Page 1

bnmo-magazine

8-2013

Ontmoetingsdagen voor dienstslachtoffers Conferentie: hoe kom je uit een oorlog?


in dit nummer Colofon Jaargang 73, 2013, nummer 8

6

De Kareoler is een uitgave van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) en verschijnt acht keer per jaar. Het blad wordt gratis toegezonden aan leden van de BNMO. Verschijningsdatum Kareoler 1-2014: 7 februari Beschermvrouwe: Prinses Beatrix Hoofdbestuur BNMO Algemeen voorzitter: Remco Seijn Algemeen secretaris: Laurens van Aggelen Vicevoorzitter: Mark Peters Lid: Iloy Goossen en Sander Schouten

De Basis geopend en open dag Prinses Beatrix opende op dinsdag 5 november het nieuwe gebouw van stichting de Basis. Daarmee bevestigde zij de band die bestaat tussen het Koninklijk Huis en de organisaties die zich in Doorn inzetten voor de geüniformeerde wereld, inclusief de BNMO. Op zaterdag 16 november werd de nieuwbouw opengesteld voor het gewone publiek, dat massale belangstelling toonde.

Adres: BNMO, Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 0343-474110; fax: 0343-474114 e-mail secretariaat: as@bnmo.nl Redactie Kareoler Linde van Deth, Fred Lardenoye en Janke Rozemuller Aan dit nummer werkten mee: Laurens van Aggelen, Jacqueline de Haas, Serife Hökelekli, Bert Keers, Peter Laarakker, Erik Kottier, Chris Laarhoven, William Moore, Jos Morren, Karin Stroo en Jos Weerts Omslagfoto: Erik Kottier Redactieadres: Redactie Kareoler, Postbus 1027, 6501 BA, Nijmegen tel: 024-3481069 e-mail: redactie@kareoler.nl Ontwerp en vormgeving: Forma Nijmegen Lithografie/druk: Senefelder Misset Doetinchem

Foto: Erik Kottier

10

Gewonde veteranen ontvangen door Staten-Generaal Zo’n 1.400 gewonde veteranen en partners of andere begeleiders namen op uitnodiging van de StatenGeneraal op 8 en 9 november een kijkje in de Eerste en Tweede Kamer. Zij werden ontvangen door onder anderen minister van Defensie Jeanine HennisPlasschaert. Sommige BNMO-leden zagen hun kans schoon om bij Kamerleden hun klachten neer te leggen.

© LJP Nijmegen/BNMO Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur. Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer V.477894. Verschijnt ook op geluidsband www.bnmo.nl

Foto: Peter Laarakker

2

de Kareoler 8-2013


Vanwege de naderende feestdagen heeft de Kareoler een speciale kerstpuzzel laten maken. In onze vaste rubriek BNMO-Bonus ziet u welke fraaie prijzen u met deze kerstsudoku kunt winnen. Voorts de laatste aflevering van Veldpost uit Libanon.

22

Foto: Jos Morren

Kerstsudoku

Vreugde en verdriet We hebben een periode van vreugde en verdriet achter ons. Het plotselinge overlijden van Lei Hermans, die zo midden in ons BNMO-leven stond, heeft velen diep geraakt. Op waardige wijze is in Vaesrade door een grote BNMO-delegatie uit bijna alle afdelingen, de Basis en het vfonds afscheid van hem genomen. Daartegenover stond de feestelijke opening van het nieuwe gebouw door HKH Prinses Beatrix dat een nieuw tijdperk markeert. Hierin is gelukkig nog steeds plaats voor de BNMO en wordt ruimte gemaakt voor het oprichten van de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Geüniformeerden (Stimog). Het transparante gebouw zal nog meer inspireren tot samenwerken met de Basis en de andere ‘bewoners’. Meer over dit mooie gebouw in deze Kareoler, waarin ook een verslag van de bijeenkomst voor gewonde militairen in de Staten-Generaal. Een unieke gelegenheid waar politici en de Defensietop uit de eerste hand konden vernemen wat gewonde militairen meemaken.

En verder: Kort en bondig Nieuwsberichten

4

Betekenis van een militaire missie Verslag van symposium WVF

8

BNMO Wegwijzer Sociaal juridische berichten

12

Lotgenotencontact Ontmoetingspunt Doorn voor dienstslachtoffers

14

Van de afdelingen Nieuws, nieuwe leden en overlijdensberichten

16

BNMO-brieven Ingezonden verhalen

21

de Kareoler 8-2013

Voorts zijn er verslagen van onder meer het symposium Meaning as a Mission van de World Veterans Federation op 3 en 4 november in Doorn en het Ontmoetingspunt Doorn voor dienstslachtoffers. Ook is er informatie over een belangrijke aanpassing van de Ereschuldregeling en het militair invaliditeitspensioen. Daarnaast ontbreken ook deze keer de korte nieuwsberichten van de afdelingen niet en zijn er met de speciale kerstpuzzel mooie prijzen te winnen. Namens het Hoofdbestuur van de BNMO wens ik u prettige kerstdagen en een bijzonder goed en gezond 2014! Remco Seijn Voorzitter

3


kort en bondig

Bijdrages: Linde van Deth, Bert Keers en Janke Rozemuller

Audrey Hepburn Trofee Tijdens het Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport op 31 oktober heeft BNMO-voorzitter Remco Seijn de Audrey Hepburn Trofee uitgereikt aan Jan Driessen, directeur communicatie, reclame en sponsoring bij AEGON. Deze prijs wordt sinds 1968 jaarlijks door de bond uitgereikt aan een persoon of een organisatie die zich op een bijzondere wijze voor de gehandicaptensport heeft ingezet. Driessen ontving de trofee voor zijn jarenlange bijdrage aan de ontwikkeling en bekendheid van de gehandicaptensport. Naast de trofee ontving hij van de BNMO ook een geldprijs van 3.000 euro, die hij zelf aan een doel binnen de gehandicaptensport kan toekennen. (JR) Winnaar Jan Driessen met BNMO-voorzitter Remco Seijn (l) en directeur Nike Boor van het Fonds Gehandicaptensport (r). Foto: Karin Stroo

Regels gevechtsinsigne aangepast Het ‘Besluit Insigne voor Optreden onder Gevechtsomstandigheden’ wijzigt per 1 januari 2014. In de nieuwe versie is duidelijker beschreven wat ‘gevechtshandelingen’ zijn. Ook kunnen militairen straks het ‘gevechtsinsigne’, zoals de onderscheiding in de volksmond heet, zelf aanvragen. Overigens blijft het criterium gelden dat het gaat om gevallen vanaf 2001. Een goede omschrijving van het begrip ‘gevechtshandelingen’ was nodig, omdat in het huidige besluit een verwarrende passage staat. Hierdoor lijkt het alsof het gevechtsinsigne alleen wordt toegekend als er sprake is van deelname aan gevechtshandelingen buiten het koninkrijk. In het nieuwe besluit wordt dit rechtgezet.

4

‘Gevechtshandelingen’ zijn in het gewijzigde besluit omschreven als: ‘iedere vorm van actief en professioneel handelen binnen de taakopdracht van de desbetreffende militair waarbij tevens sprake is van vijandelijk optreden met indirect vuur, direct vuur of hiermee vergelijkbaar gevechtscontact, dan wel van enige andere vorm van excessieve geweldsuitoefening jegens de militair.’ Bij dat laatste kan bijvoorbeeld worden gedacht aan geweld door mijnen, geïmproviseerde explosieven, een zelfmoordaanslag of door levensbedreigend verzet bij een arrestatie. Verder gaat de aanvraagprocedure voor de onderscheiding op de schop. Om de uitvoerbaarheid van het besluit te

verbeteren, moet een verzoek om een gevechtsinsigne toe te kennen voortaan worden gedaan binnen zes maanden nadat de gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden. Bovendien kan de militair het insigne ook zelf aanvragen, dus niet alleen zijn of haar commandant. Voor oude gevallen moet dit wel met de nodige spoed gebeuren, want na 1 januari 2014 kan een insigne alleen worden verstrekt als het binnen zes maanden is aangevraagd na het incident. (BK) Het aanvraagformulier vindt u op http://www.veteraneninstituut.nl/nieuws/ regels-gevechtsinsigne-aangepast-update, met vragen kunt u terecht bij de Commando DienstenCentra/DPOD /UB VRD cluster Decoraties, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, tel: 030-2184363, e-mail: onderscheidingen@mindef.nl

de Kareoler 8-2013


De Taeguk met Gouden Ster, een hoge Koreaanse onderscheiding die is toegekend voor de Nederlandse inzet in Korea, heeft na zestig jaar een plek gekregen in het museum van de Vereniging Oud-Korea Strijders (VOKS) in Schaarsbergen. Nederland ontving de onderscheiding, die vergelijkbaar is met onze Militaire Willems-Orde, eind jaren vijftig, begin jaren zestig, maar hij kreeg nooit een eervolle plek en raakte in de vergetelheid in een kluis op het Haagse ministerie. Op 25 oktober overhandigde Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en Inspecteur der Veteranen Ton van Ede de onderscheiding aan het museum tijdens de jaarvergadering van de VOKS. Van Ede: “Vanaf vandaag geeft deze onderscheiding hier in Schaarsbergen extra kleur aan de inzet van alle Koreaveteranen, waarvoor ik groot respect heb.” (LvD)

Fakkeltocht Roermond Op vrijdag 25 oktober vond voor de zesde keer de jaarlijkse herdenking plaats bij het Monument voor Vredesoperaties in stadspark Hattem in Roermond. Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij de militairen die tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. Hun namen staan vermeld op de plaquettes bij het monument. Na een kort bezinningsmonument in de Kapel in ’t Zand liepen de circa tachtig aanwezigen met fakkels naar het monument. De jaarlijkse fakkeltocht wordt door de Diensten Geestelijke Verzorging in samenwerking met het Veteraneninstituut georganiseerd. De Stichting Landelijke Thuisfronten draagt de kosten. (JR)

