Page 1

PRANDA

News Clipping Tuesday, March 19, 2013

ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรู ปพรรณ

รั บซืQอ ขายออก 22,250 21,921

22,350 22,750

ราคาไม่รวมค่ากํ าเหน็จ ที มา : www.gold trader.or.th

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

Ask 1,605.45 28.93 1,581.00 765.00

ทีมา: www.thebulliondesk.com

เครื1 องประดับ นสพ.โพสต์ ทูเดย์ วั นที1 19 มี นาคม 2556

ชาญ ศรี วิก รม์ ประธานกรรมการ บริ ษัท ธั ญ ซาติ วา ฉลองเปิ ดแฟล็ ก ชิ ป สโตร์ “Santiwa” เครื อง ปร ะดั บลั กชั วรี สไ ตล์ Fine Jewelry แห่ งแรกในประเทศไทย พร้ อมแฟชั1 นโชว์ เครื1 องประดั บ 12 คอลเลกชั1 น โดยมี ฐิ ติพั น ธ์ ศุ ภ ภั ท รานนท์ ร่ วมงาน ณ ร้ านซาติ วา ชั ]น 3 ศูนย์ การค้ าเกษรพลาซา

รวมตัวเข้ มแข็ง th

Bangkok Post 18 2013 In Shinzo Abe’s Japan, diamond rings and designer handbags will cost more to buy and to sell. Tiffany and Harry Winston stores will follow Louis Vuitton in raising some prices to offset the yen’s 11% slide since Prime Minister Abe took office on Dec 26 with a promise to tame the currency’s strength and revive Japan’s exporters. The Roman jeweler Bulgary is one of about 60 brands owned by Parisbased LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, the world’s biggest luxury goods maker. LVMH raised prices at the Japan unit of Louis Vuitton by an average of 12% on Feb 15. Tiffany plans to lift prices on some jewellery and other products in Japan on April 10. Harry Winston said it would apply price increases to jewellery in Japan March 22, without specifying the size.

นสพ.คม ชั ด ลึกวั นที1 18 มี นาคม 2556

ราคาเปลี ยนแปลงของหุ ้ นในตลาดหลั ที 182556 มี .ค. 2556 ราคาเปลียนแปลงของหุ ้ นในตลาดหลั กทรักพทรั ย์ :พย์ณ :วันณทีวั4นม.ค. หลักทรัพย์ PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

Inaugural Dubai Diamond Conference 2013 launches www.breitbart.com March 18th 2013 The Dubai Diamond Exchange ('DDE'), a Dubai Multi Commodities Centre (' DMCC ') initiative, announced a successful first day of its two-day inaugural Dubai Diamond Conference 2013 ('DDC 2013'). Hosted in Almas Tower in Dubai's Jumeirah Lakes-

ราคา เปิ ด 11.40 0.840 10.90 14.00 25.50

ราคา ปิ ด 11.30 0.770 10.90 13.90 26.25

เปลียน ปริ มาณ แปลง ซือขาย(หุ้น) -0.20 1,029,300 -0.047 1,985,000 -0.10 5,100 -0.10 15,500 +0.25 95,401

มูลค่ า การซือขาย 11,729,170 1,528,004 55,590 215,500 2,486,673

แฟชั1น

ปิ ดที (จุด) 743.06

มูลค่ า (ล้ านบาท) 34,796

เปลียนแปลง (จุด) -3.80

ตลาดหลักทรัพย์

1,591.65

65,277.02

-6.48

0ดั ชนีหลักทรัพย์

ณั ฐวุฒิ ใสยเกือ] รมช.พาณิ ชย์ ประธานเปิ ด งาน โครงการ Buy With Confidence : BWC เพื1อประกาศให้ ผ้ ูบริ โภคมั1 นใจในตั วสิ น ค้ า ที1 มี มาตรฐานและราคาซือ] ขายที1เป็ นธรรม เมื1 อ ได้ ซื อ] สิ น ค้ า จากร้ านค้ า ที1 มี ตราสั ญ ลั ก ษณ์ BWC โ ด ย มี วิ ล า วั ณ ย์ อ ติ ช า ติ ผ อ . ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า อั ญ ม ณี แ ล ะ เครื องประดับ แห่ งชาติ (GIT) และ พรเสริ ฐ ศรี อรทัยกุล ประธานบริ ห ารชมรมผู้ ค้า อั ญ ม ณี แ ล ะ เ ค รื อ ง ป ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น ให้ การต้ อนรั บที1 ศูนย์ การค้ าสยามพารากอน

