Page 1

de Kareoler BNMO-magazine, jaargang 69, oktober 2009

Thuis voor veteranen in Brabant Gezellig sleutelen in Alphen

de Kareoler oktober 2009

1


Blikveld

Jaargang 69, 2009, nr. 8

De BNMO staat klaar, ook in crisistijd

De Kareoler is een uitgave van de Bond

U kunt zich voorstellen dat de BNMO zich in deze tijden van crisis zorgen

van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

maakt over zijn doelgroep, want juist bij de beschadigde medemens komt tegenslag extra hard aan én wordt minder gemakkelijk overwonnen.

Beschermvrouwe

En alsof dit al niet genoeg ‘zorgen’ zijn, krijgen wij steeds meer aanwijzingen

H.M. Koningin Beatrix

dat bij herkeuringen het militaire invaliditeitspensioen bij PTSS drastisch wordt verlaagd zónder dat er sprake is van een verbetering van de

Hoofdbestuur BNMO algemeen voorzitter Henk Moorlag vice-voorzitter

psychische toestand. Het gaat dan steeds om keuringen die tot stand zijn gekomen op basis van het

Sjef Verhagen

nieuwe PTSS-Protocol. Dit kan en mag niet het gevolg zijn van dit protocol.

algemeen penningmeester

Want de wet en de bijzondere zorgplicht van de staatsecretaris verzetten zich

Lei Hermans

hiertegen! De juristen die namens onze leden rechtsbijstand verlenen, hebben

algemeen secretaris

deze zaken intussen onder hun hoede. Breng ons op de hoogte als u ook

Jan Burger tweede penningmeester

hiermee wordt geconfronteerd (zie ook de oproep verderop in dit blad).

Marinus Bouwmeester tweede secretaris

De BNMO is intussen ook in staat om de samenwerkingsovereenkomst met de

Christel Roos

Basis als voorstel aan de bondsraad te presenteren op 17 oktober. Daarbij

lid

wordt ook het ondernemingsplan van de Basis getoetst, om te zien in hoeverre

John Kuipers

de BNMO-belangen op het spel staan. Tevens zullen wij het laatste gedeelte

Redactie de Kareoler Jos Morren, hoofdredacteur

van de statuten in de bondsraad vastleggen. De werkgroepen gaan nu aan de slag om de leden te betrekken bij het beleid van de BNMO voor de toekomst.

Henk Moorlag Willem Knook

Wie het programma Rondom 10 heeft gezien, ontdekte daar het gezicht van

Armand Lucas

onze oud-voorzitter Louis Timmermans. Daar is niks mis mee, hij zat daar als

Henk Raukema

kolonel bd. Wel erg jammer van het programma was, dat er geen organisaties

Redactie-adres op de achterzijde

bij betrokken waren met de langdurige ervaring van bijvoorbeeld de BNMO en de Basis. Deze hadden in dit programma veel kunnen betekenen voor

Ingeschreven in het verenigingsregister

veteranen met een PTSS. Wij zullen contact opnemen met Cees Grimbergen

van de Kamer van Koophandel en Fabrieken

van Rondom 10 om hem een handreiking te bieden voor de toekomst.

te Utrecht onder nummer V. 477894 Verschijnt ook op geluidsband

Zo blijft er voor de BNMO nog veel werk te doen. Wij wensen onze leden die ziek zijn veel sterkte, en dat u de warme deken van de BNMO mag blijven voelen. Henk Moorlag, algemeen voorzitter.

2

de 2009 de Kareoler Kareoler oktober oktober 2009


Vingerwijzing

In dit nummer

2 Blikveld 5 Hoofdzaken

Snel een nieuwe inhoudelijke zitting

6 De Romp

Thuis voor veteranen in Brabant

Steentje Veteranen zijn graag onder elkaar, dat is algemeen bekend. Daarom zijn er ook veteranencafé’s en inloophuizen voor veteranen. In deze Kareoler aandacht voor twee nieuwe inloophuizen, in Eindhoven en in Alphen a/d Rijn. Ontstaan door enthousiaste veteranen zelf. Al vaker schonken we trouwens aandacht aan het inloophuis in Heerlen. Geweldige initiatieven van gedreven mensen die zich het lot van anderen aantrekken. Helaas blijkt steeds wel dat het waarborgen van de continuïteit lastig is. Dat heeft ook te

9 Rechtspraak

maken met onvoldoende vrijwilligers. Het gaat

Militair invaliditeitspensioen voor

dan om allerhande klussen, zoals gewoon

PTSS te laag vastgesteld

aanwezig zijn tijdens de openingstijden. Misschien dat u een steentje wilt bijdragen, of

10 Ledematen

andere leden en belangstellenden warm kunt

maken om een steentje bij te dragen. U maakt

Gezellig sleutelen in Alphen

natuurlijk zelf uit hoeveel tijd u dat kost en dat

12 Op de lever

hoeft echt niet veel te zijn. U krijgt er zelf ook

weer dankbaarheid en gezelligheid voor terug.

Geen taboe rondom besluit tot verlenging

Misschien iets om over te denken.

13 Hand- en spandiensten

De Anjerkinderen zijn weer in actie!

Regionale dagen voor Militaire Oorlogs- en

De redactie

Dienstslachtoffers

14 Ruggespraak

Uw recht op Wmo-voorzieningen

16 Uit het hart

Afdelingsnieuws

19 In dankbare herinnering, Welkom bij de BNMO.

Foto omslag: Frank Oldekamp en zijn dochter Daniëlle in veteranencentrum De Oude Stomp in Alphen a/d Rijn. Meer over hen op pagina 10. Foto: Jos Morren.

de Kareoler oktober 2009

3


Hoofdzaken

Opmars mini-blauwhelmen

Kopstoot

kunstenaar Pierre Derks met de indrukwekkende titel:

Miniscule Bluehelmets on a Massive Quest. Het project

einde komt aan de nationale herdenking van de

komt voort uit de bedenkingen die Derks heeft bij het

capitulaties in 1945. In Wageningen zelf is men daar

verkopen van ‘oorlog’ door speelgoed. Militarisme en

behoorlijk boos over en ze noemen het ministerie van

conflicten zijn wezenlijk onderdeel van de wereld om ons

Defensie een onbetrouwbare partner. Dit vooral omdat

heen, maar het is de vraag of je daar spelenderwijs mee in

met Defensie al afspraken waren gemaakt over een

aanraking moet komen.

