Page 1

de Kareoler BNMO-magazine, jaargang 69, mei 2009

Een weekje Afghanistan Toch niet de laatste van het detachement de Kareoler mei 2009

1


Blikveld Blijkveld

Jaargang 69, 2009, nr. 4

Communiceren doen we met elkaar

De Kareoler is een uitgave van de Bond

Op zaterdag 25 april was er weer bondsraad in Doorn. Aanwezig zijn dan

van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

vertegenwoordigers uit de afdelingen en het hoofdbestuur natuurlijk, om met elkaar het bondsbeleid door te spreken. Ik heb deze bijeenkomst met veel

Beschermvrouwe

plezier mogen voorzitten. De sfeer was uitermate goed en er werd ook goed

H.M. Koningin Beatrix

naar elkaar geluisterd. De bondsraad is weer onze vereniging waardig!

Hoofdbestuur BNMO

De agenda was wel overvol en stond grotendeels in het teken van de

algemeen voorzitter Henk Moorlag vice-voorzitter

naderende algemene vergadering op 23 mei. Deze vergadering is het hoogste besluitvormende orgaan binnen de bond. Het nieuwe beleids- en

Sjef Verhagen

strategieplan van de BNMO staat dan ook op de agenda en viel tijdens de

algemeen penningmeester

bondsraad al in goede aarde. Dat is toch een bekroning van het werk van het

Lei Hermans

hoofdbestuur tot dusver. Wanneer het beleid van de BNMO eenmaal is

algemeen secretaris

vastgesteld, kunnen we op basis daarvan ook een stevig communicatiebeleid

Jan Hoving tweede penningmeester Marinus Bouwmeester tweede secretaris

gaan maken. Dit moet aan het eind van dit jaar klaar zijn en dat is dan niets te vroeg, want de BNMO moet naar buiten. Dat vindt u ook waarschijnlijk en niet voor niets, want de bekendheid kan een stuk beter.

Christel Roos lid

Natuurlijk gaan we niet met de armen over elkaar wachten op zo’n

John Kuipers

communicatiebeleid, alvorens in actie te komen. De BNMO zal dit jaar present

Redactie de Kareoler

zijn op alle veteranendagen, zowel bij de Nederlandse in Den Haag als bij de

Jos Morren, hoofdredacteur

krijgsmachtdelen. Het zou ook heel goed zijn als we ons kunnen laten zien

Henk Moorlag

tijdens de regionale veteranendagen en daarvoor zullen we de komende

Willem Knook

weken een beroep doen op de afdelingsbesturen en de leden. We moeten er

Armand Lucas

samen de schouder onder zetten en zo van de BNMO een sterke organisatie

Henk Raukema

maken.

Nicole te Welscher Redactie-adres op de achterzijde

Het gaat er om dat we iets kunnen betekenen voor onze maten die de militaire dienst niet voor honderd procent uitgekomen zijn. Ook zij moeten de warme

Ingeschreven in het verenigingsregister

deken van hun collega’s en de BNMO over hun schouders voelen. Daarbij

van de Kamer van Koophandel en Fabrieken

vergeten we de partners, kinderen, ouders, broers en zussen niet.

te Utrecht onder nummer V. 477894

Zij moeten leren leven met een beschadigde veteraan als familielid en ik weet

Verschijnt ook op geluidsband

dat dat soms niet eenvoudig is. Henk Moorlag, algemeen voorzitter

2

de Kareoler mei mei2009 2009


Vingerwijzing

In dit nummer

2 Blikveld 5 Hoofdzaken Uitstel wijziging statuten

6 De Romp

Eerbaar

Een weekje Afghanistan 35 voornamelijk Libanonveteranen liepen op 5 mei clandestien mee in het defilé in Wageningen. Wat een eigenaardig bericht is dat toch. Lang was Wageningen de voedingsbodem voor erkenning van veteranen in Nederland. Daar brandde het vuur. Bijna even lang is ook getracht om de jongere generaties veteranen te betrekken in die sterke cultuur daar, en nu moeten zij zich volkomen illegaal tussen de defilanten voegen, in de hoop (en verwachting) dat de organisatie daar geen al te groot

8 De Romp Herdenking in Wageningen verloopt rustig

probleem van maakt. Wat is er toch gebeurd? Heel Nederland weet het, mede door een aankondiging eerder al in het goed bekeken