Foto: archief Vi

Hoge Koreaanse onderscheiding alsnog overhandigd

Veteraan met Ereschulduitkering behoudt bijstand

De Nationale ombudsman, tevens Veteranenombudsman, Alex Brenninkmeijer. Foto: Jacqueline de Haas

de Kareoler 8-2013

Veteranen die een Ereschulduitkering krijgen, worden niet gekort op hun bijstandsuitkering. Dat heeft staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma toegezegd in een brief aan de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. Zij zal daarvoor op korte termijn de regeling van de Wet werk en bijstand aanpassen. Veteranen die te veel vermogen hebben door het ontvangen van een Ereschulduitkering kunnen zo toch hun bijstandsuitkering behouden. De maatregel geldt met terugwerkende kracht. De Ombudsman had aangedrongen op aanpassing van de regels nadat hij een klacht had ontvangen van een Libanonveteraan. Die had via de regeling Ereschuld eenmalig 25.000 euro gekregen als compensatie voor zijn chronische psychische problemen. Hierdoor kwam zijn eigen vermogen ineens boven de grens van 5.795 euro uit, waardoor hij geen recht meer had op een bijstandsuitkering. De gemeente Arnhem had hierop zijn uitkering stopgezet. De regeling Ereschuld geldt als financiële compensatie voor veteranen die door inzet in crisis- en oorlogsomstandigheden lichamelijk en/of psychisch gewond zijn geraakt. De ombudsman heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor het daadwerkelijk inlossen van de Ereschuld aan veteranen, een langslepende kwestie waar een bedrag van 110 miljoen euro mee is gemoeid. Hij loopt hiermee vooruit op de inwerkingtreding van de Veteranenwet. (JR)

5


BNMO-beschermvrouwe prinses Beatrix opent nieuwbouw de Basis

‘Parel in de kroon van ons veteranenbeleid’

Prinses Beatrix opende op dinsdag 5 novem-

ber 2013 het nieuwe gebouw van stichting de

Basis. In 1984 opende zij ook al het oude pand van de Basis, dat toen nog BNMO-Centrum

heette. Daarmee bevestigde zij de band die bestaat tussen het Koninklijk Huis en de

geüniformeerde wereld in Doorn. Op zaterdag 16 november werd de nieuwbouw openge-

steld voor het gewone publiek, dat massale belangstelling toonde.

Door: Fred Lardenoye

“D

e Basis heeft een ruime ervaring met zorg aan geüniformeerden”, zei directeur-bestuurder Hugo van de Kamp tijdens zijn toespraak bij de opening van het nieuwe gebouw in Doorn op 5 november. “Zo voeren wij bijvoorbeeld het hulpverleningsloket voor de politie uit en staan we al vele jaren in de frontlinie van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen.” Volgens Van de Kamp doen geüniformeerden in opdracht van de samenleving een stap naar voren als het moeilijk en gevaarlijk wordt. “Zij mogen daarom rekenen op aandacht, erkenning en gespecialiseerde zorg op die momenten dat zij dat nodig hebben. Hulp vragen en ontvangen zou dan ook heel normaal moeten zijn. Net zo normaal als de

6

Directeur van de Basis Hugo van de Kamp nodigt prinses Beatrix uit om de officiële openingshandeling te verrichten. Foto: Wim Bos

constatering dat het werken aan veiligheid soms negatieve sporen achterlaat. Gelukkig zie ik dat het taboe rond de kwetsbaarheid van geüniformeerde medewerkers afneemt, maar het is nog niet verdwenen.”

Mali

Stichting de Basis biedt training, coaching en (individuele) hulpverlening voor (oud-)medewerkers van Defensie, brandweer, ambulancezorg, openbaar vervoer en politie. Daarvoor werkt de Basis onder

meer samen met de ministeries van Defensie, Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van de Kamp ziet graag dat de samenwerking tussen deze ministeries wordt versterkt om de ondersteunende voorzieningen in het veiligheidsdomein dichter bij elkaar te brengen. “In binnen- en buitenland werken de geüniformeerde beroepsgroepen steeds meer samen. Dan ligt het in lijn om ook de rechtspositie, regelingen en voorziening te harmoniseren.” Namens de minister van Defensie

de Kareoler 8-2013


was schout-bij-nacht Henk Itzig Heine, Hoofddirecteur Personeel van het ministerie van Defensie, naar de opening gekomen. Hij refereerde in zijn toespraak aan het recente regeringsbesluit om een missie naar Mali uit te voeren: “Ook deze nieuwe missie betekent dat er veteranen terugkomen. Hoe, dat weten we nog niet. Wel staat nu al vast dat deze nieuwe veteranen veel zullen meemaken in dienst van het koninkrijk en recht hebben op erkenning en waardering, maar bovenal op de juiste zorg.”

‘Parel in de kroon’

Dat er in Nederland goede veteranenzorg is, staat voor InspecteurGeneraal der Krijgsmacht, generaal Ton van Ede, buiten kijf. “Het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, waarvan zowel Defensie als de Basis lid is, is de belichaming van goed georganiseerde, breed beschikbare en multidisciplinaire zorg voor uitzendgerelateerde klachten. Het is tevens de parel in de kroon van ons veteranenbeleid”, aldus Van Ede die tevens Inspecteur der Veteranen is. Over de Basis zelf zei hij: “De Basis investeert in de toekomst van de veteranenzorg en de samenwerking binnen het LZV. Dit nieuwe gebouw is daar een treffend voorbeeld van, net als deze bijeenkomst nu.” Robert Croll, voorzitter van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds), liet het geluid van het particulier initiatief horen. Hij memoreerde dat het vfonds, net als de Basis, is voortgekomen uit de BNMO. “Dat schept een band waarop u kan terugvallen”, sprak Croll tot de circa 150 genodigden. “Maar alleen als dat echt nodig is.” De voorzitter van het vfonds hield verder een vurig pleidooi voor samenwerking tussen de geüniformeerde diensten. Militairen

de Kareoler 8-2013

zetten zich in voor de democratische rechtsstaat. “Maar die democratische rechtsstaat wordt mede op de been gehouden door de politie. Dus als deze mensen in en door de dienst worden getroffen en beschadigd raken, is het terecht dat de maatschappij ook daarnaar omkijkt en aandacht aan besteedt.” In Doorn bestaat er al samenwerking tussen militairen en politie. “Het vfonds heeft die samenwerking altijd van harte aangemoedigd. Niet alleen om effectiviteit en doelmatigheid te bevorderen, maar ook om meer volume te creëren en daarmee de kwaliteit op peil te houden”, aldus Croll.

Prinses Beatrix

Die samenwerking kwam ook aan de orde in het interview dat Coen Verbraak hield met de politiemensen Marc Bonnema en Fred Driessen, die eerder allebei als militair werden uitgezonden. De twee politieveteranen vertelden over hun kijk op de geüniformeerde diensten, hun ervaringen en de wijze waarop ze die konden verwerken. De een had daar hulp bij nodig, de ander niet. Na het interview vond de officiële opening plaats door prinses Beatrix, die ook beschermvrouwe is van de BNMO. Dat gebeurde met een druk op een rode knop, een handeling die al met al nog geen vijf minuten in beslag nam. De openingsplechtigheid werd besloten met een optreden van het koperensemble van de Fanfare ‘Bereden Wapens’. Het tien man sterke ensemble speelde het deel Lente uit De Vier Jaargetijden van Vivaldi. Een kunststukje met enkel blaasinstrumenten.

Grote belangstelling

Naast stichting de Basis zijn in het nieuwe pand ook het Veteraneninstituut, de BNMO, het Programma Professionele Weerbaarheid van de

politie en de Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP) gevestigd. Daar komen op korte termijn het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen en het Veteranen Platform bij. De nu al in het pand gevestigde organisaties hielden op 16 november een open dag voor het gewone publiek. Daar waar gerekend werd op zo’n vijfhonderd bezoekers, bleken er op deze dag maar liefst vijftienhonderd belangstellenden een kijkje te willen nemen in het nieuwe pand. Zij werden onder meer door medewerkers van de Basis getrakteerd op een rondleiding waarbij ook de gloednieuwe hotelkamers werden opengesteld. Bij de BNMO werden de bezoekers

BNMO-secretaris Laurens van Aggelen (r) met een prominente bezoeker van de BNMO op de open dag: oudminister van Defensie Wim van Eekelen. Foto: Erik Kottier

onder meer door bestuursleden geïnformeerd over het werk van de bond. Veel leden met hun gezinsleden waren naar Doorn getogen om met eigen ogen de nieuwe huisvesting te zien. De meeste bezoekers waren vol lof over de mogelijkheden die het nieuwe pand biedt. Een van hen wist zijn reactie heel treffend te verwoorden op Facebook: ‘Een prachtig gebouw in een prachtige omgeving waar prachtige mensen prachtig werk verrichten.’

7


BNMO gastheer conferentie World Veterans Federation in Doorn

Betekenis geven aan ervaringen Tijdens een conferentie van de World Veterans Federation (WVF) in Doorn op 3 en 4 november werden de deelnemers uit verschillende

landen in staat gesteld kennis uit te wisselen

over het leven van een militair na een uitzending. Daardoor kwamen er goede discussies op gang die als zeer nuttig werden ervaren. Door: Laurens van Aggelen Foto: Jos Weerts

D

e conferentie, waarvan de BNMO de gastheer was, droeg het thema Meaning as a Mission. Centraal daarbij stond de vraag wat het belang is van het jezelf een beeld vormen van dat wat je tijdens een uitzending hebt meegemaakt. 25 deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk, Polen, Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Nederland én WVF-president Hamid Ibrahim uit Maleisië waren hiervoor in Doorn bijeengekomen. De diverse deelnemers waren veelal oud-officieren, vertegenwoordigers van overheidsinstanties en particuliere organisaties, zoals de BNMO, die zich bezighouden met de zorg voor militaire oorlogsslachtoffers en hun familie.

Zelfbeeld

Michaela Schok, psycholoog en onderzoeker bij het Veteraneninstituut (Vi), sprak op de conferentie over de zin en noodzaak voor degenen die op uitzending zijn geweest om te inventariseren wat de opgedane ervaringen met hen hebben gedaan. Oftewel, ‘wat betekenen de ervaringen voor het eigen zelfbeeld, voor persoonlijke groei, de positie in relaties en werk’.

8

Coördinator Geestelijke Verzorging bij het Veteraneninstituut Erwin Kamp aan het woord.