vernieuwde opzet. Maar helaas, er moet bezuinigd

Derks heeft vijftig duizend kleine speelgoedsoldaatjes

worden in Nederland. En flink ook. Twee defilé’s, in

voorzien van een blauwe helm en van de zomer uitgedeeld

Den Haag en in Wageningen, is voor Defensie dan echt

tijdens festivals voor jongeren. De opdracht daarbij was om

teveel van het goede. Dat kan ik ook nog wel

de mini-bluehelmets tijdens de vakantie overal ter wereld te

begrijpen. Wat ik niet goed begrijp is dat er daardoor

fotograferen. Derks plaatst de foto’s dan op zijn website, op

niet meer gedefileerd kan worden in Wageningen. Is

een grote wereldkaart. Door plaatsing van de soldaatjes in

daar nu per se Defensie voor nodig? Wat kost het nu

een publieke ruimte verliezen ze hun onschuld.

helemaal om daar te defileren? Een stel straten

In combinatie met de minimale ingreep van de blauwe helm

afzetten en klaar ben je. En gezien het aantal

krijgt de plaatsing ook een politieke betekenis. Komen de

bezoekers op die dag, kan de plaatselijke

vragen over ‘het hoe en waarom’ wanneer je onverwachts

middenstand dan wel voor de nodige extra’s zorgen.

geconfronteerd wordt met een zwaarbewapende mini-

Is dat nu zo moeilijk? Plaatselijke politici hebben het

bluehelmet overeen met de vragen die een echte VN-soldaat

over de principiële kant van de zaak, omdat veteranen

oproept? Voorbeeld hiervan is de paradox van het gewapend

en voormalige bondgenoten onnodig voor het hoofd

vrede stichten. Het kunstproject moet echter niet gezien

worden gestoten. Dat is zonder twijfel welgemeend,

worden als een provocatie of protest.

maar zo werken principes niet. Ik had liever willen

Website: http://minibluehelmets.com.

lezen dat plaatselijke politici vanuit hun principes er

Opgepast! Want de mini-blauwhelmen zijn begonnen aan hun opmars. Het gaat om een kunstproject van de Haagse

Defensie stopt met bijdrage aan defilé in

Wageningen, zo kopte menig krant dit weekend. De algemene conclusie is dat daarmee na 2010 een

gewoon zelf voor gaan zorgen dat het defilé na 2010 blijft doorgaan. Al was het maar om Defensie daarmee een hak te zetten. Aan de veteranen zal het vast niet liggen, want Wageningen is Wageningen, ook zonder de aanwezigheid van het ministerie van Defensie. Misschien wel beter ook zo, want dan wordt het in Wageningen tenminste een echte veteranendag, in plaats van de dag voor verkoop van de krijgsmacht, zoals het evenement in Den Haag eigenlijk zou moeten heten. Maar eerlijk is eerlijk, er is daar wel degelijk een riante plaats voor veteranen gereserveerd en die

hebben het er steeds meer naar hun zin. Ik hoop maar dat de beroemde brief van Bernhard uiteindelijk toch Kunstenaar Pierre Derks geconfronteerd met eigen Blue Helmet. Foto: Jos Morren

4

de Kareoler oktober 2009

niet vals blijkt te zijn!


Hoofdzaken

Advocaat Bosnië-veteraan moet getuigen over dreiging terrorisme

Snel een nieuwe inhoudelijke zitting

door Jos Morren

De van dreiging met terrorisme verdachte Bosnië-veteraan en BNMO-lid Wilfried Hoen (37) krijgt op 7 oktober een nieuwe zitting. Tijdens de inhoudelijke zitting op 29 september in Leeuwarden bleek dat een psychiatrisch rapport te laat was en ook Palsgroep-advocaat De Vos gehoord moet worden. Wilfried Hoen, die intussen al vier maanden voorarrest achter de rug had, maakte op 29 september een aangeslagen indruk. Hij had op 19 mei bij zijn advocaat mr. Chr. de Vos gedreigd het ministerie van Defensie op te blazen, waarop De Vos hem aangaf bij de politie. De advocaat verzorgt via de Palsgroep schadeclaims van veteranen en PTSS’er Hoen had hem na zelfmoord van een kameraad geëmotioneerd gebeld over de voortgang daarvan. Door toedoen van De Vos viel nog die avond een arrestatieteam van de politie met veel machtsvertoon binnen bij het huis van zijn ouders waar hij woont.

Telefoongesprek niet duidelijk Tijdens het voorarrest is Hoen psychiatrisch nader onderzocht, maar het rapport kwam pas op de dag voor de zitting beschikbaar De verdediger van Hoen, mr. Arthur van

Mr. Van der Biezen (links) en Henk Moorlag na de zitting voor de

der Biezen, had ook nog De Vos als getuige willen horen over

rechtbank in Leeuwarden. Foto: Jos Morren

het gewraakte telefoongesprek van Hoen, omdat niet duidelijk werd wat daarvan precies de inhoud is. Daarom hield de

aangaf door te vertellen over zijn eigen PTSS en gedrag als

rechtbank het voorarrest aan zonder inhoudelijke

gevolg daarvan. Net als advocaat Van der Biezen meent hij

behandeling, in afwachting van een volgende inhoudelijke

dat de hele gang van zaken buiten proportie is. “De Vos had

zitting op 7 oktober.

beter moeten weten en in plaats van met de politie met een crisisdienst moeten bellen,” aldus Moorlag. Het is nog

Buiten proportie

mogelijk dat De Vos zich beroept op zijn

Bij de zitting was ook algemeen voorzitter Henk Moorlag

geheimhoudingsplicht, maar: “tegen justitie deed hij dat in

aanwezig, die tegenover de rechtbank de menselijke maat

elk geval niet,” aldus Van der Biezen. de Kareoler oktober 2009

5


De Romp

Initiatiefnemer Hans van den Boogaard blij met resultaat

Thuis voor veteranen in Brabant

door Jos Morren (tekst en foto’s)

Na Heerlen heeft ook Eindhoven een eigen veteranenhuis gekregen. Vorig jaar officieel geopend door Jack de Vries. Het is een indrukwekkend huis en een bezoek meer dan waard. De verhalen zijn overtuigend. Alex, een jongere veteraan,

met zijn ouders, maar na een bezoek begrijpen zij nu een

wilde überhaupt niets meer, laat staan iets met Defensie

stuk meer van hun zoon. Het zijn bezoekers in het

te maken hebben. Maar hij staat nu voor de klas verhalen

gastenboek van inloophuis voor veteranen De Treffer in

te vertellen en is zelfs naar de veteranendag in Den Haag

Eindhoven. Initiatiefnemer Hans van den Boogaard

geweest. Menno, een Indiëganger, had ongelukkigerwijs

vertelt er de verhalen bij en is zichtbaar trots. Dat heeft

een eigen maat doodgeschoten en kan er nu eindelijk

hij met zijn inspanningen in elk geval voor elkaar

over praten. Een Libanonganger had een slechte relatie

gebracht.

De hal met activiteitenbord en gedenksteen.

6

de Kareoler oktober 2009


Nog druk bezig met het nieuwe invalidentoilet.

