Page 1

Online Monday, August 19, 2013

k0

News Clipping ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรูปพรรณ

รั บซือ. ขายออก 20,350 20,450 20,056 20,850

ทีมา : www.goldtrader.or.th

Spot Ask Gold Price 1,379.55 Silver 23.48 Platinum 1,525.00 Palladium 764.00 ทีมา: www.thebulliondesk.com

Pranda Jewelry Plc.

ราคานํ า มั น (บาท/ลิ ตร) ดีเซล เบนซิ น 95 แก๊ สโซฮอล์ 91 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E20 แก๊ สโซฮอล์ 95 E85

29.99 46.85 36.88 39.33 34.38 23.18

ทีม า : www.pttplc.com

ตื น ตา เครื อ งประดับสุ ด หรู พรี ม่ า จั ด เ ต็ ม แบรนด์ คุ ณภาพ นสพ.บ้ านเมื อง วัน ที 19 สิง หาคม 2556

ราคาเปลี ยนแปลงของหุ้นในตลาดหลั กทรัพย์: ณ วันที 16 ส.ค. 2556 หลักทรั พ ย์ ปิ. ด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE ดัชนี หลั กทรัพย์ แฟชัน ตลาด หลั กทรัพย์

ราคา ครังก่อน เปิ ด 8.00 8.00 0.604 0.604 12.00 11.70 12.20 12.40 24.10 24.00 ปิ ดที (จุด) 681.98 1,445.76

ราคา เปลีย น ปริมาณ มูลค่ า ปิ ด แปลง ซือ. ขาย(หุ้น ) การซื.อขาย 8.00 353,300 2,821,410 0.628 +0.024 81,000 50,843 14.30 +2.30 11,000 143,220 12.20 2,100 25,900 24.10 17,500 419,270 มูลค่ า เปลียนแปลง (ล้านบาท) (จุด) 80,334 -1.37 38,084.79

-7.31

ทีมา : นสพ.ข่ าวหุ้ น

อัตราแลกเปลียนเงิ นตราต่ างประเทศ ธนบัตร

โอนเงิน

ราคาขาย ตั1วแลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

31.16 48.59500 41.44750 31.78500 4.01125 5.06625

31.41 49.18500 41.96250 32.35875 4.05875 5.17875

ราคารับซื.อ

1 สกุล เงิน ราคารับ ซื.อ ราคาขาย ตั&วแลกเงิน ดราฟ USD: 50-100 30.91 31.56 31.06 GBP (UK) 48.17 49.61 48.46750 EUR (Euro Zone) 41.16 42.21 41.34875 JPY (Japan: 100) 31.53 32.81 31.71000 HKD (Hong Kong) 3.93 4.12 3.99750 CNY (China) 4.75 5.27 5.02125

