Issuu on Google+

bnmo-magazine

7-2011

Burgemeester opent inloophuis PTSS na Nieuw-Guinea


in dit nummer Colofon Jaargang 71, 2011, nummer 7

10

De Kareoler is een uitgave van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) en verschijnt acht keer per jaar. Het blad wordt gratis toegezonden aan leden van de BNMO. Verschijningsdatum Kareoler 8-2011: 10 december.

Nieuw-Guineaveteraan zet zich in voor BNMO BNMO-lid en contactpersoon Ad Haverhals werd in Nieuw-Guinea ingezet in Kaimana, een moeilijk en gevaarlijk gebied waar zijn groep soms dagenlang op patrouille moest. Hij maakte een ernstig eigen vuurincident mee. Pas tegen zijn 60e accepteerde hij hulp voor zijn PTSS en werd hij lid van de BNMO. Nu is hij ook als contactpersoon actief. “Ik heb voor mezelf alles uitgezocht, daarmee wil ik nu anderen helpen.”

Beschermvrouwe H.M. Koningin Beatrix Hoofdbestuur BNMO Algemeen voorzitter: Remco Seijn Algemeen penningmeester: Lei Hermans Algemeen secretaris: Jan Burger Vicevoorzitter: Ronand Luijters Tweede secretaris: Christel Roos Leden: Ed Brouwer en Mark Peters Adres: BNMO, Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 0343-474110; fax: 0343-474114 e-mail secretariaat: as@bnmo.nl Redactie Kareoler Christel Roos (hoofdredacteur), Linde van Deth, Fred Lardenoye en Janke Rozemuller Aan dit nummer werkten mee: AVDD, Jan Burger, Emile Hermkens, Willem Knook, John Kuipers, Chris Laarhoven, Jos Morren, Birgit de Roij, Jelis Roodbeen, Remco Seijn, Anke Sipkema, Petra Spithost, Karin Stroo en Henk Zoontjes

Ad Haverhals tijdens een stop op Curaçao, op de heenreis naar

Omslagfoto: Karin Stroo Redactieadres: Redactie Kareoler, Postbus 1027, 6501 BA Nijmegen tel: 024-3481069 e-mail: redactie@kareoler.nl Ontwerp en vormgeving: Forma Nijmegen Lithografie/druk: Senefelder Misset Doetinchem © LJP Nijmegen/BNMO Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.

Nieuw-Guinea. Foto: In een half jaar de wereld rond

14

MOD-dagen succesvol Eind september vonden de eerste dagen voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers plaats voor de regio’s zuid en midden. De vier zonnige dagen op de Jules Verne (foto) waren een groot succes en de deelnemers waren dan ook enthousiast. De omstandigheden waren optimaal om op een informele manier contact met lotgenoten te maken. Begin volgend jaar vinden de dagen voor de regio’s west en noord plaats.

Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer V.477894. Verschijnt ook op geluidsband

2

de Kareoler 7-2011


In BNMO Bonus aandacht voor een Nederlandse documentaire over getraumatiseerde Amerikaanse veteranen (foto). Via interviews met nog actieve militairen (vaak anoniem), al dan niet getraumatiseerde veteranen, nabestaanden en (ex-) partners van veteranen wordt een aangrijpend beeld geschetst van de problematiek van getraumatiseerde Irak- en Afghanistanveteranen. Met de prijsvraag maakt u kans op Vietnam: The Killing Zone, een box met zes dvd’s over de Vietnamoorlog.

Foto: Jos Morren

22

Documentaire getraumatiseerde veteranen

Nieuws

BNMO Wegwijzer juridische berichten

12

Van de afdelingen Nieuws, nieuwe leden en overlijdensberichten

16

Een paar quotes uit het recente nieuws dat ook veel BNMO-leden aangaat: ‘Het ministerie van Defensie verwacht nog dit jaar de financiën te hebben gevonden om gewonde veteranen schadeloos te kunnen stellen.’ Het departement reageerde op een brief van de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer (aan premier Mark Rutte), die kritiek heeft op de ‘besluiteloosheid van de Nederlandse politiek’ over dit onderwerp. Premier Mark Rutte stelde vrijdag 30 september na afloop van de ministerraad dat minister Hans Hillen (Defensie) ‘het probleem zeer serieus bekijkt en binnenkort met nadere mededelingen zal komen’. Komt er dan eindelijk het lang verwachte ‘mooie weer’ en is de apotheose het goedkeuren van de Veteranenwet in de laatste week van oktober? Goed nieuws is in ieder geval de (her)opening van drie ontmoetingscentra in Smilde, Amsterdam en Alphen a/d Rijn, waarbij in het huis in Amsterdam een heuse BNMO-kamer is ingericht. Hulde voor de initiatiefnemers en u leest meer hierover in deze Kareoler, waarin ook een kort verslag van de Bondsraad van 17 september is opgenomen. Daar is onder meer besloten de contributie tot 33 euro te verhogen en het HB is versterkt met Mark Peters. Op 22 oktober komen de afdelingsbesturen in de Doornse bossen bij elkaar om op een ‘heidag’ eens stevig met elkaar in gesprek te gaan over de uitdagingen die op de BNMO afkomen. In deze Kareoler verder onder meer een interview met een Nieuw-Guineaveteraan, een artikel over een onthutsende documentaire over Amerikaanse veteranen, meer informatie over de nieuwbouw in Doorn, de programmabrochure BNMO - de Basis en uiteraard ontbreekt de juridische rubriek ook deze keer niet. Ook wordt in deze Kareoler bericht over de succesvolle MOD-dagen die op een schip in Venlo en Arnhem werden georganiseerd door het ABP/ APG.

Werkgroep nieuwbouw toekomst woonoord

20

Remco Seijn Voorzitter

Foto: Zeppers Film

En verder: Kort en bondig nieuwsberichten

4

Netwerk inloophuizen voor veteranen 6 aantal ontmoetingscentra groeit

de Kareoler 7-2011

3


kort en bondig Einde Nederlandse inzet Bosnië

Foto: AVDD

Na twintig jaar kwam er in september een einde aan de Nederlandse inzet in Bosnië. Deze inzet werd symbolisch afgesloten met de uitreiking van een EUFOR-medaille aan

4

Bijdrages: Jan Burger, Linde van Deth en Anke Sipkema

zestig Nederlandse militairen op een basis in Sarajevo. Deze militairen keerden eind oktober en begin november terug naar Nederland. De afgelopen twintig jaar zijn zo’n 40.000 Nederlandse militairen ingezet in Bosnië, van wie er zestien om het leven kwamen. Nederland nam deel aan verschillende vredesmissies, het begon met UNPROFOR, daarna volgden IFOR, SFOR en EUFOR. Volgens Defensie is er in het voormalige Joegoslavië veel vooruitgang geboekt en is de algemene veiligheidssituatie in Bosnië-Herzegovina nu langdurig stabiel: “Een periode waarin successen zijn geboekt, maar met de val van Srebrenica ook een zwarte bladzijde werd opgetekend voor de internationale gemeenschap in het algemeen en voor Bosnië en Nederland in het bijzonder. Met de terugtrekking van de Nederlandse militaire aanwezigheid in Bosnië-Herzegovina wordt een boek gesloten, maar niet vergeten”, zei generaal-majoor Tom Middendorp (foto) bij de uitreiking van de medailles. Middendorp volgt in 2012 generaal Peter van Uhm op als Commandant der Strijdkrachten. (LvD)

Oproep herdenking Slag in de Javazee

Dit jaar inlossing ereschuld

Het Karel Doorman Fonds organiseert met medewerking van de Commandant der Zeestrijdkrachten op 27 februari 2012 een herdenkingsplechtigheid van de Slag in de Javazee, die zeventig jaar geleden heeft plaatsgevonden. Deze plechtigheid vindt plaats in de Kloosterkerk te Den Haag en wordt georganiseerd voor oud-militairen van de Koninklijke Marine die van 7 december 1941 tot en met 8 maart 1942 betrokken zijn geweest bij de strijd tegen de Japanse strijdkrachten in voormalig NederlandsIndië en weduwen en eventueel kinderen (eerste graad) van dezelfde categorie oud-militairen. Oud-militairen en weduwen die het Karel Doorman Fonds in bestand heeft, zullen een uitnodiging op naam ontvangen. Omdat wij echter niet zeker zijn dat dit bestand volledig is, verzoeken wij belangstellenden zich schriftelijk te melden bij: secretariaat Karel Doorman Fonds, Frederikkazerne gebouw 35, kamer J 340, postbus 90701, 2509 LS  Den Haag. Of per e-mail: AM.Sipkema.02@mindef.nl. Vermeld hierbij: uw naam, adres, telefoonnummer, laatste plaatsing gedurende genoemde periode, ontslagdatum, rang/kwaliteit bij dienstbeëindiging. De uitnodigingen worden in januari 2012 verzonden. (AS)

Defensie verwacht nog dit jaar de financiële middelen te vinden om de schadeloosstelling voor gewonde veteranen te regelen. Het gaat hierbij om een groep veteranen die gezondheidsschade hebben opgelopen als gevolg van een oorlogs- of vredesoperatie van vóór 1 juli 2007. Veteranen van missies van latere datum hebben inmiddels wel een regeling voor de vergoeding van restschade na de toekenning van hun MIP. Het ministerie reageert Nationale ombudsman Alex Brenhiermee op een brief van de Nationale ninkmeijer: kritiek op ‘besluiteombudsman Alex Brenninkmeijer die loosheid politiek’. Foto: Stichting kritiek had op de ‘besluiteloosheid van Nationale ombudsman de Nederlandse politiek’ en een dringende oproep deed om de zaak af te handelen. Dankzij bemiddeling van de Nationale Ombudsman kwam eerder een principeakkoord tussen het ministerie en de militaire bonden tot stand over het inlossen van de ereschuld, maar ook in de huidige begroting zijn geen gelden opgenomen voor deze groep, zo stelt hij. Premier Rutte liet weten dat minister Hans Hillen van Defensie ‘het probleem zeer serieus bekijkt’ en ‘binnenkort met nadere mededelingen zal komen’. Het is nog niet bekend waar het geld voor de veteranen met gezondheidsschade vandaan moet komen, Defensie liet eerder weten dat er binnen haar begroting geen geld beschikbaar was. (LvD)

de Kareoler 7-2011


Bondsraad zet nieuwe koers uit voor BNMO

Opmaat naar de toekomst

Een voltallige Bondsraad nam op 17 september enkele besluiten die goed zijn voor de toekomst van de BNMO, maar hoorde ook twee sprekers van het vfonds aan die zware wolken op het pad schetsten. Een verslag. BNMO-voorzitter Remco Seijn begint de vergadering met het tellen van de zegeningen. Sinds enkele maanden is Math Goossen op voordracht van de BNMO lid van de Raad van Toezicht van de Basis en John Kuipers is deelnemer van de cliëntenadviesraad van de Basis. Per 1 oktober begint de tweede secretaresse voor de BNMO: Marja Enthoven. De afdeling Den Haag e.o. heeft een nieuwe voorzitter en penningmeester, de heren van Putten en Wemmenhove en de afdeling Drenthe zal eind oktober een nieuwe voorzitter kiezen. Hoofdbestuurslid Jan Burger is lid geworden van de klankbordgroep van het LZV. En ten slotte is de BNMOVeterans Challenge in de Ardennen zeer goed geweest. Maar er zijn ook minder positieve mededelingen. Helaas gaat Christel Roos het Hoofdbestuur (HB) verlaten. Zij zal wel haar activiteiten voortzetten tot de opvolging, een HB-lid met aandacht voor communicatie, is geregeld.