Ruimte voor verhalen Hans is in 2005 terug naar Libanon geweest om zijn huidige partner te laten zien waar hij diende. Het was een groepsreis voor veteranen en er kwamen zoveel verhalen los dat Hans besloot daar meer ruimte aan te willen bieden. Met een inloophuis voor veteranen in Eindhoven. Een jaar eerder was het eerste inloophuis voor veteranen in Nederland geopend, het Elders Hoes in Heerlen, mede door de warme steun van de plaatselijke burgemeester Alexander Sakkers. Het toeval wilde dat de laatste intussen burgemeester van Eindhoven was geworden en toen Hans op 18 september 2005 (de herdenking van de bevrijding van Eindhoven in 1944) hem het idee voorlegde, was hij ook nu weer een enthousiaste voorstander.

Marja en Hans in de huiskamer van De Treffer.

De gemeente Eindhoven bood de voormalige

uitstekende staat gebracht. Op 24 april 2006 werd de

muziekschool in de Smitsstraat aan. Dat was sterk

Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost opgericht met Hans

verwaarloosd, maar ideaal als veteranenhuis en mooi

als voorzitter. Op 7 december dat jaar werd hij in die

centraal gelegen. Hans en andere vrijwilligers konden aan

functie opgevolgd door luitenant-kolonel bd Roy

de slag en met hulp van leden van de 13e

Meelhuysen, zelf ook veteraan en zoon van een KNIL-

Gemechaniseerde Brigade werd het gebouw in een

militair. De laatste was meer een bestuurder dan Hans,

de Kareoler oktober 2009

7


<

De nagebouwde verbindingsruimte 1944 in De Treffer.

< Hans van den Boogaard voor de ingang van De Treffer.

maar de initiatiefnemer en zijn partner Marja vormen nog

De Treffer is gevestigd op de Smitsstraat 17 in Eindhoven.

steeds drijvende krachten achter het huis dat op 24 april

Telefoon 040 848 79 20,

vorig jaar officieel werd geopend door staatssecretaris van

website www.stichtingveteranenbrabantzuidoost.nl.

Defensie Jack de Vries.

Openingstijden op donderdag van 14.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Groot en gastvrij De Treffer is een groot, mooi en gastvrij huis. Hans wijst doorlopend op bijzonderheden: een hele nieuwe, houten trap, een nieuwe keuken, een prachtige vergaderzaal voor verenigingen, en intussen wordt er ook nog gewerkt aan een nieuw invalidentoilet. De Treffer is een honk voor jong en oud, en heeft een aanloop van tientallen veteranen tijdens de openingstijden. Dat is nu twee dagen per week, omdat er helaas niet voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. Maar er worden voldoende leuke activiteiten georganiseerd, waaronder een maandelijkse rijsttafel. Hans werkt zelf ook nog full time bij de NS, maar is zo vaak mogelijk in huis, net als zijn partner Marja, overigens dochter van een IndiĂŤganger.

8

de Kareoler oktober 2009

Tentoonstelling bevrijding Eindhoven Op 18 september opende De Treffer een eigen tentoonstelling vanwege de bevrijding van Eindhoven op die dag in 1944. De tentoonstelling maakt deel uit van een groot aantal evenementen langs de gehele route van Lommel/Valkenswaard tot aan Arnhem, die de bevrijders in het kader van de operatie Market Garden in 1944 hebben afgelegd. Deze route is door de militairen van toen zelf gedoopt als Hellâ&#x20AC;&#x2122;s Highway. In De Treffer vooral uniformen en gebruiksvoorwerpen van Amerikaanse militairen in die jaren, plus een nagebouwde verbindingsruimte.


Rechtspraak

Militair invaliditeitspensioen voor PTSS te laag vastgesteld

door mr. Willem Knook

Met de regelmaat van de klok krijgen we bericht van een ex-militair dat gevolgen van een posttraumatische stressstoornis te laag worden ingeschat. Met natuurlijk het verzoek om te bekijken of daar iets aan te doen valt. Enige tijd geleden meldde zich bij ons een ex-militair aan wie

door de rechtbank in Den Haag. Er moet door ons op tijd

een militair invaliditeitspensioen (MIP) was toegekend voor

schriftelijk beroep worden aangetekend en het ABP wordt door

PTSS. Hij was enige malen uitgezonden naar het voormalig

de rechtbank gevraagd een verweerschrift in te dienen. Weer

JoegoslaviĂŤ en heeft daar een groot aantal traumatische

enige tijd later komt er dan een uitnodiging voor een

voorvallen meegemaakt. Over de hoogte van het toegekende

behandeling op de rechtbank, waar de zaak nog eens van

militair invaliditeitspensioen was hij niet tevreden. Hij vroeg

beide kanten kan worden toegelicht.

ons daarom daartegen bezwaar te maken.

Bij de mondelinge behandeling van deze zaak is de rechtbank door ons nog eens gewezen op het rapport van

Het bezwaar

onze psychiater, waarin is aangegeven dat de ex-militair op

Bezwaar moet als eerste altijd gemaakt worden bij het

zijn werk de nodige problemen ondervindt ten gevolge van

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) dat het

zijn PTSS. Verder dat hij emotioneel onvoldoende betrokken

invaliditeitspensioen heeft vastgesteld en toegekend. Het is

is bij zijn familie en dat nagenoeg zijn hele sociale netwerk is

niet voldoende om alleen te maar aan te geven dat je het niet

weggevallen.

met de hoogte van het toegekende pensioen eens bent. Dat

De rechtbank bleek onder andere voor deze argumenten

zal onderbouwd moeten worden met een rapport van een op

gevoelig. Zij vond dat er geen sprake was van een goed

dit gebied deskundige. Dit kan een rapport zijn van de

functioneren op de werkvloer en dat deze problemen

behandelend psychiater of psycholoog. Als er geen

onvoldoende waren meegewogen door de medisch

behandeling plaatsvindt, vragen we de psychiater van de

adviseur van het ABP. Ook het vrijwel geheel wegvallen

BNMO een rapport op te maken.

van het sociale netwerk was onvoldoende meegewogen

Zo ook in dit geval. Onze psychiater kwam na en uitgebreid

in het invaliditeitspercentage.

gesprek met de ex-militair tot de conclusie dat het MIP duidelijk te laag was vastgesteld. Het rapport werd

Opmerkelijk

gepresenteerd aan het ABP en nog mondeling toegelicht op

De rechtbank verklaarde het beroep gegrond en het ABP

een hoorzitting in Utrecht. Het mocht allemaal niet helpen en

moet een nieuwe beslissing nemen. Meestal laat de

het ABP hield vast aan het eerder vastgestelde percentage.

rechtbank het nieuw vast te stellen percentage dan toch over aan het ABP. Zo ook in deze zaak, maar wel met een

