Page 1

Online Thursday, September 12, 2013

News Clipping ราคาทองคํา ประเภท

รับซือ้ ขายออก

ทองคําแท ง ทองรูป พรรณ ทีม่ า :

20 ,35 ,350 35 0 20 ,056 05 6

20 ,450 45 0 20 ,850 85 0

www.goldtrader.or.th

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

Ask 1,359.10 23.03 1,475.00 691.00

ทีม่ า: www .thebullio ndesk.com

ราคาเปลี่ยนแปลงของหุนในตลาดหลักทรัพย : ณ วันที่ 11 ก.ย. 2556

ราคาน้าํ มัน ราคาน้าํ มัน(บาท/ลิตร) ดีเซล เบนซิน 91 เบนซิน 95 แกสโซฮอล 91 E10 แกสโซฮอล 95 E10 แกสโซฮอล 95 E20 แกสโซฮอล 95 E85

เปลี่ย น แปลง

ปริมาณ ซื้อ ขาย(หุน)

มูลคา การซื้อ ขาย

7.00 7.10 7.00 0.767 0.742 0.793 +0.026 13.90 12.20 12.50 -1.40 12.40 22.40 22.30 22.50 +0.10

429,700 4,004,000 4,400 21,900

2,999,730 3,173,944 54,920 490,420

หลักทรัพย ครัป้งกดอ น ราคา เปด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

29. 29 .9 9 4 7 . 45 37 . 4 8 39 . 9 3 34 . 9 8 23 . 5 8

ดัชนี หลัก ทรัพย แฟชั่น ตลาด หลัก ทรัพย

ทีม า : www.pttplc.com

ราคา ปด

ปดที่ (จุด )

มูล คา (ลานบาท)

เปลี่ยนแปลง (จุด)

659.67

5.192

+4.14

1,411.18

44,182.62

+18.01

ทีม่ า : นสพ. นสพ.ขาวหุน

เจิดจรัสที่สุดในอาเซียน นสพ. นสพ.บางกอกทูเดย วันที่ 1212-13 กันยายน 2556

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ธนบัตร

สกุลเงิน USD: 50-100 GBP (UK) EUR (Euro Zone) JPY (Japan: 100) HKD (Hong Kong) CNY (China)

โอนเงิน

ราคาขาย ราคาข าย ั๋ ตวแลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

31.57 49.83500 41.91500 31.59125 4.06375 5.12750

31.82 50.43250 42.43000 32.15125 4.11125 5.24250

ราคารับซือ้

ตัว๋ แลกเงิน ราคารับซือ้ ราคาขาย & ดราฟ 31.32 31.97 31.47 49.41 50.86 49.70500 41.62 42.67 41.81500 31.34 32.61 31.51750 3.99 4.18 4.05000 4.81 5.34 5.08250

ณัฐวุฒ ิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย เปนประธานในพิธีเปดงาน “52nd Bangkok Gems & Jewelry Fair” โดยมี สมชาย พรจิน ดารักษ ประธานสมาพันธอญ ั มณี และเครื่องประดับ ฯ และ ธัช วิน สุร เศรษฐ กรรมการสมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับ ใหการตอ นรับ ณ อาคารชาเลนเจอร เมืองทองธานี

