Issuu on Google+

de Kareoler BNMO-magazine, jaargang 70, oktober 2010

BNMO-clubhuis op het Internet Gesprek met komende en gaande BNMO-voorzitter de Kareoler oktober 2010

1


Blikveld

Jaargang 70, 2010, nr. 8 De Kareoler is een uitgave van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

Beschermvrouwe H.M. Koningin Beatrix

Je bent pas verslagen als je het zelf opgeeft We kunnen veel waardering hebben voor mijn voorganger Henk Moorlag die in de afgelopen twee jaar, samen met andere afdelingsbestuurders, de BNMO weer heeft ‘vlot getrokken’ en zichtbaar gemaakt. Onder het motto van Willem van Lanschot: “Je bent pas verslagen, als je het zelf opgeeft”, heeft hij bruggen geslagen en contacten gelegd, ongeacht degene of organisatie die hij voor zich had. Dat heeft de vereniging geen windeieren

Hoofdbestuur BNMO

gelegd. Het ledenaantal is redelijk stabiel gebleven met ongeveer 5900

algemeen voorzitter

leden, er is een vijfjarenbeleid ontwikkeld, en er zijn projectgroepen

Remco Seijn

opgericht om specifieke zaken te onderzoeken en te behandelen.

vice-voorzitter

Het lotgenotencontact met de contactpersonenorganisatie is daarbij tot

Sjef Verhagen

speerpunt gemaakt. Het gaat per slot van rekening om de ‘Zorg voor elkaar’.

algemeen penningmeester Lei Hermans

algemeen secretaris Jan Burger

tweede secretaris Christel Roos

lid

De ingezette beleidslijn die in de bondsraad van 25 september is goedgekeurd, zal ik zeker voortzetten en mijn eerste doel is om in de komende periode alle afdelingen te bezoeken en nader met u kennis te maken. Een eerste bijeenkomst van het hoofdbestuur en het managementteam van de Basis heeft op 11 oktober die samenwerking al een impuls gegeven.

John Kuipers

Ik heb een loopbaan binnen de krijgsmacht achter de rug, waarmee ik vele

Ronand Luijters

nationale en internationale functies heb vervuld en in 2006 als luitenantgeneraal met functioneel leeftijdsontslag ben gegaan. Daardoor heb ik tijd

Redactie de Kareoler

gevonden voor het vervullen van diverse maatschappelijke functies.

Jos Morren, hoofdredacteur

Als voorzitter van de Centrale Adviescommissie Draaginsigne Gewonden

Henk Moorlag

(CADIG) word ik direct geconfronteerd met het leed dat gewonde militairen

Willem Knook Armand Lucas

hebben moeten ondergaan of nog steeds ondervinden. Als voorzitter van de

Henk Raukema

Stichting Bevrijding ’45 in Apeldoorn heb ik dit jaar weer mogen beleven

Redactie-adres op de achterzijde

indertijd ons land hebben bevrijd. En als gouverneur van Rotary in district

hoe het is om met elkaar je dankbaarheid te tonen aan de militairen die 1560 (globaal de provincie Gelderland en Overijssel) heb ik afgelopen jaar

Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer V. 477894 Verschijnt ook op geluidsband

nog meer waardering gekregen voor diegenen die zich vrijwillig inzetten voor de zwakkeren in de samenleving. Ik ben er trots op dat ik nu ook mag optreden als algemeen voorzitter van de BNMO. Ik hoop u spoedig bij een afdelingsactiviteit of in Doorn te mogen ontmoeten. Remco Seijn, algemeen voorzitter

2

de Kareoler de Kareoler oktober oktober 2010 2010


In dit nummer

Vingerwijzing

2 Blikveld 5 Hoofdzaken

BNMO heeft een nieuwe voorzitter

Wisseling van de wacht

6 De Romp

Een historische Kareoler voor de vereniging,

want er is weer een nieuwe algemeen

BNMO-clubhuis op het Internet

8 De Romp

Verslag bondsraad 25 september

9 Rechtspraak

Gelijk krijgen

10 Ledematen

Gesprek met komende en gaande BNMO-voorzitter

voorzitter aangetreden. Altijd spannend hoe deze in het (BNMO)leven staat natuurlijk, en daarom een dubbelinterview van drie pagina’s met hem en de vertrekkende algemeen voorzitter, respectievelijk Remco Seijn en Henk Moorlag. Daarmee hebt u alle informatie uit de eerste hand Ook de redactie bedankt de oud-voorzitter voor al het werk in de afgelopen jaren en wenst de nieuwe veel succes! De redactie

Belangrijke telefoonnummers BNMO: 0343 47 41 10

13 Hand- en spandiensten

Nieuw aanbod nazorgprogramma’s

De Basis: 0343 47 42 00 Centraal Aanmeldingspunt: 0343 47 41 48 ABP (Zorgloket): 045 57 98 005

14 Ruggespraak

Eigen risico zorgverzekering

14 Uit het hart

Afdelingsnieuws

19 In dankbare herinnering, Welkom bij de BNMO.

Foto omslag: De nieuwe algemeen voorzitter Remco Seijn biedt Henk Moorlag de oorkonde bij de zilveren bondsmedaille vanwege zijn tomeloze inzet als algemeen voorzitter. Dit tijdens de afscheidsreceptie van Henk Moorlag op 7 oktober. Foto: Jos Morren. de Kareoler oktober 2010

3


Hoofdzaken

Woede om subsidie Servisch boek

ons idee sympathie en ondersteuning”, aldus Jan Schoeman, woordvoerder van het Veteraneninstituut.

Veteranen zijn diep verontwaardigd over subsidies voor

(Website Veteraneninstituut)

een Servische ex-militair die in ons land, waar hij eerst tegen vocht, een kinderboek presenteert over de oorlog. Psycholoog Boris Djurovic vocht in 1999 tijdens de Balkan-oorlog aan Servische zijde tegen onder meer de

Minister bij tienjarig jubileum Veteraneninstituut

KFOR-troepen van de NAVO, waarin militairen uit ons land

Veteranen zijn de steunpilaren van de maatschappij.

indertijd een zeer vooraanstaande rol speelden.

Ze vormen een aanwinst voor de samenleving. Dat zei

Als ondergeschikte van de om genocide nog altijd

demissionair minister Eimert van Middelkoop tijdens de

wereldwijd gezochte generaal Mladic, trok Djurovic ten

viering van het tienjarig bestaan van het

strijde in Montenegro.

Veteraneninstituut in het Evenementencasino te

Oud-militairen uit ons land zijn diep geschokt omdat het

Soesterberg. De uitspraken van de minister impliceren niet

tijdens de huidige Kinderboekenweek in ons land

dat het alle veteranen voor de wind gaat. Sommigen

gepresenteerde boekje 'Het sprookje van de Dappere

namelijk weten het ‘oorlogsharnas’ moeilijk uit te trekken.

Ridder' tot stand kwam met donaties van officiële

“Ze hebben recht op onze steun en hulp.”

Nederlandse instanties die worden gesubsidieerd door het

Volgens van Middelkoop schuilt de kracht van het jarige

rijk. Zo betaalde het Herinneringscentrum Kamp

Veteraneninstituut in zijn ‘dubbele opdracht’. Die bestaat

Westerbork mee en was er steun vanuit het door Defensie

uit zorg voor oud-militairen en het werken aan waardering

gefinancierde Veteraneninstituut in Doorn.

en erkenning voor deze groep vanuit de maatschappij.