Het beroep

duidelijke vingerwijzing. De rechtbank heeft een percentage

De volgende stap die dan genomen kan worden is de gang

vastgesteld dat in elk geval in acht zal moeten worden

naar de rechter. In geval van een MIP wordt de zaak behandeld

genomen. Waarvan akte!

de Kareoler oktober 2009

9


Ledematen

Vader en dochter Oldekamp starten een veteranencentrum

Gezellig sleutelen in Alphen door Jos Morren (tekst en foto’s)

Het is er gezellig sleutelen aan auto’s en er moet ook nog een zolder komen voor creatieve activiteiten. De Oude Stomp in Alphen a/d Rijn is een veteranencentrum in opbouw, onder de aanvoering van BNMO-lid Frank Oldekamp en zijn dochter Daniëlle. Voor de ingang van de garageloods in een kleine

Het is Daniëlle Oldekamp die met het idee voor een

industriewijk in Alphen staat Groene Bep, een dikke, oude

veteranencentrum kwam. Ze is nu 23 jaar en de oudste van

Daf van het Nederlands Artilleriemuseum die Frank

vier kinderen van het echtpaar Oldekamp. Frank zag er wel

Oldekamp in onderhoud heeft. Aan de vlaggenstok tegen

brood in en samen gingen ze het avontuur aan. Eerst nog

het pand hangt een hemelsblauwe VN-vlag. Binnen is een

elders in Alphen, maar nu in het huidige pand aan de

stel veteranen bezig met hun auto’s en zo nu en dan kondigt

L Pasteurweg. Dat er nu nog voornamelijk aan auto’s

een vette uitlaat weer een nieuwe veteraan op bezoek aan.

gesleuteld wordt is geen toeval. Frank is automonteur en menig veteraan heeft wat met (snelle) auto’s. Samen sleutelen, blijkt in de praktijk ook waardevol om elkaar te ontmoeten.

Tik van de mallemolen Frank zat ooit in Libanon en ondervindt daar nog elke dag de gevolgen van, samen met zijn gezin. Door het veteranencentrum gaat het nu een stuk beter, maar Frank heeft een flinke, psychiatrische geschiedenis achter de rug. Hij had een eenmanszaak als automonteur, tot het in 2005 helemaal niet meer ging. Hij is nu volledig afgekeurd. Daniëlle zit in de zorg en wordt nu opgeleid tot psychiatrisch verpleegkundige. Overigens niet in de veteranenzorg. Zij heeft, net als de rest van het gezin, veel Frank Oldekamp tevreden achter zijn bureau.

10

de Kareoler oktober 2009

te verduren gehad van Frank. “Ik trok me


Daniëlle en Frank naast Groene Bep voor De Oude Stomp.

thuis meestal gewoon terug op m’n kamer”, zegt ze eerlijk.

Daniëlle is zo groot, dat ze al een flinke som eigen geld in

“Ik nam ook liever geen vriendinnen of vrienden mee naar

het veteranencentrum heeft gestopt. “Ik had met dat geld al

huis en presteerde niet geweldig op school”. Frank zit erbij

zelfstandig kunnen wonen, maar zo is het ook goed. Ik krijg

en zegt met duidelijke spijt: “Ze hebben een tik van de

er veel dankbaarheid voor terug, en erkenning. Mijn vader

mallemolen gekregen door mij. Zo is het gewoon”.

staat zo ook weer dichter bij de maatschappij, net als de

Door een opname was Frank een tijdje uit huis en kwam het

andere veteranen”. Frank beaamt dat volmondig: “Je hebt zo

gezin wat tot rust. Daniëlle begreep dat er wat moest

weer wat structuur. Ik word gek van dat thuiszitten en ik

veranderen. “Zo ging het niet”, verklaart ze, “Frank moest

vind het leuk om zo ook wat voor een ander te doen”.

iets om handen hebben, een doel in zijn leven”. De toekomst van het veteranencentrum in Alphen is echter

Diep dankbaar

niet zeker. Er zijn kleinere sponsors geweest in de omgeving

Zo kwam ze op het idee van een dagbesteding voor

met momenteel Nicolaas Verfindustrie en er is coaching via

veteranen en dienstslachtoffers. Want ze begreep ook dat

het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds door inzet van

niet alleen Frank worstelde met zijn verleden, maar dat er

reïntegratiebureau AOB Kompaz, maar dat biedt op dit

nog meer van zulke veteranen rondliepen. Frank zegt het

moment nog geen structurele zekerheid. Ondersteuning is

niet met zoveel woorden, maar hij is zijn dochter diep

dus welkom, in welke vorm dan ook. Bijvoorbeeld als

dankbaar voor het begrip en de steun. “De relatie is veel

donateur. Wie langs wil bij De Oude Stomp, kan

beter geworden”, bevestigt hij in elk geval. “We kunnen nu

doordeweeks terecht van 10.00 tot 16.00 uur, en op zaterdag

samen praten en ook kwaad worden op elkaar. Ik heb haar

van 11.00 tot 15.00 uur. Adres: L Pasteurweg 7, 2408 AH

geboren zien worden, maar veel meer was er daarna ook

Alphen a/d Rijn (industrieterrein Molenwetering). Meer

niet. Ik was altijd aan het vluchten”. De betrokkenheid van

informatie bij Frank: f.oldekamp@planet.nl

de Kareoler oktober 2009

11


Op de Lever

Column van de hand van Henk Moorlag, algemeen voorzitter van de BNMO.

Geen taboe voor twijfel over verlenging Tot groot ongenoegen van het Ministerie van Defensie,

Het draagvlak in de samenleving voor inzet in Afghanistan

heeft de militaire vakbond AFMP/FNV hardop getwijfeld

neemt momenteel ook flink af. Dat heeft natuurlijk te

aan een verlenging van de missie in Uruzgan na 2010.

maken met het aantal doden, maar ook met het gevoel

Dit vooral omdat de Afghaanse regering er een ‘janboel’

dat onze inzet daar geen wezenlijke betekenis heeft.

van maakt en daarom dubieus is te noemen, zo meent

Van enkel een opbouwmissie lijkt nog steeds geen sprake

AFMP/FNV-voorzitter Wim van den Burg.

te zijn, terwijl deze missie ongeveer twee miljoen euro per

De bewindvoerders van Defensie echter menen dat de

dag kost. En dat in een tijd waarin naarstig gezocht moet

militaire vakbond op deze manier onze jongens in

worden naar verantwoorde, grootscheepse bezuinigingen

Afghanistan laat vallen.

om de gevolgen van de financiële crisis op te vangen. Het mag daarbij duidelijk zijn dat ik in geen enkel geval

Volgens de AFMP/FNV staan dagelijks levens op het spel

het werk en de inzet van de individuele militairen ter

om de ‘uiterst dubieuze regering van president Karzai te

plaatse onderuit wil halen. Integendeel natuurlijk!

steunen die het islamitische land terugdrijft naar de

De BNMO mengt zich bij voorkeur ook niet in politieke

middeleeuwen.’ Van den Burg tekent hierbij wel aan dat

kwesties, behalve wanneer het om de belangen van de

de AFMP/FNV de militairen en hun werk onvoorwaardelijk

leden gaat. Voorkomen moet worden dat militairen

steunt. Het kabinet heeft overigens al laten weten dat

naderhand tot de ontdekking komen dat een inzetgebied

Nederland de positie als ‘lead nation’ in Afghanistan na

als politieke keus misschien niet voldoende gronden had.

