Page 1

News Clipping Online Monday, November 11, 2013

ราคาน้าํ มัน ราคาเปลี่ยนแปลงของหุนในตลาดหลักทรัพย : ณ วันที่ 8 พ.ย. 2556

ราคาทองคํา ประเภท

รับ ซือ้ ขายออก

ทองคําแท ง ทองรูปพรรณ ทมี่ า :

19,2 19,20 0 1 8 ,91 9

19 ,300 19 ,700

www .goldtra de r.or.th

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

Ask 1,287.30 21.39 1,448.00 759.00

ทีม่ า: www .thebullio n6 n6 de sk.com

ราคาน้าํ มัน(บาท/ลิตร) ดีเซล เบนซิน 91 เบนซิน 95 แกสโซฮอล 91 E10 แกสโซฮอล 95 E10 แกสโซฮอล 95 E20 แกสโซฮอล 95 E85

29. 29 .9 9 4 5 . 95 35 . 9 8 38 . 4 3 33 . 4 8 22 . 9 8

ทีม า : www.pttplc.com

รวมฉลองชวงเวลาแห งเวลา แหง ความสุข กับกุช ชี่

เปลี่ย น แปลง

ปริมาณ ซื้อ ขาย(หุน)

มูลคา การซื้อ ขาย

7.10 7.10 7.15 +0.05 0.766 0.766 0.766 14.30 13.00 14.10 -0.20 11.90 24.40 25.00 23.20 -1.20

101,900 2,140,000 2,200 120,418

728,345 1,846,777 29,050 2,876,837

หลักทรัพย ครัป้งกดอ น ราคา เปด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

ดัชนี หลักทรัพย แฟชั่น ตลาด หลักทรัพย

ราคา ปด

ปดที่ (จุด)

มูล คา (ลานบาท)

เปลี่ยนแปลง (จุด )

642.11

6,618

-2.06

1,405.03

36,806.16

-20.20 •

อัตราแลกเปลี่ย นเงินตราตางประเทศ

นสพ. นสพ.ไทยโพสต วัน ที่ 11 พฤศจิกายน 2556

ธนบัตร

ราคารับ ซือ้

ทีม่ า : นสพ. นสพ.ขาวหุน ราคาขาย ๋ น ตัวแลกเงิ &โอนเงิน &ดราฟ

ต วั๋ แลกเงิน ตอนรับเวลาแหงความสุข และ สกุลเงิน ราคารับซือ้ ราคาขาย & ดราฟ โอนเงิน การเฉลิม ฉลองที่ กํ าลั งจะมา 31.27 31.92 31.42 31.52 31.77 USD: 50-100 ดวยเรือนเวลาสุ ดพิ เศษจาก 49.95 51.41 50.25500 50.38750 50.99000 GBP (UK) 41.73 42.79 41.92500 42.02500 42.54250 “ กุช ชี่” ( GUCC I)I) แบรนดดงั EUR (Euro Zone) 31.42 32.69 31.60125 31.67500 32.23750 JPY (Japan: 100) ระดับเวิลดคลาส ที่มากับ คอล 3.98 4.17 4.04500 4.05875 4.10500 เล็กชั่น ประดับ เพชร จี - กุ ช ชี่ HKD (Hong Kong) 4.83 5.35 5.10000 5.14500 5.26000 CNY (China) G - G UCCI UCC ดี ไ ซน ขอ งขอ บ หนาปด G-shaped ไอคอนอมตะที่บ งบอกความมีร ะดับ เพิ่มความวาไรตี้ ข องคอลเล็ ก ชั่ น ด ว ย 3 โมเดล ตัว เรือนขนาดกลาง 32 มิล ลิเมตร ขอบหนาปดประดับเพชร 48 เม็ด เขากับ พื้นหนาปดแบบซัน บรัช สีดําเงา ตั ว เรือ นขนาด 2 4 มิ ล ลิ เมตร ประดั บ ด ว ยเพชร 45 เม็ด มีใหเลือกทั้งหนาปดซันบรัชสีดํา หนาปดมุข Mother of Pearl, จี – เฟรม G - Frame อีกหนึ่งคอ ลเล็ ก ชั่ น โฉมใหม ดี ไ ซนแ บบคอนเท็ ม เพอ รารี ขนาดตัวเรือ น สเตนเลสสตีลทรงสี่เหลี่ย มผืน ผา กระจกหนาปดทรงปร ะมิด ใหความรูสึก เสมือนเปนจิวเวลรี่เลอคาบนมือ คุณ มีใหเลือ กมิก ช แอนด แม็ทช ไดถึ ง 5 โมเดลเหมาะสําหรับแฟชั่นนิสตาสุดสมารท

