Page 1

Online Wednesday, July 17, 2013

k0

News Clipping ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรูปพรรณ

รั บซือ ขายออก 18,900 19,000 18,631 19,400

ที มา : www.goldtrader.or.th

Spot Ask Gold Price 1,287.70 Silver 19.87 Platinum 1,427.00 Palladium 733.00 ที มา: www.thebulliondesk.com

Pranda Jewelry Plc.

ราคานํ า มั น (บาท/ลิ ตร) ดีเซล เบนซิ น 95 แก๊ สโซฮอล์ 91 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E20 แก๊ สโซฮอล์ 95 E85

29.99 48.55 38.58 41.03 36.08 24.18

ทีม า : www.pttplc.com

ราคาเปลี ยนแปลงของหุ้นในตลาดหลั กทรัพย์: ณ วันที 16 ก.ค. 2556 หลักทรั พ ย์ ปิ ด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE ดัชนี หลั กทรัพย์ แฟชั น ตลาด หลั กทรัพย์

ราคา ครังก่อน เปิ ด 8.00 8.00 0.604 0.604 11.90 12.00 12.00 24.00 24.00 ปิ ดที (จุด) 676.81 1,451.45

ราคา เปลีย น ปริมาณ มูลค่ า ปิ ด แปลง ซือ ขาย(หุ้น ) การซือขาย 8.00 295,700 2,373,120 0.628 +0.024 81,000 50,843 12.00 4,000,200 50,002,400 23.70 -0.30 266,940 6,227,370 มูลค่ า เปลี ยนแปลง (ล้านบาท) (จุด) 55,852 -4.78 35,022.49

-3.95

ที มา : นสพ.ข่ าวหุ้ น

มีล้ ุ น นสพ.โลกวัน นี  วั นที$ 17 กรกฎาคม 2556 แอบเป็ นปลื ม แทนพนั ก งา น เพชร ยู บิ ล ลี$ จริ งๆ ห ลั ง จาก ปิ ด ยอ ด Q2 ปุ๊ บ อั ญ รั ต น์ พรประกฤต บอสใหญ่ สาวใจดี ก็ พ าพนั กงานเหมาลํ าเหิ น ฟ้ า บิ น ไก ล ไ ป เอ า ต์ ติ  ง กั น ถึ ง เกาะฮ่ องกง แถมสิ น ปี นีย งั มีลุ้น ไปอังกฤษ

อัตราแลกเปลี ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ธนบัตร

ราคารับซือ

C สกุล เงิน ราคารับ ซือ ราคาขาย ตั&วแลกเงิน ดราฟ USD: 50-100 30.64 31.29 30.79 GBP (UK) 46.17 47.58 46.46250 EUR (Euro Zone) 40.22 41.25 40.40625 JPY (Japan: 100) 30.69 31.95 30.87000 HKD (Hong Kong) 3.90 4.09 3.96125 CNY (China) 4.69 5.21 4.96125