ปิ ด ครังก่อน 11.60 0.816 11.00 14.00 26.00

ทีมา : นสพ.ข่ าวหุ้น

Towers, DDC 2013 welcomed hundreds of participants including governmental delegations from South Africa, Zimbabwe, Botswana and Namibia. Also present were a range of diamond industry participants, representing companies and entities from all sections of the diamond supply pipeline. In opening remarks, Al Shamsi hailed the leadership's vision for transforming Dubai which is at the crossroads of three continents into an important global hub for the diamond industry. Highlighting the UAE's economic potentials, Al Shamsi cited diversification, favourable environment for investments and integration with the global economy, which all empower the UAE and Dubai to host Expo2020. The UAE, he noted, is strengthening its strategic partnerships with the world's economic blocs on the way towards achieving Dubai Strategic Plan 2015 and the UAE Vision 2021. In his keynote address to conference delegates, Ahmed Bin Sulayem, Executive Chairman, DMCC , made history by nominating Peter Meeus, Chairman of the Board of Directors of the DDE, as the first non-Western President of the World Diamond Council ('WDC').


มิตใิ หม่ ไทย-โอมาน นสพ.บ้ านเมื อง วั นที1 17 มี นาคม 2556

สมชาย พรจิ น ดารั ก ษ์ นายกสมาคมผู้ ค้า อั ญ มณี ไทยและ เครื องประดั บ ฯ ร่ วมด้ ว ย Hassan Ramadhan Suliman รั กษาการผู้จัดการทัวไปฝ่ ายปฏิบัติการของศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า นานาชาติ ประเทศโอมาน ร่ วมลงนามในสัญญาข้ อตกลงด้ าน ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง 2 องค์ ก ร มี เ ป้ าหมายในการสร้ าง บรรยากาศทางธุ ร กิ จ และความแข็ งแกร่ งทางการค้ า ด้ านทองคํา อัญมณี และเครื องประดับ เมื1 อเร็ วๆ นี ]

วิตกกังวลเศรษฐกิจไซปรัส ดันราคา ทองคําตลาดโลกเพิ1มขึน] 12 เหรียญ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วั นที1 19 มี นาคม 2556 สํานั กข่ าวต่ างประเทศรายงานว่ า การซือ] ขายทองคํ า ที1 ตลาด นิ วยอร์ ก(COMEX) เมื1 อคื น ที1 ผ่ า นมา (18 มี . ค.) กลั บ มายื น เหนื อระดับ 1,600 ดอลลาร์ /ออนซ์ เนื องจากนั กลงทุน เข้ า มา ถือครองทองคํา ซึงเป็ นสินทรั พย์ ทีปลอดภั ย จากความกั งวล ทีว่ าปั ญหาเศรษฐกิจในไซปรั ส โดยราคาส่ งมอบเดื อนเม.ย. ปรั บ เพิ1 ม ขึ น] 12 ดอลลาร์ หรื อ 0.75% ปิ ดตลาดที1 ร ะดั บ 1,604.6 ดอลลาร์ /ออนซ์ ซึ1 งเป็ นระดั บ สู งสุ ดนั บ ตั ]งแต่ วัน ที1 26 ก.พ.2556 ที1ผ่านมา