9 Rechtspraak Dienstongeval of bedrijfsongeval?

televisieprogramma ‘De Wereld draait door’. Het is te makkelijk om te zeggen dat het veteranendefilé in Den Haag een veel betere

10 Ledematen Toch niet de laatste van het detachement

plek is voor deze jongens, want zo eenvoudig laat een cultuur zich niet veranderen. Nee, Wageningen is nog steeds een begrip en

12 Op de lever

daar kun je dan ook maar beter als zodanig mee

Column van de hand van H. van de Kamp,

omgaan. Hoe eerbaar een defilé in de hofstad

voorzitter van BNMO-afdeling Gelderland

verder ook is.

13 Hand- en spandiensten Alleenstaanden in het zonnetje

Jos Morren, hoofdredacteur

14 Ruggespraak Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers

16 Uit het hart Afdelingsnieuws

Foto omslag: Hoogbejaarde, maar nog levenslustige veteraan Louis Blok met een van

19 In dankbare herinnering, Welkom bij de BNMO.

zijn vele trofeeën. Zie het interview op pagina 10. Foto: Nicole te Welscher.

de deKareoler Kareoler mei 2009

3


Hoofdzaken

Brief van de maand

Als oud-soldaat van de Prinses Irene Brigade, stootte ik op

gelijke weerstand als de auteur F.L. Meijler omschreef in zijn

het DIG, Draaginsigne Gewonden, zélf door de

Brief van de maand in de april-Kareoler. Ik werd door het

gewonde veteraan aangevraagd moet worden.

Veteraneninstituut (Vi) en SMO afgeblaft en beschouwd als

Dit na ophef hierover in de afgelopen maand.

een renegaat. Het Vi hield mij twee jaar aan het lijntje met

De veteranen Alex Seeger en Vincent Heinhuis

volop beloften die nooit werden waargemaakt.

kregen in april het DIG hoogstpersoonlijk door

De verzekeringsartsen van het SMO stuurden mij naar

SP-Kamerlid Remi Poppe uitgereikt om zo de

psychiaters; de eerste lachte mij vierkant uit, de tweede

aandacht voor het onderwerp te vragen.

hechtte geen geloof aan mijn betoog. Na lang aandringen

En aandacht kregen ze! Het nieuws bereikte

werd mijn Militair Invaliditeit Pensioen van tien naar

diverse media en al snel volgde een brief vanuit de

uiteindelijk dertig procent toegekend vanwege PTSS.

Tweede Kamer. Hierin gaven onder meer

De BNMO was van mening dat dit veel te min was, dus

Voordewind (ChristenUnie), Poppe (SP) en Eijsink

schakelde ik het gerecht in. Mijn klacht zal op 29 mei door de

(PvdA) een blijk van ongenoegen bij de

Arrondissement Rechtbank worden behandeld. Ik meen dat

staatssecretaris van Defensie. Zij vinden het

mijn klacht gegrond is, te meer zo omdat:

onjuist dat de gewonde veteranen zelf hun

• de Arrondissement Rechtbank tot driemaal toe mij uitstel

onderscheiding moeten aanvragen. Het

Klacht van oudgediende

Misschien was u er al van op de hoogte,

maar misschien ook niet. In ieder geval weet nu het merendeel van de Nederlandse bevolking dat

- slechts bij zeer hoge uitzondering toegestaan - verleende

weerwoord van Defensie is dat sommige

gezien mijn precaire gezondheidstoestand;

veteranen het stigmatiserend vinden als het DIG

• PTSS drie huwelijken deed stranden en drie daaropvolgende pogingen tot zelfmoord veroorzaakte; • PTSS uitmondde in de Ziekte van Parkinson met nare

hun zomaar wordt aangeboden. Een magere reactie van Defensie, dat eerder de schijn wekt om de papieren rompslomp te willen ontwijken.

verschijnselen, die volgens Belgische maatstaven zeventig

Want het registreren en vervolgens benaderen van

tot tachtig procent invaliditeit vaststellen.