Het boekje beoogt kinderen op speelse wijze uit te leggen

Cijfers tonen aan dat de tweede ‘missie’ succes oplevert.

welke gevolgen een oorlog kan hebben voor militairen en

Zo wordt de veteraan gewaardeerd met het cijfer 7,3. “Dat

hun gezinnen. Djurovic putte uit zijn jarenlange ervaring

is hoger dan de 4,9 voor politici”, grapte Van Middelkoop.

als psycholoog in het traumacentrum van de Servische

Sprekend over slinkende budgetten, zei Van Middelkoop

stad Novi Sad.

dat Defensie ernaar streeft om de zorg voor veteranen op

De uitgeverij die het boekje in een oplage van 2500 heeft

peil te houden. “Dat is Nederland aan hen verplicht.”

gedrukt, hoopt juist dat oude vijandbeelden verdwijnen.

(Defensiekrant, 30 september 2010)

(De Telegraaf, 11 oktober 2010)

Reactie Veteraneninstituut op woede om Servisch boek

Hartelijk bedankt! Mijn afscheid als algemeen voorzitter tijdens de receptie op 7 oktober in Doorn is een onvergetelijke en

“Ik kan me zo’n verbaasde en afwerende reactie op zich

hartverwarmende gebeurtenis geworden. Een afscheid

wel voorstellen. Het punt waarom we als Vi hebben

waar Ida en ik met veel plezier en dankbaarheid op

besloten Boris Djurovic toch een podium te bieden is dat

terugzien. De overstelpende, hartelijke en welgemeende

hij schrijft als psycholoog die verstand heeft van trauma.

woorden, maar ook de vele cadeau’ s, brieven, kaarten en

Boris beschrijft universele ervaringen die gelden voor alle

mails hebben ons diep getroffen.

veteranen en hun thuisfront. Ook in de Nederlandse

Voor uw persoonlijke belangstelling in welke vorm dan ook

situatie. Zijn insteek bij dit sprookje is: hoe haal je de

wil ik u hartelijk dank zeggen.

oorlog uit mensen? Iedereen die dat beoogt draagt bij aan de heling van oorlogsgetroffenen en verdient daarbij naar

4

de Kareoler oktober 2010

Henk en Ida Moorlag


Hoofdzaken

BNMO heeft een nieuwe voorzitter Op de bondsraad van 25 september is luitenant-generaal bd Remco Seijn gekozen tot de nieuwe algemeen voorzitter van de BNMO. Hij volgt Henk Moorlag op, die na drie jaar niet meer verkiesbaar was. Zoals dat gaat, had vooraf aan de bondsraad al een aanstellingscommissie met de generaal gesproken en die verklaarde hem een aanwinst te vinden. Daarop werd met een enkele onthouding de nieuwe algemeen voorzitter in functie gesteld. De BNMO maakte kennis met Remco Seijn tijdens een vergadering van de raad van toezicht van Het Elders Hoes in 2005. Seijn werd op die vergadering gekozen tot voorzitter van die raad. De bondsraad nam op 25 september tevens afscheid van Henk Moorlag als algemeen voorzitter. De Friese bestuurder had tropenjaren achter de rug en kon met rechte rug uit zijn functie ontheven worden. Op 7 oktober kreeg Henk Moorlag een afscheidsreceptie aangeboden waar veel genodigden waren verschenen. Hij nam de kans te baat om het wel en wee van het hoofdbestuur in de laatste jaren met veel humor achter elkaar te zetten. Op die

Henk Moorlag en zijn vrouw Ida luisteren bewogen naar de lofrede

manier kon de BNMO er weer een keer om lachen.

van Remco Seijn tijdens de afscheidsreceptie. Foto: Jos Morren.

Remco Seijn spreekt de bondsraad toe, direct na zijn verkiezing. Foto: Jos Morren.

de Kareoler oktober 2010

5


De Romp

BNMO-clubhuis op het Internet door Jos Morren

De BNMO is een vereniging en de ontmoeting staat daarbij voorop. Dat is nuttig voor het uitwisselen van ervaringen, maar ook gewoon heel gezellig. BNMO-leden hebben wat met elkaar en nu ook op het Internet! Stel dat je snel een advies nodig hebt van andere leden en

kan treffen! Natuurlijk heeft de BNMO al een website, maar

de eerstvolgende afdelingsbijeenkomst duurt nog twee

dat is éénrichtingsverkeer. De besturen plaatsen er hun

maanden. Dan pak je de telefoon of je stuurt een e-mail,

informatie en de leden kunnen dat lezen. Veel handiger is

maar zo bereik je slechts een beperkt aantal mensen.

het als je een eigen website hebt waarmee je als leden ook

Veel handiger zou dan zijn als je met een enkel bericht

onderling berichten kan sturen, compleet met foto’s en zelfs

alle leden bereikt, omdat je zo vrijwel altijd iemand treft

eigengemaakte filmpjes.

die jou van dienst kan zijn. Hoe doe je dat? Via het Internet natuurlijk. De BNMO heeft een eigen ‘clubhuis’

Hoe meer zielen, hoe meer kennis

op het Internet waar je dag en nacht terecht kan voor

Met z’n website vorm je een gemeenschap, of in het Engels

contact met andere leden.

‘community’. Je hebt daar wel een speciale website voor nodig, zoals NING. Het hoofdbestuur van de BNMO heeft op

Voor jong en oud

NING een eigen BNMO-groep ingericht waar u als lid ook

Het Internet is iets voor jongeren, hoor je nog wel eens

terecht kan. Hoe meer BNMO-leden dat doen, hoe meer

zeggen. Omdat die daarmee zijn opgegroeid. De cijfers

mensen u er zult treffen. Om ’s avonds even een praatje mee

van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zeggen

te maken, om uit te zoeken waar u moet zijn voor een reünie,

echter wat anders. Ruim negentig procent van alle

om een afspraak te plannen, om foto’s van een dagtocht te

Nederlanders zit momenteel op het Internet met een

delen, om… Noem maar op! Eigenlijk is alles mogelijk in het

eigen PC en dat gaat gelijk op voor mannen en vrouwen.

clubhuis.

Daar zit dus ook een heel flink aandeel ouderen bij. Dat is ook niet zo vreemd, want Internet biedt aan iedereen

Wat moet ik daarvoor doen?

dezelfde gemakken, namelijk simpel vanuit je eigen huis

Nou - denk je nu misschien - ik ben best nieuwsgierig naar

uitgebreid contact met de hele wereld.

dat BNMO-clubhuis op het Internet. Maar hoe kom ik daar? Dat is eigenlijk heel eenvoudig als je al wel eens vaker

De BNMO op Internet

websites hebt bezocht. Er zijn drie stappen:

Als nu vrijwel iedereen in Nederland op het Internet zit, dan zullen vast ook heel veel BNMO-leden Internet

6

1. Start het Internet (met een browser) en type bovenaan in

hebben, zowel jongeren als ouderen. Hoe leuk en

de adresbalk: bnmo-nl.ning.com. Daarna op Enter

gemakkelijk zou het dan zijn als je elkaar op dat Internet

drukken.

de Kareoler oktober 2010


Militaire en andere ervaringen delen op het internet. Met dank aan de minibluehelmets. Foto: Jos Morren.

