Page 1

Online Wednesday, May 15, 2013

k0

News Clipping ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรู ปพรรณ

รั บซื1อ ขายออก 19,850 19,950 19,556 20,350

ทีมา : www.goldtrader.or.th

Spot Ask Gold Price 1,414.40 Silver 23.08 Platinum 1,496.00 Palladium 721.00 ทีมา: www.thebulliondesk.com

Pranda Jewelry Plc.

ราคานํามั น (บาท/ลิ ตร) ดี เซล เบนซิน 95 แก๊ สโซฮอล์ 91 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E20 แก๊ สโซฮอล์ 95 E85

29.99 44.75 35.08 37.53 32.58 21.78

ทีมา : www.pttplc.com

ราคาเปลียนแปลงของหุ้นในตลาดหลักทรั พย์ : ณ วันที 13 พ.ค.2556 หลักทรัพย์ ครั1ปิงก่ดอน ราคา เปิ ด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE ดัชนี หลักทรั พย์ แฟชัน ตลาด หลักทรั พย์

9.90 0.610 10.40 13.60 28.50

9.90 0.610 10.40 13.70 28.50 ปิ ดที (จุด) -

1,617.73

ปริ มาณ ราคา เปลียน มูลค่ า ปิ ด แปลง ซื1อขาย(หุ้น) การซื1อขาย 9.80 -0.10 315,700 3,125,535 0.610 870,000 530,725 10.50 +0.10 26,000 272,000 13.20 -0.40 22,500 304,040 28.25 -0.25 124,000 3,455,725 มูลค่ า เปลียนแปลง (ล้ านบาท) (จุด) 42,757.30

-4.75

ทีมา : นสพ.ข่ าวหุ้น **หมายเหตุ ราคาหุ้นของวันที 13 เนืองจาก นสพไม่ มาส่ง

อัดแคมเปญเครื+ องประดับ นสพ.ผู้ จัดการรายวั น วั นที+ 15 พฤษภาคม 2556

อั ตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ ธนบัตร

Q น ราคารั บซื1อ ราคาขาย ตั&วแลกเงิ ดราฟ USD: 50-100 29.35 30.00 29.50 GBP (UK) 44.51 46.92 44.80500 EUR (Euro Zone) 37.84 38.85 38.02375 JPY (Japan: 100) 28.52 29.72 28.69750 HKD (Hong Kong) 3.74 3.94 3.79500 CNY (China) 4.47 5.01 4.74625

สกุ ลเงิน

โอนเงิน

ราคาขาย ตัQวแลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

29.60 44.92250 38.11500 28.76500 3.80750 4.78875

29.85 45.49250 38.61000 29.26500 3.85250 4.91375

ราคารั บซื1อ

นางสาวอัญรั ตน์ พรประกฤต ประธานเจ้ า หน้ าที บริ ห ารด้ า นการเงิ น บ บริ ษั ท ยู บิ ล ลี เอ็ น เตอร์ ไ พรส์ จํ ากั ด ( มหาชน ) เปิ ด ตั ว บั ต ร The Sparkling Club เพื+อมอบ 5 สิทธิพิเศษสําหรั บลูกค้ า ได้ แก่ สิทธิ พิเศษพร้ อมของขวัญในวันเกิด, โปรแกรมการสะสมคะแนนเพือแลกของรางวัลพิเศษ, บริ การหลังการขายในการดูแลเครื องประดั บ ตลอดอายุ ก าร ใช้ งาน, สิทธิในการรั บข่ าวสารพร้ อมกิจการรมจากเพชรยูบิลลีต่ อสมาชิก