2010 niet zal verlengen. Dat klinkt een beetje alsof we er

Of in gewone mensentaal: dat er foute keuzen zijn

zullen vertrekken, maar het is nogal onduidelijk wat het

gemaakt. Want dat frustreert de zingeving sterk als

nu precies betekent.

iemand zwaar beschadigd raakt, met alle gevolgen van

BNMO-leden weten in elk geval dat een operatie om

dien voor de nazorg. Het is daarom in elk geval niet kies

onduidelijke redenen langer kan duren dan feitelijk

om de AFMP/FNV ervan te beschuldigen dat ze onze

verstandig is. De meeste Indië-gangers bijvoorbeeld zijn

jongens in Afghanistan niet meer steunen. De AFMP/FNV

er nu wel van overtuigd dat de laatste jaren van de

twijfelt niet aan onze jongens, maar aan de legitimatie om

periode rond de politionele acties onnodig veel doden

daar aanwezig te zijn. Wanneer dat een taboe wordt, op

hebben gekost, omdat Nederland daar op de keper

aandrang van bijvoorbeeld het Ministerie van Defensie,

beschouwd niets meer te zoeken had. Dat is een ander

dan groeit er iets behoorlijk scheef.

inzetgebied dan Afghanistan, met dus andere omstandigheden, maar het toont wel aan dat militairen altijd moeten kunnen rekenen op goede, verstandige besluiten van de regering.

12

de Kareoler oktober 2009

Henk Moorlag


Hand- en spandiensten

De Anjerkinderen zijn weer in actie! Marijke, Ciska en Sharon, de Anjerkinderen, organiseren een tweede bijeenkomst op 21 en 22 november 2009 op de Basis in Doorn. Bestemd voor kinderen van veteranen tussen 15 en 23 jaar.

Gezellig en plezierig In november is er dus een bijeenkomst met een overnachting. Dat is prettig voor de gesprekken samen, omdat je zo wat vertrouwelijker wordt. Je leert elkaar dan wat beter kennen, zo gaven de jongeren aan tijdens de vorige bijeenkomst. Ook nu weer staat het ontmoeten en

De eerste bijeenkomst van de Anjerkinderen op 6 juni op de

uitwisselen van ervaringen centraal. Hoe ga je om met een

Basis was een groot succes en de media schonk er veel

vader of moeder als veteraan? Natuurlijk is het weekend ook

aandacht aan. Ook werden de Anjerkinderen benoemt in de

gewoon heel gezellig en plezierig, met leuke activiteiten als

veteranennota en zijn ze aangesproken door meerdere

graffity spuiten, karaoke en bowlen. De kosten bedragen

politici. Ciska de Weerd (19 jaar), Marijke de Weerd (17 jaar)

slechts € 7,- per persoon en de drankjes zijn ook voor eigen

en Sharon Dulfer (16 jaar) zijn zelf kinderen van

rekening. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen met

Libanonveteranen. Zij willen wat betekenen voor alle

vermelding van naam, adres en woonplaats, of even te bellen

kinderen van wie de vader of moeder is uitgezonden of

met de Basis: 0343 47 42 00, of te mailen met

dienstslachtoffer is. Zij noemen zich de Anjerkinderen omdat

servicedesk@de-basis.eu. Na de aanmelding ontvang je het

de anjer symbool staat voor veteranen.

programma van de dag en verder alles wat je weten moet.

Regionale dagen voor Militaire Oorlogsen Dienstslachtoffers Het Ministerie van Defensie wil als blijk van waardering graag een bijzonder gebaar maken naar militaire oorlogs- en dienstslachtoffers. Sinds 2006 zijn voor hen speciale dagen georganiseerd en het succes is reden voor een vervolg. De aanpak van 2009/2010 verschilt iets van de voorgaande jaren door de regionale opzet. Hierdoor wordt het voor de mensen makkelijker om bij de dagen aanwezig te zijn.

kunnen zijn. Naast veel ruimte voor het uitwisselen van persoonlijke ervaringen met lotgenoten zijn er diverse interessante workshops voor jong en oud, die het persoonlijke welzijn op het oog hebben. Het centrale thema voor dit jaar is ‘toekomstperspectief’.

Wanneer en waar? Bijeenkomsten in het zuiden en midden/westen vinden in november 2009 plaats, en de bijeenkomsten in het noorden in januari 2010. In de persoonlijke uitnodiging staan de exacte

Lotgenotencontact

data en de locaties. Militaire oorlogs- en dienstslachtoffers

Militaire oorlogs- en dienstslachtoffers worden dit jaar

die in het buitenland wonen, worden uitgenodigd voor de

persoonlijk uitgenodigd voor een bijeenkomst in de regio

bijeenkomsten in het zuiden. Uiteraard zijn eventuele partners

waar zij wonen. De regio’s zijn globaal onder te verdelen in

ook welkom. Net als in voorgaande jaren worden de reiskosten

het zuiden, het midden-westen en het noorden van

in Nederland vergoed. Voor meer informatie kunt u terecht bij

Nederland. Per regio is sprake van een bijzondere locatie

de organisator van deze bijeenkomsten: Stichting de Basis,

waar militaire oorlogs- en dienstslachtoffers onder elkaar

0343 47 42 00, servicedesk@de-basis.eu.

de Kareoler oktober 2009

13


Ruggespraak

Voorlichting uitkeringen en voorzieningen door mr. Willem Knook

Uw recht op Wmo-voorzieningen De Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is alweer bijna drie jaar oud en nog niet bij iedereen goed bekend. Als u niet voor de voorzieningen van het ABP in aanmerking komt, kan deze wet kan voor u van belang zijn. En wat te doen als uw aanvraag wordt afgewezen. De Wmo is er alweer vanaf 1 januari 2007. Het

Wat regelt de Wmo?

maatschappelijke doel van de Wmo is ‘meedoen’. Zo moet

De Wmo regelt dat mensen die hulp nodig hebben in het

de wet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk

dagelijkse leven ondersteuning krijgen van hun gemeente.

zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in

Het gaat bijvoorbeeld om voorzieningen als hulp bij het

de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie

huishouden, een rolstoel of woningaanpassing.

of bekenden.