2. Vervolgens zie je een inlogpagina waar gevraagd wordt om je e-mailadres en een wachtwoord. Kom je voor het eerst op NING, klik dan op ‘Aanmelden. ‘Je vult daarna

We treffen elkaar, op bnmo-nl.ning.com!

eenmalig je e-mailadres in, een zelf verzonnen wachtwoord, en nog wat andere zaken en voila! Je bent toegetreden tot het clubhuis. 3. Kijk eens een tijdje rustig rond naar alle mogelijkheden en wees niet bang om eens wat te proberen. Bijvoorbeeld een berichtje dat je nieuw bent en nieuwsgierig naar de andere leden. Dat levert vast en zeker heel leuke reacties op.

Meer informatie Op de bekende, eigen website van de BNMO (www.bnmo. nl) is in het hoofdmenu een speciale knop opgenomen met ‘NING’. Klik daarop en je treft meer informatie over het BNMO-clubhuis op het Internet, zoals een uitgebreide handleiding. Maak daar vooral gebruik van, want zo kun je veel sneller uit de voeten met alle mogelijkheden van het clubhuis. de Kareoler oktober 2010

7


De Romp

Verslag bondsraad 25 september

door Jan Burger, algemeen secretaris

De bondsraad van september markeerde duidelijk de toekomstgerichtheid van de BNMO. Op de agenda stond onder meer het vijfjarenbeleidsplan, de begroting 2011, de verkiezing van nieuwe hoofdbestuursleden en een nieuw decoratiestelsel. Een overzicht.

• Het beleidsplan 2010-2015 kan rekenen op een goed onthaal. Discussie is er wel over het voornemen het aantal afdelingen naar twaalf terug te brengen in de komende jaren. Dit wil de vergadering per situatie beoordelen. Wel is de bedoeling is dat de activiteiten in de regio blijven. Een belangrijke koerswijziging in overleg met het V-fonds is dat in de komende jaren de subsidie

•D  e vergadering begint met enkele mededelingen: de raad van toezicht van de Basis zal binnenkort de BNMO uitnodigen voor de voordracht van een lid van de raad. •D  e ongevallenverzekering voor de vrijwilligers van de

wordt omgebouwd tot een projectsubsidie aan de BNMO. • De heer Verhagen licht het voorstel van de projectgroep kwaliteit toe om voortaan één keer een medaille uit te

Bond is geldig voor ieder tot en met 76 jaar. Op verzoek

reiken bij het koperen jubileum en dit bij volgende jubilea

van de vergadering zoekt het HB uit of deze

aan te vullen met een speldje met het jubileumjaar op het

leeftijdsgrens kan worden verhoogd.

lint.

•V  anwege zijn gezondheid heeft de heer Jan van ’t Slot, voorzitter van de afdeling Drenthe, al zijn werkzaamheden moeten staken. Ter vergadering worden zijn opvolgers in de financiële commissie (W. van de Wel), de projectgroep communicatie (H. Buikema) en in de werkgroep statuten (A. Otten) geregeld, terwijl Harry

• De bondsraad gaat akkoord met het voorstel om over te gaan op de ‘oude’ das met de leeuwtjes. • De heer Burger vertelt over de nuldelijnsconferentie op 5 november in Soesterberg die de BNMO samen met onder meer het VP en enkele lidorganisaties organiseert. • De heer H. van de Kamp (afdeling Gelderland)

Berghouts al in deze vergadering de afdeling

overhandigt aan de heer Moorlag een nieuw statieportret

vertegenwoordigt.

van de koningin. De heer Moorlag overhandigt dit aan de

•H  et hoofdbestuur kondigt een bestuurlijke fusie aan met de Stichting Partners van Oorlogsslachtoffers. Op deze wijze kunnen we het werk van de SPO voortzetten en goed afstemmen met dat van de BNMO. •D  e reservering voor een landelijke lustrumactiviteit in 2010 kan vrij vallen voor versterking van de algemene reserve. Deze komt nu weer op peil. De uitgaven voor dit jaar lopen in de pas met de begroting, zodat we waarschijnlijk quitte spelen. • T wee jaar geleden is het besluit al genomen om mensen die langer dan twee jaar niet betalen te royeren. Het nieuwe automatiseringssysteem voor de ledenadministratie is echter nog niet feilloos. Leden krijgen van te voren bericht over een eventueel royement.

8

aan de Basis voor de BNMO-programma’s geleidelijk

de Kareoler oktober 2010

nieuwe voorzitter, Remco Seijn. Samen hangen ze het portret op in de PB-zaal. • Over de voorzitterswissel vindt u elders in de Kareoler meer. Na het welgemeende dankwoord van Henk Moorlag voor de samenwerking in de afgelopen twee jaar staat de vergadering unaniem op om te applaudisseren voor de vertrekkende voorzitter. • De afdeling Friesland vraagt het laatste woord en merkt op blij te zijn met de terugkomst van de heer Moorlag als voorzitter van de afdeling.


Rechtspraak

Gelijk krijgen door mr. Willem Knook

Een Frans schrijver, Gilbert Cesbron, scheef eens: “Mensen willen niet zozeer gelijk hebben, ze willen gelijk krijgen”. Om gelijk te krijgen is soms een gang naar de rechtbank nodig. Op een zitting bij de rechtbank kun je soms voor verrassingen komen te staan. Een BNMO-lid vraagt een militair invaliditeitspensioen

De procesvertegenwoordiger van het ABP presenteerde ter

(MIP) aan, vanwege klachten die wijzen op het bestaan van

zitting in zijn pleitnota een lijvig rapport van de door hen

een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Het verzoek

ingeschakelde psychiater. Daarmee werden we natuurlijk

wordt afgewezen. Het ABP is op grond van het medisch

onaangenaam verrast. Het enige dat je dan kunt doen, is

advies van mening dat er sprake is van een

bezwaar maken bij de rechter tegen deze gang van zaken.

persoonlijkheidsstoornis. Deze stoornis kan niet in

Je bent immers niet in staat om daar onmiddellijk goed op

verband worden gebracht met de uitoefening van militaire

te reageren. We zijn wel juristen, maar geen medici.

dienst. De stoornis wordt toegeschreven aan de

De rechtbank kan dan twee dingen doen. Of hij slaat geen

ontwikkeling vóór de militaire dienst.

acht op deze rapportage of hij houdt de zaak aan en geeft ons een termijn om nog op de rapportage te reageren. Tot

Ongegrond verklaard

dat laatste werd besloten.

Ons lid is het met deze conclusies niet eens en roept onze hulp in om bezwaar te maken tegen deze beslissing.