Vfonds

De voorzitter meldt dat het HB op 3 augustus een ‘heidag’ heeft gehouden om zich te beraden op de vele veranderingen die op de BNMO afkomen. Op de vergadering wordt door directeur Ton Heerts en bestuurslid Cees de Veer van het vfonds een toelichting daarop gegeven. Eind 2011 willen het vfonds, de Basis en de BNMO een driejarig convenant overeenkomen over de inkoop en financiering van programma’s en diensten en de subsidie voor de BNMO.

de Kareoler 7-2011

Het vfonds wil graag dat de BNMO inspiratie geeft aan sectoren van andere geüniformeerde beroepen om voor hen de (na)zorg te verbeteren. De vanzelfsprekende financiering door het vfonds (en daarachter de Bankgiroloterij) staat onder druk en de Basis zal – met steun van het vfonds – naar een nieuw gebouw gaan in Doorn. Voorts zal de Veteranenwet dit najaar in het parlement zijn beslag krijgen. De veteranenwereld verenigt zich steeds meer samen met de BNMO om

len enkele leden zich buigen over de foto’s en documenten om er namen bij te zetten en aan te geven wat behouden moet worden. Om de eenheid van de BNMO te versterken, krijgen alle afdelingen visitekaartjes met dezelfde opmaak. Financieel gaat het goed met de BNMO. De algemeen penningmeester, Lei Hermans, meldt dat de BNMO in het eerste halfjaar 2011 goed op schema ligt. De begroting voor 2012 krijgt steun van de Bondsraad, ook al zal het allemaal

Oud-Hoofdbestuurslid John Kuipers heeft zitting genomen in de cliëntenadviesraad van de Basis en ontving onlangs het Bronzen Kruis uit handen van BNMO-voorzitter Remco Seijn. Foto: Birgit de Roij

de kameraadschappelijke steun sterk te houden; dat laatste speelt ook internationaal met een project van de World Veterans Foundation: Friendship without borders. De afdelingsbesturen zullen op 22 oktober een extra vergaderdag in Doorn hebben om de BNMO op koers te houden te midden van de uitdagingen.

Financieel

Deze maanden ordent een bedrijf het rijke archief van de BNMO. Daarna zul-

iets krapper worden. De contributie zal een euro hoger worden. De Basis wil graag de eigen bijdrage voor de programma’s verhogen, maar daar is de Bondsraad niet voor. Op de volgende vergadering zal de directeur van de Basis inzicht geven in de kosten van de programma’s. De Bondsraad gaat ten slotte akkoord met de benoeming van Mark Peters in het HB en de herbenoeming van Lei Hermans tot algemeen penningmeester. (JB)

5


omslagverhaal Ontmoetingscentra voor veteranen schieten als paddenstoelen uit de grond

Netwerk inloophuizen groeit Terwijl het oudste ontmoetingscentrum voor veteranen het

Eldershoes in het Limburgse Hoensbroek onlangs een nieuwe impuls van de BNMO kreeg, werden er in Smilde, Havelte en Amsterdam nieuwe ontmoetingscentra voor veteranen en dienstslachtoffers

geopend. In Amsterdam-Noord was het burgemeester Eberhard van der Laan zelf die veteranencentrum de Veldpost opende. Door: Fred Lardenoye

“I

n Nederland hadden we niet zoveel oog voor veteranen, maar gelukkig is dat de laatste tijd danig aan het veranderen”, aldus de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan bij de opening van het veteraneninloophuis de Veldpost op 9 september. Hij wijst ook op de veteranendagen als voorbeeld van de toenemende erkenning. “Ik was

er dit jaar en heb ontzettend veel plezier gehad aan de gesprekken met veteranen en ik meen te hebben gezien dat zij dat ook hadden.” Van der Laan refereert ook aan het eerste gesprek dat hij had met Libanonveteraan Eugene Sandel in november vorig jaar, waarbij de BNMO’er gesteund werd door twee Hoofdbestuursleden. Van der Laan: “Eugene ontvouwde zijn plannen

Libanonveteraan en BNMO-lid Peter Reef wil een ontmoetingscentrum voor veteranen opzetten in de Bollenstreek. Foto: Karin Stroo

6

voor een veteranenhuis en was erg overtuigend. Het moest een huis zijn waar lotgenoten elkaar kunnen helpen en waar plaats is voor saamhorigheid. Dat leek mij een buitengewoon goed idee.”

Politieveteranen

Via de Stadsdeelraad Noord werd in recordtijd een geschikt pand gevonden in de vorm van een voormalige pastorie. Van der Laan: “Men is hier in Noord vrij eigenzinnig, maar dat heeft een voordeel. Als ze iets willen, gebeurt het.” De burgemeester heeft nog een extra verrassing in petto: “Ik vind het een eer en een genoegen om te vertellen dat ook de centrale stad heeft besloten tot de toekenning van – noem het maar een aanmoedigingssubsidie – van 20.000 euro.” Sandel wordt als voorzitter van de Stichting Veteranen Amsterdam extra in het zonnetje gezet. “In het jaar van de vrijwilliger sta jij symbool voor al die mensen die dit voor elkaar hebben gekregen”, aldus burgemeester Van der Laan. De Libanonveteraan toont zich opgelucht, tevreden en blij over de opening. “Ik ben wel erg moe. De laatste weken was het ook stressen.” Sandel kwam na zijn militaire diensttijd terecht bij de Amsterdamse politie en werd met een traumatisch incident geconfronteerd dat hem terugbracht in zijn Libanonverleden. Het leidde ertoe dat hij de politiedienst verliet en na jaren van onbenoemde klachten volgde de diagnose

de Kareoler 7-2011


Vlnr de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, voorzitter Stadsdeelraad Noord Rob Post en Libanonveteraan Eugene Sandel. Foto: Karin Stroo

PTSS (zie ook de Kareoler 1-2011). Bij de opening van de Veldpost zijn veel vertegenwoordigers van veteranenorganisaties aanwezig, evenals het PvdA-Tweede Kamerlid Angelien Eijsink, initiatiefneemster van de Veteranenwet. Er is ook opvallend veel politie aanwezig. Het blijkt te gaan om vertegenwoordigers van het Politie Veteranen Platform (PVP), een stichting die de expertise van veteranen wil gebruiken om medewerkers van de politie na traumatische ervaringen op te vangen. Libanonveteraan en secretaris van het PVP Fred Driessen: “Als we dat destijds hadden gehad, had Eugene misschien bij de politie kunnen blijven.”

de Kareoler 7-2011

Weerzien

Sandel zegt dat aanvankelijk nogal sceptisch werd gereageerd op zijn plannen voor het ontmoetingscentrum. “Iedereen was enthousiast, maar dacht ook: laat die Eugene maar gaan. Als het zover is, zien we wel. Maar ik heb er hard voor gevochten en heb iedereen benaderd.” Hij wijst erop dat ook de meeste veteranen er een hard hoofd in hadden, maar het lukte hem wel om medestanders te motiveren. Een daarvan is NieuwGuineaveteraan Rob Bleekemolen, die inmiddels secretaris is van de stichting. Bleekemolen heeft gediend bij de marine en werd met het bevoorradingsschip Hr.Ms. Peli-

kaan in 1962 naar Nieuw-Guinea uitgezonden. Sandel kwam hij toevallig tegen op een veteranenbijeenkomst. “Hij gaf aan dat hij op zoek was naar iemand die thuis was in administratieve dingen. Dat kwam goed uit, want ik ben daar na mijn zesjarig dienstverband uiteindelijk in terechtgekomen.” Bleekemolen is ook lid van het zeemanskoor De Baksmaten, die de opening van de Veldpost hebben opgeluisterd en hun repetities in het veteranengebouw gaan houden. De opening van het Amsterdamse inloophuis noemt Bleekemolen ‘schitterend’. “We hebben lang het gevoel gehad dat we de politiek

7


omslagverhaal niet mee kregen. Maar die lobby is op gang gekomen en behalve Van der Laan heeft ook de stadsdeelraad geweldig geholpen.” Bleekemolen vertelt dat gewerkt wordt aan een goede relatie met de buurt. “Morgen is er een open dag voor de buurt om te laten zien wat we doen en wie we zijn. Want we kregen al vragen of er hier alleen maar ‘rare’ veteranen komen. Op dinsdag zitten hier al de oude dames van de kerk van hiernaast die een koffieochtend houden met een praatje.” De afdeling Amsterdam van de BNMO heeft ook een eigen kamer in het inloophuis. Nog geen week na de opening werd door de BNMO-afdeling al met succes een barbecue voor de leden georganiseerd.

Smilde

In het Drentse Smilde kwamen bijna een week eerder, op 3 september, ruim honderd veteranen uit de noordelijke provincies af op de officiële start van het Ontmoeting & Informatiecentrum voor veteranen. Na de formele opening door locoburgemeester Jannes Pit van de gemeente Midden-Drenthe, stapte de 11-jarige Calvin Kunstman, zoon van een Libanonveteraan, als eerste door de afgeplakte voordeur van het nieuwe pand van het ontmoetingscentrum voor veteranen. Daarmee werd gesymboliseerd dat dit op initiatief van de Stichting Veteranen Noord-Nederland opgerichte centrum zich nadrukkelijk richt op de veteraan én zijn gezin. Ook in Smilde waren vertegenwoordigers van regionale en landelijke veteranenorganisaties, politici en hulpverleningsorganisaties aanwezig, die van de gelegenheid gebruikmaakten om met de noordelijke veteranen te spreken. Het Ontmoeting & Informatiecentrum voor veteranen, zoals het officieel heet, is een initiatief

8

Het Eldershoes in Hoensbroek, hier tijdens een bezoek van de Blue Helmets Motor Club. Foto: Emile Hermkens

van de Stichting Veteranen NoordNederland. Deze stichting opende eerder al een dergelijk onderkomen in Norg, maar dat werd wegens ruimtegebrek gesloten. Naast het inloophuis in Smilde is voor veteranen in het noorden van het land ook het ECHOS Home Het Baken in Havelte op dinsdag en donderdag beschikbaar als ontmoetingscentrum. Daarmee is dit na de Landing in Schaarsbergen het tweede ECHOS Home dat zijn deuren speciaal voor veteranen en hun verwanten opent. De Stichting Veteranen Noord-Nederland werkt ook in Groningen en Veendam aan een inloophuis en in Friesland wordt nog gezocht naar een geschikte locatie.

