Page 1

Online Thursday, April 18, 2013

k0

News Clipping ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรู ปพรรณ

Pranda Jewelry Plc.

ราคานํามั น (บาท/ลิ ตร)

รั บซือ ขายออก 18,500 18,600 18,237 19,000

ดี เซล เบนซิน 95 แก๊ สโซฮอล์ 91 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E20 แก๊ สโซฮอล์ 95 E85

ทีมา : www.goldtrader.or.th

Spot Ask Gold Price 1363.90 Silver 23.09 Platinum 1,422.00 Palladium 659.00 ทีมา: www.thebulliondesk.com

29.99 44.85 35.18 37.63 32.68 21.88

ทีมา : www.pttplc.com

ราคาเปลียนแปลงของหุ้นในตลาดหลักทรั พย์ : ณ วันที 17 เม.ย.2556 หลักทรัพย์ ครัปิงก่ดอน ราคา เปิ ด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE ดัชนี หลักทรั พย์ แฟชัน ตลาด หลักทรั พย์

10.00 0.740 10.80 14.00 26.75

9.80 0.763 14.00 26.75 ปิ ดที (จุด) -

1,521.53

ปริ มาณ ราคา เปลียน มูลค่ า ปิ ด แปลง ซือขาย(หุ้น) การซือขาย 9.35 -0.65 2,709,700 25,644,840 0.763 +0.023 930,000 710,028 14.00 5,200 72,700 25.75 -1.00 181,800 4,693,300 มูลค่ า เปลียนแปลง (ล้ านบาท) (จุด) 56,936.71

-5.79

ทีมา : นสพ.ข่ าวหุ้น

Gem sells for $40m. th

Bangkok Post: April 18 2013 A 34.64-carat pink diamond has sold at auction in New York for nearly $40 million, setting a new record for Christie’s auction house. Dubbed the “Princie Diamond”, the gem is “one of the largest and finest pink diamonds in the world”, with a “fabulous provenance”, Christie’s said ahead of the sale. An anonymous telephone bidder paid $39,323,750, or more than $1 million per carat, for the stone, which came from ancient diamond mines in southern India, the auction house said.

อั ตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ ธนบัตร

M น ราคารั บซือ ราคาขาย ตั&วแลกเงิ ดราฟ USD: 50-100 28.41 29.06 28.56 GBP (UK) 43.20 44.60 43.49500 EUR (Euro Zone) 37.01 38.03 37.20125 JPY (Japan: 100) 28.85 30.08 29.02750 HKD (Hong Kong) 3.62 3.82 3.67250 CNY (China) 4.30 4.83 4.57250

สกุ ลเงิน

โอนเงิน

ราคาขาย ตัMวแลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

28.66 43.61000 37.29000 29.09625 3.68500 4.61375

28.91 44.17500 37.78250 29.62125 3.73125 4.73625

ราคารั บซือ

ขายเพชรสีชมพูแพงสุ ดในโลก นสพ.ไทยรั ฐ วั นที! 18 เมษายน 2556 สถาบันประมู ล “คริ สตีส์ ” ในนครนิ วยอร์ ก สหรั ฐฯ เผยเมื! อ 17 เม.ย.ว่ า เพชรสีชมพู ชือ “พริ นซี ไดมอนด์ ” ขนาด 34.64 กะรั ต หนึ งในเพชรสี ช มพู เม็ ดใหญ่ และนํ างามทีสุดในโลก ถูกประมู ลไปในราคาเกือบ 40 ล้ า นดอลลาร์ (1,200 ล้ า นบาท) หรื อคิ ดเป็ นราคากว่ า 1 ล้ า นดอลลาร์ ต่ อกะรั ต ทําลายสถิติเดิมการประมู ลเพชรของคริ สตีส์ ในปี 2551 ซึ!งเพชร “วิทเทิลบาซ” ขนาด 31 กะรั ต ได้ ราคา 24.3 ล้ านดอลลาร์ ผู้ ป ระมู ล เพชร “พริ น ซี ไดมอนด์ ” ทางโทรศัพท์ เป็ นบุคคลนิ รนาม เพชรเม็ ดนี ขุดได้ จากเหมื องโบราณทางภาคใต้ อินเดีย แรกๆ ตกเป็ นของราชวงศ์ ผ้ ู ป กครองเมื องเดอรา บัด ก่ อนถูกขายต่ อให้ บริ ษัท “แวน คลีฟ แอนด์ อาร์ เพลส์ ” สาขาลอนดอน ตังแต่ พ.ศ. 2503 ในราคาแค่ 46,000 ปอนด์ หรื อคิ ดเป็ นเงิ น ในปั จจุ บั น แค่ 1.3 ล้ านดอลลาร์ (ราว 39 ล้ านบาท) เท่ านั น การขายครั งนี บ.แวน คลีฟฯ จึงได้ กําไรมหาศาล และในการประมู ลของคริ สตีส์ ครั งนี สามารถขาย เพชรได้ ทังสินกว่ า 80 ล้ านดอลลาร์ (2,400 ล้ านบาท) วันเดียวกัน “ไมเนอร์ เพทรา ไดมอนด์ ส ” บริ ษัท เหมื องเพชรยั ก ษ์ ใ หญ่ ของโลกประกาศว่ า ขุดพบเพชรสีนําเงิน นํ าดีขนาด 25.5 กะรั ต ทีเหมื องคูลลิแนน ในแอฟริ กาใต้ ส่ งผลให้ ราคาหุ้นของบริ ษัทพุ่งขึนถึง 5 เปอร์ เซ็นต์