Gelijk gekregen

Zo gezegd, zo gedaan. De door ons ingeschakelde

Na van onze schriftelijke reactie kennis te hebben

psychiater komt tot een iets andere conclusie. Hij stelt vast

genomen, besliste de rechtbank ten gunste van ons

dat er wel sprake is van een PTSS én een

BNMO-lid. De rechtbank stelde vast dat onze medische

persoonlijkheidsstoornis. De PTSS is veroorzaakt door

adviezen en overige stukken voldoende aanwijzingen

gebeurtenissen tijdens de uitzending naar Libanon.

bevatten, die er op duiden dat er sprake is geweest van

In de bezwaarfase zijn door ons nog verschillende

traumatische belevenissen tijdens het verblijf in Libanon.

medische rapporten ingebracht vanuit de behandelende

Het ABP heeft gebruik gemaakt van zijn recht om hoger

sector. Jammer genoeg hebben we hiermee de medisch

beroep in te stellen. Wordt dus nog vervolgd. We hebben

deskundigen van het ABP niet kunnen overtuigen.

dan wel – voorlopig – gelijk gekregen, maar we zijn er nog

Het bezwaar werd dan ook ongegrond verklaard.

niet. We houden hierbij Cesbron in gedachten, die ook heeft geschreven: “Hij die denkt altijd gelijk te hebben,

Onaangenaam verrast

heeft alvast ongelijk wat dat betreft”.

Dan blijft er geen andere mogelijkheid over om de zaak voor te leggen aan de onafhankelijke rechter. Nadat over en weer het nodige is geschreven worden we uitgenodigd voor de zitting in Den Haag. de Kareoler oktober 2010

9


Ledematen

Gesprek met komende en gaande BNMO-voorzitter

“Er blijft genoeg uitdaging over!”

door Jos Morren

De BNMO heeft een nieuwe algemeen voorzitter, luitenant-generaal bd Remco Seijn. Hij volgt Henk Moorlag op, die na tropenjaren met een bestuurscrisis en herstel van de vereniging niet meer herkiesbaar was. De twee verschillen in persoon, maar niet in temperament. Beiden gaan vol voor de BNMO, zoals blijkt uit het gesprek met dit blad. Henk Moorlag was een algemeen voorzitter tegen wil en

organisatie in staat is om te bieden. Dat is voor de BNMO al

dank. De Friese afdelingsbestuurder pikte niet dat het

heel veel, maar ik zie, mede uit oogpunt van continuïteit,

vorige bestuur de BNMO verkwanselde en stak er hoogst

dat het nog beter kan. Je kunt als hoofdbestuur wel een

persoonlijk een stokje voor. Uiteraard geholpen door

visie hebben, of een goedgekeurd beleid, maar voor de

anderen, maar hij was de drijvende kracht en dat werd

uitvoering ben je afhankelijk van je eigen organisatie, de

beloond met het algemeen voorzitterschap. Een

Basis en andere partijen. Er is daarbij grote behoefte aan

bedenkelijke beloning, want de BNMO was nog nèt niet

terugkoppelingsinformatie. Wat zijn de ervaringen met de

failliet en had intussen flinke reputatieschade opgelopen.

zorg, het contact met contactpersonen, de programma’s

Hij mocht per direct gaan werken aan het herstel.

van de Basis enzovoort? Per slot van rekening groeit het

Henk Moorlag: “De positie die we in de laatste drie jaar

gras van onderen.”

verworven hebben, maakt dat we weer een speler van

Henk Moorlag: “Het unieke van de BNMO is dat het geen

belang zijn in de veteranenwereld en niet enkel een soort

doorsnee veteranenorganisatie is. Wij zijn er voor die

van patiëntenvereniging zoals het oude bestuur dat wilde.

veteranen die zorg nodig hebben. Dat moet laagdrempelig

Er zijn vanuit Defensie wel vragen gesteld over onze

zijn, dus ook voor veteranen die nog niet aan hulp toe zijn

meerwaarde ten opzichte van wat er nu is aan

om welke reden dan ook. Want dat is een hele stap. Bij de

veteranenzorg via het Veteraneninstituut en het Landelijk

BNMO kan er wel contact zijn, laagdrempelig tussen

Zorgsysteem voor Veteranen. Dan zei ik: je kent de BNMO

kameraden, en al doende kan iemand uiteindelijk toch

zeker niet. Wij begeleiden mensen ook verder, nadat ze in

doorverwezen worden naar een behandeling.

behandeling zijn geweest. Door het lotgenotencontact en

10

het contactpersonenwerk. Wij zijn er blijvend voor die

Contactpersonen

mensen en kunnen ze op allerlei manieren ondersteuning

De BNMO heeft de laatste tijd een structurele aanwas van

bieden, als lotgenoten.

nieuwe leden en daar zitten ook jongeren bij. De vraag doet

Voor Remco Seijn blijft er niettemin genoeg uitdaging over:

zich daarbij voor in hoeverre jonge veteranen voor of na

“De meerwaarde van je organisatie hangt af van wat de

een behandeling voor PTSS lid worden. Oftewel: in

de Kareoler oktober 2010


Remco Seijn (links) en Henk Moorlag. Foto: Jos Morren.

hoeverre de BNMO in staat is om bijvoorbeeld zorgmijders

elkaar roepen. We stellen dan geen limiet aan de aantallen,

laagdrempelig op te vangen.

alle contactpersonen zijn daarbij van harte welkom!

Remco Seijn: “Dat ligt gecompliceerd, want veteranen willen vaak niet weten dat ze PTSS hebben.”

Regionalisering

Henk Moorlag: “Er zijn ook leden van de BNMO die zorg

Hoewel de BNMO steeds meer jongeren aan zich weet te

mijden. Wij zijn dan in staat om die mensen toch naar die

binden, blijft deze groep moeilijker te benaderen en te

zorg toe te begeleiden. Door lotgenotencontact.”

binden dan de ouderen. Dat is ook de ervaring van Henk

Remco Seijn: “Hier ligt de achilleshiel van de BNMO. Je hebt

Moorlag: “Die mensen uit Libanon en daarna hebben zich

contactpersonen nodig die toch een beetje geschoold zijn

georganiseerd in kleine clubjes en zijn binnen de BNMO

om met die mensen om te kunnen gaan. En dan moet je ook

nog niet echt actief in de afdelingen.”

nog in staat zijn om sommige BNMO-leden ervan te

Remco Seijn: “We zullen er aan moeten werken om die

overtuigen dat ze zorg nodig hebben. Dat is een speerpunt.

mensen het vertrouwen te bieden dat ze goed zitten bij de

In het afgelopen weekend (26 september – red.) is op de

BNMO. Ze hebben door hun PTSS doorlopend problemen

Basis een aanzet gegeven om de coördinatoren van het

om in leven te blijven, om niet door hun aandoening

contactpersonenwerk te trainen. En daar werden een

overmeesterd te worden. Want dat levert heel concrete

heleboel vragen gesteld. Hoe selecteren we de

problemen op zoals werk, inkomen, huisvesting

contactpersonen, wat is het functieprofiel, wat zijn de

enzovoorts. Die dingen zouden wij scherper in de gaten

competenties? Er liggen dus flinke uitdagingen op het vlak

moeten hebben. Ons lotgenotencontact zou ook meer

van werven, selectie en opleiden van contactpersonen.

mogelijkheden moeten bieden voor deze mensen.

Samen met de Basis gaan we in elk geval nog dit jaar, in

We willen daartoe het contactpersonenwerk en

november, een training houden voor contactpersonen in de

nazorgactiviteiten regionaal binden. De Basis blijft

noordelijke afdelingen. En in het voorjaar, in april/mei,

natuurlijk belangrijk, maar we willen dat ook naar de

willen we de contactpersonen in de overige afdelingen bij

mensen toe brengen. Daarbij gebruik maken van andere, al de Kareoler oktober 2010

11


bestaande regionale organisaties, zoals het Elders Hoes, een inloophuis in Heerlen. Dat soort samenwerkingsverbanden gaan we wat actiever opzoeken.