บ.พรี ม่ า โกลด์ อินเตอร์ เนชันแนลฯ เผยโฉมคอนเซ็ป ต์ สโตร์ ร้ านแรกภายใ ต้ ช ือ PRIMA นํ า เสนอ 3 แบรนด์ คุณภาพทัง Prima Gold เครื องประดับทองคําแท้ 99.9% Prima Diamond เครื อ งประดับ ทองคําแท้ 99.9% Prima Diamond เครื องประดับเพชร แท้ นํา งามคั ด คุณภาพทุกเม็ ด และ Prima Art งานหัต ถศิ ลป์ ทองคําลํ าค่ า ร้ าน PRIMA แบ่ งพืน ที แต่ ละแบรนด์ อย่างลงตัวโดด เด่ น ตระการตา ราวกั บแกลเลอรี ท ีบรรจุไปด้ วยเครื องประดับทองคํา เพชร และงานหั ต ถศิ ล ป์ ทองคํ า สํ า ห รั บ มอบเป็ น ของขวั ญ พร้ อมบริ การใหม่ ทีปรึ กษาด้ า นจิวเวลรี สํา หรั บงานวิ วาห์ ทีจะเนรมิต จินตนาการของคู่บ่าวสาวให้ สมบูรณ์เป็ นจริ ง งานนี ร ้ า นพรี ม่า เชิญ เซเลบดังพูดคุย ถึ งการเลื อ กเครื อ งประดั บมอบให้ แด่ ค นพิเ ศษ ณ ร้ า น พรี ม่ า ชัน 1 เซ็นทรั ลซิตี  บางนา คุณสยาม เศรษฐบุต า ประธานบริ ห ารเมอร์ เซเดส-เบนซ์ คลั บ ประเทศไทย กล่ าวว่ า ผมมี หลั ก ในการเลื อ กของขวั ญอยู่ 3 อย่ า ง คื อ 1. ความหมายของของทีใ ห้ 2. ผู้ รับ จะถู กใจของทีเราให้ ห รื อไม่ และ 3. ความเหมาะสม ซึ ง แบรนด์ Prima Art ตอบ โจทย์ ผ มได้ เป็ นอย่ า งดี อย่ างเช่ น ถ้ า เป็ นวันเกิ ดของผู้ ใหญ่ส ามารถให้ ของทีเน้ น ตามปี เกิ ด ปี นั ก ษัตรได้ หรื อสามารถซือ ไป มอบให้ ใ นวาระขึน บ้ า นใหม่ เสริ ม ความเป็ นสิ ริ มงคลแก่ ผ้ ู รับได้ ค รั บ

ดีมานด์ ทองพุ่ง 53% ในไตรมาส 2 นสพ.ประชาชาติธุรกิจ วันที 19 สิงหาคม 2556 สภาทองคําโลก (wGC) เผยความต้ องการซือ ทองคํ าพุ่งทะยานในช่ วงเดือ นเมษายน- มิถุ นายน ทีผ่ านมา เนื องจากผู้ซอในประเทศตลาดเกิ ื ดใหม่ แห่ เป็ นเจ้ า ของในช่ ว งทีราคาลดตํ า ทําสถิ ติใ นรอบหลายปี ซีเอ็นบีซีรายงานว่ า ผู้ บริ โภคซือ ทองคํามากขึน 53% ในช่วงไตรมาส 2 ของปี นี เ มือเทียบ กั บ ช่ วงเดี ย วกั น ของปี ก่ อน ทําให้ ปริ ม าณซือ ทองคําทัง ในรู ป ทองแท่ งเหรี ยญทอง ทองรูปพรรณอยู่ท ี 1,083 ตัน ผู้ซอรายใหญ่ ื สุดคือ อินเดีย 310 ตัน อัน ดับ 2 เป็ นของจี น 275.7 ตัน อย่ างไรก็ ตาม ดี มานด์ ต่ อ ทองคํ า โดยรวม ซึ งประกอบด้ วยความต้ องการซื อ ทองผ่ านกองทุนรวม ETF กับการซือ ทองคําจริ ง ๆ ( Physlcal Gold) กลั บ ลดลง 12% ในไตรมาสทีแ ล้ วมาอยู่ ท ี 856.3 ตัน เพราะมี ก ารเทขายทองคําในกองทุน ETF สู งถึ ง 40 2 ตั น เพิมขึน กว่ า 2 เท่ า จากไตรมาส 1 ซึง มีการขายผ่ า น ETF เพีย ง 176.5 ตัน นอกจากนี อัตราเงินเฟ้ อทีอยู่ใ นระดับตํ า รวมถึ ง ก ารค าดการ ณ์ ว่ า ธนาคารกลางสหรั ฐ จะลดขนาดมาตรการผ่ อนคลายเชิงปริ ม าณ ในเร็ ว ๆ นี  ซึงทํ าให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรั ฐเพิมขึน กองทุนและ นั ก เก็ ง กํ าไรจึงหั น ไปลงทุ น ในสิน ทรั พ ย์ อ ืน


