Page 1

โอกาสธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยสูต ลาดโลกบนตลาดออนไลน eBay ในโลกยุคดิจิตอล อินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวัน ไมวาจะทําธุรกรรมตางๆ ติดตอสื่อสาร หรือเลือกหาสินคา ผูคนลวนทําผานอินเตอรเน็ตแทบทั้งสิ้น จากอิทธิพลของอินเตอรเน็ตดังกลาว ทําให การขายออนไลนได รับความนิย มมากขึ้ นดวย เนื่องจากสามารถขายสิ นคาไดทุกที่ ทุกเวลา และเขา ถึงกลุ มลูกค า จํานวนมากไดทั่วทุกมุมโลก สอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่นิยมใชงานอินเตอรเน็ตในการทํากิจกรรมตางๆ รวมถึงการซื้อสินคาและบริการผานเว็บไซตเพิ่มสูงขึ้น โดยสถิติจากเว็บไซต internetworldstats ระบุวา ในป 2012 ทั่วโลกมีจํานวนผูใชงานอินเตอรเน็ต 2,405.52 ลานคน คิดเปนสัดสวน 34.28% ของประชากรทั้งโลก ซึ่งมีอัตราการ เติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2000 ถึง 5.7 เทา โดยภูมิภาคที่มีจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตมากที่สดุ คือ เอเชีย ดวยสัดสวน 44.8% รองลงมาคือ ยุโรป 21.5% อเมริกาเหนือ 11.4% ละตินอเมริกา 10.6% แอฟริกา 7.0 % ตะวันออกกลาง 3.7% และ โอเชีย เนีย 1.0% หากแบ ง รายประเทศพบว า จี น มีจํา นวนผูใช อินเตอร เ น็ต มากที่ สุ ด 22.37% ของจํา นวนผู ใช อินเตอร เ น็ ต ทั้ง หมด รองลงมา ไดแ ก สหรั ฐ อเมริ กา 10.19% และอิ นเดี ย 5.69% อย า งไรก็ ต ามการที่ จีนมี ผู ใช อินเตอรเน็ตมากที่สุดนั้นเปนผลมาจากมีจํานวนประชากรมากที่สุดในโลก โดยสัดสวนผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศคิด เปน 40% ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ ขณะที่ประเทศพัฒนาแลวอยางอเมริกาและยุโรป มีผูใชอินเตอรเน็ตสูงถึง 70 - 80%  มูลคาการซื้อสินคาออนไลนทั่วโลก ขอมู ลจาก eMarketer ระบุ วาป 2012 ตลาดออนไลนแบบบีทูซีทั่วโลกมียอดขายประมาณ 1 ลา นลา น เหรียญสหรัฐ และคาดการณวาตลอดป 2013 นาจะมียอดขายเพิ่มเปน 1.298 ลานลานเหรียญสหรัฐ โดยขณะนี้ ภูมิภาคอเมริกายังคงเปนตลาดออนไลนที่ใหญที่สุดในโลก แตในอีกไมกี่ปขางหนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจะเติบโตแซง หน า โดยการขั บ เคลื่อนของประเทศที่มีป ระชากรจํ านวนมาก อั นได แก จีน อิ นเดี ย และอินโดนี เซี ย นอกจากนี้ eMarketer ยังไดประมาณการจํานวนผูซื้อสินคาออนไลน ดังแสดงตามกราฟดานลางนี้