ค้ าทองตจว.แผ่ ว ราคาร่ วงไม่ จูงใจ กําลังซือ] เริ1 มหด นสพ.คม ชั ด ลึก วั นที1 19 มี นาคม 2556 ราคาทองคําร่ วง ไม่ ช่วยกระตุ้นแรงซื อ] ในต่ า งจั งหวั ด ร้ านทอง ขอนแก่ นเผยนั กลงทุ น เก็ งกํ า ไรลดลงกว่ า ครึ1 ง นายโกเมนทร์ อารยะสั จ จพงษ์ ประธานชมรมร้ านทองจั ง หวั ดขอนแก่ น เปิ ดเผยว่ า ขณะนี ]ตลาดการลงทุ น ทองคํ า ในตลาดขอนแก่ น ค่ อนข้ างทรงตัว แม้ ว่าราคาทองคํ า จะปรั บ ตั วลดลงจากปี ก่ อน มาก โดยนั กลงทุนที1เก็งกําไรจากการซือ] ทองคํามี ยอดลดลงจาก ปี ที1แล้ วประมาณ 50% เห็น ได้ จากพฤติ ก รรมการซื อ] ทองคํ า ที1 ลดลง จากทีเคยซืQอครัQ งละประมาณ 100 บาท ปั จจุ บั น ก็ เ หลื อ เพียง 50-60 บาทเท่ านัQ น เนื1 องจากนั กลงทุนอยู่ในช่ วงอิ1มตัวจาก การลงทุน นอกจากนี ป] ระชาชนยังนํ าเงินไปใช้ จ่า ยในโครงการ ประชานิ ย มที1 รั ฐบาลนํ า มาใช้ ก ระตุ้ น เศรษฐกิ จ ก่ อนหน้ านี ] จํานวนมากแล้ ว ไม่ ว่าจะเป็ นนโยบายบ้ านหลังแรก นโยบายรถ คันแรก และการเพิ มค่ า แรงเป็ น 300 บาท ทํ า ให้ เ ริ มระวั งใน เรื องการใช้ เ งิ น มากขึQ น เพราะสถานการณ์ ที1 เ ริ1 มบี บ รั ดใน ทุกด้ าน ที1เห็นได้ ชัดก็คือ ราคาสิ น ค้ า ในชี วิตประจํ า วั น ที1 สู งขึ น] ทัง] นี ] ปั จจุบันราคาทองเคลื1 อนไหวเฉลี1 ย อยู่ ท1 ี บ าทละ 22,300 บาท ลดลงจากปลายปี 2555 ที1 เ ฉลี1 ย บาทละ 26,000 บาท โดยปั จจั ย ที ทํ า ให้ ร าคาทองคํ า ลดลงมาจากปั จจั ย ภายนอก ประเทศ อย่ างไรก็ตาม คาดการณ์ ว่า ราคาทองคําในประเทศจะ ฟื ] นตัวและปรั บขึน] ไปที1บาทละ 24,000 บาท เมื1 อเข้ าสู่กลางปี

.

อั ตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ

.

สกุลเงิน

ราคารับซื อ]

ราคาขาย

ตัzวแลกเงิน & ดร๊ าฟ

โอนเงิน

ราคาขาย ตัzวแลกเงิน &โอนเงิน

USD: 50-100

28.94

29.59

29.09

29.19

29.44

GBP (UK)

43.59

44.98

44.88000 44.99500

44.55750

EUR (Euro Zone)

37.45

38.47

37.62750 37.71750

38.21250

JPY (Japan: 100)

30.07

31.30

30.31875 30.39000

30.94125

HKD (Hong Kong) CNY (China)

3.69

3.88

3.74250

3.77500

3.80000

4.35

4.88

4.62500

4.66625

4.78750

ธนบัตร

ราคารับซื อ]

ฟั นธงราคาทองคําเข้ าสู่ยุคขาลง นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วั นที1 17-20 มี นาคม 2556

นายกมลธัญ พรไพศาลวิจิตร ผู้อํานวยการศูนย์ วิจัย ทองคํ า เปิ ดเผยว่ า ปี 2556 นี ] ถือเป็ นปี ที1จบรอบขาขึน] ของทองคําแล้ ว หลังจากที1ร าคาปรั บ ตั วขึ น] ทํ า สถิ ติสู งสุ ดที1 1,920 ดอลลาร์ สหรั ฐฯต่ อออนซ์ เมื1 อปลายปี 2554 และหลังจากนั ]นปี 2555 ต่ อเนื1 อง มาจนถึงปั จจุบัน ก็ไม่ สามารถปรั บขึQ น ไปสู งสุ ดที 1,800 ดอลลาร์ สหรั ฐ ฯต่ อออนซ์ อีกทัQงยังปรั บตัวลงมาที 1,500 ดอลลาร์ สหรั ฐฯ ซึงถือเป็ นสัญญาณการชะลอตั วและ แกว่ งตัวในทิศทางขาลง สําหรั บปี นี ] ฝ่ ายวิ จัย ทองคํ า ประเมิ น ราคาทองคํ า เฉลี1 ย ที1 1,550-1,600 ดอลลาร์ สหรั ฐฯต่ อออนซ์ หรื อประมาณบาทละ 20,000 และ 21,00026,000 บาทเท่ านั ]น ขณะที1ในระยะ 3-6 เดือนข้ างหน้ า ให้ ก รอบเคลื1 อนไหว 1,5001,800 ดอลลาร์ สหรั ฐฯต่ อออนซ์ อนึ1 งในรอบปี 12 ปี ที1ผ่า นมาราคาทองคํ า โลกปรั บ ขึน] 495.12%