de gewonde veteranen kost nou eenmaal wat

De verzekeringsartsen die de Tweede Wereldoorlog niet aan

arbeidsuren. Maar wat maakt zo’n kleine insigne

den lijve ondergingen en dus eigenlijk niet bij machte zijn te

een verschil voor de gewonde veteranen die er wel

oordelen, aanvaardden klakkeloos de verslagen van de

in geïnteresseerd zijn! Nu moeten ze er dus nog

psychiaters, die al evenmin terzake kundig zijn. En zij

zelf ‘om bedelen’, want zo wordt dat vaak wel

houden, zonder de klachtensteller daarover te informeren,

ervaren. Geen wonder dat maar weinig mensen

ruggespraak met het ABP in Heerlen. Dit alles bestrijkt een

van het bestaan wisten, want op deze manier wil

groot aantal jaren. De oudgedienden - ik word in juli 87 jaar -

je zo’n insigne toch helemaal niet ontvangen?

verlangde - compensatie van de derving veroorzaakt door de blunder van het Vi en herberekening/verhoging vanaf het aanmelden bij het Vi - zullen mijn resterende jaren zeker verblijden en ook die van de heer Meijler en anderen. H.A. Huinder

de Kareoler mei 2009

raken uit het gezichtsveld. Het alsnog inwilliging van het

4

Kopstoot


Hoofdzaken

Hoor en wederhoor tijdens de tweede bondsraad

Uitstel wijziging statuten

door Nicole te Welscher

Het voorstel op de tweede bondsraad om de statuten ongewijzigd te laten viel niet bij alle afdelingsbesturen in goede aarde, waarop een gezonde discussie volgde. “Hebben we nou helemaal niets geleerd van de perikelen

Te weinig tijd voor wijzigingen

rond het oude hoofdbestuur?” Hiermee reageerde Gerrit van

Het hoofdbestuur hoorde het bezwaar aan en gaf als reactie

Barneveld, voorzitter van Zuid-Holland-Zuid, op het voorstel

dat de statuten niet vlak voor de AJV gewijzigd kunnen

van het hoofdbestuur om de nieuwe lidmaatschapcriteria en

worden. “Dat vergt nou eenmaal tijd. Voorstellen van

de oude besluitvormingsstructuur en statuten tijdens de

wijzigingen moeten grondig geanalyseerd worden en ook de

algemene jaarvergadering (AJV) van 23 mei te bekrachtigen.

leden moeten daarbij betrokken worden. Dat redden we niet

Gerrit ging er duidelijk niet mee akkoord.

voor de AJV.” Aldus Henk Moorlag, voorzitter van het hoofdbestuur.

Bezwaar Het ging Van Barneveld om de oude statuten. Zo zou het

Uiteindelijk besloot het hoofdbestuur om de bekrachtiging

hoofdbestuur met deze statuten te veel macht hebben binnen

van de statuten een jaar uit te stellen. Dan kunnen alle

de vereniging. Volgens Van Barneveld heeft dat bijgedragen

afdelingen de statuten nog eens bespreken tijdens hun

aan de perikelen met het oude hoofdbestuur omdat de

ledenvergadering en worden de wijzigingen voorgelegd

afdelingsbesturen daardoor niet konden ingrijpen. Met een

tijdens een bondsraad.

wijziging van de statuten wil hij dit in de toekomst voorkomen.

Gerrit van Barneveld laat van zich horen. Foto: Jos Morren.

de Kareoler mei 2009

5


De Romp

Verslag werkbezoek sleutelpersonen in de personeelszorg

Een weekje Afghanistan door Jos Morren

Samen met andere genodigden op het vlak van personeelszorg binnen en buiten Defensie, bracht directeur-bestuurder van de Basis Hugo van de Kamp van 5 tot 12 maart 2009 een werkbezoek aan de Nederlandse militairen in Afghanistan. De reis begon op vliegveld Eindhoven met een vlucht van

omstandigheden waar het zand echt overal is, zo fijn als

Martinair naar Dubai. Omdat de Verenigde Arabische

stof.” Ook bezocht het gezelschap de battlegroup. “Deze

Emiraten de missie van ISAF niet openlijk steunen, wordt

jongens van het 12 Bataljon van de 11 Luchtmobiele Brigade

daar doorgaans gesproken over vliegbasis Mirage. Van de

doen het echte werk en hebben voortdurend te maken met

Kamp: “Hier lagen drie gesneuvelde militairen opgebaard, in

de risico’s van bermbommen. Het zijn in veel gevallen

afwachting van hun ‘laatste reis’ naar Canada. Door dit

ontzettend jonge mensen die in het geheel niet bezig zijn met

gegeven wordt je direct met je neus op de feiten gedrukt.”

