Page 1

de Kareoler BNMO-magazine, jaargang 69, november 2009

Veteranen en Justitie Op stap voor de leden de Kareoler november 2009

1


Blikveld

Jaargang 69, 2009, nr. 9 De Kareoler is een uitgave van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

Beschermvrouwe H.M. Koningin Beatrix

De BNMO is afhankelijk van u! Tot mijn grote verbazing hoor ik nog steeds geluiden dat de BNMO afhankelijk zou zijn van het ministerie van Defensie. Dat is raar, want de BNMO is nu juist een onafhankelijke belangenbehartiger. Het kan zijn dat sommige mensen de huidige professionele nazorg van Stichting de Basis nog steeds onder de noemer van de BNMO plaatsen. Die nazorg wordt geleverd binnen het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), achter

Hoofdbestuur BNMO

de poort van het Centraal Aanmeldingspunt van het Veteraneninstituut

algemeen voorzitter

(CAP). Daarbij speelt Defensie inderdaad een vooraanstaande rol, al is

Henk Moorlag

ook de Basis nog steeds een onafhankelijke instelling.

vice-voorzitter Sjef Verhagen algemeen penningmeester

Maar de BNMO maakt geen deel uit van het LZV en heeft ook geen samenwerkingsovereenkomst met het Veteraneninstituut. De BNMO is

Lei Hermans

sinds 2007 weer datgene wat het bij aanvang in 1945 ook was: een

algemeen secretaris

vereniging van oud-militairen zelf. Leden die elkaar nodig hebben om

Jan Burger

samen een vuist te kunnen maken. Wij zijn niet afhankelijk van Defensie,

tweede penningmeester

integendeel. Onze juristen nemen het voor onze leden juist op tegen

Marinus Bouwmeester tweede secretaris Christel Roos

Defensie. Die gezamenlijke vuist is echter niet altijd even zichtbaar. De BNMO heeft een traditie in diplomatiek overleg. We staan nu eenmaal

lid

niet graag op de barricaden.

John Kuipers

Overigens hebben we voor die belangenbehartiging ook steeds voeding nodig. Dat er een flink licht kan schijnen tussen datgene wat je ontvangt

Redactie de Kareoler

en zou moeten krijgen, is mij duidelijk. Ik hoor nog teveel schrijnende

Jos Morren, hoofdredacteur

verhalen van veteranen, zeker ook jongere, die grote moeite hebben om

Henk Moorlag Willem Knook Armand Lucas Henk Raukema

een normaal leven te leiden. Gezinnen met kinderen die zelf ook problemen ontwikkelen. Overigens is de praktische kant van de BNMO dat deze leden gewoon welkom zijn in Doorn, exclusief als BNMO-lid. Dat doet geen enkele andere veteranenorganisatie de BNMO na. Maar het

Redactie-adres op de achterzijde Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer V. 477894

hoofdbestuur zou graag zien dat deze leden (nog) duidelijker aangeven wat ze van de BNMO verwachten. Het is dan gemakkelijk wanneer u de afdelingsbijeenkomsten bezoekt en daar met uw afdelingsbestuurders spreekt. Zij zijn er speciaal voor u en staan u graag te woord. Het is ook gewoon heel gezellig binnen een afdeling, en als u speciale wensen hebt voor activiteiten, dan kunt u dat

Verschijnt ook op geluidsband

ook aangeven. De BNMO is niet afhankelijk van Defensie, de BNMO is afhankelijk van u. We moeten het samen doen! Henk Moorlag, algemeen voorzitter

2

de 2009 de Kareoler Kareoler november november 2009


Vingerwijzing

In dit nummer

2 Blikveld 5 Hoofdzaken

Nieuwe bestuursleden in Doorn

6 De Romp

Sprookje van Defensie op de Efteling

Ideeën en suggesties In deze Kareoler weer diverse onderwerpen. Een rechtszaak over vermeende misdragingen van een veteraan, maar ook het succes van de regionale dagen voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers. Oud-voorzitter van het voormalige BNMO-Centrum (nu Stichting de Basis) Anton Kok heeft daarbij een In Memoriam geschreven voor zijn oude vriend en plaatsgenoot Jan Lith, en Willem Knook belicht toeslagen en indexering van pensioenen. Een rijk gevulde Kareoler dus, maar wellicht

8 De Romp

mist u toch nog wat. We kunnen het natuurlijk

niet steeds alle leden naar de zin maken, maar

Veteranen en Justitie

we staan wel steeds open voor ideeën en

10 Ledematen

suggesties.

In dat kader zijn ook brieven over

Op stap voor de leden

belangenbehartiging welkom. Welke

12 Op de Lever

problemen ervaart u en waar moet de BNMO

voor opkomen? Maak van uw hart geen

In Memoriam Jan Lith 1920-2009

moordkuil en schrijf het ons. Wellicht kom uw

13 Hand- en Spandiensten

verhaal terecht op de vaste columnpagina.

Van harte aanbevolen!

Basisdiensten 2010

14 Ruggespraak

De redactie

Financiële zaken

16 Uit het hart

Afdelingsnieuws

18 (On)zekerheid over zorg voor veteranen Foto omslag: BNMO-lid Martin Baks tijdens

19 In dankbare herinnering, Welkom bij de BNMO.

een cursus voor contactpersonen op de Basis in Doorn. Meer hierover op pagina 10. Foto: Jos Morren. de Kareoler november 2009

3


Hoofdzaken

SPO heft zich op De Stichting Partners van Oorlogsgetroffenen (SPO) stopt in 2010. Reden is de uitdunning en vergrijzing van het ledenbestand waardoor het aantal gespreksgroepen is gehalveerd en het steeds moeilijker wordt om nieuwe

Kopstoot

Meer dan zestig jaar na dato verschijnt er op

de televisie weer een nieuwe documentairereeks over de Tweede Wereldoorlog. Op zondag 25 oktober was de eerste van negen afleveringen te zien. Vol

bestuursleden te vinden. De SPO werd veertien jaar

verwachting zat ik voor de buis, want dit moest iets

geleden opgericht om partners van slachtoffers van

bijzonders zijn. Zo langzamerhand is die oorlog toch

krijgsgevangenkampen en andere door de oorlog

al zeer minutieus verslagen. Ik verwachtte nieuwe

getroffenen een klankbord te bieden. Dat gebeurt

invalshoeken aan de hand van nieuwe bronnen en

voornamelijk door lotgenotencontact in de vorm van

nieuw beeldmateriaal, ook al omdat Rob Trip vooraf

gespreksgroepen voor partners van oorlogsgetroffenen op

doorlopend beloften deed in die richting. Maar

verschillende locaties is het land. Op zaterdag 10 april

helaas! Hoewel kundig en fraai gedocumenteerd, de

2010 zal de SPO haar jaarlijkse landelijke ontmoetingsdag

misdadigheid bleef de gewone misdadigheid, al

houden en tevens haar vijftienjarig bestaan vieren.

werd die tot mijn verbazing bij de verwoesting van

Vanwege de opheffing van de SPO in 2010 zal het haar

Rotterdam toch enigszins genuanceerd. Rob Trip

laatste landelijke dag zijn. Het thema van deze dag zal te

maakte heel duidelijk dat dit geen terreurdaad was.

maken hebben met loslaten en afscheid nemen. De locatie

Niet volgens het oorlogsrecht althans, omdat de

is stichting de Basis in Doorn.