อานิสงส์ บาทแข็ง ยูบลิ ลี+ ฟั นกําไรนําเข้ าเพชร นสพ.กรุ งเทพธุ รกิจ วั นที+ 15 พฤษภาคม 2556 ร้ านเพชรยูบิลลี+ยิมรั บค่ าเงินบาทแข็งไตรมาสแรก ฟั นกําไรขันต้ นไปแล้ ว 46% ระบุ ภ าพรวมตลาดเพชรในประเทศโตต่ อเนื+ อง 5-7% จากมู ล ค่ า ตลาดรวม 3.5 หมื+ นล้ าน เดินหน้ าขยายสาขาต่ อเนื+ องทั งปี ตั งเป้ า 12 แห่ งจากปั จจุ บั น 98 แห่ งเชื+ อรายได้ ปี นี ตามเป้ าหมาย 1,500 ล้ า นบาท นางสาวอัญรั ตน์ พรประกฤต ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงิน บริ ษัท ยูบิลลีเอ็นเตอรไพรส์ จํากัด(มหาชน) เปิ ดเผยถึ งสถานการณ์ ค้ า เงิ น บาท ที+แข็งค่ าว่ า ได้ ส่งผลดีต่อภาพรวมธุรกิจของบริ ษัท เนื+ องจากยูบิลลี+ต้องนํ าเข้ าเพชรจากต่ างประเทศมาผลิ ตเป็ นเครื+ องประดั บ โดยในช่ วงไตรมาส แรก บริ ษัทมี กําไรขั1นต้ น (Gross Profit) แล้ ว 46% ทังนี หากสถานการณ์ เงินบาทยังคงแข็งค่ าต่ อเนื+ องคาดว่ าปี นี บริ ษัทน่ าจะมี รายได้ เ พิ+ ม ขึ นจากส่ วน ต่ างของอัตราแลกเปลี+ยน นอกเหนื อจากรายได้ จากการจํ า หน่ ายสิ น ค้ า และผลิ ตภั ณ ฑ์ ภายใต้ แ บรนด์ เ พชรยู บิ ล ลี+ ท+ ี มี อัตราขยายตั วตามภาวะ เศรษฐกิจในฝั+ งเอเชีย รวมทังภูมิภาคอาเซียน สําหรั บการขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น (AEC) คาดว่ า จะต้ องใช้ เวลาอย่ างน้ อย 2 – 3 ปี เนื+ องจากบริ ษัทยังไม่ มีแผนการเข้ าไปทําตลาดเพราะยังต้ องเตรี ยมความพร้ อมทังในเรื+ องพนั กงานและการศึ ก ษาตลาดให้ ชัดเจนก่ อน อีกทังยังมองว่ าการขายสินค้ าในประเทศยังมี ช่องว่ างอีกมาก

จัดงานอัญมณี นสพ.สยามรั ฐ วั นที+ 15 พฤษภาคม 2556 สุ ร ชั ย ขั น อาสา ผวจ.จั น ทบุ รี พร้ อมด้ วย สุ ก านดา สุ ท ธิ พั ฒ นกุ ล นายกเทศมนตรี เมื องจั น ทบุ รี เกษมศักดิ] ขั น ติ ม งคล นายกสมาคมผู้ ผ ลิ ตอั ญ มณี แ ละเครื องประดั บ จ.จั น ทบุ รี และนุ ส รณ์ ชี เ จ็ ดริ ว ประธานการจัดงาน ร่ วมกันแถลงข่ าวการจัดงาน ต้ นนํ1 าสายธาร อัญมณี ครั1 งที 3 ที+จะมี ขึ นในระหว่ า งวั น ที+ 23-36 พ.ค.56 ที+ห้องจุลมณี 9 โรงแรมเคพีแกรนด์ จ.จันทบุรี เมื+ อเร็ วๆนี