Bollenstreek

Met eerdere initiatieven als De Treffer in Eindhoven en de Maatschappelijke Dienstverlening & Kameraadschap Legereenheden (MDKL) in Nuth ontstaat een steeds breder netwerk van ontmoetingscentra voor veteranen en dienstslachtoffers. Want ook in andere delen van het land vinden de inloophuizen navolging. Zo zijn er al initiatieven in Den Haag en Zeeland en is Libanonveteraan Peter

Reef gestart met een campagne om in de Bollenstreek een inloophuis voor veteranen op te richten. “Eigenlijk staat mij hetzelfde voor ogen als Eugene van de Veldpost. Ik heb afgelopen maandag nog een dagje met hem meegelopen hoe het daar nu gaat. Want mij staat ook een laagdrempelig inloophuis voor ogen, waar veteranen van alle missies terechtkunnen voor een praatje.” Reef weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is, want hij liep na zijn uitzending lange tijd rond met verwerkingsproblemen voordat de diagnose PTSS volgde. De BNMO’er krijgt hulp van Bosnië-, Afrika- en Afghanistanveteraan Lodewijk Grooters. Samen hebben zij inmiddels een gesprek gehad met de gemeente Teylingen waar beide veteranen woonachtig zijn. “Onze gemeente staat er in principe positief tegenover”, constateert Grooters, “maar we moeten de hele Bollenstreek mee zien te krijgen.” Reef beseft dat er ook meer veteranen nodig zijn om het inloophuis van de grond te krijgen. “Ik wil graag allerlei activiteiten opzetten voor zo’n inloophuis, want ik ben helemaal afgekeurd en heb alle tijd voor vrijwilligerswerk. Maar ik ben niet geschikt voor een

de Kareoler 7-2011


Veteranenontmoetingscentra bestuur, dus we zijn druk op zoek naar veteranen die dat wel willen en kunnen.” (zie kader).

Elders Hoes

Twee bestaande ontmoetingscentra voor veteranen kregen de afgelopen periode een nieuwe impuls. Veteranencentrum De Oude Stomp in Alphen aan den Rijn werd op 21 september na een grondige verbouwing heropend. In dit centrum kunnen veteranen met verwerkingsproblemen en dienstslachtoffers weer aan de slag, ze kunnen er sleutelen aan auto’s en legervoertuigen, maar ook schilderen en beeldhouwen. Met behulp van Omroep MAX en de genie van de landmacht werd een extra etage op het pand gebouwd. Het Veteraneninstituut sponsorde in de vorm van meubilair. De gemeente Alphen aan den Rijn gaf tijdens de heropening aan zeer verheugd te zijn een dergelijk centrum in haar gemeente te hebben. Ook het oudste ontmoetingscentrum voor veteranen in het Limburgse Hoensbroek kreeg een nieuwe impuls. Daar bleek hoe belangrijk een breed draagvlak is. Het in januari 2004 geopende Eldershoes moest dit jaar vanwege het gebrek aan vrijwilligers de openingstijden aanpassen. Maar de vrijwilligers van het Limburgse ontmoetingscentrum bleven niet bij de pakken neerzitten. “We hebben een beroep gedaan op de BNMO en dat is gehonoreerd. Hierdoor is het weer mogelijk om drie dagen in de week open te zijn”, aldus Jos Dekker van de Stichting Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen. Een impuls die volgens voorzitter John Kuipers van de BNMO-afdeling Zuid-Limburg zijn uitwerking niet heeft gemist: “Het aantal bezoekers vertoont de laatste tijd gelukkig weer een stijgende lijn.”

de Kareoler 7-2011

Veteranencentrum de Veldpost Waar: Kometensingel 150, 1033 BZ Amsterdam-Noord Wanneer: maandag tot vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Info: Stichting Veteranen Amsterdam, e-mail: info@stichtingveteranenamsterdam.nl, website: www.stichtingveteranenamsterdam.nl Veteranen Ontmoetingscentrum Havelte Waar: Johannes Postweg 5, Havelte (in het ECHOS Home het Baken) Wanneer: op dinsdagen en op donderdagen geopend ten behoeve van bijeenkomsten, workshops, besprekingen met andere organisaties, voorlichtingsdagen, evenals sportactiviteiten. Info: Stichting Veteranen Noord-Nederland, Batinge 86, 9331 KZ Norg, e-mail: info@veteranennoordnederland.nl, website: www.veteranennoordnederland.nl Veteranen Ontmoetingscentrum Smilde & Museum, voorlichtingscentrum Het Veteraantje Waar: Kanaalweg 8, Smilde, tel: 0592862266 (alleen bereikbaar tijdens de openingstijden). Wanneer: donderdag 11.00-16.00 uur, vrijdag 13.00-19.00 uur en zaterdag 11.00-16.00 uur. Info: Stichting Veteranen Noord-Nederland, Batinge 86, 9331 KZ Norg, e-mail: info@veteranennoordnederland.nl, website: www.veteranennoordnederland.nl Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen Waar: Het Eldershoes, Aldenhofstraat 13, 6431 KA Heerlen/Hoensbroek. Wanneer: maandag, woensdag en vrijdag 13.00-17.00 uur en verder op afspraak. Info: Stichting Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen (OLV), Het Eldershoes, tel: 045-5281271, e-mail: info@heteldershoes.nl, website: www.heteldershoes.nl Inloophuis voor veteranen De Treffer, Eindhoven Waar: Inloophuis De Treffer, Smitsstraat 17, 5611 HM Eindhoven.

Wanneer: wekelijks op maaandag van 14.00-18.00 uur, donderdag van 14.0021.00 uur en zaterdag 10.30-16.00 uur. Info: Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost, De Treffer, tel: 040-8487920 of 06-57154379, e-mail: info@svbzo.nl; voor het actuele programmaoverzicht zie website: www.svbzo.nl De Oude Stomp Waar: De Oude Stomp, Louis Pasteurweg 7, 2408 AH Alphen aan den Rijn.

Foto: Birgit de Roij

Wanneer: maandag tot en met vrijdag van 10.00-16.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur. Info: Ferry van den Brûle, tel: 0172-785991, www. deoudestomp.net Maatschappelijke Dienstverlening & Kameraadschap Legereenheden (MDKL) Waar: MDKL, Hellebroek 37, 6361 AA Nuth Wanneer: elke dag van 9.00 tot 17.00 uur en op afspraak via tel: 06-22559114. Info: MDKL, tel: 06-22559114, e-mail: hertog2@xs4all.nl, website: www.mdkl.nl ECHOS Home de Landing Waar: ECHOS Home de Landing, Deelenseweg 28, Schaarsbergen Wanneer: dinsdag en donderdag van 10.00-17.00 uur en woensdag van 14.00-21.00 uur. Info: e-mail: echos-landing @home-basesupport.net Ontmoetingscentrum veteranen Bollenstreek (in oprichting) Info en voor het aanbieden van ondersteuning: peterreef@gmail.com

9


bondgenoten Nieuw-Guineaveteraan Ad Haverhals heeft PTSS als gevolg van zijn uitzending

‘Dit maak je niet goed met een gewondenkruis’ BNMO-lid en contactpersoon Ad Haverhals werd in Nieuw-Guinea

ingezet in Kaimana, een moeilijk en gevaarlijk gebied waar zijn groep soms dagenlang op patrouille moest. Hij maakte een ernstig eigen

vuurincident mee. Pas tegen zijn 60e accepteerde hij hulp voor zijn, zo

bleek later, PTSS en werd hij lid van de BNMO. Negen jaar later is hij nog steeds bezig met de verwerking van de opgelopen schade en met een claim voor schadevergoeding van Defensie. “Ik heb voor mezelf alles uitgezocht, daarmee wil ik nu anderen helpen.”

Door: Linde van Deth Foto: Birgit de Roij

I

n het voorjaar van 1962 was Ad Haverhals (69) op oefening in Duitsland op de Lüneburger Heide, toen hij te horen kreeg dat ze terug moesten naar de kazerne in Ermelo, waar ze kregen horen dat zij zich paraat moesten houden voor Nieuw-Guinea. “We wisten van niks. We kregen nog vijf dagen inschepingsverlof, dat was wel erg kort om afscheid te nemen. Toen vertrokken we met de Zuiderkruis. Ik was 19 en had zelfs nog nooit in de trein gezeten, kun je nagaan. Ook tropenkleding hadden we niet, we gingen gewoon in het dikke tenue van hier”, vertelt Haverhals. Mensen die waren opgekomen in 1960 hoefden niet mee, daarom werd het 41e Bataljon Stoottroepen nog aangevuld vanuit andere eenheden en zo gingen ze vanuit Hollandia naar Biak. Daar volgde een tropenopleiding. “Dat was zwaar. Het was zo heet, het

10

kon oplopen tot 50 graden.” Haverhals werd geplaatst in een moeilijk en gevaarlijk gebied op een ver vooruitgeschoven post bij een vliegveld bij Kaimana, omringd door bergen en jungle. Bij de post was een luchtdoelafweergeschut om de landende vliegtuigen te beschermen. De droppingen van Indonesische infiltranten in dat gebied werden heviger. Als er vijandige vliegtuigen overkwamen, werden die onder vuur genomen en daarna moest een groep Nederlandse militairen op patrouille om de eventueel gedropte infiltranten op te sporen. Die patrouilles duurden een aantal dagen tot soms een week.

Eigen vuur

Een patrouillegroep bestond meestal uit tien tot twaalf man, met een brenschutter en een scherpschutter. Ook gingen er Papoeagidsen mee, die het gebied goed kenden. “Die patrouilles waren zwaar. We doorkruisten

rivieren en moerassen en hadden last van muskieten, bloedzuigers, kaaimannen en vleermuizen. Soms hadden we vuurcontact en er waren boobytraps. We spraken het niet uit, maar natuurlijk waren we bang”, vertelt Haverhals. De groep kameraden was hecht, ze vertrouwden elkaar volledig. Dat moest ook wel, er hing zoveel vanaf. “Iedereen ging tot het uiterste. We hoefden nooit iets uit te leggen. Je wist dat een ander hetzelfde zou doen als jij.” Toen ze enkele maanden in NieuwGuinea waren, raakten twee groepen tijdens een patrouille betrokken bij een vreselijk eigen vuur incident. Een van zijn kameraden, korporaal Derks, die Haverhals goed kende uit de kazerne in Ermelo, sneuvelde daarbij. Twee patrouillegroepen vertrokken vanaf verschillende punten, op weg naar hetzelfde eindpunt. Toen de twee groepen elkaar in zicht kregen, ontstond vuurcontact, waarbij Derks sneuvelde. “Je zag wel dat er mensen waren, maar wist niet of het de vijand was. Je schiet, voordat er op jou geschoten wordt. Zo gaat dat, het was oorlog. Het was een ramp.” In september ’62 zou Haverhals afzwaaien, maar toen was hij nog in Nieuw-Guinea in afwachting van de terugreis. Pas na de overdracht van Nieuw-Guinea in oktober kwam er een boot om hen terug te brengen naar Nederland,

de Kareoler 7-2011


waar ze in december aankwamen. “Wij hebben het daar zwaar gehad, maar dát was Kaimana.”