Nederlanders de stad in eerste instantie verdedigd hadden. Dat er in Rotterdam meer dan 24.000

Defensie draait over ‘Wageningen’

huizen in de as werden gelegd en zo’n 800 mensen de dood vonden, maakt dan blijkbaar niet zoveel uit. Overigens is er ook nog een ander verhaal waarin de

Defensie blijft de jaarlijkse herdenking op 5 mei in

Duitsers dreigden ook andere grote steden in de as

Wageningen misschien toch steunen. Staatssecretaris De

te leggen, als door Nederland niet onmiddellijk

Vries van Defensie gaat zijn besluit hierover

gecapituleerd zou worden. Dan valt Rotterdam

heroverwegen. De Vries schrijft in antwoord op vragen van

opeens binnen een groter, vooropgezet plan, en is er

de Tweede Kamer dat hij na de herdenking volgend jaar

wel degelijk sprake van terreur. Graag nu geen

gaat bekijken of de ondersteuning doorgaat en zo ja, in

brieven van geschiedkundigen naar dit blad, omdat

welke vorm. Defensie ondersteunde het defilé van de

het me om eerlijk te zijn niet interesseert. Want als

veteranen altijd met geld, materieel en manschappen.

je op een mooie voorjaarsmorgen onuitgenodigd en

Eerder dit jaar kondigde De Vries aan na 2010 te willen

behoorlijk agressief met een leger binnen komt

stoppen met de steun. Dat stuitte op groot verzet van

vallen om het land over te nemen, dan ben je wat mij

onder meer de veteranen, herdenkingscomités, en de

betreft überhaupt al misdadig bezig. Terreur of geen

Kamerfracties van de VVD en PVV.

terreur. Er volgen nog acht afleveringen van ‘De Oorlog’, waaronder op 13 december ook over de naoorlogse acties in het voormalige NederlandsIndië. Ik ben benieuwd welke onthullingen dan

zullen volgen, al kunnen de veteranen uit die regionen gerust zijn: bonter dan het al was, kan Rob Trip het beslist niet maken.

4

de Kareoler november 2009


Hoofdzaken

Nieuwe bestuursleden in Doorn door Jos Morren

Er is voor alles een eerste keer. Onlangs aangetreden bestuursleden uit de afdelingen kregen op 23 oktober op de Basis in Doorn voorlichting over wat de BNMO is en doet. Natuurlijk kenden de bestuursleden de BNMO al wel, maar

gekozen door de leden. De bondsraad is door een

menigeen hoorde voor het eerst over de rijke geschiedenis

statutenwijziging op de allerlaatste algemene vergadering

van de bond. Dat die in 1945 is opgericht door oud-

op 17 oktober nu het hoogste besluitvormingsorgaan. Door

militairen uit onder meer Huize Kareol, het

minimaal vier bijeenkomsten van de bondsraad per jaar, is

revalidatiecentrum in Aerdenhout. Daar werd in 1940 ook

die besluitvorming nu sneller en efficiĂŤnter geworden.

de Kareoler geboren, wat ook die niet alledaagse naam verklaart. In 1958 werd het BNMO-complex in Doorn

Nieuwe bestuursleden

geopend en in 1984 opent koningin Beatrix daar het

Bestuursleden kregen ook informatie over de juridische en

BNMO-Centrum. Sinds 2007 overigens allemaal stichting

communicatiediensten die door de Basis worden verzorgd,

de Basis.

en natuurlijk over de ondersteuningsprogramma’s van de Basis. Nieuwe bestuursleden zijn overigens altijd welkom.

Statutenwijziging

Het is een dankbare functie voor een dankbare vereniging

Hoofdbestuurslid Jef Verhagen maakte duidelijk hoe de

en vele handen maken licht werk. Informeer er eens naar bij

organisatie- en besluitvormingsstructuur in elkaar steekt.

uw afdelingssecretariaat.

Die is vooral heel democratisch, want de besturen worden

Jurist Miranda Smid biedt voorlichting over de juridische mogelijkheden van de BNMO. Foto: Jos Morren.

de Kareoler november- 2009

5


De Romp

Succesvolle start regionale dagen voor militaire slachtoffers

Sprookje van Defensie op de Efteling

door Jos Morren (tekst en foto’s)

Voor het eerst dit jaar organiseerde het ministerie van Defensie regionale dagen voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers, en dat sloeg aan. Door de grote belangstelling is het aantal dagen uitgebreid van negen naar vijftien, en de eerste vijf dagen waren begin november op de Efteling.

6

Al en aantal jaren trakteert het ministerie van Defensie

Dat sloeg aan, want Defensie had bij lange na niet genoeg

militaire oorlogs- en dienstslachtoffers op een speciale

aan de geplande negen dagen, en deed er op het laatste

dag uit. Tot vorig jaar centraal in het land, maar dit jaar

moment nog zes bij. De militaire slachtoffers moesten wel

konden zij kiezen uit meerdere dagen in de eigen regio.

ingeschreven staan bij het Algemeen Burgerlijk

de Kareoler november 2009


Pensioenfonds (ABP) voor een uitnodiging. Dat hebben er bij elkaar zo’n vijftien honderd gedaan.