Geen Haagse generaal

Ik weet dat die regionale inloophuizen met moeite het

Luitenant-generaal bd Remco Seijn klom op tot

hoofd boven water houden, maar door daar meer mensen

plaatsvervangend bevelhebber van de landmacht en

heen te brengen en steun te vragen van civiele instanties,

heeft zijn sterren vooral buiten Den Haag verdiend.

zijn er wel kansen.”

De cavalerist bracht het gros van zijn loopbaan door

Henk Moorlag: “Het is in dit licht verontrustend dat het

tussen de parate troepen in Duitsland en op NAVO-

maatschappelijk werk van de Basis vanaf 1 januari wordt

hoofdkwartieren.

gefinancierd door Defensie. Die maatschappelijk werkers

Tijdens de val van Srebrenica zat Seijn op Het Plein,

zijn heel belangrijk voor het contactpersonenwerk en

zoals militairen het ministerie van Defensie noemen.

mogelijk is daar minder tijd voor. Dat zullen we moeten

Hij was toen chef-kabinet van de chef-defensiestaf in

afwachten.”

de rang van kolonel. Na zijn tijd als chef-kabinet ging

Remco Seijn: “Ja, maar dat doet natuurlijk niets af aan het

het hard met de loopbaan van Seijn. Hij werd in 1997

goede werk van de maatschappelijk werkers. Het is in de

brigadegeneraal van de 41ste brigade in het Duitse

toekomst in elk geval belangrijk voor ons dat

Seedorf. Daar liet hij volgens betrokkenen een goed

maatschappelijk werkers weten met welke coördinatoren in

draaiende eenheid achter bij zijn bevordering tot

het contactpersonenwerk ze zaken moeten doen.”

divisiecommandant een paar jaar later. Eind 2001 schoof hij door tot plaatsvervangend en waarnemend

Belangenbehartiging

bevelhebber van de landmacht, en vanaf 2002 was hij

De BNMO heeft vanouds een naam als belangenbehartiger,

chief of staff op het NATO-hoofdkwartier en startte

maar niet eentje die graag de straat op gaat. Hoe belangrijk

daar de missie in Afghanistan op.

is belangenbehartiging nog anno 2010?

In 2006 ging Seijn met functioneel leeftijdsontslag.

Remco Seijn: “De BNMO is geen belangenbehartiger zoals

Daarna werd hij voorzitter van de Centrale

een vakbond dat is, want de BNMO zit niet aan tafel in het

Adviescommissie Draaginsigne Gewonden (CADIG) en

georganiseerde overleg tussen werkgever en werknemers.

was ook nog een jaar druk als gouverneur bij de

Ik wil het daarom eigenlijk ‘het behartigen van de

Rotary. Nu is hij dus algemeen voorzitter van de BNMO.

belangen’ noemen. Wij leveren in dat kader juridische ondersteuning aan leden en als we meer willen, voor een

12

hele groep, dan vallen we bijvoorbeeld terug op de

Defensie gehad op basis van deskundigheid van de

samenwerking met het AFMP. Dat is wel een vakbond en zit

doelgroep. Maar het kennisinstituut, de Basis, is nu

aan tafel in het georganiseerde overleg. Je ziet overigens

afgesplitst van de vereniging. Het Veteraneninstituut is

nu een tendens bij meer belangenverenigingen dat ze

gegroeid en daar heb je ook een kennis- en

geïnteresseerd zijn in de beschadigde militair of ex-

onderzoekscentrum. Met die partijen moet je nu meer gaan

burgermedewerker van Defensie. Niet alleen het AFMP,

samenwerken. We kunnen dat als vereniging nu allemaal

maar ook de VBM/NOV en anderen, en daar willen we ook

niet zelf meer.

best mee praten.”

Als BNMO richten wij ons op oud-defensiemedewerkers,

Henk Moorlag: “We zijn nu bezig met de aanpak van de

maar waarom zouden wij ons niet richten op oud-

gevolgen van een nieuw protocol voor de afschatting van

politiemensen? Of oud-brandweermannen? De Basis richt

PTSS waardoor de percentages structureel fors omlaag

zich nu ook op die beroepsgroepen, en het gaat uiteindelijk

gaan. De BNMO heeft de betreffende zaken van leden

om hetzelfde lotgenotencontact, de zelfde ervaringen. Dat

verzameld en samen met het AFMP neergelegd bij Defensie.

is natuurlijk iets voor de bondsraad, maar het speelde me

De laatste wil al die zaken afzonderlijk aangereikt krijgen

door het hoofd toen ik van het congres van de Basis hoorde

en daar zijn de juristen nu erg druk mee.”

dit voorjaar. Het is nog maar een gedachtespinsel, maar je

Remco Seijn: “De BNMO heeft altijd een directe ingang bij

kunt er wel je vereniging mee versterken.”

de Kareoler oktober 2010


Hand- en spandiensten

U kunt u weer inschrijven voor nieuwe Basisdiensten

Nieuw aanbod nazorgprogramma’s Met deze Kareoler hebt u ook de Basisdiensten 2011 ontvangen. Een gids met nazorgprogramma’s van de Basis in Doorn voor leden en partners. Dit aanbod is in nauw overleg met het hoofdbestuur samengesteld en de Basis vertrouwt er op dat het voorziet in uw behoefte. Hier alvast een introductie met een korte toelichting. Het gaat goed met de BNMO en in elke Kareoler staan er

Hoe maakt u uw keus?

weer nieuwe leden. Wanneer u nog maar net lid bent,

Wanneer u de nieuwe Basisdiensten hebt ontvangen,

zullen die nazorgprogramma’s misschien even wennen

blader deze dan eerst eens op uw gemak door. U zult tot de

zijn. Uw lidmaatschap voorziet in de mogelijkheid om op

ontdekking komen dat wij u op allerlei gebied van dienst

de Basis in Doorn een nazorgprogramma van uw keuze te

kunnen zijn, ook als het u er enkel om gaat andere leden te

volgen. Daarmee wordt u ondersteund in de verwerking of

ontmoeten. Zoals gezegd bieden de diverse hoofdstukken

de omgang om uw in de militaire dienst opgelopen

steeds een ruime, algemene toelichting. U weet door die

aandoening. Ook uw eventuele partner is overigens van

toelichting in elk geval globaal wat u van die programma’s

harte welkom. De nieuwe Basisdiensten heeft de grootte

kunt verwachten. De concreet opgesomde programma’s

van een Kareoler en ook dezelfde transparante

zelf bieden vervolgens kort informatie over doel,

verpakking.

doelgroep, duur, eventueel data en andere bijzonderheden.