PTSS

Rond zijn 60e kwam Haverhals weer in contact met een van zijn oude dienstmaten, Tom van Mierlo, die in hetzelfde gebied in Nieuw-Guinea had gezeten. Die vroeg hem hoe het ging en toen Haverhals zijn verhaal vertelde, vroeg Van Mierlo of hij hulp moest regelen. “Ik zei toen nog: hoezo hulp? Dat heb ik helemaal niet nodig. Maar hij zei dat hij hetzelfde deed en had meegemaakt als ik. Ik had nog nooit van PTSS gehoord en dacht: als je hulp krijgt, betekent dat dat je gek bent. Ik was toch niet gek?” Achteraf denkt de Nieuw-Guineaveteraan dat hij zijn problemen altijd ontkend heeft en dat hij nooit open stond voor hulp. Na zijn militaire dienst was hij werkzaam als uitvoerder in de bouw, waar de problemen begonnen. Hij drilde zijn collega’s zoals hij dat gewend was vanuit de dienst en maakte ruzie. Hij kon zich ook thuis niet handhaven en kon niks hebben van zijn kinderen. Hij is twee keer gescheiden. “Ik denk dat de overgang naar de burgermaatschappij voor mij te groot was. Maar ik heb er nooit over nagedacht dat het iets met Nieuw-Guinea te maken kon hebben. Ik heb altijd alles ontkend en weigerde hulp. Ik ben toen ook nooit naar een reünie geweest. Altijd werd ik ziek van tevoren, ik blokkeerde en wilde het verleden niet weer oprakelen. Nu ga ik naar alle reünies en kan ik mijn verhaal vertellen.” Via zijn dienstkameraad kwam Haverhals dus op zijn 60e ook bij de BNMO terecht en hij vroeg een MIP aan. Op dit moment ligt zijn claim voor een schadevergoeding bij Defensie, hij behoort tot de groep veteranen met gezondheids-

de Kareoler 7-2011

BNMO-lid en contactpersoon Ad Haverhals.

schade als gevolg van een uitzending vóór 2007. Het ministerie van Defensie heeft laten weten op zoek te zijn naar financiële middelen om de ereschuld aan deze groep veteranen in te lossen en hoopt deze middelen nog dit jaar te vinden. “Ik heb nooit mijn beroep goed kunnen uitvoeren. Nooit hogerop kunnen komen. Ik heb schade geleden, lang in de WW gezeten. Ze moeten ons gewoon geven waar we recht op hebben, dit maak je niet goed met een gewondenkruis.”

BNMO

“De BNMO heeft mij ontzettend geholpen in de begintijd, er kwam

maatschappelijk werk bij mij thuis. De BNMO heeft me de weg gewezen. Daarom wilde ik ook graag iets terugdoen.” Haverhals is inmiddels contactpersoon voor de BNMO-afdeling Noord-Brabant. “Ik ben zelf alles gaan uitzoeken over mijn zaak en ik vind het prettig om met mijn ervaringen ook anderen te kunnen helpen. Er zijn zoveel veteranen en dienstslachtoffers die niet van de hoed en de rand weten. Met hen ga ik praten en ik kijk of zij ook recht hebben op een schadevergoeding. Mijn dienstkameraad heeft mij de ogen geopend, dat wil ik nu voor anderen doen. Ik hoop dat anderen iets aan mijn verhaal hebben.”

11


bnmo wegwijzer Niet altijd volledige schadevergoeding bij een dienstongeval Een inmiddels oud-militair was voor bepaalde tijd bij het beroepspersoneel van de Koninklijke Landmacht aangesteld. Hij was ten tijde van zijn ongeval in de rang van korporaal der eerste klasse geplaatst bij de bevo & en transporttroepen. In juni 2003 is hij als bestuurder van een vierwielige trekker (DAF 85) met daaraan gekoppeld een zeswielige oplegger op rijksweg A50 van de weg geraakt en onderaan de grasberm met de rechterzijde van het voertuig in een sloot beland. Als gevolg van dit ongeval heeft hij blijvend letsel en blijvende beperkingen opgelopen aan zijn linkerhand en linkerpols. Hij is blijvend dienstongeschikt verklaard en in mei 2005 eervol ontslagen.

BNMO wegwijzer ‘je bent pas verslagen als je het zelf opgeeft’ 12

Aansprakelijkheid

In oktober 2004 verzoekt hij de minister van Defensie op grond van zijn zorgplicht, dan wel zijn plicht tot goed werkgeverschap, aansprakelijkheid te erkennen voor het hem overkomen ongeval. En natuurlijk voor alle daaruit voortvloeiende materiële en immateriële schade, voor zover deze schade niet wordt gedekt door de rechtspositionele voorzieningen. In juli 2006 heeft de minister die aansprakelijkheid van de hand gewezen en verwezen naar de bestaande rechtspositionele voorzieningen in geval van een ongeval met dienstverband. Na bezwaar en beroep belandt de zaak dan uiteindelijk bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep. Helaas vangt de oud-korporaal ook

hier bot, acht jaar (!) na het ongeval. De raad vond het voldoende aannemelijk dat het ongeval is veroorzaakt door onoplettendheid van de oud-korporaal. Met name de verklaring die hij op de dag van het ongeval in de avond tegenover de Koninklijke Marechaussee heeft afgelegd, was van belang: ‘Mijn gedachten dwaalden op dat moment even af (…). Op dat moment, het duurde een enkele seconde, raakte ik in de rechterberm met mijn vrachtauto. Daar schrok ik hevig van. Dit had ik nooit eerder meegemaakt. In een schrikreactie heb ik mijn stuur naar links gedraaid om weer op te weg te komen. Dit lukte wel maar de achterkant van mijn auto begon te schudden. Ik reed richting de linkerrijstrook van de snelweg.

De BNMO Wegwijzer! De BNMO Wegwijzer is een handig boekwerkje waarin u als dienst- of oorlogsslachtoffer alles kunt vinden wat u nodig hebt op het gebied van hulpverlening of lotgenotencontact. U kunt de BNMO Wegwijzer bestellen of gratis downloaden via de BNMO-website www.bnmo.nl Bestellen doet u door overmaking van € 4,95 (incl. verzendkosten binnen Nederland) op rekeningnummer 54.22.90.448, t.n.v. QV Uitgeverij te Nijmegen, o.v.v. ‘BNMO Wegwijzer’ en uw naam, adres en woonplaats. Als het geld op de rekening is bijgeschreven, ontvangt u het handboek zo spoedig mogelijk per post!

de Kareoler 7-2011


(…) Ik kon mijn vrachtauto niet meer houden, ik heb vervolgens mijn stuur weer helemaal om naar rechts gestuurd, gedraaid. Ik had mijn voertuig niet meer onder controle. (…) Ik was er niet helemaal bij, ik wist niet wat er gebeurde.’ De raad vond deze verklaring gedetailleerd en consistent. Dat die verklaring in shocktoestand zou zijn afgelegd en daarom niet betrouwbaar zou zijn, acht de raad op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt. Bovendien komt de verklaring overeen met de in het proces-verbaal van het sporenonderzoek vermelde gegevens. De raad stelde ook nog vast dat hij geen autogordel droeg. Dat vergroot immers de kans op letsel ten gevolge van een ongeval. De raad achtte het dan ook waarschijnlijk dat, zoals de minister heeft gesteld, het letsel is veroorzaakt doordat hij van zijn zitplaats is geraakt.

Niet aannemelijk

In een brief van mei 2005 – bijna twee jaar na het ongeval – stelde

de oud-korporaal dat aan het ongeval (mede) een technisch gebrek ten grondslag heeft gelegen. Daarvan vond de raad dat hij dat niet aannemelijk heeft gemaakt. In juni 2003 heeft een wachtmeester van de verkeersgroep van de Koninklijke Marechaussee een technisch onderzoek verricht. Hieruit bleek dat geen technische gebreken aan trekker en oplegger zijn geconstateerd. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat er sprake zou zijn geweest van een geblokkeerde as of van een defect aan de kingpin waarmee oplegger en trekker onderling verbonden zijn. Zulke gebreken zouden dan bij het technisch onderzoek zeker aan het licht zijn gekomen. De minister heeft nog onderhoudsrapportages overgelegd, waaruit blijkt dat trekker en oplegger nog kort voor het ongeval een onderhoudsbeurt hebben ondergaan. Dat pleitte ook niet voor de stelling dat er een technisch defect moet zijn geweest. De raad was van oordeel dat er geen

Foto: Jos Morren

Bijdrage: Willem Knook

sprake was van een schending van de zorgplicht voor wat betreft de technische staat van trekker en oplegger. Bij de zitting van de raad bracht de oud-korporaal nog naar voren dat hem die dag niet zijn ‘eigen’ voertuig was toegekend en hij een ander voertuig kreeg. Ook dat vond de raad niet in strijd met de zorgplicht. Van hem als ervaren chauffeur mocht immers worden verwacht dat hij ook dit voertuig zonder problemen kon besturen. De raad was al met al van oordeel dat de minister van Defensie de oud-korporaal niet aanvullend schadeloos hoefde te stellen.

vraag en antwoord

De BNMO ontvangt met regelmaat vragen via onze service ‘Eerste Hulp Bij Juridische Zaken’, die u kunt vinden op de website www.bnmo.nl. Wellicht zit hier het antwoord op uw vraag ook tussen. U kunt uw vraag ook opsturen naar jz@bnmo.nl   

Vraag: Ik bouw pensioen op bij het ABP. Binnenkort

Vraag: Waar moeten we aan voldoen als mijn nieuwe

Antwoord: Ja, onder bepaalde voorwaarden. Alleen als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, hoeft u niets te doen. Zodra u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, krijgt het ABP daar bericht over van uw gemeente. Als u gaat samenwonen, moet u uw partner aanmelden bij ABP. Alleen dan kan uw partner na uw overlijden een ABP nabestaandenpensioen krijgen.

