Page 1

bnmo-magazine

4-2011

Defileren met de BNMO Boekpresentatie Anjerkinderen


in dit nummer Colofon Jaargang 71, 2011, nummer 4

7

De Kareoler is een uitgave van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) en verschijnt acht keer per jaar in een oplage van 7.000 exemplaren. Het blad wordt gratis toegezonden aan leden van de BNMO. Verschijningsdata Kareoler 2011: 23 juli, 3 september, 22 oktober en 10 december. Beschermvrouwe H.M. Koningin Beatrix Hoofdbestuur BNMO Algemeen voorzitter: Remco Seijn Algemeen penningmeester: Lei Hermans Algemeen secretaris: Jan Burger Tweede secretaris: Christel Roos Lid: Ed Brouwer en Ronand Luijters

Veteranenwet Het ziet er naar uit dat er nog vóór de Veteranendag een Initiatiefwet Veteranen wordt ingediend. Belangrijke onderdelen zijn een uitbreiding van de veteranendefinitie naar actieve militairen die op uitzending zijn geweest en invulling van de bijzondere zorgplicht van Defensie voor veteranen. De wet is gemaakt met steun van vakbonden en deskundigen op het gebied van veteranenbeleid, maar onzeker is nog hoe breed het draagvlak is in de Tweede Kamer.

Adres: BNMO, Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 0343-474110; fax: 0343-474114 e-mail secretariaat: as@bnmo.nl Redactie Kareoler Christel Roos (Hoofdredacteur), Linde van Deth, Fred Lardenoye en Janke Rozemuller Aan dit nummer werkten mee: William Moore, Willem Knook, Erik Kuiper, Chris Laarhoven, Cees van der Lingen, Henk Moorlag, Jos Morren, PBN Sport & Adventure, Birgit de Roij, Remco Seijn, Petra Spithost en Marineke Wensink-Eikelboom Omslagfoto: William Moore Redactieadres: Redactie Kareoler, Postbus 1027, 6501 BA, Nijmegen tel: 024-3481069 e-mail: redactie@kareoler.nl

Een veteraan speldt een medaille op bij een actief dienende militair tijdens Veteranendag 2008. Foto: William Moore

10

Interview Sjef Verhagen

Ontwerp en vormgeving: Forma Nijmegen Lithografie/druk: Senefelder Misset Doetinchem © LJP Nijmegen/BNMO Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur. Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer V.477894. Verschijnt ook op geluidsband

BNMO-lid Sjef Verhagen was de afgelopen drie jaar Hoofdbestuurslid van de bond. Enkele weken geleden nam hij afscheid van zijn functie als vicevoorzitter. Hoewel de jaren hem zwaar gevallen zijn, kijkt hij toch heel tevreden terug: “We hebben de BNMO weer op de rails gekregen.” Hij kan zich nu weer concentreren op zijn voorzitterschap van de Afdeling Brabant.

Oud-BNMO Hoofdbestuurslid Sjef Verhagen. Foto: Birgit de Roij

2

de Kareoler 4-2011


In de rubriek BNMO-Bonus vindt u informatie over theater, boeken, internet en de nieuwste films. Ook maakt u elke maand kans op mooie prijzen, zo kunt u dit keer twee kaartjes winnen voor de film Route Irish. Deze thriller gaat over de boezemvrienden en Irakveteranen Frankie en Fergus. Frankie laat zich over halen om net als Fergus bij een particulier beveiligingsbedrijf in Irak te gaan werken. Enkele jaren later sneuvelt Frankie op Route Irish, het gevaarlijkste traject in Irak.

Foto: Jos Morren

22

Win kaartjes Route Irish!

Aandacht

BNMO Wegwijzer Juridische berichten

12

Lotgenotencontact MOD-dagen en BNMO Veterans Challenge

14

Van de afdelingen Nieuws, nieuwe leden en overlijdensberichten

17

Veel BNMO-leden nemen deel aan de Nationale Veteranendag op zaterdag 25 juni in Den Haag. In deze Kareoler een interview met Roy Kolmer, onze detachementscommandant tijdens het defilé waarin zo’n tachtig BNMOleden meelopen. Laten we hopen op stralend weer en veel publieke belangstelling. Dit geldt natuurlijk ook voor de vele regionale en plaatselijke veteranendagen die in den lande worden georganiseerd. Ook de BNMO heeft zich vorige maand op 26 mei solidair verklaard met de acties van de militaire vakbonden tegen de bezuinigingen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat toegezegde compensaties niet worden uitgekeerd en dat onder meer aan de militaire invaliditeitspensioenen wordt ‘geknaagd’. Extra aandacht vraag ik graag voor het door het Jongerenberaad en de Basis geïnitieerde en georganiseerde sportieve weekend voor de ‘jongere’ oorlogs- en dienstslachtoffers van 1 juli tot en met 3 juli in België. Deze BNMO Veterans Challenge is een mooie aanvulling op de verschillende programma’s van de afdelingen. Er zijn nog plaatsen vrij, dus maak er gebruik van (zie pagina 15)! In Kiev vond in de laatste week van mei een vergadering plaats van de Wereld Veteranen Federatie (WVF), waarvan de BNMO in 1950 een van de grondleggers is geweest. Met het thema Friendship Across Borders wil de Europese afdeling van de WVF een nieuwe impuls geven aan internationale samenwerking en uitwisseling van ervaringen en informatie op velerlei gebied en met name gericht op de ‘jongere’ veteraan. In veel landen staat de opvang van veteranen en behandeling van gewonde veteranen nog in de kinderschoenen of is nog helemaal niet van de grond gekomen. Nederland speelt als gidsland al jaren een gewaardeerde rol hierin. Voorts hebben we in deze Kareoler onder meer een interview met het net afgetreden Hoofdbestuurslid Sjef Verhagen, een verslag van de presentatie van het boek Korte Lontjes van een van de Anjerkinderen en de gebruikelijke rubrieken met in Lotgenotencontact onder meer aandacht voor de komende MOD-dagen.

Om nooit te vergeten Verhaal van een Indiëveteraan

21

Remco Seijn Voorzitter

John Bishop als Irakveteraan Frankie in Route Irish. Foto: Cinéart

En verder: Kort en bondig Nieuwsberichten

4

Boekpresentatie Anjerkinderen Korte Lontjes

6

BNMO op Veteranendag Detachementscommandant Roy Kolmer

8

de Kareoler 4-2011

3


kort en bondig In memoriam Jan Kors Kingma Na een afnemende gezondheid is Jan Kingma op donderdag 21 april op 87-jarige leeftijd overleden. Hij woonde in Heerenveen, daar is hij ook gestorven. Jan heeft een bewogen leven achter de rug. In IndiĂŤ is hij zwaargewond geraakt. Dat heeft hem zijn hele leven parten gespeeld en dat heeft hem later ook gedwongen om zich zijn leven verder in een rolstoel te moeten voortbewegen. Hij had de liefde voor het land en is daar later ook met zijn grote liefde getrouwd. Dat Jan een hart voor de BNMO had, mag duidelijk zijn door de functies die hij bekleed heeft voor onze organisatie. In 1974 werd hij gekozen als voorzitter van afdeling Friesland, dit heeft hij gedaan tot 1992. In 1980 was er binnen het Hoofdbestuur veel onrust ontstaan en dat heeft geleid tot het aftreden van alle Hoofdbestuursleden. Het was in een tijd dat er veel moest gebeuren en daar had je goede bestuurders voor nodig. Zo werd Jan gekozen tot Algemene Voorzitter, in 1981 werd hij betrokken bij de bouw van het centrum, eind maart 1982 werd er door de Gemeente Doorn een bouwvergunning afgegeven. Ook in 1982 reikte hij het gouden bondskruis uit aan prinses Juliana op paleis Soesdijk. Begin 1982 aanvaardde Hare Majesteit koningin Beatrix het beschermvrouwschap van de BNMO. In 1983 betoogde hij in een toespraak dat in de voorgaande jaren beslissingen moesten worden genomen en dat het nu het een jaar zou worden waarin in menig opzicht de uitvoering van die beslissingen gestalte moest krijgen. Zoals het een oprechte Fries betaamt, wist hij van wanten. Wij kijken terug van een bewogen mens, die alles voor de BNMO over had. Zo hebben wij afscheid genomen van een intelligente en hulpvaardige man. Iemand die weinig voor zichzelf nodig had en altijd klaar stond voor andere mensen. Rustig wist hij zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden en probeerde hij te genieten van de mogelijkheden die hij kreeg. Dat hij moge rusten in vrede. Henk Moorlag Voorzitter afdeling Friesland

Bijdrages: Linde van Deth, Henk Moorlag en Fred Lardenoye

De Basis sluit convenant De Basis, omwonenden en Vereniging Leefbaar Doorn tekenden op 10 mei een convenant en gingen daarmee akkoord met een serie afspraken over de herontwikkeling van het terrein van de Basis. De inzet was zekerheid over de zorgbestemming van het terrein en het groene karakter. De Basis is al jarenlang bezig met de realisatie van nieuwe zorgwoningen en een nieuw nazorg- en trainingscentrum (zie ook de Kareoler 3-2011). De omwonenden hebben al die tijd aandacht gevraagd voor een koppeling van zorg en wonen op het terrein van de Basis. Door het convenant is dat nu zeker gesteld. De gemeente Utrechtse Heuvelrug was niet bij de ondertekening aanwezig, maar de partijen hebben er vertrouwen in dat die zich zal aansluiten bij de gemaakte afspraken. (LvD)

Willem Helwegen namens de omwonenden, Hugo van de Kamp namens de Basis en Age van der Werf namens de Vereniging Leefbaar Doorn (vlnr). Foto: Jos Morren

Nationale Taptoe Op de 57e editie van de Nationale Taptoe van 28 september tot 2 oktober in Ahoy Rotterdam is er weer een ruim aanbod aan muziek, met onder meer de oudste militaire band in Europa. Er is dit jaar een speciale editie voor veteranen en dienstslachtoffers op woensdagavond 28 september. Het spektakel biedt een gevarieerd aanbod. Er zal zowel aandacht voor internationale bands en muziekkorpsen zijn als voor de nationale bands. Marsmuziek wordt verzorgd door onder meer het Fanfarekorps Genie en het Trompetterkorps van de Koninklijke Marechaussee. Aan het Taptoetoegangsbewijs zijn dit jaar ook nog eens verschillende extra’s gekoppeld, zoals in de Taptoeweek gratis bezoek aan het Oorlogs- en Verzetsmuseum en het Mariniersmuseum in Rotterdam en het Legermuseum in Delft. (LvD) Speciale avond voor veteranen en dienstslachtoffers: woensdagavond 28 september, een aanbieding hiervoor vindt u in de komende Kareoler. Zie ook www.nationaletaptoe.nl.