Wednesday, May 15, 2013

Page 2

เทคนิคการเลือกซือทองคํารู ปพรรณ นสพ.โพสต์ ทู เดย์ วั นที+ 15 พฤษภาคม 2556 องค์ ประกอบใดบ้ างที+นํามาใช้ ในการพิจารณาในการเลือกซือทองรู ปพรรณ แล้ วองค์ ประกอบอะไรที+ มี ผ ลทํ า ให้ ราคาทองรู ปพรรณมี ความต่ างกัน ขนาดกะรั ตของทองรู ปพรรณ เป็ นที+ทราบกั น ดี ว่า ทองรู ป พรรณจะอยู่ ใ นรู ป ของทองกะรั ตไม่ ว่าจะเป็ น 10k ,14k ,18k และอื+นๆอีกมากมาย โดยเราสามารถสังเกตกะรั ตของทองรู ป พรรณ นั นได้ จากตราประทับบนตัวทองรู ปพรรณชินนั นได้ เลย นํ าหนั กของทองรู ปพรรณ นํ าหนั ก นี และจะเป็ นตั วบอก ถึงปริ มาณของทองคํ า ที+ ใ ส่ ล งไปในทองกะรั ตต่ า งๆ ลั ก ษณะการออกแบบ ทั งความพิ เ ศษ, ความประณี ต, ลวดลายและความเรี ยบร้ อย แม้ แ ต่ พื นผบแบบผิ วเงา, แบบด้ า นและแบบผิ วซาติ น ล้ วนต้ องทํ า ให้ ท่ า นต้ อง จ่ ายเงินเพิ+มขึน โดยเฉพาะงานฝี มื อจะมี ราคาที+ สู งกว่ า งานทั+ วๆไป ความประณี ตและคุ ณ ภาพ จุ ดแรกที+ ควร สังเกตคื อ บริ เ วณจุ ดเชื+ อมต่ อ, ข้ อต่ อ และตั วสลั ก เพราะว่ า ทั งสามจุ ดนี มั ก จะแตกหั ก ได้ ง่า ย ดั งนั น ควร ตรวจสอบดูให้ แน่ ใจว่ ามี ความแข็งแรงทนทาน รวมทั งตรวจสอบแหล่ งที+ ม าของทองที+ นํ า มาผลิ ตทองรู ป พรรณซึ+ งอาจมี ก ารประทั บ ตราบนตั ว ทองรู ปพรรณซึ+งแหล่ งที+มาต่ างกันราคาก็จะต่ างกันไปด้ วย

แนะธุ รกิจจับลูกค้ าชัดเจาะตลาดฮ่ องกง นสพ.โพสต์ ทูเดย์ วั นที+ 14 พฤษภาคม 2556 นางลลิดา จิวะนั นทประวัติ ผู้อํานวยการสํานั กงานส่ งเสริ มการค้ าระหว่ างประเทศ ณ เมื องฮ่ องกง เปิ ดเผยว่ า ธุรกิจเอสเอ็มอีใ นฮ่ องกงถื อเป็ นกลไก สําคัญในการขับเคลื+อนธุรกิจของฮ่ องกง ด้ วยมี สัดส่ วนถึง 98% (ประมาณ 2.8 แสนราย) โดยรั ฐ บาลฮ่ องกงได้ จัดสรรงบประมาณ 1,000 ล้ า น เหรี ยญฮ่ องกง (แบบมี เงื+อนไข) สําหรั บส่ งเสริ มเอสเอ็มอี เพื+อพัฒนาด้ านต่ างๆ ทั1งการสร้ างแบรนด์ สินค้ า เทคโนโลยีการผลิต การส่ งเสริ ม การขาย เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่ งขัน “การซือสินค้ าบริ การ จะมาจากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภค โดยชาวฮ่ องกงนิ ย มอาศั ย ในห้ องชุ ด ใช้ บริ การขนส่ งสาธารณะในการเดินทาง การซือสินค้ าประจําวันใกล้ ท+ ีพักที+ทํางานตามความสะดวก ซื อบ่ อยครั ง ครั งละไม่ มาก” นางลลิ ดากล่ า ว นอกจากนี ภาครั ฐฮ่ องกงยังมี การส่ งเสริ มอย่ างเป็ นระบบ อาทิ มี ตลาดสดกระจายทุกแหล่ งชุมชน คิดค่ าเช่ าราคาไม่ แพง การจัดสรรงบประมาณให้ เอสเอ็มอีอย่ างต่ อเนื อง ดังนั น การจัดกิจกรรมไปขยายโอกาศทางการค้ ากับประเทศใหม่ ๆ ต้ องมี แผนและเป้าหมายการตลาดชั ดเจนและต่ อเนื+ อง ซึ+งพฤติกรรมเอสเอ็มอีฮ่องกงมี การปรั บตัวและพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื+ อง ขณะที+รูปแบบเอสเอ็มอีข องไทย คื อ การส่ งออกที+ เ ป็ นรู ป แบบดั งเดิ ม หรื อการดําเนิ นการประกอบธุรกิจโดยการสร้ างแบรนด์ ของตนเอง วิธีนีจะให้ ผลที+ย+ ังยืน โดยปั จจัยที+จะทําให้ สํ า เร็ จ ได้ แ ก่ ความพร้ อมของสิ น ค้ า บริ การ มี แบรนด์ เป็ นทีรู้ จักในประเทศไทยอยู่แล้ ว เพราะฮ่ องกงนิ ยมมาเทียวไทย จึงรู้ จักประเทศไทยดี สําหรั บ การส่ งออกสิ น ค้ า ไทยไปฮ่ องกงใน ไตรมาสแรกปี นี มี มูลค่ า 3,373 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ (110622 ล้ านบาท) เพิ+มขึน 11.2% ส่ วนการนํ าเข้ ามี มูลค่ า 669 ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ (20,280 ล้ า น บาท) เพิ+มขึน 66% สินค้ า สํ า คั ญ ได้ แ ก่ เครื องคอมพิ วเตอร์ อุ ป กรณ์ พร้ อมส่ วนประกอบ เหล็ ก เหล็ ก กล้ า และผลิ ตภั ณ ฑ์ เหล็ ก อั ญ มณี แ ละ เครื องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เม็ ดพลาสติก เครื องใช้ ไฟฟ้าและส่ วนประกอบ เป็ นต้ น