Van de 3.000 veteranen die voor haar onderzoek werden benaderd, nam 52 procent deel. Het betrof (ex-)militairen van missies in Nederlands-Indië, Cambodja, Korea en voormalig Joegoslavië. Om aan te geven onder welke moeilijke omstandigheden militairen soms moeten opereren, was er tijdens het onderzoek een focus op de militairen die naar Cambodja werden uitgezonden. Schok: “Zij kregen immers te maken met een ware cultuurshock, primitieve leefomstandigheden, doden en gewonden en de constante aanwezigheid van gevaar.” Het effect van een uitzending op een militair is uiteraard van meer dan alleen het soort missie afhankelijk. “Mentale problemen na de uitzending treden relatief vaker op bij degenen die slechts één keer op uitzending zijn geweest. Ook zien

we dat er sprake is van een toename wanneer iemand vaker binnen een tijdsbestek van drie jaar op uitzending is geweest”, aldus Jos Weerts, hoofd van het Kennisen Onderzoekscentrum van het Vi in een reactie. Vanuit de Duitse delegatie werd opgemerkt dat het goed is om te beseffen dat het niet louter om PTSS gaat, maar dat ook andere psychische klachten vaak de kop opsteken. Maar ook dat families er niet bij gebaat zijn om louter te focussen op de zwakheid waarmee men geconfronteerd wordt. Uitzendingen kunnen ook positief bijdragen aan de ontwikkeling van een persoon.

Geestelijke verzorging

Op dat laatste punt haakte Erwin Kamp in. De Coördinator Geestelijke Verzorging bij het Vi werd zelf als humanistisch geestelijk

de Kareoler 8-2013


in oorlogsgebieden verzorger uitgezonden. “Het gaat erom een balans te vinden tussen positieve en negatieve ervaringen. Daarbij is het noodzakelijk om tot een goed beeld te komen van wat een missie voor je heeft betekend. Vaak zie je dat men hierdoor andere verwachtingen heeft gekregen van vriendschappen en men anders staat in de relatie met bijvoorbeeld partners en kinderen.” Complexer is het omgaan met gevoelens van schuld en schaamte. Bijvoorbeeld na het verlies van kameraden of het getuige zijn geweest van oorlogsmisdaden waarbij men zelf niets kon doen. “Gelukkig zijn de debriefings na een uitzending beter dan voorheen”, merkte de Deense kolonel b.d. Bjarne Hesselberg op. Daarnaast kan de geestelijk verzorger volgens Kamp een belangrijke rol spelen omdat hij neutraal is. “Voor de leiding van een militaire eenheid is het goed om geestelijke verzorgers te hebben omdat je door hen beter weet wat er onder de mannen en vrouwen leeft”, merkte BNMO-voorzitter Remco Seijn op. “Hierdoor kunnen problemen tijdig worden gesignaleerd en kan erger worden voorkomen.”

Risicogroepen

Dat de problemen na een uitzending tot allerlei gezondheidsklachten en verslavingen kunnen leiden, werd bevestigd door onderzoek van de Britse organisatie Combat Stress. Gedetailleerd deed Dr. Walter Busuttil, directeur medische diensten bij Combat Stress, verslag van de omvang van deze problematiek. Daarbij kwam onder meer naar voren dat 13 procent van degenen

de Kareoler 8-2013

die op uitzending zijn geweest te kampen heeft met alcoholproblemen. Dit percentage ligt daarmee fors hoger dan dat van degenen die gebukt gaan onder PTSS. Als het om zelfmoord gaat, zouden met name militairen onder de 24 jaar tot de grootste risicogroep behoren. Militairen uit de lagere rangen en zij die voor hun diensttijd al eerder met geweld van doen hadden, lopen bovendien meer risico op gezondheidsproblemen. De kans om zelf een geweldsmisdrijf te begaan, is onder degenen die op uitzending zijn geweest volgens het onderzoek zelfs 53 procent hoger dan bij andere burgers of

een stoplicht en liet de aanwezige toehoorders voor zichzelf een beeld schetsen van wanneer men voor het eigen gevoel in de groene, de oranje of de rode zone zit. “Als je dat goed weet te herkennen, kun je tijdig ingrijpen om te zorgen dat je in de groene zone blijft en je je eigen leven en gemoedstoestand de baas blijft.” Sport kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn. Przemyslaw Wojtowicz, vertegenwoordiger van een Poolse organisatie voor gewonden en slachtoffers van buitenlandse missies, belichtte in zijn presentatie de voordelen van sportbeoefening. “We zijn volop bezig om pro-

‘Wat betekenen uitzendervaringen voor het eigen zelfbeeld, persoonlijke groei, de positie in relaties en werk?’ militairen. Busuttil: “Uit onderzoek komt naar voren dat men zich wel steeds beter bewust is van de eigen mentale gezondheid. Een positieve ontwikkeling is dat de tijdspanne tussen een uitzending en de eerste symptomen van een ziektebeeld, steeds korter wordt.”

Verkeerslicht

Zeer verhelderend was de presentatie van Heilwine Bakker, directeur van de organisatie Balans & Impuls. “Het is veel eenvoudiger om te voorkomen dat je mentaal uitgeput raakt dan vaak wordt voorgesteld. Het vraagt alleen wel om discipline. Het stoort me dat anderen zo snel roepen dat het een lang traject is om iemand weer op de rails te krijgen.” Bakker gebruikte als metafoor

gramma’s te verzorgen die ertoe leiden dat men door sporten sneller tot herstel komt.” Sport kan een probaat middel zijn om barrières te overwinnen, om het gevoel van eigenwaarde te versterken en te leren omgaan met het weerstand bieden tegen verslavingen. Na de conferentie bracht de Poolse delegatie samen met leden van het hoofdbestuur van de BNMO en Heilwine Bakker een bezoek aan de Poolse graven op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek bij Arnhem. Het sluitstuk van een gedenkwaardige conferentie waarbij iedereen zijns weegs ging met het gevoel hoe belangrijk het is om na het delen van deze kennis er samen weer de schouders onder te zetten.

9


Grote opkomst bij ontvangst gewonde veteranen door Staten-Generaal in Den Haag

‘Respect voor offers die u heeft gebracht’ Zo’n 1.400 gewonde veteranen en partners of

andere begeleiders namen op uitnodiging van de Staten-Generaal op 8 en 9 november een kijkje in de Eerste en Tweede Kamer. Onder hen veel BNMO-leden die hun kans schoon

zagen om bij Kamerleden hun klachten neer te leggen.

Door: Fred Lardenoye Foto’s: Peter Laarakker

D

e in Nederlands-Indië gewond geraakte veteraan Harry van Gorp (86) noemt het op vrijdag 8 november ‘een buitenkansje om een keer rond te kijken’ in het gebouw van de Staten-Generaal. Met zijn zoon Wil is hij al om zeven uur ’s ochtends vertrokken uit Waalwijk om op tijd in Den Haag te zijn. Hij is BNMO-lid en geniet ‘een klein pensioentje’. Van 1947 tot halverwege 1950 diende hij in NederlandsIndië. “Je kwam terug in een tijd dat niks kon. Het is wel rijkelijk laat dat er een stukje erkenning komt.” Zoon Wil (59) beaamt dat. “Dit is leuk. Ik begeleid hem wel vaker, ook naar de Indiëherdenking in Roermond. Maar sinds de uitzending naar Libanon is pas het besef gekomen dat veteranen behoefte hebben aan nazorg. Voor Indiëveteranen, zoals mijn vader, was er niks.” Ze zijn beiden benieuwd wat hen vandaag te wachten staat.

Senator Van Kappen

Indiëveteraan Harry van Gorp: “De erkenning is wel rijkelijk laat.”

10

Het idee voor het uitnodigen van gewonde militairen door de Staten-Generaal werd geboren door een klacht van Jaaike Brandsma, voorzitter van de vereniging De Gewonde Soldaat (zie de Kareoler 8-2012). Tegenover de Defensiekrant klaagde zij erover dat gewonde veteranen in de Verenigde Staten meer waardering krijgen vanuit ‘de politiek’. De toenmalige Eerste

Kamervoorzitter Fred de Graaf en senator en generaal-majoor der mariniers b.d. Frank van Kappen namen de uitdaging aan om daar verandering in te brengen. “Helaas is er onder meer door de regeringswisseling en daarna het onverwachte vertrek van De Graaf als voorzitter van de Eerste Kamer van alles tussengekomen”, verklaart Van Kappen als hij op 8 november de met veel gewonde veteranen gevulde hal van de Staten-Generaal overziet. “We hadden eigenlijk gerekend op zo’n vijfhonderd deelnemers, maar dit overtreft onze verwachtingen.” Omdat er maar liefst veertienhonderd veteranen met partners en begeleiders reageerden, moest de aanvankelijk op één ontvangst berekende organisatie worden opgeschroefd naar drie bijeenkomsten, uitgesmeerd over twee dagen.

Militair invaliditeitspensioen

Vooral voor veel psychisch beschadigde veteranen was het niet makkelijk om op de uitnodiging in te gaan. “Zonder haar had ik hier niet gezeten”, zegt Cambodjaveteraan Rob Koster (47), knikkend naar zijn echtgenote Aletta. “En ik was hier nog nooit geweest. Maar ik wilde dit toch proberen. Zo vaak krijg je niet de gelegenheid om hier binnen te komen. Ik vond de uitnodiging erg mooi en ook officieel. Je voelt je dan wel gezien als veteraan.”

de Kareoler 8-2013


Hij vindt het moeilijk om over zijn uitzendervaringen te praten. De hulp van de Basis wist hij ook mede dankzij zijn echtgenote te vinden. “Het gevecht tegen de instanties is zo vermoeiend, het houdt je af van herstel.” Aletta: “Ik moet overal achteraan. En je bent al bezig met een dagelijkse strijd.” Koster is een van de ruim tweehonderd BNMO-leden die na een (her)keuring te maken heeft met een verlaging van het percentage waarmee zijn militair invaliditeitspensioen (MIP) wordt bepaald. Terwijl hij nog altijd onder behandeling staat vanwege een in Cambodja opgelopen posttraumatische stress stoornis (PTSS). Hij zou graag met een Kamerlid in gesprek gaan. “Mijn militair invaliditeitspensioen is van maar liefst 70 naar 35 procent gegaan en ik ben niet ineens voor de helft beter geworden, dus ik vraag me af hoe dat kan. Maar ik ben bang dat het niet gaat lukken om die vraag te stellen, want ik sla dicht als mensen me niet begrijpen. In mijn hoofd zitten alle vragen, maar ik krijg ze er niet uit.” Aletta: “En dan kom ik weer. Want ik zou willen vragen waarom het zolang duurt voordat het bezwaar tegen de verlaging wordt behandeld.”