Antwoord: Om te beginnen moet u beiden ouder zijn dan 18 jaar en u jonger dan 65 jaar. U moet verder beiden ongehuwd zijn en op één adres ingeschreven zijn bij de gemeente. U hebt een samenlevingscontract, dat vóór uw 65e is opgesteld door een notaris en uit dit samenlevingscontract blijkt dat u en uw partner in elkaars levensonderhoud voorzien.

ga ik samenwonen met mijn nieuwe partner. Heeft zij recht op een nabestaandenpensioen?

de Kareoler 7-2011

partner voor een ABP nabestaandenpensioen in aanmerking wil komen?

13


lotgenotencontact

Bijdrages: John Kuipers, Jos Morren en Henk Zoontjes

Succesvolle start MOD-regiodagen De aftrap voor de regiodagen voor militaire oorlogs- en dienst-

slachtoffers 2011-2012 (MOD-regiodagen) vond op 23 en 24 september plaats in Venlo. Deze dagen waren de mensen uit de

regio zuid uitgenodigd. Een week daarna, op 30 september en 1 oktober, volgde de regio midden in Arnhem.

D

e vier zonnige dagen op de Jules Verne waren een groot succes. De gasten werden aan boord welkom geheten door de Directeur Personeelsbeleid van het ministerie van Defensie, commandeur Henk Itzig Heine. Heine benadrukte in zijn toespraak het belang van erkenning van en waardering voor hetgeen militaire oorlogs- en dienstslachtoffers tijdens de uitoefening van militaire dienst is overkomen. Hij benoemde ook de partners uitdrukkelijk. Een bijzonder woord van dank ging uit naar de ambassadeurs uit de doelgroep die sinds dit jaar op geheel vrijwillige basis hun bijdrage aan de organisatie van de regiodagen hebben geleverd. Hun doel was om de dag ook voor jongeren aantrekkelijk te maken.

Workshops

Na het welkomstwoord begonnen de workshops. De dames konden zelf heerlijke luchtjes samenstellen, tapas maken en meedoen aan een golfclinic. De heren konden kiezen uit een workshop social media, karikatuurtekenen en goochelen. Na afloop bleek iedereen dolenthousiast over wat hij of zij tijdens de workshops had geleerd. De voortreffelijke lunch werd op een

spectaculaire wijze opgediend. Tijdens de lunch werden de trossen losgegooid en ging een rondvaart van start. Gedurende de rondvaart en het middagprogramma was er ruimschoots de gelegenheid om informatie in te winnen bij de stands van ABP/BRD, de BNMO en de Basis. De BNMO-informatiestand werd redelijk goed bezocht en een tiental mensen werd lid. Verder liep een illusionist rond en een karikaturist maakte tekeningen van diverse gasten. Ook was er nog gelegenheid om een golfballetje te slaan. De omstandigheden waren optimaal om op een informele manier contact met lotgenoten te maken. De dag werd afgesloten door een niet te missen poppenspelende cabaretier.

Extra dagen

Na de slotact was er nog ruimschoots de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje de dag door te spreken en wederzijdse ervaringen uit te wisselen. Na afloop waren alle gasten zeer enthousiast over de geslaagde dag. Door het hoge aantal inschrijvingen voor deze dagen was de Jules Verne al snel overgeboekt. Daarom zullen er begin volgend jaar voor de regio zuid en midden extra dagen worden georganiseerd voor hen die zich wel hadden ingeschreven, maar dit keer werden uitgeloot. Zij worden opnieuw uitgenodigd zodra de nieuwe data bekend zijn. Begin volgend jaar zullen ook de persoonlijke uitnodigingen worden verstuurd voor de mensen uit de regio’s noord en west. U hoeft zich daarvoor nu nog niet aan te melden, maar kunt de uitnodiging van Defensie afwachten. (JK/HZ)

Nazorgaanbod 2012 van de Basis Onlangs is het aanbod met nazorgactiviteiten van de Basis voor 2012 uitgebracht, exclusief voor de leden van de BNMO en hun eventuele partners. U hebt het waarschijnlijk al in de bus gekregen. Het aanbod is in nauw overleg met het BNMO-Hoofdbestuur tot stand gekomen. U bent daarvoor van harte welkom op de Basis en in het land. Hoewel ze ook veel gemeen hebben, verschillen leden in hun wensen. De ervaring leert bijvoorbeeld dat oudere leden soms andere behoeften hebben dan jongere. Al gaat het maar om de hoeveel tijd die beschikbaar is voor nazorg. Verder is deelname aan nazorgprogramma aan regels gebonden, bijvoorbeeld voor het aantal activiteiten 2 1 waarvoor u zich kunt inschrijven. In het boekje leest u hier ook alles over. Bent u nog 0 2 en Basisdienst niet eerder in Doorn geweest, kom dan vooral eens langs! (JM) 16-09-11 16:39

2012.indd 1

2101244_deBasisDienst

14

de Kareoler 7-2011


  

         

  

                  

  

                      



  

 







  

  













GROEPSREIZEN VOOR ALLE BNMO-AFDELINGEN Vraag vrijblijvend een offerte aan voor uw afdelingsgroepsreis, waarbij uw groep uiteraard ook profiteert van de vele voordelen die BNMO-pashouders genieten bij BTR International: • Dagtochten per luxe touringcar of sfeervol partyschip naar de leukste plekjes van Nederland. • Busexcursiereizen naar binnen- en buitenland op basis van een ‘Alles Inclusief’ verzorging. • Perfect verzorgde riviercruises met het M.P.S. Brillant over de mooiste rivieren van Nederland en Duitsland. 

���


van de afdelingen Noord-Holland Diner dansant 27 december

Het traditionele eindejaarsdiner dansant van de afdeling vindt dit jaar plaats op dinsdag 27 december 2011. De locatie is in de Zoete Inval, Haarlemmerstraatweg 183, Haarlemmerliede. De aanvang is om 12.00 uur en we eindigen om ongeveer 17.00 uur. U ziet, beste leden, dat wij de aanvangstijd naar het middaguur hebben verplaatst. Bijzonder, vindt u niet, in de middag een diner dansant houden. De reden daarvan is, en het is besproken op de jaarvergadering, dat de deelnemers op een redelijke tijd weer thuis zijn. Vooral voor hen die van ver komen. Als bestuur willen wij graag weten of dit bevalt en zullen dat op jaarvergadering evalueren. Het restaurant ligt parallel aan de weg A200 (Rottepolderplein, richting Haarlem) en er is ruime parkeergelegenheid. U kunt zich voor het diner alleen opgeven door € 30,- per persoon over te maken op rekeningnummer 3785.34.270 van de BNMO te De Kwakel. Indien u van de bus gebruik wilt maken, dient u € 5,- extra over te maken. Bent u slecht ter been of u ziet er tegen op om alleen te gaan, dan is het mogelijk om een begeleider mee te nemen, deze persoon betaalt hetzelfde wat u ook betaalt. Er zal één bus rijden vanuit Hoorn (station, achterzijde), Alkmaar (station Alkmaar-Noord, achterzijde), Akersloot (parkeerterrein Hotel v/d Valk). Let wel, als u gebruikmaakt van de bus, kunt u lekker een borreltje drinken. Het is het overwegen waard. Tevens zouden wij als bestuur graag zien dat ook de jongere leden ( jonge veteranen) van de afdeling gaan deelnemen aan het gezellige en smaakvolle eindejaarsdiner dansant. Gewoon doen! Uw betaling dient uiterlijk 15 december 2011 binnen te zijn, houdt u rekening met het feit dat uw betaling vier werkdagen nodig heeft. Wees er dus tijdig bij om teleurstelling te voorkomen! Het bestuur heeft voor u een bijzonder smakelijk en feestelijk menu samengesteld en wij wensen u alvast een hele fijne, maar vooral een gezellige bijeenkomst toe.

Nieuwe indeling contactpersonen Noord-Holland

Contactpersoon A. van der Vliet-Somers, tel: 072-5022604, is actief in de volgende plaatsen: Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek,Hoogkarspel, Westwoud, Andijk, Hoorn, Avenhorn, Schermerhorn, Koggenlan, De Goorn, Medemblik, Zwaagdijk west, Wognum, Nibbixwoud, Zwaag, Wervershoof, Blokker, Obdam en Hoogwoud. Contactpersoon: Cor de Feber, tel: 072-5625443, is actief in de volgende plaatsen: Alkmaar,Oudorp, Heiloo, Bergen, Castricum, Limmen, Uitgeest, Egmond aan Zee, Egmond a/d Hoef, Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Voorschoten.

16

Contactpersoon Hans Hummel, tel: 0233-758014, is actief in de volgende plaatsen: Zwanenburg, Halfweg, Badhoevedorp, Amstelveen, Uithoorn, De Kwakel, Aalsmeer, Rijsenhout, Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Bennebroek, Abbenes, Lisse, Hillengom, Noordwijkerhout en Zoetermeer. Contactpersoon Rein Peereboom, tel: 072-5614546, is actief in de volgende plaatsen: Heerhugowaard, Langedijk, Noord-Scharwoude, Zuid Scharwoude, Oudkarspel, Schagen, Tuitjehorn, Koedijk, Beverwijk, Velsen Noord, Heemskerk, IJmuiden, Velsen Zuid, Driehuis, Velserbroek en Sanpoort-Noord. Contactpersoon Saida Blaney-Davidson, tel: 0223610276, is actief in de volgende plaatsen: Petten, ’t Zand, Wieringenwaard, Kolhorn, Wieringenwerf, Slootdorp, Middenmeer, Hippolytushoef, Den Oever, Den Helder, Den Burg, De Cocksdorp en De Koog. Contactpersoon: Jan Rost, tel: 075-6287219, is actief in de volgende plaatsen: Amsterdam, voor leden van Noord-Holland, Schipholrijk, Landsmeer, Volendam, Monnickendam, Purmerend, Wijde Wormer, Z.O.-Beemster, Zaandam, Oostzaan, Wormerveer, Wormer, Oostknollendam, Zaanland, Zaandijk, Krommenie en Assendelft. Contactpersoon Wim Karsten, tel: 0229-245125, is actief tot de jaarvergadering 2012, daarna neemt mevr. v/d Vliet-Somers het over. Hij is nog actief in de volgende plaatsen: Zwaag, Zwaagdijk west, Hoorn, Hoogkarspel, Hoogwoud, Westwoud, Wervershoof, Wognum en Nibbixwoud. Contactpersonencoördinator: Jeroen Breet, tel: 06-48103074. Tevens gevraagd: een afdelingsbestuurslid en contactpersonen. Interesse? Neem contact op met het secretariaat.