Voor jong en oud

Hard nodig

Het volledige aanbod aan programma’s en andere

De BNMO-leden maken nog altijd het leeuwendeel uit van

diensten in deze Basisdiensten is dus bedoeld voor de

de gasten op de Basis. Met deze nieuwe Basisdiensten wil

leden van de BNMO en hun partners. Het gaat om

de Basis graag tot uitdrukking brengen daar heel blij mee

nazorgprogramma’s voor jong en oud, ofschoon bij een

te zijn. U treft door het hele boekje heen daarom diverse

klein aantal programma’s expliciet is aangegeven: ‘Voor

medewerkers die zich met plezier voor u inspannen. Mede

jongere leden’. Maar jongeren mogen zich ook inschrijven

omdat zij weten dat het in veel gevallen hard nodig is. De

voor de overige programma’s. In vergelijking met het

oorlog en geweld kunnen een mensenleven sterk

aanbod in voorgaande jaren, zijn beschrijvingen van

ontwrichten en dan moet er een plek zijn waar je je veilig

programma’s summier gehouden. Wel worden duidelijke

voelt en kan werken aan herstel. De Basis is er trots op om

hoofdstukken en algemene toelichtingen geboden,

zo’n plek te kunnen bieden.

waardoor het geheel meer overzichtelijk wordt.

Meer informatie op www.de-basis.nl/bnmo. de Kareoler oktober 2010

13


Ruggespraak

Voorlichting uitkeringen en voorzieningen door mr. Willem Knook

Eigen risico zorgverzekering In de Kareoler van maart dit jaar stelde ik u verdere informatie over de vergoeding van het eigen risico zorgverzekering door het ABP in het vooruitzicht. Verder treft u enige informatie aan over de mantelzorg. Eigen risico

bedragen dan de € 54,- die u hebt ontvangen van het GAK, is

Nu is er dan de mogelijkheid om in aanmerking te komen

het niet zinvol om te declareren. Dit verzoek wordt dan

voor een tegemoetkoming in de kosten van het eigen risico

afgewezen.

in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit geldt voor gewezen beroeps- en dienstplichtige militairen en voor

Omdat pas tegen het einde van het jaar volledig duidelijk is

gewezen reservisten. Er moet sprake zijn van een

wie aanspraak heeft op een compensatie van het CAK heeft

verwonding, ziekte of gebrek, die in militaire dienst is

het ABP ervoor gekozen om de tegemoetkoming van het

opgelopen en waarvoor officieel dienstverband is

eigen risico pas na afloop van het jaar te beoordelen.

aangenomen.

Dit betekent dat verzoeken om vergoeding van de kosten van het eigen risico over dit jaar (2010) vanaf januari 2011 kunnen

U kunt een verzoek voor de tegemoetkoming indienen als

worden ingediend.

alle of een deel van de kosten van behandelingen of middelen in het kader van het verplicht eigen risico niet door

Een verzoek kan worden ingediend door het

de Zorgverzekeraar worden vergoed. En zoals gezegd een

‘declaratieformulier eigen risico zorgverzekeringswet’

gevolg van uw dienstverbandaandoening zijn. Het eigen

samen met de door de Zorgverzekeraar te verstrekken

risico van uw eventuele partner wordt niet vergoed.

overzichten waaruit blijkt welke rekeningen in het kader van het eigen risico niet worden vergoed, te sturen naar:

Het bedrag dat u maximaal kan worden toegekend, is het door de Zorgverzekeraar vastgestelde eigen risico. Voor het

ABP - Bijzondere Regelingen Defensie

jaar 2010 is dit een bedrag van € 165,-. Op dit bedrag wordt

Serviceteam Voorzieningen

de ‘compensatie eigen risico’ die u in verband met uw

Postbus 4490

ziektekosten eventueel van het Centraal

6401 CZ Heerlen

Administratiekantoor (CAK) ontvangt, in mindering

14

gebracht. Deze ‘compensatie eigen risico’ bedraagt € 54,-

Als u geen ‘declaratieformulier eigen risico

over het jaar 2010.

zorgverzekeringswet’ van ABP hebt ontvangen, maar toch

Als de kosten die vallen onder het eigen risico minder

meent aanspraak op de tegemoetkoming te hebben, kunt u

de Kareoler oktober 2010


dit formulier vanaf 1 januari 2011 downloaden op de site

indicatie van het Bureau Jeugdzorg, kunt u in aanmerking

www.abp.nl. U klikt op ‘u was militair’ en vervolgens klikt u

komen voor het mantelzorgcompliment. Er gelden dan

rechts op de pagina op ‘formulieren’.

dezelfde voorwaarden.

U kunt dit formulier ook schriftelijk opvragen bij het zojuist genoemde adres.

Aanvraagformulier Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) weet welke

Mantelzorg

zorgvragers een indicatie hebben ontvangen die aan de

Ruim 2,6 miljoen Nederlanders zorgen langere tijd intensief

gestelde voorwaarden voldoet.

voor hun zieke familieleden of vrienden. Deze vorm van zorg

Mensen met een indicatie voor extramurale AWBZ-zorg

heet mantelzorg. In meer dan de helft van de gevallen zorgt

krijgen van de SVB een brief over het

een mantelzorger meer dan drie maanden, soms zelfs jaren.

mantelzorgcompliment. U hoeft dus zelf geen actie te

Als blijk van waardering kunnen zij een financieel extraatje

ondernemen. Door het formulier bij deze brief in te vullen,

krijgen. Dit wordt het mantelzorgcompliment genoemd.

kunnen zij doorgeven wie hun mantelzorger is. Dit kan maar één mantelzorger zijn. Zowel de zorgvrager als de

Compliment

mantelzorger tekent het formulier. Ouders die zorgen voor

Mantelzorgers kunnen jaarlijks een financieel extraatje

hun kind en voldoen aan de voorwaarden krijgen dit

krijgen van maximaal € 250,-, het mantelzorgcompliment.

formulier van het Bureau Jeugdzorg.

Mantelzorgers krijgen dit bedrag als blijk van waardering. De beloning is bedoeld voor mensen die langdurige en/of

Uitbetaling

intensieve mantelzorg verlenen. Voor het mantel-

De zorgvrager en mantelzorger krijgen binnen acht weken

zorgcompliment is elk jaar € 65 miljoen beschikbaar.

per brief bericht of de mantelzorger het mantel-

De Sociale Verzekeringsbank regelt de uitkering.

zorgcompliment krijgt. De eerste mantelzorgcomplimenten 2010 betaalt de SVB op

Voorwaarden

10 november. Over het bedrag van € 250,- hoeft u geen

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen, wilt u voor het

belasting te betalen. Ook kan het bedrag dat u ontvangt niet

compliment in aanmerking komen.

op uw uitkering worden gekort.

• De persoon voor wie u zorgt, moet een AWBZ-indicatie

Bij het informatiepunt van de SVB kunt u terecht met

hebben voor extramurale zorg (zorg aan huis). • Deze indicatie moet voor tenminste 53 weken (371 dagen)

praktische vragen over het mantelzorgcompliment, telefoon 030 26 48 444.

zijn afgegeven. Meerdere aaneengesloten indicaties die opgeteld meer dan 371 dagen bedragen, tellen mee. De tijd tussen de verschillende indicaties mag niet meer dan 42 dagen zijn. • De indicatie moet na 1 augustus 2009 zijn afgegeven. • U hoeft niet meer aan te tonen dat u zorg verleent die AWBZ-zorg vervangt. Ook als u als ouder voor uw kind zorgt met een AWBZde Kareoler oktober 2010

15


Uit het hart

deelnemen, dan verzoeken wij u uiterlijk 15 december uw bijdrage à € 17,50 per persoon over te maken op rekeningnummer 628795114 van de penningmeester BNMO afd. Utrecht/’t Gooi te Nuth. Altijd op uw overschrijving vermelden waar u opstapt en uw eventuele dieet. Als u

Friesland

rolstoelgebonden bent, dit graag dit even vermelden en in Doorn opstappen. Uw penningmeester is dankbaar voor uw medewerking.