Waardering

Tijdens het interview is Tweede Kamerlid Henk van Gerven van de SP aangeschoven. Hij is woordvoerder Volksgezondheid. “Daar zit ook een stukje oorlogsgetroffenen bij. Wij vinden het belangrijk om hier bij te zijn en mensen die een hoge prijs hebben betaald voor hun inzet op een militaire missie te steunen. Het zijn vaak jonge mensen die dingen meemaken die je voorstellingsvermogen soms te boven gaan. Dan is het goed dat Jaaike Brandsma voor zo’n bijeenkomst heeft gepleit. Dat kan

de Kareoler 8-2013

Cambodjaveteraan Rob Koster: “Ik sla dicht als mensen mij niet begrijpen.”

mensen toch weer hoop en steun geven voor de toekomst. En het is een stuk waardering vanuit het kabinet en het parlement voor de mensen die dit hebben gedaan en hun familie eromheen, want die doet ook mee.” De gewonde veteranen worden in de hal van de Staten-Generaal toegesproken door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, respectievelijk Ankie Broekers-Knol en Anouchka van Miltenburg, die allebei hun waardering uitspreken voor hun aanwezigheid en hun inzet. Van Miltenburg gaat de veteranen voor naar de Tweede Kamer om ze een toelichting te geven op hoe het parlement te werk gaat. Net als bij de andere confrontaties tussen Kamerleden en gewonde veteranen op deze dag worden er ook kritische vragen gesteld en ontstaan er soms pittige discussies. Over de keuringsprotocollen voor veteranen met PTSS en de vaak langdurige procedures die veteranen hebben moeten doorlopen om gehoor te vinden voor hun gezondheidsklachten.

Minister van Defensie

Terug in de hal van de StatenGeneraal worden de veteranen getrakteerd op een lunch en toespraken van de Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp en minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert. Zij gaat onvermoeibaar door de rijen veteranen, poseert voor foto’s met hen, neemt brieven aan en neemt de tijd voor gesprekken. “De verhalen die ik hier hoor, maken diepe indruk op mij. U verdient enorm veel waardering en respect voor de offers die u heeft gebracht”, aldus de minister. Andere veteranen gaan met een onbevredigend gevoel huiswaarts vanwege onbeantwoorde vragen, maar Indiëveteraan Harry van Gorp heeft het met zoon Wil allemaal tevreden aangehoord. Ze hebben genoten van de lunch en de entourage. De woorden van erkenning en waardering hebben Van Gorp goed gedaan. Gevraagd naar zijn oordeel over de dag, zegt hij met zachte stem: “Dit is voor herhaling vatbaar!”

11


bnmo wegwijzer

Bijdrage: Serife Hökelekli

Het militair invaliditeitspensioen Op 21 november is tijdens de bestuursverga-

dering van de BNMO naar voren gekomen dat

door militaire dienst buiten buitengewone omstandigheden om tot een MIP kan leiden.

invaliditeitspensioen (MIP). In deze bijdrage

Aanvragen en keuring

er behoefte is aan informatie over het militair vindt u informatie over het MIP.

E

en gewezen beroepsmilitair, gewezen reservist of een dienstplichtige kan in aanmerking komen voor een militair invaliditeitspensioen als er sprake is van een dienstverbandaandoening. Er is sprake van een dienstverbandaandoening als een aandoening of gebrek is ontstaan door uitoefening van de militaire dienst onder buitengewone of vergelijkbare omstandigheden. Hiermee wordt bedoeld: oorlogs- of vergelijkbare situatie zoals militaire oefeningen, vredesoperaties en bijdrage aan handhaving van de openbare orde. Of andere omstandigheden met een verhoogd risico, waarbij gebruikelijke maatregelen ter bescherming van de gezondheid niet mogelijk zijn. Voor militairen die zijn ontslagen vóór 1-1-’98 geldt dat ook een aandoening ontstaan

12

Wanneer u van mening bent dat u aan die omschrijving voldoet, dan dient u een verzoek in bij het ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs. Het ABP beoordeelt namens de minister van Defensie uw verzoek. Stuur uw verzoek naar: ABP Bijzondere Regelingen Defensie Postbus 4490 6401 CZ Heerlen NB: Vraagt u het MIP aan voor uw 65e levensjaar. Daarna kan het, uitgezonderd enkele gevallen, niet meer! Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, zal er altijd een medische keuring door de verzekeringsartsen van het ABP worden uitgevoerd. In dit onderzoek stelt de verzekeringsarts vast of uw aandoening veroorzaakt is door de uitoefe-

Foto: Jos Morren

Wanneer u vragen heeft over deze artikelen of andere sociaal juridische vragen op het gebied van militaire wetgeving, kunt u contact opnemen met Serife Hökelekli, te bereiken op maandag t/m vrijdag (10.00-16.00 uur) op tel: 0343-474182 of e-mail: info@sjloket.nl.

ning van de militaire dienst tijdens bovenbeschreven (buitengewone) omstandigheden. Stelt de arts vast dat er inderdaad sprake is van een dienstverbandaandoening, dan moet de arts nog inventariseren welke beperkingen in het dagelijks leven u ondervindt van uw dienstverbandaandoening. Deze beperkingen worden vertaald naar een mate van invaliditeit uitgedrukt in een invaliditeitspercentage. Voor lichamelijke aandoeningen maakt de arts hiervoor gebruik van de zogenoemde War Pensions Committee Scale (kortweg WPC-schaal genoemd). Voor psychische aandoeningen en in het bijzonder PTSS (posttraumatisch stress syndroom) wordt gebruikgemaakt van het PTSS-protocol.

Wanneer krijgt u een MIP?

Heeft de arts vastgesteld dat er sprake is van een dienstverbandaandoening en zijn er beperkingen veroorzaakt door de aandoening, dan heeft u meestal recht op een MIP. De hoogte van het MIP is afhankelijk van het vastgestelde invaliditeitspercentage (zie hierboven). Is het percentage vastgesteld

de Kareoler 8-2013


op minder dan 10 procent? Dan komt het militair invaliditeitspensioen niet tot uitbetaling. Is het percentage hoger dan 10 procent, dan is de hoogte van het MIP de mate van de invaliditeit x de berekeningsgrondslag. De berekeningsgrondslag voor een beroepsmilitair is het salaris in het jaar voorafgaand aan uw uitdiensttreding. Dit is inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en sommige vaste toelagen. De berekeningsgrondslag voor (ex-)dienstplichtigen en reservisten zijn de burgerinkomsten over het jaar voorafgaande aan de datum van groot verlof of inkomsten die de militair gelet op opleiding en leeftijd had kunnen verwerven.

Herkeuringen

Na de eerste keuring volgt in veel gevallen nog een ambtshalve herkeuring. Dit gebeurt in het geval dat de arts tijdens de eerste keuring heeft vastgesteld dat u nog voor uw klachten en beperkingen als gevolg van uw dienstverbandaandoening wordt behandeld

of behandeld kunt worden. Indien de behandeling is afgerond, wordt u opnieuw gekeurd. Tijdens deze keuring wordt er beoordeeld of er sprake is van een medische eindtoestand. Daar is sprake van wanneer u voldoende bent behandeld en de resterende beperkingen naar verwachting hetzelfde blijven. Het ABP stelt dan het definitieve MIP vast. Dit betekent dan ook dat u niet meer voor een herkeuring wordt opgeroepen, maar het betekent doorgaans ook dat uw invaliditeitspercentage en dus uw MIP worden verlaagd indien u door behandeling minder klachten en beperkingen heeft gekregen. Wel kan het zijn dat u dan in aanmerking komt voor een bijzondere invaliditeitsverhoging (zie de Kareoler 7-2013). Vindt u dat uw klachten en beperkingen zijn toegenomen na uw eerste aanvraag? Dan kunt u ook zelf een herkeuring aanvragen. U hoeft dus niet te wachten tot het ABP u voor een periodieke herkeuring oproept. In principe is een herkeuring levenslang aan te vragen. Bent

u 65 jaar of ouder, dan kan dat alleen als u vóór 1-1-1966 uit dienst bent gegaan.

Duur MIP

In principe ontvangt u het MIP uw hele leven lang. Hierboven heeft u kunnen lezen dat u wordt herkeurd als nog verbetering van uw toestand valt te verwachten. Als dit is verbeterd, kan zoals gezegd het invaliditeitspercentage ook worden verlaagd. Het kan dan voorkomen dat het percentage onder de 10 procent komt te vallen. Bij een invaliditeit onder de 10 procent, komt het MIP dan niet meer tot uitbetaling. De hoogte van het MIP wordt opnieuw vastgesteld op het moment dat de militair de AOWgerechtigde leeftijd bereikt. Daarbij wordt rekening gehouden met de hoogte van de AOW en het ABP ouderdomspensioen. De AOW wordt gekort op het MIP. Het aldus vastgestelde MIP wordt uitbetaald alleen voor zover dit hoger uitkomt dan het ouderdomspensioen.

vraag en antwoord

De BNMO ontvangt met enige regelmaat vragen via de service ‘Eerste Hulp Bij Juridische Zaken’, die u kunt vinden op de website www.bnmo.nl. Wellicht zit hier het antwoord op uw vraag ook tussen. U kunt uw vraag ook mailen naar info@sjloket.nl

Vraag: Komt mijn vrouw na mijn overlijden nog

in aanmerking voor een gedeelte van mijn militair invaliditeitspensioen? Zo ja, wat is de hoogte hiervan?

Antwoord: Dat hangt af van verschillende factoren. In de Kareoler 8-2012 is hier uitgebreid over geschreven. Daar kunt u veel informatie terugvinden.

de Kareoler 8-2013

Vraag: Ik las in de Kareoler 7-2013 over bijzondere

invaliditeitsverhoging. Ik ben in 1974 uit dienst gegaan en mijn invaliditeitspercentage is 30 procent.

Antwoord: U bent voor 1-1-1998 uit dienst gegaan.

Dan is de voorwaarde voor een bijzondere invaliditeitsverhoging dat uw invaliditeitspercentage 80 procent is of meer. Daarnaast dient er sprake te zijn van een medische eindtoestand U komt niet in aanmerking voor een verhoging, omdat uw invaliditeitspercentage niet 80 procent of meer is.

13


lotgenotencontact Dienstslachtoffers beleven intense week op de Basis in Doorn

Gelachen en gehuild Speciaal voor dienstslachtoffers en hun partners vond van 11 tot 15 november een tweede Ontmoetingspunt Doorn plaats. De eerste week werd mede geïnitieerd

door een aantal dienstslachtoffers. De animo was toen zo groot dat er een tweede ontmoetingspunt gepland werd voor degenen op de wachtlijst. De deelnemers

beleefden een intense week, waarin werd gelachen en gehuild. “Je laat een stuk van je shit hier achter.”