จํานวนผูซื้อสินคาออนไลน

ลานคน 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

เอเชีย-แปซิฟก 2011

ยุโรป 2012

อเมริกา 2013 2014f

ที่มาขอมูล: eMarketer, January 2013 หมายเหตุ: f หมายถึง ประมาณการ -1-

ทั่วโลก 2015f


ประเทศที่ มี ก ารซื้ อ สิ น ค า ออนไลน ม ากที่ สุ ด ในโลก 5 อั น ดั บ แรกในป 2012 ตามรายงานของ Cuecommerce อันดับหนึ่ง ไดแก สหรัฐอเมริกา มูลคาการซื้อขาย 384,800 ลานเหรียญสหรัฐ รองลงมา ไดแก จีน 181,630 ลานเหรียญสหรัฐ อังกฤษ 141,530 ลานเหรียญสหรัฐ ญี่ปุน 140,350 ลานเหรียญสหรัฐ และเยอรมนี 53,000 ลานเหรียญสหรัฐ จากแนวโนมที่ผูบริโภคมีพฤติกรรมซื้อสินคาผานเว็บไซตมากขึ้น การขายสินคาทางอินเตอรเน็ตจึงนับวาเปน อีกชองทางหนึ่งที่ผูประกอบการในกลุ มอัญมณีและเครื่องประดั บไทยนาจะใหความสําคั ญเขาไปทําตลาดเพราะมี ชองทางการขายหลายทางเปนโอกาสที่จะทําใหธุรกิจมีลูกคาหลากหลาย อันนําไปสูรายไดและกําไรเพิ่มมากขึ้นดวย สําหรับตลาดออนไลนสากลมีจํานวนหลายเว็บไซต หนึ่งในนั้นก็คือ eBay ตลาดนัดออนไลนขนาดใหญที่ไดรับความ นิยมจากผูขายและผูซื้อทั่วโลกมากที่สุด จนทําใหมีผลประกอบการเติบโตเร็วมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก  รูจักกับ eBay eBay เปนเว็บ ไซต สํา หรั บ ประมู ล และซื้ อขายสิ นคา ตา งๆ กอตั้ งขึ้ นเมื่ อป 1995 โดย ปแ อร โอมิ ดยาร (Pierre Omidyar) มีสํานักงานใหญอยูที่เมืองแซนโฮเซ รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ประธานและซีอีโอคนปจจุบัน คือ จอหน โดนาโฮ (John Donahoe) ซึ่งเริ่มเขารับตําแหนงในป 2008 ปจจุบัน eBay ดําเนินธุรกิจใน 39 ประเทศ ทั่วโลก มีบัญชีสมาชิกใชงานประจํามากกวา 100 ลานคน ครอบคลุมตลาดกวา 200 ประเทศ มีสินคาวางขายหลาย รอยลานชิ้น การซื้อขายสินคาเฉลี่ย 85 ลานครั้งตอเดือน1 และทุกๆ วินาทีมีการซื้อขายสินคา คิดเปนมูลคา 2,361 เหรียญสหรัฐ ทางดานรายไดก็มีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยจากตัวเลข statista ระบุวา ในไตรมาส 3/2013 eBay มี รายไดสุทธิ 3,890 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 14% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน  ความนาสนใจของ eBay ตลาดออนไลน eBay มีมูล คา มหาศาล เฉลี่ ยในแต ล ะป มีมูล ค าซื้ อขาย 60,000 ล า นเหรีย ญสหรั ฐ จาก รายงานของ ebayinc พบวา ในป 2012 มีมูลคาการซื้อขาย 75,316 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 10% จากป 2011 ซึ่ง มี มูล ค า การขายอยู ที่ 68,634 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ หากจํ า แนกตามหมวดหมู สิ นค า พบว า สิ นค า กลุ มอั ญ มณี แ ละ เครื่องประดับมียอดขายเพิ่มขึ้นทุกปและมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป 2012 มีมูลคาการขาย 2,967 ลาน เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 13% จากป 2011 ซึ่งมีมูลคาการขายอยูที่ 2,622 ลานเหรียญสหรัฐ การขายสินคาบน eBay มีตนทุนต่ํามาก โดยเว็บไซต eBay.com (เว็บไซตที่ชาวเอเชียนิยมวางขายสินคา มากที่สุด) มีคาธรรมเนียมฝากขายสินคาเริ่มตนเพียง 0.05 เหรียญสหรัฐ สําหรับการขายแบบซื้อไดเลย (Buy It Now) ในกลุมสินคาประเภทหนังสือ วีดีโอเกมส แผนดีวีดีหนังและเพลง สวนคาธรรมเนียมฝากขายแบบประมูลเริ่มตน 0.30 เหรียญสหรัฐในทุกประเภทสินคา และจายคาคอมมิชชั่นเมื่อขายสินคาได 10% ของราคาสินคารวมคาขนสง (เก็บคา คอมมิชชั่นสูงสุดไมเกิน 250 เหรียญสหรัฐ) นอกจากนี้ยังมีกลไกการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสูง ผูซื้อ-ผูขายสามารถ มั่นใจไดดวยระบบการใหคะแนน (Feedback System) หากผูซอื้ ไมชําระเงินหลังจากสั่งซื้อสินคา หรือผูขายสงสินคา ไมตรงตามโฆษณาก็จะไดคะแนนติดลบ สงผลใหความนาเชื่อถือลดลง นอกจากนี้ยังมีระบบชําระเงินออนไลนที่สะดวก รวดเร็ว ใชงานงายและปลอดภัยที่สุด เรียกวา Paypal อีกทั้งยังมีเจาหนาที่ eBay คอยตรวจสอบธุรกรรมตางๆ เพื่อ ปองกันการทุจริตอีกดวย 1

