Page 1

News Clipping Online Wednesday, November 13, 2013

ราคาน้าํ มัน ราคาเปลี่ยนแปลงของหุนในตลาดหลักทรัพย : ณ วันที่ 12 พ.ย. 2556

ราคาทองคํา ประเภท

รับ ซือ้ ขายออก

ทองคําแท ง ทองรูปพรรณ ทมี่ า :

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

1 8 ,95 0 18, 18 ,67 7

ราคาน้าํ มัน(บาท/ลิตร)

19 ,050 05 0 19 ,450 45 0

ดีเซล เบนซิน 91 เบนซิน 95 แกสโซฮอล 91 E10 แกสโซฮอล 95 E10 แกสโซฮอล 95 E20 แกสโซฮอล 95 E85

www .goldtra de r.or.th

Ask 1,270.80 20.75 1,436.00 743.00

ทีม่ า: www .thebullio n6 n6 de sk.com

29. 29 .9 9 4 5 . 95 35 . 9 8 38 . 4 3 33 . 4 8 22 . 9 8

ทีม า : www.pttplc.com

หลักทรัพย ครัป้งกดอ น ราคา เปด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

ดัชนี หลักทรัพย แฟชั่น ตลาด หลักทรัพย

7.25 0.794 12.90 11.90 23.90

7.20 0.768 13.40 11.90 23.60

เปลี่ย น แปลง

ปริมาณ ซื้อ ขาย(หุน)

มูลคา การซื้อ ขาย

7.20 -0.05 0.768 -0.001 13.60 +0.70 11.90 23.60 -0.30

34,300 1,000,000 4,300 1,300 28,502

247,775 768,210 57,330 15,470 672,307

ราคา ปด

ปดที่ (จุด)

มูล คา (ลานบาท)

เปลี่ยนแปลง (จุด )

642.51

5,413

+1.69

1,413.08

30,463.98

+7.17 •

เทรนดอัญ มณีป 2014

อัตราแลกเปลี่ย นเงินตราตางประเทศ

นสพ. นสพ.ประชาชาติธรุ กิจ วันที่ 1 4-17 พฤศจิกายน 2556

ธนบัตร

ราคารับ ซือ้

ทีม่ า : นสพ. นสพ.ขาวหุน ราคาขาย ๋ น ตัวแลกเงิ &โอนเงิน &ดราฟ

ต วั๋ แลกเงิน สถาบัน วิจัย และพัฒ นาอ ัญ มณีแ ละเครื่อ งประดับ แหงชาติ แนะเทรนดอญ ั มณีป  สกุลเงิน ราคารับซือ้ ราคาขาย & ดราฟ โอนเงิน 2014 เนนสีสันคัลเลอรฟูล โดยแบงเปน 3 โทนใหญๆ คื อ Pastel, Vivid Color 31.19 31.84 31.34 31.44 31.69 USD: 50-100 และ Earth Tone โดยสี Earth Tone จะเป น เซ ตสี ท ี่ป ระกอบด ว ย สี น้ํ า ตาล, 49.42 50.87 49.72000 49.85000 50.44750 GBP (UK) น้ําตาลเขม, เขี ย ว, ส ม , ขาว, ฟ า และสี แ ดงบางโทน เน น สี EUR (Euro Zone) 41.84 42.90 42.03375 42.13500 42.65250 31.18 32.44 31.35625 31.43000 31.98750 JPY (Japan: 100) คลายคลึงกับ สีธรรมชาติ กอนหิน ตน ไม พื้นดิ น เน น การจั ด 3.97 4.16 4.03375 4.04750 4.09500 วางสีออ นเขม ผสมกัน Vivid Color เปน การใชส ีคูตรงข าม HKD (Hong Kong) 4.81 5.34 5.08750 5.13250 5.24750 CNY (China) เชน เขียว-แดง, มวง-สม เปนตน มีการจัดวางสัดสวนแบบ 70:30 หรือ 80:20 ไมไดจัดวางใหสีเทากัน แบบครึ่งๆ เพราะทําให ไมม ีจุดเดน และ P astel เปนการออกแบบ โดยเนน สีคอ นขางออน สามารถนําสี หรืออัญมณีมาใชไดหลากหลาย เพราะโทนสีออ นสามารถกลมกลืน กัน ไดงาย พรอ มเตรีย มผลัก ดัน อัญ มณีน พเกา ของไทย เพราะมีความหลากหลายของอัญมณี มีป ระวัติศาสตร นาสนใจ และตรงกับเทรนดดังกลาว โดยการสงเสริ ม ให นั ก ออ กแบบรุ น ใหม นํ านพเก ามาใช ในการเปนโจทย อ อกแบบ นอกจากนี้ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาอั ญ มณี ฯ เผยในป ที่ ผา นมา ตลาดอัญมณีในอาเซียนโตขึ้น โดยในเดื อ น ม.ค.-ส.ค. 25 56 มี ม ู ล ค า การส งออกไปตลาด อาเซียน 2,714.34 ล านบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากชว งเดี ย วกั น ในป ก อ น ร อ ยละ 12.50 โดยสิ งคโปร เปนประเทศคูคาที่ส ําคัญที่สุดในภูม ิภาค รองลงมาคือ มาเลเซีย และบรูไน สิน คาหลัก ไดแก ทองคํา, เงิน , เพชรเจี ย ระไน และพลอยเนื้ อ ตามลําดับ โดยพฤติกรรมผูบริโภคในกลุม อาเซียนจะนิยมซื้ออัญมณีเพื่อเปน สินทรัพย จึงเนน อัญมณีร าคาแพง โดยเฉพาะกลุมประเทศ สิงคโปร มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