“แพรนดา” อวมม-อุตฯอัญมณีดงิ่ ปรับลดเปาปนี้ ดิน้ ปน แบรนด นสพ. นสพ.ขา วสด (กรอบบา ย) ย) วันที่ 13 กันยายน 2556 นายปรีด า เตีย สุว รรณ ประธานกรรมการ บริษัท แพรนดา จิว เวลรี่ จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจัดจําหนายเครื่องประดับและอัญมณี ภายใตแบรนด " พรีม า โกลด" เปดเผยวา ใน 6 เดือ นแรกที่ผานมาของปนี้ ถือวาเปน ชว งเวลาการดําเนินธุร กิจที่หนักที่ส ุดของบริ ษั ท รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี ของไทย ซึ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลก โดยชว ง 6 เดือ นแรกของป ภาพรวม ลดลงมา 20% จากมูล คารวม 4.2 แสนลานบาท แตคาดวาหลังจากนี้ ภาพรวมอุตสาหกรรมจะปรับ ตัว ในทิศทางที่ดีขึ้น และในอีก 3 ป ขางหนาการบริโภคเครื่องประดับของตลาดทั่ว โลกจะกลับมาอยางเต็มที่ หลั งจากในช ว ง 4-5 ป ที่ ผานมาเป น ช ว งเวลาที่ ยากลําบากของอุตสาหกรรมโดยรวม สําหรับบริษ ัท 6 เดือ นแรกมี ร ายได ในระดั บ ทรงตั ว ทํ า ให ตอ งปรั บ เป าหมายรายได ใกลเคีย งกับปท ี่แลว ประมาณ 4,300 ลานบาท จากเดิม ตั้งเปาหมายเติบโต 5% ทั้งนี้ กาวตอไปของบริษัทเมื่อ ขึ้นสูปท ี่ 40 จะให ความสําคัญกับการสรางแบรนด "พรีม าโกลด" อยางตอ เนื่อง โดยตั้งเปาหมายภายใน 10 ป จากนี้ จะเพิ่มสัดสว นรายไดจาก แบรนดของตนเอ งให ไ ด 50% จากป จจุ บ ั น สั ด ส ว นอยู ที่ 30% ส ว นที่ เหลื อ 70% จะเปน การรั บ จ า งผลิ ตให กั บ ลู ก ค า ใน สหรัฐอเมริก าและยุโรป ซึ่งการสรางแบรนดของตนเองจะมุงเจาะตลาดภูม ิภาคเอเชีย และเนนใน 3-4 ประเทศหลัก ไดแก ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และอิน เดีย ทั้งหมดบริษัทจะเขาตั้งบริษัท เพือ่ ดูแ ลรับ ผิดชอบการผลิตและทําตลาด นายปรีดากล า วว า บริษัทวางแผนสรางแบรนดตนเองในชวง 3 ป (ป 2556-2558) สําหรับการทําตลาดใน 4 ประเทศ จะใช งบฯ ลงทุน ประมาณ 500 ลานบาท เนนหนักในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และอินเดี ย ซึ่งลงทุ น ด านการผลิ ต และการเปด สาขาร านค าปลี ก รวมทั้งการทําตลาด ในสวนของการผลิตมีแผนจะเพิ่มอีก 3 เทาตัวเพื่อรองรับ ในอีก 3 ปขางหนา


