Page 1

PRANDA

News Clipping Tuesday, March 12, 2013

ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรู ปพรรณ

รั บซืGอ ขายออก 22,150 21,830

22,250 22,650

ราคาไม่รวมค่ากํ าเหน็จ ที มา : www.gold trader.or.th

ชูชั ย เปิ ดตั ว C2 Accessories เครื0 องประดั บ นํ า เทรนด์ แ ห่ ง ทศวรรษ

ราคาเปลี ยนแปลงของหุ ้ นในตลาดหลั ที 7 2556 มี .ค. 2556 ราคาเปลียนแปลงของหุ ้ นในตลาดหลั กทรักพทรั ย์ :พย์ณ :วันณทีวั4นม.ค. หลักทรัพย์

นสพ.แนวหน้ า วั นที0 11 มี นาคม 2556 อะ้ ม -พะ ช ร า ภ า ไ ช ย เ ชื้ อ

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

อ ว ด โ ฉ ม เ ข็ ม ก ละ ด Golden Blood Cobra มูลค%ากว%า 10 ล(านบาท านบาท

Ask 1583.85 28.96 1,604.00 774.00

ทีมา: www.thebulliondesk.com

ศึกษางาน นสพ.แนวหน้ า วั นที0 12 มี นาคม 2556

ป รี ด า เ ตี ย สุ ว ร ร ณ์ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร กลุ่มบริ ษัทแพรนด้ า จิวเวลรี พร้ อมด้ วย กั ณ ชิ ง เ ท พ หั ส ดิ น ณ อ ยุ ธ ย า ผู้ จั ด ก า ร ฝ่ า ย ประชาสั ม พั น ธ์ ต้ องรั บ รศ.ดร.สั งคี ต พิ ริ ย ะ รั งสรรค์ คณ บดี วิ ท ยาลั ย น วั ต กรรมสั ง ค ม ม.รั งสิต คณาจารย์ และนั กศึกษาหลั ก สู ตรศิ ล ป ศาสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาผู้ นํ าทางสั ง คม ธุ ร กิ จ การเมื อ ง ในโอกาสศึ ก ษาดู งานด้ านความ รั บผิดชอบต่ อสังคม หรื อ CSR และเข้ าเยี0ยมชม กระบวนการผลิ ตที0 โ รงงาน บางนา เพื0 อเป็ น ประโยชน์ และสร้ างเสริ ม ประสบการณ์ ให้ กั บ นั กศึกษาต่ อไป

แถลงข่ าวความร่ วมมือ โครงการ Buy With Confidence ชูชัย ชัยฤทธิเลิศ กับ แส้ เ พชร ที0 เ ฆี0 ยนหนุ่ ม เพ็ชร-ฐกฤต เรี ยกเสียงกรีF ดสนั0 น เปิ ดตั วไป อย่ างยิ0 ง ใหญ่ อลั ง การกั บ ผลงานชิ Mน เอก แห่ งทศวรรษ โดยการนํ า เสนอจาก เจมพี ซ กรุ๊ ป โดย ชูชัย ชัยฤทธิเลิศ CEO นั ก ธุ ร กิ จที คิ ด เ ฉี ย บ ฉ า ย า The Unique Conceptual Businessman กั บ เครื0 องประดั บ อั น บร รจ ง วิ จิ ตร ใ นซี รี0 ส์ C2 Accessories ความคิดสร้ างสรรค์ นําศิลปะผนวกธรรมชาติ เชื0 อมต่ อด้ วยเทรนด์ แ ฟชั0 นที0 Update Art + Idea + Necessities Lives+Views of World Fashion” ในงาน C2 Accessories Harlem Shake Opening Ceremony Project ณ C2 Accessories ชั Mน G เซ็ น ทรั ล พลาซา ปิ0 น เก ล้ า อุ่ น เค รื0 อ งก่ อน ที0 ดา รา ระ ดั บ แม่ เหล็ ก แห่ ง วงการบั น เทิ ง อั Mม -พั ช ราภา ไชยเชือM ที0มาในชุ ดราตรี แ นบเนื Mอสี ดํา ขลั บ เปิ ดแผ่ น หลั งอั น ขาวเนี ย น พร้ อมเข็ ม กลั ด Golden Blood Cobra มู ลค่ ากว่ า 10 ล้ านบาท ที0ดีไซน์ ขึนM มาพิเศษเพื0อ อัมM -พัชราภา