De Wmo ondersteunt mensen die zich inzetten voor hun

En als dat niet langer kan, is er ondersteuning vanuit de

medemens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om

gemeente mogelijk. De Wmo een taak van de gemeente.

mantelzorgers en vrijwilligers.

De gemeente kent de eigen inwoners beter dan de

De Wmo stimuleert activiteiten die de onderlinge

landelijke overheid. Ook weet de gemeente beter wat de

betrokkenheid in buurten en wijken vergroten.

inwoners nodig hebben.

De Wmo biedt ondersteuning om te voorkomen dat mensen later zwaardere vormen van hulp nodig hebben. Het gaat

De gemeente ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilligers en

bijvoorbeeld om opvoedingsondersteuning en activiteiten

mantelzorgers. De Wmo regelt ook de hulp bij het

tegen eenzaamheid.

huishouden en zorgt voor goede informatie over de hulp en De gemeente maakt de plannen voor maatschappelijke

Voorbeelden van ondersteuning door de gemeente

ondersteuning niet alleen. Dat doet de gemeente samen

• Hulp bij het huishouden, zoals opruimen, schoonmaken

informatie die mensen kunnen krijgen.

met de inwoners. Het doel van deze samenwerking is het opstellen van een samenhangend lokaal beleid op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning, waarbij de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om alle burgers te laten meedoen in de samenleving.

14

de Kareoler oktober 2009

en ramen zemen; • Aanpassingen in de woning zoals een traplift of een verhoogd toilet; • Vervoersvoorzieningen in de regio voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer


kunnen reizen, zoals de taxibus, een

Hebt u een indicatie voor Wmo-hulp? Dan rekent het

taxikostenvergoeding of een scootmobiel;

Centraal Administratie Kantoor (CAK) met de regels van uw

• Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers;

gemeente uit hoeveel u moet betalen. Het CAK stelt de

• Hulp bij het opvoeden van kinderen;

maximale eigen bijdrage Wmo per periode vast en int deze

• Rolstoel;

bijdrage. Het CAK draagt het geïnde geld af aan de

• Maaltijdverzorging

gemeenten. Uw eigen bijdrage Wmo plus AWBZ per periode

• Sociaal cultureel werk, zoals buurthuizen en subsidies

kan niet meer zijn dan het maximum dat het CAK heeft

aan verenigingen;

vastgesteld.

• Maatschappelijke opvang, zoals daklozenopvang.

Waar kan ik met mijn vragen terecht? Hoe kom ik in aanmerking voor de Wmo?

Bij het Wmo-loket van uw gemeente. Ook voor informatie,

De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor

advies of hulp kunt u naar het Wmo-loket. Bijvoorbeeld als

ondersteuning vanuit de Wmo. Elke gemeente stelt

u moeite heeft met het invullen van een Wmo-formulier of

hiervoor zelf voorwaarden vast. De gemeente kan u

het vinden van de juiste hulp. Vraag bij uw gemeente naar

vragen mee te werken aan een onderzoek om te

het adres of telefoonnummer van het Wmo-loket bij u in de

beoordelen welke voorziening in uw geval nodig is.

buurt.

Dat onderzoek wordt uitgevoerd door een eigen deskundige van de gemeente of bijvoorbeeld via het

Ik ben het niet eens met de gemeente, wat nu?

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Wordt een aanvraag afgewezen en denkt u dat de

Waar kan ik een Wmo-voorziening aanvragen?

gemeente een fout maakt? Neem dan eerst contact met de

Bij uw gemeente kunt u de Wmo aanvragen. Veel

gemeente op om te achterhalen hoe ze tot de

gemeenten hebben een speciaal Wmo-loket voor vragen

indicatiestelling gekomen is. Daarna kunt u bezwaar

en advies. Meestal zult u een aanvraagformulier in

indienen bij uw gemeente. Dat is een brief aan het college

moeten vullen. Behalve uw naam en adres moet u soms

van burgemeesters en wethouders van uw gemeente.

de hoogte van uw inkomen invullen. Dit is nodig om uw

Daarin staat waar u het niet mee eens bent, waarom u het

eigen bijdrage te kunnen berekenen. Daarnaast moet u

er niet mee eens bent en hoe het volgens u moet zijn. Als u

invullen of u ook AWBZ-zorg krijgt. Anders betaalt u

gelijk krijgt neemt de gemeente een nieuwe beslissing.

misschien te veel eigen bijdrage.

Voor hulp bij het schrijven van deze brief kunt u naar een spreekuur van het Bureau Sociale raadslieden of het

Moet ik betalen voor mijn Wmo-voorziening?

Juridisch Loket bij u in de buurt.

Ja, vaak moet u een deel van de kosten betalen: de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw verzamelinkomen: hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Naar uw vermogen (eigen huis, spaargeld) wordt niet gekeken. Gemeenten bepalen zelf de hoogte van de eigen bijdragen; per gemeente kan dit dus verschillend zijn.

de Kareoler oktober 2009

15


Uit het hart

Afdelingsnieuws Drenthe

Contactbijeenkomst 22 oktober In de Generaal Spoor-kazerne in Ermelo. Met lunch en de

Beschermheer voor afdeling Drenthe

beroemde stamppot-maaltijd, en natuurlijk de bingo en loterij.

Onlangs heeft de nieuw benoemde Commissaris van de

De zaal is open om 10.30 uur, aanvang 11.00 uur en einde om

Koningin in de provincie Drenthe, de heer Jacques

ca. 17.00 uur. Aanmelden kan nog bij het secretariaat:

Tichelaar, schriftelijk laten weten dat hij bereid is, het

0578 69 69 92, 06 200 962 87 of 0481 48 14 20.

beschermheerschap van onze afdeling op zich te nemen. Wij zullen hem voor een van de komende bijeenkomsten

St. Nicolaasviering en kerstviering

uitnodigen om hem aan de leden voor te stellen en officieel

De St. Nicolaasviering van onze afdeling is op zaterdag

te instaleren. Na het overlijden van de heer Relus ter Beek,

28 november in Restaurant Kumpulan, Bronbeek, en de

de voormalige Commissaris van de Koningin in onze

Kerstviering op zaterdag 19 december in Party-Centrum Edda

provincie, heeft deze afdeling ruim een half jaar moeten

Huzid in Voorthuizen. Voor deze evenementen krijgen de leden

wachten op de nieuwe Commissaris van de Koningin.

nog een uitnodiging thuisgestuurd. Wilt u zich alvast

Overijssel

aanmelden dan kan dat bij het secretariaat.

Noord-Holland

Johan Weustink 60 jaar lid Op 8 september, tijdens onze contactdag in Markelo, kreeg

Contactmiddag 7 november

onder andere onze oud-voorzitter Johan Weustink een

In restaurant/partyboerderij de Nadorst aan de Westerblokker

vaantje vanwege zestigjarig lidmaatschap.