Intiemer en gezelliger Begin november waren de eerste vijf dagen voor militaire slachtoffers uit het zuiden van het land. Die dagen waren een groot succes, want de deelnemers voelden zich in hun eigen regio beter op hun plaats. Ook het kleinere aantal deelnemers per dag maakte uit, want zo was het een stuk intiemer en gezelliger dan tijdens de massale happening in Den Haag vorig jaar. Natuurlijk konden de bezoekers ’s morgens het sprookjesbos van de Efteling in en ’s middags waren er zeer diverse workshops van Stichting de Basis die de dagen ook had georganiseerd. de Kareoler november 2009

7


De Romp

Wilfried Hoen weer op vrije voeten gesteld

Veteranen en Justitie

door Jos Morren

De tweede inhoudelijke rechtszaak tegen veteraan en BNMO-lid Wilfried Hoen op 7 oktober heeft geleid tot vrijlating. De rechtbank veroordeelde hem tot vier maanden gevangenisstraf die hij intussen al in voorarrest had uitgezeten. Intussen zijn in de Tweede Kamer door de

Beduidend voorkomender

Socialistische Partij vragen gesteld over Nederlandse

Opvallend was het grote aantal veteranen op de publieke

veteranen in gevangenissen. Dit vanwege een

tribune in de rechtszaal. Ze waren uit heel Nederland

uitzending van EenVandaag over een groot aantal

gekomen om Wilfried Hoen bij te staan. De rechtbank keek

Engelse veteranen in gevangenissen. Cijfers daarover

duidelijk op van deze belangstelling en rechter Bert DĂślle

in Nederland zijn niet bekend, zoals EenVandaag

was beduidend voorkomender naar Wilfried Hoen dan

moest concluderen.

tijdens de eerste inhoudelijke zitting op 29 september. Verdediger van Hoen, de Bossche advocaat Arthur van der

Wilfried Hoen werd in mei gearresteerd op verdenking van terroristische dreigementen in een telefoongesprek met Palsgroep-advocaat Chris de Vos. Het waren zware dreigementen in de richting van het ministerie van Defensie, omdat er maar geen schot kwam in zijn nazorgclaim via de Palsgroep. Hoen betuigde tegenover de rechtbank spijt over zijn uitlatingen, al kon hij het gesprek niet meer

Gezien zijn beperkte strafblad, vonden de rechters de eis van de officier van justitie buitenproportioneel.

reconstrueren. Hij heeft last van PTSS en een

8

drankprobleem, en vlak voor het telefoongesprek

Biezen, eiste overigens onmiddellijke vrijlating omdat zijn

hoorde hij over de zelfmoord van een vriend van hem,

collega Chris de Vos tijdens de rechtszaak bleef weigeren

ook een veteraan. De officier van justitie nam de

te getuigen over het gewraakte telefoongesprek. De Vos is

dreigementen hoog op en eiste vijftien maanden cel

naast Hoen de enige die uit de eerste hand iets kon zeggen

en terbeschikkingstelling met dwangverpleging. De

over het telefoongesprek, en Van der Biezen meende dat de

rechters oordeelden echter dat, hoewel het uiten van

verdediging daarom gewoon antwoorden moet krijgen op

de dreigementen als een ernstig delict opgevat moet

vragen. De Vos claimde echter verschoningsrecht, waarin

worden, er hier enige nuancering op z’n plaats is.

hij gelijk kreeg van de rechtbank, omdat Hoen al had

Hoen handelde emotioneel vanuit zware frustratie en

toegegeven en spijt had betuigd. De Palsgroep-advocaat

niet met een vooropgezet doel. Gezien ook zijn

was hooguit tien minuten in de rechtszaal aanwezig

beperkte strafblad, vonden de rechters de eis van de

geweest en vertrok met verbaasde en verontwaardigde

officier van justitie buitenproportioneel.

blikken vanuit de publieke tribune.

de Kareoler november 2009


Veteranen die op 7 oktober naar Leeuwarden waren gekomen, praten na over de gebeurtenissen in de rechtszaal. Foto: Jos Morren.

Geen onderzoek in Nederland

Justitie niet zorgvuldig genoeg

Veteranen met psychische problemen in gevangenissen

De BNMO ziet veroordeelde veteranen met PTSS ook als

kreeg als onderwerp onlangs ook extra aandacht in het

een probleem en zou ook graag een onderzoek zien. De

televisieprogramma EenVandaag. Op 15 oktober werden

BNMO meent niet dat het in Nederland om grote aantallen

cijfers van een Engels onderzoek aangehaald, waaruit

gaat, maar enkel een onderzoek kan daar meer helderheid

bleek dat ĂŠĂŠn op de tien Engelse veteranen voorwaardelijk

over verschaffen. Volgens algemeen voorzitter Henk

en onvoorwaardelijk veroordeeld is. Bij elkaar zo’n twintig

Moorlag lijkt het er ook op dat het ministerie van Justitie

duizend personen. Deze cijfers komen van het NAPO, de

niet zorgvuldig genoeg omgaat met veteranen in

vakbond van reclasserings- en gevangenispersoneel in

Nederlandse gevangenissen. Zo melden zich bij het

Engeland. Volgens het NAPO hebben de veroordelingen

Centraal Aanmeldingspunt van het Veteraneninstituut wel

veelal psychische problematiek als achtergrond. Cijfers

degelijk in hechtenis genomen veteranen, maar dat is

over het aantal veroordeelde veteranen in Nederland zijn

veelal op eigen initiatief. Van psychologische diensten in

niet beschikbaar. Staatssecretaris van Defensie Jack de

gevangenissen of van reclasseringsambtenaars komen

Vries liet EenVandaag per mail weten dat er geen signalen

nauwelijks verwijzingen of berichten binnen, terwijl juist

zijn dat het om grote aantallen gaat en er dus geen

reclasseringsambtenaars aandacht zouden moeten hebben

aanleiding is om tot onderzoek over te gaan. Dit tot

voor de specifieke achtergrond van in hechtenis genomen

ongenoegen van Jan Kleian, voorzitter van de militaire

veteranen. De vergelijking met Engeland is daarbij ook niet

vakbond ACOM, die daar wel aanleiding toe ziet. De laatste

helemaal juist, omdat veteranen daar voor voorzieningen

geeft overigens toe dat zijn vakbond slechts honderdzestig

grotendeels moeten terugvallen op het particuliere

veteranen met PTSS telt, waarvan twintig procent

instanties. Hoewel die voorzieningen hier momenteel onder

veroordeeld is.