Thursday, September 12, 2013

Page 2

บริหารดวย Passion สรา งคนปอนตลาดลักเซอรี่ นสพ. นสพ.ประชาชาติธุธรุ กิจ วันที่ 12-15 กัน ยายน 2556 นอ กจากตํ าแหน งผู อํ านวยการ ศู น ย Luxellence Center สถานที่ ผ ลิ ต บุ คลากรป อ นตลาดสิ น ค าหรู ภายใต ส ถาบัน การ จั ดก าร ป ญ ญาภิ ว ั ฒ น บริ ษั ท ซี พ ี ออลล จํ า กั ด (มหาชน) ผู บ ริ ห ารหญิ งคนเก ง “ ฐิติก ร สงวนปย ะพัน ธ” ยังควบตําแหนงทายาทรุน ที่ 2 ของ ไพบูลย-สุจิตรา สงวนปยะพัน ธ ผูผลิตจิว เวลรี่ สงออกใหก ับแบรนดตางประเทศมานานกวา 30 ป ดร.ฐิติพรเลาวา อยากทํ า ความเข า ใจผู บ ริ โภค โดยเฉพาะ พฤติกรรมการซื้อ สินคา “ลักเซอรี่” ซึ่งเกี่ย วขอ งกับธุร กิจที่บาน ทําใหเธอเลือกทําวิทยานิพนธป ริญญาเอกใน หัวขอ “การบริโภคแบรนดห รูของแตล ะชนชาติ” ตอยอดจาก Thesis ปริญญาโทที่ศึกษาเกี่ย วกับ “การบริโภค จิวเวลรี่ในชองทางอีคอมเมิรซ ” สิ่งที่เธอไดเรียนรูก็คือ ผูบริโภคที่จายเงินจํานวนมากเพื่อเปน เจาของสินคาหรูนั้น ชอบที่จะไปซื้อรานเพราะจะไดรับบริก ารและความเอาใจใสจากพนักงานมากกวา โดยสามารถแบงพฤติกรรมการ ใชแ บรนดห รูของคนตางประเทศตางๆ ทั่ว โลกตามสภาพเศรษฐกิ จ เป น 5 ระดั บ คื อ 1.ไม ส นใจ เพราะความ ยากจน 2.เศรษฐกิ จดี ขึ้น คนเริ่ ม มี เงิ น จั บ จ าย 3 .คนใช สิ น ค าหรู เพื่ อ หน าตา 4.ใช เพื่ อ ต อ งการเข า สั งคม และ5.ใชสินคาหรูเปน วิถีแ หงชีว ิต เธอเลาตอ วา เทรนดของการเติ บ โตของตลาดสิ น ค าแบรนด เนมเกิ ดขึ้ น มา หลายปแ ละเบนเข็ม มายังเอเชียมากขึ้น ทําใหเธอมองวา ถึงเวลาตองสรางแบรนดจิวเวลรี่เปน ของตัวเอง เพื่อ เพิ่ม มูลคาใหกับ ธุรกิจ จากเดิม ธุร กิจที่บานจะทําเฉพาะ OEM เทานั้น “ตอนนั้นเปนชวงที่หางหรูอ ยางพารากอนกําลัง จะเป ด จึงตั ด สิ น ใจสร างแบรนด เซตเต เพื่ อ เป ด ร านในศู น ย มาตั้ งแต ป  25 49 รับ กั บ โอ กาสที่ เกิ ดขึ้ น ” “คนไทยมองวา เราเปนฐานการผลิตเครื่องประดับ พวกนี้ จึงไมคอ ยใหความสําคัญกับ คุณคาในแบรนดมากนัก เห็นชัด ว า เวลาคนไทยมาซื้ อ มั ก จะต อ ราคาเอา เฉพาะคาวัตถุดิบที่ใช เราเองก็ตอ งรักษาจุดยืน ไมลดราคา เพราะกวาจะเปนเครื่อ งประดับ ชิ้นหนึ่งได ตองอาศัยเวลาคิดและออ กแบบเป น เวลานาน ซึ่ งมั น ก็ คื อ ตนทุนอยางหนึ่ง” ดร.ฐิติพรชี้วา หัวใจสําคัญของเธอในการบริหารงานก็คือ ความปรารถนาที่จะทําสิ่งนั้นอยางแรงกลา (Passion) และใจรัก เพื่อใหการบริก ารที่ ทํานั้นออกมาจากใจ เหนือความคาดหวังทั่ ว ไปของลู ก ค า เธอทิ้ งท ายถึ งสิ่ งที่ อ ยากทํ า ในฐานะผู คร่ํา หวอดในวงการลั ก เซอรี่ คือ การมี ลั ก เซอ รี่ อ อ ฟไทม (Luxury of Time) หรือ เวลาที่จะไปทําในสิ่งที่ชอบใหสมดุลมากขึ้น ถือเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งของผูบริห ารในทุก วันนี้

Gold fluctuates as Obama steps back from strike against Sysia

th

The Nation: September 12 th 2013

GOLD SWUNG between gains and losses, touching the lowest price in three weeks, after US President Barack Obama asked Congress to delay a vote on military action against Sysia, diminishing haven demand. Gold for immediate delivery rose and fell at least 0.4 %, before trading little changed at $1,365.78 an ounce at 2:08 pm in Singapore. Prices earlier dropped to $1,356.35, the lowest level since Aug 22. Gold has retreated from a three-month high at the end of August as political tension in the Middle East eased. Obama has asked Congress to postpone a vote on military action while he pursues a diplomatic solution for Syria in light of Russias proposal for international control of the regimes chemical weapons, he said in an address to the nation yesterday. The US said Syrias government used the weapons last month against civilians and had threatened a punitive strike in response. Gold has lost 18% this year amid expectations that the Federal Reserve will pare its $85 billion monthly bond-buying programme as the economy improves. The Fed will taper asset purchases by $10 billion at its Sept. 17-18 meeting, according to a Sept. 6 Bloomberg survey, even after data that day showed US employers added fewer jobs than estimated in August. Bullion for December delivery traded at $1,365.40 an ounce on the Comex from $1,364 yesterday. Futures earlier fell to $1,356, also the lowest since Aug. 22. Assets in the SPDR Gold Trust, the biggest bullion-backed exchange-traded product, held steady at 917.13 metric tonnes yesterday. Investors are taking a wait-and- see attitude as everything hinges on what happens with regards to QE next week, Wang Hongyan, an analyst at Founder Futures Co., a unit of Credit Suisse Group AGs Chinese securities venture partner, wrote in a note. There are some investors who are inclined to bargain hunt when prices drop. Silver for immediate delivery rose 0.4 % to $23.0592 an ounce. Earlier, prices fell to $22.7739, the lowest since Aug. 22. Platinum gained 0.6 % to $1,481.30 an ounce, and Palladium rose 0.8% to $699.20 an ounce.