Groningen Bus- en bootreis 26 augustus

Op 26 augustus vond de jaarlijkse busreis plaats. met als hoofddoelen: een bootreis op de wateren rondom Akkrum en een bezoek aan het museum van Jopie Huisman in het Friese Workum. Onder goede weersomstandigheden gingen de 53 BNMO-leden vanuit de bekende

de Kareoler 7-2011


opstapplaatsen richting Niebert voor de eerste koffiestop en het welkomstwoord van de waarnemend voorzitter. Om 11.00 uur scheepte het gezelschap zich in op de Mississippiboot The Frisian Queen (zie foto) voor een twee uur durende boottocht met een lunch aan boord. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het jarig museum van Jopie Huisman. Het museum van de autodidact Huisman (1922-2000) bestaat dit jaar namelijk 25 jaar. Het wordt gevierd met een tentoonstelling van landschappen en andere waarheidsgetrouwe afbeeldingen van realistische stillevens. De reis werd afgesloten met een gezamenlijke warme maaltijd in Niebert.  

Contactmiddag op zaterdag 26 oktober

Deze middag staat in het teken van ontmoeting en entertainment. Daarnaast wordt een tombola gehouden met leuke prijzen. De bijeenkomst begint om 13.30 uur en wordt afgesloten met een Groningse koffietafel. Alle leden hebben een uitnodiging ontvangen. Nieuwe leden die nog geen uitnodiging hebben gekregen, kunnen zich nu nog snel melden bij het secretariaat. De algemeen voorzitter van de BNMO, de heer R. Seijn, zal  op genoemde zaterdag voor het eerst kennismaken met de Groningse leden.  

Nieuwe contactpersonen

In de afdeling Groningen zijn sinds 1 september jl. vijf nieuwe contactpersonen werkzaam. Als vrijwilliger zijn zij het directe aanspreekpunt voor de leden in hun regio. Dhr. Tj. de Boer Hoogezand is contactpersoon  geworden voor de oudere leden in de regio Hoogezand/Woldstreek. Verder zijn de jongere leden ingedeeld en per regio hebben ook zij nu een direct aanspreekpunt gekregen. Regio Groningen stad/ Hoogezand: Mariska Zijlstra; regio ’t Hoogeland/Duitsland: Heino Buikema; regio Veendam/Stadskanaal: Eertwijn de Groot; regio Winschoten/Oldambt/Pekela’s: Lammert Lemmen; regio Zuidbroek/regio Appingedam/Delfzijl: Tom v.d. Tuuk  

Zeeland Contactdag 17 november

De afdeling Zeeland houdt op 17 november een contactdag-werkvergadering. Verder is het bestuur bezig een kerst inn te organiseren in december. Waar en wanneer, verneemt u in de volgende Kareoler. Onze nieuwjaarsreceptie houden we op dinsdag 10 januari 2012. Noteert u de twee vaststaande data alvast in uw agenda. U krijgt ruim voor de bijeenkomsten een persoonlijke uitnodiging. We rekenen op een grote opkomst.

Limburg-Noord en -Midden Agenda 2011

10 nov Spellendag en lezing Thuiszorg en Telezorg 17 dec Kerst-inn.

Lezing en spellenmiddag 10 november

Op donderdag 10 november is in Partycentrum de Schatberg onze contactdag. Vanaf 10.00 uur heten wij u welkom met koffie en cake. Om 10.30 uur is een themabijeenkomst verzorgd door Proteion Thuis. Zij  vertellen over zorgalarmering en zorg tv. Met actuele voorbeelden laten zij zien hoe door toepassing van deze moderne communicatietechnieken mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Na de lunch gaan we bowlen, sjoelen en kaarten. Met koffie en vlaai wordt de middag om 16.00 uur besloten. Heeft u nog geen uitnodiging gekregen en wilt u komen, dan kunt u die aanvragen bij het secretariaat, tel: 0475-562436 of e-mail: b.deneer-maassen@bnmo.nl

Verslag dagtocht 14 september

Groningse week in Doorn

In overleg tussen een delegatie van het afdelingsbestuur en de Basis (dhr. Dorpmans) is overeengekomen dat de Groningse leden in de gelegenheid worden gesteld om een week te verblijven op de Basis. Deze week zal worden gehouden in de week van 18 tot 22 juni 2012. Het bestuur is begonnen met de uitwerking van het programma voor deze week. In overleg met de Basis zal getracht worden om er een leuk, maar ook nuttig programma van te maken. Deze week zal worden aangekondigd in het Basis programmaboekje van 2012 en ook van de afdeling krijgt u hierover nader bericht.  

de Kareoler 7-2011

17


van de afdelingen Vanuit Venlo vertrokken we rechtstreeks naar Maria Laach, gelegen in de Eifel nabij Andernach. Hier was het tijd voor Kaffee und Kuchen. Aansluitend bezochten we de Benedictijner Abdij, waar we een tentoonstelling over de geschiedenis van het kloosterleven konden bekijken. Ook bezochten we de abdijkerk, de kloostertuin en de kunst- en boekhandel. Na de lunch gingen we door naar het plaatsje Engeln waar we aan boord stapten van de Vulkan-Expres. We maakten een tocht over

zich bereid verklaard om zich kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter van onze afdeling. Het bestuur van de afdeling is zeer verheugd met de versterking van het bestuur met de heer Van Putten.

Bingo 29 november

St. Nicolaasbingo in wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. Van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk. Aanvang 13.30 uur en einde omstreeks 16.30 uur.

Kerstbijeenkomst 16 december

Kerstbijeenkomst in vogelpark Avifauna. Voor de kerstbijeenkomst worden alle leden van de afdeling per brief geïnformeerd.

Nieuwjaarsbijeenkomst 3 januari

Op 3 januari 2012 houden wij onze nieuwjaarsbijeenkomst in wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk. Aanvang 13.30 uur en einde omstreeks 16.30 uur.

Algemene Ledenvergadering 15 maart

Algemene Ledenvergadering in de Frederikkazerne te ’s-Gravenhage. deze smalspoorbaan door het Brohltal naar het plaatsje Brohl-Lùtzing. Van daaruit werd de terugreis aanvaard en afgesloten met een diner in de Koel in Venlo. We kijken weer met plezier terug op een zeer geslaagde reis met twee volle bussen, mooi weer en een omgeving die zeer de moeite waard was. Voor meer foto’s, zie onze website.

Noord-Brabant Kerstbijeenkomsten

De activiteitencommissie organiseert dit jaar voor u weer een aantal sfeervolle Kerstbijeenkomsten: 14 dec Bergen op Zoom, Restaurant De Nieuwe Kloof 20 dec Deurne, Zalen van Bussel 22 dec Berkel Enschot, Hotel de Druiventros Alle leden ontvangen tijdig een uitnodiging.

’s-Gravenhage e.o.

Een verzoek aan alle leden van de afdeling ’s-Gravenhage e.o. Als het bij u bekend is dat een lid van de afdeling ziek is of in het ziekenhuis is opgenomen, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit bij Anneke of Willem van der Wel te melden, tel: 070-394.12.23 of per e-mail: wvanderwel@planet.nl Het bestuur van de afdeling kan dan deze leden een bezoek brengen of een bloemetje sturen. Ook voor inlichtingen, vragen en/of opmerkingen kunt u met het bovenstaande nummer contact opnemen.

Gelderland DIG

Het 82-jarige BNMO-lid Joop Ruitenbeek uit Heerde ontving in augustus het Draaginsigne Gewonden. Door zijn ervaringen tijdens zijn uitzending in Nederlands-Indië is Ruitenbeek psychisch gewond geraakt. Hij ondervindt hiervan nog dagelijks de gevolgen. Zijn huidige partner sprak in haar toespraak een treffende zin uit: ‘Verdriet kun je wel inslikken, maar je lichaam raakt het nooit meer kwijt.’

Bestuursmededeling

Vanwege gezondheidsredenen heeft onze voorzitter a.i. de heer F.M.A. van Straaten moeten besluiten zijn werkzaamheden over te dragen. Wij hebben de heer C.W. van Putten bereid gevonden de taken van de heer Van Straaten over te nemen. Voorts heeft de heer Van Putten

18

de Kareoler 7-2011


secretariaten van de afdelingen Groningen T. Pelgrim, Veemstede 95, 9665 EC Oude Pekela, tel: 0597-422327, e-mail: tr.pelgrim@hetnet.nl Friesland mw. A. Mul, Lege Leane 15, 8567 LH Oudemirdum tel: 0154-572298, e-mail: edoenamanda@home.nl Drenthe H.F. Berghout, Merwedestraat 44, 9406 RM Assen, tel: 0592-341292, e-mail: h.f.berghout@kpnplanet.nl Overijssel mw. A.A.J. de Wals-Ros, De Goorn 9, 7491 HB Delden, tel: 074-3762763/06-27250093, e-mail: alwine.de.wals.is@home.nl Gelderland tijdelijk secretariaat: H. van de Kamp, Mauritsstraat 6, 3881 TZ Putten, tel: 0341-491328/06-22555282, e-mail: henkvandekamp@msn.com Utrecht/’t Gooi W. Veenman, Kamelenspoor 14, 3605 EA Maarssen, tel: 0346–562822, e-mail: waveenman@ziggo.nl Noord-Holland L.M. Valkering, Prins Bernhardlaan 13c, 1934 EP Egmond a/d Hoef, tel: 072-5061334, e-mail: loekvalkering@hotmail.com

Amsterdam e.o. B. van der Reijden, Kuinderstraat 22-2, 1079 DL Amsterdam, tel: 020-6427642, e-mail: b.h.vdreijden@kpnplanet.nl ’s-Gravenhage e.o. W. van der Wel (waarnemend secretaris), Martin Campslaan 139, 2286 SJ Rijswijk, tel: 070-394.12.23, e-mail: wvanderwel@planet.nl Zuid-Holland-Zuid mw. M.G. Verheij, Hartekruid 9, 3068 RS Rotterdam, tel: 010-4201010, e-mail: m.verhey1@chello.nl Zeeland J.A.P. van Osta, Goese Meerlaan 20, 4465 AL Goes, tel: 0113-227998, e-mail: javosta@zeelandnet.nl Noord-Brabant F. Jansen, Van Tetterodestraat 70, 5012 JD Tilburg, tel: 013-4564047, e-mail: fransjansenbnmo@home.nl Limburg-Noord en -Midden mw. B.H.M. Deneer-Maassen, Hofstraat 45, 6019 CC Wessem, tel: 0475-562436, e-mail: berthy.deneer@hetnet.nl Limburg-Zuid mw. A.M.C. van den Berg, Oude Landgraaf 52, 6373 BA Landgraaf, tel: 045 5323006/06-25334709, e-mail: dircks-vdberg@alice.nl

welkom bij de bnmo Altena, D. (29), Franeker Askamp, M.T. (34), Den Haag Boer, H.H. van de (63), Westerbork (donateur) Buckert, B. (78), Almere Dietvorst, D. (47), Diemen Dorland. L. (39), Dieren Faassen, J.C. (78), Valkenswaard Jansen, R.W.E. (50), Krommenie Jong, R. de (47), Midlum Kamphuis, J.B. (53), Lommel-België