Door: Linde van Deth Foto’s: Erik Kottier

‘W

aarom organiseren jullie dat soort gesprekken wel voor veteranen en niet voor ons? Wij zitten ook met een stuk verleden dat niet iedereen verwerkt heeft. Over de manier waarop we destijds behandeld zijn en de dienst hebben verlaten. Ik zou wel eens willen weten hoe anderen daar-

mee zijn omgegaan.’ Dit was voor medewerkers van de Basis een veelgehoorde uitspraak van dienstslachtoffers. Nu is deze speciale week voor hen er dus. Dit jaar zelfs twee keer omdat de eerste week een wachtlijst had en ook voor volgend jaar staat Ontmoetingspunt Doorn weer in de planning. Trainer en coach van de Basis en begeleider van deze week William Twiss: “Voor veteranen waren die speciale groepen er allang. Dienst-

Deelnemers Fried Redering (l) en Alex Winckers hebben elkaar gevonden tijdens de week op de Basis.

14

slachtoffers namen natuurlijk wel deel aan de programma’s op de Basis, maar ik neem het ons wel een beetje kwalijk dat er geen speciale week voor hen was. De laatste tijd hoorde ik de signalen van dienstslachtoffers over de behoefte aan een eigen programma steeds vaker.”

Praten

De deelnemers van het tweede Ontmoetingspunt Doorn zijn positief over de week. Ze vertellen hoe fijn ze het vinden dat ze een week hebben kunnen optrekken met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt en begrip hebben voor elkaar. Een van de dienstslachtoffers geeft aan dat je tijdens deze week ‘een stuk van je shit’ hier achter kunt laten. “Als er vroeger meer gepraat was, had dat problemen kunnen voorkomen.” Een ander bedankt iedereen voor alle warmte die hij ontvangen heeft. Wat de dienstslachtoffers nog wel hoog zit, is hun gevoel dat er meer aandacht is voor veteranen dan voor hen, zo blijkt ook uit de ingezonden brief in de Kareoler 7-2013. “We zijn een vergeten groep”, geeft een van hen aan. Wat hen betreft moet het onderscheid tussen veteranen en dienstslachtoffers dat door organisaties gemaakt wordt van tafel. De partners van de dienstslachtoffers komen ook aan het woord en benadrukken dat ze veel van deze week hebben opgestoken. Een van hen vertelt dat hoe ouder haar man wordt, hoe meer hij met din-

de Kareoler 8-2013


Alle deelnemers van Ontmoetingspunt Doorn voor dienstslachtoffers en hun partners op de Basis in Doorn.

gen zit. “Wij kunnen dat samen niet oplossen. In deze week is hij gaan praten. Dat maakt het ook makkelijker voor mij. En ik heb het gevoel gekregen dat ik er niet alleen voor sta. We wilden eerder nooit gaan, maar ik ben ontzettend blij dat we nu gegaan zijn. Volgend jaar zijn we er weer bij.” Partner Bianca Winckers: “Het was voor zowel hem als mij een openbaring. Er is wel een deur opengegaan, tussen ons ook, waar we mee verder kunnen.”

Herkenning

Voor Fried Redering (69) en Alex Winckers (47) en hun partners Annie en Bianca was het een

de Kareoler 8-2013

zeer geslaagde week. Zij hebben elkaar helemaal gevonden. “Er is gelachen en gehuild”, vertellen ze op vrijdag als het officiële programma voorbij is. Zaken waar de dienstslachtoffers nooit eerder over praatten, kwamen hier op tafel. Heftige onderwerpen werden afgewisseld met veel vrolijkheid. En daarbij was vooral de herkenning belangrijk. “De verhalen en reacties waren hetzelfde, als jij kippenvel had, had je buurman dat ook”, zegt Alex. Fried en Alex zijn beiden al jaren lid van de BNMO en Fried en zijn vrouw Annie wonen zelfs in een zorgwoning op het terrein. Maar geen van allen was tot nu toe naar

een nazorgweek geweest. Ze besloten het nu, met de speciale week voor diensslachtoffers, gewoon eens te proberen. Tussen de mannen en hun partners was er een geweldige klik. Alex: “Met sommigen heb je die klik en tussen ons was dat heel heftig. Je voelt elkaar aan, je vindt herkenning en hebt respect voor elkaar.” Fried beaamt dat en zegt: “Je kunt je ziel bij de ander kwijt.” Alex: “Ik heb dit nog nooit zo gevoeld. Het is voor mij duizend procent geslaagd. Ik hoop dat anderen dit ook zo mogen ervaren.” Zijn partner Bianca hoopt dat alle dienstslachtoffers en hun partners zich aanmelden om ook die herkenning en het begrip voor elkaar te voelen. Alex en Bianca hebben veel steun ervaren tijdens deze week. Bianca: “Vaak praten dienstslachtoffers niet over hun ervaringen. Hier praten ze wel. En ook de partners vinden herkenning bij elkaar.” Ze vertelt dat het natuurlijk ook zwaar is, zo’n week. “Maar de verzorging hier is geweldig. Niks is te veel. Eén nacht zaten Alex en ik er helemaal doorheen. We hadden tot diep in de nacht samen gepraat en gehuild. Ik ging wat drinken halen en toen vroeg zelfs de nachtwaker aan me of het wel ging. Als ik hulp nodig had, kon ik naar hem toe komen. Iedereen staat hier voor je klaar. Dat vond ik prachtig. Het is hier letterlijk een veilige basis.” Fried schreef zich in voor de week, mede omdat hij iets wilde betekenen voor anderen. Voor hem was alles sinds zijn dienstongeval goed geregeld. Hij heeft nooit geworsteld met allerlei instanties, zoals andere dienstslachtoffers dat wel hebben gedaan. “Ik wilde mijn ervaringen delen, maar ik wilde vooral een luisterend oor bieden aan anderen. Dat is gelukt. Ik ben gelukkiger nu omdat ik iets voor anderen heb kunnen betekenen.”

15


van de afdelingen Gelderland Contactmiddag

Op 24 oktober hield de afdeling haar bekende contactdag te ECHOS Home De Schakel. Hierop waren vijftig leden afgekomen vanuit Lelystad tot en met Veldhoven. De ochtend begon om 11.00 uur, met een welkom door voorzitter Jo Berends, hij vroeg een ogenblik stilte voor de leden die ons ontvallen zijn. Er waren drie militaire voertuigen ingehuurd van L. Graafsma van The Green Sparks. Het was mooi weer en daarom gingen enkele leden met het militaire vervoer een rondje Harderwijk en terug naar Ermelo rijden. Om 13.30 uur werd de lunch geserveerd en kreeg men een lekker broodje en als toetje een kroket. Hierna deden wij twee rondjes bingo. Er werd voor de liefhebbers nog eens rondgereden, maar nu de andere kant op. Het was een geslaagde middag en om 17.00 uur ging men huiswaarts.

Bijeenkomst Stichting veteranen Oost-Nederland Op 26 oktober om 07.00 vertrok ik, uw secretaris Ton Rutten, vanuit Harderwijk richting Doetinchem om daar voorlichting te geven over de BNMO Gelderland. Ik heb de folders over de BNMO op de tafel neergelegd, maar er stond een harde wind die elke keer de folders wegblies. Een DAF YP 408 reed de hele dag met personen rond. Er werden demo’s gegeven met een veteranenhond door Hulphond Nederland. Het Graafschap College Doetinchem had een hindernisbaan voor kinderen gebouwd. Deze werd drukbezocht door de kinderen. Er stond een zendamateur met oude legerradio’s. Ook was er een Leopard 2 aanwezig, dit was een klimproject voor de kids. Het was een gezellige dag.

Agenda

21 december Kerstbijeenkomst te Doesburg. 8 maart Ledenvergadering in Bronbeek te Arnhem.

16

Noord-Brabant Planning 2014 Jaarvergadering

De Algemene Jaarvergadering wordt gehouden op 19 maart 2014 in de Generaal-majoor De Ruijter van Steveninckkazerne te Oirschot

Vergadering contactpersonen Donderdagmiddag 03 maart Donderdagmiddag 30 oktober

Dagreis

Ook in 2014 organiseert de afdeling Noord-Brabant voor haar leden weer een dagreis. Deze dagreis heeft als streefdatum woensdag 2 juli 2014. De datum is natuurlijk onder voorbehoud aangezien de activiteitencommissie afhankelijk is van diverse factoren, zoals beschikbaarheid, toegankelijkheid etc.

Contactmiddagen

Deze komen ook in 2014 weer terug en staan gepland op de woensdagen 1 en 15 oktober 2014. De locaties worden op de bekende wijze bekend gemaakt.

Ontmoetingspunt Doorn voor de afdeling Noord-Brabant

Deze staat gepland in de week van 6 tot 10 oktober 2014 in het nieuwe gebouw van de Basis te Doorn.

Ontmoetingspunt Doorn speciaal voor dienstslachtoffers

Deze staat gepland in de week van 10 tot 14 oktober 2014 in het nieuwe gebouw van de Basis te Doorn. De data en locaties voor de kerstbijeenkomsten in 2014 zijn nog niet bekend. De activiteitencommissie zal deze gedurende het komende jaar tijdig bekendmaken. Het voorgaande is alweer gericht op de toekomst. De tijd vliegt voorbij. 2013 Was voor ons allen in alle opzichten weer een mooi jaar. Sommige BNMO-leden werden geconfronteerd met het overlijden van een dierbare en andere BNMO-leden werden verblijd met een geboorte in de familie. Het afdelingsbestuur en de overige vrijwilligers hebben het afgelopen jaar er alles aan gedaan om het jullie naar de zin te maken en dat hebben we graag gedaan. Ook het komende jaar zal dat niet anders zijn en daarom wensen wij jullie allen een goed en voorspoedig, maar vooral een gezond 2014 toe! We hopen jullie allen in 2014 weer te zien.

de Kareoler 8-2013


Limburg-Zuid Contactmiddag

Op zondag 6 oktober hebben wij een contactdag gehad. De ontvangst was uiteraard met Limburgse vlaai. We zijn begonnen met een quiz. Daarna heeft de Limburgse troubadour Keulen ons een klein uurtje goed vermaakt. De dag hebben we met een Limburgs buffet afgesloten. Namens het afdelingsbestuur en contactpersonen wensen wij u een gezegend kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar! En natuurlijk hopen wij u ook komend jaar weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten bij onze activiteiten. Alle activiteiten die wij in 2014 gaan doen, staan vermeld op de website van onze afdeling: www.bnmo.nl, afdeling Limburg-Zuid.