โอนเงิน

ราคาขาย ตัCวแลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

30.89 46.58500 40.50250 30.94250 3.97500 5.00500

31.14 47.16000 41.01000 31.49625 4.02125 5.11750

ประติมากรรมอัญมณีแ กะสลัก...เลอค่ า ท้ ากาลเวลา นสพ.โพสต์ ทูเ ดย์ วันที$ 17 กรกฎาคม 2556 ประติมากรรมแกะสลั ก ที$ทํา จากอัญ มณีท$ ียังไม่ ได้ ผ่า นกมาแปรรู ป อย่ า ง หยก ลาพิ ซลาซูรี ผลึ ก คริ สตั ล นํ ามาผสมผสานกั บทองคํา รวมทัง วั สดุอันเลอค่ า เป็ นอีก หนึ$ งของเครื$ องประดับที$ได้รับความสนใจจากคน ทั$วโลก โดยเฉพาะผู้ ที$ ช$ ื นชอบศิ ล ปะ ผลงานขอ ง ไลล์ โซเปล ผู้ มี ชื อ เสี ย งใ นการ รั ง ส รรค์ ผ ล งาน ประติมากรรมจากอั ญมณีอันดับ ต้ นๆ ผลงานของเขาส่ วนใหญ่ ทํา จากห ยกที$ ยั ง ไม่ ผ่ านก ารเจี ย ระไน นํ ามาออกแบบและแกะสลั ก และผสมผสานกั น ทองคํา เกิ ดความหมายอันยิ งใหญ่ “ทัง สูงค่ าและเปี$ ยมด้วย คุณธรรม” นอกจากการแสวงหาหยกและทองคํ าในการสร้ างสรรค์ ประติมากรรมอัน เลอค่ า เหล่ านีแ ล้ว ไลล์ ยัง สรรหาวัสดุ ต่า งๆ ที$น่ าสนใจ ไม่ ว่ า จะเป็ นหินแกรนิ ต หรื อเหล็ ก มาใช้ ในการออกแบบและรังสรรค์ ประติมากรรมของเขา โดยทุกชิ น งานต้ องแสดงออกถึงความงดงาม แ ละเส มื อ น จริ ง แต่ ล ะชิ น งาน มี แ รง บั น ดาล ใจจ าก ความรั ก ในธรรมชาติแ ละความมหัศจรรย์ แห่ งชีวิ ต สะท้ อนให้ เห็นถึงการแสวงหาความสงบสุขและยังสะท้อนถึงจิต วิญญาณของธรรมชาติ ผลงานของไลล์ กลายเป็ นที$ ต้ องการของผู้ รัก ศิลปะจากทั$วทุกมุมโลก โดยเขาก็เป็ น ผู้ นํ าคนแรกๆ ที$ ทํา ให้ ประติมากรรมหยกแกะสลั ก เข้ าไปในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์การออกแบบของ ชาติตะวันตก ผลงานประติ ม ากรรมของไลล์ เต็มไปด้ วยอารมณ์ และความรู้ สึ ก ทัง ความแข็งแรง และความ อ่ อนโยน ชัน เชิงมากมายที$ถูก สร้ างสรรค์ ขึ น มากทุกรายละเอียด ผลงานสะท้อนให้เห็นถึงความมั$นคงและ เสรี ภ าพ ผ่ านการแกะสลั ก อันทรงพลั ง นอกจากนั น การเลือกสรรและค้นหาวัสดุในธรรมชาติท$สี วยงามนั น ไม่ ใช่ เรื$ อ งง่ าย หากมี อ ุปสรรคในการค้ น หา ไม่ ว่า จะเป็ นหยก โรโดไนซ์ หรื อผลึ ก คริ ส ตัล ที$ยัง ไม่ ผ่า นการ เจียระไนและตรงตามความต้ อ งการในแบบร่ า ง ซึ$ง ใช้ เวลาในการเสาะหามาก ทัง หมดทัง มวล ประกอบกับ ฝี มื อ และอุปกรณ์ การแกะสลั ก ที$คัดสรรมาเป็ นอย่ างดี และจังหวะการลงมือแกะสลักที$ต้องอาศัยเทคนิคขัน สู ง ภาพแห่ งจิ น ตนาการจึงออกมาเป็ นประติ ม ากรรมสามมิติท$ ี ง ดงาม


Wednesday, July 17, 2013

Page 2

รมว.พาณิชย์ แบ่ งงาน “ยรรยง” ดูแลข้ า ว “ณัฐวุ ฒ”ิ ดูแลกรมเดิม นสพ.ผู้ จัดการรายวัน วันที$ 17 กรกฎาคม 2556 นายนิ วัฒน์ ธํารง บุญ ทรงไพศาล รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผยว่ า ในวันนี ไ ด้แ บ่งงานให้กับรัฐมนตรี ช่วยว่า การ กระทรวงพาณิชย์ ทัง 2 คน ไปดูแ ลตามความเหมาะสมแล้ ว โดยนายณัฐวุ ฒิ ใสยเกือ ยั งคงรั บ ผิ ดชอบหน้ า ที$ใ นส่ ว นเดิม คือ การกํ ากับดูแลกรม ทรั พ ย์ สินทางปั ญญา กรมพั ฒนาธุร กิ จการค้ า สถาบันวิจัยและพั ฒนาอัญมณีและเครื องประดับแห่งชาติ และศู นย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่ างประเทศ ขณะที$นายยรรยง พวงราช จะเข้ า มาดูแ ลงานในส่ วนของกร มการค้ า ภายใน องค์ ก ารคลั ง สิ นค้ า และสํ านัก งานการซือ ขายสินค้ าเกษตรล่ วงหน้ า ซึ$ง เป็ นส่ วนที$จะดูแ ลในเรื$ องของสิ นค้ าข้ า วโดยตรง เพราะนายยรร ยง ถื อ ว่ า มีความเชี$ยวชาญเป็ นพิเศษ และงานในส่ วนของต่างประเทศทัง กรมการ ค้ าต่ างประเทศ กรมส่ ง เสริ มการค้ าระหว่ า งประเทศ กรมเจรจากการค้ าร ะหว่ างประเทศ และสํานั กงานปลั ดกระทรวงพาณิชย์ ตนจะเป็ นผู้ดแู ลเอง ทัง หมด

