Page 1

News Clipping Online Monday, December 02, 2013

ราคาน้าํ มัน ราคาเปลี่ยนแปลงของหุนในตลาดหลักทรัพย : ณ วันที่ 29 พ.ย. 2556

ราคาทองคํา ประเภท

รับ ซือ้ ขายออก

ทองคําแท ง ทองรูปพรรณ ทมี่ า :

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

18,9 18,95 0 18, 18 ,67 7

19 ,050 19 ,450

www .goldtra de r.or.th

Ask 1,246.75 19.85 1,369.00 719.00

ทีม่ า: www .thebullio n6 n6 de sk.com

ราคาน้าํ มัน(บาท/ลิตร) ดีเซล เบนซิน 91 เบนซิน 95 แกสโซฮอล 91 E10 แกสโซฮอล 95 E10 แกสโซฮอล 95 E20 แกสโซฮอล 95 E85

29. 29 .9 9 4 6 . 95 36 . 9 8 39 . 43 34 . 48 23 . 5 8

ทีม า : www.pttplc.com

Chow Tai Fook, Forevermark and crossworks launch ‘Magic Square’ Indexonline.com: December 2 nd 2013

หลักทรัพย ครัป้งกดอ น ราคา เปด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

ดัชนี หลักทรัพย แฟชั่น ตลาด หลักทรัพย

7.00 0.726 13.10 12.00 23.60

6.95 0.726 14.00 11.80 23.60

เปลี่ย น แปลง

ปริมาณ ซื้อ ขาย(หุน)

มูลคา การซื้อ ขาย

6.95 -0.05 0.752 +0.026 14.00 +0.90 11.80 -0.20 23.70 +0.10

170,500 3,852,000 100 1,000 22,425

1,185,025 2,897,650 1,400 11,800 529,628

ราคา ปด

ปดที่ (จุด)

มูล คา (ลานบาท)

เปลี่ยนแปลง (จุด )

640.37

5,320

-0.93

1,371.13

27,496.37

+11.68

ทีม่ า : นสพ. นสพ.ขาวหุน

อัตราแลกเปลี่ย นเงินตราตางประเทศ ธนบัตร

สกุลเงิน

ราคารับ ซือ้

น ราคารับซือ้ ราคาขาย ต&วั๋ แลกเงิ ดราฟ 31.85 32.50 32.00 52.19 53.67 52.49250 43.24 44.30 43.42875 30.98 32.23 31.15750 4.06 4.24 4.12000 4.93 5.46 5.20250

โอนเงิน

ราคาขาย ๋ น ตัวแลกเงิ &โอนเงิน &ดราฟ

32.10 32.35 Chow Tai Fo ok, Fo revermark and USD: 50-100 52.63000 53.24500 GBP (UK) Crossworks have teamed up to launch the 43.53250 44.05750 'Magic Square' ideal square cut diamond EUR (Euro Zone) 31.23125 31.77250 collection in Chow Tai Fook stores in JPY (Japan: 100) 4.13375 4.18000 HKD (Hong Kong) Greater China. The Chow Tai Fook 5.24875 5.36500 CNY (China) collection uses ideal square cut diamonds Meanwhile, Bry an Piao, Piao Senior Trade Marketing Manager at Forevermark, said the Magic Square launch was a part of the philosophy of Forevermark to bring responsibly sourced diamonds to consumers.. Uri Ariel, President of Crossworks, said it had taken his company more than three years to create the diamond. Chow Tai Fook signed a supply and licensing agreement with Crossworks in July 2013 to provide the ideal square that exhibits the hearts and arrows pattern, and authorizes the firm as the only distributor of in the Greater China market. It has more than 1,950 points of sale in more than 400 cities in Greater China, Singapore and Malaysia.

