Page 1

Online Thursday, July 11, 2013

k0

News Clipping ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรูปพรรณ

รั บซือ ขายออก 18,850 18,950 18,571 19,350

ทีมา : www.goldtrader.or.th

Spot Ask Gold Price 1,290.05 Silver 20.14 Platinum 1,408.00 Palladium 729.00 ทีมา: www.thebulliondesk.com

Pranda Jewelry Plc.

ราคานํ า มั น (บาท/ลิ ตร) ดีเซล เบนซิ น 95 แก๊ สโซฮอล์ 91 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E20 แก๊ สโซฮอล์ 95 E85

29.99 47.45 37.48 39.93 34.98 23.48

ทีม า : www.pttplc.com

เครื%องประดับสุ ดหรู...เซตสุ ดพิเศษ นสพ.สยามดารา วัน ที% 11 กรกฎาคม 2556 แพนดอร่ า (PANDORA) แบรนด์ เครื องประดั บหรู จ ากเดนมาร์ ก เอ าใจ คนรั กจิ วเวลรี% กั บ 2 เซตสุ ดพิ เศษ “MINI STARTER SET” ให้ คุ ณ สาวๆ ได้ ร้อยเรี ยงเรื% อ งราวความประทับใจผ่ า นเม็ดชาร์ มและสร้ อยข้ อมือสุดเก๋ ในสไตล์ ท% ีเป็ นคุ ณ ในราคาสบายกระเป๋ า เซต A ประกอบด้ วย 1 Chain 1 Charm สร้ อยข้ อมื อ ส ายเงิ น กั บ 1 เม็ ด ชาร์ ม ในร าคา 3 ,600 บาท, เซต B ประกอบด้ วย 1 Chain 1 Charm 2 Clips สร้ อ ยข้ อ มือสายเงิน กั บ 1 เม็ดชาร์ ม และ 2 คลิ ป ในราคา 5,760 บาท โดยสามารถเลื อ กเม็ดชาร์ ม ในแพ็กเกจสุ ดพิ เศษนี ไ ด้ หลากหลายสไตล์ ท% ี ค ุณชอบ

ราคาเปลี ยนแปลงของหุ้นในตลาดหลั กทรัพย์: ณ วันที 10 ก.ค. 2556 หลักทรั พ ย์ ปิ ด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE ดัชนี หลั กทรัพย์ แฟชัน ตลาด หลั กทรัพย์

ราคา ครังก่อน เปิ ด 7.90 7.95 0.576 0.576 11.90 11.80 11.80 24.90 24.90 ปิ ดที (จุด) 671.52 1,388.41

ราคา เปลีย น ปริมาณ มูลค่ า ปิ ด แปลง ซือ ขาย(หุ้น ) การซือขาย 7.90 313,000 2,469,785 0.600 0.024 582,000 349,157 11.70 -0.10 4,800 56,600 23.50 -1.40 98,300 2,360,830 มูลค่ า เปลียนแปลง (ล้านบาท) (จุด) 4,971 -0.48 46,359.97

-10.28

ทีมา : นสพ.ข่ าวหุ้ น

อัตราแลกเปลี ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ธนบัตร

ราคารับซือ

M สกุล เงิน ราคารับ ซือ ราคาขาย ตั&วแลกเงิน ดราฟ USD: 50-100 30.65 31.30 30.80 GBP (UK) 46.27 47.69 46.57000 EUR (Euro Zone) 40.18 41.22 40.37125 JPY (Japan: 100) 30.90 32.19 31.09625 HKD (Hong Kong) 3.90 4.09 3.96250 CNY (China) 4.69 5.21 4.96375