บึ้มรานจํ า นจํานําอัญ มณีแอฟริกาใต นสพ. นสพ.เดลินวิ ส วัน ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 สํานักขาวตางประเทศรายงานจากเมือ งโยฮันเนสเบิรก ประเทศแอฟริก าใต เมื่ อ วั น ที่ 13 พ.ย. วา นายวิล เฟรด เคกาซาโก ผูกํากับการสถานีตํารวจอีคูร ฮูเลนี เมือ งโยฮันเนสเบิรก เปด เผยวา เมื่อเวลาประมาณ 17.30 น.ของวัน อังคารที่ 12 พ.ย.ตามเวลาทอ งถิ่น ไดเกิดระเบิดขึ้นที่รานรับ จํานําทองและอัญมณีชื่อ มันนี่พ อยต ซึ่งตั้งอยูใกลก ับอีส ตเกต มอลล แมจะยังไมมีก ารจับ กุ ม ผูตอ งสงสัยไดแมแตร ายเดียว แตตํารวจก็เชื่อว าเป น คดี อ าชญากรรมทั่ ว ไปที่ เกิ ดขึ้ น แต ก ็ มี รายงานวามีผูเสีย ชีว ิตในที่ เกิ ดเหตุ 2 ศพและบาดเจ็ บ อี ก 3 คน ยั งไม ท ราบว าเป น ใครและ สัญชาติใดบาง หนวยเก็บกูวัตถุระเบิดรวมทั้งหนว ยพิสูจนห ลักฐาน เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแ ลว รวมทั้งยังมีสุนัขจตํารวจ หนว ยดับ เพลิงและกําลังตํารวจ มาดวย สําหรับ ตัวอาคารที่เกิดเหตุนั้น มีกําแพงลอ มรอบ และยังไมทราบแนชัดวามีกี่คนที่อยูในรานขณะเกิดเหตุ


Wednesday, November 13, 2013

Page 2

เอ็ก ซคลูซีฟ ลัดฟา นสพ. นสพ.ผูจ ัดการรายวัน วัน ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 นาทีนี้ ไมมีใครหนาบานเทา อัญ - อ ัญ รัตน พ ร ประ กฤต เจ า แม เพชร แห งเพชรยู บ ิ ล ลี่ เป น แบรนด จิว เวลรี่ แ บรนด ไทยรายเดียว ที่ไดรับเชิญแบบเอ็กซคลูซ ีฟ ใหบ ินลัดฟารวมงานดีไซนเพชรระดับอินเตอร HRD Award 20 13 ที่กรุงปกกิง่ ประเทศจีน แวววางานซูเปอรบิ๊ก ขนาดนี้ถาไมเริ่ดจริง ไมมีสิท ธิ์ ... ทําเอาคุณอัญปลื้ม สุดๆ