K de Craft สัม ผัสล้ํา คา แหง อัญ มณี นสพ. นสพ .ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2556 ดว ยความที่เติบโตมาในครอบครัวที่คร่ําหวอดอยูในธุร กิจอัญมณี แ ละเหมื อ ง พลอยมากว า 3 0 ป ส งผลให “ K de Craft” Craft” แบรนด งานฝม ื อ ระดั บ พรีเมีย ม ของเกษวดี เกษวดี และคมสิท ธิ์ แสงมณี เปนที่จับตามองของผู ห ลงใหล ในความงามของงานปน และแกะสลักจากพลอยมาตั้ งแต เป ดตั ว แม ว  าจะเป น แบรนดนองใหม ที่ เพิ่ งเป ดตั ว ได ไมน านก็ ตาม ซึ่ ง 2 พี่ น อ งผู ก  อ ตั้ ง “K de Craft” เลายอนใหฟ งถึงจุดเริ่มตนของการทํา ธุ ร กิ จว า เนื่ อ งจากที่ บ า นอยู ใน ธุร กิจอัญมณีเปนทุนเดิม ทําใหท ั้ง 2 มีความสนใจและคลุ ก คลีก ั บ ธุ ร กิ จนี้ ม า ตั้งแตแ รก เมื่อ สําเร็จการศึกษาและหาประสบการณเพิ่มเติม จากการทํางานขาง นอกในระดับ หนึ่งแลว จึงเขามาชวยงานที่บาน คิดตอยอดและแตกไลน ธ ุร กิ จ เปนแบรนดของตัวเอง เพื่อขยายตลาดใหม ากกวาแคตลาด wholesale ซึ่งเปนตลาดหลัก เดิมของครอบครัว และนั้นเองก็ถือ เปนจุดเริ่ม ตนอยางเปน ทางการของ “K de Craft” จุดเดน ของ “ K de Craft” Craft ” คือ งานศ ลิ ปะและเครือ่ งประดับ ล้าํ คา ทีผ่ า นกระบวนการผลิตอยางพิถพี ถิ นั จากชางฝมอื ทีม่ ากดวยประสบการณ สินคาของ “K de Craft” ทุกชิ้น คืองานแฮนดเมด ซึ่งกวาจะออกมาเปนงานที่เสร็จสมบูรณไมใชเรื่องงาย ชื่อ “K de Craft” นั้นอธิบายวา ตัว K นั้นคือ อักษรตัว แรกของชื่อคนในครอบครัว สวน de Craft นั้นมาจากภาษาฝรั่งเศส ซึ่งแปลวา “งานฝมือ” สว นแนวคิดหลักในการทํา ธุรกิจมีอยู 3 ขอ คือ Passion, Product และ แล ะ Peop le ซ ึ่งทั้ง 3 อ งคป ระกอบขา งตน ลว นเกี่ย วเนื่อ งและสงเสริม ซึ่ง กัน และกัน


Monday, December 02, 2013

Page 2

สง ออกอัญมณียอดพุง 10% 10% รุกตลาดใหม ลดความเสี่ยง นสพ. นสพ. สยามธุรกิจ วัน ที่ 30 พ.ย. – 3 ธ. ค. 2556 แนวโนมธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดั องประดับ ในป 2557 ศูนย น ยวิวจิ ยั กสิกรไทย มองวา จากสั ญญาณทางเศรษฐกิจคูค า หลักทีม่ ี จากสัญญาณทางเศรษฐกิ ญญ พัฒ นาการที่ดีข ึ้น ตามลํา ดับ ตลอดจน การสนับสนุนผลักดัน การส งออกจากภาครั ฐ ในฐานะโปรดั ก ต แ ชมเป ย น นาจะสงผลใหภาพรวมการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไมร วมทองคํา) ของไทยไปยังตลาดโลกมี โอ กาสเติ บ โตได อยางตอเนื่อ ง โดยอาจมีม ูล คาประมาณ า ประมาณ 7,200 - 7,500 ลา นนเหรี อ ขยายตัว 5 -10 10% เหรีย ญสหรัฐ หรือขยายตั % โดยสินคาทีย่ งั คง ขยายตัวไดดี คาดวาจะอยูในกลุม ของเครือ่ งประดับ แทท ี่ประดับ ตกแตงดว ยอัญมณี ไมว าจะเปนเพชร พลอยสี และโลหะมี คาตางๆ ซึ่งเปน สินคาที่ไทยมี ศักยภาพในการทําตลาดและสรางมูลคาเพิ่มไดเป น อ ย างดี อย า งไรก็ ดี สํ าหรั บ ป 2557