สหรั ฐคืบหน้ าลดขาดดุลงบฯ ตามเป้า กรุ งเทพธุ รกิจออนไลน์ วั นที+ 15 พฤษภาคม 2556 สํานั กงานงบประมาณสภาคองเกรส หรื อซีบีโอ ของสหรั ฐ เผยตัวเลขขาดดุ ล งบประมาณสหรั ฐ จะร่ วงลงมาเหลื อ 642,000 ล้ า นดอลลาร์ ในปี นี จากระดับ 1.1 ล้ านล้ านดอลลาร์ เมื+ อปี งบประมาณ 2555 โดยได้ แรงหนุ นจากรั ฐจั ดเก็ บ รายได้ เ พิ มขึ1 น เกิ น ความคาดหมาย และธุ ร กิ จที รั บ ความ ช่ วยเหลือจากวิกฤติเมื อปี 2551 ชําระหนี1 คืนให้ กับรั ฐบาล ซีบีโอ ระบุว่า มู ลค่ าดังกล่ าว ถือเป็ นตัวเลขที+ลดลงมากกว่ าที+ ท างสํ า นั ก งานคาดการณ์ ไว้ เมื+ อเดือนกุมภาพันธ์ กว่ า 200,000 ล้ านดอลลาร์ และยังถือเป็ นตั วเลขขาดดุ ล งบประมาณที+ ต+ ํ า ที+ สุ ดของรั ฐ บาลสหรั ฐ นั บ แต่ ปี 2551 เป็ นต้ น มา สํานั กงานงบประมาณฯ แห่ งนี ยังประเมิ นด้ วยว่ า ยอดขาดดุลงบประมาณของสหรั ฐ จะลดลงมาเหลือ 4% ของผลิตภัณ ฑ์ มวลรวมภายในประเทศ หรื อจีดีพีในปี นี เมื+ อเทียบกับระดับ 7% เมื+ อปี ที+แล้ ว อย่ างไรก็ดี ซีบีโอ เตือนว่ า แม้ สหรั ฐจะมี ตัวเลขขาดดุลงบประมาณลดลงอย่ า งรวดเร็ ว แต่ ก็ มี แนวโน้ มว่ า จะเป็ นที+จะต้ องมี การขยายเพดานหนี ประเทศให้ เพิ+มขึนภายในเดือนตุลาคม หรื อพฤศจิกายนนี เพื+อให้ รัฐมี เงินสําหรั บการใช้ จ่ายได้