ส่ งออกเผชิญศึกสองด้ าน บาทแข็ง ค่ าแรง300 กรุ งเทพธุรกิจออนไลน์ วันที1 19 มี นาคม 2556 นายสมภพ มานะรั งสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจั ดการ ปั ญญาภิวัฒน์ คาดการณ์ ว่า ค่ าเงินบาทไทยน่ าจะแข็งค่ า ขึ น] แตะ 25-26 บาทต่ อดอลลาร์ ในอี ก ไม่ เกิ น 2 ปี ข้ า งหน้ า เนื องจากขณะนีQ สถานการณ์ ค่ าเงิ น บาท ของไทยคล้ า ยกั บ สถานการณ์ ก่ อนเกิ ดวิ ก ฤติ ต้ม ยํ า กุ้ ง ในปี 2540 ทีภาพรวมเศรษฐกิ จไทยขยายตั วดี ม ากกว่ า 6% นั ก ลงทุ น ยั งมองเห็ น โอกาสของไทย ในการเปิ ด ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น ( AEC) ที1 จ ะ เ ป็ น ตัวเชื1อมโยงกับกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มแม่ นํ ]า โขง ทํ า ให้ มี เ งิ น ทุ น ไหลเข้ า อย่ า งต่ อเนื1 อง ประกอบกั บ ผู้ ส่ งออก เทขายเงิ น ดอลลาร์ ทํ า ให้ ค่ า เงิ น บาทแข็ ง ค่ า สู ง สุ ด ใ น ร อ บ 28 เ ดื อ น ที 29.51 บ า ท ต่ อ ด อ ล ล า ร์ และมี โอกาสแข็ งค่ า ต่ อเนื อง แต่ ก็ ยั งไม่ ใช่ ร ะยะใกล้ นี ] ซึ1งผู้ส่งออกกําลังเผชิญผลกระทบจากค่ า แรง 300 บาท และค่ าเงิ น บาทแข็ ง ค่ า ต้ อ งปรั บตั ว เน้ นการขาย ในประเทศมากขึQน ค่ าเงินบาทที1แข็งค่ าขึน] ทํ า ให้ ข ณะนี ] เริ1 มเห็น สั ญ ญาณฟองสบู่ เ กิ ดขึ น] ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตล าด อสั งห าริ ม ทรั พย์ แ ละ กา ร บริ โภ คเ พิ1 ม ขึ ] น อย่ างรวดเร็ ว ธปท.ต้ องใช้ วิก ฤติ ต้ม ยํ า กุ้ งเป็ นบทเรี ย น ต้ องพึงระวังในวิกฤติให้ ดี เพราะขณะนี ] หนี ส] ิ น ครั วเรื อน เพิ1มขึน] เป็ น 80% ของจีดีพี ถือว่ าน่ าห่ วง และการบริ หาร ประชานิ ยมของภาครั ฐ หากบริ ห ารไม่ ดี เ ศรษฐกิ จไทย แย่ แ น่ ดั ง นั ] น เมื1 อมี สั ญ ญาณฟองสบู่ ควรระวั ง ฟอง หากเกิ ด และแตกตั วเมื1 อไปไร เมื1 อนั ] น เศรษฐกิ จไทย จะแก้ ยาก