Pandora posts big rises in Revenues and Profits for Q3 Indexonline.com: November 13th 2013 Jewelry maker and retailer Pandora reported revenue for the third quarter up 25.7 percent on the year to DKK 2.26 billion ($405 million). Pandora said sales in the Americas increased by 7.6 percent, in Europe by 46.5 percent, and in Asia Pacific by 37.7 percent. Net profit for the quarter was DKK 612 million ($110 million) compared to a net profit of DKK 380 million ($68 million) in the third quarter 2012. Pandora says it expects revenue for 2013 to be approximately DKK 8.6 billion ($1.54 billion) from previous expectations of approximately DKK 8 billion ($1.44 billion). Pandora’s CEO Allan Leighton said: "We are pleased with the third quarter result, which confirms that the business has re-

established a base platform to build from. The third quarter was also the last quarter with the easy comparative figures created by last years' stock balancing program. This obviously means that we are now entering a phase with more modest headline growth, but still underpinned by strong operating performance.” Pandora expects to open approximately 195 stores this year compared with previous estimates of around 175.

ตรวจสอบกอนซื้อ เหรียญทองคํา นสพ. นสพ. โพสตทเู ดย วัน ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ทองคํา เปน ทางเลือ กยอดนิย มอัน ดับ ตน ๆ ของนัก ลงทุน ไทย ทั้งรายเการายใหมที่หวังเพิ่ม พูนความมั่งคั่งผานการเก็งกําไร จากสวนตางราคาทองคํา ทีย่ งั คงมี แนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นและอาจกาวขามระดับ 1,900 เหรียญสหรัฐตอออนชได อีกหนึ่งรูปแบบการสะสมทองคํา คือเหรียญทองคํา ซึ่งมีท ั้งเหรียญกษาปณและ เหรีย ญที่ระลึก ซึ่งการสะสมเหรียญทองคําในรูปแบบนี้ไดรับ ความนิยมสูงในตางประเทศทั้งสหรัฐ ยุโรป ออสเตรเลีย รวมถึงประเทศเอเชีย อยาง อิ น เดี ย และจี น โดยเหรียญทองคําที่น ิยมสะสม ไดแก American Eagles, South African krugerrands, Canadian Maple Leafs, Chinese Pandas จากราคาทองคํา ที่อยูในระดับ สูงความนิยมเหรียญทองคํา ทําใหมีก ารผลิตเหรีย ญทองคําปลอมเพิ่ม ขึ้นเปน จํานวนมากโดยแหลงผลิตอยูในจีน ซึ่งถือวาเปน เรื่องผิดกฏหมาย และ ขณะนี้ผลิตภัณฑเหลานี้ไหลบาออกสูตลาดโลกเปนจํานวนมาก ปจจุบันการผลิตเหรีย ญทองคําปลอมผลิตดว ยกระบวนการที่ประณีตจึงทําใหย ากแกก ารสังเกต ความแทเทีย มดว ยการพิจารณารูปลักษณภายนอก หรือ แมก ารชั่งน้ําหนัก ในชวงปท ี่ผานมา หองปฎิบ ัติการตรวจสอบโลหะมี คา ขอ งสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา อัญมณีแ ละเครื่อ งประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดรับตัวอยางเหรียญทองคํา 99.99% ที่ส งมาตรวจวิเคราะหคาเปอรเซ็น ตทองและพบวามีคาต่ํากวาที่ร ะบุไว