druk staan, zijn ze in Nederland wel beter geregeld. de Kareoler november 2009

9


Ledematen

Contactpersonenwerk bij de BNMO

Op stap voor de leden door Jos Morren

Martin Baks is een sociaal mens. Vier jaar lid van de BNMO en al die tijd al contactpersoon. Hij vindt het dankbaar werk, al zijn er genoeg leden niet echt geïnteresseerd. Onlangs bezocht hij een speciale cursusdag voor contactpersonen op de Basis. Martin Baks (1959) is groot en geruststellend. Hij gelooft

geleerd weer wat structuur te bieden aan mijn leven”, zegt

in het werk als contactpersoon. Vier jaar geleden werd

Martin Baks, “maar er was ook veel spanning op Centrum

hij lid van de afdeling Amsterdam e.o. en kwam ook

’45 vanwege gelijktijdige behandeling van vluchtelingen uit

direct naar de bijeenkomsten toe. Dat viel op en daarom

militaire inzetgebieden”. Het gaat nu wel beter met hem, is

werd hij gevraagd als contactpersoon. Geen punt voor

na 26 jaar nog steeds getrouwd en heeft genoeg afleiding

Martin, al had hij ook nog een hele kluif aan zich zelf. Want Martin Baks werd niet zomaar lid van de BNMO. In 1980 zat hij in Libanon en dat heeft geleid tot flinke klachten. Martin: “Ik heb heel lang last gehad van PTSS-klachten, zonder een verband te leggen met Libanon. Veel stress, agressief, ziekelijk ook, met bezoeken aan het ziekenhuis om te onderzoeken wat er aan de hand was”. Uiteindelijk zit hij hele nachten achter

“Ik heb Libanon in eerste instantie gewoon geblokt, uit mijn herinnering gewist.”

de pc te grasduinen op het onderwerp Libanon, en krijgt dan de ingeving dat zijn uitzending wel eens te maken

met hobby’s als vliegeren en modeltreinen. Hij is afgekeurd

zou kunnen hebben met zijn klachten. “Ik heb Libanon in

voor werk en heeft een militair invaliditeitspensioen en een

eerste instantie gewoon geblokt, uit mijn herinnering

Draaginsigne Gewonden. En hij is natuurlijk ook

gewist, maar het drong zich blijkbaar toch weer op”.

contactpersoon voor de BNMO. Dat betekent aandacht voor zo’n 120 BNMO-leden, waardoor hij regelmatig op pad is

Doorlopend in behandeling

voor huisbezoeken. “Ik was altijd vrachtwagenchauffeur en

Dat maakte dat hij naar Doorn belde voor hulp en ook lid

vindt het heerlijk op de weg”, dus dat is voor hem in elk

werd van de BNMO. Die hulp kwam en goed ook. Hij is

geval geen probleem.

sinds die tijd eigenlijk doorlopend in behandeling

10

geweest. Eerst in Centraal Militair Hospitaal in Utrecht en

Iets vanzelfsprekends

naderhand in Centrum ’45 in Utrecht. Hij zat ook in de

Maar het contactpersonenwerk zelf is niet altijd eenvoudig.

cliëntenraad van de laatste instelling. “Ik heb daar

Martin Baks is een sociaal mens en menselijke aandacht zit

de Kareoler november 2009


Martin Baks voor zijn huis in Amsterdam. Foto: Jos Morren.

hem in het bloed, maar: “Vooral jongeren vanaf Bosnië zijn

deelgenomen aan een speciale cursusdag voor

soms verslaafd aan drugs en dan ook best wel agressief.

contactpersonen op de Basis. Het was voor de eerste maal

Daar moet je mee oppassen. Ik ben actief bezig met het

dat hij zo’n cursus meemaakte. Dat leverde een goede

contactpersonenwerk en bel leden op eigen initiatief. Maar

ervaring op. “Het was heel opbouwend. In praktische zin,

lang niet iedereen is geïnteresseerd. Hoeft ook niet hoor,

maar ook waar het gaat om de organisatie van het

want zo nu en dan hebben mensen echt wat aan mijn

contactpersonenwerk. Er was alle ruimte om samen met de

bezoek en dan weet ik dat ik toch van betekenis ben

andere contactpersonen de ondersteuning vanuit de BNMO

geweest. Het is dan ook heel dankbaar werk”. Martin Baks

en de Basis te evalueren, zoals het reglement voor

wekt niet de indruk dat hij het contactpersonenwerk zwaar

contactpersonen dat echt wel een beetje gedateerd begint

of intensief vindt, het is iets vanzelfsprekends voor hem.

te worden. Het was heel fijn dat naar dit soort geluiden van

“Het hoort bij de wereld van de BNMO en daarin voel ik me

ons werd geluisterd. De aandacht voor het

thuis,” zegt hij stellig. Overigens kan het in die wereld ook

contactpersonenwerk vanuit de BNMO en de Basis kan echt

wel eens stuiven, want hij voelde zich in de afdeling

wel wat intensiever opgepakt worden en met de cursusdag

Amsterdam e.o na spanningen niet echt meer thuis en is

is daar weer goede start mee gemaakt”.

overgestapt naar de afdeling Noord-Holland. Daar heeft hij

Wie ook wat voelt voor het contactpersonenwerk, kan het

het nu erg naar zijn zin.

beste even contact opnemen met het afdelingssecretariaat. Adressen treft u elders in dit blad.

Een beetje gedateerd Vanuit Noord-Holland heeft hij op zaterdag 17 oktober ook de Kareoler november 2009

11


Op de Lever

Column van de hand van A.G.C. Kok, oud-voorzitter bestuur voormalige BNMO-Centrum.

In memoriam Jan Lith 1920-2009 Op 5 september 2009 is Jan Lith, bijna 89 jaar oud in

Fondsenwerving was nodig. Voor Jan Lith ging het niet

Doorn overleden. Voor de jongeren onder ons een naam

alleen om het goed laten verlopen van een organisatie,

die ze weinig of niets zegt, voor de ouderen een dierbare

waarin hij gesteund werd door zijn echtgenote als hoofd

herinnering aan de periode dat de BNMO in Doorn startte

van de huishouding, maar vooral om de persoonlijke

met het BNMO-Oord. Jan Lith stond aan het begin van een

betrokkenheid en zorg voor de bewoners van de

grootse gedachte: een zorgcentrum voor

bungalows aan de Stamerweg en de overigen in het

oorlogsslachtoffers. Jan werd geboren in Maarssen op

BNMO-Oord.