4

de Kareoler 4-2011


Bevrijdingsdefilé Op 5 mei nam een detachement van de BNMO deel aan het jaarlijkse bevrijdingsdefilé in Wageningen. Dit jaar ging een jonge vaandeldrager het detachement voor. “We zijn blij met deze jonge vaandeldrager Remco Daale”, vertelt detachementscommandant Joop van Egteren. “We hebben met onze afdeling bewust contact gezocht met jongere BNMO-leden. Inmiddels voelt Remco zich verbonden met de BNMO en draagt hij met trots het vaandel.” Ook op de Veteranendag in Den Haag zal er een detachement van de BNMO meelopen, meer informatie daarover vindt u op pagina 8 en 9. (LvD) Foto: William Moore

Balkansyndroom bestaat niet Militairen en veteranen die van 1993 tot 2001 uitgezonden zijn geweest naar de Balkan hebben minder kans op kanker dan andere militairen en Nederlandse mannen van dezelfde leeftijd. Dat is de belangrijkste conclusie van een groot onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat in opdracht van het ministerie van Defensie werd uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek waren berichten in 2000 uit andere NAVO-landen dat onder naar de Balkan uitgezonden militairen relatief vaak kanker voor zou komen. Als oorzaak daarvan werd gewezen op het mogelijk inademen van stofdeeltjes verarmd uranium, dat in de Balkanoorlog veelvuldig werd gebruikt. Vandaar dat gesproken werd van het ‘Balkansyndroom’. De onderzoekers concluderen nu dat er geen aanwijzingen zijn voor het bestaan van dit syndroom. Dat uitgezonden

militairen zelfs gezonder zijn dan de andere onderzochte groepen wordt verklaard uit het feit dat zij over een betere fysieke gezondheid en conditie beschikken, oftewel het zogeheten ‘healthy soldier’-effect. Ook in Denemarken, Italië en Zweden werden onderzoeken gedaan die tot vergelijkbare resultaten leidden. De studie van het RIVM is het meest langdurige onderzoek en wordt daardoor meer betrouwbaar geacht. De gegevens van maar liefst 160.000 militairen van de landmacht en de marechaussee werden onderzocht. Omdat het moeilijk bleek om de data te verzamelen, duurde het onderzoek langer dan ingeschat. De gegevens van uitgezonden personeel van de luchtmacht en de marine bleken zelfs zo lastig te verkrijgen dat deze krijgsmachtdelen helemaal buiten het onderzoek werden gelaten. Volgens het RIVM is het door het onlangs ingevoerde Veteranen Registratie Systeem in de toekomst een stuk makkelijker om dergelijke onderzoeken uit te voeren. (FL)

Kandidaat-hoofdbestuursleden gezocht! De BNMO is op zoek naar twee nieuwe hoofdbestuursleden. Het gaat om een bestuurszetel waarbij kennis en/of ervaring met communicatiestrategieën en marketing en een zetel waarbij kennis en/of ervaring met nazorgprogramma’s gewenst is. Verder gelden de criteria zoals verwoord in de Kareoler 1-2011 op pagina 16. Kandidaten kunnen zich met CV en toelichting schriftelijk melden bij de BNMO, t.a.v. Sandra Kamp, Postbus 125, 3940 AC Doorn of via e-mail: as@bnmo.nl

de Kareoler 4-2011

5


Dochter van veteraan met PTSS schrijft boek over ervaringen

‘Overal bermbommen in huis’ Korte Lontjes heet het boek dat geschreven is aan de hand van de persoonlijke ervaringen

van Nicole Jongman, dochter van een Bosniëveteraan met een posttraumatische stress

stoornis (PTSS). Het werd opgetekend door

schrijver Chris Bos en vorige maand gepresenteerd op de Basis in het bijzijn van de Anjerkinderen, waar de hoofdpersoon inmiddels zelf deel van uitmaakt. Door: Fred Lardenoye Foto: Erik Kuiper

een panel op de problematiek van het boek ingegaan. Auteur Chris Bos las fragmenten voor uit het boek, die veel indruk maakten op het aandachtige publiek. Als de hoofdpersoon in het boek treffend opmerkt dat het vanwege het opvliegende karakter van haar vader wel lijkt of er thuis overal bermbommen verstopt zitten, werd het sommige aanwezige veteranen zichtbaar teveel.

Gezinsbehandeling

Het boek is uitgekomen in de serie Slash-boeken van uitgeverij Querido. Bos kreeg van de uitgever de ndrukwekkend en heel opdracht een jongere te zoeken herkenbaar”, aldus een met een bijzonder verhaal. Via de van de Anjerkinderen. Basis kwam hij terecht bij de zogeEen veteraan: “Ik vond het heel heten Anjerkinderen, die zich als confronterend. De uitwerking van kinderen van veteranen met verPTSS op kinderen van veteranen.” werkingsproblemen inmiddels verEn een echtgenote van een veteenigd hebben in een stichting. Via raan voegt eraan toe: “Het boek deze weg kwam Bos in contact met heeft ook een politieke lading, elk Nicole Jongman, de toen 17-jarige Tweede Kamerlid zou het moeten dochter van een Bosniëveteraan lezen voordat er iemand op een met PTSS. militaire missie wordt gestuurd.” Tijdens de presentatie werden ook Het zijn zomaar wat reacties op deskundigen aan het woord gelahet boek Korte Lontjes, dat op ten. Erie Hilliger, gezinspsychologe 17 mei bij zorgcentrum de Basis van de Reinier van Arkel groep, werd gepresenteerd. In een bomnoemde het een goede zaak dat volle zaal werd aan de hand van het boek verschenen is. “Voor de kinderen van veteranen, maar ook voor scholen bijvoorbeeld, zodat er meer begrip komt.” Zij wees ook op het succes van gezinsbehandelingen, zoals die sinds vorig jaar bij de Reinier van Arkel groep plaatsvinden. Op de vraag Vlnr Chris Bos, Marijke de Weerd, Nicole Jongman en haar ouders bij de of alle kinderen last boekpresentatie.

“I

6

krijgen van een ouder met PTSS antwoordde Hilligers ontkennend. “Maar mijn ervaring is wel dat als er eenmaal sprake is van een ernstige PTSS, zich dat altijd vertaalt naar de gezinssituatie.”

Huilend het bos in

Marijke de Weerd, een van de oprichters van de Anjerkinderen, is wat dat betreft ervaringsdeskundige: “De problemen van mijn vader zullen wel minder worden, maar nooit helemaal verdwijnen. Door de jaren heen hebben we er met zijn allen heel goed aan gewerkt, dankzij mijn moeder. Daardoor gaat het stukken beter met ons en ook met mijn vader.” Hoewel Jongman benadrukte dat hoofdpersoon Sabine in het boek ‘niet helemaal samenvalt’ met haar persoonlijkheid, is het boek wel (auto)biografisch te noemen. Dat bleek ook uit haar toelichting op fragmenten uit het boek: “Als je er met de buitenwereld over praat, wordt vaak gezegd: het zal wel aan jou liggen. Ook de angst die je hebt voor woede-uitbarstingen van je vader. Dat is niet uit te leggen, totdat een vriend of vriendin er zelf een keer bij is.” Bij de Anjerkinderen heeft Jongman wel gelijk herkenning gevonden. “Je begrijpt elkaar, dat is het fijne van de Anjerkinderen.” Het tot stand komen van het boek noemde zij een louterende ervaring. “Na de gesprekken met Chris Bos liep ik soms huilend het bos in, maar hij heeft het goed opgeschreven.” Als u het boek Korte Lontjes wilt kopen, kunt u gebruikmaken van de aanbieding op pagina 20.

de Kareoler 4-2011


Initiatiefwet waarschijnlijk deze maand ingediend

Onzekerheid over veteranenwet Er wordt al jaren aan gewerkt, maar het lijkt erop

dat er nog deze maand een Initiatiefwet Veteranen wordt ingediend. Hij is gemaakt met steun van vakbonden en deskundigen op het gebied van

veteranenbeleid, maar onzeker is nog hoe breed het draagvlak is in de Tweede Kamer. Door: Fred Lardenoye

H

et was bij het forum tijdens het jubileumcongres ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de BNMO op 4 november 2005 dat eigenlijk de kiem werd gelegd voor de Initiatiefwet Veteranen. PvdA-Tweede Kamerlid Angelien Eijsink hield een warm pleidooi voor een integrale benadering bij de zorg voor veteranen voor, tijdens en na een uitzending, waarover zij eerder een motie had ingediend in de Tweede Kamer. Vakbondsvoorzitter Wim van den Burg van de AFMP/FNV pleitte daarop voor een wettelijk kader voor deze integrale zorg.

Wettelijke basis

Het was vervolgens Eijsink die werk maakte van het tot stand brengen van de veteranenwet. Zo kwam de PvdA in oktober 2006 met de nota Zorgdragen voor veteranen waarmee invulling werd gegeven aan het pleidooi om te komen tot een wettelijke basis voor veteranenbeleid. De toenmalige staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap toonde zich aanvankelijk geen voorstander van een veteranenwet, maar mede onder druk van de Tweede Kamer beloofde hij om er toch serieus naar te gaan kijken. Zijn opvolger Jack de Vries, die in december 2007 aantrad, liet in zijn veteranennotitie van 2008 weten dat hij nog vóór het einde van het jaar zou komen met een Kaderwet Veteranen waarin de definitie van veteraan en de erkenning van en de waardering voor de veteraan zouden worden verankerd. Tot ongenoegen van de Tweede Kamer werd in de volgende Veteranennota in 2009 met geen woord meer gerept over de kaderwet. Met name Eijsink nam daar geen genoegen mee en kreeg steun van een meerderheid van de Tweede Kamer om desnoods met een eigen initiatiefwet te komen. Daarop beloofde De Vries om vóór 1 november met een ontwerp voor de Veteranenwet te komen. Aangezien die belofte niet werd ingelost, begon Eijsink samen met Tweede Kamerle-

de Kareoler 4-2011

den van GroenLinks, SP en D66 vanaf dat moment met een Initiatiefwet Veteranen. Het zorgde ervoor dat medio 2010 de vrij unieke situatie ontstond dat bij de Raad van State zowel een Initiatiefwet Veteranen als een Kaderwet Veteranen van het ministerie van Defensie werd aangeboden.