newswit.com วั นที0 7 มี นาคม 2556 ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า อั ญ ม ณี แ ล ะ เครื0 องประดั บ แห่ งชาติ (องค์ ก ารมหาชน) ร่ ว ม มื อ กั บ ช ม ร ม ผู้ ค้ า อั ญ ม ณี แ ล ะ เครื0 องประดั บ มาตรฐาน ผลั ก ดั น โครงการ Buy With Confidence : BWC เพื อประกาศ ให้ ผ้ ูบริ โภคมั นใจในตั วสิ น ค้ า ที มี ม าตรฐาน และราคาซืGอขายที เป็ นธรรม เมื0 อซื อM สิ น ค้ า จากร้ านค้ า แล ะบริ ษั ทที0 ป ระกอ บกา ร กิ จการอั ญ มณี แ ละเครื0 องประดั บ ที0 มี ตรา สัญลักษณ์ BWC ซึ0งขณะนี มM ี จํานวนกว่ า 563 ราย ที0 เข้ าร่ วมโครงการฯ อาทิ บมจ. แพรนด้ า จิ ว เวลรี0 , บริ ษั ท บิ ว ตีG เ จม ส์ แฟ ค ต อ รี จํ า กั ด, บริ ษั ท แพ น ด อ ร่ า โพรดักชัน จํ า กั ด ฯลฯ โดยจะจั ดงานแถลง ข่ าวในวันที0 13 มี นาคม 2556 ณ lifestyle hall ชั Mน 2 ศู น ย์ ก ารค้ าสยามพารากอน มี ก าร พู ด คุ ย จากเหล่ า ผู้ บ ริ ห ารร้ านเพชร และ เซเลบริ ตี Mช0 ื อดั ง ในการเลื อกเพชรอย่ าง มี คุณภาพ รวมถึงแฟชั0นโชว์ จากสถาบันฯ

PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

ปิ ด ครังก่อน 10.50 0.820 10.50 14.00 26.00

ราคา เปิ ด 10.60 0.844 10.90 14.00 26.00

ราคา ปิ ด 10.50 0.797 10.50 13.90 26.00

เปลียน ปริ มาณ แปลง ซือขาย(หุ้น) 1,708,200 -0.023 4,538,000 12,000 -0.10 315,217 221,800

มูลค่ า การซือขาย 18,006,670 3,615,666 127,970 4,172,759 5,747,350

แฟชั0น

ปิ ดที (จุด) 737.98

มูลค่ า (ล้ านบาท) 43,859

เปลียนแปลง (จุด) -0.51

ตลาดหลักทรัพย์

1,577.9265

68,483.81

+10.73

0ดั ชนีหลักทรัพย์

ทีมา : นสพ.ข่ าวหุ้น

PRANDA POISED FOR GLOBAL STANCE www.floroscent.com: February 26th 2013 Pranda group - Thailand’s leading jewelry manufacturer – reaffirms its leading global presence with its fullyintegrated and complete service that offers true mass craftsmanship in jewelry products. Stepping into the 40th year of operations, Pranda Group is regarded as a pioneer of mass craftsmanship jewelry who can achieve the mass production of commercialized jewelry embellished with meticulous details of the fine jewelry work. By focusing on the quality of its products, the company aims to be a strong alliance for its international partners through its vision as a world’s leading alliance for jewelry business that enables the valued partners to achieve the mutual growth and success. “We are the first jewelry maker to achieve such a long-standing contradict in jewelry making,” says Mr. Chanat Sorakraikitikul, Executive Director, Pranda Group. Read more: http://floroscent.com/newsdetails.php?id=98