Zuid-Holland Verslag Vrouwendag

Op woensdag 25 september 2013 vertrok een aantal dames met de bus voor een dagje uit naar Leerdam. Als eerste bezochten we het Glasmuseum. In twee groepen kregen we een rondleiding door het museum. Sommige producten kwamen ons heel bekend voor. Hierna gingen we naar AquaZoo, ook in Leerdam. Daar kregen we eerst een lunch aangeboden, die uitstekend smaakte. We zaten midden tussen de aquaria te eten. Heel bijzonder. Na de lunch maakten we een rondje langs de verschillende mooi ingerichte bakken. We hebben vissen, amfibieën, reptielen, koralen en uiteraard planten gezien uit vele delen van de wereld. Met moeite namen we afscheid van al dit moois om naar de volgende bestemming te gaan: het Hofje van Aerden. Hier kregen we eveneens een rondleiding. Het hofje ligt aan de rivier de Linge en

de Kareoler 8-2013

heeft naast een binnen- en buitentuin ook een unieke collectie schilderijen van zeventiende-eeuwse Hollandse meesters. In de buitentuin staan verschillende fruit- en notenbomen en er is een moes- en kruidentuin. In de binnentuin zijn de toegangen tot de huisjes die nog steeds worden bewoond door ongehuwde dames van ‘onbesproken gedrag’. Al met al was het een zeer geslaagde dag met uitzonderlijk goed weer. Ank Stolk

Scheepswerf

Op 9 oktober jl. verzamelt een groep van ongeveer vijftig BNMO’ers zich in het restaurant van de scheepswerf van De Delft. Dit is een schip van oorlog dat op 11 oktober 1797, tijdens de zeeslag bij Camperduin na hevige aanvallen van de Engelsen, is vergaan. Na koffie en gebak wordt de groep in tweeën gesplitst en beginnen de gidsen hun verhaal te vertellen. Via de wandelgang op de eerste etage krijgt eenieder de gelegenheid in de diverse werkplaatsen te kijken. Vaklieden zijn bezig met het maken houtsnijwerk, de bouw van een miniatuur uitvoering van De Delft, het fabriceren van de vele katrollen en andere voor het schip noodzakelijke werkzaamheden. In een van de werkplaatsen zijn jonge mensen bezig een nieuw vak te leren, want deze bouwplaats is ook een leerwerkplek waar de oude rotten hun vakkennis proberen over te dragen aan de jongelui. Na de rondleiding wordt een lekker drankje geserveerd, waarna van een uitstekende lunch wordt genoten. Aan de kade zijn ondertussen twee tenders aangelegd. Met deze boten, die dienst hebben gedaan als reddingsboten op de ss Rotterdam, wordt een rondvaart gemaakt. Na een korte route over het inmiddels wat ruwere water, wordt de Maashaven bezocht en daar ligt de prachtige Rotterdam afgemeerd. Tegen half vier wordt het weer tijd om terug te varen naar de opstapplaats. Met de groep hebben we een interessant, leuk en gezellig uitje gehad en iedereen keert weer voldaan huiswaarts.

’s-Gravenhage e.o. Algemene ledenvergadering

De ALV van de afdeling zal plaatsvinden op donderdag 20 maart 2014 in de Frederikkazerne te ’s-Gravenhage. Medio januari wordt u persoonlijk nader geïnformeerd. Nadere informatie over de contactmiddagen treft u aan bij de uitnodiging voor de ALV en in de Kareoler. Indien u

17


van de afdelingen suggesties heeft voor het invullen van een contactmiddag, een excursie, een lezing etc, wordt u verzocht contact op te nemen met Willem van der Wel. Het bestuur staat open voor suggesties van u allen.

Oproep nieuwe bestuursleden/contactpersonen De afdeling ’s-Gravenhage e.o. heeft op dit moment +/- 285 leden. Om diverse redenen hebben enkele bestuursleden en contactpersonen hun functie helaas moeten neerleggen. Aangezien de gemiddelde leeftijd boven de 60 jaar ligt, is verjonging in de afdeling een belangrijk onderwerp. Het bestuur roept jonge BNMOleden op om naast hun lidmaatschap ook een functie in het bestuur te vervullen of als contactpersoon. Voorts is het bestuur op zoek naar een lid dat bereid is de website van de afdeling bij te houden. Zonder de hulp van voldoende bestuursleden en contactpersonen is het onmogelijk om het functioneren van de afdeling en het ledencontact in stand te houden. Hebt u interesse, dan kunt u voor nadere informatie contact opnemen met Willem van der Wel, tel: 070-3941223 (na 18.00 uur) of per e-mail: willem@familievanderwel.eu.

Een verzoek aan alle leden van de afdeling ’s-Gravenhage e.o.

Als het bij u bekend is dat een lid van de afdeling ziek is of in het ziekenhuis is opgenomen of in andere omstandigheden verkeert, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit bij Anneke of Willem van der Wel te melden, tel: 0703941223 of per e-mail: willem@familievanderwel.eu of avanderwel@planet.nl. Het bestuur van de afdeling kan dan deze leden een bezoek brengen of een bloemetje sturen. Ook voor inlichtingen, vragen en/of opmerkingen kunt u met het bovenstaande nummer contact opnemen.

Zeeland Excursie naar het oorlogsmuseum

Op zaterdag 6 september zijn we weer eens op excursie naar Zeeuws-Vlaanderen geweest. Met eigen auto’s werd naar het bekende mosseldorp Philippine gereden. Daarvandaan werd na de koffie met een bus naar Axel gereden, waar we een bezoek gebracht hebben aan het oorlogsmuseum. Het is een leuk, niet erg groot museum, maar er staat echt heel veel in. Het weer was niet al te best, maar een paar waaghalzen hebben toch een kort ritje met een van de oude legervoertuigen mogen en kunnen maken. Daarna weer met de bus terug naar Philippine, waar we een heerlijke mosselmaaltijd met brood of frites kregen aangeboden. Dit alles viel zo goed in de smaak, dat besloten is in ieder geval de mosselmaaltijd volgend jaar te herhalen.

18

Taptoe in Ahoy in Rotterdam

We zijn met een kleine bezetting met eigen vervoer naar Rotterdam gereden. ’s Middags werd ons een rijsttafel aangeboden en daarna werd er begonnen met de taptoe, die van ongeveer 2 tot 4 uur duurde. Het was weer een heel spektakel en het publiek was zeer enthousiast.

Shark-fishing op de Oosterschelde

Op zaterdag 5 oktober heeft de afdeling voor de tweede keer een poging gedaan een activiteit te organiseren voor de jongeren van de BNMO. Een van jongeren stelde tegen een zeer verlaagd tarief zijn boot beschikbaar om een dagje te kunnen gaan vissen op de Oosterschelde. Men heeft alle jongeren aangeschreven en/of benaderd, maar de animo was niet erg groot. Datzelfde ondervonden we toen de Zeeuwse afdeling samen met NoordBrabant geprobeerd heeft een gezinsdag voor jongeren te organiseren. Dat voornemen hebben we wegens gebrek aan belangstelling helaas moeten annuleren. Dus iets heel anders geprobeerd. Ook voor de visactiviteit bleek uiteindelijk slechts een groepje van negen personen geïnteresseerd. Deze keer vonden we echter dat het door moest gaan. Misschien zou via mond-totmondreclame na afloop op termijn toch meer interesse van de jongeren kunnen komen. Het was de bedoeling op haaien te vissen, maar dat is niet gelukt. Wel heeft men in totaal ongeveer tachtig andere vissen gevangen. De deelnemers waren na afloop zeer enthousiast en nu maar hopen dat een volgende activiteit meer deelnemers vanuit de jongeren trekt.

Agenda

14 december 9 januari

Kerst-inn in Landlust van 11.00 tot 16.00 uur in Nieuwdorp. Nieuwjaarsreceptie in De Vroone in Kapelle.

Voor al deze evenementen krijgt u (of hebt u reeds ontvangen) een uitnodiging via e-mail of over de post.

Verslag contactmiddag

Op zaterdagmiddag 12 oktober werd er weer een contactmiddag gehouden in Joure. Het thema van deze middag was ‘zo was het toen’, we gingen op deze middag even terug in de tijd. De zaal was mooi aangekleed met kleding uit die tijd, oude schoonmaakspullen, oude lesmaterialen en andere spullen die in die tijd werden gebruikt en gedragen. De middag was nog maar net begonnen of er ontstond al een behoorlijke geroezemoes, mensen herkenden veel van wat ze zagen en vertelden spontaan hun eigen verhaal en herinneringen aan die tijd. Wat natuurlijk ook niet mocht ontbreken

de Kareoler 8-2013


was de tombola, waarbij iedereen met een kleinigheidje naar huis ging. Nadat er nog het een en ander verteld werd over werk, milieu en inkomensklassen was het tijd om de gitaar erbij te pakken en nog wat oud-Hollandse liederen met elkaar te zingen. De sfeer zat er goed in en de meesten zongen uit volle borst mee en hadden de papieren met songtekst niet eens nodig. Nadat de kelen weer wat gesmeerd waren, keerde iedereen weer huiswaarts. We kunnen terugkijken op een geslaagde middag met een goede opkomst!

Vrouwencontactdag

Op 24 oktober werd er weer een vrouwendag georganiseerd waar de mannen overigens ook hartelijk welkom waren. Om 10.00 uur werd iedereen verwacht en stond de koffie klaar. Nadat iedereen weer even had bijgepraat, de koffie op had en de cadeautafel voor de bingo was ingericht, startten we met de eerste paar ronden van de bingo. In het begin viel het niet mee om de juiste spelregels over te dragen, want er leken meer valse bingo’s dan goede bingo’s, maar dat mocht de pret niet drukken. Na een aantal ronden gespeeld te hebben, was het weer tijd om even op adem te komen, onder het genot van een kopje koffie en koek. Nadien speelden we nog een aantal ronden waarbij de prijzen weer verdeeld werden. We hadden deze dag ook een moppentapster in ons midden, die ons de gehele dag af en toe een mop toevertrouwde. Om 12.30 was de tafel gereed om te gaan eten en traditiegetrouw is dat een stamppotbuffet met als dessert bavarois, dat iedereen goed smaakte. Na uitgebreid getafeld te hebben en bijgepraat te zijn werd de box met spelletjes geopend en kon iedereen een keuze maken. Er werd veel gerummikubd, daarnaast werd er gekaart en mens-erger-je-niet gespeeld, waarbij het er soms fanatiek aan toe ging. Om 15.45 uur keerde iedereen weer huiswaarts.