Monday, August 19, 2013

Page 2

ŕš€ŕ¸›ŕ¸´ ดสาขาท฾ 6 ฎูŕ¸§ŕš€ŕ¸‹ŕšˆ ŕ¸‡ŕš€ŕ¸Žŕ¸‡ คผภคูภนสพ.ŕš‚ŕ¸žŕ¸Şŕ¸•ŕšŒ ŕ¸—ŕ¸šŕš€ ŕ¸”ŕ¸˘ŕšŒ วูนท฾ 19 สิงญาคล 2556 ŕ¸Łŕš‰ า นทองฎูŕ¸§ŕš€ŕ¸‹ŕšˆ ง ŕš€ŕ¸Žŕ¸‡ ŕ¸ˆŕ¸ą ด งาน Hua Seng Heng The Complete World of Gold ŕš€ŕ¸›ŕ¸´ ดตูว ŕ¸Łŕš‰ านสาขาท฾ 6 ŕ¸­ŕ¸˘ŕšˆ ŕ¸˛ŕ¸‡ŕš€ŕ¸›ŕš‡ นทางภาร ฉ฼อง 63 ป฾ ŕ¸žŕ¸Łŕš‰ อลตอ ภยŕš? า ŕ¸ˆŕ¸¸ ด ยม น ŕš ŕ¸šŕ¸Łŕ¸™ŕ¸”ŕšŒ ŕšƒŕ¸™ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕš€ŕ¸›ŕš‡ ŕ¸™ŕ¸œŕ¸šŕš‰ นŕš? ŕ¸˛ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕšƒŕ¸Ťŕš‰ บริ ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸”ŕš‰ ŕ¸˛ŕ¸™ŕ¸˜ŕ¸¸ŕ¸Łŕ¸ ŕ¸´ ŕ¸ˆŕ¸—ŕ¸­ŕ¸‡ŕ¸„ŕš?ŕ¸˛ŕš ŕ¸šŕ¸šŕ¸„ŕ¸Łŕ¸šŕ¸§ŕ¸‡ŕ¸ˆŕ¸Ł ณ บริ ŕš€ŕ¸§ŕ¸“ŕ¸Šŕ¸ąŕ¸™ G อาคาร ยบ ŕš„ŕ¸™ŕš€ŕ¸•ŕš‡ ด ส฾ ฼ ล ŕš‚ŕ¸”ŕ¸˘ŕ¸Ąŕ¸ľ ŕš ŕ¸‚ŕ¸ ŕ¸œŕ¸šŕš‰ ล฾ ŕš€ ภ฾ ย ร ติ ŕš ŕ¸Ľŕ¸°ŕ¸œŕ¸šŕš‰ บ ริ ญ าร ฼บ ภญ฼านฎูŕ¸§ŕš€ŕ¸‹ŕšˆ ง ŕš€ŕ¸Žŕ¸‡ŕ¸•ŕ¸Łŕ¸°ŕ¸ ŕ¸š ฼ â€œŕ¸žŕ¸Ş ŕ¸§ŕ¸‡ŕ¸¨ŕšŒ â€? ŕ¸Ąŕ¸˛ŕ¸Łŕšˆ ว ลงานคูบ คูง คุ ŕ¸“ŕ¸˜ŕ¸™ŕ¸Łŕ¸ą ช ŕ¸•ŕšŒ ŕ¸žŕ¸Şŕ¸§ŕ¸‡ŕ¸¨ŕšŒ ŕ¸œŕ¸šŕš‰ บ ริ ŕ¸Ťŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸ ŕ¸Ľŕ¸¸ŕšˆ ลบริ ชูท ฎูŕ¸§ŕš€ŕ¸‹ŕšˆ ง ŕš€ŕ¸Žŕ¸‡ ŕš€ŕ¸Ľŕšˆ ŕ¸˛ŕ¸§ŕšˆ า ŕ¸Ąŕ¸´ŕ¸•ŕ¸´ŕšƒ ŕ¸Ťŕ¸Ąŕšˆ ข องฎู ŕ¸§ŕš€ŕ¸‹ŕšˆ ง ŕš€ŕ¸Žŕ¸‡ŕ¸™ŕ¸­ŕ¸ ŕ¸ˆŕ¸˛ŕ¸ ŕ¸ˆŕ¸°ŕš€ŕ¸›ŕ¸´ ด ŕšƒŕ¸Ťŕš‰ บ ริ ภารซมอ ŕ¸‚ŕ¸˛ŕ¸˘ŕ¸Ľŕ¸‡ŕ¸—ŕ¸¸ŕ¸™ŕ¸˜ŕ¸¸ ร ภิ ŕ¸ˆŕ¸—ŕ¸­ŕ¸‡ŕ¸„ŕš?ŕ¸˛ŕ¸„ŕ¸Łŕ¸šŕ¸§ŕ¸‡ŕ¸ˆŕ¸Łŕš ŕ¸Ľŕš‰ ว ŕ¸˘ŕ¸ąŕ¸‡ŕ¸Şŕšˆ ŕ¸‡ŕš€ŕ¸Şŕ¸Łŕ¸´ŕ¸Ąŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸­ŕ¸­ŕ¸Ąŕš ŕ¸Ľŕ¸° ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸Ľŕ¸‡ŕ¸—ŕ¸¸ŕ¸™ŕšƒŕ¸Ťŕš‰ ภูบ นู ŕ¸ ŕ¸Ľŕ¸‡ŕ¸—ŕ¸¸ŕ¸™ŕ¸Ťŕ¸™ŕš‰ า ŕšƒŕ¸Ťŕ¸Ąŕšˆ ลาภขผน ซผ ง ŕš‚ŕ¸›ŕ¸Łŕš ŕ¸ ŕ¸Łŕ¸Ąŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸­ อลทอง คŕš? า สาลาร ŕ¸–ŕš€ŕ¸Łŕ¸´ ŕ¸Ąŕ¸•ŕš‰ น ŕš„ŕ¸”ŕš‰ ตูง ŕš ŕ¸•ŕšˆ ŕš€ŕ¸”ŕ¸ˇŕ¸­ŕ¸™ŕ¸Ľŕ¸° 1,000 บาท ŕ¸ ŕš‡ ŕ¸Şŕ¸˛ŕ¸Ąŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸–ŕš€ŕ¸ ŕš‡ บ ŕ¸­ŕ¸­ŕ¸Ąŕš€ŕ¸žŕ¸ˇ อ ŕš€ŕ¸žŕ¸´ ล ŕ¸Ąŕ¸šŕ¸Ľŕ¸„ŕšˆ ŕ¸˛ŕšƒŕ¸™ŕ¸­ŕ¸™ŕ¸˛ŕ¸„ŕ¸•ŕš„ŕ¸”ŕš‰ ŕ¸žŕ¸Łŕš‰ อ ลยŕš? า ถผ งนู ŕ¸ ŕ¸Ľŕ¸‡ŕ¸—ŕ¸¸ŕ¸™ŕ¸§ŕšˆ ŕ¸˛ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸Ľŕ¸‡ŕ¸—ŕ¸¸ŕ¸™ŕšƒŕ¸™ŕ¸Šŕšˆ ว งน฾ ค ŕ¸§ŕ¸Łŕ¸•ŕš‰ อ งล฾ ควาลรอบคอบลาภขผน ŕ¸”ŕš‰ ŕ¸§ŕ¸˘ŕš€ŕ¸Šŕšˆ น ภู น

