Page 1

Online Thursday, August 01, 2013

k0

News Clipping ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรูปพรรณ

รั บซือ= ขายออก 19,500 19,600 19,222 20,000

ที/มา : www.goldtrader.or.th

Spot Ask Gold Price 1,318.00 Silver 19.65 Platinum 1,440.00 Palladium 733.00 ที/มา: www.thebulliondesk.com

Pranda Jewelry Plc.

ราคานํ า มั น (บาท/ลิ ตร) ดีเซล เบนซิ น 95 แก๊ สโซฮอล์ 91 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E20 แก๊ สโซฮอล์ 95 E85

29.99 47.15 37.18 39.63 34.68 23.18

ทีม/ า : www.pttplc.com

ราคาเปลี/ ยนแปลงของหุ้นในตลาดหลั กทรัพย์: ณ วันที/ 30 ก.ค. 2556 หลักทรั พ ย์ ปิ= ด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE ดัชนี หลั กทรัพย์ แฟชั/น ตลาด หลั กทรัพย์

ราคา ครังก่อน เปิ ด 8.15 8.15 0.604 0.604 11.90 9.85 12.00 12.20 24.70 24.60 ปิ ดที/ (จุด) 679.64

ราคา เปลีย/ น ปริมาณ มูลค่ า ปิ ด แปลง ซือ= ขาย(หุ้น ) การซื=อขาย 8.10 -0.05 526,600 4,226,350 0.628 +0.024 81,000 50,843 10.80 -1.10 3,900 40,220 12.20 +0.20 900 10,980 24.30 -0.40 29,600 722,930 มูลค่ า เปลี/ยนแปลง (ล้านบาท) (จุด) 36,101 +2.72

1,435.44

31,201.55

Plume de Chanel

-18.84 •

นสพ.โพสต์ท ูเดย์ วันที 1 สิงหาคม 2556

ที/มา : นสพ.ข่ าวหุ้ น

อัตราแลกเปลี/ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ

พลู ม เดอ ชาแ นล เครื/ อ งป ระดั บ รู ป ขน นก ธนบัตร ราคารับซื=อ >วแลกเงิน ตั ซึ/ง เป็ นหนึ/ ง ในสั ญลั กษณ์ ข องชาแ นล (Chanel) สกุล เงิน ราคารับ ซื=อ ราคาขาย & ดราฟ โอนเงิน ได้ รั บ ก าร อ อก แ บ บ ให้ มีรู ปท รง กร าฟ ฟิ ก USD: 50-100 30.87 31.52 31.02 31.12 ทีอ่ อนช้ อยและหรู ห รา คอลเลกชัน ล่ าสุ ดจาก GBP (UK) 46.67 48.09 46.96500 47.08750 ชาแ น ล ไฟ น์ จิ ว เว ล รี นํ าแ น ว คิ ด ที เน้ น EUR (Euro Zone) 41.00 42.04 41.18625 41.28500 ความอ่ อ นหวาน ของผู้ ห ญิง มาตี ค วามหมาย JPY (Japan: 100) 31.39 32.67 31.57375 31.64750 4.12 4.99125 4.00500 โดยออ กแบบขนนกทํา ด้ วยทองคําเหลืองอร่ าม HKD (Hong Kong) 3.93 CNY (China) 4.73 5.25 5.00125 5.04625 ผลงานแต่ ละชิน สะท้ อ น ความบอบบางแล ะ ความละเอียดอ่ อนของสั ญลั กษณ์ ช ินได้  นีอ ย่ า งสมบูรณ์ แ บบ ด้ วยลายเส้ นบางเบาที โอบรั ด ข้ อ มื อ ประดับ เรี ยวนิ วอย่ างประณี ตบรรจง แนวคิดนี เ ป็ นแรงบันดาลใจในการ สร้ างสรรค์ เครื อ งประดับ อัญมณีชิ น หรู อ ื นๆ ทีทํา ด้ วยทองคํา ขาวแล ะ เพชร ขนนกทรงกราฟฟิ กค่อ ยๆ คล ายออกอย่ างนุ่มนวลและประดับเป็ น เข็มกลั ดทีส ร้ างสรรค์ เพือระลึ กถึ ง ผลงานที มาดมัวแซล ชาแนล ออกแบบ ไว้ ในปี 1932 พลู ม เดอ ชาแนล เครื องประดับขนนกทําด้วยทองคําเหลือง อร่ าม ประกอบด้ ว ย แหวนทองคํา 18K และกํ า ไลข้ อมือ ทํ าด้ วยทองคํา 18K