Secretaris

Het bestuur is verheugd u te kunnen mededelen dat we een nieuwe secretaris hebben gevonden die bereid is om deze taak op zich te nemen. Hij stelt zichzelf voor: Ik ben 41 jaar, getrouwd, heb een zoon van 8 en een dochter van 15. Mijn woonplaats is Leeuwarden, hier woon ik al mijn hele leven. Op mijn 17e ben ik in dienst gegaan bij marine en heb daar zo’n tien jaar gediend. Veel gevaren en veel gezien van de wereld. Daarna een aantal jaren in de burgermaatschappij gewerkt en de laatste jaren werkzaam geweest bij de landmacht. Doordat er bij mij begin 2010 PTSS is vastgesteld, kon ik mijn werk in het groene pak niet langer uitvoeren. Na een intensieve periode van therapie ben ik weer in staat om te werken. Ik ben nu zelfstandig ondernemer,

de Kareoler 8-2013

eigenaar van Rijschool Swits in Leeuwarden. Leven met PTSS blijft lastig, maar ik ben nu weer op een punt dat ik mijn leven weer zin wil geven voor mijn gezin en voor mijn gloednieuwe bedrijf, waar ik zeer trots op ben. Onlangs ben ik benaderd om zitting te nemen in het bestuur van BNMO afdeling Friesland als secretaris. Na een zeer korte bedenktijd heb ik deze uitnodiging geaccepteerd. Nu kan ik samen met de andere toegewijde bestuursleden iets betekenen voor lotgenoten en hun gezinnen. Als geen ander begrijp ik het belang van een organisatie, zoals de BNMO. Met elkaar op weg naar de toekomst!   Erik de Wit Aspirant-secretaris BNMO afdeling Friesland  

Agenda

21 december 20-24 januari

Kerstdiner, waarvoor u allen inmiddels een uitnodiging heeft ontvangen. Friese week samen met afdeling Groningen in Doorn.

Limburg-Noord en -Midden Kerstviering 21 december

Onze kerstviering is op zaterdag 21 december bij zaal Niëns in Maasbree. Het programma omvat o.a. ontvangst met koffie/thee en kerstbrood, kersttoespraak voorzitter, diner, tombola. U bent welkom vanaf 11.00 uur. De uitnodiging en het inschrijfformulier krijgt u gelijktijdig met de nieuwsbrief toegezonden.

Verslag herendagtocht

Nadat iedereen was opgehaald gingen wij naar onze eerste bestemming: het Roda-stadion in Kerkrade. Bij aankomst gingen we onder leiding van een gids het zeer mooie stadion bezichtigen. We hebben alle hoeken en kleedlokalen gezien. Prachtig, na afloop van deze boeiende excursie kregen wij nog een consumptie en een attentie aangeboden. Om 11 uur vertrokken wij naar de NAVO-Basis in Geilenkirchen, waar onze lunch klaarstond en we een rondleiding kregen op het enorme terrein met en bezichtiging van een van de AWACS vliegtuigen. Wat een apparatuur zit er in zo’n vliegtuig. Met uitleg van twee Nederlandse gidsen hebben wij het hele vliegtuig kunnen bezichtigen, zelfs de schotel (radar) bovenop het vliegtuig. Tot slot is er nog een foto gemaakt bij een van

19


van de afdelingen de AWACS. Zeer onder de indruk van dit alles hebben wij deze mooie herendag afgesloten met een heerlijk diner in Grathem.

Verslag spellendag

Dinsdag 12 november was de jaarlijkse spellendag bij partycentrum De Schatberg in Sevenum. Vanaf 10.00 uur werden de leden welkom geheten met koffie en cake. Daarna verzorgden medewerkers van het zorgloket van het ABP een presentatie. Na een heerlijke en goed verzorgde lunch werd er gebowld, gesjoeld en gekaart. Aan het einde van de middag werden onder het genot van koffie met Limburgse vlaai de prijswinnaars bekendgemaakt. De winnaars waren: dames bowlen: mevrouw Bartels, heren bowlen: dhr. Janssen, dames sjoelen: mevr. Jeurninck, heren sjoelen: dhr. Deneer.

Sint Nicolaas op bezoek...

Op 23 november jl. bracht Sint Nicolaas met zeven Zwarte Pieten een bezoek aan de afdeling Groningen. Na het zingen van diverse Sinterklaasliedjes en wat malle fratsen van de Pieten was er voor alle kinderen van de Groningse BNMO-leden een cadeautje. Dit geschenk werd door de Sint met een praatje aan ieder kind uitgereikt. Na vertrek van de goedheiligman met

Groningen

E. de Groot

Contactmiddag

Op 25 oktober jl. werd in Zuidhorn weer de contactmiddag georganiseerd voor BNMO-leden in Groningen. Voor aanvang van het officiële gedeelte werd de overleden Lei Hermans herdacht. Aandacht was er verder voor de jubilarissen die 10, 25, 40, 50 en 60 jaar lid waren van de BNMO (zie foto). De voorzitter H. v.d. Laan bedankte hen voor hun loyaliteit die ze al die jaren met hun lidmaatschap jegens de BNMO hadden laten blijken. Naast de medailles werd aan iedere jubilaris een boeket bloemen uitgereikt. Het entertainment werd dit jaar verzorgd door het duo Mark en Tjark. De middag werd traditioneel besloten met een Groningse koffietafel.

zijn gevolg werd de gezellige morgen afgesloten met een gezamenlijke warme maaltijd voor de ouders met hun kinderen. Alle aanwezigen waren erg positief over deze door de commissieleden Heino Buikema en Jacqueline v.d. Tuuk georganiseerde activiteit. Hulde!  

Agenda

22 maart 10 april 30 augustus 7 september 25 oktober

Ledenvergadering in de Kazerne te Zoutkamp Bingo en kaarten Pekelahof te Oude Pekela Bustocht Zomerbarbecue voor alle leden te Groningen Reünie/contactdag te Zuidhorn

secretariaten van de afdelingen Groningen T. Pelgrim, Veemstede 95, 9665 EC Oude Pekela, tel: 0597-422327, e-mail: t.pelgrim@bnmo.nl Friesland E.A. de Wit, Dirk Boutsstraat 25, 8932 CM Leeuwarden, tel: 058-2162374, e-mail: secretaris.bnmo@kpnmail.nl Drenthe W. Veldkamp, Zonnedauwstraat 47, 9404 JP Assen, tel: 06-24396514, e-mail: w.veldkamp@bnmo.nl Overijssel mw. A.A.J. de Wals-Ros, De Goorn 9, 7491 HB Delden, tel: 074-3762763/06-27250093, e-mail: a.de.wals-ros@bnmo.nl Gelderland A.C. Rutten, Wilhelminalaan 33, 3842 KA Harderwijk, tel: 06-18764290, e-mail: t.rutten@bnmo.nl Utrecht/’t Gooi W. Veenman, Kamelenspoor 14, 3605 EA Maarssen, tel: 0346–562822, e-mail: w.veenman@bnmo.nl Noord-Holland L.M. Valkering, Prins Bernhardlaan 13c, 1934 EP Egmond a/d Hoef, tel: 072-5061334, e-mail: l.valkering@bnmo.nl Amsterdam e.o. B. van der Reijden, Kuinderstraat 22-2, 1079 DL Amsterdam, tel: 020-6427642, e-mail: b.vd.reijden@bnmo.nl

20

Ontmoetingscentrum de Veldpost, Kometenlaan 150, 1033 BZ Amsterdam, contactpersoon Eugene Sandel, tel: 06-42408272 ’s-Gravenhage e.o. W. van der Wel, Martin Campslaan 139, 2286 SJ Rijswijk, tel: 070-3941223, e-mail: w.vd.wel@bnmo.nl Zuid-Holland C. Passchier, Mgr. W.M. Bekkerslaan 111, 3141 SJ Maassluis, tel: 010-5920238, e-mail: c.passchier@bnmo.nl Zeeland J.A.P. van Osta, Goese Meerlaan 20, 4465 AL Goes, tel: 0113-227998, e-mail: j.van.osta@bnmo.nl Noord-Brabant Maarten Lautenslager, Lepelkesweg 28 D, 5503 EW Veldhoven, tel: 06-51357378, e-mail: m.lautenslager@bnmo.nl Limburg-Noord en -Midden mw. B.H.M. Deneer-Maassen, Hofstraat 45, 6019 CC Wessem, tel: 0475-562436, e-mail: b.deneer-maassen@bnmo.nl Limburg-Zuid mw. A.M.C. van den Berg, Oude Landgraaf 52, 6373 BA Landgraaf, tel: 045 5323006/06-25334709, e-mail: a.vd.berg@bnmo.nl

de Kareoler 8-2013


welkom bij de bnmo Bos, J. (70), Emmen Derksen, G.J.T. (51) Wijchen Diederen, M.B.H. (38), Hoensbroek Eskens, F.J. (67), Den Bosch Geer, P.A.J. van de (53), Genemuiden Gozefoort, J.W. (66), Emmen Hendriks, T. (56), Lith Hop, W. (63), Valkenburg

Kleef, F.H.A. (37), Geleen LĂśhr, A. (55), Assen Maas, J.A.J. (87), Den Haag Mentink-de Graaf, M.H. mw. (43), Borculo Pees, A. (72), Steenwijk Pol, G.M.J. (59), Borne Scheppingen, W. van (30), Waalwijk Sol, R. (43), Amersfoort

Stockmann, E.C.E.M. (49), Wildervank Verhey van Wijk, D. (72), Veenendaal Werts, R. (31), Maastricht West, P.K. (43), Hoogezand Zaadnoordijk, P.S. (66), Zaltbommel Zalinge, P.J. van (36), Lelystad

in dankbare herinnering Aa-van Esch, E.A. van der, mw. (85), Den Bosch Bakker, N. (85), Zaandijk Christiaans, H.A.J.A. (81), Mill. Dreu, M. de (94), ‘s Heer Hendriks Duivenvoorde, Th. van (88), Heemskerk Eijnden, A.C.A. van den (86), Tilburg Gellaerts-Oltmans, J.S. mw. Zeist Gommers, L.G.C. (87), Wouw Hasman, Tj. (38), Eijsden Hermans, L.G.M. (66), Nuth