ŕ¸„ŕ¸­ŕ¸Ľŕš€ŕ¸Ľŕš‡ŕ¸ ŕ¸Šŕ¸ąŕ¸™ŕšƒŕ¸Ťŕ¸Ąŕšˆ นสพ.ลติชน วูน ท฾ 19 สิงญาคล 2556 น.ส.อูŕ¸?รู ŕ¸•ŕ¸™ŕšŒ พรประภฤต ŕ¸›ŕ¸Łŕ¸°ŕ¸˜ŕ¸˛ŕ¸™ŕš€ŕ¸ˆŕš‰ ŕ¸˛ŕ¸Ťŕ¸™ŕš‰ าท฾บริ ŕ¸Ťŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸”ŕš‰ ŕ¸˛ŕ¸™ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕš€ŕ¸‡ŕ¸´ŕ¸™ บริ ชูท ยบ บ ิ฼฼฾ ŕš€ŕ¸­ŕš‡ŕ¸™ŕš€ŕ¸•ŕ¸­ŕ¸ŁŕšŒ ŕš„ŕ¸žŕ¸Łŕ¸ŞŕšŒ ŕ¸ˆŕš?า ภู ด (ลญาชน) ญรม อ â€œŕš€ŕ¸žŕ¸Šŕ¸Łŕ¸˘ŕ¸šŕ¸šŕ¸´ŕ¸Ľŕ¸Ľŕ¸ľ â€? ŕ¸ˆŕ¸ąŕ¸”ŕ¸‡ŕ¸˛ŕ¸™ŕšƒŕ¸Ťŕ¸?ŕšˆ “Jubilee Preclous Gift Momâ€? ŕ¸•ŕš‰ อนรู ŕ¸šŕš€ŕ¸—ŕ¸¨ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Ľŕ¸§ŕ¸ąŕ¸™ŕš ŕ¸Ąŕšˆ ภู บ ค อ฼ ŕš€ŕ¸Ľŕš‡ ภชู ŕ¸™ŕšƒŕ¸Ť ŕ¸Ąŕšˆ ŕ¸Ľŕšˆ าสุ ด TELSA

