Page 1

PRANDA

News Clipping Thursday, April 11, 2013

ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรู ปพรรณ

นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วั นที1 11-13 เมษายน 2556

รั บซื0อ ขายออก 21,400 21,087

21,500 21,900

Ask 1,560.85 27.63 1,530.00 721.00 งูพนะ คฑา

เพชรคุ ณภาพ นสพ.ทันหุ้น วั นที1 11 เมษายน 2556

พรี ม่ าโกลด์ (PRIMA GOLD) ผู้ จั ดจํ า หน่ าย เครื1 องประดับทองคํารู ปพรรณที1มีลวดลายวิ จิตร งดงาม โดดเด่ นด้ วยดีไซน์ เอกลั ก ษณ์ เฉพาะตั ว งู พั น ค ฑ า ทํ า จ า ก ท อ ง คํ า ป ร ะ ดั บ ไ ข่ มุ ก ใช้ เ ป็ นเครื องประดั บ ทองคํ า ดี ไซน์ แปลกใหม่ ในสไตล์ โมเดิ ร์ นอาร์ ต โดดเด่ นด้ วยดี ไ ซน์ จากเนื อN ทองคําบริ สุทธิl 99.9% พบกับโปรโมชั1 น สุดพิเศษ ที1เคาน์ เตอร์ พรี ม่าโกลด์ ทุกสาขา

นสพ.ทันหุ้น วั นที1 10 เมษายน 2556

นางสาวอั ญ รั ต น์ พรประกฤต ประธาน เจ้ าหน้ าที บริ ห ารด้ า นการเงิ น บมจ.ยู บิ ล ลี เ อ็ น เ ต อ ร์ ไ พ ร ส์ เ ปิ ด ตั ว ค อ ล เ ล ก ชั1 น The Excellence 2013 Fiora ตอกยํ าN คุ ณ ภาพ สินค้ า ตั0งเป้ายอดขาย 1,500 ล้ านบาท

นางสาวอั ญ รั ต น์ พรประกฤต ประธาน เจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงิ น บริ ษัท ยู บิ ล ลี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํา กั ด (มหาชน) เปิ ดเผยว่ า บริ ษัทเปิ ดตัวเครื องประดับเพชรคอลเลกชั น “ดิ เอ็ ก ซ์ เซลเล็ น ซ์ 2013” 2 ดี ไ ซน์ ใหม่ แหวนเพชรรุ่ น Alesia ตั วเรื อนทองคํ า ขาว นํ0 าหนั ก 0.30 กะรั ต และแหวนเพรชรุ่ น Firoa ประดับเพชร 7 เม็ ด พร้ อมจั ดทํ า แคมเปญ Triple Excellence Privilege มอบสิ ท ธิ พิ เ ศษ ให้ กับลูกค้ าโดยร่ วมกับบัตรเครดิตกสิก รไทย จัดโปรโมชั1นผ่ อน 0% นาน 10 เดื อน พร้ อม รั บฟรี บัตรกํานั ลเงินสดห้ างเซ้ นทรั ล มู ลค่ า 6 พันบาท โดยบริ ษัทตังN เป้ าที1 จะเพิ1 ม ยอดขาย ในคอลเลกชั1นนี N 15 % จากเดิม 10 % โดยปี นี ตN ังN เป้าที1จะมี ยอดขาย 1.5 พันล้ านบาท

ปิ ด ครังก่อน 9.50 0.740 10.80 14.00 24.90

ราคา ราคา เปลียน ปริ มาณ เปิ ด ปิ ด แปลง ซือขาย(หุ้น) 9.50 9.45 -0.05 718,800 0.763 0.763 +0.023 930,000 24.80 25.75 +0.85 207,400

มูลค่ า การซือขาย 6,693,245 710,028 5,184,880

แฟชั1น

ปิ ดที (จุด) -

มูลค่ า (ล้ านบาท) -

เปลียนแปลง (จุด) -

ตลาดหลักทรัพย์

1,490.25

43,497.88

+19.53

ดั ชนีหลักทรัพย์

ทีมา: www.thebulliondesk.com

เปิ ดตัว

หลักทรัพย์ PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

ราคาไม่รวมค่ากํ าเหน็จ ที มา : www.gold trader.or.th

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

ราคาเปลี ยนแปลงของหุ ้ นในตลาดหลั ที 102556 เม.ย. 2556 ราคาเปลียนแปลงของหุ ้ นในตลาดหลั กทรักพทรั ย์ :พย์ณ :วันณทีวั4นม.ค.