Eén loket

De in oktober vorig jaar aangetreden minister van Defensie Hans Hillen liet gelijk weten dat hij voorstander was van een zo breed mogelijk gesteunde veteranenwet. Daardoor leek de weg vrij voor de initiatiefwet met een groot draagvlak waar Eijsink c.s. al bijna twee jaar aan werkte. Een belangrijk element van de initiatiefwet is een uitbreiding van de definitie van veteraan, conform ook de aangenomen en mede door de VVD ondertekende motie van D66-leider Alexander Pechtold, waardoor ook actieve militairen die een uitzending achter de rug hebben de veteranenstatus krijgen. PvdA-Tweede Kamerlid Angelien Eijsink. Voorts worden het Centraal Aanmeld Punt Veteranen (CAP) in Doorn en het Zorgloket Veteranen bij het ABP samengevoegd tot één loket waar veteranen met een zorgvraag (ook op materieel gebied) terechtkunnen. “Belangrijk is ook dat de speciale zorgplicht die Defensie heeft voor veteranen wordt vastgelegd. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld ook in het recht op een minimuminkomen voor een militair die beschadigd is teruggekeerd van een missie, zodat hij of zij zich volledig kan wijden aan herstel”, aldus Eijsink. Dat de initiatiefwet nog vóór de Veteranendag zal worden ingediend, was bij het ter perse gaan van de Kareoler het enige wat zeker was. Of de regeringspartijen de wet steunen, leek vooral van het financiële plaatje af te hangen. Volgens de makers van de initiatiefwet levert het geen extra kosten op, maar ligt er wel nog de ‘ereschuld’ met betrekking tot de schadevergoeding voor ‘oude veteranen’ (zie ook de Kareoler 2-2011). Een schuld waarover al in juni 2010 een akkoord bereikt is met bemiddeling van de Nationale ombudsman, die toen al de noodzaak van een voortvarende aanpak benadrukte.

7


Bosniëveteraan is detachementscommandant BNMO-delegatie

‘Veteranendag belangrijker dan kerst’ Op zaterdag 25 juni vindt de zevende editie plaats van de Nederlandse Veteranendag.

Bosniëveteraan Roy Kolmer loopt al mee sinds de eerste Veteranendag in 2005. Dit jaar is hij detachementscommandant van de BNMOdelegatie die deelneemt aan het defilé.

“Ik kijk uit naar de Veteranendag. We moeten als BNMO-leden laten zien dat we er zijn.

Het zou mooi zijn als nog meer jongeren zich aanmelden.”

Door: Linde van Deth

E

r hebben zich nu 83 BNMOleden aangemeld voor deelname aan het defilé, van wie er 33 in voertuigen zullen plaatsnemen omdat de afstand lopen voor hen niet mogelijk is. “Als iedereen die zich heeft aangemeld ook daadwerkelijk komt, hebben we een mooie groep”, zegt Roy Kolmer. “Voorgaande jaren liepen er altijd maar vier of vijf jongeren mee, dat is weinig. Dus ik hoop dit jaar op meer jonge BNMO-leden. Ze kunnen zich nu nog aanmelden bij de

BNMO. Misschien is de drempel voor jonge veteranen nog hoog, je moet dan toegeven dat je een oorlogs- of dienstslachtoffer bent. Ik heb die drempel zelf ooit ook gevoeld. En misschien bestaat bij de jonge veteranen het beeld dat veteranen vooral oude mannen zijn, maar ook jonge mensen kunnen veteraan of dienstslachtoffer zijn.”

Verbonden

Na zijn uitzending naar Bosnië met IFOR 2 werd Kolmer afgekeurd

De BNMO-delegatie tijdens het defilé op Veteranendag 2010. Foto: archief Veteraneninstituut

8

de Kareoler 4-2011


zij mogen niet de dupe worden. Ik wil weer normaal kunnen functioneren en zo snel mogelijk aan het werk. Misschien dat ik ooit iets met fotografie kan doen, dat is mijn grote hobby.”

Familie

Veteranendag is belangrijk voor Kolmer. “Het is echt mijn dag, het is belangrijker voor me dan kerst of andere feestdagen. Vooral omdat mijn familie langs de kant staat. Mijn jongste dochter is net 1 en die gaat voor het eerst mee. Daar kijk ik zo naar uit. Ik weet nooit waar ze staan, maar ze laten zich wel horen. Veteranendag doet me goed.”

‘Ik voel me verbonden met de BNMO’

Roy Kolmer is detachementcommandant voor de BNMO op Veteranendag. Foto: Birgit de Roij

door problemen met zijn knie. Na een periode waarin hij niet goed in zijn vel zat, kwam hij via via terecht bij de BNMO. Er werd bij hem PTSS geconstateerd. “Achteraf gezien ging ik wel erg jong op uitzending, ik was 17. En er was qua nazorg niks geregeld. We moesten

Kledingvoorschriften deelnemers defilé: nette, grijze pantalon, blauwe blazer, wit overhemd, nette, zwarte schoenen, baret en de stropdas van de BNMO.

de Kareoler 4-2011

alles zelf uitzoeken en regelen. De BNMO heeft mij goed geholpen, ik kan er voor alles terecht. Daarom voel ik me ook vooral met de BNMO verbonden, ik voel me er op mijn plek. Ik ga niet naar reünies of andere bijeenkomsten van mijn eenheid. Ik loop daarom altijd alleen onder de vlag van de BNMO mee in het defilé. Iedereen voelt zich daar verbonden, iedereen wordt geaccepteerd. Niet dat we er continue over praten, maar we zijn lotgenoten en dat voel je. Je kijkt elkaar aan en je weet genoeg.” Kolmer gaat in juni weer beginnen met therapie, in een traject van de GGZ. “Vooral voor mijn gezin,

Kolmer heeft afgesproken met de andere detachementscommandanten dat dit jaar iedereen zich aan de afgesproken kledingvoorschriften moet houden (zie kader). Kolmer zal het druk hebben in zijn functie van detachementscommandant. Hij vangt de leden op en begeleidt ze zo nodig naar de voertuigen. “Ik hoop echt dat er meer jongeren naar Den Haag komen. Er wordt niet direct over je klachten en ervaringen gepraat, het gaat echt om het gezellig samenzijn. Dat gun ik ook andere jonge veteranen. Al komen ze alleen maar een praatje maken bij onze stand, dat is ook prima. De steun van je familie is het belangrijkst, maar het is net zo goed belangrijk dat je met iemand buiten die kring kan praten.” Info: BNMO, Postbus 125, 3940 AC Doorn, tel: 0343-474110, e-mail: info@bnmo.nl

9


bondgenoten Interview met oud-BNMO Hoofdbestuurslid Sjef Verhagen

‘Het waren tropenjaren’ Hoewel de bijna drie en een half jaar als Hoofdbestuurslid hem zwaar

zijn gevallen, kijkt Sjef Verhagen tevreden terug op deze periode. “We

hebben de BNMO weer op de rails gekregen”, aldus de ras-BNMO’er die zich nu weer kan concentreren op zijn voorzitterschap van de Afdeling Brabant. “Het is zo geweldig om hier bijeenkomsten te organiseren, waarop je ziet dat iedereen elkaar weer ontmoet en gelukkig is.” Door: Fred Lardenoye Foto: Birgit de Roij

Oud-BNMO Hoofdbestuurslid Sjef Verhagen.

H

oewel hij al ruim tien jaar met de VUT is, kan Sjef Verhagen (67) maar moeilijk stil blijven zitten. Hij is penningmeester van de watersportvereniging in het Zeelandse Burghsluis en al zo’n tien jaar voorzitter van de BNMO-afdeling Noord-Barabant. Toen er in 2008 een bestuurscrisis in de BNMO ontstond, was hij onmiddellijk bereid om toe te treden tot het Hoofdbestuur. “Maar het zijn wel tropenjaren geweest”, bekent hij enkele weken nadat hij afscheid heeft genomen van zijn functie van vicevoorzitter. “Het oude bestuur had niets overgedragen, dus we moesten het wiel opnieuw uitvinden.” De eerste weken van het nieuwe Hoofdbestuur noemt hij ‘hectisch’. “Mijn vrouw zei wel eens gekscherend: ‘Waarom zet je je bed niet in Doorn?’ Ik was er dag en nacht. Gelukkig is het later wel wat meer gestructureerd, maar echt rustig is het nooit geworden.”

Gehoorbeschadiging

Bijna veertig jaar geleden kwam Verhagen voor zijn nummer op bij de Stoottroepen in Venlo. “Daarna werd het de opleiding tot chauf-

10

feur van een rupsvoertuig op de PIROC in Veldhoven en volgde plaatsing bij het 16 Pantserinfanteriebataljon van de Limburgse Jagers in Oirschot. Vervolgens werden we overgeplaatst naar Seedorf, maar de tanks zijn nooit gekomen, dus daar hebben we letterlijk ‘gelegen’”, zegt hij lachend. Hij diende in een tijd dat de Koude Oorlog op zijn hoogtepunt was, dus er werd stevig geoefend. Het bezorgde hem een kwaal die hem zijn leven lang parten zou blijven spelen. “We kregen een schietoefening in het Belgische Leopoldsburg. Maar daar aangekomen, bleek dat de legerleiding de oorproppen vergeten was. In die tijd had je nog niet van die fraaie gehoorbeschermers, die nu wettelijk voorgeschreven zijn”, legt hij uit. Zijn sergeant had er geen boodschap aan en gaf een dienstbevel. “Hij zei: ‘Niet lullen, gewoon schieten. Dan hou je maar je vingers in je oren.’ Maar dat is een beetje moeilijk als je zelf de trekker moet overhalen.” Verhagen kwam stokdoof terug van de oefening en dat bleef een week lang zo. “Langzaamaan is dat wel bijgetrokken, maar aan de linkerkant heb ik een blijvende

de Kareoler 4-2011


gehoorbeschadiging opgelopen. Ik werd niet afgekeurd en heb mijn diensttijd afgemaakt.” Het afzwaaien had nog heel wat voeten in aarde, want de legerarts wilde hem laten ondertekenen dat hij er net zo uitging als hij er was ingekomen. “Hij zei ook nog dat als ik dat niet zou doen, ik niet samen met mijn maten zou kunnen afzwaaien. Maar ik ben niet gezwicht en heb me in Den Haag laten uitkeuren met die mutatie van een flinke gehoorbeschadiging. Daar was overigens ook een proces verbaal van opgemaakt door de marechaussee.”

BNMO

Omdat niemand hem vertelde dat hij recht had op een Militair Invaliditeitspensioen (MIP), ging Verhagen gelijk bouwen aan zijn carrière als technicus bij energiemaatschappijen. “Totdat ik in contact kwam met een dienstslachtoffer bij het zitvolleybal in Tilburg. Ik kwam daar via mijn schoonvader, die als oorlogsslachtoffer lid is van de BNMO. Maar hij had me nog nooit verteld van die uitkering! Ik

Noord-Brabant. Maar verder niets, want als je nog werkt en een gezin hebt, heb je het druk zat. Dat is nu ook nog het probleem met jonge leden.”