ปั จจัยที0ส่งผลต่ อราคาทองคํา นสพ.ผู้ จัดการรายวั น วั นที0 12 มี นาคม 2556

ทุกคนที0ต้องการลงทุ น ในทองคํ า คงอยากจะรู้ ว่ า เมื0 อใดที0 ราคาทองคํ า จะขึ นM เมื0 อใดที0 ร าคาทองคํ า จะลง น่ าจะเป็ น ประโยชน์ แก่ ผ้ ูท0 ีกําลังศึกษาทําความเข้ า ใจเพื0 อเข้ า มาลงทุ น ทองคําไม่ มากก็น้อย โดยในปั จจุบันการลงทุนในทองคํ า เพื0 อ สร้ างผลตอบแทนได้ รับความนิ ย มมากขึ นM ราคาทองคํ า จึ งมี ความผั น ผวนมากขึ นM ตามปริ ม าณการลงทุ น และการเก็ ง กําไรจากผู้ลงทุน ปั จจัยหลักที0มีผลต่ อการเปลี0 ย นแปลงของ ราคาทองคํา สาเหตุแรกคือ ค่ าเงินดอลลาร์ สหรั ฐ เนื0 องจาก ราคาทองคําถูกกําหนดให้ ซือM ขายอยู่ในรู ปเงินดอลลาร์ สหรั ฐ ดังนั Mนราคาทองคํ า จึ งแปรผกผั น กั บ ค่ า เงิ น ดอลลาร์ ไปโดย ปริ ยา ย นั0 นคื อถ้ า ดอ ลล า ร์ แ ข็ ง ร า คา ทอ ง จะ ลด ล ง อีกประเด็นหนึ งคือ การขาดความเชือมั นในสกุลเงินดอลลาร์ หลังจากวิก ฤตสหรั ฐ ฯ ทํ า ให้ ค่า เงิ น ดอลลาร์ สหรั ฐ อ่ อนค่ า ส่ งผลให้ ประเทศต่ างๆ ที0 ถื อครองเงิ น ดอลลาร์ ในฐานะทุ น สํารองระหว่ างประเทศมี มูลค่ าลดลงด้ วยเช่ นกัน

ปั Mนดีไซเนอร์ ไทยรั บเออีซี นสพ.ผู้ จัดการรายวั น วั นที0 12 มี นาคม 2556 สําหรั บอุตสาหกรรมแฟชั0 น เช่ น เครื องนุ่ งห่ ม สิ งทอ อั ญ มณี แล ะเ ค รื อ ง ปร ะ ดั บ เค รื อง หนั ง แล ะ เค รื อง เ รื อ น เ ป็ น อุตสาหกรรมที0มีความสําคัญต่ อเศรษฐกิจและการจ้ า งงานของ ไทยเป็ นอย่ างยิ0ง โดยจะเห็ น ได้ จากมู ล ค่ า การส่ งออกที0 อยู่ ใ น อั น ดั บ ต้ นๆ มาโดยตลอด ดั ง นั M น กระทรวงอุ ตสาหกรรมจะ ผลักดัน อุ ตสาหกรรมแฟชั0 นให้ เ กิ ดการพั ฒ นาอย่ า งต่ อเนื0 อง เพื0อรองรั บนโยบายการรื อM ฟื M นโครงการ กรุ งเทพฯ เมื องแฟชั0 น เพื0อเตรี ยมความพร้ อมผู้ประกอบการไทย เพื0 อเข้ า สู่ ตลาดใน ภู มิ ภา คแ ล ะต ลา ดโ ล ก อี ก ทั M ง ใ นอ นา คต ก รม ส่ ง เส ริ ม อุตสาหกรรมจะเร่ งพัฒนาดีไซเนอร์ ในทุ ก ๆกลุ่ ม อุ ตสาหกรรม ต่ อไป รายงานข่ า วจากกระทรวงอุ ตสาหกรรม แจ้ งว่ า ความ คืบหน้ าการศึกษารู ปแบบของโครงการกรุ งเทพฯเมื องแฟชั0 น กระทรวงอุตสาหกรรมได้ จัดสรรงบประมาณดําเนิ นการในปี 56 วงเงิน 100 ล้ านบาท สําหรั บ รู ป แบบกรุ งเทพฯเมื องแฟชั0 นใน ครั Mงนี M จะปรั บ ปรุ งเป้ าหมายจากโครงการเดิ ม ที0 เ น้ นกลุ่ ม คน ระดั บ กลางถึ ง ระดั บ สู ง มาเป็ นครอบคลุ ม ทุ ก ระดั บ มากขึ Mน ตังM แต่ ระดับล่ างไปจนถึงระดับสูง

.

อั ตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ

.