โอนเงิน

ราคาขาย ตัMวแลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

30.90 46.69250 40.46750 31.17000 3.97625 5.00750

31.15 47.26750 40.97500 31.73125 4.02250 5.11875

Tropical Paradise นสพ.โพสต์ ทูเดย์ วันที% 11 กรกฎาคม 2556 ทรอปิ คอล พาราไดส์ จีช าร์ มคอลเลกชันใหม่ จ ากสวารอฟสกี (Swarovski) ที%ไ ด้ แรงบันดาล ใจมาจาก บรรยากาศการท่ องเที%ยวประเทศต่ างๆ ของอเมริกาใต้ มาในสีสันที%สดใสและจัดจ้าน สร้ างสรรค์ขนึ โดยใช้ ลู ก ปั ดคริ สตัล ทีมีการเคลื อ บเงาป้ องกั น มีการใช้ ลูกปั ดดํากับเชือกทีเ ข้ากั น ลูกปั ดสีส้มกับเชือกสีชมพู และ ลู ก ปั ดสี นํ าเงินกั บเชื อกสี เขี ยว ชิน งานตกแต่ งด้ วยโลหะเคลื อบแพลเลเดีย มงามหรู ผู้สวมใส่ สามารถปรับ สร้ อยให้ พอดี กับขนาดของข้ อมื อ จึช าร์ มห้ อยประดับ บนสายสร้ อยอย่างแน่ นหนาด้วยระบบปิ ดล็ อกแบบ ใหม่ แต่ ล ะชิน ทอประกายเจิดจรั สด้ ว ยคริ สตั ล ขนาดเล็ กในเฉดสี แ บบไล่ โทน ประดับฝั ง โดยใช้ เทคนิ คการฝั งแบบพาเว่ ร่ ว มกั บการเคลื อบเงาสี สั ต ว์ ในลุ่ มนํ า อะเมซอนไม่ ว่า จะเป็ นเต่ า นกเงื อ ก ปลา นก ตุ๊กแก และผี เสื อ แล้ วก็ ม้ านํา นกฟลามิงโก ปลาดาว ปู หอยสังข์ ฯลฯ ให้ ผ้ ู สวมใส่ ได้ ส นุ ก กั บ การ Mix & Match และสร้ างสรรค์ รูป ลั กษณ์ใ นแบบฉบับ ของตนเอง

Pop-Up สัตว์ ส วยงาม นสพ.โพสต์ ทูเ ดย์ วันที% 10 กรกฎาคม 2556 เครื องประดับสวยงาม ภายใต้ แบรนด์ “กู๊ ดอาร์ ฟเตอร์ ไนน์ ” จาก 2 ดีไซเนอร์ ร่ ุ นใหม่ ที%ได้แรงบันดาลใจ จากประสบการณ์ ใ นชี วิตประจํา วั น บวกกั บความชื% นชอบในรู ปร่ างของสั ตว์ จึ งผลิ ตเค รื% องปร ะดั บ ทัง แหวน ต่ างหู สร้ อย ทีมีรู ปหน้ าสั ตว์ ประดับไว้ ด้า นบน แสนเก๋ ไก๋ จนเป็ นที%ช% ื นชอบของลู กค้ า ต่ า งชาติ ที%มาช็อ ปปิ  งตลาดนัด สวนจตุ จักร