ทีมา : นสพ.ข่ าวหุ้น

Tropical PARADISE Bangkok Post: April 11th 2013 Swarovski, the world leader in precision-cut crystal jewellery, takes fashionistas and jewellery lovers on an exotic journey to “Tropical Paradise” this season with the house’s stylish spring/summer 2013 collection. “The Tropical Paradise Spring/Summer 2013 collection-was strongly influenced by my travels in Brazil and Mexico, where I discovered intense creative energy and joie de vivre,” said Nathalie Colin, Swarovski’s Latin America creative director. “This collection reflects the optimism of these countries, turning away from the melancholy that prevails in Europe.” The collection is inspired by the diversity and exuberance of South America. Our journey takes us from the celebratory atmosphere of-


ตลาดทองญี1 ปุ่นคึก แห่ ขายรั บเยนอ่ อน นสพ.มติชน วั นที1 11 เมษายน 2556 เมื1 อวันที1 9 เมษายน วอลสตรี ท เจอร์ นั ล รายงานว่ า ผลจาก การที1ค่าเงินเยนต่ อดอลลาร์ ได้ อ่อนตัว ส่ งผลให้ ร าคาทองคํ า ใน ตลาดของญี1 ปุ่ นเพิ1 มสู งขึ Nน ถึ ง 4.8 % ภายในสั ป ดาห์ เ ดี ย ว ทั0งๆ ทีราคาทองคําในตลาดโลกก็ ได้ อ่อนตั วลงด้ วย และราคา ทองคําในตลาดกลางทีกรุ งโตเกียวก็เพิมขึ0นพรวดเดียวถึง 6.8% Rio de Janeiro’s legendary carnival to the authentic and natural universe of the Amazon rainforest. It ends on the other side of the continent in Acapulco, the kingdom of glamour and jubilation. Signature Swarovski techniques such as Pointiage, faceting, and pave setting are evident throughout the collection, which is further enhanced using combinations of new materials such as leather, chains in different metals, resin, and cotton cords.

.

อั ตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ

.

สกุลเงิน

ราคารับซื อN

ราคาขาย

ตั|วแลกเงิน & ดร๊ าฟ

โอนเงิน

ราคาขาย ตั|วแลกเงิน &โอนเงิน

USD: 50-100

28.60

29.25

28.75

28.85

29.10

GBP (UK)

43.72

45.12

44.01500 44.13000

44.70000

EUR (Euro Zone)

37.32

38.33

37.49250 37.58250

38.07500

JPY (Japan: 100)

28.64

29.77

28.76750 28.83500

29.36500

HKD (Hong Kong)

3.65

3.84

3.69750

3.71000

3.75500

CNY (China)

4.31

4.84

4.58500

4.62625

4.74750

ธนบัตร

ราคารับซื อN

ไม่ ต้องห่ วงบาทแข็งค่ า เพราะพืนN ฐานเศรษฐกิจดีขนึ N กว่ าเก่ า ผู้ประกอบการต้ องทําใจ นสพ.กรุ งเทพธุ รกิจ วั นที1 11 เมษายน 2556 นั บตังN แต่ วันที1ธนาคารกลางญี1 ปุ่ น (บี โ อเจ) ประกาศเดิ น หน้ า นโยบายผ่ อนคลายปริ มาณเงินเยน เมื1 อวั น ที1 4 เมษายน เป็ น กรั มละ 5,030 เยน (หรื อบาทละประมาณ 22,830 บาท ณ วันที 9 เมษายน) วอลสตรี ท เจอร์ นัล รายงานว่ า ภาวะราคาดั งกล่ า ว ส่ งผลให้ ชาวบ้ านร้ านถิ1น แห่ ข ายทองรู ป พรรณที1 เ ก็ บ สะสมไว้ จนร้ านค้ า ทองแถบกิ น ซ่ าแน่ นขนั ด สะท้ อนให้ เห็ น แรงฉุ ด กระชากภาวะเศรษฐกิ จ ที1 ฝื ดเคื อ งติ ด ต่ อกั น มายาวนาน นายมาร์ ค โอไบรอัน ผู้อํานวยการฝ่ ายวิจัยของบริ ษัทโกลด์ คอร์ ผู้ ค้ าทองคํ า ในกรุ ง ดั บ ลิ น ไอร์ แลนด์ ระบุ ว่ า ผลจากการ ตัดสินใจของบีโอเจ ทีเห็นได้ จากตลาดทองในญี ปุ่ น ทํ า ให้ สิ0 น สงสัยว่ า ภาวะเงินเฟ้อของญี ปุ่ นจะสู งขึ0 น ถึ ง 2 % ได้ หรื อไม่ ก็ อาจจะสูงขึ0นไปกว่ านี0 อีก

มนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้ า หน้ าที บริ ห าร บล.เมย์ แ บงก์ กิ ม เอ็ ง(ประเทศไทย) เดินทางมาห้ องผู้ส1 ือข่ าว เพื1ออวยพรปี ใหม่ ไทย แถม ประเมิ น ตลาดหุ้ น ไทยว่ า หลั ง สงกรานต์ ดัชนี น่าจะปรั บตัวขึนN ได้ เพราะดัชนี พักฐานก่ อนสงกรานต์ ไปแล้ ว ขณะที1 ดัชนี เพื1อนบ้ านกระเตือN งขึนN มาก่ อนแล้ ว แถมเปรยว่ า ไม่ ต้ องห่ วงเรื1 องเงิ น บาทแข็ ง ค่ า เพราะพื0นฐานเศรษฐกิ จดี ข0ึ น กว่ า เก่ า ผู้ ป ระกอบการก็ ต้องทํ า ใจ และเตรี ย ม รั บมื อเพราะไม่ ร้ ู ว่ามั นจะแข็ งค่ า ไปถึ ง 26 บาทหรื อไม่ อั ญ ชตรรถ เตชะมาถาวร ประธานกรรมการบริ ษัท โกลด์ ไฟน์ แมนู เฟคเจอเรอส์ (GFM) บอกว่ า ใจก็ ร้ ู สึ ก กั งวล แต่ ว่าไม่ คิดว่ าค่ าเงินบาทจะแข็งค่ าไปมากกว่ านี0 สนั1 น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริ ษัท ศรี ไทยซุ ป เปอร์ แวร์ (SITHAI) ประกาศข่ า วผ่ า นเวบ ไซต์ ว่า ตอนนี Nเ งิ น บาทแข็ งค่ า มี ผ ลกระทบทํ า ให้ บ ริ ษัท ขาดทุ น อั ตราแลกเปลี1 ย น ประมาณ 10 ล้ านบาท ผู้ถือหุ้นอย่ างเพิ1มตกใจคงต้ องติดตามไตรมาส 2/2556 แต่ ท1 ี ประเมิ นมองว่ าค่ าเงินน่ าจะยืนที1 29 บาท แถมยํ าN ว่ า บริ ษัท มี สั ดส่ วนการส่ งออกไป ต่ างประเทศเพียง 20% ยังพอรั บมื อได้ ดังนั Nนยังคงเป้าหมายการเติบเหมื อนเดิม


สอท.ร้ องพาณิ ชย์ อ้ ุ มส่ งออก ห่ ว งสิ Nน ปี พลาดเป้า กรุ งเทพธุรกิจออนไลน์ วันที1 11 เมษายน 2556 นายเจน นํ าชัยศิริ รองประธานสภาอุ ตสาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่ าวว่ า หากได้ เ ข้ า พบกระทรวง พาณิ ชย์ จะรายให้ ทราบว่ าผู้ส่งออกกํ า ลั งเดื อดร้ อนจาก เงินบาทแข็งค่ ามาก เพราะรายได้ จากการส่ งออกลดลง แล ะช่ วง นี0 ค่ าเ งิ นมี คว าม ผั น ผว น แล ะแ ข็ ง ค่ า ขึ0 น ซึ1งสถานการณ์ ค่าเงินบาทในช่ วงนี ถN ือว่ าน่ า เป็ นห่ วงมาก เพราะบางช่ วงค่ าเงินลงไปแตะที 28 บาท เศษ โดยถ้ า มี ความผันผวนเช่ น นี Nใ นระยะสั Nน ก็ ไม่ มี ปั ญหากั บ การรั บ คํ า สั1 งซื อN แต่ ถ้ า แข็ งค่ า ขึ นN ในระยะยาวจะกระทบการ ส่ งออกช่ วงที1 เ หลื อของปี เนื องจากผู้ ส่ งออกจะกํ า หนด ราคารั บคําสังซื0อได้ ลําบาก นายเจน กล่ า วว่ า เอสเอ็ ม อี เป็ นกลุ่ ม ธุ ร กิ จที1 น่ าเป็ นห่ วงเพราะมี เ ครื1 องมื อในการ บริ หารธุรกิจช่ วงเงินบาทแข็งค่ าน้ อย โดยผู้ประกอบการ รายใหญ่ บางส่ วนนํ าเข้ าวัตถุดิบในรู ปดอลลาร์ สหรั ฐ ก็ จะ ลดผลกระทบได้ ร ะดั บ หนึ1 ง แต่ เ อสเอ็ ม อี ส่ วนใหญ่ ใช้ วัตถุดิบในประเทศจึงมี ต้นทุนเป็ นเงิ น บาทแต่ ส่ งออกใน รู ปดอลลาร์ สหรั ฐ ซึ1งถ้ าขายสินค้ าในราคาเดิมก็จะทํ า ให้ รายได้ ในรู ปเงิ น บาทลดลง และ ส.อ.ท.พยายาม ช่ วยเหลื อสมาชิ ก ให้ ร้ ู ช่ องทางการประกั น ความเสี1 ย ง ค่ าเงินมากขึนN แต่ ก็ช่วยได้ ในระยะสันN โดยเห็นว่ าในระยะ ยาวผู้ส่งออกคงต้ องหาทางเจรจากับผู้นําเข้ า ในการปรั บ ราคาให้ ส ะท้ อนต้ น ทุ น ที1 แ ท้ จริ ง รวมทั Nงผลิ ตสิ น ค้ า ที1 มี ความหลกหลายหรื1 อมี มูลค่ าสูงขึนN หรื อหาทางลดต้ น ทุ น อื1นเพื1อเพิ1มขีดความสามารถในการแข่ งขัน

