง” สําหรับวิธ ีการขุดพลอย ทีม งานเหมือ งฯ เลาวา สมัย กอนเมื่อสํารวจพื้นที่แ ละรูว าตรงไหนมีส ายแรห รือ เป น ที่ ท ี่เ คยพบแร ม าก อ น คนงาน เหมืองก็จะเริ่มขุด ในยุดที่ม ีพลอยมาก หลุมที่ข ุดจะไมลึกมาก แตเมื่อพลอยหายากขึ้น ก็ตองขุดใหลึงลงไปอีก 2-3 เมตร เมื่อ ขุ ดได แ ล ว ก็ จะนํ า มาร อ นกั บ น้ํ า เพื่อแยกดิน หิน และแรออกจากกัน ซึ่งทุกขั้นตอนนั้นจะใชแรงงานคนทั้งหมด แตเมื่อเวลาผานไปความตองการพลอยมีเพิ่มมากขึ้น ทว า พลอยบริ เ วณหน า ดินถูกขุดไปหมดแลว การขุดมือ ใชแ รงงานคนจึงกิน เวลานานเกินไป การทําเหมืองพลอยยุคใหมจึงมีการนําเครื่อ งจักรเขา มาช ว ย ซึ่ งสามารถขุ ดได ลึก ขึ้ น ได จํานวนพลอยที่ม ากขึ้น เมื่อ ขุดไปถึงบริเวณที่ม ีแร รถขุดจะตักดินบริเวณนั้นมาใสเครื่อ งแยกแรอ อกจากดินและหิน ใชแ รงดันน้ําฉีด สวนที่เป น ดิ น จะละลายไป กับน้ํา สว นที่เปนหิน กอนใหญจะถูกแยกทิ้ง สว นที่เปนแรและหินกอ นเล็กกอนนอย จะถูกดูดไปยังเครื่องรอ นแร เพื่อ แยกอีกทีหนึ่ง รว นแรไปไดสักพักหนึ่งก็จะ หยุดเครื่อ งและเก็บพลอยดิบที่ไดไปสูการเผา และเจียระไนขั้นตอนตอไป

News Clipping: เปนบริการขาวซึ่งสรุป จากหนาหนั งสือพิม พ โดยดําเนินการจัดส งทุกวัน ทําการเวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail โทร..131, 131, 132, 132, 133 สอบถามขอ มูลเพิม่ เติมไดท ี่ ฝายสือ่ สารองคกร : โทร

Newsclipping 2 9 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you