Gold Watch Bangkok Post August 16,2013 The price of gold last week was able to break above the key resistances at $ 1,320 and 1,350 per ounce because of physical demand, with few major announcements of US economic indicators. Rising tension in Egypt also lent support to commodities in general. The China Gold Association reported that Chinese consumption jumped 54% in the first half from the same period last year. The increase in the gold import tax in India, meanwhile, had little negative impact on prices, which have been trading around two-month highs. The late afternoon fixing on Friday in London was $ 1,369.25. Gold rose rapidly at the end of last week on positive demand momentum that should continue into this week. However, when the price moves close to the key resistances at $ 1,400 and $ 1,420, selling pressure will likely slow the momentum, so investors should use only a speculative strategy. The weekly support will be between $ 1,340 and $ 1,300 and the resistance will be between $ 1,400 and $ 1,450.


Monday, August 19, 2013

Page 3

Team Thailand in Mumbai visited Thai jewelle rs at IIJS 2013 www.thaiembassy.org August 14th 2013

On 8 August 2013, Team Thailand in Mumbai comprising Consul-General, Director of Thai Trade Office, GM Thai Airways International (Mumbai) and GM Krungthai Bank (Mumbai) visited Thai jewellers participating in India International Jewellery Show 2013 (IIJS) at Bombay Exhibition Centre in Mumbai. On this occasion, Team Thailand discussed with exhibitors from Thailand, including Mr.Prida Tiasuwan, Chairman, Pranda Jewelry PCL. Thai entrepreneurs view India as an important market with high potential. http://www.thaiembassy.org/mumbai/en/news/443/37726-Team-Thailand-in -Mumbai-visited-Thai-jewellers-at.html

News Clipping: เป็ นบริก ารข่า วซึ!งสรุปจากหน้าหน ังสื อพิ มพ์ โดยดําเนินการจัดส่งทุ กว ันทําการ เวล าประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์โหลดได้จ าก Intranet ของฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ มเติมได้ที ฝ่ า ยประชาสั มพันธ์: โทร.131, 132,133

Newsclipping 19 8 2013