แฟชั!นหรู ผสานความงามของเพชรสุ ดลํา นสพ.โพสต์ ทูเดย์ วั นที! 15 เมษายน 2556 สองสาวเก่ ง ประวรา เอครพานิ ช กรรมการบริ ษัท บูติดนิ วซิตี และ ณิ ชยา เอครพานิ ช ผู้ อํา นวยการ ฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายขาย บริ ษัท บลู ริ เ วอร์ 1977 เจ้ า ของธุ ร กิ จเสื อผ้ า และเครื องประดั บ เพชร ร่ วมมื อจัดงาน “Sparkling Summer Joumey” นํ าแฟชั!นทันสมั ย “อะดอลโฟ โดมิ งเกซ” แบรนด์ ห รู จาก สเปน แสดงแบบเสือ Spring-Summer 2013 Collection ผสานความงดงามสุ ดลํ าค่ า กั บ เครื องประดั บ เพรชชันนํ าของเมื องไทย คอลเลกชัน “ไบรเดอรี! ” บาย บลู ริ เวอร์ ณ ช็อป อะดอลโฟ โดมิ งเกซ ชั น 1 เซ็นทรั ลเวิลด์ หนึ! งในแม่ งานใหญ่ ได้ นําความสวยงานและทันสมั ยของแฟชั!นเสือผ้ ามาผสานกั บ ความ แวววาวที!ลําค่ าของจิวเวลรี จึงเป็ นบทสรุ ปของการจัดงานในคื น นี สํ า หรั บ ธี ม เสื อผ้ า ของอะดอลโฟ ที!มาปะทะกับความงานของเพชร คือ “Wrinkle are Beautiful หรื อความสวยงามของรอยยั บ ” ด้ วยการ ใช้ เทคนิ คทังการอัดพลีต หรื อการทอผ้ าเพิ!มวอลุมและสร้ างผิวสัมผัสให้ กับผื น ผ้ า อยู่ เ สมอ ผสานกั บ รายละเอี ย ดการตั ดเย็ บ ที! ป ระณี ต จึ งทํ า ให้ แบรนด์ อะดอลโฟโดมิ งเกซ เป็ นที!ช! ือชอบทังในยุดรปและอเมริ กา


Thursday, April 18, 2013

Page 2

New blue diamond Bangkok Post: April 18th 2013 Miner Petra Diamonds said it recovered a high-quality 25.5-carat blue diamond at its Cullinan mine in South Africa, sending its shares up as much as 5%. Blue diamonds are extremely rare and Petra’s Cullinan mine has produced some that have fetched hefty prices, including a 26.6carat rough stone that yielded an internally flawless 7-carat polished stone and sold for $9.49 million in May 2009. “If this is anything to go by, a similar number maybe expected to go straight to the bottom line,” Numis Securities’ Cailey Barker said. Last November, a flawless deep blue diamond from Cullinan, which weighed 10.48 carats and was about the size of an almond, was auctioned for 10.27 million Swiss francs ($10.8 million). It set a world record for a blue diamond per carat. Petra’s shares were up 1% at 108.3 pence at 0809 GMT on Wednesday on the London Stock Exchange.