สกุลเงิน

ราคารับซื อM

ราคาขาย

ตั€วแลกเงิน & ดร๊ าฟ

โอนเงิน

ราคาขาย ตั€วแลกเงิน &โอนเงิน

USD: 50-100

29.20

29.85

29.35

29.45

29.70

GBP (UK)

43.37

44.76

43.68250 43.79750

44.35750

EUR (Euro Zone)

38.04

39.06

38.19875 38.29000

38.78750

JPY (Japan: 100)

30.05

31.24

30.32000 30.39125

30.93875

HKD (Hong Kong)

3.73

3.92

3.77750

3.79000

3.83625

CNY (China)

4.39

4.92

4.66625

4.70750

4.83000

ธนบัตร

ราคารับซื อM

precious Stones Bangkok Post March 9th 2013

นสพ.ข่ าวสด วั นที0 9 มี นาคม 2556 เมื0 อเ ร็ วๆ นี M น .ส. เบญ จวร รณ อ่ านเ ปลื0 อ ง ผ วจ. ตรา ด เ ป็ น ป ร ะ ธ า น เ ปิ ด ศู น ย์ ก า ร ท่ อ ง เ ที0 ย ว เ มื อ ง อั ญ ม ณี (ตํานานทับทิมสยาม) สําหรั บเมื องอัญมณี แห่ งนี ตM ั Mงอยู่ บ นพื นM ที0 เหมื องพลอยเก่ า เนื Mอที0 ก ว่ า 10 ไร่ การจั ดสร้ างเมื องอั ญ มณี นั กท่ องเที0ยวจะได้ เรี ยนรู้ ประวัติการทําเหมื องพลอยและตลาด ค้ าพลอยในอดีต ผ่ านหุ่นขีผM ึงM ไฟเบอร์ กลาส

A vendor wears rings with garnet stones at his shop in Souqal-Melh marketplace in Sanaa, Yemen on Thursday. Yemen is known for its trade and production of garnet, that come in a variety of colours and are usually extracted from mountains in the country. A piece of garnet stone may cost up to $1,000.


ทีดอี าร์ ไอ สอนมวยแก้ บาทแข็ง

หน้ าสาธารณะทะลุ 5 ล้ านล้ าน

นสพ.บ้ านเมื อง วั นที0 12 มี นาคม 2556

นสพ.ข่ าวสด วั นที0 12 มี นาคม 2556

ดร.ฉลองภพ สุ สั งกรณ์ กาญจน์ อดี ตรั ฐ มนตรี ว่า การ กระทรวงการคลัง นั กวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิ จัย เพื อ การพั ฒ นาประเทศไทย (ที ดีอาร์ ไอ) เปิ ดเผยในงาน เสวนาสาธารณะ ในหั วข้ อ “ค่ า เงิ น บาทกั บ โครงสร้ าง เศรษฐกิจระยะยาว” ว่ า การดําเนิ นนโยบายทางการเงิ น ควรใช้ เครื0 องมื อต่ างๆ ที0หลากหลาย ไม่ ใช่ เพียงเน้ น ไปที0 การใช้ อัตราดอกเบียM เป็ นหลั ก อย่ า งที0 ผ่ า นมา อุ ป สรรค หลักสําหรั บโครงสร้ างเศรษฐกิ จของไทยคื อการพึ0 งพิ ง การส่ งออกที0สูงมาก โดย ดร.ฉลองภพระบุว่า หลังวิ ก ฤติ เศรษฐกิ จปี 2540 ประเทศไทยพึ0 งพิ งภาคต่ า งประเทศ สูงขึนM อย่ างมาก โดยดัชนี ในปี 2011 การส่ งออกของไทย มี สัดส่ วนเพิ0มขึนM ถึง 75% ต่ อจีดีพี โดยที0 ก่ อนหน้ าวิ ก ฤติ มี สั ดส่ วน เพี ยง 45% เ ท่ า นั M น ด้ วย เห ตุ นGี อั ตร า แลกเปลียนจึงมี ผลต่ อภาคการส่ งออกของไทยเพิ มขึG น เรื อยๆ และได้ รับผลกระทบทางลบจากภาวะเงิ น ทุ น ไหล บ่ าเข้ าประเทศ ปริ ม าณและความผั น ผวนของเงิ น ทุ น ไหลเข้ า ระยะสัG น เพิ มสู งขึG น อย่ า งต่ อเนื อง โดยเฉพาะ อย่ างยิ0งในยามที0นักลงทุนหันมาลงทุนในตลาดเกิ ดใหม่ เช่ นประเทศไทย แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น เงิ น ทุ น ระยะสั Mน เหล่ า นี Mส ร้ างความผั น ผวนให้ กั บ เศรษฐกิ จส่ วนรวม เพรา ะสา มาร ถไหล ออก ได้ อ ย่ างร วดเ ร็ วเ ช่ นกั น เครื0 องมื อในการดูแลนั Mนไม่ ควรใช้ แค่ ดอกเบียM เพีย งอย่ า ง เดีย ว เครื0 องมื อนโยบายทางการเงิ น อื0 น ๆ ที0 ส ามารถ นํ ามาใช้ ได้ เช่ น การบริ หารอัตราแลกเปลียน ซึ0งธนาคาร กลางสามารถเข้ าไปซือM หรื อขายเงินตราต่ างประเทศเพื0 อ บริ ห ารอั ตราแลกเปลี0 ย นได้ ซึ0 งหลายประเทศก็ ได้ ทํ า เช่ นนี M สุดท้ ายคือ มาตรการควบคุมเงินทุนเคลือนย้ าย