ฟั นธงส่ งออกโตไม่ ถงึ 9% นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วั นที1 11-13 เมษายน 2556 "ไพบูลย์ พลสุวรรณา" ประธานสภาผู้ส่งสินค้ าทางเรื อแห่ ง ประเทศไทย (สรท.) หรื อสภาผู้ ส่ งออก กล่ า วว่ า สํ า หรั บ แนวโน้ มการส่ งออกของไทยในปี 2556 จาก 2 เดื อนแรก (ม.ค.-ก .พ.) ที1 ขยายตั ว 16.1% และติ ด ลบ 5.8 % ตามลํ า ดั บ ยั งไม่ สามารถที1 จะประเมิ น ตั วเลขที1 ชั ดเจน ตลอดทังN ปี ได้ แต่ จากเงิ น บาทที1 แ ข็ งค่ า มากกว่ า เงิ น สกุ ล อื1นในภูมิภาค ซึ1งถือเป็ นปั จจัย เสี1 ย งอั น ดั บ หนึ1 งในขณะนี N สํ า หรั บ ตน มองว่ าตั ว เลขการส่ งออกทั N งปี ที1 กระทรวง พาณิ ชย์ ตังN เป้าไว้ ท1 ี ข ยายตั ว 8-9% คงเป็ นเรื1 องยากที1 จะ สามารถทําได้ แต่ หากได้ ก็คงหืดขึนN คอ

นําเข้ าพุ่ง จีน ขาดดุลการค้ า ผู้ จัดการออนไลน์ วันที1 11 เมษายน 2556 เจ้ าหน้ าที1กรมศุลกากรจีน รายงานว่ า ปริ ม าณการนํ า เข้ า ของจี น เพิ1 ม ขึ นN ร้ อยละ 14.1 ต่ อปี รวม 183,070 ล้ า น ดอลลาร์ ขณะที มู ลค่ ารวมการส่ ง ออกเพิ มขึ0 น 10% ที 182,190 ล้ านดอลลาร์ ทํ า ให้ ข าดดุ ล การค้ า ณ เดื อน มี น าคม อยู่ ที1 880 ล้ า นดอลลาร์ ตั วเลขนี N ผิ ด ความ คาดหมายที1 นั ก เศรษฐศาสตร์ เคยประเมิ น ไว้ ว่า เดื อ น มี นาคม จีนน่ าจะมี ย อดเกิ น ดุ ล การค้ า ราว 14,7000 ล้ า น ดอลลาร์ โดยนายไห่ ปิน จู หัวหน้ านั ก เศรษฐศาสตร์ เจพี มอร์ แกน ในฮ่ องกง กล่ าวว่ า ในช่ วงหลายเดื อนที1 ผ่ า นมา การเจริ ญเติบโตของการนํ าเข้ ายังไม่ สู งนั ก เมื1 อเที ย บกั บ การส่ งออก อั น สั ม พั น ธ์ กั บ ความอ่ อนแอของอุ ป สงค์ ใ น ประเทศ ซึ1งทําให้ จีนมี ความวิ ตกกั งวั ล ดั งนั N น เมื1 อผลใน เดือนมี นาคมที1ผ่านมา กลั บ เป็ นว่ า ภาคนํ า เข้ า แข็ งแกร่ ง เกินคาด จึ งถื อว่ า วงจรเศรษฐกิ จจี น อาจจะมี จุดเปลี1 ย น และเป็ นแนวโน้ มเชิงบวกกับเศรษฐกิจโดยรวม