อัญมณีจีรั ฐ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วั นที! 18-20 เมษายน 2556 ส่ งออกอัญมณี ถอดใจหลัง 2 เดือนแรกติดลบหนั ก กว่ า 61% ขณะที! ค่า จ้ า งเพิ! ม เศรษฐกิ จตลาดหลั ก ทั งสหรั ฐ ฯ – อี ยู ยั งกู่ ไม่ กลั บ เป้ าโต 5% เลื อ นลาง จี รั ฐบาลเปิ ดประเทศ ไทยเป็ นดิ ว ตี ฟรี ด้ านอั ญ มณี ดู ด คู่ ค้ า – นั กช็ อ ปไ หลเข้ า บา ทแข็ ง กระ ทบหนั ก คู่ ค้ าแห่ ซื อที! อื! น นายสมชาย พรจินดารั กษ์ นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณี ไทยและเครื องประดับ เปิ ดเผยว่ า จากที!ช่วง 2 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค. – ก.พ.) มู ล ค่ า การ ส่ งออกอัญมณี และเครื! องประดับของไทยติดลบไป 61 % เมื! อเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ที! แ ล้ ว ถื อเป็ นการติ ดลบสู ดสุ ดเป็ นประวั ติก ารณ์ ทํ า ให้ คาดการณ์ ว่าตัวเลขการส่ งออกทังปี จะลดตํ!าลงกว่ าในปี 2555 อย่ างแน่ นอน จากปี ที!ผ่านมา ส่ งออกได้ 4.08 แสนล้ า นบาท สํ า หรั บ สาเหตุ ท! ี ก าร ส่ งออกสินค้ าอัญมณี และเครื! องประดั บ ได้ รั บ ผลกระทบอย่ า งหนั ก เนื องจากเป็ นสิ น ค้ า ฟุ่ มเฟื อย และส่ วนหนึ! งภาครั ฐ ไม่ ให้ ความสนใจที! จะ สนั บสนุ นเรื! องมาตรการภาษี โดยเฉพาะการจัดเป็ นพืนที!ฟรี เทรดโซนชั!วคราวหรื อเขตปลอดภาษี (Duty Free) ในงานบางกอกเจมส์ แอนด์ จิ วเวลรี! แฟร์ ที!จัดปี ละ 2 ครั ง เพือดึงให้ ผ้ ูซือมาซือสินค้ า เนื องจากปั จจุบันประเทศไทยยังเก็บภาษี นํ า เข้ า ที 20% ทํ า ให้ สิ น ค้ า ดั งกล่ า วแพงกว่ า สิ น ค้ า จาก ประเทศคู่แข่ ง ขณะที!ประเทศอื!นๆ เช่ น ฮ่ องกง มาเลเซีย สิ งคโปร์ นั นภาษี นํ า เข้ า เป็ น 0% หมดแล้ ว ส่ วนจี น และอิ น เดี ย ก็ ภ าษี เ หลื อเพี ย ง 7% เท่ านั น ทําให้ ผ้ ูซือเลือกซือสินค้ าจากประเทศเหล่ านี มากกว่ า เพราะราคาถูกกว่ ามาก นอกจากนี ยังต้ องการให้ กรมส่ งเสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ ช่ วยเหลือผู้ประกอบการ เนื! องจากมี สํานั กงานกระจายอยู่ ท! ั วโลกในการโปรโมต และหาช่ องทางการขยายตลาด และผลั ก ดั น เรื! อง Duty Free ให้ เกิดขึ นโดยเร็ ว โดยให้ ห ารื อกั บ หน่ วยงานที! เ กี! ย วข้ องอื! น ๆ ไม่ ต้ องรอให้ เ ปิ ดเสรี อาเซี ย น เพราะประเทศอื! น ได้ เ ดิ น หน้ าไปก่ อนไทยแล้ ว หากช้ าไปกว่ านี ผู้ประกอบการไทยก็อาจไปไม่ รอด

The Nation: April 18th 2013 The percentage share held in gold of total foreign reserves, as calculated by the World Gold Council. The value of gold holdings is calculated using the end-of-month London afternoon fix gold price published daily by the London Bullion Market Association. In November the end-of-month gold price was US$1,726. Data for the value of other reserves are taken from International Financial Statistics, table “Total Reserves minus Gold”.