นักวิชาการ ชีเ ศรษฐกิจไทย อาจโตไม่ ถึง 4% นสพ.เดลินิว ส์ วั นที$ 17 กรกฎาคม 2556 น า ย ส ก น ธ์ ว รั ญ ู วั ฒ น า อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ มหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ เปิ ดเผยถึ งความเสี$ย งของเศรษฐกิ จไทยและแนวโน้ ม ในครึ$ ง ปี หลั งว่ า เศรษฐกิ จ ไทยอาจมีความเป็ นไปได้ท$ผี ลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ (จีดีพี ) จะเติ บโตไม่ ถึง 4% เนื องจากรั ฐ บาลต้ องใช้ เงิน ลงทุน ภาครั ฐ กว่ า 515,942 ล้ า นบาท แต่ มีร ายจ่ ายลงทุนในงบประมาณเพี ยง 450,374 ล้ านบาท ทําให้รัฐบาล ต้ อ งใช้ งบประมาณเพิ$มอี ก 65,568 ล้ านบาท เพื$อกระตุ้น เศรษฐกิ จให้ เติบโตตาม เป้าหมาย ทัง นี  เศรษฐกิ จ ไทยในช่ วงที$เหลื อ ของปี 56 มีแนวโน้ มชะลอตัว จากดัชนี ชีภ าวะเศรษฐกิ จ ทัง ดัชนี ก ารบริ โภคและการล งทุนภาคเอกชนมี ท ิศทางลดลงอย่ างต่ อเนื$ อ ง โดยเฉพาะดัช นี ผลผลิ ตของภาคอุ ตสาหกรรมที$มี สั ญญาณการหดตัว อย่ างชัดเจน และตํ$า ต่ อ เนื$ องจากไตรมาสแรก ขณะที$การส่ ง ออกมีการชะลอตัว โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา และข้ าว รวมทัง หนี ภ าคครั ว เรื อนเพิ$มขึน อย่ างต่ อเนื$ อง จากหนี บัตรเครดิต หนี จากรถคั นแรก เป็ นตัว สําคัญให้หนี ครัวเรื อนพุ่งสูงขึน ส่ วนกลไกขับเคลื$อน เศรษฐกิ จ ภาคครั วเรื อ นถดถอย ความสามารถในการลงทุ น ก็ ชะลอตัว ที$ สําคั ญจีนเพิ$ง ประกาศไม่เน้นการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ แต่ จะอาศัยการ บริ โภคในประเทศเป็ นสํ าคั ญ ดั ง นั นเมื$อ จีนเป็ นตลาดส่ งออกหลั กของไทย เริ$มส่ งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิ จจากการบริ โภคภายใน จีนในฐานะเป็ น ตลาดส่ งออกที$สํา คัญของไทย อาจกระทบต่ อการส่ ง ออกของไทยในระยะต่ อ ไป