น.ส.จุฬารั ตน์ สุ ธีธร ผู้ อํา นวยการสํ า นั ก งานบริ ห ารหนีG สาธารณะ (สบน.) เปิ ดเผยว่ า สถานการณ์ หนี สM าธารณะคง ค้ างล่ า สุ ดสิ นM เดื อนม.ค.2556 อยู่ ท0 ี 5.040 ล้ า นล้ า นบาท คิ ด เป็ น 44.06% ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เมื0 อเปรี ยบเทียบกับเดือนธ.ค. 2555 หนี Mส าธารณะ เพิ0 ม ขึ นM 79,053.40 ล้ านบาท เนื0 องจากรั ฐ บาลก่ อหนี M เพิ0 ม ขึ Mน จากการกู้ เ พื0 อชดเชยการขาดดุ ล งบประมาณ และผลของการเปลี0ยนแปลงอัตราแลกเปลี0 ย นทํ า ให้ ย อด หนี คM งค้ างในรู ปเงินบาทลดลง ส่ งผลให้ ก ารเบิ ก จ่ า ยและ ชําระคืนหนี สM กุ ล เงิ น ต่ า งๆ เพิ0 ม ขึ นM รวมทั Mงรั ฐ บาลได้ คําM ประกันสถาบันการเงินที0ดําเนิ นงานตามนโยบาย โดยเป็ น หนี ขM องรั ฐ บาล 3.531 ล้ า นล้ า นบาท เพิ0 ม ขึ นM 14,778.78 ล้ า นบาท และหนี M รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที0 เป็ นสถาบั น การเงิ น ที0 รั ฐบาลคํ Mา ประกั น 438,465.57 ล้ านบาท เพิ0 มขึ Mน 73,901.47 ล้ านบาท

ทองปิ ดบวก 1.1 ดอลลาร์ นสพ.โพสต์ ทูเดย์ วั นที0 12 มี นาคม 2556 สั ญ ญาทองคํ า ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่ งมอบเดือนเม.ย.เพิ0มขึนM 1.1 ดอลลาร์ หรื อ 0.07% ปิ ดที0 1,578 ดอลลาร์ /ออนซ์ ซึ0 งเป็ นระดั บ สู งสุ ดนั บ ตั Mงแต่ วัน ที0 28 ก.พ.ปี นี M สัญญาทองคําดีดตัวขึนM เพราะได้ แรงหนุ น จาก สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ สหรั ฐ ที0 อ่อนค่ า ลง โดยดั ช นี ดอลลาร์ ซึ0งเป็ นมาตรวัดเงินสกุลดอลลาร์ ในตระกร้ าเงิน เมื0 อเที ย บ กั บ สกุ ล อื0 น ๆ ร่ วงลงแตะระดั บ 82.707 จุ ดเมื0 อวานนี M นอกจากนี M สั ญ ญาทองคํ า ยั งได้ รั บ ปั จจั ย บวกหลั งจาก กระทรวงแรงงานสหรั ฐเปิ ดเผยว่ า ตัวเลขการจ้ างงานนอก ภาคการเกษตรเพิ0มขึนM 236,000 ตําแหน่ งในเดือนก.พ.