Thursday, April 18, 2013

Page 3

บาทแข็ง -ค่ าแรงสูง สรท.คาดส่ งออกโต 5.5% กรุ งเทพธุ รกิจออนไลน์ วั นที! 18 เมษายน 2556 นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งสินค้ าทางเรื อแห่ งประเทศไทย (สรท.) เปิ ดเผยว่ า การที! ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) ปรั บ ประมาณการณ์ การส่ งออกปี นี จาก 9.0% เป็ น 7.2% แสดงให้ เห็นว่ า ธปท.เห็นสัญญาณการส่ งออกทีชะลอตัวลง โดย ธปท.ให้ ความเห็ น ว่ า สาเหตุ ห ลั ก มาจากเศรษฐกิ จคู่ ค้า ชะลอตั วลง แต่ ผ้ ู ส่ งออกเห็ น ว่ า มาจาก 3 ปั จจั ย คื อ เศรษฐกิ จคู่ ค้า ชะลอ การขึนค่ าแรง และเงินบาทแข็งค่ า ซึ!งทัง 3 ปั จจัยทําให้ การส่ งออกลําบากขึนและอัตราแลกเปลี! ย น ทําให้ การแข่ งขันลําบาก เพราะในช่ วงเดียวกันที!เงินบาทแข็งค่ าแต่ ค่าเงินเพื!อนบ้ านอ่ อนค่ า ลง เช่ น เวียดนาม กัมพูชา สรท.ตังเป้าหมายการส่ งออกปี นี ขยายตัว 6.9% ตํ!ากว่ าเป้าหมายของ ธปท.และ กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ!งภายในเดือน เม.ย.นี สรท.จะปรั บประมาณการณ์ การส่ งออกใหม่ เมื! อได้ ข้อมู ล การส่ งออกไตรมาส 1 ครบถ้ วน โดยการส่ งออกไตรมาสแรกมี แนวโน้ มชะลอตัวลงจากปั ญหาเงิ น บาทแข็ งค่ า ทํ า ให้ เ บื องต้ น "สรท.คาดว่ า จะปรั บ เป้าหมายการส่ งออกปี นี เหลือ 5.5% เพราะผู้ส่งออกไทยแข่ งขันด้ านราคาไม่ ได้ ซึ! งต่ อจากนี มี โ อกาสที! รั บ คํ า สั! งซื อหรื อไม่ รั บ คํ า สั งซื อก็ มี โ อกาส ขาดทุน โดยถ้ า รั บ คํ า สั! งซื อก็ จะขาดทุ น อั ตราแลกเปลี! ย น แต่ ถ้ า ไม่ รั บ ก็ ไม่ มี ร ายได้ เ ข้ า มาจะมี ผ ลต่ อการชํ า ระหนี และไม่ มี งานป้ อนโรงงาน" ทังนี ธปท.กําลังมองว่ าการส่ งออกมี ผลต่ อเศรษฐกิจประเทศลดลง และเห็นว่ าเศรษฐกิจปี นี จะได้ รับผลจากการลงทุนภายในมากขึน โดยเฉพาะการ ลงทุนบริ หารจัดการนํ าวงเงิน 350,000 ล้ านบาท และการลงทุ น โครงสร้ างพื นฐาน 2 ล้ า นล้ า นบาท ที! ภ าครั ฐ หวั งว่ า จะเกิ ดการจ้ า งงานและการ บริ โภคมากขึนในช่ วงปลายปี