11 september 1920. De oorlog in 1940 bepaalde zijn toekomst. Voorbestemd om de fabriek van zijn vader over

Zeer veel tijd besteedde hij aan het welzijn van de

te nemen, nam zijn leven een definitieve wending: hij

bewoners: uitjes regelen, avonden organiseren, zorg en

werd actief in het verzet in Nederland en hij ging werken

aandacht voor de fysieke en psychische beperkingen.

op Huize Zuylenveld in Zuilen, het eerste herstellingsoord

Opkomen voor hen in de strijd met Defensie over

voor Nederlandse oorlogsgewonden. Over wat hij in het

discussies over hoeveel financieel recht op ondersteuning

verzet heeft gedaan, sprak hij weinig. Aan hem werd in

iemand had bij het verlies van een arm of been. In 1983

1982 het Verzetsherdenkingskruis uitgereikt door de

werd Jan Lith bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje

burgemeester van Doorn. In 1946 ontving hij zijn eerste

Nassau. In 1985 ging hij met pensioen. Niet nadat hij aan

Koninklijke onderscheiding.

de wieg had gestaan van het nieuw op te zetten BNMO-

Begin 1946 werd hij als adjudant geplaatst bij het nu nog

Centrum en BNMO-Woonoord thans ‘de Basis’.

bestaande Militair Revalidatie Centrum ‘Aardenburg’ in

Na zijn pensionering - hij kon het niet laten - heeft hij zich

Doorn. Hij was daar verantwoordelijk voor het moreel van

ingezet voor de Doornse gemeenschap als onder andere

de patiënten bevorderende activiteiten zoals gezellige

voorzitter van de VVV Doorn, voorzitter van de Doornse

avonden met jonge artiesten maar ook het bezoeken als

Harmonie, ‘Tafeltje dekje’ en het 4 en 5 Mei Comité in

bedevaart aan Lourdes. Tijdens een van de vele

Doorn. In 1994 kreeg hij voor zijn inzet voor de Doornse

uitstapjes ontmoette hij zijn latere echtgenote ‘Gijsje

gemeenschap de Gemeentelijke Erepenning uitgereikt.

Lahey’ met wie hij trouwde in 1958. Ook zij werd nauw

Een man met idealen die ze waar wist te maken, een echte

betrokken bij het nieuwe BNMO-Oord waarvoor Jan

BNMO’er ging van ons heen. Dank voor alles wat hij voor

gevraagd was als directeur in 1958. Een woonoord voor

de BNMO betekende. De belangstelling bij zijn crematie

oorlogsslachtoffers, leden van de BNMO, dat in dat jaar

op zijn 89’ste verjaardag was indrukwekkend.

door Koningin Juliana geopend werd. Jan Lith heeft zich in die periode zeer ingespannen om bekende persoonlijkheden te betrekken bij het Woonoord. De Audrey Hepburnlaan in Doorn getuigt daarvan.

12

de Kareoler november 2009

Anton Kok


Hand- en spandiensten

Basisdiensten 2010 Al veel BNMO-leden en hun partners zijn te gast geweest op de Basis in Doorn voor de gezellige maar soms ook broodnodige ondersteuningsprogramma’s daar. Ook het komende jaar bent u weer van harte welkom op de Basis. Bij deze Kareoler hebt u de speciale Kareoler-uitgave 'Basisdiensten 2010' ontvangen. In deze extra uitgave staan de programma's van de Basis waar u zich als BNMO-lid en natuurlijk partner voor kan aanmelden. Kijk het door en maak er gebruik van. Wij geven u hier alvast en korte blik op de inhoud.

De Basis als ontdekkingsreis Voor wie toch nog niet in Doorn is geweest en graag anderen wil ontmoeten, zijn er specifieke programma’s in de reeks ontmoeten en ontdekken.

Militair en achtergrond

Basisdiensten 2010 Programma’s en overige diensten voor leden van de BNMO

Natuurlijk is er ook specifieke aandacht voor uw militaire diensttijd. U bent van harte welkom in Doorn om daarover te praten met oud-collega’s.

Overige diensten Naast ondersteuningsprogramma’s biedt de Basis nog tal

Actief, creatief en sportief

van andere diensten, zoals maatschappelijk- en

Om tijdens uw verblijf in Doorn op een ontspannen en

sociaaljuridische dienstverlening, of groepsgesprekken in

sportieve sfeer in contact te komen met lotgenoten zijn

de regio.

er ook volop creatieve en sportieve activiteiten.

Kamer delen met een ander? Zingeving, zorg en balans

Er komen steeds vaker alleenstaanden naar de Basis in

Hoe kijkt u terug op uw diensttijd en vooral: wat betekent

Doorn. De meeste hotelkamers zijn echter ingericht op

deze tijd nu voor u? Zingeving en balans zijn belangrijk

stellen en wanneer alleenstaande gasten dan geen kamer

voor een positieve terugblik.

willen delen, kunnen er minder leden naar Doorn toe komen. Misschien iets om alvast over na te denken.

Welzijn en gezondheid Een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat is de wens van menigeen. In Doorn zijn verschillende programma’s die u hierbij ondersteunen. de Kareoler november 2009

13


Ruggespraak

Voorlichting uitkeringen en voorzieningen door mr. Willem Knook

Financiële zaken Regelmatig krijgen wij vragen over mogelijke toeslagen op uitkeringen en over indexering van pensioenen. Tijd om eens aandacht te besteden aan deze onderwerpen. De langdurigheidstoeslag

De hoogte van de langdurigheidstoeslag verschilt per

De langdurigheidstoeslag is een extra uitkering van de

groep. Voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en voor

gemeente. Bijstandsgerechtigden en (gedeeltelijk)

gehuwden of samenwonenden gelden verschillende

arbeidsongeschikten met een inkomen op of onder

bedragen. De gemeente waar u woont, stelt de hoogte van

bijstandsniveau kunnen onder voorwaarden in

de toeslag zelf vast. De hoogte kan dus ook nog per

aanmerkingen voor de langdurigheidstoeslag. Uw uitkering

gemeente verschillen.

blijft hetzelfde en u hoeft ook geen belasting over de toeslag te betalen. Als u aan de voorwaarden voldoet en

U krijgt de langdurigheidstoeslag voor een periode van

blijft voldoen, kunt u elke twaalf maanden een

twaalf maanden. Voldoet u een jaar na die periode nog aan

langdurigheidstoeslag krijgen. De toeslag moet worden

alle voorwaarden? Dan kan opnieuw een toeslag

aangevraagd bij de sociale dienst van de gemeente waar u

aangevraagd worden. U kunt, als u aan de voorwaarden

woont.

blijft voldoen, dus iedere periode van twaalf maanden een langdurigheidstoeslag ontvangen.