อิทธิพลส่ งออก-ค่ าเงินบาท นสพ.ข่ าวสด วั นที1 19 มี นาคม 2556 สถานการณ์ ค่าเงินบาทยังอยู่ในสภาพแปรปรวนผั น ผวน อย่ างสามสี1วันก่ อนจู่ๆ ก็แข็งค่ าขึ น] สู งสุ ดในภู มิ ภ าค เล่ น เอา "กิตติรัตน์ ณ ระนอง" รองนายกรั ฐ มนตรี และรมว. คลัง ได้ ทีออกมาเปรยว่ าแบงก์ ช าติ ต้องลดดอกเบี ย] เพื1 อ ไม่ ให้ ค่าเงินบาทแข็ง แต่ ยั งไม่ ทั น ไรตกบ่ า ยสถานการณ์ เปลียน ค่ าเงินเริ มอ่ อนค่ า ทํ า เอาหลายคนที1 วิตกว่ า คลั ง กับแบงก์ ชาติจะ "ประสานงา" กั น ก็ คลายความกั งวลไป ได้ วิ วาทะ "บาทแข็ ง" กั บ "บาทอ่ อน" ระหว่ า งคลั งกั บ แบงก์ ชาติจะเป็ นอย่ างนี อ] ีกนาน อันที1จริ งอย่ างที1เคยเขี ย น มาแล้ วว่ า ค่ าเงินบาทจะอ่ อนค่ าหรื อแข็งค่ า มั นมี ทั ]งคนได้ คนเสีย เพราะหาก "ค่ าเงินบาทแข็ง" ผู้นําเข้ าและผู้บริ โภค จะได้ เปรี ยบเพราะราคาสินค้ านํ าเข้ าจะถูกลง เฉพาะอย่ า ง ยิ1 ง รา คา นํ ] า มั น ขา ยป ลี ก ที1 ต้ อง นํ า เข้ าเ กื อ บ 100% เครื1 องจักร วัตถุดิบจะถูกลง ขณะที ค่ า เงิ น บาทอ่ อน คนที ได้ เปรี ยบคือบรรดาผู้ส่งออกสิ น ค้ า ทัQ งหลาย เพราะราคา สินค้ าส่ งออกจะถู ก ลง หรื อขายสิ น ค้ า แล้ ว กลั บ มาแลก เงิ น บาทจะได้ ม ากขึ น] บรรดาผู้ ส่ งออกจึ ง พยายาม เรี ยกร้ องให้ แบงก์ ชาติหามาตรการสกั ดการไหลเข้ า ของ เงินทุนจากต่ างประเทศ เพื1อไม่ ให้ ค่า เงิ น บาทแข็ งเกิ น ไป แต่ เสียงของคนที1อยากเห็ น "ค่ า เงิ น บาทอ่ อน" มั ก จะดั ง กว่ าเสียงของคนที1เห็นด้ วยกับ "ค่ าเงินบาทแข็ ง" อาจเป็ น เพราะผู้ส่งออกมี การรวมตัวกันอย่ า งเป็ นเอกภาพ และมี พลังไม่ ว่ า สภาอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้ าไทย ทัง] สององค์ กรพูดแต่ ละครั ]งมี นํา] หนั ก มี พลั ง มากกว่ า ชาวบ้ านที1 เ ป็ นผู้ บ ริ โ ภค เหนื อสิ1 งอื1 นใด ประเทศไทยยังต้ องพึ1งพาการส่ งออกเป็ นรายได้ ห ลั ก ของ ประเทศ ราวๆ 70% ของผลิ ตภั ณ ฑ์ มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) หากการส่ งออกไม่ ดี ก็ไม่ มีรายได้ เข้ าประเทศ

ผู้ประกอบการก็ ไม่ มี ร ายได้ การจ้ า งงานก็ ไม่ เกิ ดขึ น] เพราะธุ ร กิ จส่ งออกเป็ นธุ ร กิ จที1 มี ก าร จ้ างงานมากที1สุด รั ฐบาลก็หวังพึงรายได้ จากการส่ งออก เพือมาปัj มให้ จีดีพี โ ต หากการส่ งออก ไม่ โต จีดีพีไม่ กระเตืQอง เสถียรภาพของรั ฐ บาลก็ ย่ อมสั นคลอนไปด้ วย ดั งนั ] น จงอย่ า แปลกใจ ที1รัฐบาลจะเรี ยกร้ องให้ แบงก์ ชาติลดดอกเบีย] เพื1อสกัดการไหลเข้ าของเงินทุ น จากต่ า งประเทศ ที1 เ ป็ นปั จจั ย ทํ า ให้ เ งิ น บาทแข็ งค่ า ขณะที1 แ บงก์ ช าติ ก็ มี ห ลั ก การว่ า ต้ องรั กษาสถี ย รภาพ และต้ องคํ า นึ งถึ งความสมดุ ล ทางเศรษฐกิ จเป็ นหลั ก เมื1 อแบงก์ ช าติ แ ละคลั งยึ ดเป้ าหมาย คนละอย่ าง ประเมิ นเสียงแล้ ว ฝั1 งค่ าเงินบาทอ่ อน ดูจะดังกว่ า