Vrouwendag 28 oktober

Er zijn vijf opstappunten met vertrektijd. Alleen voor

De vrouwendag van de afdeling valt niet op 28 november,

mensen die op de lijst staan is een plaats in de bus

maar een maand eerder op 28 oktober.

gereserveerd: Doorn (10.45 uur, BNMO, Woestduinlaan),

Gelderland

Mijdrecht (10.00 uur, Burg. Haitsmaplein), Hilversum (10.45 uur, Riebeeckweg thv bushalte Gooierserf), Amersfoort

St. Nicolaasbijeenkomst

(11.15 uur, CS, halte Vakantiebussen), Utrecht, 10.45 uur,

Op zaterdag 27 november in Restaurant Kumpulan in

Catharijnesingel thv Moreelse Park.

Bronbeek. Zaal open om 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, en gepland einde 17.30 uur. U wordt ontvangen met koffie/thee

Noord-Holland

en spekkoek, er is een lekkere lunch en natuurlijk de onvolprezen Kumpulan Rijsttafel. De enige echte Sint komt

Contactmiddag 6 november

met zijn Pieten, er is leuke muziek, verzorgd door

Bij Van der Valk Volendam, Wagenweg 1, 1145 PW in

entertainer Zahi, en natuurlijk een bingo en loterij.

Katwoude. Aanvang 13.00 uur met koffie en gebak.

De ledenbijdrage is € 20,- per persoon en u mag één

Vervolgens gaan we gezellig kienen en klaverjassen.

introducé meenemen. Aanmelden vóór 22 november bij het

We besluiten om 17.00 uur met een driegangendiner, zodat

secretariaat.

u om 19.00 uur huiswaarts kunt gaan. U kunt zich voor deelname uitsluitend opgeven door € 18

Kerstbijeenkomst

over te maken op rek.nr. 3785.34.270 t.n.v. Penm. BNMO

Op zaterdag 18 december in Partycentrum Edda Huzid in

De Kwakel.

Voorthuizen. Zaal open om 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, en

Er gaat een bus rijden vanuit de Zoete inval, Velsen-Zuid,

gepland einde 17.30 uur. We beginnen met koffie/thee en

Akersloot (Van der Valk) en Alkmaar. Wilt u duidelijk

kerstlekkernijen, en daarna een uitgebreid kerstbuffetten.

aangeven bij de betaling waar u wilt opstappen? Voor de

Er is een mooi koor en de leuke kerstloterij.

bus dient u € 5 euro per persoon extra over te maken.

De ledenbijdrage is € 25,- per persoon en u mag één

Uw aanmelding en betaling dienen op 23 oktober 2010

introducé meenemen. Aanmelden vóór 11 december bij het

binnen te zijn.

secretariaat.

Ook voor deze activiteit geldt: indien u slecht ter been bent

Utrecht/’t Gooi

of er tegen opziet om alleen te gaan, mag u een begeleider meenemen, uiteraard tegen het bedrag dat u ook betaalt. Wanneer u met de auto naar Hotel Volendam gaat: na de

Kerstdiner 22 december

afslag Purmerend/Volendam van de A7, ligt het hotel langs

Geen lange reis maar naar de bekende vijf opstapplaatsen

de N247 richting Volendam.

waar u uiterst behaaglijk wordt vervoerd naar Scherpenzeel: restaurant Boschzicht, Burgemeester

’s-Gravenhage e.o.

Royaardslaan 4, 3925 GG Scherpenzeel. Daar krijgt u een

16

vijfgangen kerstdiner met een onderbreking met livemuziek

Activiteiten

met organist.

Dinsdag 26 oktober: contactmiddag met bingo in

Wilt u met uw betalende partner of betalende introducé

wijkcentrum Stervoorde, Van Mooklaan 1, Rijswijk.

de Kareoler oktober 2010


De middag zal aanvangen om 13.30 uur en eindigen om

Zuid-Holland-Zuid

16.30 uur. Dinsdag 30 november: traditionele Sint Nicolaasbingo in

Kerstbijeenkomst

wijkcentrum Stervoorde, Van Mooklaan 1, Rijswijk.

Op zaterdag 11 december, locatie Avifauna. De uitnodiging

De middag zal aanvangen om 1.30 uur en eindigen om

valt begin november bij de leden in de bus.

16.30 uur. Donderdag 16 december: jaarlijkse kerstviering in Avifauna

Noord-Brabant

in Alphen aan de Rijn. Alle leden worden begin november per brief persoonlijk ingelicht.

Op 9 oktober heeft onze afdeling haar 65-jarige jubileum

Dinsdag 4 januari 2011: nieuwjaarsbijeenkomst van

gevierd. Het was een geslaagde dag, waarop wij 440

13.30 uur tot 16.30 uur in wijkcentrum Stervoorde,

personen welkom mochten heten. Van veel leden hebben

Van Mooklaan 1, Rijswijk

wij schriftelijk of per mail felicitaties mogen ontvangen,

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen

die wij daarvoor op deze plaats van harte bedanken.

met Willem van der Wel, telefoon 070 394 12 23. Het bankrekeningnummer van de afdeling is: BNMO, nr.: 62.87.94.797.