Thursday, July 11, 2013

Page 2

สีสัน อัญมณี : เครื%อ งประดับเงิน ความงามที%ไม่ เ คยหลับ นสพ.โพสต์ ทูเ ดย์ วันที% 10 กรกฎาคม 2556 เครื% องประดับเงิ น ได้ รั บความนิ ยมเพิ% มสู ง ขึน มานานหลายปี แล้ ว แต่ ส% ิ งที%น่า ประหลาดใจคือ ภาพลั ก ษณ์ ท% ีเปลี% ยนแปลงไป มีพั ฒนาการด้ า นการออกแบบและการสร้ างแบรนด์ ไม่ ได้ เพีย งแค่ เจาะกลุ่ มเป้าหมายซึ%งเป็ นแค่ คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เหมือนที% ผ่ านมา จากที%ค นมอ งว่ า เป็ นเครื% อ งประดั บราคาไม่ แพง และมีคุณภาพตํ%า มาเป็ นสินค้าสําหรับผู้ ท%ชี %นื ชอบแฟชั%นและเน้ นความ มีสไตล์ เป็ นของตัวเอง เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ท% ีมีคุณค่ า และหรู หรา Pastiche ผู้ เชีย วชาญด้ า นเครื องประดับเงิน สเตอร์ ลิ ง พบว่ า ถ้ าวางแบรนด์ มาเป็ นอย่ างดี และมีการออกแบบสิ นค้ าเป็ นเอกลั ก ษณ์ เครื% องประดับเงิน ก็ จะเป็ นสินค้ าที%ได้รับความนิยมได้ ไม่ ยากนั ก Barlerin จาก SPS กล่ า วว่ า กิ จการต่ างๆ กํ าลั งมองหาความสํ าเร็ จ และพยายามดึงดู ดผู้ บริ โภคในวงกว้ างมากยิ%ง ขึน ผ่ านการนําเสนอ เครื% องประดับเงิ น สํ าหรั บตลาดระดับบน ซึ% ง มักตกแต่ ง ด้ ว ยเพชร ผลงานการออกแบบของเหล่ าดีไซเนอร์ สมัยใหม่ในการออกแบบเครื% องประดับเงิน มีการเพิ%มแซปไฟร์ และเพชร รวมทัง อัญมณีชนิ ดต่ า งๆ เข้ าไปในงานเครื% อ งเงินด้ วย ทํา ให้ เกิ ด ความหรู หรา ความงาม และยัง ย่ อมเยากว่ าการใช้ โลหะมีค่ า ชนิ ดอื% น ๆ เงิ นช่ ว ยให้ นักออกแบบใส่ ลู กเล่ นและความลื% นไหลลงไปในชิน งาน และเน้ นลักษณะของเพชรได้ มากยิ%งขึน ซึ%งไม่จําเป็ นต้ องใช้ เพชรสี ขาวบริ สุ ทธิ~ เพียงอย่ างเดี ย ว หากสามารถใช้ เพชรมีมลทิน เพชรสี ข่ ุ นมาปรั บใช้ ใ นตัว เรื อนได้ หรื อแม้ แ ต่ การ ใช้ อัญมณีต่า งๆ เข้ า มามีส่วนร่ วม ทัง ที% เป็ นอัญมณีท% ีเ จีย ระไนแล้ ว หรื อ ที% ยั งไม่ ไ ด้ ผ่ าน การ เจี ย ร ะไน อ ย่ างไร ก็ ดี โลหะเงิ น ก็ ไม่ ใช่ ท างเลื อกที% ด ีท% ีสุด สํ า หรั บ การนํ าเพชรขนาดใหญ่ และมี ม ูลค่ า สู งมากมาประดั บ ไว้ เราจึง มักเห็นว่ า เครื% องประดับเงิ น ส่ วนใหญ่ จะตกแต่ ง ด้ ว ยเพชรที% ม ีขนาดเล็ กกว่ า 2 กะรั ต และมีคุณภาพระดับ SI2 ถึง I1 หรื อจะมีการ ใช้ เพชรแบบเหลี% ยมเกสร ที%ใ ห้ ความงามแบบระยิ บระยับ ที%มีขนาดเล็ ก มาประดับรวมกั น ซึ% ง มีข น าดตัง แต่ 0.00 5 ถึ ง 0.03 กะรั ตต่ อ เครื% อ งประดับ แต่ ละชิน