AEC ไม่ ร้ ู ไม่ ได้ : หลักสูตรช่ างทองหลวงไทยสู่อาเซียน http://news.ch7.com: วัน ที$ 16 กรกฎาคม 2556 ปี นี เ ป็ นปี แรกที$ไทยเปิ ดหลั ก สู ตรปริ ญญาตรี ส ายวิชาชีพ ในสถาบันอาชี ว ศึ ก ษา เพื$อยกระดับ คุณภาพนั กศึ กษาอาชีวะ ป้ อนสู่ ตลาดงานในอาเซียนที$ต้องการแรงงานมีฝีมอื ตอนนีมสี ถาบัน อาชีวศึ ก ษาร่ ว มโครงการ 9 สถาบัน 43 วิท ยาลั ย เปิ ดสอ น 16 สาขาวิ ช า เน้ น ผลิ ต คน เข้ า สู่ กระบวนก ารผลิ ตใ นภาคอุ ต ส าหกร รม แต่ ม ี ส าขาที แ ตก ต่ าง แ ละไม่ เห มื อ นใค ร คื อ "ช่ า งทอ งหล วง" ทั ก ษะงา นศิ ล ป์ ชั น สู งห นึ ง เดี ย วใ น อาเซี ย น แล ะห นึ ง เดี ย ว ใน โล ก กาญจนาภิ เษกวิ ทยาลั ยช่ า งทองหลวง เปิ ดหลั กสู ต รช่ า งทองหลวงด้านงานทองคํา อัญมณีและ เครื$ องประดับ บ่ มเพาะนัก ศึ กษาให้ เชี$ยวชาญเฉพาะด้ าน ป้ อนตลาดอัญมณีท$ ัวโลก จุด แข็ง ของหลั ก สู ตร ช่างทองหลวงของไทย คือ ความสามารถ ในการประดิษฐ์ ช ิน งานที$ ว ิจิตรบรรจง เป็ นลวดลายเอกลั กษณ์ไทย และยั งเปิ ดให้ สถานประกอบการอั ญมณีแ ละเครื$ องประดับ ร่ ว มออกแบบ หลั กสู ตร ให้ ทํา งานได้ ตรงความต้ อ งการ ความโดดเด่ น ของอัญมณีแ ละเครื$ องประดั บไทย คือ ชิน งานที$ขนรู ึ  ปใช้ความละเอียดสูง งดงาม ถ่ ายทอด เรื$ องราวทางวั ฒนธรรม ผสมผสานลายสากลงานศิ ลป์ ชัน สู ง ความละเอียดประณีตในทุกชิน งานทําให้อัญมณีไทยโดดเด่นที$สุดในอาเซียน แม้เราจะ มีค่ ู แ ข่ งอย่ างเวียดนาม แต่ ไทยยั ง คงมีเอกลั กษณ์ ของชิน งานที$ถูกตาต้ อ งใจผู้ ได้ พ บเห็ น


Wednesday, July 17, 2013

Page 3

กรุ ง เทพธุรกิ จออนไลน์ วัน ที$ 17 กรกฎาคม 2556

วิกฤติว่างงานยุโรปยืดเยือ ถึงปี หน้ า กรุ ง เทพธุรกิ จออนไลน์ วัน ที$ 17 กรกฎาคม 2556 องค์ การเพื$อความร่ ว มมือทางเศษฐกิ จและการพั ฒ น า (โออี ซี ดี ) ชี ถ ึ ง ตั ว เลขว่ า งงานที$ แตกต่ างกั นอย่ างมากระหว่ างประเทศต่ างๆ โดยอัตราว่ า งงานในเยอรมนี จ ะลดเหลือ 5% ภายในปลายปี หน้ า ส่ ว นอัตราว่ า งงานในสเปนและกรี ซจะพุ่ ง เป็ น 28% หากมองภาพรวม ของทัง โออีซีดี แล้ ว จะพบว่ า ผู้ คนกว่ า 48 ล้ า นคนตกงาน หรื อ มากกว่ า ช่ ว งเริ$ มเกิ ดวิกฤติ เกื อบ 16 ล้ านคน โดยคนหนุ่ มสาวเป็ นกลุ่ มที$ ตกงานมากที$สุดและจะยังได้ รับผลกระทบมาก ที$สุ ดต่ อไป พิจารณาจากอัตราว่ า งงานในหมู่หนุ่ มสาวกรี ซ ซึ$งอยู่ท$ ี มากกว่า 60% ในปัจจุบนั ส่ วนในสเปนอยู่ ที$ 55% และประมาณ 40% ในอิตาลี กับโปรตุเกส นอกจากนั น โออีซีดียงั แสดงความวิตกเกี$ ยวกั บ สวั สดิการสั งคมที$ค่ อนข้ างตึง ตั ว ในช่ ว งที$อั ต ราว่ า งงานอยู่ ใ น ระดับสู ง เป็ นเวลานาน พร้ อมระบุว่ าทางการไม่ ควรยกเลิ ก มาตร การสนั บ สนุ น ร ายได้ โดยเฉพาะสํ า หรั บผู้ ท$ ีตกงานเป็ นเวลานาน เพราะสิ$ งดัง กล่ า วช่ วยบรรเทาผลกระทบ จากวิกฤติได้

News Clipping: เป็ นบริก ารข่า วซึ!งสรุปจากหน้าหน ังสื อพิมพ์ โดยดําเนินการจัดส่งทุ กว ันทํ าการ เวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์โหลดได้จาก Intranet ของฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ มเติมได้ท ี ฝ่ า ยประชาสั มพันธ์: โทร.131, 132,133

Newsclipping 17 7 2013  
Advertisement