Hoofdbestuurslid

Omdat hij eerder had aangegeven wat meer voor de bond te willen betekenen, werd hij toen hij met de VUT ging in 2001 gelijk benaderd door de voorzitter van de afdeling. “Of ik geen bestuursfunctie ambieerde? Dat het voorzitter zou worden van de afdeling, had ik niet verwacht. Dat was wel even een heavy jaar omdat allemaal op te pakken.” Dat daar enkele jaren geleden het Hoofdbestuurslidmaatschap bijkwam, was nog minder gepland. “Maar ik draag de BNMO een zeer warm hart toe, dus het was voor mij vanzelfsprekend om te doen.” Ondanks de omschrijving ‘tropenjaren’ kijkt hij positief terug op zijn tijd als vicevoorzitter van de BNMO. “Ik heb de BNMO vertegenwoordigd bij het Veteranen Platform. Ik zat daar als laagste in rang met mijn soldaat 1 en als enige niet-veteraan, maar je

‘Mijn vrouw zei wel eens gekscherend: ‘Waarom zet je je bed niet in Doorn?’’ heb toen een verzoek ingediend bij het ministerie van Defensie en binnen een half jaar had ik de toekenning van het MIP.” Een teleurstelling was wel dat de uitkering maar een jaar met terugwerkende kracht gold. “Dat scheelde dus bijna vijftien jaar. Een beetje mijn eigen fout, maar Defensie had mij natuurlijk goed moeten voorlichten toen ik afzwaaide.” Genoeg reden om lid te worden van de BNMO, waar zijn schoonvader hem nu wel toe aanspoorde. “De eerste twintig jaar was mijn band met de BNMO de jaarvergadering van de afdeling

de Kareoler 4-2011

ziet dan dat de BNMO als organisatie zeer serieus wordt genomen.” Tevreden is hij ook over de aanpassing van de besluitvormingsstructuur in de BNMO zelf. “In het verleden werd er vanuit het hoofdbestuur gewoon iets voorgelegd en dat was het dan. Nu kun je ook in de Bondsraad aan de besluitvorming deelnemen, waardoor er sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid. Dat draagt bij aan het democratische gehalte en je voelt je dan ook gesteund als hoofdbestuur.” Maar het belangrijkste vindt hij dat het bestuur de BNMO weer ‘op de rails heeft gekregen’.

“En er zijn goede opvolgers gevonden. Mensen die ook hun ziel en zaligheid in de BNMO steken.”

Toekomst

Zijn voorzitterschap van de afdeling Noord-Brabant zal hij nog drie jaar uitoefenen. “Zo is er genoeg tijd voor het vinden van een opvolger, maar het afscheid zal me wel zeer doen. Het is zo geweldig om hier afdelingsbijeenkomsten te organiseren, waarop je ziet dat iedereen elkaar weer ontmoet en gelukkig is.” Met 1.100 leden is Noord-Brabant een grote afdeling en dat vertaalt zich in de opkomst. “We hebben twee dagreizen gepland in juni, daar komen zo’n 450 mensen op af. En de kerstbijeenkomsten splitsen we altijd in drieën op, met elke keer dik 200 deelnemers”, zegt Verhagen niet zonder trots. Over de toekomst van de BNMO maakt hij zich geen zorgen, maar hij denkt wel dat de nieuwe generaties oorlogs- en dienstslachtoffers vragen om een ander beleid dan in het verleden gevoerd is. “Ook jonge potentiële leden zullen ervan overtuigd moeten worden dat de BNMO als belangenbehartiger veel voor hen kan betekenen. De kracht zit hem in onze pioniersrol op het gebied van lotgenotencontact en onze onafhankelijkheid van Defensie. Tegelijkertijd is de samenwerking met het ministerie de laatste jaren sterk verbeterd, zoals ook blijkt uit de dagen voor dienstslachtoffers. Ook samenwerking met andere organisaties draagt bij aan een versteviging van onze positie. Want we blijven een unieke organisatie in het helpen van oorlogs- en dienstslachtoffers die je verder nergens in Nederland, of daarbuiten, zult vinden. Dus ik heb vertrouwen in de toekomst van de BNMO en daar waar mogelijk zal ik mijn steentje daaraan blijven bijdragen.”

11


bnmo wegwijzer

Bijdrages: Willem Knook en Fred Lardenoye

Meer ziektes gerelateerd aan PX-10 Op 28 april zijn de resultaten van het eerste onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar het in de krijgsmacht gebruikte schoonmaakmiddel PX-10 (zie ook de Kareoler 1-2011) aan de Tweede Kamer aangeboden. Het betreft een onderzoek naar de eerder opgestelde, interne rapportage van Defensie over het gebruik van PX-10 bij Defensie, alsmede over de samenstelling van het middel en de aandoeningen die het kan veroorzaken. De conclusie van het RIVM luidt dat het eerdere onderzoek van het ministerie van Defensie naar behoren is uitgevoerd. Wel is het gehalte van het giftige benzeen in PX-10 een factor tien lager dan in het rapport werd aangenomen. Volgens het RIVM is sinds het rapport van Defensie echter wel nieuwe informatie beschikbaar gekomen waaruit blijkt dat, naast de al bekende vorm van bloedkanker (AML, acute myeloïde leukemie), mogelijk ook andere kwaadaardige aandoeningen door blootstelling aan benzeen kunnen worden veroorzaakt. Het betreft acute lymfatische leukemie (ALL),

BNMO wegwijzer ‘je bent pas verslagen als je het zelf opgeeft’

12

chronische lymfatische leukemie (CLL), multipel myeloom (MM) en in mindere mate Non-Hodgkin lymfoma (NHL). Ook zijn enkele aanvullende gezondheidsrisico’s benoemd voor de blootstelling aan andere giftige stoffen als tolueen en xyleen, die in PX-10 zijn aangetroffen. Deze uitkomsten zijn voor minister van Defensie Hillen reden om de eerder vastgestelde criteria voor ondersteuning of een tegemoetkoming aan (oud-)militairen uit te breiden. Naast de aandoeningen AML, myeloplastisch syndroom en aplastische anemie, zal nu ook voor de aandoeningen ALL, CLL, MM en een van de vormen van NHL, te weten folliculair lymfoom, een causaal verband worden aangenomen indien er sprake is geweest van beroepsmatig werken met benzeenhoudend PX-10. Om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming of ondersteuning moet de (voormalig) Defensiemedewerker ook voldoen aan de overige criteria die eerder vastgesteld werden. Te weten het vervuld hebben van een risicofunctie, de blootstelling aan benzeen en dat er

hooguit 25 jaar zit tussen laatste blootstelling en de openbaring van de ziekte. Het criterium risicofunctie, dat voornamelijk ligt in het wapen(onderhouds)vak, zal daarbij ruimhartig gehanteerd worden, zo heeft het ministerie beloofd. Dat betekent dus dat er hoogstwaarschijnlijk meer van de tot nu toe 120 ingediende claims in behandeling zullen worden genomen. Het tweede deelonderzoek door het RIVM is, zoals eerder gemeld, nog gaande en richt zich op mogelijke blootstelling aan schadelijke stoffen en de mogelijke gezondheidseffecten van de arbeidssituaties waarin personeel met PX-10 heeft gewerkt. Dit onderzoek zal zich primair richten op de risicoschatting voor leukemie- en lymfeklierkankertypen, waarvoor de associatie in het het eerste deel van het RIVM rapport is vastgesteld. Voor de andere gezondheidsrisico’s door blootstelling aan PX-10 wordt in het RIVM rapport uiteengezet dat het opstellen van een risicoschatting waarschijnlijk niet mogelijk is. Verwacht wordt dat het tweede deelonderzoek en het eindrapport in de loop van 2011 worden afgerond. (FL)

De BNMO Wegwijzer! De BNMO Wegwijzer is een handig boekwerkje waarin u als dienst- of oorlogsslachtoffer alles kunt vinden wat u nodig hebt op het gebied van hulpverlening of lotgenotencontact. U kunt de BNMO Wegwijzer bestellen of gratis downloaden via de BNMO-website www.bnmo.nl Bestellen doet u door overmaking van € 4,95 (incl. verzendkosten binnen Nederland) op rekeningnummer 54.22.90.448, t.n.v. QV Uitgeverij te Nijmegen, o.v.v. ‘BNMO Wegwijzer’ en uw naam, adres en woonplaats. Als het geld op de rekening is bijgeschreven, ontvangt u het handboek zo spoedig mogelijk per post!

de Kareoler 4-2011


Verlaging Invaliditeitspensioen Een militair invaliditeitspensioen (MIP) kan worden verhoogd als de klachten en beperkingen toenemen. Als het beter gaat en dit wordt vastgesteld, dan kan het MIP ook worden verlaagd, met alle mogelijke financiële gevolgen van dien. Dit overkwam enige tijd geleden een van onze BNMO-leden. Niet dat het nou beter met hem ging, maar Defensie dacht daar anders over en zijn MIP werd verlaagd. Maar liefst met meer dan helft, van 80 procent naar 35 procent. Dan moet het wel heel veel beter gaan, zo lijkt het. Maar dat dit niet het geval was, bleek om te beginnen uit het feit dat ons lid nu juist om een verhoging had gevraagd! Dat maakt het extra zuur: je vraagt een verhoging, maar krijgt een verlaging.

Dit laatste is volgens de rechtbank wel mogelijk. Goed om hier dus altijd rekening mee te houden. Ons advies is dan ook altijd als een verhoging aangevraagd wordt, dat dan met een goed onderbouwd advies van de behandelend specialist te doen. Terug naar ons BNMO-lid. Nadat ook een bezwaarschrift niets had opgeleverd, diende de kwestie enige tijd geleden bij de rechtbank Den Haag. Tijdens de mondelinge behandeling stelde de rechter een aantal tamelijk kritische vragen aan de vertegenwoordiger van Defensie. En diens antwoorden overtuigden (mij in ieder geval) niet echt. Na afloop van de zitting waren we dan ook redelijk optimistisch gestemd, maar nooit te vroeg juichen, het blijft tenslotte mensenwerk.

Ons geduld werd lang op de proef gesteld. In plaats van de gebruikelijke zes weken, kwam de uitspraak pas na twaalf weken. Het geduld werd beloond en ons voorgevoel heeft ons deze keer niet in de steek gelaten. Het beroep is gegrond, we hebben gelijk gekregen en Defensie wordt opgedragen een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. Nu is het afwachten of Defensie nog hoger beroep gaat instellen. We hopen natuurlijk dat dit niet gebeurt. En dat gewoon uitvoering wordt gegeven aan de uitspraak van de rechtbank. Anders gaat het allemaal zeker nog een jaartje of anderhalf duren. Met alle – financiële – onzekerheid voor ons BNMO-lid van dien. (WK)

vraag en antwoord

De BNMO ontvangt met regelmaat vragen via de service ‘Eerste Hulp Bij Juridische Zaken’, die u kunt vinden op de website www.bnmo.nl. Wellicht zit hier het antwoord op uw vraag ook tussen. U kunt uw vraag ook opsturen naar jz@bnmo.nl

Vraag: Ik kan door mijn PTSS niet meer met het openbaar vervoer reizen. Kan ik een vergoeding krijgen voor het gebruik van mijn eigen auto?