Wednesday, May 15, 2013

Page 3

"เฟด" ร่ างแผนผ่ อน QE3 ส่ งสัญญาณเศรษฐกิจมะกันฟื น นสพ.ประชาชาติธุรกิจ วั นที+ 15 พฤษภาคม 2556 เจ้ าหน้ าที+ของธนาคารกลางสหรั ฐ หรื อเฟด เริ+ มร่ างกระบวนการชะลอมาตรการผ่ อนคลายเชิ งปริ ม าณรอบ 3 (QE3) ซึ+ งประกอบด้ วยการซื อ พันธบัตรรั ฐบาลและตราสารหนี จดจํานองมู ลค่ า 8.5 หมื+ นล้ านดอลลาร์ ต่อเดือน ทีมี เป้าหมายเพือกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการจ้ า งงาน คาดว่ า ความเคลื+อนไหวของเฟดครั งนี เป็ นความพยายามรั กษาความยืดหยุ่นต่ อสถานการณ์ เศรษฐกิจ และควบคุมปฏิกิริยาของตลาดการเงิ น ที+ เ สพติ ดยา กระตุ้นจากภาครั ฐ วอลล์ สตรี ต เจอร์ นัล ระบุว่า เจ้ าหน้ าที+ของเฟดวางแผนลดการซือตราสารหนี อย่ า งระมั ดระวั งและค่ อยเป็ นค่ อยไป หลั งเห็ น สัญญาณตลาดแรงงานฟื นตัวและอัตราเงินเฟ้อไม่ สูงเกินเป้าหมาย แต่ ยังไม่ มีข้อยุติว่าจะเริ+ มผ่ อนการซือตราสารเมื+ อไหร่

คลั งตังเพดาน 29-30 บาท/ดอลลาร์ เตรี ยมสั+ งถกนั ดพิเศษอีก 2 ครั ง ด้ านแบงค์ ตังรั บ 28 บาท/ดอลลาร์ นสพ.แนวหน้ า วั นที+ 15 พฤษภาคม 2556 นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรั ฐมนตรี และรมว.คลัง กล่ าวว่ า ทุกฝ่ ายให้ ความมั+ นใจในการดู แ ลค่ า เงิ น บาทให้ มี ส เถี ย รภาพมากขึ น เพื+ อให้ เคลื+อนไหวในทิศทางเดียวกับสกุลเงินของประเทศคู่ค้า และผู้ ป ระกอบการยอมรั บ ได้ โ ดยเคลื+ อนไหวระดั บ 29-30 บาท/ดอลาร์ สหรั ฐ ผู้ ส+ ื อข่ า ว รายงาน นายกรั ฐมนตรี ได้ ขอให้ กระทรวงการคลังจัดประชุมนั ดพิเศษในลักษณะเดียวกับเมื+ อวันที+ 13 พ.ค. อีก 2 ครั ง โดยให้ เ ชิ ญ หน่ วยงานอื นที เกียวข้ อง อาทิ กระทรวงแรงงาน อุ ตสาหกรรม และพาณิ ช ย์ เพื อให้ มี ส่ วนร่ วมแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิ จในภาพรวม ด้ า นนายพั ช ร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่ า ธนาคารคาดการณ์ เงินบาทในช่ วงปลายปี นี จะแข็งค่ า ขึ นถึ งระดั บ 28.50 บาท ต่ อดอลลาร์ สหรั ฐ และมี ความผันผวนระหว่ างปี แต่ ความเร็ วในการแข็งค่ าน่ าจะชะลอตัวลงจากความไม่ แน่ นอนเรื+ องแนวทางการดู แ ลเงิ น บาทของ รั ฐบาล ส่ วนผลกระทบจากการแข็งค่ าของเงินบาทต่ อธุรกิจเอสเอ็ ม อี ส่ วนที+ เ ป็ นลู ก ค้ า ธนาคารมี พ อร์ ตสิ น เชื+ อเอสเอ็ ม อี ร วม 480,000 ล้ า นบาท เป็ นผู้ประกอบการนํ าเข้ าและส่ งออก 40,000 ล้ านบาท และส่ งออกอย่ างเดียว 16,000 ล้ านบาท ทังนี เงินบาทที+ แ ข็ งค่ า ขึ นส่ งผลให้ ลู ก ค้ า เอสเอ็ ม อี ที+ทําธุรกิจส่ งออกเป็ นหลักซึ+งมี สัดส่ วนประมาณ 20 % ได้ รับผลกระทบในการแข่ งขันกับคู่แข่ งจากประเทศอื+น ๆ โดยเฉพาะในกลุ่ ม อุ ตสาหกรรมที เกียวกับข้ าว อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมสิงทอ อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ และไม้ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ ก ส์ แ ละอุ ตสาหกรรมการผลิ ต ชิ1นส่ วนยานยนต์ คิดเป็ นจํานวนลูกค้ า 459 ราย ยอดสินเชื+อ 9,181 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 2 % ของเอสเอ็ม อี ทั งหมด อย่ า งไรก็ ตาม หากเงิ น บาท แข็งค่ าขึนต่ อเนื+ องจะส่ งผลให้ ยอดหนี ที+ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้ หรื อเอ็นพีแอลของสินเชื+อเอสเอ็มอี เพิ+มขึนจาก 3.19 % ในเดื อนมี น าคม เป็ น 3.37 % ในสินปี นี แต่ ธนาคารจะมี การตัดหนี เสียที+มีการปรั บโครงสร้ างหนี แล้ ว ประกอบกับ ฐานสินเชื+อเอสเอ็ม อี ใ หญ่ ขึ น ทํ า ให้ เ อ็ น พี แ อล ลดลงมาอยู่ ท+ ี 3.05 % ตามเป้าหมาย