Thursday, September 12, 2013

Page 3

เล็ง เสริมหุนสวนประชุมตามแผนริเริ่ม ไท ไ ทย- แอฟริกา นสพ. นสพ.ประชาชาติธุธรุ กิจ วันที่ 1 2 กันยายน 2556 ผูส ื่อขาว "ประชาชาติธ ุรกิจ" รายงานจากการประชุมระดับเจาหนาที่อ าวุโส ไทยแอฟริก า เพื่อหารือเกี่ยวกับความริเริม่ ทาง นโยบายไทยตอแอฟริก า (Thai-Africa Initiative) ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ โดยมี กระทรวง การตางประเทศ เปนเจา ภาพ ซึ่ งผู เขา ร ว มประชุ ม ประกอบไปด ว ย ผู แ ทนระดั บ สู งจากประเทศในภู มิ ภาคแอ ฟริ ก า เอกอัครราชทูตจากแอฟริกา เอกอัครราชทูตไทยในแอฟริก า ปลัดกระทรวง และอธิบดีกรมที่เกี่ย วของกับประเทศไทย กวา 37 ประเทศ จากทั้งหมด 54 ประเทศ เขารวมการประชุม นายสีห ศัก ดิ์ พวงเกตุแ กว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ กลาวกับสื่อมวลชนวา การประชุมเจาหนาที่อาวุโส ระหวางไทยกับแอฟริก าครั้งนี้ มีสาเหตุม าจากที่รัฐบาลไทยมีดําริ ที่จะจัดการประชุม ระดับ สูงระหว า งไทยและแอฟริ ก า ซึ่งมี ก ํ าหนดจะจั ด ขึ้ น ในระหว างวั น ที่ 3-4 กุ ม ภาพั น ธ 2557 โดยมี นายกรัฐมนตรีไทยเปน ประธาน ทั้งนี้ การคาระหวางไทยและแอฟริก า มีม ูลคาทั้งสิ้น 12,401 ลานดอลลาร โดยไทยมีมูล คาสงออกทั้งสิ้ น 8,277 ล า นดอลลาร ซึ่งจะมีสิน คาจําพวกขาว ชิ้น สวนรถยนต อาหารทะเล ผลิตภัณฑปโตรเคมีภัณฑ พลาสติก อัญมณี เหล็ก และทรัพ ยากรธรรมชาติอ ื่น ๆ สว นมูล ค าการนํ าเข า ของไทยอยูที่ 4,124 ลานดอลลาร โดยจะมีส ินคาอยางปโตรเคมีภัณฑ เครื่องจัก รกล กระดาษ และผลิ ตภั ณฑ ตา งๆ ที่ ท ํ าจากเหล็ ก นอกจากนี้ ข อ มู ล ของ กระทรวงการตางประเทศ เปดเผยวา ป 2554 มีชาวไทยเขาไปอาศัยอยูในแอฟริกาแถบอนุภูมิภาคซาฮารา ราว 4,500-5,000 คน และมี นั ก ท อ งเที่ ย วจากเขต ดังกลาว เขามาไทยอยูที่ 179,736 คน

GZ Magazine : September 12 th 2013 News Clipping: เปน บริการขาวซึ่งสรุปจากหนาหนังสือ พิมพ โดยดําเนิน การจัดส งทุกวันทําการเวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail โทร..131, 131 , 132, 132 ,133 สอบถามขอมูลเพิม่ เติม ไดท ี่ ฝายสือ่ สารองคกร : โทร

Newsclipping 12 9 2013  
Newsclipping 12 9 2013  
Advertisement