Antwoord: Om in aanmerking te komen voor een kilometervergoeding moet het reizen met het openbaar vervoer eigenlijk absoluut onmogelijk zijn. De hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, heeft dit een aantal jaren geleden zo beslist. Er moet bij u sprake zijn van ernstige fobische klachten, een angst- of

de Kareoler 4-2011

paniekstoornis of een ernstige stoornis in de beheersing van de agressie. Het moet om een situatie gaan die medisch gezien ongewenst of onaanvaardbaar is. Dat u enige vorm van hinder ondervindt bij het reizen met het openbaar vervoer is dus niet voldoende.

Vraag: Ik wil bij de specialist die

mij behandelt mijn medisch dossier inzien, maar als ik hiernaar vraag, krijg ik een ontwijkend antwoord. Heb ik het recht om mijn dossier in te zien?

Antwoord: Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst hebt u inderdaad het recht om uw medisch dossier in te zien. Het betreft dan alleen die gegevens die betrekking hebben op u zelf. Blijft uw specialist weigerachtig, dan kunt u een andere arts vragen om bemiddeling. Helpt dat nog niet, dan neemt u een advocaat in de arm en stapt u naar de rechter. (WK)

13


lotgenotencontact

Regiodagen voor militaire oorlogsen dienstslachtoffers 2011-2012 Dit najaar en volgend voorjaar worden er

door Defensie als blijk van erkenning en waardering voor de militaire oorlogs- en dienst-

slachtoffers en hun partners weer regiodagen georganiseerd. Er is deze keer gekozen voor een varende locatie: de Jules Verne. Door: Cees van der Lingen Foto: Jos Morren

O

p 23 en 24 september legt de Jules Verne voor de regio zuid aan op de kade in Venlo. Vervolgens zal voor de regio midden het schip op 30 september en 1 oktober aanleggen op de kade in Arnhem. Volgend voorjaar, de exacte data moeten nog worden vastgesteld, zijn de regio’s noord en west aan de beurt. De Jules Verne zal dan in Lemmer en Rotterdam aanleggen.

Achtergrond

Het is inmiddels traditie geworden dat het ministerie van Defensie speciale dagen organiseert voor

militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun partners. In 2006 en 2007 zijn de eerste dagen in Doorn gehouden, in 2008 gevolgd door een grootschalige dag in Den Haag. Uit een evaluatie bleek dat de deelnemers een voorkeur hadden voor kleinschalige bijeenkomsten in hun eigen regio. Bereikbaarheid en meer ruimte voor onderling contact bleken hiervoor de belangrijkste redenen. Defensie heeft aan de wensen van de deelnemers gehoor gegeven. In 2009 en 2010 zijn kleinschalige dagen georganiseerd in drie verschillende regio’s. Voor regio zuid werd de dag georganiseerd in de Efteling. Voor regio midden werd het Archeon afgehuurd en voor de regio noord het Abe Lenstra stadion. Deze regiodagen blijken een schot in de roos. Het aantal deelnemers is ten opzichte van de voorgaande bijeenkomsten duidelijk toegenomen. De inhoud van het aangeboden programma wordt door de deelnemers erg gewaardeerd. Deze opzet is duidelijk succesvol en zal dus ook worden voortgezet.

Programma

Het programma van de dag biedt voor elk wat wils. Voor jong en oud, man en vrouw. Zo wordt er in workshops onder meer aandacht besteed aan social media, een golfclinic, het maken van eigen parfum,

het koken middels een verrassend recept en de basisprincipes van karikatuurtekenen. Uiteraard is er voldoende ruimte voor lotgenotencontact en bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen over pensioen- en andere aanspraken. Rond lunchtijd vertrekt de Jules Verne voor een rondvaart. De dag wordt afgesloten door een cabaretier. Het belooft wederom een geweldige dag te worden! Voor de samenstelling van het programma dat die dag wordt aangeboden, is gebruikgemaakt van de inbreng van een daartoe speciaal ingestelde klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit met name jonge vertegenwoordigers uit de doelgroep oorlogs- en dienstslachtoffers. Juist om de inhoud van de dag ook aantrekkelijk te maken voor jongeren is dankbaar gebruikgemaakt van de inbreng van de klankbordgroep. De leden van die groep zullen tijdens de dagen als ambassadeurs van de oorlogs- en dienstslachtoffers aanwezig zijn.

Persoonlijke uitnodiging

In de maand juni zullen de persoonlijke uitnodigingen voor de regio’s zuid en midden worden verzonden. Begin volgend jaar zal dat voor de regio’s noord en west gebeuren. In de persoonlijke uitnodiging zal meer over het programma bekend gemaakt worden. Ook zal daarin vermeld staan hoe u zich aan kunt melden. U hoeft zich dus nu nog niet aan te melden, maar kunt de uitnodiging afwachten.

Vorig jaar werd de regiodag voor zuid gehouden in de Efteling.

14

de Kareoler 4-2011


Bijdrages: Linde van Deth, Cees van der Lingen en Jos Morren

Inloophuis Schaarsbergen Sinds 17 mei is er in ECHOS Home de Landing in Schaarsbergen een nieuw inloophuis voor veteranen gevestigd. Veteranen, dienstslachtoffers en het thuisfront kunnen elkaar hier ontmoeten. Uit contacten met veteranenorganisaties en het Veteranen Platform blijkt dat veteranen, maar vooral ook hun thuisfront, behoefte hebben aan een ontmoetingsplek. Er is in het inloophuis altijd een vrijwilliger aanwezig die kennis heeft van zorg voor veteranen, daarnaast zijn er ter ondersteuning en in geval van nood altijd professionele hulpverleners (geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkers) bereikbaar. De medewerkers van ECHOS Home de

Landing hebben allemaal de cursus Veteranenhelper gevolgd bij de Basis in Doorn. Home-Base Support, de BNMO, de Basis en het Veteraneninstituut doen mee aan het Buddysupportproject waarin zij samen met de andere centra een model ontwikkelen voor inloophuizen en bekijken in welke regio’s er behoefte is aan een dergelijke voorziening. De ervaringen met het project in Schaarsbergen dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het concept. (LvD) ECHOS Home de Landing, Deelenseweg 28, Schaarsbergen. De Landing is geopend van ma t/m do van 8.00 tot 22.00 uur en op vr van 8.00 tot 15.00 uur. De openingstijden van het inloophuis zijn vooralsnog: di en do van 10.00 tot 17.00 uur en wo van 14.00 tot 21.00 uur.

Jongerenberaad over BNMO Veterans Challenge

Gezinsdag jonge BNMO-leden Al vele jaren organiseert de Basis de gezinsdag voor jonge BNMO-leden en hun gezinnen. Gewoon een gezellig dagje uit in Doorn, samen met andere leden en hun gezinnen. Dit jaar is de gezinsdag op 17 september en op die dag staan ontspanning en ontmoeting centraal. Even los van de dagelijkse sleur tussen mensen die je uitstekend aanvoelen. Want vaak is er maar een half woord nodig om elkaar te begrijpen. Voor de kinderen is het ook feest en die vinden

de Kareoler 4-2011

Foto: PBN Sport & Adventure

Het Jongerenberaad van de BNMO heeft op zaterdag 28 mei vergaderd over de BNMO Veterans Challenge (BVC). Het jongerenberaad bestaat uit jonge BNMO-leden die samen met het Hoofdbestuur en de afdelingen kijken hoe de BNMO zo goed mogelijk kan inspelen op de behoeftes en wensen van jonge BNMO-leden. Een van de belangrijkste punten die eerder uit het Jongerenberaad naar voren kwam, is dat er een grote behoefte is aan een andere vorm van nazorgprogramma’s dan het huidige aanbod van de Basis. Er is behoefte aan outdooractiviteiten. Lekker samen zeilen, gpstochten etc. De BNMO heeft hierop besloten, samen met de Basis, om deze vorm van nazorgprogramma’s weer te gaan aanbieden. Naar aanleiding van het artikel over de BVC in de vorige Kareoler hebben zowel de leden van het Jongerenberaad, als de leden van het Hoofdbestuur en de afdelingsbesturen vele vragen ontvangen over het nieuwe nazorgprogramma van de Basis. Vandaar dat de meest gestelde vragen op de site van de BNMO beantwoord worden (zie: www.bnmo.nl). Je kunt je nog aanmelden voor de BNMO Veterans Challenge op 1, 2 en 3 juli (zie ook de Kareoler 3-2011). Het wordt een sportief weekend voor oorlogs- en dienstslachtoffers, waarin

kameraadschap, fysieke uitdaging en lotgenotencontact centraal staan. Het wordt een fysiek programma met onder meer klimmen en mountainbiken, maar er zijn voldoende rustmomenten voor ontspanning en lotgenotencontact. Medeorganisator Ronand Luijters: “Niets moet, alles mag. Het gaat erom dat je lekker met elkaar omgaat, kunt uitwaaien en ook geestelijk een stuk rust vindt.” (LvD) Het inschrijfformulier zat bij de Kareoler 3-2011. Maar je kunt je ook rechtstreeks aanmelden via info@bnmo.nl of bellen met de Basis, tel: 0343-474200.

elkaar wel, dus hebben de ouderen ook even rust. Al bieden de activiteiten voldoende mogelijkheden om elkaar eens met heel andere ogen te bekijken. Kortom, een verrassende dag uit die wordt afgesloten met een heerlijke barbecue. Deze activiteit geldt als een extra deelname, dus u kunt daarnaast aan een ander programma deelnemen. Kijk voor meer informatie in Basisdiensten, het overzicht van nazorgprogramma’s dat u vorig jaar ontving, of op de website van de Basis: www.de-basis.nl. (JM)

15


  BNMO-leden kunnen nu wel heel aantrekkelijk genieten van een vakantie onder de Spaanse zon! BTR International biedt alle BNMO-leden namelijk 10% korting op de winterzon arrangementsprijzen in Calpe aan de Costa Blanca, zoals gepubliceerd in de Winterzon brochure van BTR International.