จิวเวลรี% ยอดพุ่งอานิสงส์ ทองราคาดิ%ง นสพ.สยามธุรกิจ วันที% 10-12 กรกฎาคม 2556 บิก จิวเวลรี% ชีท องคํ า ราคาทรุ ด ส่ ง ผลกลุ่ มผู้ ผ ลิ ตเครื% องประดับที%มีท องคําเป็ นส่ วนผสมลดต้นทุน ช่ วยให้ส่งออกง่า ยขึน ขณะที%คาํ สั%งซือเริ  % มทยอยเข้ า มาต้ อนรั บเทศกาลคริ สมาสต์ ปลายปี ด้ า นหอการค้ า ไทยปร ะเมินทิ ศ ทางการส่ ง ออกปี นี ข ยายตัว 3-5% หรื อมีเ ม็ดเงินราว 7.7 ล้ านล้ านบาท นายพรชัย ชื%นชมลดา อดี ต นายกสมาคมอัญมณีไทยและเครื อ งประดับ และประธานกรร มการบริ ษัท พรชัย อิน เตอร์ เนชันแนล จํากัด เปิ ดเผยว่ า สถานการณ์ การส่ งออกอัญมณีแ ละเครื% องประดับในช่ วงครึ% งปี แรกที%ผ่ านมาไม่ ค่อ ยดีนั ก เนื% องจากอั ต ราการบริ โภคทั%วโลกซบเซา อย่ างไรก็ตาม แนวโน้ ม ช่ วงครึ% งปี หลั ง มีท ิศทางสดใสมากขึน เนื% องจากราคาทองคํ าที%ลดตํ%า ลง โดยปั จ จุบันอ ยู่ท% ี 1,225.33 ดอลลาร์ สหรั ฐต่ อทรอยออนส์ ราคา ทองคําที%ร่วงลงมาอย่ างต่ อ เนื% อ ง อาจส่ ง ผลไม่ ดีต่ อผู้ ค้า ทองคํา แต่ เป็ นผล ดดีกับ กลุ่ มผู้ ผลิ ตจิวเวลรี%ท%มี ีทองคําเป็ นส่ วนผสม เนื%องจากจะมีต้นทุนที% ถู กลง และคําสั% งซื อจะมีเข้ า มามากขึ น สํ าหรั บแนวโน้ มการส่ งออกอัญมณีแ ละเครื% องป ระดับช่ ว งครึ% งหลั งของปี 2556 ยังต้องรอดูเศรษฐกิจของ สหรั ฐฯ ซึ% ง เป็ นประเทศผู้ ซ ือ หลั ก ว่ าจะฟื  น ตัวมากน้ อ ยเพียงไหน ในขณะที%ตลาดจีนซึ%งเป็ นตลาดส่ งออกหลักคงจะหดตัวลง เมื%อเทียบกั บปี ที%ผ่านมา สํ าหรั บทิศทางค่ าเงินบาท หากนิ% ง อยู่ในเรต 31.00-31.50 บาทต่ อดอลลาร์ ส หรั ฐ ก็ จะเป็ นผ ลดีต่อ ภาพรวมการส่งออกในช่ วงครึ%งปี หลังอย่างมาก

Buying gold still makes sense despite price collapse Bangkok Post: July 10th 2013 In principle, holding gold is a form of insurance against war, financial Armageddon and wholesale currency debasement. And, from the onset of the global financial crisis, the price of gold has often been portrayed as a barometer of global economic insecurity. So, does the collapse in gold prices – from a peak of US$1,900 (59,600baht) per ounce in August 2011 to under $1,250 at the beginning of July 2013 – represent a vote of confidence in the global economy? To say that the gold market displays all of the classic features of a bubble gone bust is to oversimplify. There is no doubt that gold’s heady rise to the peak, from around $350 per ounce in July 2003, had investors drooling . The price would rise today because everyone had become convinced that it would rise even further tomorrow. Doctors and dentists started selling stocks and buying gold coins. Demand for gold jewellery in India and China soared. Emerging-market central banks diversified out of dollars and into gold. The case for buying gold had several strong components. Ten years ago, gold was selling at well below its long-term inflation-adjusted average, and the integration of three billion emerging-market citizens into the global economy could only mean a giant long-term demand boost.