de ‘veteranenstatus’. Voor hen is dat iets van later. Zij zijn het

Vervolgens ging het gezelschap met een Nederlandse C130

dan ook niet eens met de bonden die de veteranenstatus ook

(Hercules) naar Kandahar airfield ofwel KAF. “Op KAF viel me

willen toekennen aan militairen in actieve dienst. Ze hopen

op dat men geen last lijkt te hebben van een continu

en gaan ervan uit dat er ook voor hen goed wordt gezorgd.”

dreigend gevaar. Men weet uit ervaring hoe laat op de dag de

Vervolgens werd gesproken met het sociaal medisch team.

grootste risico’s dreigen. Ook viel me op hoe ontzettend

Van de Kamp: “De indruk is dat het SMT hier behoorlijk goed

goed het eten is verzorgd binnen de kampen. Een heel breed

functioneert. Uiteraard zijn er ook een paar punten voor

assortiment, veel keus, vers en goed. Het is een belangrijk

verbetering, zoals het contact met het thuisfront en vooral

speerpunt van Defensie om ervoor te zorgen dat het

dat het thuis goed gaat. Als dat niet het geval is, ontstaat er

verzorgen van de ‘inwendige mens’ goed is geregeld.”

onrust, spanning en stress. Soms is dat er toch al wel, omdat de uitzenddruk hoog is. Een zesde, tiende of elfde uitzending

Geen veteranenstatus

was géén uitzondering.”

Op 7 maart werd het gezelschap in Tarin Kowt ontvangen

6

door generaal Van Middendorp en zijn staf. Daarna zijn

Enorme uitzenddruk

bezoeken gebracht aan de verschillende eenheden op Tarin

Op zondag werden de jongens van de genie bezocht. Van de

Kowt. Als eerste werd de logistieke eenheid bezocht, die

Kamp: “Zij hebben een behoorlijk zware taak. Tijdens

bestaat uit de bevoorrading (BEVO), de transportclub, de

patrouilles en konvooien zijn zij verantwoordelijk voor het

hersteleenheid en het Role 2 ziekenhuis.

zogenaamde ‘searchen’. Dat houdt in dat zij met

Van de Kamp: “Bijzonder opvallend vond ik het werk in het

metaaldetectors zoeken naar bermbommen. Omdat de

ziekenhuis en de verhalen van de (militaire)

Taliban steeds beter worden in het maken met bommen met

verpleegkundigen. Zij zien verwondingen en ziektes die in

zo min mogelijk metaal, is dat bepaald een stressbaan.”

Nederland niet of nauwelijks voorkomen, en dat onder

Daarna kwam het Apache-detachement aan de beurt, waarbij

de Kareoler mei 2009


Hugo van de Kamp temidden van onze mannen in Afghanistan. Foto: Ministerie van Defensie.

werd gesproken met de vliegers, de staf, de brandweer en

speelveld, van een land wat al dertig jaar in oorlog leeft en

de monteurs. “Deze eenheid is behoorlijk op zichzelf en er

waar de gemiddelde levensverwachting 47 jaar is!”

hangt ook een andere sfeer. Eventuele problemen worden luchtig gebracht. Wel is sprake van een enorme

Overige leden van het gezelschap

uitzenddruk. Tien keer op uitzending zijn geweest, is geen

Het bezoek vond plaats op uitnodiging van plaats-

uitzondering.”

vervangend hoofddirecteur personeel, generaal-majoor

In Kaboel werd het gezelschap ontvangen door Schout bij

Ton van Ede. Het gezelschap van sleutelpersonen in de

Nacht Matthieu Borsboom. “Hij is verantwoordelijk voor de

veteranenzorg kreeg zo de mogelijkheid om te zien en te

stabiliteit en ontwikkeling van Afghanistan en moet

ervaren hoe militairen deze missie beleven op het

daarvoor zaken doen met heel veel Afghaanse,

gebied van zorg voor, tijdens en na de uitzending.

internationale en nationale organisaties en instanties.