Flexy Management บริ หารยืดหยุ่นให้ ผลยั1งยืน นสพ.กรุ งเทพธุ รกิจ วั นที1 19 มี นาคม 2556 Flexy Management หมายถึง ระบบการบริ หารที1ยืดหยุ่นคล่ องตัว เพื1อให้ สามารถรั กษาและจู ง ใจบุคลากรที1มีทัง] ความแตกต่ างกันระหว่ างบุคคล และหลากหลายเจนเนอเรชั1 น ของคนใน องค์ กรได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล บางองค์ ก รมี คน 4รุ่ น กล่ า วคื อ มี พ นั ก งานรุ่ นอาวุ โ ส (Baby Boomers) ที1อยู่ในช่ วงอัสดงโค้ งสุดท้ ายเตรี ยมจะเกษียณ มี กลุ่มหัวหน้ างานที1 เ ป็ นวั ย กลางคน จนถึงรุ่ นใหญ่ (Gen x) มี กลุ่มคนรุ่ นใหม่ ท1 ีกําลังเติบโตใน Career Path (Gen Y) และกลุ่ ม พลั ง ใหม่ (Gen Z) เป็ นกลุ่ ม ที1 เ ข้ าสู่ วั ย เริ1 มต้ น ทํ า งาน คนแต่ ละรุ่ นเหล่ านี ]มี ความแตกต่ า ง ในทางความคิด มุ มมอง ทัศนคติ และการใช้ ชีวิตที1แตกต่ า งกั น อย่ า งสิ น] เชิ ง ดั งนั ] น นโบบาย และแนวปฏิบัติทางด้ านบุคคลจึงต้ องเปลี1ยนให้ มีความยืดหยุ่น เพื1อให้ ม1 ั นใจว่ าสามารถบริ ห าร บุคคลากรที1มี ความต้ องการที1 ห ลากหลายในแต่ ล ะเจนเนอเรชั1 น ได้ อย่ า งจํ า เพาะเจาะจง แตกต่ างและโดนใจทุ ก วั ย นโยบายและแนวปฏิ บั ติท1 ี ยิ ดหยุ่ น เพื1 อบริ ห ารความแตกต่ า งนี ] ประกอบด้ วย 1. Flexy Job คือ การเปิ ดโอกาสให้ คนในองค์ กร โดยเฉพาะ Gen X และ Gen Y สามารถเลือกทํางานได้ ตามความถนั ดหรื อความต้ องการ นอกเหนื อจากการเลื อกทํ า งาน ตามทีอธิบายไว้ ในในกําหนดลักษณะงาน (Job Description) เท่ า นัQ น รวมทั ]งเปิ ดกว้ า งในเรื1 อง ของเงื1 อนไขการจ้ า งงาน ที1 มี ห ลากหลายรู ปแบบมากยิ1 งขึ ]น ด้ วย 2.Flexy Time คื อ มี การยืดหยุ่นในการกําหนดเวลาทํางาน จํานวนเวลาทํางานของพนั กงาน เพื1 อจั ดเวลาให้ ตรง ตามความสะดวก และตอบสนองความจํ า เป็ นในการบริ ห ารคุ ณ ภาพชี วืต ของพนั ก งาน อย่ างเหมาะสม (Work Life Balance) (อ่ านต่ อวันพรุ่ งนีQ ) News Clipping: เป็ นบริ การข่ าวซึงสรุ ปจากหน้ าหนั งสื อพิมพ์ โดยดําเนินการจัดส่ งทุกวันทําการ เวลาประมาณ 13.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์ โหลดได้ จาก Intranet ของฝ่ ายประชาสั มพันธ์

สอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ที ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ : โทร.131, 132,133

Newsclipping 19-3-2013  
Newsclipping 19-3-2013  

Newsclipping 19-3-2013