Kuijl, A.C. (38), Beverwijk Langes, B.H.J. (29), Westerlee Looman, R.R.W. (37), Almelo Neer, J.G.H. van (78), Echt Reuvers, G. (43), Emmen Ruiter, H.L.J. de (46), Boxtel Scholten, J.H.M. (64), Loenen aan de Vecht Servie, S.M.J.S. (31), Scherpenisse Severs, R.J.L. (38), Breda Stegink, F.E. (39), Elburg

Teijken, N.J.C. (84), Hengelo Thiry, P. (50), Amsterdam Unen, R.J. van (38), Bovensmilde Visschers, M.P. (41), Boven Leeuwen Visser, F. (29), Den Haag Voert, M.G.H.M. ter (48), Didam Vosselman, J.M. mw. (37), Apeldoorn Vries, A. de (50) , Amsterdam Vries, J.D. de (57), Harderwijk Wilhelmus, A.B. (29), Lelystad

in dankbare herinnering Beckers, H. (85), Valkenburg Brink-Ramaekers, A.L.M. mw., Apeldoorn Das, R. (89), Maastricht Diepen, N.A. van (91), Zuidoostbeemser Eefsting-Kruize, J. mw. (98), Stadskanaal Fokke, J. (90), Almelo Geerlofs, H.J. (84), IJmuiden Kemna, A.N. mw., Gauteng (Zuid-Afrika) Nota, T. (77), Landgraaf Ophoff, J.G.Th. (65), Veghel Ploeg, W.H. van der, Assen Riel-Franken, A.M.T. van mw. (84), Tilburg

de Kareoler 7-2011

Rijnders, C.J.W. (99), Amstelveen Roodenburg-van Driel, A.C. mw. (83), Hendrik Ido Ambacht Roumen, J. (81), Stevensweert Schutte, J. (86), Cuijk Sledzik, E.A.W. (51), Kerkrade Smit, J.P. (85), Overdinkel Theunissen, J.H. (84), Maastricht Tombe-Jansma, H. de mw., Zoetermeer Top, M.J. (71), Gasselte Vegt, R. van der (85), Almere Vogel, W.K. (79), Zwijndrecht Wijk, E.Ch. (89), Zaandam

19


werkgroep nieuwbouw Oudste bewoner maakt zich geen zorgen over nieuwbouw

Toekomst woonoord Bijna zestig jaar geleden al werd begonnen met de bouw van het toenmalige

BNMO-Woonoord. Sindsdien zijn er de nodige verbouwingen en uitbreidingen geweest in Doorn. Voor het oudste nog in leven zijnde lid en bewoner van het

woonoord Hodze de Jager (95) is de huidige nieuwbouw dan ook geen reden om zich zorgen te maken. Door: Jelis Roodbeen

“I

k ben al lid van de BNMO sinds 1945”, klinkt het bijna triomfantelijk. Aan het woord is Hodze de Jager, bewoner van het woonoord in Doorn. De Jager betrok er in 1988 samen met zijn vrouw een appartement. In 2001 overleed zijn vrouw en nu is hij als 95-jarige de oudste bewoner van het Woonoord. Hij heeft al veel veranderingen meegemaakt, maar het bevalt hem nog steeds goed.

Ook de huidige verbouwing en de komst van eventuele extra bewoners is wat hem betreft geen enkel probleem. “Ik vind het prima”, reageert deze markante persoonlijkheid, die zich met zijn Harderwijkse wortels inmiddels volledig thuis voelt in Doorn.

Historische ontwikkeling

Het woonoord kent een lange geschiedenis. Na de verwerving

van een terrein tussen de Arnhemse Bovenweg, Woestduinlaan en Stamerweg in Doorn werden op deze plek in 1953 en 1954 veertien bungalows en het eerste BNMO-Woonoord gebouwd. Nadien kwamen daar nog zes zogenoemde aanleunwoningen bij. In 1983 werd het BNMO-Centrum gerealiseerd, waarmee ook het aantal appartementen werd uitgebreid tot het huidige aantal van 26 stuks. Daarmee was het woonoord voltooid, maar omdat de BNMO op enig moment teveel taken moest uitvoeren, is er vervolgens voor gekozen om het ‘zakelijke’ deel daarvan af te stoten. De Basis nam daarop de professionele dienstverlening en het vastgoed over. De BNMO bleef als klant bij alle ontwikkelingen op dit gebied betrokken. In het eerste artikel in deze reeks (zie de Kareoler 3-2011) was al te lezen hoe de bungalows en aanleunwoningen inmiddels worden vervangen door moderne woningen. Als deze woningen gereed zijn en de bewoners zijn verhuisd, zullen de bestaande veertien bungalows worden gesloopt. Dat gaat naar verwachting in het voorjaar van 2012 gerealiseerd worden.

AWBZ-instelling

Oudste bewoner van het woonoord Hodze de Jager maakt zich niet druk over de nieuwe ontwikkelingen. Foto: Jos Morren

20

Voor de bewoning van het woonoord is een zogeheten AWBZindicatie vereist. Simpel gezegd betekent dit dat moet zijn vastgesteld dat betrokkene hulp nodig heeft die onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) valt. Door de overgang van het woonoord van de BNMO naar de Basis, nam de laatste dus ook de verplichting over om deze zorg te

de Kareoler 7-2011


verzekerd verlenen. Echter, ook al voordien was duidelijk dat een hoeveelheid van 26 eenheden te gering is om een op moderne leest geschoeide zorg te kunnen blijven verlenen. Ongeveer vier jaar geleden is daarom begonnen met het zoeken naar een oplossing voor dit probleem. Zo kwam men terecht bij de Stichting voor Verpleging en Verzorging Beukenstein, hetgeen resulteerde in de overdracht van de zorg aan deze gespecialiseerde zorginstelling. Stichting Beukenstein levert deze zorg op meerdere plekken in ons land, onder meer in het nabij gelegen Driebergen. Sinds 1 januari 2011 huurt de stichting het woonoord van de Basis en vallen de bewoners rechtstreeks onder de zorgverlening van Beukenstein. Het oorspronkelijke personeel is nog steeds bij die zorg betrokken. Voor de bewoners is daardoor bijna alles vertrouwd gebleven.

Toekomst

Het spreekt voor zich dat de ontwikkelingen van het woonoord niet stil blijven staan. De nieuwe zorgverlener zal streven naar meer zorgeenheden op deze locatie. Ook de BNMO heeft daar belang bij. Immers, als er meer wooneenheden zijn, is de kans groter om – als men in het bezit is van een AWBZindicatie – ook daadwerkelijk een plek toegewezen te krijgen. De nu nog lange wachtlijst kan dan snel kleiner worden of zelfs verdwijnen. De vraag is dus hoe dit aantal wooneenheden vergroot zal worden. Uiteraard ligt dat aan de Stichting Beukenstein. Daarbij volgt men natuurlijk zoveel mogelijk de ontwikkelingen die zich

de Kareoler 7-2011

voordoen en daar is nu nog niets met zekerheid over te zeggen. Aanvankelijk was er sprake van de bouw van een zorgcomplex (appartementengebouw), de zogenaamde fase 2-b. Velen zullen daarvan gehoord hebben en wellicht de maquette daarvan hebben gezien. Voorlopig is dat plan echter in de ijskast beland. Niet afgeblazen, maar tenminste uitgesteld. Resteert de vraag: wat dan wel? Een mogelijkheid waar men nu rekening mee houdt, is om na voltooiing van de nieuwe Basis, waarschijnlijk medio 2013, het huidige gebouw tijdelijk of voor langere tijd te gebruiken als zorgcentrum. Als het zover is, zal de Kareoler daarover berichten.

Plaatsing BNMO-leden

Wellicht zijn er mensen die zich zorgen maken over de toekomst van het woonoord voor wat betreft de plaatsing van BNMO-leden. Die zorg is niet terecht. In een eerder artikel citeerden wij al de toezegging van Hugo van de Kamp, directeur van de Basis, dat BNMO-leden voorrang houden bij plaatsing. Deze uitspraak is geheel in lijn met wat de Stichting Beukenstein daarover op haar website meldt: ‘De huidige doelgroep in het woonoord is nog altijd de oorspronkelijke, maar als er onvoldoende aanbod is wordt er ook gekozen voor niet-militairen.’ Dus wat de leden van de BNMO betreft ligt het aan henzelf of men er – bij indicatie – met voorrang geplaatst gaat worden. Vandaar ook dat wij u in de Kareoler van de ontwikkelingen rond de nieuwbouw volledig op de hoogte houden.

Werkgroep nieuwbouw

Dit is het derde artikel over nieuwbouw op het terrein van de Basis. Gaan deze ontwikkelingen buiten de BNMO om? Juridisch gezien wel, maar praktisch gezien is er een goed contact tussen de Basis en de BNMO over deze en de overige nieuwbouw. Namens het hoofdbestuur van de BNMO wordt dat contact onderhouden door de werkgroep nieuwbouw. De samenstelling van deze werkgroep is als volgt: voorzitter Lei Hermans en secretaris Jelis Roodbeen. De contactpersoon bouw is Kees Adriaanse en Leo van Vlodorp is als adviseur aan de werkgroep verbonden. In een serie artikelen zal over de ontwikkeling en de voortgang van de nieuwbouw in de Kareoler worden gepubliceerd.

Wilt u reageren?

Wellicht roept dit of een volgend artikel vragen bij u op of komt er een al lang gekoesterd idee bij u naar boven dat u met ons wilt delen. Als dit zaken zijn die de nieuwbouw betreffen, mail dit dan zo kort mogelijk omschreven door naar het e-mailadres: jelisroodbeen@hetnet.nl. Voor andere vragen en opmerkingen kunt u zoals gebruikelijk terecht bij het bondsbureau en/of uw contactpersoon.

Het BNMO-Woonoord in 1954 vanuit de lucht gezien. Foto: archief BNMO

21


bnmo-bonus

Bijdrages: Fred Lardenoye, Chris Laarhoven en Petra Spithost

Vietnam: The Killing Zone De Vietnamoorlog, die ruim 35 jaar geleden ten einde kwam, was de langstdurende oorlog van de Verenigde Staten. Hij duurde van 1959 tot 1975, maar is vooral bekend van de tientallen speel-

films en tv-series die erop gebaseerd zijn en die altijd hoog scoren in de lijstjes favoriete films van veteranen en andere (ex-)militairen. Maar voor wie weten wil waar deze oorlog ook alweer om ging en welke politieke factoren en figuren een grote rol speelden in het verloop ervan, is er nu een uit maar liefst zes dvd’s bestaande luxe collectors box met alle antwoorden. Zo wordt er onder meer

ingegaan op de specialistische militaire teams die achter de linies opereerden, het vernietigende optreden van de Amerikaanse luchtmacht en het Tet-offensief waarmee de Vietcong en de NoordVietnamese troepen in januari 1968 verwoestend terugsloegen. In Vietnam: The Killing Zone worden de echte feiten rondom de Vietnamoorlog op een rijtje gezet op basis van authentiek beeldmateriaal, veelal afkomstig van reportages die destijds al over de oorlog werden gemaakt. (FL) De luxe collectors box Vietnam: The Killing Zone is sinds 19 oktober verkrijgbaar in de dvd-winkel, maar u kunt ook meedoen met de prijsvraag.