Naast Ton van Ede zelf en Hugo van de Kamp, bestond

Een uitermate complexe toestand, maar Borsboom is

het gezelschap uit de voorzitter van het Nationaal comité

daarvoor de juiste persoon. Een inspirerende man die

Nederlandse Veteranendag, Boele Staal; de voorzitter

volgens zijn personeel ook een uitstekende baas is.

van de stichting het Veteraneninstituut, Martin Zijlstra;

Overigens maakte hij ook nog maar weer eens duidelijk dat

de voorzitter van het Landelijk Zorgsysteem Veteranen,

eigenlijk niemand exact weet die de Taliban vormt. Er zijn

kolonel Berend Berendsen; luitenant-kolonel Richard

zoveel groeperingen, stammen en belangen, dat de ‘vijand’

Boskeljon; majoor André de Lizer; en het hoofd

niet exact te duiden is. Bovendien is Uruzgan, slechts een

Pensioenen, Sociale Zekerheid en Zorg, Albert van

provincie van Afghanistan en hebben alle omliggende

der Knaap.

landen, ook weer hun belangen! Echt een zeer complex

de Kareoler mei 2009

7


De Romp

Herdenking in Wageningen verloopt rustig

door Nicole te Welscher

De nieuwe opzet van het bevrijdingsdefilé op 5 mei in Wageningen leidde tot onrust onder de veteranen die dit jaar niet mochten meelopen. Maar een escalatie op de dag bleef uit. Dinsdag 5 mei maakte Wageningen zich op voor de feestelijkheden van de herdenking. Toch was er een bedrukte stemming omdat alleen oud-strijders uit de Tweede Wereldoorlog dit jaar aan het defilé mochten deelnemen. Het defilé was oorspronkelijk ook bedoeld voor veteranen uit de Tweede Wereldoorlog, maar vanaf 1996 besloot het betreffende comité om het defilé ook open te stellen voor veteranen van andere oorlogen en missies. Wageningen groeide, mede door de consequente aanwezigheid van de Generaal van Oranje prins

8

Bernhard, zo uit tot een fenomeen in

Het bevrijdingsdefilé in Wageningen. Foto: uit archief Nationaal Comité Herdenking

Nederland.

Capitulaties 1945 Wageningen.

Hart aan Wageningen verpand

Chaotische taferelen voorkomen

Met de komst van de Nederlandse Veteranendag in 2005

Ook jongere veteranen vonden het maar niks en vormden een

ging de organisatie in Wageningen opnieuw kijken naar het

eigen protestgroep: Comité Opmars Wageningen. Dit comité

defilé daar. Een tweede algemene dag voor veteranen

riep alle Nederlandse veteranen op om, ondanks het verbod,

vonden zij overbodig en in 2008 werd besloten dat

toch deel te nemen aan het defilé. Slechts 35 veteranen

Wageningen zich weer primair moest richten op veteranen uit

gaven hier gehoor aan. “Begroet u ook deze mannen en

de Tweede Wereldoorlog. Daarbij zullen de veteranen na

vrouwen die voor ons voorbij trekken”, sprak de omroeper,

1945 beperkt worden uitgenodigd aan de hand van een

maar vermeldde er geen bijzonderheden bij. Zo werden

jaarlijks te bepalen thema. Dit jaar was gekozen voor het

chaotische taferelen voorkomen.

thema 'zestig jaar Navo'. Een en ander overigens tot

Uiteraard liep dit jaar ook een BNMO-detachement mee en

ongenoegen van menig veteraan van na 1945, omdat zij hun

bij uitzondering zonder uitsluitsel van veteranen en zelfs

hart aan Wageningen hadden verpand.

dienstslachtoffers.

de Kareoler mei 2009


Rechtspraak

Dienstongeval of bedrijfsongeval?

door mr. Willem Knook

Een opmerkelijke uitspraak van de hoogste ambtenarenrechter – de Centrale Raad van Beroep – over de kwestie: bedrijfsongeval of dienstongeval. Een adjudant-onderofficier van de Koninklijke Landmacht

Bezwaarschrift adjudant-onderofficier

heeft in juni 2005 verplicht deelgenomen aan de zogeheten

De adjudant-onderofficier was het met de beslissing van de

Groene Dagen van het Opleidings- en Trainingcentrum

staatssecretaris niet eens en diende een bezwaarschrift in.