ราคาขาย ตั>วแลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

31.37 47.66500 41.79750 32.21750 4.05250 5.16000

3 ดีไ ซน์ เข้ ารอบสุ ดท้ ายจิวเวลรี หญิง นสพ.ประชาชาติธุร กิจ วันที 1 สิงหาคม 2556 โครงการประกวดออกแบบเครื องประดั บครั  ง ที 7 “GIT Design Award 2013” ภายใต้ แนวคิด “Jewelry Design Inspired by Cubism” จากสถาบันวิ จ ัยและพั ฒนาอั ญมณีและเครื องประดับ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ในรอบคัดเลื อก ประเภทเครื องป ระดับหญิง 3 ผ ลงาน สุ ด ท้ า ย ได้ แ ก่ Rose Surgery ผลงานของ นางสาวศุ ภ รานั นท์ กาญจนกุล มีแ นวคิดในการเปรี ยบการสร้ างผลงานของตน กับการทํา “ศั ล ยกรรม” ของหญิง สาวทีบิดเบื อนความงามตามธรรมชาติ สู่ ความงามในมิ ติใหม่ ท ีตนต้ องการ โดยใช้ “ดอกกุหลาบ” เป็ น ตัวแทนของหญิง สาวมาบิด ลดทอนรู ป ทรงให้ ม ีเหลี ยมมุมทีดแู หลมคน สะท้อนความเจ็บปวดจากการทําศัลยกรรมทีหญิงสาว ยอมแลกมาเพือความสวยงามทีต นพึงพอใจ Astroid ของ นายมณพ บัว แดง รู ปทรงเรขาคณิต รู ปทรงขนมเปี ยกปูน นํ ามาปรั บเป็ นรู ป แบบทีเป็ นสามมิติ ประดับด้วยพลอยสีดํา เพือให้ งานดู แข็ งแรงเป็ นเหลี ยมชัดเจน และชิน ที 3 Phantasy ผลงาน ของ นายอรรถวุ ฒิ เจนประเสริ ฐ ทีจินตนาการ ความเป็ นลั ท ธิบาศกนิ ย ม จากอดี ต ถึ งปั จจุ บ ัน ด้ วยการตัดทอนเป็ นรู ปทรงทีแสดงความแข็งแกร่ งด้ วย เส้ นทีตัด กั นอย่ า งรุ นแรงจนเกิ ดเหลี ยมมุ ม ความแวววาวของเพชร ทําให้มมี ิติ โดยผลงานดังกล่ าวจะนํ าไปสร้ างสรรค์ เป็ นเครื องประดับจริ ง และจัดแสดงในงานวันตัดสิ นรอบชิง ชนะเลิ ศ ทีกํา หนดจัดอย่ างยิงใหญ่ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ณ ศู นย์ การค้ าสยามพารากอน


Thursday, August 01, 2013

Page 2

เส้ นทางล่ าขุมทรัพย์ ตลาดอัญมณีและเครืองประดับแดนภารตะ ฐานเศรษฐกิ จออนไลน์ วัน ที 30 กรกฎาคม 2556 สถาบันวิ จัยและพัฒนาอั ญมณีแ ละเครื องประดับแห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) จัดการสัมมนา ในหัวข้ อ “เผยเส้ นทางล่ าขุ มทรั พย์ ตลาดอัญมณีแ ละเครืองประดับแดนภารตะ” เพือสร้ างการ รั บรู้ และความเข้ าใจเกี ยวกั บตลาดอินเดี ย ซึงเป็ นตลาดทีมศี ั กยภาพแห่งหนึงของโลกทีควรจับ ตามอง โดยได้ รับเกี ยรติจาก รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จัก รกฤษ ณ์ ดวงพั ส ตรา แล ะ อาจารย์ ท วีศักดิz มู ล สวั ส ดิz ผู้ ท รงคุ ณวุฒิ มาถ่ า ยทอดประสบการณ์ ต รง ผ่ านมุม มองอั น แยบคาย ให้ แก่ ผ้ ู ประกอบการอัญมณีแ ละเครืองประดับไทย พร้ อมกับตัวแทนจากภากเอกชน นายชนั ต ถ์ สรไกรกิ ติกูล กรรมการบริ หาร บริ ษัท แพรนด้ า จิว เวลรี/ จํ ากั ด (มห าชน ) และ นาย Atul J.Jogani กรรมการผู้จดั การบริษทั Living Stone Diamond โดยมี นายจุ มพล เด่ น เมฆา รองผู้ อํ านวยการสถาบั นวิจัย และพั ฒนาอัญมณีแ ละเครื/ อ งประดับแห่งชาติ เป็ นประธานเปิ ดการสัมมนาใน ครั ง นี  ณ ห้ องดุสิตธานี ฮ อลล์ โรงแรมดุสิตธานี เมือวั นที 29 กรกฎาคม ทีผ่ านมา