A musing ball Bangkok Post: Post: November 8th 2013 Luxury French fashion brand Hermes introduces the Pendentif Bo ule, ule a new jewellery watch that draws its inspiration from a buttonhole watch recently resurfaced from Hermes rich archives. With the Pendentic Boule, Hermes has made it clear that a time-telling device can be stylishly designed to be a beautiful accessory and doesn’t have to be worn on the wrist. Amusingly, the ball watch rolls, rotates and sparkles with diamonds. A harmonious blend off over 480 stones adorn the case middle and crown, concealing the white gold beneath the delicate setting. The hemispherical back sheathed in leather in the La Montre Hermes workshops highlights the house’s original saddler and harnessmaking skills - a true treasure of craftsmanship. On the front, the sapphire crystal emphasizes the roundness of the creation and protects a dial in natural white mother-of-pearl featuring delicate circular-grained hour-makers. Presented here with matt indigo alligator leather on a white gold chain, the Pendentif Boule can also be crafted in various other colours. The watch comes with a white gold necklace. This little time-teller, studded with diamonds, is priced at 1,800,000 baht.


Monday, November 11, 2013

Page 2

อนาคตอัญมณีไ ทย ในมือคนรุน ใหม นสพ. นสพ. โพสตทเู ดย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 อัญ มณีแ ละเครื่อ งประดับ ของไทย ถือ เปน อุต สา ส า หกรรมที่ม ีอ นาคตสดใส โดยกระทรวงพาณิชยไดพยายามผลักดันการ สงออกใหมากขึ้น ทั้งการหาตลาดใหม พัฒนาแหลงซื้อวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน และไมเกิดปญหาหลอกลวงโกงราคา นักทองเที่ยวตางชาติ ขณะเดีย วกัน ไดพัฒนาอุตสาหกรรมตนน้ํา ดว ยการสรางนักออกแบบรุน ใหมอ อกสูตลาด นิว ฒ ั นธาํ รง บุญ ทรงไพศาล รมว.พานิชย เปดเผยวา ภาพรวมการสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ ของไทยในปนี้ (ไมรวมทองคํา) คาดวาจะเติบ โตประมาณ 2% หรือคิดเปนมูล คากวา 6,000 ลานเหรียญสหรัฐ ถือ วาอยูในระดับที่หน า พอใจ ท า มกลางการ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก สงผลกระทบตอกําลังซื้อของคนทั่วโลกปรับ ลดลง ทั้งนี้ แมวาในชว ง 8 เดือ นแรก การสงออ กจะ หดตัวลง 23.47 % เปนไปตามเศรษฐกิจโลก แตตลาดใหมในการสงออกเติบโตดีอ ยู โดยเฉพาะอาเซียนที่มีความสําคั ญ มาก ขึ้น ในอนาคต เพราะกํ าลั งการซื้ อ อยู ในระดั บ สู ง และเศรษฐกิ จขยายตั ว ดี ทํา ให ป ระชาชนต อ งการสิ น ค าอั ญ มณี แ ละ เครื่อ งประดับมากขึ้น พรสวาท วัฒ นกูล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีแ ละเครื่อ งประดับแหงชาติ (องคก าร มหาชน) กลาววา สําหรับ แนวโนมการสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ ในป 57 คาดวาจะเติบโตไมต่ํากวาปนี้ ซึ่งสถาบัน ไดมุงยกระดับหาแนวทางส งเสริ ม ผูประกอบการในการหาตลาดใหมแ ละพัฒนาผลิตภัณฑอ ยางตอเนื่อง สําหรับ แนวทางผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (เอสเอ็ ม อี ) นั้ น ได ว างแนวทาง สงเสริม ทั้งการหาแหลงวัตถุดิบใหมในอาเซียนหรือประเทศใหมๆ เพราะวัตถุดิบในประเทศมีไมเพีย งพอกับความตองการ พรอ มกัน นี้ไดมุงสงเสริม การทําวิจยั และ หาตลาด พัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับ ควมตอ งการของผูบ ริโภคโดยเฉพาะตลาดใหมท ี่มีศัก ยภาพและมีกําลังซื้อสูงทั้งอาเซีย นและจีน