ยังคงมีประเด็น ที่ตอ งจับตาอยางใกลช ิด สําหรับผูป ระกอบการในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในเรื่องเสถีย รภาพการฟนตัว และ การปรับเกมธุร กิจรับสิท ธิป ระโยชนท างการคาที่ลดลงในตลาดหลัก ตลอดจนปจจัยกดดัน ที่สงผลตอทิศทางราคาโลหะมี คาตางๆ รวมถึงคาเงินบาท การดําเนิน ธุร กิจอัญมณีและเครื่องประดับในระยะข างหน า อ าจต อ งพึ่ งพาตลาดศั ก ยภาพ ใหมๆ มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดที่อิงกับกรอบเจรจาการคาเสรี อาทิ ไทย-ญี่ปุน ไทย-อิน เดีย ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-ชิ ลี อาเซียน-จีน อาเซีย น-ออสเตรเลีย -นิว ซีแ ลนด ฯลฯ เพื่อเพิ่ม โอกาสทางการคาและสวนแบงในตลาดโลก ซึ่งถือเปน หนึ่ง ในกลยุทธเชิงรุก ในการรับมือ กับความเสี่ย งที่จะเกิดขึ้นจากการพึ่งพาตลาดหลัก ในสัดสวนที่สูงเหมือ นในระยะที่ผานมา

หยก นสพ. นสพ.คม ชัด ลึก วันที่ 1 ธัน วาคม 2556 ตลาดโบโยกอองซาน หรือ ตลาดสกอต ก็ห มายถึงตลาดเดียวกัน เปนตลาด การคาใหญท ี่นครยางกุง ที่ส ามารถเลือกซื้ อ หาสารพั ด สิ น ค า งา นศิ ล ปะ และอ ัญมณี โดยเฉพาะหยก ที่น ี่ม ีร า นขายหยกมากมาย ทั้งรานทีจ่ ดทะ เบีย นกับ รัฐ บาล และร านทั่ ว ไป แม เขายื น ยั น ว า ทํ าของปลอมแพงกว า ของจริง ดวยความที่พมามีเหมืองหยกเอง อยูที่ร ัฐคะฉิ่น แตการจะไดหยกดีๆ สัก เม็ ด ในราคาสมเหตุ ส มผล ก็ ต อ งตาถึ ง หนอย หยกที่ข ายกัน ที่น ี่ แบงเปน 3 เกรดหลัก ๆ คือ เกรดเอ จะเปนเม็ดหยก สวนเกรดบี เกรดบี สวนใหญจะทําเปนกําไล แหวน และเกรดซี เกรดซี ที่เปนกําไลและจี้ประดับเล็กๆ ก็มีร าคาขายกันตั้งแตหลัก สิบ ยันหลักหมื่น อยูที่จะเลือ กหยิบหยกเกรดไหน หยก คุณภาพดี เนื้อใสและมีราคาสู งกว า หยกชนิ ดอื่ น ส ว นใหญ ม าจากพม า จนคนเรี ย กกั น ติ ดปากวา หยกพ ม า ไปแล ว และจริง ๆ หยกมีห ลายสี เพีย งแตคนไทยนิย มสีเขียว โดยเฉพาะสีเขีย วสดใส ทีเ่ รีย กวา หยกจัก รพรรดิ นอกเหนือจากนีย้ งั มี หยกสีขาว สีมว งลาเวนเดอร และสีเหลืองน้ําผึ้ง ซึ่งหยกสีม วงและสีขาวนั้น วากันวาเปน หยกที่หายาก คนนิยมใสห ยก ด ว ย เปนเรื่อ งของความเชื่อบวกโชคลาง คนพมาเองก็เหมือนกัน บางคนใหล ูกสาวใสห ยก พอแตงงานไปอยูบานฝ ายชาย พอ ลู ก กลั บ มาเยี่ ย มบ านอ ยากรู ว  าลู ก มี ความสุขหรือเปลาก็ดูกัน ที่สีห ยก ถาเนื้อ สดใสแสดงวาลูก สาวอยูสุขสบาย