De voorwaarden • U bent (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en/of u hebt een bijstandsuitkering;

Het is ook mogelijk om 'met terugwerkende kracht' een

• U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan 65;

langdurigheidstoeslag aan te vragen. Dat heeft alleen zin

• U bent volgens de gemeente niet in staat met werk een

als u in de vijf jaar waarvoor u de toeslag aanvraagt aan

hoger inkomen te krijgen; • U bezit niet méér vermogen dan u voor de bijstand mag hebben. De gemeente mag nog meer voorwaarden stellen voor deze toeslag. Bijvoorbeeld hoe lang u minimaal al van een laag inkomen moet leven. En of u in die periode extra inkomsten uit werk mag hebben gehad en hoe veel.

De hoogte van de toeslag

14

Langdurigheidstoeslag voor eerdere periode

de Kareoler november 2009

alle voorwaarden hebt voldaan. De voorwaarden van vóór 1 januari 2009 zijn anders dan die nu gelden. Vraag bij uw gemeente waaraan u moet voldoen om een toeslag te krijgen over vorige jaren.


Indexering van het militair (invaliditeits)pensioen

Zoals u gemerkt zult hebben, betekende dat dus dat uw pensioen per 1-1-2009 hetzelfde bleef als in 2008. De pensioenaanspraken van actieven en niet-actieven

Indexering een recht?

groeiden dus niet mee met de gemiddelde

Indexering is de jaarlijkse aanpassing (verhoging) van

loonontwikkeling bij overheid en onderwijs.

uw pensioen met de gemiddelde stijging van de lonen in

Bij een dekkingsgraad lager dan 105% vindt er geen

de sectoren overheid en onderwijs.

indexering plaats. Ligt de dekkingsgraad tussen 105 en

Tot december 1995 hield de overheid de

135% dan vindt gedeeltelijke indexering plaats en bij een

overheidspensioenen in eigen beheer. Als

dekkingsgraad hoger dan 135% dan vindt volledige

pensioengerechtigde hoefde men maar in de wet ABP en

indexering plaats en kan het bestuur van het ABP onder

de uitvoeringsbesluiten te kijken om te weten dat de

voorwaarden besluiten tot na-indexering voor gemiste

pensioenrechten veilig waren. Het was een welvaartsvast

indexering in het verleden.

en waardevast pensioen.

Het ABP betaalt de toekomstige verhogingen van uw

Dit is allemaal heel anders komen te liggen na de Wet

pensioen deels uit beleggingsrendement en deels uit

privatisering burgerlijk pensioenfonds van 1995. In

pensioenpremies. Ook in de toekomst zal een besluit tot

artikel 10 van deze wet is vastgelegd dat niet

een verhoging gebaseerd worden op de financiële positie

geïndexeerd hoeft te worden als de financiële positie van

van het fonds. Dit zal dus voor het komende jaar 2010 nog

het pensioenfonds dit nodig maakt.

moeten worden bezien. Er is door het ABP een herstelplan

Aangezien uw pensioen nu betaald wordt door het

opgesteld, dat er voor moet zorgen dat (volledige)

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), beoordeelt

indexering weer mogelijk wordt.

het bestuur van ABP of uw pensioen de ontwikkeling van

Te hopen valt dan ook dat de financiële positie van het ABP

de lonen in de sectoren overheid en onderwijs kan

verder zal verbeteren, zodat het ABP zal kunnen besluiten

volgen.

tot indexering van uw pensioen. En dat de opgelopen

Indexering wordt alleen verantwoord geacht als het

achterstand door na-indexering ingehaald zal kunnen

bestuur van ABP vindt dat de financiële positie van het

worden. De tijd zal het spoedig leren.

fonds dit toelaat. Het ABP kan dan ook besluiten om uw pensioen volledig, gedeeltelijk of niet te verhogen. Als het ABP besluit om volledig te indexeren, dan kan zij ook nog besluiten om indexeringen, die in het verleden niet of niet volledig zijn toegekend, alsnog toe te kennen: de zogenaamde na-indexering. In 2008 is dit het geval geweest. De financiële positie van ABP op de peildatum 1-11-2008 liet niet toe dat het ABP de pensioenen indexeerde of een eenmalige uitkering verstrekte. De dekkingsgraad, die daarvoor bepalend is, was te laag (103,9%). En dat was voor het ABP onvoldoende om tot gehele of gedeeltelijke indexering over te gaan. de Kareoler november 2009

15


Uit het hart

Afdelingsnieuws Friesland

gedachten voorgedragen en er is een schitterend koor. En natuurlijk het fantastische Kerst-buffet. Al met al een

Eindejaardiner 19 december

bijeenkomst die u niet mag missen! De ledenbijdrage is

In Partycentrum ‘t Haske in Joure. Leden en donateurs

€ 25,- per persoon en u mag twee introducés meenemen

ontvangen nog een uitnodiging. Hebt u een

(óók voor € 25,- per persoon). Aanmelden uiterlijk op

mobiliteitsbeperking? Dan kunt u gebruik maken van

12 december bij het secretariaat, 0578 69 69 92, 06 220

Valys. Voor korte afstanden is er in veel plaatsen de

962 87, 0481 48 14 20. Als u tijdens deze bijeenkomst ook

regiotaxi. Lukt dit allemaal niet, neem dan contact op

een Kerstgedicht o.i.d. wilt voordragen graag vóór

met een van de bestuursleden.

12 december even melden!

Drenthe

Evenementenkalender 2010 De leden van de afdeling Gelderland ontvangen medio

Kerstdiner 12 december

december de Evenementenkalender 2010, zodat de data

In Hotel Van der Valk in Spier. Het kerstdiner is als

van bijeenkomsten alvast in de agenda of op de kalender

vanouds een feest-maaltijd. Aanvang: 16.00 uur.

geschreven kunnen worden!

Om organisatorische redenen vragen wij om uw deelname voor 25 november aan het bestuur kenbaar

Contactpersonen en jongeren

te maken.

Als u met een probleem zit en behoefte hebt aan het bezoek van een contactpersoon graag even melden bij onze

Algemene ledenvergadering 10 april 2010

coördinator Cees van Essen, 0341 4002. Voor vragen over

In Grolloo. Noteer alvast deze datum in uw agenda.

ons Jongerenbeleid kunt u terecht bij Joop van Egteren,

Gelderland

0341 55 79 05. Het bestuur van de afdeling Gelderland wenst alle

St. Nicolaas-bijeenkomst 28 november In Restaurant Kumpulan in Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem. De zaal is open om 10.30 uur, aanvang 11.00 uur

BNMO'ers hele fijne feestdagen!