แบงค์ ชาติชคี N ่ าเยนอ่ อ น ผลดีการลงทุนไทย กรุ งเทพธุ รกิจออนไลน์ วั นที1 11 เมษายน 2556 ธนาคารกลางญี1 ปุ่น (บีโอเจ) ประกาศมาตรการผ่ อนคลายทางการเงินเช่ นเดียวกั บ สหรั ฐ ฯและ ยุโรป เพื1อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่ งผลให้ ค่าเงินเยน/ดอลลาร์ อ่ อนค่ า ต่ อเนื อง และย่ อมส่ งผลต่ อ เศรษฐกิจในเอเชี ย รวมถึ งไทยอย่ า งหลี ก เลี ยงไม่ ได้ นางสาววรั น ธร ภู่ ท อง สายนโยบาย การเงิน ธนาคารแห่ งประเทศไทย(ธปท.) ได้ เขียนบทความเรื1 อง "เมื1 อเงินเยนอ่ อนค่ า ...การค้ า เอเซียจะเป็ นอย่ างไร" ซึ1งเป็ นความเห็ น ส่ วนตั ว แต่ ถื อว่ า เป็ นมุ ม มองต่ อสถานการณ์ ที1 อาจ เกิดขึนN โดยเห็นว่ าจะเป็ นผลดี ต่อการค้ า การลงทุ น ของไทย มี ร ายละเอี ย ดดั งนี N ตั Nงแต่ ต้น ปี 2556 เงินเยนอ่ อนค่ า ลงมากถึ ง 8.5 % เมื1 อเที ย บกั บ เงิ น ดอลลาร์ การอ่ อนค่ า ของเงิ น เยน ปั จจัยหลั ก ๆ มาจากการคาดกั น ว่ า เงิ น เยนจะอ่ อนค่ า ลงในอนาคตตามแนวนโยบายการ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาลชุ ดใหม่ ของญี1 ปุ่ น ภายใต้ ก ารนํ า ของนายชิ น โสะ อาเบะ ที1ทังN นโยบายการเงินและการคลังในระยะต่ อไป มี ทิศทางที1 จะผ่ อนคลายเพิ1 ม ขึ นN จุ ดประสงค์ หลั ก คื อ ต้ อ งการให้ ป ระเทศญี ปุ่ นหลุ ด พ้ น จากภาวะเงิ น ฝื ดที เป็ นปั ญหาเรื0 อรั ง มานาน ประเด็นดังกล่ าวได้ สร้ างความกังวลให้ กับผู้ส่งออกและนั ก ลงทุ น ทั วไปรวมทั0 งไทย ทั0 งในด้ า น ความสามารถในการแข่ งขันและผลกระทบทีจะมี ต่อการลงทุ น ในระยะต่ อไป จึ งมี คํา ถามว่ า ทิศทางการค้ าเอเชียจะเป็ นอย่ างไรเมื1 อเงินเยนอ่ อนค่ า ดังนั Nน ผู้ส่งออกและนั ก ลงทุ น ในเอเชี ย รวมทังN ชาวไทยน่ าจะคลายความกังวลกับผลกระทบของการอ่ อนค่ า ของเงิ น เยนบ้ า ง เพราะ ประเทศในเอเชียส่ วนใหญ่ จะได้ ประโยชน์ ทางการค้ า ในขณะทีการลงทุนไม่ ได้ มีผลกระทบ News Clipping: เป็ นบริ การข่ าวซึงสรุ ปจากหน้ าหนั งสื อพิมพ์ โดยดําเนินการจัดส่ งทุกวันทําการ เวลาประมาณ 13.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์ โหลดได้ จาก Intranet ของฝ่ ายประชาสั มพันธ์

สอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ที ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ : โทร.131, 132,133

Newsclipping 11-4-2013  

Newsclipping 11-4-2013

Newsclipping 11-4-2013  

Newsclipping 11-4-2013

Advertisement