http://www.sigdic.org -2-


นอกจากนีข้ อมูล ebayinc ซึ่งเผยแพรเมื่อเดือนกรกฎาคม 2013 ที่ผานมา ระบุวาไทยเปนประเทศที่ขาย สินคาผาน eBay สูงเปนอันดับ 4 ของเอเชีย รองจากจีน ฮองกง และญี่ปุน สวนประเทศลูกคา 10 อันดับแรกของ เอเชีย ไดแก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี แคนาดา ฝรั่งเศส สเปน บราซิล อิตาลี และ รัสเซีย ตามลําดับ  การซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับบน eBay อัญ มณีแ ละเครื่ องประดั บ เปนสิ นคา ขายดี อันดั บ ต นๆ ของไทยในตลาด eBay มี วางจํ าหน ายไม ต่ํา กว า 50,000 ชิ้น และในทุกๆ นาทีจะขายไดเฉลี่ยอยา งต่ํา 3 ชิ้น2 ซึ่งนับตั้งแต eBay เปนที่นิยมในไทย อัญมณีที่ยังไม ประกอบตัวเรือนเปนสินคาขายดีอันดับหนึ่งของไทยเสมอมา โดยอัญมณีที่ยังไมขึ้นรูปขายไดขั้นต่ํา 2,880 ชิ้นตอวัน เครื่องประดับอัญมณีแทขายไดขั้นต่ํา 288 ชิ้นตอวัน สวนสถิติการขายสินคาจากทั่วโลก3 มีดังนี้

สรอยขอมือ ขายไดทุกๆ 4 วินาที

ตางหู ขายไดทุกๆ 10 วินาที

สรอยคอพรอมจี้ ขายไดทุกๆ 5 วินาที

แหวน ขายไดทุกๆ 10 วินาที

อัญมณี ขายไดทุกๆ 13 วินาที

เพชร ขายไดทุกๆ 4.6 วินาที

แหวนแตงงาน ขายไดทุกๆ 12 วินาที

กระดุมขอมือ ขายไดทุกๆ 2.7 วินาที

นาฬิกา ขายไดทุกๆ 8 วินาที

ที่มาของภาพ: www.ebay.com ทั้งนี้ ในแตละวันมีสินคาอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลกวางจําหนายบน eBay เกือบ 6 ลานชิ้น จํานวน รานคาอัญมณีและเครื่องประดับมากกวา 400,000 ราน ในสวนผูคาพลอยไทยมีประมาณ 2,200 ราน 2 3

สถิตินาสนใจเกี่ยวกับ eBay และอนาคตตลาดการคาออนไลน, http://ebayloverclub.blogspot.com eBay for business, sea.ebay.com -3-


ทีนี้ไปดูวาคนสวนใหญคนหาสินคาอะไรบาง เพื่อจะไดทราบแนวโนมความตองการของลูกคา โดย 10 อันดับ คําคนหายอดนิยมในอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย แสดงดังตารางดานลางนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

สหรัฐอเมริกา Rings Earrings Necklace Ring Bracelet Hello Kitty Swarovski Jewelry Juicy Couture Guess

สหราชอาณาจักร Swarovski Necklace Monet Earrings Costume Jewellery Rings Jewellery Bracelet Pandora Bracelet Pandora Bracelets

ออสเตรเลีย Tiffanys Jewellery Pearl Rings Tiffany Co Dragon Earrings Costume Jewellery Boho Diva Jewellery Mona Lisa Sterling Silver