Noord-Holland

en einde 17.30 uur. U wordt ontvangen met koffie/thee en spekkoek. Er is een lekkere lunch en natuurlijk de

Eindejaar dinerdansant 29 december

onvolprezen Kumpulan-rijsttafel! De enige echte Sint met zijn Pieten is er en de bingo en loterij. De muzikale

In het Golden Tulip Hotel aan de Kennemerstraatweg 425 in

omlijsting wordt verzorgd door ZAHI. De ledenbijdrage is

Heiloo. Aanvang om 16.00 uur, afsluiting om ongeveer

€ 20,- per persoon en u mag twee introducé’s meenemen

21.30 uur. Het restaurant ligt aan de weg Uitgeest-Alkmaar

(ook voor € 20,- per persoon). Aanmelden vóór

en er is een ruime parkeergelegenheid. Opgeven door

21 november bij het secretariaat.

storting van € 25,- per persoon op rekeningnummer 3785.34.270 van de BNMO in De Kwakel. Voor gebruik van

16

Kerstbijeenkomst 19 december

de bus € 5,- extra maken. Bent u slecht ter been of u ziet er

In Party-centrum Edda Huzid aan de Hunnenweg 16 in

tegen op om alleen te gaan, dan kunt u een begeleider

Voorthuizen. Een sfeervolle bijeenkomst die begint met

meenemen. Deze persoon betaalt hetzelfde dat u ook

koffie/thee en Kerst-lekkernijen. Er worden gedichten en

betaalt. Ook jongere leden zijn van harte welkom.

de Kareoler november 2009


Bij voldoende belangstelling rijdt een bus vanuit de Zoete

Nieuwjaarsbijeenkomst 5 januari 2010

Inval (Haarlemmerliede) en Hoorn. Hierover volgt dan

Van 14.00 tot 16.30 uur in wijkcentrum Stervoorde, dr. Van

nadere informatie. Wanneer u met de bus gaat, kunt u in

Mooklaan 1 in Rijswijk.

elk geval een lekker borreltje drinken. Uw betaling dient uiterlijk 18 december 2009 binnen te zijn. Het bestuur

Ledenvergadering 18 maart 2010

wenst u alvast een hele fijne, maar vooral een gezellige

In de Frederikskazerne in ’s-Gravenhage. Nadere informatie

bijeenkomst toe.

volgt per brief in januari 2010

’s-Gravenhage e.o.

Het banknummer van de afdeling is: 62.87.94.797. Hebt u nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact

St. Nicolaasbingo 24 november

opnemen met Anneke of Willem van der Wel, telefoon

Van 14.00 tot 17.00 uur in wijkcentrum Stervoorde, dr. Van

070 394 12 23.

Mooklaan 1 in Rijswijk.

Zuid-Holland-Zuid

Kerstbijeenkomst 18 december In vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn. Nadere

Kerstbijeenkomst 12 december

informatie over deze bijeenkomst wordt aan alle leden van

In Avifauna in Alphen aan den Rijn. Aanvang 15.00 uur,

de afdeling per brief toegezonden.

eindtijd ongeveer 20.00 uur. Alle leden ontvangen nog een uitnodiging thuis. Vervolg op pagina 18

Secretariaten van de afdelingen Groningen T. Pelgrim,

Kuinderstraat 22e, 1079 DL Amsterdam

Veemstede 95, 9665 EC Oude Pekela

0597 422327

tr.pelgrim@hetnet.nl

b.h.vdreijden@kpnplanet.nl Zuid-Holland-Noord J. Postel,

Friesland K.A. de Brie, Helmhout 27, 8502 AE Joure

020 6427642

Mijnbouwstraat 68, 2628 RX Delft 0513 416796

015 2570081

johanstella@orange.nl

kbrie@xs4all.nl

’s-Gravenhage e.o. mw. W.M. Olivier-Schoonaard,

Drenthe H.F. Berghout,

Strausslaan 22, 2551 NH ’s-Gravenhage

Merwedestraat 44, 9406 RM Assen

0592 341292

h.f.berghout@kpnplanet.nl

Zuid-Holland-Zuid mw. M.G. Verheij, Hartekruid 9, 3068 RS Rotterdam

Overijssel mw. A.A.J. de Wals-Ros,

verhey1@chello.nl

De Goorn 9, 7491 HB Delden

Zeeland J.A.P. van Osta,

074 3762763

Alwine.de.wals.is@home.nl

Goese Meerlaan 20, 4465 AL Goes

Gelderland R. Roos,

javosta@zeelandnet.nl

Langeslag 37, 8181 GN Heerde

0578 696992

roosneth@hotmail.com Kamelenspoor 14, 3605 EA Maarssen

010 4201010 m.

0113 227998

Noord-Brabant mw. T. Otten-Hilberink, Klaverstraat 74, 5025 MD Tilburg

Utrecht/’t Gooi W. Veenman,

013 5360320

epoque@online.nl 0346 562822

Limburg-Noord en -Midden Mw. B.H.M. Deneer-Maassen,

waveenman@xtrememedia.nl

Hofstraat 45, 6019 CC Wessem

Noord-Holland L.M. Valkering,

berthy.deneer@hetnet.nl

Prins Bernhardlaan 13c, 1934 EP Egmond a/d Hoef

Limburg-Zuid mw. A.M.C. van den Berg,

072 5061334

Oude Landgraaf 52, 6373 BA Landgraaf

loekvalkering@hotmail.com

Amsterdam e.o. B. van der Reijden,

070 3231965

06 25334709

0475 562436

045 5323006,

dircks-vdberg@alice.nl de Kareoler november 2009

17


Vervolg van pagina 17

Limburg-Noord en -Midden

Kerst-in 12 december In zaal NiĂŤns, Baarlosestraat 2-4 in Maasbree. Met ondermeer de intussen bekende tombola en natuurlijk een heerlijk kerstdiner. Met dieetwensen wordt rekening

Programma 2009

gehouden, maar wel even vermelden graag. Degene die

19 november: spellendag.

aangegeven hebben hier een uitnodiging voor te willen

12 december: Kerst-in.

ontvangen, krijgen die toegestuurd. Hebt u geen uitnodiging ontvangen en wilt u alsnog deelnemen? Dan de

Programma 2010

uitnodiging nog even aanvragen bij het secretariaat.