ชีป ล้ นเพชรสูญ 4,200 ล้ าน นสพ.มติชน วัน ที 1 สิงหาคม 2556 พนั กงานอัยการฝรั งเศสปรั บเพิ ม มูล ค่า ของเครื อ งประดับอัญมณีทถี ูกขโมยไปขณะทีจดั แสดง ทีโรงแรมคาร์ ล ตัน ในเมืองคานส์ เมือ วันที 28 กรกฎาคม ว่ าสู ง ถึง 136 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อ ราว 4,250 ล้ านบาท นั บเป็ นสถิ ต ิการปล้ น อัญมณีครั งใหญ่ทีสุดในโลก หลังการปล้ นอัญ มณีมูล ค่ า 100 ล้ า นยูโร ทีเบลเยีย มเมือปี 2546 ก่ อนหน้ านีเ จ้า หน้ า ทีได้ ประเมินมู ล ค่ าความ เสี ยหายจากการโจรกรรมดัง กล่ า วที 1,65 6 ล้ าน บาท ก่ อน จะปรั บตั ว เล ขใ หม่ ห ลั ง กา ร ตรวจสอบสิ น ค้ าคงเหลื อจากการจัดแสดง อาทิ แหวน จี  และต่างหูประดับเพชร เชือว่ าผู้ ต้อง สงสั ยลงมือโดยลํ าพังโดยสวมผ้ า พันคอพรางหน้ า หมวกเบสบอลและถุ งมือ เดินตรงไปยังชัน ล่ างของห้ องจั ด แสดง แต่ ไม่ ใ ช่ ประตูหลั ก จากนั นใช้ปืนสัน ข่มขู่ก่อนกวาดเพชรและสิงมีค่าใส่ กระเป๋ า และหลบหนี ผ่ านประตูด้ านหลั ง ทัง หมดนี ใ ช้ เวลาเพียงนาทีเดียว โดยมี เจ้ าหน้ าทีรั กษาความปลอดภัย 3 คน ผู้ขายอีก 2 คน และผู้จัดการ อีก 1 คน อยู่ ใน เหตุ การณ์ แต่ ไม่ มีลู กค้ า และตํ ารวจ เนื อ งจากเป็ นการจัดงานแบบส่ วนตั ว ทีม ีก ารจั ดหาเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัยเอง งาน แสดงเพชรและอัญมณี เป็ นของสถาบันเพชรเลอเวียฟ ของมหาเศรษฐี อิสราเอล เลฟ เลอเวียฟ โดยมีการติดป้ ายขนาดใหญ่แสดงภาพแหวนเพชร หรื อ จีส ร้ อยคอ บนระเบียงโรงแรมทีหันออกถนน

ศก.ไทยครึงปี ชะลอจากบริโภคและส่ งออกหด นสพ.โพสต์ ท ูเดย์ วัน ที 1 สิงหาคม 2556 นายเมธี สุ ภาพงษ์ ผู้อํ านวยการอาวุโส สายเศรษ ฐกิ จ การเงิ น ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิ จและการเงิ นเดื อ นมิถุ น ายน และไตร มาสที 2 ปี 2556 โดยพบว่า เศรษฐกิจ เดือนมิ ถุ นายนชะลอลงต่ อ เนื อ งจากเดือนก่ อน ซึ/ง สาเหตุ สําคั ญมาจากจี น ที/ ช ะลอการนํ า เข้ า ส่ งผลให้ การส่ ง ออกสิ นค้ า การผลิ ตภาคอุต สาหกรรมเพื/ อส่ งออก และการลงทุนภาคเอกชนหดตัว ขณะทีการอุปโภคบริ โภคภาคเอกชนทรงตั ว ส่ วนภาคการท่ องเทียวขยายตัวดี ต่ อเนือง ทัง นี  การ ส่ งออกในเดือนมิถุ นายนมีม ูลค่ า 18,818 ล้ า นเหรี ยญสหรั ฐ หดตัว 3.5% ขณะทีการนํ า เข้ ามี ม ูลค่ า 18,230 ล้ านเหรี ยญสห รั ฐ ขยายตั ว 0.9% แต่ หากหัก การนํ า เข้ าเชือ เพลิ ง และทองคํา การนํ าเข้ ามีมูลค่ า 12,394 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ หดตัว 5.1% จากระยะเดีย วกั น ปี ก่ อน ดั ช นี ผ ลผลิ ต ภาคอุต สาหกรรมหดตั ว 3.5% การผลิ ต ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ขยายตั ว ชะลอลงจากเดือ น ก่ อ น ส่ วนดั ช นี ก าร ลงทุ น ภาคเอกชนหดตั ว 4.1% ด้ า นดัชนี การอุปโภคบริ โภคภาคเอกชนขยายตัว 0.8% ขณะทีการใช้ จ่า ยในหมวดสิ น ค้ าคงทนโดยเฉพาะรถยนต์หดตัว ส่ วนหนึงจากการส่ ง มอบรถยนต์ ในมาตรการคืนเงินภาษีรถยนต์ค ันแรกทยอยหมดลงประกอบกั บคํ าสั งซือ ใหม่ มีน้ อยลง


Thursday, August 01, 2013

Page 3

***อ่ านต่ อพรุ่ งนี= SME Plus Vol.4 May 2013 News Clipping: เป็ นบริก ารข่าวซึ!งสรุปจากหน้า หนังสื อ พิ มพ์ โดยดํา เนินการจัดส่งทุ กวันทํ าการ เวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์โหลดได้จาก Intranet ของฝ่ ายประชาสัม พัน ธ์ สอบถามข้อ มูลเพิ/ มเติม ได้ท/ี ฝ่ ายประชาสั มพันธ์: โทร.131, 132,133

Newsclipping 1 8 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you