พัฒนามุมมองภาคอัญ มณีแ ละเครื่องประดับ นสพ. นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 1-4 ธัน วาคม 2556 กรมสงเสริม อุฅสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประคับ โดยเฉพาะผู ท ี่จ ะบุ ก ตลาด AEC ในอนาคต เขารวมฝกอบรม " การพัฒ นามุม มองข บ เพ อื่ เขาสู AEC" มองข องบุคลากรภาคอุตสาหกรรมอ ัญ มณีแ ละเครือ่ งประดั งประดับเพ AEC " เพือ่ พัฒนาและอบรมบุคลากรมี

ความรูและความเขาใจในขบวนการพัฒนาธุรกิจ การจัดทําแผนกลยุทธ แนวทางการปรับตัวทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ การวิเคราะหแ นวโนมตลาคในอนาคต รวมถึ ง มุมมองตลาดเครื่องประดับ โลกมุสลิม ชองทางการตลาค/การเจาะตลาด ตลอดจนการเพิ่ม ขีดความสามารถของสถานประกอบการ เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยอบรมระหวางวันที่ 11-13 ธัน วาคม 2556 ณ อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัฅถกรรม ซอยฅรีมิฅร ถนน กลว ยน้ําไทคลองเตย กรุงเทพฯ

ราคาทองคํา พ. พ.ย. ดิง่ รวงแรงสุดรอบ 35 ป นสพ. นสพ.โพสตทเู ดย วันที่ 1 ธัน วาคม 2556 วอลสตรีท เจอรน ัล รายงานวา ราคาทองคําในเดือ น พ. อรวงลงแรงที วงลงแรงทีส่ ดุ ใน พ.ย.ทีผ่ า นมา ปรับตัว ลงถึง 5.5% 5.5% ซีง่ นับเปน การทรุดลงมากที่สดุ นับตัง้ แตป  1987 หรือร รอบ 3 5 ป เนื่องจากขอ มูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ส ดใส ซึ่งไดจุดกระแสความกังวลวา ธนาคารกลางสหรัฐจะลดขนาดของคิ ว อี นอกจากนี้ การปรั บ ตั ว ลง อาจจะสงผลใหราคาทองคําในสิ้น ปนี้อ ยูในแดนลบ ซี่งเปนการยุติการเพิ่ม ขึ้น ของราคาติดตอกันมา 12 ป “ภาวะกระทิงของทองจะจบลง นัก ลงทุนจะไมเห็นทองอยู ในสายตาแลว” นิโคลัส จอ หน สัน ผูจัดการพอรตลงทุน ของแปซิฟก อินเวสตเมนต แมนเนจเมนต โค.ในสหรัฐ กลาว แฟรงค แมคกี เทรดเดอรในตลาดโลหะมีคา ของอิน ทีเกรท โบรกเคอเรจ เซอรว ิส แอลแอลซี ระบุวา ตอนนี้กําลังอยูในชวงตน ของการฟน ตัว ของเศรษฐกิจ โดยทีไ่ มเห็นสัญญาณของเงินเฟอ และก็กําลังเขา สู การสิ้น สุดของการอัดฉีดเงินเขาสูร ะบบ นั่น ก็ถือ วาเปนภาวะหมี นอกจากนี้น ักวิเคราะหของบารเคลย บีเอลซี ยังกลาวอีกวา กองทุน เปดที่จดทะเบีย นซื้อ ขายอยูใน ตลาดหลักทรัพย (อีท ีเอฟ) ซี่งมีทองคํารูป พรรณเปนตัว อางอิง ไดปรับลดการถือครองทองคําลง 38.4 ตัน