Win dvd Vietnam: The Killing Zone E1 Entertainment stelt drie exemplaren van de dvd-box Vietnam: The Killing Zone ter beschikking om te verloten

onder de inzenders van het goede antwoord op de volgende vraag: Speelfilms over de Vietnamoorlog vallen nogal eens in de prijzen. Welke Vietnamfilm werd bekroond met vier Oscars, waaronder die voor beste film en beste regie? Stuur uw oplossing vóór 20 november 2011 op een (brief)kaartje naar de redactie van de Kareoler, Postbus 1027, 6501 BA te Nijmegen onder vermelding van ‘Prijsvraag 7’. E-mailen mag ook naar: redactie@kareoler.nl (vergeet dan niet uw adres te vermelden). Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.

Uitslag van prijsvraag 6 De oplossing van prijsvraag 6 luidt Oliver Stone, World Trade Center. Een exemplaar van de dvd 102 Minutes That Changed America gaat naar Frans Ros uit Lamswaarde, A. Nagtzaam uit Bergen Op Zoom en H.C.J. Kuijpers-Maas uit Amsterdam.

Nederlandse documentaire over getraumatiseerde Amerikaanse veteranen

‘Beer is cheaper than therapy’ “Hij was gestrest en moest gewoon het geluid van wapens horen”, zegt een Amerikaanse politieman in de documentaire Beer is cheaper than therapy van de Nederlandse regisseuse Simone de Vries. De agent heeft net verteld dat een veteraan met een machinegeweer het grasveldje heeft omgeploegd dat voor zijn appartement ligt. Het is een kenmerkende scène uit deze indrukwekkende film. De Vries toog naar het Amerikaanse plaatsje Killeen, dat plaats biedt aan een van de grootste Amerikaanse kazernes: Fort Hood. Alles in Killeen is doordrenkt van militaren en veteranen. Overal opschriften met ‘We support our troops’ en ‘Welcome home to our boys’. Maar achter die façade van symbolische erkenning en waardering gaat ook een heel andere wereld schuil: die van zwaar getraumatiseerde Irak- en Afghanistan-

22

veteranen, van wie sommigen geen andere uitweg meer zien dan er een eind aan maken. Een soldaat die zijn kameraad te logeren had, vertelt hoe hij hem dood in een plas bloed vond. “Ik had nog nooit gehoord van een posttraumatisch stress syndroom.” Via interviews met nog actieve militairen (vaak anoniem), al dan niet getraumatiseerde veteranen, nabestaanden en (ex-)partners van veteranen wordt een aangrijpend beeld geschetst van deze problematiek. Zo is er ook aandacht voor een groep veteranen en (ex-)partners die protesteren tegen het steeds maar weer opnieuw uitzenden van militairen. Een veteraan die al zeven keer is uitgezonden, zegt in de film: “Iedereen wordt uiteindelijk geraakt door de oorlog, we zijn alleen gewond in verschillende gradaties.” (FL) Beer is cheaper than therapy gaat in première op het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA) dat van 16 t/m 27 november gehouden wordt en is op 23 november om 23.00 uur te zien bij de VPRO op Nederland 2.

de Kareoler 7-2011


bnmo 2.0

Nooit te oud om te leren Social media… is dat niet echt en alleen iets voor jongeren? Het zal mijn tijd wel duren, hoor ik mensen nog vaak zeggen. Toen ik vijftien jaar geleden begon met het verzorgen van computerlessen hoorde ik vrijwel dezelfde geluiden. Zo’n computer, dat is echt is voor de jongelui. In veel bedrijven hoefde de oudere generatie er zelfs niet aan te beginnen in de laatste jaren van hun werkzame leven. De ontwikkelingen gingen en gaan echter zo snel dat de gepensioneerden erachter kwamen dat ook voor hen de computer zo zijn voordelen kon hebben. Er kwamen computercursussen, computerboeken en websites speciaal voor ouderen, zoals www.seniorenweb.nl. De belangrijkste reden om op cursus te gaan, was dan vaak om te leren e-mailen met de kinderen en kleinkinderen. Het sociale aspect was en is een belangrijke drijfveer. Het ontstaan en het gebruik van social media kon dan ook niet uitblijven. Ze zeggen wel eens… je bent zo oud als je je voelt. Ik geef

toe dat ik met mijn 43 jaar en vrij veel computer-, interneten social media-ervaring me al oud voel. De jongere generatie lijkt zoveel sneller de nieuwe techniek te omarmen, dat ik moeite moet doen om ze bij te houden. Zo komt mijn zoon van 11 uit school binnen en vraagt: “Is opa er ook?” Ik kijk eens om me heen in een verder lege kamer en kijk hem daarna vragend aan. Wat hij bedoelde echter was of opa op Facebook ook online was, zodat ze samen via de computer een spelletje konden spelen. Opa was er niet, ook niet online. Dan met oma via de mobiele telefoon maar een spelletje Wordfeud spelen, de digitale variant van het gezellig ouderwetse bordspel scrabble. Glimlachend schud ik mijn hoofd… wat gaan die tijd en de techniek, maar ook die opa’s en oma’s toch snel! Leerde ik mijn cursisten vijftien jaar geleden hoe ze konden zoeken met Ilse en e-mailen met hun kinderen, zo doe ik dat nu met het gebruik van social media. En mijn oudste cursist is 84… Je bent dus nooit te oud om te leren! (PS)

veldpost uit libanon

Bezoek uit Nederland Ik keek ernaar uit…. bezoek uit Nederland is altijd een welkome afwisseling. Peter en Johan zijn twee Libanonveteranen die eerder aan een terugkeerreis deelnamen en nu ieder jaar op eigen gelegenheid terugkomen. En dan is het feest in alle opzichten: we praten bij, ze nemen sigaren en oude kaas mee en we lachen ons ziek om de meest onnozele zaken. Ieder jaar stellen we een trip samen en trekken we er op uit, dit jaar stond M’leeta op het programma, een soort openluchtmuseum van Hezbollah waar ‘het verzet’ zijn op Israël buitgemaakte zaken toont. Daarna volgt steevast een rondje Zuid-Libanon met als hoogtepunt een bezoek aan de familie Iskander in Rishknaniyah. Deze familie neemt een bijzondere plek in in het Libanonverleden van mijn bezoekers. Ik herinner mij dat toen zij met de

de Kareoler 7-2011

terugkeerreis voor het eerst weer in hun dorp kwamen, er een auto achter de bus aan reed. Bij het stoppen van de bus sprong er iemand uit die volgauto die luidkeels de namen van Peter en Johan riep. Wat volgde, was een emotionele begroeting die op mijn netvlies gebrand staat. Ook dit jaar deden we Rishknaniyah aan, waar we een meer

De familie Iskander met Peter en Johan (eerste en derde van links). Foto: Chris Laarhoven

dan welkom ontvangst genoten van de hele familie Iskander. Neven, nichten en buren waren gekomen om ons te ontmoeten: het was één groot feest. Vaak vragen Libanezen aan mij waarom de Nederlanders na dertig jaar nog de behoefte voelen om terug te keren naar een land waar ze maar zes maanden verbleven. Omgekeerd vraag ik me af waarom de familie Iskander na dertig jaar nog zo’n warm gevoel heeft bij Peter en Johan. Er is maar één conclusie mogelijk: de behoefte is geheel wederzijds. Libanonveteraan en BNMO-lid Chris Laarhoven woont in het Libanese kuststadje Tyre. Hij is oprichter van Weerzien met Libanon. Deze stichting organiseert terugkeerreizen voor Libanonveteranen en verleent humanitaire hulp in Libanon. www.weerzien-metlibanon.nl

23


Gratis bioscoopkaartje voor indrukwekkende documentaire Movies that Matter biedt een podium voor speelfilms en documentaires van filmmakers die zich inzetten voor mensenrechten en een duurzame wereld. Het vfonds vindt democratie, vrede en veiligheid belangrijke peilers in de samenleving en ondersteunt daarom sinds 2010 het filmfestival Movies that Matter. Vanaf oktober 2011 laat de Movies that Matter On Tour films zien die er toe doen. Gewoon bij u in de buurt. Het vfonds biedt speciaal voor Kareolerlezers in de maand november twee kaartjes (voor dezelfde film) voor de prijs van één op vertoon van uw veteranen-, dienstslachtofferpas of deze advertentie voor een film naar keuze.* Graag tot ziens bij Movies that Matter On Tour! * reserveren is aanbevolen

November 2011 - There Once Was an Island - Briar March In de documentaire There Once Was an Island maakt u kennis met de bevolking van het Polynesische eiland Takuu, gelegen in de Stille Oceaan op zo’n 250 kilometer ten noordoosten van Papua Nieuw Guinea. De eilandbewoners zijn geheel zelfvoorzienend en trots op hun unieke, eeuwenoude tradities, taal en cultuur. De toekomst van het eiland is echter onzeker: als gevolg van de klimaatproblematiek stijgt de zeespiegel in een rap tempo en lijkt Takuu slechts enkele grote golven verwijderd van totale verwoesting. Vertoningsdatum

locatie

reservering

Di 1 nov Wo 2 nov Ma 7 nov Di 8 nov Wo 9 nov Do 10 nov Zo 13 nov Di 15 nov Wo 16 nov Do 17 nov Ma 21 nov Ma 21 nov Di 22 nov Wo 23 nov

Filmtheater Hilversum, Hilversum Verkadefabriek, Den Bosch LHC, Utrecht Vera Zienema, Groningen Kriterion, Amsterdam De Lieve Vrouw, Amersfoort Filmhuis Den Haag, Den Haag Fraterhuis, Zwolle Filmfocus, Arnhem Lumen, Delft Kijkhuis, Leiden Filmtheater Lumière, Maastricht Provadja/ YXIE, Alkmaar LantarenVenster, Rotterdam

035 6235466 073 6818160 030 2320450 zienema@vera-groningen.nl 020 6231708 033 4226555 070 3656030 www.filmtheaterfraterhuis.nl 026 4424283 015 2140226 071 5661585 043 3214080 072 5202022 010 2772277

20.00 uur 19.30 uur 19.00 uur 21.00 uur 19.30 uur 20.00 uur 14.00 uur 19.45 uur 19.00 uur 19.30 uur 19.00 uur 19.30 uur 20.00 uur 20.00 uur

www.moviesthatmatter.nl

22-28 MAART 201A2G D E N HA

www.vfonds.nl Bijdragen van de BankGiroloterij en de Lotto maken het werk van het vfonds mogelijk.


Kareoler 7