Vuursteen. In drie dagen tijd moest er een zodanige staat

Dit haalde niets uit en hij stelde beroep in bij de rechtbank.

van paraatheid worden bereikt, dat een dreigende

Daar kreeg hij wel gelijk. De rechtbank vond dat het ongeval

terroristische aanval het hoofd kon worden geboden.

als een dienstongeval moest worden aangemerkt, omdat de

Vooraf zijn deze Groene Dagen door de commandant van

Groene Dagen 2005 beschouwd moesten worden als een

het OTC als oefening aangemerkt.

(militaire) oefening en was er dus sprake van buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden.

Tijdens het nemen van de touwhindernisbaan is de adjudant-onderofficier van een hoogte van ongeveer drie

Hoger beroep staatssecretaris

meter ten val gekomen. Hierbij heeft hij zijn zesde

De staatssecretaris was het op zijn beurt niet eens met deze

nekwervel gebroken. De staatssecretaris van Defensie

uitspraak en stelde een hoger beroep in bij de Centrale Raad

heeft beslist dat dit ongeval wel als een bedrijfsongeval,

van Beroep. Deze dacht er weer anders over dan de

maar niet als een dienstongeval kan worden aangemerkt.

rechtbank. Beslissend volgens de Raad was de kwestie of er

Het onderscheid tussen deze twee is van belang voor de

– tijdens het nemen van de hindernisbaan – echt sprake was

financiële aanspraken die in de militaire

van het in praktijk brengen van verworven bekwaamheden

rechtspositieregelingen zijn neergelegd. Alleen als er

onder oorlogsnabootsende omstandigheden. De Raad gaf de

sprake is van een dienstongeval bestaat er mogelijk recht

staatssecretaris op dit punt gelijk. De activiteit moest

op een militair invaliditeitspensioen en de eventuele

worden aangemerkt als ‘het oefenen van een militaire

bijzonde invaliditeitsverhoging.

basisvaardigheid’ en dus was er géén sprake van oorlogsnabootsende omstandigheden. Ook omdat er een

Regelgeving

instructeur aanwezig was en er gelijkenis was met het

Echter, van een dienstongeval is alleen sprake als het

afgelegde programma met de zogenaamde fit-test.

plaatsvindt onder buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden. De regelgeving geeft enige voorbeelden.

Zo zijn er altijd wel argumenten vóór of tegen een bepaald

Bijvoorbeeld deelname aan operaties ter bevordering of

standpunt te vinden. Wijsheid achteraf is gemakkelijk,

handhaving van de internationale rechtsorde. Maar ook het

duidelijkheid vooraf verdient de voorkeur. Al was het alleen

onder oorlogsnabootsende omstandigheden in praktijk

maar om dergelijke langslepende procedures en dus (rechts-)

brengen van theorie betreffende de uitvoering van

onzekerheid te voorkomen.

oorlogstaken. Dit om ervaring op te doen, maar ook om eerder opgedane ervaring te onderhouden.

de Kareoler mei 2009

9


Ledematen

Grote verrassing tijdens uitreiking van het Mobilisatie-Oorlogskruis

Toch niet de laatste van het detachement

door Nicole te Welscher

Louis Blok (89) is een van de weinige nog levende militairen uit de meidagen van 1940. Even dacht hij dat hij zelfs de laatste uit zijn detachement was, maar tijdens de uitreiking van zijn Mobilisatie-Oorlogskruis werd hij aangenaam verrast. Zaterdag 28 maart was een dag vol emotie voor de

Samen in tiende Regiment der Infanterie

hoogbejaarde, maar nog levenslustige veteraan Louis Blok.

Blok en Van Vossen ontmoetten elkaar tijdens hun militaire

Op deze dag kreeg hij zijn Mobilisatie-Oorlogskruis

opleiding in Leiden. Ze zaten beiden als dienstplichtig militair

opgespeld. Weliswaar 64 jaar te laat, aangezien het

in het tiende Regiment der Infanterie. Dat was in 1939, nog

oorlogskruis al sinds 1948 is ingesteld, maar toch zeer

voor de oorlog uitbrak. Toen de Duitsers eenmaal aan de

gewenst. Het kruis moet zelf aangevraagd worden en dat

Oostkant dreigden door te breken, werden Blok en zijn

kan voor verwarring en een hoge drempel zorgen, en in dit

dienstmaten per trein naar Veenendaal gestuurd. Hun doel:

geval had de neef van Louis Blok, Rick, het kruis alsnog

pertinent voorkomen dat de Duitsers door de Grebbelinie

aangevraagd.