Monday, December 02, 2013

Page 3

ปญหาการเมืองทํา ใหทองไทยปรับตัว สูง ขึ้น นสพ. นสพ.โพสตทเู ดย วันที่ 2 ธัน วาคม 2556

ภาพรวมการคา ระหวา งประเทศของไทย นสพ. นสพ.ขา วสด วัน ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 กระทรวงพาณิช ย โดยกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ รายงานตัว เลขสงออกเดื อ น ตุลาคม 2556 โดย นางสาวอุร วี เงารุงเรือ ง รองปลัดกระทรวงพาณิชย เปดเผยตัวเลข การสงออกเดือนตุลาคม 2556 วา มีมลู คา 19, 19 ,393. 393 .5 ลานเหรีย ญสหรัฐ ลดลง 0.67% 67% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอ น แตถือวาดี ขึ้น เมื่ อ เทีย บกั บ เดื อ นกั น ยายนก อ น หนาที่ลดลง 7.09% สว นการส งอ อก 10 เดื อ นแรก (มกราคม-ตุ ล าคม) มี มู ล ค า 191,533.3 ลานเหรีย ญสหรัฐ สงออกลดลง 0.02% ทั้งนี้ การสงออกลดลงเปนผลมา จากหลายปจจัย เชน ญี่ปุน มีปญหาคาเงิน เยนผัน ผวน ออนคาลงจากนโยบายการเงิ น

แบบผอนคลาย ขณะที่ก ารนําเขาสินคา ลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 6 ประมาณ 12.1% ดา นตลาดอิน เดียมีป ญ  หาการนํา เขา สินคาทองคํา อัญมณีลดลง 21. 21 .4 % ตลาดฮองกง นํ าเข า ลดลง 14 .5 % เป น ผลมาจากการสงออ กชิ้ น ส ว นคอมพิ ว เตอร ยานยน ต มี ก ารปรั บ เป ลี่ ย นเรื่ อ งขอ งเทคโน โลยี มี ผ ลต อ ความต อ งการขอ งสิ น ค า ลดลง ขณะที่ตลาดเกาหลีใตล ดลง 3.2% เปนผลมาจากคาเงิน ผันผวน ภาพรวมหลายตลาดมีป ญหาสงออกลดลง โดยมูล คาในรูป คาเงินลดลง โดยเฉพาะสินคาเกษตร ภาพรวมการสงออกลดลง ดานปจจัย ภายในประเทศ เชน ตนทุนสิน คาแพง วัตถุดิบขาดแคลน การแขงขันที่รุนแรงขึ้น แมตลาดสหรัฐอเมริก าจะขยายตัว 6.5% และตลาดสหภาพยุโรปขยายตัว 7% เปนผลมาจากนโยบายผ อ นคลายทางการเงิ น ของธนาคารสหรั ฐ เศรษ ฐกิ จ กระเตื้ อ ง เริ่ ม ฟ น ตัว จากความถดถอ ย แตภาพรวมการสงออกยังคงทรงตัวไมเพิ่มขึ้นมากนัก

News Clipping: เปนบริการขาวซึ่งสรุปจากหนาหนั งสือพิมพ โดยดําเนินการจัดส งทุกวันทําการเวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail โทร..131, 131, 132, 132, 133 สอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดท ี่ ฝายสือ่ สารองคกร : โทร

Newsclipping 2 12 2013  
Advertisement