16 mei: jubileumviering. Data onder voorbehoud

Ministerie van Defensie biedt een opzet voor een Kaderwet

(On)zekerheid over zorg voor veteranen

door Jos Morren

Het ministerie van Defensie wil de zorgplicht voor veteranen verankeren in wetgeving. Staatssecretaris van Defensie Jack de Vries schreef daarover onlangs een brief aan de Tweede Kamer, compleet met een eerste opzet voor een kaderwet. Een meerderheid van de Tweede Kamer had echter al een kant-en-klaar voorstel verwacht.

18

De Vries schrijft dat hij het belangrijk vindt dat de

Fundamentele elementen

zorgplicht voor veteranen en de verantwoordelijkheid

Voorlopig is duidelijk dat een kaderwet voor veteranen de

van Defensie dienaangaande wettelijk vast komen te

fundamentele elementen van het veteranenbeleid moet

liggen. Veteranen kunnen daar niet alleen zekerheid aan

gaan verankeren. Van belang hierbij zijn de

ontlenen, maar er spreekt ook grote maatschappelijke

veteranenstatus, de zorgplicht van het ministerie van

waardering uit. Een meerderheid van de Tweede Kamer

Defensie, erkenning en waardering, registratie van

had in juni dit jaar al aangedrongen op deze wetgeving,

gegevens en klachtenregeling en toezicht. Niet duidelijk is

waarop De Vries toezegde de kamer uiterlijk 1 november

wanneer Defensie een eerste voorstel voor een Kaderwet

te informeren over de invulling daarvan. Dat is ook

veteranen gaat bieden, maar De Vries geeft aan dat er alles

gebeurd, maar vooral de PvdA vindt de gang van zaken

aan gedaan wordt om een parlementaire behandeling op

veel te traag en is van plan nu zelf een voorstel voor een

zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken. De brief van

wet in te dienen.

De Vries kan worden bekeken op de website van Defensie.

de Kareoler november 2009


In dankbare herinnering Beijers, C. (83) Deurne

Kroef-Heemskerck Duker, P. van der,

Veenstra, J. (86) Drachten

Brouwer, Th.J. (83) Groningen

mw.(90) Santpoort

Velt-Philippo, W.J. in ‘t, mw. (80)

Creemers-Verhagen, M.J.H. mw. (80)

Lippens, G.L.P. (89) Sint Oedenrode

Hoofddorp

Landgraaf

Lobry, J.A. (83) Hilversum

Vermeulen, A.A. (82) Lisse

Hartog, W.J. den (81) Bilthoven

Oorspronk, E. van (82), Apeldoorn

Visser, J.R.G. (78) Sloten

Huls, S. (73), Breda

Plantinga, F. (83) Sint Annaparochie

Zeelenberg-Kouwenhoven, J.M. (91)

Jong, A. de (83), Emmen

Posthums, A.C. (83), Almere

Capelle a/d IJssel

Juffer-Mulder, G. mw. (79) Apeldoorn

Speerstra, J. (72) Dronten

Zonneveld, C. (84), Oldebroek

Kleuskens, P.M.L. (81) America

Toom, W.A. van der (83), Utrecht

Welkom bij de BNMO Abels, G.J. (66) Amsterdam

Kok-Ottjes, A.H. mw. (79) Blijham

Spoormaker, A. mw. (52), Hengelo

Achterberg, J.A. (35) Middelharnis

Kuijper, G.C. (82) Tiel

Tabois, J.P.R. (39) Helmond

Appels, P. (29) Middelburg

Mol, F.J.H.J. (42), Leiden

Verstraten, J.C. (79) Zegge

Backus, J.A. (83) Reuver

Neijenhuis, Th.H. (76) Doorn

Winkel, D. (45), Emmen

Dijkstra, P.T.J. (56) Dokkum

Nieling, S.C. (50) Hoensbroek

Zoet, A.B. (33) Elburg

Eijnde, A.A.Th. van den (47 Zeeland

Nolk van Gogh, E.R.J. van der (80)

Grolleman, N. (87), Roermond

Wassenaar

Haan, P. de (48), Zevenhuizen

Penning, R.L.A. (39), Hendrik Ido

Jansen, R.G.J. (43) Eindhoven

Ambacht

Jutte, C. (83) Zeist

Scheerder, J.T. (41) Gilze

'Hitler was Duitse voetbalcoach'

Door de onthutsende resultaten van de toets is er een plan gelanceerd om in Groot-Brittannië 1.350 oorlogsveteranen op pad te sturen naar scholen, om daar

Eén op twintig Britse schoolkinderen denkt dat Adolf

te gaan spreken over hun ervaringen en de kinderen te

Hitler een Duitse voetbalcoach was. Nog eens één op

wijzen op de gruwel van de oorlog.

twintig vermoedt dat de holocaust een 'soort feest was om het eind van de oorlog te vieren' en één op de zes denkt dat Auschwitz een pretpark was. Die schokkende resultaten komen naar voren uit een onderzoek dat een Britse hulporganisatie voor

Tweede Kamer wil geen nieuwe missie

oorlogsveteranen liet uitvoeren bij 2.000 kinderen van

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag

elf jaar. De kinderen weten maar heel weinig over de

uitgesproken dat zij geen nieuwe missie in Uruzgan wil

Tweede Wereldoorlog.

na 2010. Een motie van de coalitiepartijen ChristenUnie

“Het is hoog tijd om in te grijpen”, reageert de

en PvdA daarover kreeg de steun van de SP, VVD,

organisatie geschokt in Britse media. ”Schoolkinderen

GroenLinks, PVV, Partij voor de Dieren en het

zijn de toekomst van ons land. Het is belangrijk dat ze

onafhankelijke Kamerlid Verdonk.

onze geschiedenis kennen.” de Kareoler november 2009

19


Redactie- en administratieadres Postbus 125 3940 AC Doorn Telefoon 0343 47 41 10

De BNMO biedt deze groep mensen al sinds 1945 zorg en solidariteit.

Telefax 0343 47 41 14 E-mailadres kareoler@bnmo.nl www.bnmo.nl

De BNMO is een toonaangevende, onafhankelijke belangenbehartiger voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun directe verwanten.

Onze ambitie is gericht op het verwerven van (h)erkenning en respect en de bevordering van een intensief lotgenotencontact. Daarnaast levert de BNMO een deskundige zorg- en dienstverlening, zowel materieel als immaterieel, ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn. Om dat alles te bereiken, werkt de BNMO samen met verschillende marktpartijen.

Advertentie

20

de Kareoler november 2009

Kareoler, november 2009  

Veteranen en Justitie BNMO-magazine, jaargang 69, november 2009 1 de Kareoler november 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you