วิกฤตยูโรกําลังจะกลับมา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วั นที0 11 มี นาคม 2556 ผลการเลือกตังM ของอิตาลีท0 ีผ่านมาเมื0 อเร็ วๆ นี M แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การกลั บ มาของวิ ก ฤตการเงิ น ยุโรปอยู่ไม่ ไกล ยังไม่ มีปัญหาไหนเลยในกลุ่มประเทศผู้ใช้ เ งิ น สกุ ล ยู โ ร (ยู โ รโซน) ที0 ได้ รั บ การ แก้ ไขอย่ างเด็ดขาด และบางคนยังตังM คําถามว่ า ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) อาจจํ า เป็ นที0 จะต้ อง เข้ าแทรกแซงอีกครั Mงหรื อไม่ มาริ โอ ดรากี ประธานอีซีบี กล่ าวว่ า "เรื0 องเลวร้ ายที0สุด" ของวิ ก ฤต ยูโร ผ่ านพ้ นไปแล้ ว แต่ จากการที0ผ้ ูมีสิทธิเลือกตังM ปฏิเสธไม่ ให้ ข้ อเสนอของนโยบายปฏิ รู ป ใน ปั จจุบันได้ รับเสียงข้ างมากอย่ างชัดเจนและหยิบยื0นโอกาสในการคั ม แบ๊ ก ทางการเมื องให้ กั บ อดีตนายกรั ฐมนตรี ซิลวิโอ แบร์ ลุสโคนี ของอิตาลีทําให้ วิกฤตกลับมาอีกครั Mง

เซ็นทรั ลซือM ห้ างสแกนดิเนเวีย “อิลลุ ม” นสพ.กรุ งเทพธุ รกิจ วั นที0 12 มี นาคม 2556 “เซ็นทรั ลรี เทล” ซือM กิจการห้ างสรรพสินค้ า “อิลลุม” ประเทศเดนมาร์ ก ทุ่ม 2 พันล้ านยกเครื0 อง ใหม่ รั บศักยภาพทําเลเกรดเอยนชอปปิ งสตรี ท ศูนย์ กลางกําลังซือM ชาวสแกนดิ เ นเวี ย เตรี ย ม เม็ ดเงินพร้ อมนั บหมื นM ล้ านลุยซือM กิจการยุโรป อีก 1-2 แห่ งปี นี เM น้ น เอกลั ก ษณ์ เฉพาะฉี ก แนว คู่แข่ ง สานยุทธศาตร์ “Collection of Stores” มั0 นใจดันรายได้ ต่างประเทศพุ่งเท่ าตัวใน 4 ปี ทะลุ 4 หมื0 นล้ าน นายทศ จิริวัฒน์ กรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริ ษัท เซ็ น ทรั ล รี เ ทล คอร์ ปอเรชั น จํากัด หรื อ ซีอาร์ ซี ผู้บริ หารเครื อข่ ายกิจการค้ าปลี ก รายใหญ่ ของไทยและเอเชี ย ตะวั น ออก เฉี ย งใต้ เปิ ดเผยว่ า ได้ เ ข้ า ซื อM กิ จการห้ า งสรรพสิ น ค้ า อิ ล ลุ ม (ILLUM) ประเทศเดนมาร์ ก นั บเป็ นหนึ0 งในห้ างที0มีช0 ือเสียงในกลุ่มชาวสแกนดิ เ นเวี ย โดยเตรี ย มงบประมาณกว่ า 2,000 ล้ านบาท ทําการปรั บปรุ งห้ างอิลลุ ม ครั M งใหญ่ ทั Mงด้ า นภาพลั ก ษณ์ ตํ า แหน่ งและกลยุ ท ธ์ ท าง การตลาด หรื อรี -โพสิช0 ันนิ0 ง และรู ปโฉมทังM ภายในและภายนอก ภายใต้ คอนเซปต์ “ลั ก ชั วรี0 ดีพาร์ ทเม้ นท์ สโตร์ ” เพื0อสร้ างความโดดเด่ น รองรั บ ความต้ องการของกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ าหมาย ท้ องถิ0นและนั กท่ องเที0ยวทั0วโลก News Clipping: เป็ นบริ การข่ าวซึงสรุ ปจากหน้ าหนั งสื อพิมพ์ โดยดําเนินการจัดส่ งทุกวันทําการ เวลาประมาณ 13.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์ โหลดได้ จาก Intranet ของฝ่ ายประชาสั มพันธ์

สอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ที ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ : โทร.131, 132,133

Newsclipping 12-3-2013  

Newsclipping 12-3-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you