171 in Blokker. Aanvang 13.00 uur met koffie en gebak.

We wensen hem samen met zâ&#x20AC;&#x2122;n vrouw alle goeds toe!

Vervolgens gaan we gezellig kienen en klaverjassen.

De opkomst van de dag was goed met veel nieuwe

We besluiten om 17.00 uur met een driegangen diner, zodat u

gezichten.

om 19.00 uur huiswaarts kunt gaan. Aanmelding uitsluitend

Gelderland

door â&#x201A;Ź 18,- over te maken op rekeningnummer 3785.34.270 t.n.v. Penm. BNMO De Kwakel. De betaling dient op 23 oktober binnen te zijn. Meer informatie in de Kareoler van september.

Jongerenbeleid afdeling De jongeren (vanaf 1950) van de afdeling Gelderland

E-mailadres doorgeven!

krijgen deze maand een schriftelijke uiteenzetting van ons

Wanneer u een e-mailadres hebt (of dit binnenkort krijgt), dan

Jongerenbeleid. Hierin wordt onder meer melding gemaakt

dit graag doorgeven aan de secretaris van het

van de speciaal op jongeren gerichte bijeenkomsten die

afdelingsbestuur, de heer Loek Valkering. Zijn e-mailadres is

gepland zijn voor 2010.

loekvalkering@hotmail.com. Via de e-mail kunnen wij u een stuk sneller berichten over afdelingszaken. Bij voorbaat

Startsein contactpersonenwerk De organisatie van onze contactpersonen heeft eindelijk vorm gekregen: op 24 september was er een bijeenkomst

hartelijk dank!

Zuid-Holland-Zuid

in het Provinciaal Militair Tehuis Schaarsbergen met de

16

contactpersonen, het afdelingsbestuur en enkele

Eindejaarsdiner 12 december

maatschappelijk werkers, waarbij het startsein voor het

In Restaurant Keizershof, Martin Luther Kingweg 7 in Rotterdam

contactpersonenwerk in de afdeling Gelderland gegeven

Ommoord. Zaal open om 13.00 uur en aanvang programma om

werd.

14.00 uur. Tegen 20.00 uur is het programma afgelopen.

de Kareoler oktober 2009


De kosten zijn € 22,- voor leden en/of introducé, € 33,- voor

Bevrijdingsconcerten

een donateur en € 44,- voor een introducé van een donateur.

31 oktober in de Geerteskerk in Kloetinge.

U kunt zich tot 1 december opgeven door het bedrag over te

6 november in de St. Jacobskerk in Vlissingen.

maken op giro 413 22 88 t.n.v. BNMO ZHZ, Achterstraat 51,

14 oktober in de St. Baafs in Aardenburg.

Asperen 4147 AB.Mocht u niet goed ter been zijn of een

21 november in de Adriaanskerk in Dreischor.

speciaal dieet volgen, verzoeken wij u dit op de

27 november in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg.

overschrijving aan te geven.

Voor 65-plussers en kaarten in de voorverkoop kosten € 15,-. Reserveren kan via www.cantare.nl en bij de adressen te

Contactmiddagen

lezen in de regionale pers, waarin ook uitgebreide informatie

Op 29 oktober en 26 november van 14.00 uur tot 16.00 uur in

over de concerten komt.

het AMT van de Van Ghentkazerne, Toepad 120 te Rotterdam.

Zeeland

Limburg-Noord en -Midden Programma 2009

Contact/werkvergadering 19 november

15 oktober: alleenstaandendag Well.

In De Vroone in Kapelle. We hebben een speciaal programma.

28 oktober: alleenstaandendag Roermond.

De leden krijgen nog een persoonlijke uitnodiging. Noteert u

19 november: spellendag.

a.u.b. deze datum alvast in uw agenda. Het bestuur rekent

12 december: kerst-in.

op uw inschrijving en aanwezigheid.

Data onder voorbehoud.

Vervolg op pagina 18

Secretariaten van de afdelingen Groningen T. Pelgrim,

Kuinderstraat 22e, 1079 DL Amsterdam

Veemstede 95, 9665 EC Oude Pekela

0597 422327

tr.pelgrim@hetnet.nl

b.h.vdreijden@kpnplanet.nl Zuid-Holland-Noord J. Postel,

Friesland K.A. de Brie, Helmhout 27, 8502 AE Joure

020 6427642

Mijnbouwstraat 68, 2628 RX Delft 0513 416796

015 2570081

johanstella@orange.nl

kbrie@xs4all.nl

’s-Gravenhage e.o. mw. W.M. Olivier-Schoonaard,

Drenthe H.F. Berghout,

Strausslaan 22, 2551 NH ’s-Gravenhage

Merwedestraat 44, 9406 RM Assen

0592 341292

h.f.berghout@kpnplanet.nl

Zuid-Holland-Zuid mw. M.G. Verheij, Hartekruid 9, 3068 RS Rotterdam

Overijssel mw. A.A.J. de Wals-Ros,

verhey1@chello.nl

De Goorn 9, 7491 HB Delden

Zeeland J.A.P. van Osta,

074 3762763

Alwine.de.wals.is@home.nl

Goese Meerlaan 20, 4465 AL Goes

Gelderland R. Roos,

javosta@zeelandnet.nl

Langeslag 37, 8181 GN Heerde

0578 696992

roosneth@hotmail.com Kamelenspoor 14, 3605 EA Maarssen

010 4201010 m.

0113 227998

Noord-Brabant mw. T. Otten-Hilberink, Klaverstraat 74, 5025 MD Tilburg

Utrecht/’t Gooi W. Veenman,

013 5360320

epoque@online.nl 0346 562822

Limburg-Noord en -Midden Mw. B.H.M. Deneer-Maassen,

waveenman@xtrememedia.nl

Hofstraat 45, 6019 CC Wessem

Noord-Holland L.M. Valkering,

berthy.deneer@hetnet.nl

Prins Bernhardlaan 13c, 1934 EP Egmond a/d Hoef

Limburg-Zuid mw. A.M.C. van den Berg,

072 5061334

Oude Landgraaf 52, 6373 BA Landgraaf

loekvalkering@hotmail.com

Amsterdam e.o. B. van der Reijden,

070 3231965

06 25334709

0475 562436

045 5323006,

dircks-vdberg@alice.nl

de Kareoler oktober 2009

17


Vervolg van pagina 17

de activiteiten van het laatste jaar getoond. Na de lunch gaan we bowlen, sjoelen en kaarten. We sluiten de middag om

Film- en spellendag op 19 november

16.00 uur af met koffie en vlaai. Hebt u nog geen uitnodiging

In Partycentrum De Schatberg. Na de ontvangst met koffie en

en aanmeldingsformulier ontvangen? Dan kunt u dit

cake worden de films gedraaid die gemaakt zijn in Doorn

telefonisch of per mail bij het secretariaat aanvragen.