China quietly buying gold in first half The Nation: Nation: November 10th 2013 CHINA MAY have bought 300 metric tonnes of gold in the first half of this year to diversify its foreign exchange reserves, the world’s largest, according to Philip Klapwijk of Precious Metals Insights. China has not announced any changes to state gold reserves since authorites in 2009 said bullion holdings totaled 1,054.1 metric tonnes. The probable purchases by China, the second-biggest gold user, may have limited price drops, said Klapwijk, who has monitored precious metals for 25 years. Bullion is 12 percent above the 34-month low it reached in June, while still on track for the first retreat since 2000. The metal accounts for 1.3 per cent of China’s foreign exchange reserves, compared with 73 per cent of the US, according to the World Gold Council.

เสกรูปทรงเปนเครื่องประดับ นสพ. สพ .คม ชัด ลึก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 หลังขับ เคี่ยวมานานก็เดิน ทางมาถึงโคงสุดทายกับรอบตัดสิน การประกวดออกแบบเครื่อ งประดั บ ชาย-หญิ ง แหงป โครงการ “จีไอที ดีไซน อวอรด 2013” ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีแ ละเครื่อ งประดั บ แห งชาติ (องคการมหาชน) จัดตั้งตอ เนื่องเปนปที่ 7 ภายใตแ นวคิด “จิวเวลรี่ ดีไซน อินสไปร บาย คิวบิซ ึ่ม” โดยได รั บ เกียรติจาก นิว ัฒ นธ ํา รง บุญ ท รงไพ ศ า ล รองนายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงพานิ ช ย เปนประธานในงานพรอมมอบรางวัลแกผูช นะเลิศ บริเวณลานแฟชั่นฮอลลชั้น 1 ศูนยก ารคาสยามพารากอน ผศ. ผศ . ดร .พรสวาท วัฒ นกูล ผูอํานวยการสถาบันฯ เผยวา โครงการการประกวดออกแบบเครื่องประดับชายหญิง มุงเนน การออกแบบใหควบคูไปกับเทคโนโลยีแ ละนวัฒกรรมในการผลิ ตที่ ส อดคล อ งกั น เพื่ อ พั ฒ นา นักออกแบบของไทยใหม ีคุณภาพสามารถแขงขันในระดับโลกไดอ ยางเต็ม ภาคภูมิ อันจะสงผลตอการสรางมูลคาเพิ่ม ของสิน คาและเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตอไป “ทางสถาบันจัดโครงการนี้อยางตอเนื่อ งสําหรับปที่ 7 นี้จัดขึ้น ภายใตแนวคิดจิล เวลรี่ ดีไซน อิน สไปร บาย คิว บิซ ึ่ม ไดแนวคิดมาจากความเคลื่ อ นไหวทาง ศิลปะอาว็องการดในศตวรรษที่ 20 นํามาประยุกตอ อกแบบสมัย ใหมซ ึ่งจะเปนแนวโนมของแฟชั่น ในปน ี้และปห นาตอไป มีผูเขารวมประกวดจากทั่ ว ประเทศ และ ประเทศตางๆในเอเชียถึง 483 แบบ