เอกชนชง7ข้ อฟื นส่ งออก ข่ าวสดออนไลน์ วั นที+ 14 พฤษภาคม 2556 นพ.ทศพร เสรี รักษ์ โฆษกประจําสํานั กนายกรั ฐมนตรี กล่ าวว่ า ภาคเอกชนได้ ขอให้ รัฐพิจารณาให้ ความช่ วยเหลือเพื+อแก้ ไขปั ญหาการชะลอตั วของ การส่ งออกทังระยะสัน ระยะกลาง และระยะยาว 7 มาตรการ คือ 1.ควรพิจารณาผลักดันให้ ใช้ เงินบาทเป็ นเงินสกุลหลักสําหรั บค้ าขายในภู มิ ภ าคนี 2.เพื+อแก้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ภาครั ฐควรสนั บสนุ นให้ มีผ้ ูเรี ยนสายอาชีพเพิ+มมากขึน 3.พิจารณามาตรการเพื+อสนั บสนุ นให้ ผ้ ูประกอบการ ใช้ วัตถุดิบในประเทศเพิ+มขึน 4.พิจารณายกเว้ นภาษีมูลค่ าเพิ+มให้ กับอุตสาหกรรม ต่ อเนื+ องที+ ข ายสิ น ค้ า ให้ กั บ ผู้ ส่ งออก 5.พิ จารณาจั ดหาสิ น เชื+ อ ดอกเบียผ่ อนปรนเพื+อสนั บสนุ นการพัฒนาสินค้ าในด้ านต่ างๆ 6.พิจารณาลดหย่ อนภาษีสําหรั บการนํ าอัญมณี และเครื+ องประดับ ที+ เ ข้ า มาแสดงและ ซือขายในงานแสดงสินค้ าอัญมณี และเครื+ องประดับในประเทศ และ 7.ขอให้ ธปท.จัดทํ า ข้ อมู ล เผยแพร่ เกี+ ย วกั บ การเปรี ย บเที ย บค่ า เงิ น บาทกั บ ค่ าเงินสกุลอื+นๆ นอกจากดอลลาร์ สหรั ฐ

News Clipping: เป็ นบริ การข่าวซึ! งสรุ ปจากหน้าหนังสื อพิ มพ์ โดยดําเนิ นการจัดส่งทุกวันทํ าการ เวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์ โหลดได้จาก Intranet ของฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สอบถามข้ อมู ลเพิมเติมได้ ที ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ : โทร.131, 132,133

Newsclipping 15-5-2013  

Newsclipping 15-5-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you