Korting BNMO-leden 10% op alle Winterzonvakanties De Costa Blanca Heerlijk genieten van het strand, de zon en de zee, flaneren over de boulevard en een terrasje pakken of er op uit naar een interessante stad, een idyllisch dorpje of een beschermd natuurgebied, terwijl het in Nederland koud is en regent of sneeuwt…Dat kan aan de Costa Blanca in Spanje! De Costa Blanca is verreweg het aantrekkelijkste gebied van de Spaanse kust. U vindt er een prachtige kustlijn met brede zandstranden en gezellige badplaatsen, boeiende steden als Alicante en Valencia, een indrukwekkend binnenland met oude bergdorpjes en maar liefst 320 zondagen per jaar. Het klimaat in dit gebied is uitermate gezond. De combinatie van schone lucht, het tropische weer en het licht, heeft een bijzonder verkwikkende uitwerking op lichaam en gezondheid. De World Health Organization heeft niet voor niets de Costa Blanca uitgeroepen tot de streek met het aangenaamste klimaat van Europa.

Calpe Wie aan de Costa Blanca denkt, denkt al snel aan Benidorm, een beroemde badplaats die uitgegroeid is tot het "Manhattan aan de Costa Blanca". BTR International heeft hier echter gekozen voor Calpe, een van oudsher traditioneel vissersdorp dat nu uitgegroeid is tot een levendig stadje met een oude vissershaven en een historisch centrum met diverse bezienswaardigheden. Calpe wordt gekenmerkt door de kegelvormige rots 'Penon de Ifach' die horizontaal de zee uitsteekt. De brede gouden stranden, de lange boulevard met gezellige terrasjes en restaurantjes, de jachthaven en visafslag en de vele winkels in het centrum maken Calpe tot een heerlijke winterzonbestemming...

  € 

Onze accommodaties Hotel Diamante Beach **** Het paradepaardje van Calpe! De inrichting is luxe met o.a. 2 restaurants, bar met terras, 2 zwembaden en spa. Hotel Roca Esmeralda *** Gemoedelijk en huiselijk, dat is de unieke sfeer van dit hotel. Restaurant, bar, gezellige zitjes, binnenzwembad. Appartementen Ambar Beach ***+ Moderne en comfortabele appartementen met een heerlijk uitzicht over zee. Wasservice, buitenzwembad. Appartementen Esmeralda ** Eenvoudig maar goed! Unieke ligging direct aan de boulevard en het strand. Prachtig uitzicht vanaf het balkon. Vraag onze gratis winterzonbrochure aan! 




van de afdelingen ’s Gravenhage e.o. Herdenking 4 mei

Het bestuur en enkele leden hebben namens de BNMO, afd. ’s-Gravenhage e.o. een krans gelegd tijdens de herdenking op 4 mei op de Waalsdorpervlakte te Den Haag.

Zuid-Holland-Zuid Vrouwendag 28 september

De reis zal ons op de Vrouwendag naar Oudewater brengen, het stadje in het Groene Hart en bekend om zijn Heksenwaag. We vertrekken om 9.00 uur vanaf de Slinge in Rotterdam en zijn daar om ongeveer 17.00 uur weer terug. U kunt zich tot 1 september inschrijven door storting van € 20,- op gironummer 4132288 ten name van BNMO ZHZ, Achterstraat 51, 4147 AB Asperen.

Contactmiddagen

Op 30 juni, 25 augustus en 29 september zijn er weer de vertrouwde contactmiddagen in het ECHOS Home (voormalig AMT) van de van Ghentkazerne in Rotterdam.

Dagtocht naar Mol/Postel 21 juni

Wij vertrekken deze dag, hopelijk met een lekker zonnetje, om 9.00 uur vanuit wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1,2286 BA Rijswijk naar de Kaasboerin in Mol/Postel, waar wij het lunchbuffet met kroket gebruiken. Na de lunch rijden wij de Bokkenrijdersroute. De gids die wij aan boord hebben, vertelt uitvoerig over de avontuurlijke tochten van deze gevreesde bende rovers in Landen van Overmaas. Wij komen op plaatsten waar de Bokkenrijders actief waren. Hierna zijn wij te gast bij een beeldengieter. De unieke beeldentuin van het kunstenaarsechtpaar is een echt schouwspel, waar kunst en groen op een schitterende wijze samengaan. Terug bij de kaasboerin volgt het diner, waarna wij weer terugrijden naar Rijswijk. De terugkomst in Rijswijk is omstreeks 21.30 uur. De kosten voor deze dagtocht bedragen € 35,00 per persoon. Hebt u zin om deze dagtocht mee te maken, dan kunt u zich tot 15 juni opgeven bij Anneke of Willem van der Wel, tel: 070-3941223 of per e-mail: wvanderwel@planet.nl.

Activiteiten 2011 25 juni 6 sept 18 okt

Nederlandse Veteranendag te Den Haag Contactmiddag in wijkcentrum Stervoorde Rondleiding landgoed en museum Bronbeek en diner in de Kumpulan

Vanwege de geringe belangstelling voor de meerdaagse reis naar Normandie heeft het bestuur helaas het besluit moeten nemen deze reis te annuleren. De contactmiddagen worden gehouden in wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met Anneke of Willem van der Wel, tel: 0703941223 of per e-mail: wvanderwel@planet.nl. Het banknummer van de afdeling: 628794797 t.n.v. BNMO.

de Kareoler 4-2011

Gelderland Contactbijeenkomst 7 juli

Let op: In onze Activiteitenkalender staat voor de contactbijeenkomst in Eibergen de datum 14 juli vermeld: dit is foutief, want de juiste datum is 7 juli. Noteer dit in uw agenda, want het zou bijzonder vervelend zijn als u voor een gesloten kazernepoort komt te staan! Dus op donderdag 7 juli is er in Kamp Holterhoek, Zwilbroekseweg 46 in Eibergen weer een leuke contactbijeenkomst,  in de mooie accommodatie van deze kazerne. De zaal is open om 10.00 uur, aanvang is om 11.00 uur en het eindigt om ongeveer 17.00 uur. U krijgt om 12.30 uur het onvolprezen stamppotbuffet en om 16.30 koffie met warme appelcarré.  De bingo en loterij ontbreken niet!  En natuurlijk ook weer heel veel gezelligheid! De ledenbijdrage is € 12,- p.p. en u mag één introducé meenemen. Aanmelden uiterlijk vóór 27 juni bij het tijdelijke secretariaat: Henk van de Kamp, tel: 0341-491328/06-22555282 of Joop van Egteren 0341-557905/06-21221592 of per giro 964749 t.n.v. BNMO Heerde of BNMO Ermelo.

Contactbijeenkomst 11 augustus

Op donderdag 11 augustus is er een gezellige contactbijeenkomst in de Fly-Inn van de Oranjekazerne in Schaarsbergen, Clement van Maasdijklaan 5. De zaal is open om 10.00 uur en de aanvang is om 11.00 uur, het geplande einde is om ongeveer 17.00 uur. Ook hier weer rond 12.30  het bekende meer-keuze-stamppotbuffet en om 16.30 uur koffie met warme appelcarré.  Er zijn een leuke bingo en loterij en het wordt zeker een bijzonder gezellige bijeenkomst! De ledenbijdrage is € 12,- p.p. en u mag één introducé meenemen. Aanmelden uiterlijk vóór 30 juli  bij het tijdelijke secretariaat: Henk van de Kamp, tel: 0341-491328/0622555282 of Joop van Egteren 0341-557905/06-21221592 of per giro 964749 t.n.v. BNMO Heerde of BNMO Ermelo.

17


Noord-Brabant Secretaris

Tijdens de bestuursvergadering van 12 april 2011 is de heer Frans Jansen uit Tilburg benoemd tot secretaris van de afdeling Noord-Brabant. Hij volgt Trudie Otten-Hilberink op, die geruime tijd de functie als ad interim heeft vervuld. Otten-Hilberink zal als notulist actief blijven binnen het bestuur.

Dagreis West-Brabant 16 juni

Namens het bestuur heeft de activiteitencommissie het genoegen u uit te nodigen voor een prachtige dagreis. In verband met de te verwachten grote deelname, gaan wij op donderdag 9 juni met Oost- en op donderdag 16 juni met West-Brabant op reis. Met touringcars reizen we via de opstapplaatsen naar Volendam. Onderweg rond de klok van 10.00 uur maken wij een stop voor koffie met gebak, om daarna onze route te vervolgen naar Volendam. Met lunchtijd arriveren we in Volendam en krijgen dan bij restaurant Amvo een luxe koffietafel aangeboden. Hierna zullen wij inschepen voor een rondvaart over het Markermeer. Tijdens de rondvaart wordt een korte stop gemaakt in Marken. Na de rondvaart heeft u nog even tijd om over de wereldbekende dijk van Volendam te lopen. Onderweg terug naar de opstapplaats maken wij om 17.30 uur een stop voor een heerlijk diner. We proberen rond de klok van 21.00 uur op uw opstapplaats terug te zijn. Uw bijdrage in de kosten van deze fantastische dagreis hebben wij zo laag mogelijk gehouden en bedraagt slechts € 35,- per persoon voor u en uw partner of introducé. Alle leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen, heeft u deze niet ontvangen, neemt u dan contact op met het secretariaat.

Limburg-Zuid Activiteiten 2011

20-6 t/m 24-6 Meerdaagse reis naar Clervaux Luxemburg 3 sept Algemene dagtocht op zaterdag 6 okt Vrouwendag op donderdag. 8 okt Mannendag 11 dec Kerst Inn bij Hotel van der Valk te Heerlen Alle activiteiten zullen tevens vermeld worden op de website www.bnmo.nl. Ieder lid krijgt van elke activiteit schriftelijk bericht. We hopen u ook weer in 2011 in goede gezondheid en in groten getale te ontmoeten op onze afdelingsactiviteiten! Hebt u verder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van

18

de Recrea Commissie: Hub Senden, tel: 045-5753422, e-mail: hll.senden@hetnet.nl; Marietje Kalsbeek, tel: 045-5442842, e-mail: w.kalsbeek@home.nl of Hans Habernickel, tel: 046-4580300, e-mail: hans@habernickel.com.

Limburg-Noord en -Midden Agenda 2011 26 juni 9 juli 8 sept 14 sept 13 okt 18 okt 10 nov 17 dec

Meerdaagse reis (26 juni t/m 1 juli) Jongerendag Herdenking samen met de Basis bij het Indiëmonument Algemene dagtocht Alleenstaandendag Well Alleenstaandendag Roermond Spellendag Kerst-in

Geslaagde heren- en damesdag

Op woensdag 11 mei was de eerste herendagtocht en op dinsdag 17 mei was de damesdagtocht. Van beide geslaagde dagen kunt u een verslag vinden op www.bnmo.nl.

