Page 1

Kallelse  till  årsstämma  i   Boarding  for  Success  Sweden  Ekonomisk  Förening       Tid:   Plats:     Dagordning  

  Onsdag  den  24  april  kl.  18.00   Kaffeknappen,  Gävlegatan  12B  

1. Val av  ordförande  vid  stämman  och  anmälan  av  stämmoordförandens  val  av   protokollförare   2. Godkännande  av  röstlängd   3. Val  av  en  eller  två  justeringsmän  vid  stämman   4. Fråga  om  föreningsstämman  blivit  utlyst  i  behörig  ordning   5. Fastställande  av  dagordningen   6. Framläggande  av  styrelsens  årsredovisning  och  revisionsberättelse   7. Beslut  om  fastställande  av  resultaträkningen  och  balansräkningen  samt  om  hur   vinsten  eller  förlusten  enligt  den  fastställda  balansräkningen  ska  disponeras   8. Beslut  om  ansvarsfrihet  för  styrelseledamöterna   9. Frågan  om  arvoden  till  styrelseledamöterna  och  revisorerna   10. Fastställande  av  medlemsavgift  och  serviceavgift  för  kommande  verksamhetsår   11. Beslut  om  antalet  styrelseledamöter  (lägst  3.  högst  8)  och  suppleanter  (lägst  1,  högst   2)  som  skall  väljas   12. Val  av  styrelseledamöter  och  minst  1  styrelsesuppleanter   13. Val  av  revisorer  och  eventuella  revisorssuppleanter   14. Val  av  valberedning   15. Inkomna  motioner   16.  Stämmans  avslutande     Välkomna!      

Kallelse bfs årsstämma 130422  
Kallelse bfs årsstämma 130422  

Kallelse Boarding For Success Årsstämma 2013

Advertisement