Monday, November 11, 2013

Page 3

5 มุมมอง ทํา ไมพลเมือ งดิจิทัล GenGen- Y ไมมีความสุข กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน วัน ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 Gen-Y และความไมม ีความสุขในชีวิต ดวยอิทธิพลจากวัฒนธรรมดิจิทัล เปนประเด็นที่พูดถึงกัน ในวงกวาง ในหลายเดื อ นที่ ผา นมา Gen-Y ต า งอ อกมาออ ก ความคิดเห็น โตแยงกัน อยางทวมทนในโซเชียลเน็ตเวิรคตอทัศนะที่ร ะบุวา เปน Generation ที่ขี้เกียจ ชินกับความสบาย มีความมุงหวังสูงเกิน ความเป น จริ งและ ความเปนไปได และที่ส ําคัญไมมีความสุขดวยเพราะเปรียบเทียบความเปนไปที่ดูเหมือนจะสมบูร ณแบบของคนอื่น ผานสื่อ โซเชียล เพื่อ เขาใจมุมมองที่แตกตางของ Generation มาดู 5ประเด็นที่คนที่ไมใช Gen-Y ควรคํานึงถึงกอนตัดสิน จริงๆ แลวคงจะไมมีป ระโยชนอะไรเลยที่จะไปมอง Gen-Y ในมุมมองแบบลบๆ เขาใจว า ความยากของการใชชีวิตของ Generation ในยุคนี้ ผสมทั้งทัศ นคติใหมๆ ที่เกิดในโลกดิจิท ัล กระแสเศรษฐกิจขาลงที่ทําใหโอกาสเปนสิ่งที่ ขาดแคลน ความจริ ง ของคาใชจายที่สูงทําใหจิน ตนาการกับความเปนจริงกลายเปน เรื่องสวนทางอยางเลี่ย งไมไดในมุมมองแบบเอาใจเขา มาใสใจเรา นิ ย ามความสุ ขขอ ง Gen-Y นี้ อ าจ เป น เพี ย งแค แ ต กต า งจากคนยุ ค ก อ น ยั งมีใหพ ิ สู จน ก ั น อี ก มากว า Gen-Y จะนํ า ข อ ครหาต า งๆนี้ ม าสร างสรรนวั ต กรร มอะ ไรใหม ๆ ให กั บ โลก นี้

อานเพิ่มเติม คลิ๊ก http://bit.ly/1hy2alH

Zaveri Bazaar ตลาดคา เครื่องประดับเกา แกใ นอินเดีย ศูนยขอมู อ มูลอัญมณีและเครือ่ งประดับ สถาบันวิจ ยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับ แหง ชาติ (องคการมหาชน) ารมหาชน) พฤศจิกายน 2556 อินเดีย นับเปนผูบ ริโภคทองคํารายใหญที่ส ุดของโลก ซึ่งในแตล ะปทองคําเกือบพันตัน ไหลเวีย นเขาสูป ระเทศนี้ เพื่อนํามาผลิตเปน สินคาเครื่องประดับรอ งรับ การ บริโภคภายในประเทศเปนหลัก เนื่อ งดวยชาวอินเดียสว นใหญนิย มบริโภคเครื่องประดับทอง 22 กะรัต ตามวัฒนธรรมและคานิย มที่ฝงรากลึกอยูในสังคมนี้ แม การเปดรับกระแสตะวันตกจะมีผลใหคนอิน เดียรุน ใหมห ันมาชื่น ชอบเครื่อ งประดับทองทั้งโทนสีเหลืองและสีขาว 18 กะรัต เพิ่ม ขึ้น รวมถึงสงผลใหธ ุรกิจการคาอัญ มณีและเครื่องประดับในตลาดอินเดีย เริ่มขยับ ขยายกิจการเขาสูรูปแบบการคาปลีก ทันสมัยมากขึ้น แตทามกลางการรุกคืบของหางสรรพสินคาก็ย ังคงมีตลาดคา ทองถิ่น ดั้งเดิมที่เปย มดว ยมนตเสนหการคาแบบอินเดีย และดําเนินอยูจนปจจุบัน

(อานตอเพิ่ม เติมตามไฟลแนบ http://issuu.com/boatpr/docs/zaverimumbai_1156)

News Clipping: เปน บริการขาวซึ่งสรุปจากหนาหนังสือ พิมพ โดยดําเนิน การจัดส งทุกวันทําการเวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail โทร..131, 131 , 132, 132 ,133 สอบถามขอมูลเพิม่ เติม ไดท ี่ ฝายสือ่ สารองคกร : โทร

Newsclipping 11 11 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you