หุนสหรัฐ, ทองปดลบลบ-น้าํ มันรวงแรง นสพ. นสพ. โพสตทเู ดย วัน ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 หุน ดาวโจนสป ด ลบ 32.43 จุด นัก ลงทุน วิตกเฟ ดลด QE ดา นราคาน้ํา มัน รวงหนัก 2.1 ดอลลาร ขณะที่ ทองคํา ปดลบ 9.9 ดอลล ดัชนีเฉลีย่ อุตสาหกรรม ดาวโจนสลดลง 32.43 จุด หรือ 0.21% ปดที่ 15,750.67 จุด ดัชนี S&P 500 ปดลดลง 4.20 จุด หรือ 0.24% ปดที่ 1,767.69 จุด และดัช นี Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.13 จุด ปดที่ 3,919.92 จุด เนื่องจากนัก ลงทุนเริ่ม วิตกกังวลวาธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะตัดสิน ใจปรับลดมาตรการผอ นคลายเชิงปริ ม าณ (QE) หรื อ โครงการซื้อสิน ทรัพย ในระยะเวลาที่ร วดเร็วกวาที่คาดการณไว หลังจากสหรัฐเปดเผยขอมูลเศรษฐกิจที่แ ข็งแกรง ด า น สั ญ ญาน้ํ ามัน ดิ บ เวสต เท็ ก ซัส (WTI) ตลาดนิวยอรก สงมอบเดือนธ.ค.รวงลง 2.1 ดอลลาร ปดที่ 93.04 ดอลลาร/บารเรล สัญญาน้ํามันดิบเบรนทส งมอบเดือ นธ.ค.ที่ ต ลาดลอนดอน ลดลง 59 เซนต ปดที่ 105.81 ดอลลาร/บารเรล ไดรับ แรงกดดัน จากการคาดการณที่ว าสต็อกน้ํามันดิบประจําสัปดาหของสหรัฐจะยังคงเพิ่ม ขึ้น ซึ่งทําใหนัก ลงทุนกังวลว า ความตองการเชื้อ งเพลิงในสหรัฐชะลอตัวลง ขณะที่ร าคาทองคําตลาดนิว ยอรก ลดลง 9.90 ดอลลาร หรือ -0.77 เปอรเซ็นต ปดที่ 1,271.20 ดอลลาร ส หรัฐ ตอออนซ ไดร ับแรงกดดันจากการคาดการณท ี่วาธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะลดขนาดมาตรการ QE หรือโครงการซื้อพัน ธบัตรในเดือนหนานี้


Wednesday, November 13, 2013

Page 3

"ส.อ.ท." คา นหยุดงาน วอนยุตชิ มุ นุม หันหนาพัฒ นาประเทศ หวั่นยืดเยื้อ กระทบศก. กระทบศก.-ความเชือ่ มัน่ ตา งชาติ นสพ. นสพ.มติชน วัน ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 255 6 ส.อ .ท .คา นหยุ ด งาน พร อ มระบุ ช ะลอ จ า ย ภาษี เงิ น ได นิ ติ บ ุ ค คลเป น ค อร ร ั ป ชั่ น ป ระเภท หนึ่ ง วอ นเลิ ก ชุ ม นุ ม หัน หน า พั ฒ นาป ระเทศ ต อ ไป นายพยุง ศัก ดิ์ ชาติส ุท ธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) กลาววา กรณีก ารนัดหยุดงานระหวางวันที่ 13-15 พ.ย. เปน เรื่องทีไ่ มเหมาะสม แมเปนเรื่องสิท ธิของแตล ะบุคคล เพราะจะกระทบตอ ระบบเศรษฐกิจ คุณภาพชีว ิต และที่ส ําคัญจะสงผลกระทบความเชื่อ มั่นของประเทศไทยตอสายตาชาวโลก และเรื่อ งที่ผูชุม นุมขอใหช ะลอชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลก็ไมเห็น ดว ย เพราะ ส.อ.ท. เปนองคก รที่มีหนาที่สงเสริมการตอตานทุจริตคอรร ัปชั่น การชํ า ระภาษี เป น หนาที่ของพลเมือ งดีทุกคนจึงตอ งเสีย ภาษี หากไมเสียภาษี จะเปน การคอรร ัปชั่น ประเภทหนึ่ง และเห็นวาการชุม นุม ทางการเมื อ งน าจะจบลงได แ ล ว เพราะการ ตอตาน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ขั้น ตอนในรัฐสภาไดยับ ยั้ง เหลือเพียงสงคืน ใหสภาผูแ ทนราษฎรพิจารณาเทานั้น จึงอยากเห็ น ความสงบ และหั น หน ามาช ว ยกั น พัฒนาประเทศ สว นผลกระทบตอ ภาคเศรษฐกิจ ยังไมสามารถประเมินไดช ัดเจนในระยะสั้น แตถายังยืดเยื้อ ตอไป จะสงผลกระทบในระยะยาวโดยเฉพาะด า น ความเชื่อมั่น ในการลงทุน และคาดวาหากเหตุการณการชุมนุมยังยืดเยื้อเศรษฐกิจจะขยายตัว ประมาณรอ ยละ 3.5 ขณะที่ปหนา ยังประเมิน การขยายตัว ไวรอ ยละ 5 แตหากการชุมนุม ยังยืดเยื้อตอไป จะมีก ารประเมินผลกระทบอีกครั้งหนึ่ง