Overig Indiëherdenking Almelo 13 augustus

De Commissie Indië Monument Almelo nodigt u uit om de herdenking bij te wonen van de gesneuvelde Almelose militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea op zaterdag 13 augustus 2011 van 16.00 uur tot 17.30 uur. Deze herdenking zal plaatsvinden bij het Indiëmonument in het Hagenpark aan de Hagenborgh. U kunt zitten in een tent, zodat u beschut bent voor regen en zon. Indien u een bloemstuk wilt leggen bij het monument kunt u contact opnemen met A.H.J.M. Bouwens, Havezathe 304, 7608 DZ Almelo, tel: 0546-840369, e-mail: ad.bouwens46@home.nl

Verloren camera

Meneer Gertsen uit Nijmegen was op 5 mei met zijn vrouw aanwezig in Wageningen. Daar zijn zij hun fotocamera kwijtgeraakt. Het betreft een Kodak Easyshare camera. Hij hoopt dat iemand de camera heeft gevonden en contact met hem zal opnemen op tel: 024-3502328.

Lintje

Graag wil ik als echtgenoot van Wim van Dam degenen die hem kennen op hoogte stellen van het volgende:

de Kareoler 4-2011


van de afdelingen enige tijd geleden heeft Wim van Dam de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau gekregen voor alle plaatselijke activiteiten en zijn bestuurlijke werkzaamheden voor de BNMO. Wim van Dam was afdelingsbestuurslid en hoofdbestuurslid van de BNMO in de jaren 1981 tot 1996 en heeft daarvoor het zilveren bondskruis ontvangen. Daarna is hij nog lid geweest van het woonoordbestuur tot de omvorming naar de nieuwe opzet van de Basis en de BNMO. Tonny A. van Dam-van Lammeren

Wim van Dam ontvangt een koninklijke onderscheiding.

welkom bij de bnmo Akker, J.A. van den (86), Uden Bitich, Y. (33), Ede Boekelman J.R.H. (34), Heteren Gul, B.T. (27), Hoorn Haring, J.H.C. (50), Ouderkerk a/d Amstel Harmes-Spanjer, B.M.G. mw. (59), Haaksbergen Hensbergen, D.C. van mw. (77),

Zwanenburg Huiting, H.J. (26), Stadskanaal Knol, G.L. (82), Vlijmen Kooter, D.B. de (43), Lelystad Krou, A. de (43), Hoogersmilde Pater, J.C.H. (52), Hoensbroek Ploeg, W.H. van de, Assen (donateur) Putten, A., Castricum (donateur) Sande, G.H. v.d. (47), Tilburg

Sijbenga, W. (64), Middenmeer Spaans, R. (50), Rijswijk Spaargaren-Hoogervorst, J.C. (79), Amstelveen Veenendaal, A.A. (49), Vlaardingen Veldkamp, W. (61), Assen Velthuizen, (43), Den Haag Wildvank, G. (36), Harderwijk Zee, A. van der (27), Veenwouden

in dankbare herinnering Baltissen, H.J.L. (78), Lent Berends, A. (82), Dwingelo BonnĂŠ, K.A. (85), Mariahoop Diederen-Melten, M.S. (82), Eygelshoven Ham, J. van (86), Schijndel Hamers, Chr. (85), Tilburg Hamhuis, G. (83), Hardenberg Hoekwater-Andries, A.J.H. mw. (87), Oss Janse, A.F.J. (77), Hilvarenbeek Kingma, J.K. (87), Heerenveen Lintsen-Jansen, C.H. mw. (89), Hengelo

de Kareoler 4-2011

Rheenen-Monsma, A. van (96), Rijswijk Silfhout, A. (84), De Bilt Snellen-Sterken, M.M. mw. (82), Kelpen Stokkom, A.A.W.C. van (91), Roermond Versteeg, W. (85), Ede Weide, A. van der (84), Coevorden Wiersum, D. (86), Dalen Wijk, H. van (84), Nieuwendijk Winsen, J.Ch. (77), Rijckholt Zorgman, J. (85), Hoensbroek

19


van de afdelingen secretariaten van de afdelingen Groningen T. Pelgrim, Veemstede 95, 9665 EC Oude Pekela, tel: 0597-422327, e-mail: tr.pelgrim@hetnet.nl Friesland mw. A. Mul, Lege Leane 15, 8567 LH Oudemirdum tel: 0154-572298, e-mail: edoenamanda@home.nl Drenthe H.F. Berghout, Merwedestraat 44, 9406 RM Assen, tel: 0592-341292, e-mail: h.f.berghout@kpnplanet.nl Overijssel mw. A.A.J. de Wals-Ros, De Goorn 9, 7491 HB Delden, tel: 074-3762763/06-27250093, e-mail: alwine.de.wals.is@home.nl Gelderland tijdelijk secretariaat: H. van de Kamp Mauritsstraat 6, 3881 TZ Putten, tel: 0341-491328/06-22555282, e-mail: henkvandekamp@msn.com Utrecht/’t Gooi W. Veenman, Kamelenspoor 14, 3605 EA Maarssen, tel: 0346–562822, e-mail: waveenman@ziggo.nl Noord-Holland L.M. Valkering, Prins Bernhardlaan 13c, 1934 EP Egmond a/d Hoef, tel: 072-5061334, e-mail: loekvalkering@hotmail.com Amsterdam e.o. B. van der Reijden, Kuinderstraat 22-2,

1079 DL Amsterdam, tel: 020-6427642, e-mail: b.h.vdreijden@kpnplanet.nl ’s-Gravenhage e.o. W. van der Wel (waarnemend secretaris), Martin Campslaan 139, 2286 SJ Rijswijk, tel: 070-394.12.23, e-mail: wvanderwel@planet.nl Zuid-Holland-Zuid mw. M.G. Verheij, Hartekruid 9, 3068 RS Rotterdam, tel: 010-4201010, e-mail: m.verhey1@chello.nl Zeeland J.A.P. van Osta, Goese Meerlaan 20, 4465 AL Goes, tel: 0113-227998, e-mail: javosta@zeelandnet.nl Noord-Brabant mw. T. Otten-Hilberink, Klaverstraat 74, 5025 MD Tilburg, tel: 013-5360320/06-4020156, e-mail: epoque@online.nl Limburg-Noord en -Midden mw. B.H.M. Deneer-Maassen, Hofstraat 45, 6019 CC Wessem, tel: 0475-562436, e-mail: berthy.deneer@hetnet.nl Limburg-Zuid mw. A.M.C. van den Berg, Oude Landgraaf 52, 6373 BA Landgraaf, tel: 045 5323006/06-25334709, e-mail: dircks-vdberg@alice.nl

Sabine heeft ADHD. Ze zoekt steeds nieuwe uitdagingen en komt vaak in lastige situaties terecht. Ze wisselt bijna net zo vaak van opleiding als van vriendje. Ondertussen sport ze op topniveau en traint ze twintig uur in de week. Extra complicatie: haar vader. Hij is als militair uitgezonden geweest naar Bosnië. Wat hij daar allemaal heeft meegemaakt, weet Sabine niet precies. Hij praat er nooit over, maar ontploft wel om het minste of geringste. Die constante dreiging maakt het voor Sabine nog moeilijker om haar leven op orde te houden.

Speciaal voor veteranen en dienstslachtoffers

verscheen in de Slash-serie:

Dan komt ze in contact met de Anjerkinderen.

boeken die worden geschreven door bekende

Ook zij hebben allemaal een ouder die flink

schrijvers op basis van het waargebeurde

beschadigd is geraakt bij een vredesmissie.

verhaal van een bijzondere jongere. In dit

Eindelijk vindt Sabine lotgenoten die

boek schreef Chris Bos het verhaal op van

begrijpen wat ze dagelijks doormaakt.

Nicole Jongman.

is dit boek met korting te koop. Lever deze bon in bij uw boekwinkel, en betaal geen

Chris Bos / Nicole Jongman

€ 13,95, maar slechts € 12,-.

20

978 90 451 1185 8 - Normale

prijs: € 13,95

Actieprijs € 12,-

Kijk voor meer informatie over het boek op

isbn

www.queridojeugdboeken.nl.

De actieperiode loopt van 11 juni 2011 tot 10 september 2011 - Actienummer: 901-87797

de Kareoler 4-2011


Verhaal uit mijn Indië-periode

G

Aan beide zijden was de situatie verbijsterend. Zij konden niet doorrijden, waarbij ook nog mijn aanwezigheid een punt was. Al hun in bezit zijnde wapens waren op mij gericht. In een dergelijke situatie verliest een mens alle begrip voor tijd en ruimte. Laat staan denken. Eén gedachte speelde door mijn hoofd en wel deze: ik laat mij niet meenemen, dat laat ik niet toe, dan maar schieten en is dit mijn einde. Er gebeurde echter niets: roerloos en arrogant bleef ik staan, doch ik hield wel oogcontact. Na enige tijd van gespannen afwachten en heen en weer geloop van de TNI’ers openden de bomen zich en vertrok de auto in volle vaart, waarna ik nog enige tijd ben blijven staan. Hoelang dit alles geduurd heeft, weet ik niet, aangezien mijn denken in wezen was verstoord. Heeft mijn houding mij gered? Hierbij zij wel opgemerkt dat ik een goede relatie onderhield met de bevolking, die mij persoonlijk ook zeer goed gezind was. Ook is het mogelijk dat mijn contacten die ik op het station had met een ontwikkelde Javaan een rol hebben gespeeld. Hij was werkzaam als kasbeheerder op vermeld station. Deze man, genaamd Soekirman, was een man van hoge geboorte Johan van der Reep in Indië met een hond die door het doodbijten van een gevaarlijke (kaste). Het vreemde was dat wij in slang zijn leven heeft gered. Foto: privécollectie Johan van der Reep wezen nimmer spraken, doch elkaar begrepen zonder woorden en ik deze man uit een voor Na mijn inspectie van de trein te hebben voltooid, hem zeer bedreigende situatie heb gered. Juist het feit begaf ik mij via het emplacement van het station dat na de overdracht bleek dat deze heer een belangrichting de straatweg om zodoende mijn kampement rijke figuur was aan de kant van de Republiek, kan te bereiken alwaar ik gelegerd was. Op de weg aangeeen rol hebben gespeeld. Waarbij zij opgemerkt dat ik komen, zag ik dat de aldaar aanwezige spoorbomen veelal uit hoofde van mijn functie een ‘eenling’ was waren gesloten. Getroffen door de rust en schoonheid en veel vertrouwen van de bevolking genoot. Wat mijn van de natuur bleef ik enige tijd, leunend tegen een redding is geweest, zal immer een geheim blijven. Of stapel stenen, staan om de sawa’s en de bergen te zou deze man mijn beschermer zijn geweest? Het oosbewonderen. Plotseling werd mijn rust verstoord door ten blijft het oosten. Nu ik op weg ben naar de 84 jaar, een aanstormende vrachtwagen die, gehinderd door staat dit incident mij nog scherp voor mijn geest. de gesloten spoorbomen, voor mij tot stilstand kwam. Mijn verbijstering was groot toen ik zag dat ik te J. van der Reep, Voorschoten maken had met circa twintig goed bewapende TNI’ers. raag reageer ik op een uitnodiging in het blad de Kareoler om belevenissen uit mijn Indiëperiode in een verhaal aan het papier toe te vertrouwen. In de hoedanigheid van waarnemend Coördinatie Militair Vervoer (CMV) officier te Tjikampek (West-Java) had ik de taak controle uit te voeren op het spoorwegvervoer. Medio september 1949 stond in de namiddag om circa 17.00 uur een goederentrein gereed om te vertrekken richting Bandoeng.

de Kareoler 4-2011

om nooit te vergeten!