เครื่องประดับที่ลูกคามักคนหา คือ เครื่องประดับเงิน 92.5% เครื่องประดับทองและทองขาว 14K 18K และ 22K สวนอัญมณีทคี่ นหากันมากเปนอันดับตนๆ คือ เพชรและไขมุก สําหรับสินคาที่ไดรับความนิยมเปนพิเศษ ไดแก เครื่องประดับเงินที่ตกแตงดวยอัญมณีแท และแหวนเพชร ตัวเรือนทําจากทองและทองขาว 14K และ 18K  ตัวอยางผูคาไทยที่ประสบความสําเร็จ คุณชัญญาวัจน วิชัยนิษฐ ผูคาอัญมณีและเครื่องประดับบน eBay ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก เริ่มตนอาชีพ จากการเปนนายหนา คาอั ญมณี และเขา สูการขายบน eBay เมื่อป 2003 จนกระทั่ งเป ดบริ หารธุรกิ จเต็ มรูป แบบ ปลายป 2008 ภายใต รา นค า แรกชื่ อ “egemdiamond” และในป 2009 เป ด ร า นค า ที่ 2 ชื่ อ “gemsporium” รางวัลที่ไดรับจาก eBay มีดังนี้ - ร า น egemdiamond ได รั บ รางวั ล บริ ก ารลู ก ค า ดี เ ด น ในป 2009 (Outstanding Customer Satisfaction 2009) และป 2011 กับรางวัลผูขายยอดเยี่ยมในระดับไททาเนี่ยม (Top Rated Seller and Titanium Power Seller Outstanding Sales 2011) เนื่องจากในปดังกลาวรานนี้มียอดขายติด อันดับ 3 ของโลก - ราน gemsporium ไดรับรางวัลผูขายยอดเยี่ยมในระดับไททาเนี่ยม ป 2012 (Top Rated Seller and Titanium Power Seller Outstanding Sales 2012) เปนรานคาที่มียอดขายเปนอันดับ 6 ของโลก ตัวอยางสินคาที่วางขายบน ebay.com จากราน egemdiamond และ gemsporium

-4-


นโยบายการดําเนินธุรกิจของคุณชัญญาวัจน คือ ยึดมั่นความพอใจของลูกคาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด โดยใหผูซื้อ คืนสินคาและรับเงินคืนเต็มจํานวนทันที โดยไมมขี อขัดแยงใดๆ รวมถึงมีการสื่อสารกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ ตลอดจน การพัฒนารูปแบบสินคาใหมๆ อยูตลอดเวลา ทําใหมีลูกคากลับมาซื้อซ้ํามากกวา 50% นอกจากนี้ยังมีผูคาไทยหลายรายที่ประสบความสําเร็จ โดยในสวนอัญมณีที่ยังไมขึ้นรูปที่มียอดขายสูงที่สุ ด ของไทย คือรานชื่อ Thaigemstore

จาก 2 ตั วอย างข างต น คงจะพอเป นแรงกระตุ นและแนวทางใหผู ป ระกอบการที่ส นใจขายอัญ มณีแ ละ เครื่องประดับบน eBay ไดศึกษาตัวอยางการขายและการตั้งราคาที่เหมาะสมได ทั้งนี้ไมแนะนําผูเขาตลาดรายใหมตัด ราคาขายกันเอง เพราะจะทําใหเสียทั้งระบบ ควรเนนชูจุดเดนสินคาคุณภาพ ดีไซนเปนเอกลักษณไมซ้ําใคร จะชวยให ประสบความสําเร็จในตลาด eBay ไดในระยะยาว บทสรุป eBay ครอบคลุมตลาดกว า 200 ประเทศทั่ วโลก มี ผูซื้อมากกว า 100 ล านคน ทํ าใหเ ขา ถึง ผูซื้อทั่ วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม เชน รัสเซีย บราซิล ไดโดยไมจําเปนตองบินไปขายสินคาถึงที่ หากจะเริ่มตนขายบน eBay วันนี้ก็ ยังไมสาย ดวยมูลคาตลาดที่เพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งนั่นแสดงวามีผูซื้อผูขายเพิ่มมากขึ้น จึงนับวายังมีโอกาสใหผูคารายอื่นเขา ไปทํากําไรไดอีกมาก อีกทั้งการมีสมาชิกจํานวนมากตางก็มคี วามชอบหลากหลาย จึงไมตองกลัววาจะขายสินคาไมได เพราะสินคา 1 ชิ้นของทาน จะตองไปตรงใจคนหนึ่งใน 100 ลานคนไดอยางแนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สินคาที่มี รูปแบบเอกลักษณเฉพาะตัวจะไดรับการตอบรับที่ดีมากบนตลาดออนไลนแหงนี้ สําหรับการเริ่มตนธุรกิจบน eBay นั้น ใชเงินลงทุนไมสูง แตผูขายจะตองทําการศึกษาระบบ รูปแบบการใช งาน ระเบียบวิธกี ารขาย คาธรรมเนียมตางๆ ใหเขาใจกอน รวมถึงการศึกษาตลาดและคูแขง ซึ่งอาจจะเลือกศึกษาดวย ตนเองโดยการหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับ eBay มาอาน คนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต หรือเขารับการอบรมกับบริษัท ซึ่งมี ผูใหบริการหลายรายในตลาดขณะนี้ก็ได ศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) มกราคม 2557 -5-

Ebay 0157  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you