เศรษฐกิจหลุดเปา3.7% พิษ การเมืองฉุด เชื่อมัน่ ชี้ปห นาฟนแต น แตไมเฟองฟู นสพ. สพ.ไทยโพสต วัน ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 นางรุง โปษ ยานนท มัล ลิก ะมาส ผูอํานวยการสํานัก เศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา ขณะนีม้ คี วามเปนไปไดท ภี่ าวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 4 ป 255 6 จะไมขยายตัว ไดตามเปา หมายที่ตั้งไว และอ าจสงผลให ผลใหอตั ราการขยายตัว ทัง้ ปลดลงกวา ทีค่ าดการณอ ยูท ี่ 3.7% เนอื่ งจากสถานการณ ทางการเมืองที่ลาสุดมีความตึงเครียดมากขึ้น สงผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายพื้นที่ รวมถึงกระทบตอแนวโนม ความเชื่อมั่ น ต อ ผู บ ริ โ ภคและนั ก ธุร กิจใหช ะลอลงบาง ขณะที่กลุม นักทองเที่ยวเริ่มพบวามีสถานทูตหลายประเทศไดออกจดหมายเตือ นนัก ทองเที่ยวแลว รวมทั้งทางการจีนไดย กระดับ คุณ ภาพ ธุร กิจทัวรของประเทศ ซึ่งอาจทําใหภาคการทอ งเที่ย วในไตรมาสสุดทายไมไดเปน แรงกระตุนเศรษฐกิจไทย แตยังเชื่อวาปจจัยทางการเมืองจะเปน ปจจัยระยะสั้ น ที่ จะสามารถผานไปได สํา หรับ แนวโนม ภาวะเศรษ ฐกิจ ไทยป 25 57 คาดวาจะสามารถขยายตัวไดม ากกวา ปน ี้ โดย ธปท.คาดการณจดี พี ปี  2557 ไวที่ 4.8% ซึง่ เชือ่ วา มีปจจัย จากการใชจายของภาครัฐจะเขามาเปน ปจจัยขับเคลื่อนหลักผานงบลงทุนตางๆ, ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีส ัญญาณปรับตัวดีขึ้น แมยังคงมีความไม แ น น อ น ทั้งจากเศรษฐกิจสหรัฐและปญหาภาวะทางการคลัง แตประเทศอื่นๆ ในอาเซียนและยุโรปยังขยายตัว ได, การลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนที่คาดวาในปหนา จะ ฟนตัวกลับสูร ะดับใกลเคียงปกติมากขึ้น

News Clipping: เปน บริการขาวซึ่งสรุปจากหนาหนังสือ พิมพ โดยดําเนิน การจัดส งทุกวันทําการเวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail โทร..131, 131 , 132, 132 ,133 สอบถามขอมูลเพิม่ เติม ไดท ี่ ฝายสือ่ สารองคกร : โทร

Newsclipping 13 11 2013  
Newsclipping 13 11 2013  
Advertisement