In de rubriek ‘Om nooit te vergeten!’ kunnen lezers van de Kareoler hun bijzondere verhaal kwijt. Inzendingen van maximaal 500 woorden, liefst met een foto, kunnen gestuurd worden naar de redactie van de Kareoler, Postbus 1027, 6501 BA Nijmegen of redactie@kareoler.nl

21


bnmo-bonus

Bijdrages: Linde van Deth, Chris Laarhoven, Fred Lardenoye en Petra Spithost

Route Irish Na het schandaal rond de door het Amerikaanse leger ingehuurde particuliere beveiligingsorganisatie Blackwater in Irak is de discussie op gang gekomen over de status van deze ‘huursoldaten’, vaak veteranen, die steeds vaker ingezet worden in oorlogsgebieden over de hele wereld. Het inspireerde de Britse regisseur Ken Loach tot het maken van de boeiende thriller Route Irish, die vorig jaar op het filmfestival van Cannes goed ontvangen werd. De titel is ontleend aan zo’n beetje het gevaarlijkste traject in Irak, de weg van Bagdad naar het nabijgelegen vliegveld.

vrienden elkaar tijdens het verlof van Fergus ontmoeten in een café laat Frankie (John Bishop) zich overhalen om ook tegen een riant salaris in dienst te treden van het bedrijf. Als hij enkele jaren later sneuvelt op Route Irish, slaat dat in als een bom bij Fergus. Hij probeert zijn verdriet te delen met Frankies vriendin Rachel (Andrea Lowe), maar twijfelt al snel aan de officiële lezing van het overlijden van zijn boezemvriend. Samen met Rachel probeert hij vastberaden de onderste steen boven te krijgen in de schemerige wereld van paramilitaire eenheden waar veel geld in omgaat. (FL) Route Irish is vanaf 16 juni te zien in de Nederlandse bioscopen

Win vrijkaartjes voor Route Irish! De redactie mag van Cinéart drie keer twee vrijkaartjes voor Route Irish verloten onder de goede inzenders op de volgende prijsvraag: Ken Loach maakte eerder een film over de Spaanse burgeroorlog. Hoe luidt de titel daarvan?

John Bishop als Irakveteraan Frankie in de boeiende thriller Route Irish. Foto: Cinéart.

De film opent met een flashback uit 1976, het jaar waarin de 5-jarige Fergus op school de even oude Frankie ontmoet, het tweetal is vanaf dat moment onafscheidelijk. Anno 2004 zijn beiden veteraan met een heftige uitzending in Irak achter de rug. Fergus (Mark Womack) werkt inmiddels bij een particulier beveiligingsbedrijf dat in Irak rond het vliegveld van Bagdad ingezet wordt door de Amerikanen. Als de twee

Stuur uw antwoord vóór 17 juni naar redactie van de Kareoler, Postbus 1027, 6501 BA Nijmegen onder vermelding van ‘prijsvraag 4’ of stuur een mail (vergeet niet uw adres te vermelden) naar redactie@kareoler.nl Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.

Uitslag van Prijsvraag 3 De oplossing van prijsvraag 3 luidt Band of Brothers. Een exemplaar van de documentaire The Lost Films gaat naar G. van Mil uit Culemborg, J. de Kluis uit Nijmegen, H. Hinskens uit Maastricht, E. Loete uit Middelburg en H.H.W. van Gorp uit Waalwijk.

Rondleiding Bronbeek De geschiedenis van het Arnhemse landgoed Bronbeek staat centraal in de rondleiding en diapresentatie ‘Bronbeek, het landgoed’ op 27 juli 2011. Bronbeek is omstreeks 1820 aangelegd als particuliere buitenplaats in de Arnhemse Veluwezoom. Koning Willem III kocht het buiten in 1854 en schonk het vijf jaar later aan de Staat der Nederlanden. Hij stelde daarbij als voorwaarde dat de staat op het terrein een Koloniaal Militair Invalidenhuis zou bouwen. Zo gebeurde het en dit tehuis ging open in 1863.

22

Foto: Bronbeek

Tijdens de rondleiding licht een gids onder meer toe hoe de inwoners van het tehuis een eeuw lang een agrarisch bedrijf op het landgoed in stand hielden. De deelnemers worden opmerkzaam gemaakt op oude bomen, de

bronnen en watervallen, de tuinbeelden en de bekende plantenkalender. Ook de architectuur van de monumentale gebouwen en de gedenktekens voor de slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog worden belicht. Na de wandeling brengt de spreker binnen met dia’s de vroegere situatie op het landgoed in beeld. (LvD) Voor deelname geldt het normale museumtarief (reserveren noodzakelijk, tel: 026-3763555). Voor meer informatie: www.bronbeek.nl

de Kareoler 4-2011


bnmo 2.0

De kinderen van Facebook Net als Hyves (zie de Kareoler 3-2011) is ook Facebook een social netwerksite, waar gebruikers hun persoonlijke interesses delen met anderen en via publieke of privéberichtjes met elkaar kunnen communiceren. Hyves heeft in Nederland nog wel meer gebruikers, maar Facebook heeft zijn gebruikers wereldwijd. Ideaal om met familie en vrienden in het buitenland in contact te blijven. Wanneer we het hebben over Facebook praten we in superlatieven. In eerste instantie konden bijvoorbeeld alleen studenten van Harvard College lid worden. Nu kent Facebook wereldwijd meer dan zevenhonderd miljoen gebruikers. En die gebruikers brengen zevenhonderd biljoen minuten per maand door op Facebook. Als het een land zou zijn, was Facebook qua

bewonersaantallen zelfs het derde land ter wereld. De waarde van Facebook wordt geschat op vijftien miljard dollar. In 2010 stond de oprichter en algemeen directeur Mark Zuckerberg (toen pas 26 jaar) op nummer 35 van de Forbes-lijst van rijkste mensen ter wereld, met een vermogen van 6,9 miljard dollar. In 2010 is er een film over het ontstaan van Facebook uitgekomen onder de naam The Social Network. De film won in 2011 maar liefst drie oscars. Maar wie had bij het oprichten ervan in 2004 kunnen bedenken dat Facebook in de Noord-Afrikaanse revoluties van 2011 in Egypte en Tunesië naast Twitter een belangrijk middel zou zijn waarmee de opstandelingen met elkaar en de buitenwereld communiceerden? De opstandelingen (veelal studenten) noemden zich in de media meermaals ‘de kinderen van Facebook’. (PS) Surf naar: www.facebook.com. Facebookgroep BNMO: http://on.fb.me/kareoler

veldpost uit libanon

Libanon: oase van rust of in het oog van de orkaan? Geen van beiden, het lijkt wel of de actuele situatie in de omringende landen een beetje langs de Libanees heen gaat. Men houdt zich meer bezig met de kleine dagelijkse beslommeringen zoals de prijs van levensmiddelen, de prijs van de benzine aan de pomp en of men nog kan rekenen op de dagelijkse elektriciteitsvoorziening van overheidswege. De enige protesten die ik de laatste tijd heb meegemaakt, zijn kleinschalige protestbijeenkomsten van Libanezen die nu eindelijk eens willen dat kerk en staat gescheiden worden. Verder maakt iedereen zich op voor de naderende zomer, zo worden de gaten die in de regentijd in het wegdek zijn ontstaan gevuld, wordt het strand in gereedheid gebracht voor de komst van de strandtentjes en houdt men grote voorjaarsschoonmaak. Waar men in de omringende landen sprak van de ‘Arabische lente’ maakt Libanon zich wederom op voor een hete zomer waarin als gewoonlijk veel familieleden overkomen om enige weken vakantie te vieren in het geboortedorp en te tonen hoezeer ze geslaagd zijn in het rijke westen. Aangevuld met de steeds meer toenemende toeristenstroom naar het ‘stabiele’ Libanon zal de nationale en regionale economie weer aantrekken, iets waar iedereen zich al op verheugd en waarom Libanon probeert naar buiten toe zo rustig mogelijk over te komen.

de Kareoler 4-2011

Kleinschalige protesten in Libanon. Foto: Chris Laarhoven

In werkelijkheid spelen er natuurlijk nogal wat zaken onderhuids, maar voor nu vergeten we even alles, na deze hete zomer komt er misschien wel een hete herfst, maar dat zien ze hier dan wel. (CL) Libanonveteraan en BNMO-lid Chris Laarhoven woont in het Libanese kuststadje Tyre en is oprichter van Weerzien met Libanon. Deze stichting organiseert terugkeerreizen voor Libanonveteranen en verleent humanitaire hulp in Libanon. www.weerzien-met-libanon.nl

23


Geen vrede zonder vrijheid Veteranen worden tegenwoordig niet alleen meer geassocieerd met ouderen, ook grote groepen jonge veteranen maken deel uit van de samenleving. Het gaat daarbij om mannen en vrouwen die zich hebben ingezet bij internationale vredesoperaties. Daar waar nodig verdienen oorlogsgetroffenen en veteranen hulp en ondersteuning bij het verwerken van hun ervaringen maar minstens zo belangrijk is dat ze respect en waardering ontvangen in deze maatschappij. Het vfonds stimuleert mensen om het verhaal ĂĄchter de vrijheid te laten zien en horen. In de vorm

"Wat kunnen we leren uit de geschiedenis? Hoe gaan we vandaag om met vrede en vrijheid? Belangrijke vragen om regelmatig bij stil te staan. Op Veteranendag is er plaats voor deze vragen en krijgen oude ĂŠn jonge veteranen de erkenning en waardering die ze verdienen. En dat steunen we." Ton Heerts, directeur vfonds

van o.a. kunst, films en documentaires, educatief materiaal, tentoonstellingen of debatten. De Nederlandse Veteranendag vindt plaats op zaterdag 25 juni 2011 in Den Haag. Het vfonds is aanwezig op het Malieveld met een fotozuil van veteranen die na hun missie zich inzetten voor wederopbouw.

www.vfonds.nl www.v-fonds.nl

Kareoler juni 2011  

Kareoler juni 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you