Vervolg op pagina 19

Secretariaten van de afdelingen Groningen T. Pelgrim,

Zuid-Holland-Noord J. Postel,

Veemstede 95, 9665 EC Oude Pekela

0597 422327

tr.pelgrim@hetnet.nl

Mijnbouwstraat 68, 2628 RX Delft

015 2570081

johanstella@online.nl

Friesland mw. A. Mul,

’s-Gravenhage e.o. A. Kos,

Lege Leane 15, 8567 LH Oudemirdum

0154 572298

Azaleapark 43, 2724 JB Zoetermeer

079 3316526

edoenamanda@home.nl.nl

06 22253917

Drenthe H.F. Berghout,

Zuid-Holland-Zuid mw. M.G. Verheij,

Merwedestraat 44, 9406 RM Assen

0592 341292

h.f.berghout@kpnplanet.nl

hadricos@casema.nl

Hartekruid 9, 3068 RS Rotterdam

Overijssel mw. A.A.J. de Wals-Ros,

Zeeland J.A.P. van Osta,

De Goorn 9, 7491 HB Delden

Goese Meerlaan 20, 4465 AL Goes

06 27250093

074 3762763

Alwine.de.wals.is@home.nl

Gelderland R. Roos, Langeslag 37, 8181 GN Heerde 06 22096287

010 4201010

m.verhey1@chello.nl 0113 227998

javosta@zeelandnet.nl Noord-Brabant mw. T. Otten-Hilberink,

0578 696992

roosneth@hotmail.com

06 40201561

Utrecht/’t Gooi W. Veenman, Kamelenspoor 14, 3605 EA Maarssen

Klaverstraat 74, 5025 MD Tilburg

013 5360320

epoque@online.nl

Limburg-Noord en -Midden Mw. B.H.M. Deneer-Maassen, 0346 560124

Hofstraat 45, 6019 CC Wessem

0475 562436

waveenman@ziggo.nl

berthy.deneer@hetnet.nl

Noord-Holland L.M. Valkering,

Limburg-Zuid mw. A.M.C. van den Berg,

Prins Bernhardlaan 13c, 1934 EP Egmond a/d Hoef

Oude Landgraaf 52, 6373 BA Landgraaf

072 5061334

06 25334709

loekvalkering@hotmail.com

045 5323006,

dircks-vdberg@alice.nl

Amsterdam e.o. B. van der Reijden, Kuinderstraat 22-2, 1079 DL Amsterdam

020 6427642

b.h.vdreijden@kpnplanet.nl de Kareoler oktober 2010

17


Sprookje helpt kinderen van getraumatiseerde veteranen door Jos Morren

Onlangs verscheen een boek voor kinderen van vijf tot tien jaar dat op speelse en heldere wijze uitlegt welke gevolgen een oorlog- of vredesmissie kan hebben voor militairen Het sprookje gaat over een ridder die, als hij na de oorlog terugkeert naar zijn gezin, zijn harnas niet meer uit krijgt. Hij raakt verward en vlucht steeds meer in de drank, totdat zijn jonge dochter hem te hulp schiet. ‘Het sprookje van de dappere ridder’ is geschreven door Boris Djurovic en vanuit het Servisch-Kroatisch vertaald. Djurovic is psycholoog en werkte vier jaar lang in het Traumacentrum van Novi Sad. Daar behandelde hij oorlogsveteranen en hun gezinsleden. Door dit intensieve werk besefte hij steeds meer dat hij zelf ook oorlogsveteraan was. Hij kwam voor het eerst met de oorlog in aanraking 1992, toen hij als twaalfjarig kind moest vluchten uit Bosnië. In 1999 werd hij als militair verpleegkundige ingezet in de oorlog in Montenegro. Djurovic schreef het sprookje omdat hij in zijn werk als traumapsycholoog merkte dat er nauwelijks hulpmiddelen zijn om gezinnen met kinderen van getraumatiseerde veteranen te behandelen. De Servische veteraan vertelde vorige maand tijdens een lunchlezing op het Veteraneninstituut (Vi) in Doorn: “Ik heb zeer tegen de zin van mijn vrouw mijn laatste spaargeld bijeengeschraapt om het boekje in een bescheiden oplage in Servië uit te brengen. Want ik geloof in dit sprookje en gelukkig zijn er mensen in Nederland die dat ook doen.”

ˇ Sprekende illustratie van tekenaar Milan Colovic. ˇ

Het sprookje van de dappere ridder. Over een oorlog die nog

Nijmegen, o.v.v. Kinderboek en uw naam, adres en

jarenlang doorging nadat hij al voorbij was

woonplaats. Na bijschrijving op deze rekening ontvangt u het

Het boek is te bestellen door overmaking van € 13,95 (dat is

boek per post. Bestellen kan ook via de webshop van

inclusief verzendkosten binnen Nederland) op

www.qvuitgeverij.nl

rekeningnummer 54.22.90.448, t.n.v. QV Uitgeverij te

18

de Kareoler oktober 2010


In dankbare herinnering Dekker-Vogelaar, N. den. Mw. (92),

Lievens-BĂśhne, P.W. mw. (82), Almere

Tilborg-Heijstraten, R. van mw.(82),

Hoorn

Linneman, H. (84), Almelo

Bergen op Zoom

Frings, P.J.P. (78), Voerendaal

Perdok, J. (81), Assen

Vaarkamp-Boer, G.A. mw. (85),

Gerritsen-Leeuwen. R. mw.(83),

Pol, T. van (54), Koningsbosch

Lunteren

Beneden-Leeuwen

Rooyen, W. (82), Harmelen

Vacher, L. (92), Den Haag

Gilhuijs, D.A. (86), Oegstgeest

Schuppen, J.H. van (83), Vlieland

Venema, W. (84), Utrecht

Haan, A. (86), Eygelshoven

Smits, J. (82), Eindhoven

Weegen, J. van der (84), Steenbergen

Hitters, J. (84), Amstenrade

Spijkerman, G.A. (86), Haarle

Wild, J.W. (86), Almelo

Holder, H.H.L. den (85), Swalmen

Stolker, A.G. (83), Doorn

Wolterbeek-Parker, V.C. Oegstgeest

Korthagen-Matheus, E. mw. (81),

Tempelers, P.A. (87), Sint Oeenrode

Lelystad

Tietema, E.J. (90), Veenendaal

Kuipers, G. (78), Beilen

Tijssen-van ’t Veer, L. mw. (86),

Laarhoven, J.H. van (82), Geldrop

Nieuw-Lekkerland

Welkom bij de BNMO Borsje, J. (88), Amstelveen

Jongebloed, A.A. (52), Alkmaar

Oijmans, P. (47), Horst aan de Maas

Chaara, M. (41), Meppel

Koning, D. (52), Amsterdam

Roo, P.J. de (37), Deventer

Cruijen, P.H. (86), Didam

Kors, N.C. (68), Haarlem

Roosmalen, J.F. van (85), Amsterdam

Cuppen, A.M. (55), Horst

Labaar, S. (35), Boxmeer

Tigchelhoven, C. van (76), Rotterdam

Cuppen, W.P. (50), Horst

Liesting-van der Wel, Y. (28),

Tuijl, T. van (35), Breda

Daamen, C. (68), Barneveld

Zoetermeer

Woude, R. van de (56), Blaricum

Dijk-Passon, A.J. van (70), Den Bosch

Meijer, D. (66), Blijham

Zijlemans, P. (49), Oss

Huijkelom, J.P.J. van (47), Maastricht

Mutsaers, F.L.M.M. (84), Tilburg

Kerstbijeenkomsten

Spellendag te Sevenum

Ook dit jaar zijn er weer drie kerstbijeenkomsten:

Ook dit jaar hebben we weer een spellendag

Maandag 13 december, De Nobelaer in Etten-Leur

georganiseerd. Geen film van de activiteiten van het

Donderdag 16 december, Zalen van Bussel in Deur

afgelopen jaar ditmaal, maar een lezing door een notaris

Dinsdag 21 december, Hotel De Druiventros in

over de erfbelasting bij overlijden. Na de lunch beginnen

Berkel-Enschot

we met de spellen.

Binnenkort ontvangen alle leden hiervoor een uitnodiging

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en toch willen

Limburg-Noord en -Midden

deelnemen, neem dan contact op met het secretariaat. De spellendag vindt plaats op: woensdag 10 november in Partycentrum de Schatberg, Midden Peelweg 5, 5975 MZ

Programma 2010

Sevenum.

10 november: spellendag 18 december: kerst-in de Kareoler oktober 2010

19


Redactie- en administratieadres Postbus 125 3940 AC Doorn Telefoon 0343 47 41 10

De BNMO biedt deze groep mensen al sinds 1945 zorg en solidariteit.

Telefax 0343 47 41 14 E-mailadres kareoler@bnmo.nl www.bnmo.nl

De BNMO is een toonaangevende, onafhankelijke belangenbehartiger voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun directe verwanten.

Onze ambitie is gericht op het verwerven van (h)erkenning en respect en de bevordering van een intensief lotgenotencontact. Daarnaast levert de BNMO een deskundige zorg- en dienstverlening, zowel materieel als immaterieel, ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn. Om dat alles te bereiken, werkt de BNMO samen met verschillende marktpartijen.

Advertentie

20

de Kareoler oktober 2010


Kareoler Oktober