Thursday, July 11, 2013

Page 3

จัด บางกอกเจมส์ ปลุ กกํา ลังซือ เร่ งดันไทยศูนย์ กลางอัญมณีโลก นสพ.ไทยรั ฐ วันที% 11 กรกฎาคม 2556 นายสมชาย พรจินดารั ก ษ์ ประธานสมาพั นธ์ อ ัญมณีเครื อ งประดับ และโลหะมี ค่ าแห่ งประเทศไทย แ ละนายก สมาค มผู้ ค้ า อั ญ มณี ไ ทยแล ะ เครื องประดับ เปิ ดเผยว่ า วันที% 6-10 ก.ย.นี  บริ ษัทฯ พร้ อมเดินหน้ า จั ดงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั งที% 52 ต่อเนื%อง เพือกระตุ้นยอดการ ส่ งออกสิ นค้ า อัญมณีแ ละเครื อ งประดับ ไทยทัง ปี 56 เติบโต 5% จากปี 55 ทีทํา ได้ 408,00 0 ล้ านบ าท ในภ าวะที% เศ รษฐกิ จ ทั% ว โลกชะลอตั ว ทัง นี ย อมรั บว่ า การยกเว้ นอากรนํ า เข้ าและส่ งออกสิ นค้ าอั ญมณีแ ละเครื% อ งประดับ ที%มาแสดง และจัดจําหน่ ายในงานฯ จะช่วยกระตุ้นให้มยี อดการ สั% งซือ สิ น ค้ ากลุ่ มอั ญมณีแ ละเครื% องประดับเพิ%ม ขึน และช่ วยดันยอดส่ ง ออ กเติบโตได้ ตามเป้ า แทนที%จะติดลบ เพราะปั จจุบันทุกตลาดชะลอการซือ ลง โดยเฉพาะตลาดหลั กที% ส่งอ อกสิ นค้ า อั ญมณีแ ล ะเครื%อ งประดับ เช่น จีน อิ นเดี ย ยุโรป สหรัฐอเมริกา ซึ%ง เประสบปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจ จะมีแค่ 2 ตลาดหลัก คือ ญีปุ่น และรั ส เซียเท่ านั น ที%ยัง ดีอยู่

ศูนย์ วิ จยั ทองคาดราคาทองคําลงถึงสิ น ปี ตํ%าสุ ดบาทละ 17,000 นสพ.สยามธุรกิจ วัน ที% 10-12 กรกฎาคม 2556 นายกมลธัญ พรไพศาลวิ จิต ผู้ อํา นวยการศู น ย์ วิจั ยทองคํา กล่ าวว่ า จากการสํ า รวจความคิดเห็นจากผู้ค้าทองคํารายใหญ่ 6 แห่ ง มีความเห็นตรงกัน ว่ า ราคาทองคํ า ในช่ วงครึ% ง ปี หลั ง จะอยู่ร ะหว่ าง 1,300-1,400 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ต่ อออนซ์ โดยมีกรอบบนที% 1,520 ดอลลาร์ สหรั ฐต่ อออสซ์ กรอบล่ างที% 1,150-1,050 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ โดยมีปัจจั ยหลั ก มาจากการชะลอการใช้ มาตรก ารอัดฉีด สภาพคล่ อ ง (QE) ของสหรั ฐฯ ซึ%งทิศทางของค่าเงินบาท การขายของกองทุ น ขนาดใหญ่ เศรษฐกิ จ เอเชียที% เริ% มมีการชะลอตัว และการเก็ งกํ า ไรในตลาด รวมทัง ความต้องการทองคําของจีน และอินเดียจะ ลดลง โดยราคาทองคํ ายั งเป็ นขาลงถึ งสิ นปี และจะปรั บขึ น ในช่ วง 1-2 ปี ข้ า นหน้ า ขึน กั บสถานการณ์ เศรษฐกิจโลก และความชัดเจนเกี%ยวกับการ ถอนมาตรการ QE

News Clipping: เป็ นบริก ารข่า วซึ!งสรุปจากหน้าหนังสื อพิ มพ์ โดยดําเนินการจัดส่งทุ กว ันทํ าการ เวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์โหลดได้จาก Intranet ของฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ มเติมได้ที ฝ่ ายประชาสั มพันธ์: โทร.131, 132,133

Newsclipping 11 7 2013  
Newsclipping 11 7 2013  
Advertisement