Hoogendijk-Klop, A.A. (88), Rijsenhout Keesmaat, A. (87), Alblasserdam Klompers, L.A. (85), Eindhoven Kooij, A. (87), Steenwijk Kooren-Gebuis, A.L. mw. (93), Rotterdam Kruize-van Rheenen, H. van mw. (88), Hoorn Notten-Lafeber, C.A.M. (79), Vught Oorschot-Vromans, C.E. van mw. (83) Roosendaal Putters-van Hulst, P. (81), Geldrop

Schijvenaars-Stuij, C.P. mw. (91), Bergen op Zoom Sluys, mw, Geleen Supheert, H. (85), Emmen Vaneker, J,H,A, (85), Enschede Veen-Faber, G. ter mw. (87), Emmeloord Vlaardingerbroek, L.H. (87), Ede Vriesinga, F. (84), Noardburgum Wageningen, C.J.A. van (94), Rotterdam Weijtmans, C.J. (85), Tilburg Wolters, J.M.A. (84), Deurne

Dienstslachtoffers In de Kareoler 7-2013 staat een arti kel waarin wat geklaagd wordt over de geringe aan dacht die aan de dienstslachtoffers geschonken wor dt. In het naschrift verdedigt de redactie zich met argu menten. Zij, (de red.) vindt dat de dienstslachtoffer s wel voldoende aandacht krijgen in de Kareoler. Hie r wil ik mij hier niet over uitspreken. Zelf ben ik ook dienstslachtoffer van de lichting 581, dus een beja arde oud-militair. Tot heden ontvang ik een militair inva liditeitspensioen van Defensie. Wel wil ik mij uitsprek en over het tekort aan erkenning voor de dienstslachto ffers door ons leger en de staat. Laat ik beginnen mijn respect uit te spreken voor alle veteranen die ons land kent. Zij hebben hun plicht gedaan en vaak onder moeilijke omstandigheden, alle waardering hiervoor. De huidige veteranen komen voort uit een bero epsleger en hebben dus uit vrije wil gekozen voor een niet ongevaarlijk

beroep. De militairen waartoe ik behoorde, hadden die keuze niet, maar werden opgeroe pen en gingen hun plicht voor het vaderland doen. Zij lieten voor anderhalf tot twee jaar hun studie of hun beroep achter zich en gaven gehoor aan de oproep van de staat. Tijdens het meestal onvrijwillig vervulle n van hun dienst aan het vaderland raakte een aan tal gewond met blijvend letsel, onder wie ikzelf. Wij kregen een militair invaliditeitspensioen afhankelijk van de opgelopen schade. De enige onderscheidinge n die ik daarvoor heb ontvangen waren die van de BNM O toen ik 10 respectievelijk 25 en 40 jaar lid was. Wij waren dus niet uit vrije wil militair en liepen letsel op in dienst van het land. Ik denk dat het veel medelot genoten zou helpen wanneer daar ook een echte militair e onderscheiding aan verbonden werd. Het zou in ieder geval een stukje frustratie wegnemen bij veel van mijn lotgenoten.

bnmo-brieven

In BNMO Brieven kunt u uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren of in te korten. Brieven kunt u sturen naar e-mail: redactie@kareoler.nl of naar: de Kareoler, Postbus 1027, 6501 BA Nijmegen.

Fred Does, Holten

Rectificatie de Kareoler 7-2013 Defensie verzorgt de MOD-dagen samen met het ABP.

de Kareoler 8-2013

21


bnmo-bonus

Bijdrages: Chris Laarhoven, Jan Willem van Besouw (puzzel) en Fred Lardenoye

Kerstsudoku Vanwege de naderende feestdagen heeft de Kareoler een speciale kerstpuzzel laten maken. U kunt met uw oplossing meedingen naar elf fraaie prijzen.

2

3

Aan de hand van de gegeven cijfers kunt u ook de rest van het diagram invullen. Op iedere horizontale en verticale regel mogen de cijfers 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen. Dit geldt ook voor de blokken van drie bij drie hokjes. Als u de hele puzzel hebt opgelost, vormen de cijfers in de onderste blauwe regel de uiteindelijke oplossing. Stuur het antwoord vóór 10 januari 2014 naar de redactie van de Kareoler, Postbus 1027, 6501 BA Nijmegen onder vermelding van ‘prijsvraag 8’ of stuur een mail (vergeet niet uw adres te vermelden) naar redactie@kareoler.nl. Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.

Eerste prijs

8

Een VVV-waardebon ter waarde van 100 euro, die te besteden is in meer dan 23.000 winkels.

22

6

7 5

2

9

3

7 4

3

8

1

4

9

2

3

1

6

6

9 7

Tweede t/m zesde prijs

De door Tijdsbeeld Media dit jaar uitgebrachte dvd-box Blauwhelmen. Van Libanon tot Liberia. Deze 3 dvd-box biedt een uniek overzicht van de belangrijkste VN-vredesoperaties van 1979 tot 2006 waar Blauwhelmen aan hebben deelgenomen: van voormalig Joegoslavië tot Haïti, van Namibië tot Cambodja en van Libanon tot Liberia.

de Kareoler 8-2013


Zevende t/m elfde prijs

De door Source One Media dit jaar uitgebrachte dvd Sporen naar het front. Deze ruim twee uur durende dubbeldvd geeft aan de hand van prachtige archiefbeelden en interviews met ooggetuigen en deskundigen een kijk op de invloed die het spoor heeft gehad tijdens oorlogen in het verleden.

Het Hoofdbestuur en van de BNMO wenst u uw dierbaren prettige feestdagen . en een voorspoedig 2014

de Kareoler 8-2013

veldpost uit libanon

Over en uit

en sponsors: het Veteraneninstituut, Checkpoint, de BNMO en de Basis. Enkele zaken staan reeds in de steigers, zoals de aankomende terugkeerreis in mei met een speciale dodenherdenking in Tyre en een grote reünie van terugkeerreizigers later in 2014 waar ik een groot gedeelte van de vierhonderd veteranen met aanhang, die deelgenomen hebben aan deze reizen, hoop terug te zien. Voor verdere berichtgeving uit Libanon heb ik Fatima bereid gevonden als speciale correspondent op te treden. Zij zal voorlopig blijven berichten vanuit Tyre en omstreken, deze belevenissen zijn te volgen via de blog op www.weerzien-met-libanon.nl. Rest mij nog af te sluiten met de woorden van aalmoezenier P.H. Raaymaakers die hij bij zijn afscheid van Libanon in de Dubbel Vier van 23 januari 1982 (03-46) schreef:

Over enkele dagen is het zover, ik keer samen met mijn echtgenote Fatima terug naar Libanon. Eigenlijk een routinereis, maar deze keer omgeven met sentimenten en emoties. Ons dochtertje Nathalia blijft in Nederland, ik ga terug om de verhuizing af te wikkelen en Fatima gaat terug om het basisexamen inburgering af te leggen bij de ambassade in Beirut. Ik zal na acht dagen terugkeren naar Nederland en Fatima moet in Libanon de uitspraak van de immigratiedienst afwachten alvorens zij zich bij ons kan voegen in Nederland. We hebben er zeven en een half jaar opzitten in het land dat ons individueel en als gezin gevormd heeft. Net na de moord op president Hariri in 2005 begonnen we met het organiseren Vaarwel nu, Libanon van terugkeerreizen. In die periode Ik heb stierlijk van je gebaald kwam ook Yasser Arafat te overlijden. En mateloos van je genoten... Ik was toen in het Libanese Saida en het leek wel oorlog. Ook zagen we hoe Libanonveteraan en BNMO-lid Chris Laarde Syrische troepen Libanon onder internationale druk moesten verlaten. hoven heeft drie jaar lang deze column geschreven over het leven van hem en zijn In 2006 konden we, vanwege de oorgezin in het Libanese kuststadje Tyre. log, tijdelijk geen reizen organiseren Volgend jaar starten wij met een nieuwe om vervolgens na de oorlog de boel column van een ander bijzonder BNMO-lid. weer op te pakken. Maar we hebben ook mooie dingen meegemaakt, zoals de aankomst van de KDC-10 van onze Koninklijke Luchtmacht vol met geneeskundig materiaal voor het Hiram ziekenhuis dat hierdoor medische hulp levert aan de bewoners van ons voormalige uitzendgebied. Of het initiëren en organiseren van de eerste Nationale Dodenherdenking op 4 mei in Libanon i.s.m. met de Nederlandse ambassade en de Defensie attaché. Momenteel bekijken we hoe we net als in 2005 vanuit Nederland de terugkeerreizen gestalte kunnen geven in Dodenherdenking op 4 mei 2010 in Libanon. samenwerking met onze partners Foto: Fred Lardenoye

23


Doe mee en investeer ook in vrede! Vindt u vrede en vrijheid ook zo belangrijk? Wilt u hier zelf ook een steentje aan bijdragen? Dat kan, uw bijdrage is van harte welkom! Het vfonds zet zich o.a. in voor de erkenning en waardering van geüniformeerden die namens de Nederlandse overheid waar ook ter wereld actief zijn of waren. Tijdens missies en operationele inzet raken sommige militairen en politiemedewerkers zwaar beschadigd. Dat kan lichamelijk zijn maar ook geestelijk. Hulp is dan van groot belang. Het vfonds ondersteunt daarom het belangrijke werk van de BNMO-geüniformeerden zodat deze hulp geboden kan worden. Investeren in vrede: Belangrijk voor iedereen! Kijk op onze site als u nieuwsgierig bent naar andere projecten. Wilt u ook deze mooie projecten ondersteunen? Doneer dan aan het vfonds via: • éénmalige of periodieke gift • schenking per notariële akte (min. 5 jaar) • nalatenschap of legaat na overlijden

    €                           €   €        42%         €          €  

Uw voordeel Bij een periodieke schenking vanaf 150,- per jaar (min. 5 jaar) neemt het vfonds de kosten van de notariële akte voor haar rekening.* Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met: Maaike van der Steen, controller E-mail: info@vfonds.nl Tel: 073 - 613 91 00 Donaties zijn welkom op bankrekening: Triodos Bank: NL64 TRIO 0197 642 691 o.v.v.: vfonds gift * Voor de aftrekbaarheid van de schenking is het opstellen van een notariële akte vanaf 1 januari 2014 waarschijnlijk niet meer nodig.

Het vfonds is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan het vfonds zijn vrijgesteld van schenken erfbelasting

www.vfonds.nl Bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Lotto maken het werk van het vfonds mede mogelijk.

Kareoler 8 2013  

BNMO Kareoler 8 2013