tijdens de nazorgweek met de afdeling en van de meerdaagse reis naar Friesland. Verder worden er foto's van

Een gelukkige wending

door Jos Morren

Na een lange periode van veel ellende, konden Ton en Liet van Pol hun geluk niet op. Tijdens een bezoek aan de Basis, werd hun huis in Koningsbosch ‘stiekem’ onder handen genomen door kameraden van Ton van Post 7-8 uit Libanon. De twee echtelieden werden onlangs op een zondag op de Basis opgehaald om zomaar een eindje te rijden. Uiteindelijk stonden ze voor hun eigen huis in Koningsbosch in MiddenLimburg; ‘De Boesj’ zoals ze daar zelf zeggen. Ze hadden even geen sleutel bij zich, maar wat opviel was dat de gordijnen voor de ramen er anders uitzagen. Een buurvrouw verschafte toegang en toen kwam de grote verrassing. Kameraden van Post 7-8, aanhang en anderen wachten hen op in de achtertuin, om te zien hoe ze zouden reageren op al het werk in de dagen daarvoor. Het huis was van onder tot boven volledig opgeknapt en Ton en Liet wisten niet wat hen

Liet en Ton dolgelukkig vanwege de onverwachte steun.

overkwam.

Foto: Jos Morren.

Een opknapbeurt was hard nodig geweest, maar daar waren

er somber uit. Totdat het reünieverband van Post 7-8 weer licht

de twee lange tijd niet aan toegekomen. Ton heeft sinds

bracht.

Libanon altijd hard moeten knokken om geestelijk het hoofd

18

boven water te houden. Heeft veel gedronken, problemen

Ton en Liet zijn na de grote verrassing weer terug gegaan naar

gehad op het werk, problemen gehad thuis en van lieverlee

de Basis. Om bij te komen, want dit is het laatste waar ze

ook veel schulden gemaakt. Liet heeft in die tijd al

rekening mee hadden gehouden. Het is nu tijd voor een

meermalen het idee gehad dit alles de rug toe te keren, maar

gelukkige wending en Ton gaat werken aan eigen herstel, met

bleef in het gezin vanwege hun dochter die het ook zwaar te

hulp van de BNMO, de Basis en natuurlijk de kameraden van

verduren kreeg. Ton kreeg daarbij ook ingrijpende

Post 7-8. Om daarmee het sprookje passend te eindigen met:

lichamelijke klachten en al met al zag het leven daar in huis

en ze leefden nog lang en gelukkig!

de Kareoler oktober 2009


In dankbare herinnering Assen-Volleberg, H. mw. (72), Oostrum

Creemers, M. (80), Landgraaf

Lith, G. (88), Doorn

Bakker-Dekkers, C.Th. mw. (97), Breda

Dols, H. (81), Sittard

Muuren, W.F. (84), Maassluis

Bak-Schrijver, E.J. den mw. (90),

Drielsma-Philippo, Y.G. (90), Dieren

Oosten-Koeman, P. van (99),

Heemskerk

Engelen, J. (82), Aarle-Rixtel

Oost-Souburg

Boodt, C. (82), Enschede

Hesen-van de Kerkhof, R. mw. (78),

Tuinder, D. (72), Deventer

Brugge, G.W. (91), Berkel-Enschot

Helmond

Campschroer-Polman, W.W. (74),

Hogenhuis, W. (64), Stiens

Zutphen

Kouwer, J.W. (83), Middelburg

Welkom bij de BNMO Blok, A. (71), Putten

Hendriks, W.M.E. (48), Doetinchem

Zwijnenberg-Gamelkoorn, J. mw. (33),

Bochove, J.M. (70), Norg

Keun, M.G. (41), Markelo

Velp

Buter, B.J. (68), Putten

Nooren, M.J.S. (32), Marknesse

Clarijs, G.P. (84), Rotterdam

Sinkgraven, H.H. (35), Dieverbrug

Damsma, J. (80), Leeuwarden

Sterken, H.A. (41), Smilde

Egteren-de Vroom, J. van mw. (51),

Wijbenga-Stelstra, C. mw. (75),

Ermelo

Leeuwarden

Blijf uw MIP-ervaringen aan de BNMO sturen! De BNMO wil mistanden die een gevolg zijn van het nieuwe

ontvangen, waarin melding wordt gemaakt van:

PTSS-protocol aan de kaak stellen. Algemeen voorzitter

• dit nieuwe protocol.

Henk Moorlag schreef er al over in zijn column in ‘Op de

• en/of een medische eindtoestand of het ontbreken

Lever’ in de Kareoler van juni. Dit protocol kan bijvoorbeeld leiden tot een drastische verlaging van het militair invaliditeitspensioen.

daarvan, • en/of waarin u geconfronteerd wordt met een drastische verlaging van uw pensioen,

Intussen hebben al veel leden op de column gereageerd

stuurt u deze beschikking dan binnen de bezwaartermijn

door hun beschikking van het Algemeen Burgerlijk

in kopie naar de BNMO, mevrouw Mr. M. Smid,

Pensioenfonds (ABP), waarin op grond van het protocol

Postbus 125, 3940 AC Doorn.

een besluit is genomen, naar de BNMO te zenden. Onze

Ook leden die ondanks een verlaging van hun

dank daarvoor. Dit neemt niet weg dat de oproep hierbij

invaliditeitspensioen hun uitkering van het ABP niet zien

nog eens wordt herhaald om zo nog meer zicht te krijgen

dalen omdat dit wordt aangevuld met een

op de consequenties van dit protocol.

arbeidsongeschiktheidspensioen of suppletie, roepen wij op te reageren.

Wanneer u dus een beschikking over uw invaliditeitspensioen vanwege uw psychische klachten heeft

de Kareoler oktober 2009

19


Redactie- en administratieadres Postbus 125 3940 AC Doorn Telefoon 0343 47 41 10 Telefax 0343 47 41 14 E-mailadres kareoler@bnmo.nl www.bnmo.nl

De BNMO is een toonaangevende, onafhankelijke belangenbehartiger voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun directe verwanten. De BNMO biedt deze groep mensen al sinds 1945 zorg en solidariteit. Onze ambitie is gericht op het verwerven van (h)erkenning en respect en de bevordering van een intensief lotgenotencontact. Daarnaast levert de BNMO een deskundige zorg- en dienstverlening, zowel materieel als immaterieel, ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn. Om dat alles te bereiken, werkt de BNMO samen met verschillende marktpartijen. Advertentie

20

de Kareoler oktober 2009

Kareole, oktober 2009  

Gezellig sleutelen in Alphen BNMO-magazine, jaargang 69, oktober 2009 1 de Kareoler oktober 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you