ศูนย์ วจิ ัยทองคํา ชีทองคํามีโอกาสฟื นช่ วงสัน แต่ แนวโน้ มยังเป็ นขาลง ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วั นที! 17 เมษายน 2556 นายกมลธัญ พรไพศาลวิจิต ผู้อํานวยการศูนย์ วิจัยทองคํา เปิ ดเผยหลั งจากราคาทองคํ า ร่ วง หนั กในช่ วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ว่า ตลาดทองคํ า ส่ งสั ญ ญาณตลาดหมี ม าพั ก ใหญ่ เห็ น ได้ จากแรงขายของกองทุ น ขนาดใหญ่ อย่ า งต่ อเนื อง โดยช่ วงที! ร าคาทองคํ า ปรั บ ตั ว เพิ!มขึนจะมี แรงขายจากกองทุนขนาดใหญ่ ออกมาให้ เ ห็ น ซึ! งเที ย บเคี ย งจากกองทุ น SPDR ถ้ านั บตังแต่ ช่วงต้ นปี ที!ผ่านมามี ก ารขายทองคํ า ออกกว่ า 200 ตั น สะท้ อนมุ ม มองของผู้ ถื อ หน่ วยลงทุนทองคํา ขณะที!ปัจจัยพืนฐานสนั บสนุ น การอ่ อนตั วของทองคํ า ไม่ ว่ า จะเป็ นข่ า ว การขายทองคําของไซปรั ส การคาดการณ์ การสินสุดของมาตรการสภาพคล่ องสหรั ฐ อเมริ ก า รวมถึ งความเสี ยงด้ า นเงิ น เฟ้ อที ชะลอตั วตามการ เติบโตของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยเฉพาะจีน ทีการเติบโตในไตรมาส 1 ตํากว่ าทีคาดกัน นอกจากนี ยังได้ รั บ แรงสนั บ สนุ น ด้ า นจิ ตวิ ท ยาจาก การปรั บประมาณการของ Investment banking รายใหญ่ อย่ าง Goldman sachs ขณะเดียวกัน เมื! อกลับมามองปั จจัยทางเทคนิ คที!เชื!อว่ า เป็ นสาเหตุ ให้ มีแรงขายออกจํานวนมาก หลังจากราคาหลุดระดับ 1,500 เหรี ยญ ซึ!งเป็ นกรอบ Sideway ในช่ วงกว่ า ปี ครึ! งที! ผ่ า นมา ทํ า ให้ ใ นทางเทคนิ คราคา เข้ าสู่ช่วงขาลง แต่ เชื!อว่ าจะมี การฟื นตัวระยะสันเพราะราคาอยู่ในเขต extremely oversold โดยมี ฐานเดิมเป็ นแนวหนุ นสําคัญบริ เวณ 1,300 เหรี ยญ

ให้ สัมภาษณ์ รายการ “FAT FACT ความจริ งรอบพุง” สถานี โทรทัศน์ ThaiPBS วั นที! 17 มี นาคม 2556 คุณปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ กรรมการผู้ จัดการ(สายผลิ ต) บมจ.แพรนด้ า จิวเวลรี! ให้ สัมภาษณ์ ในรายการ “FAT FACT ความจริ งรอบพุ ง” ซึ! งเป็ น รายการที!เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี! ย วกั บ การกิ น แก่ ป ระชาชนคน ไทย มี เป้าหมายให้ คนไทยรู้ จั ก เลื อกกิ น อาหารให้ ห่ า งไกลจากโรคร้ าย ต่ างๆ ในฐานะที! บ ริ ษัท ฯ ให้ ก ารสนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม ให้ มี ตลาดนั ดสี เขียวในองค์ ก ร และเป็ นการช่ วยเหลื อกลุ่ ม เกษตรกรผู้ ป ลู ก ผั ก ปลอด สารพิ ษ ในเขตจั งหวั ดปทุ ม ธานี เเละเขตใกล้ เ คี ย ง ที! จํ า หน่ ายผ่ าน “เครื อข่ ายตลาดสีเขียว” ได้ มีพืนที!สาธารณะในการจํ า หน่ ายผลผลิ ตและ ผลิตภัณฑ์ ดังกล่ าว ที!สําคัญเป็ นการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น สิ น ค้ า ผลิ ตภั ณ ฑ์ และปลูกจิตสํานึ กให้ ตระหนั กถึงความสําคัญของการผลิตและการบริ โภคอาหารที!ไม่ ก่อให้ เกิดผลเสียต่ อสุขภาพและสิ!งแวดล้ อมและขยายแนวคิ ด การตลาดสีเขียวสู่สาธารณะ โดยรายการดังกล่ า วออกอากาศ เมื! อวั น อาทิ ตย์ ท! ี 17 มี น าคม 2556 เวลา 22.30 – 23.00 น. ทางสถานี โ ทรทั ศ น์ ไทยพีบีเอส (รั บชมวิดีโอ คลิkก) http://youtu.be/9a4ymOxHUWA News Clipping: เป็ นบริ การข่าวซึ! งสรุ ปจากหน้าหนังสื อพิ มพ์ โดยดําเนิ นการจัดส่งทุกวันทํ าการ เวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์ โหลดได้จาก Intranet ของฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สอบถามข้ อมู ลเพิมเติมได้ ที ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ : โทร.131, 132,133

Newsclipping 18-4-2013  
Newsclipping 18-4-2013  

Newsclipping 18-4-2013