zouden breken. Dat was niet bepaald een makkelijke klus. Blok was toen negentien jaar en had zijn militaire opleiding

Een grote verassing

niet kunnen afmaken. Maar nog belangrijker was het tekort

De uitreiking vond plaats tijdens de algemene

aan materialen, tekort aan voedsel, de lage moraal onder de

jaarvergadering van BNMO-afdeling Gelderland. Volledig in

manschappen en natuurlijk de complete chaos. “Ik kan nu

pak met baret nam Louis Blok de speld in ontvangst,

nog de vliegtuigen over mij heen horen razen. En het ging

gevolgd door een waar onthaal door de ongeveer

allemaal zo snel!” De kogels vlogen Blok letterlijk om de oren

tweehonderd aanwezigen. Blok was zichtbaar trots, maar

en dat kon gemakkelijk ‘eigen vuur’ zijn. Wonderbaarlijk

ook weemoedig. “Ik ben de laatste overlevende van mijn

genoeg is hij niet gewond geraakt.

detachement.” Maar dat bleek toch niet zo te zijn, want na

10

de uitreiking kwamen de aanwezigen hem feliciteren, onder

Vier dagen later, na de capitulatie van Nederland, verliet hij

wie de heer Van Vossen. Deze veteraan was speciaal

de Grebbeberg en verloor zijn dienstkameraden uit het oog.

gekomen om zijn oude dienstmaat te zien, want wat bleek:

Door de Duitsers werd hij in 1943 opgeroepen om zich te

de heer Van Vossen zat vroeger ook in het tiende Regiment

melden in Amersfoort. Daar ontmoette hij een oud-sergeant

der Infanterie. Louis Blok is dus niet de laatste nog levende

– in NSB-uniform – die hem vroeg lid te worden van de NSB.

van zijn detachement. Het wederzien was dan ook een

Maar hij weigerde pertinent te tekenen omdat hij dit niet kon

grote verassing voor Blok, wat de dag voor hem nog

maken tegenover zijn vaderland. Blok werd als

specialer maakte.

krijgsgevangene afgevoerd naar Praag en daar wachtte hem

de Kareoler mei 2009


De heer Van Vossen (links) en de heer Blok (rechts) ontmoeten elkaar na een lange tijd. Foto: Ruud Roos.

een barre tijd. Gedurende de twee jaar krijgsgevangenschap

Onuitputtelijke levenslust

leefde hij enkel van soep en brood, terwijl hij twaalf uur per

Gelukkig weet Louis Blok hoe hij moet omgaan met

dag moest werken. Zijn overlevingsdrang was het enige dat

tegenslag. Want ondanks zijn oorlogservaringen, het verlies

hem op de been hield. Blok: “Je moet in zo’n situatie vooral

van zijn zoon en vrouw (1998) en het recentelijk verlies van

geen heimwee krijgen. Dan is het snel met je gedaan.”

zijn vriendin Femmy (2005), weet hij nog volop te genieten van het leven. Misschien hebben zijn vele hobby’s en sporten

Bevrijding

daar iets mee te maken. Tot voor kort liep hij halve

In 1945 werd hij bevrijdt door de Russen, maar er was toen

marathons en liep hij mee in de Apeldoornse

niet veel van hem over. Via België is hij uiteindelijk terug in

Wandelvierdaagse. Hij deed ook aan skeeleren, schaatsen en

Nederland gekomen. Maar aandacht voor de

hardlopen. De vele trofeeën en medailles in zijn huis zijn hier

oorlogslachtoffers was er nauwelijks. In Nederland was

het bewijs van (zie foto voorpagina). Maar een lichte

iedereen druk met de wederopbouw. Louis Blok kwam

hersenbloeding vier jaar geleden, zorgde ervoor dat hij een

langzaam weer op krachten en pakte de draad weer op.

stuk kalmer aan moest doen. Wederom een zware

Zijn wens was om in militaire dienst te blijven en kwam als

teleurstelling, maar dat hindert hem niet om te genieten van

wachtpost in Apeldoorn te werken. Tijdens een van zijn

zijn andere passie: breien. Een wat ongewone hobby voor

wachten sprak een jongedame hem aan. “Ik zou graag met

een man, maar daar haalt hij zijn schouders voor op. Waar hij

jou eens willen afspreken”, aldus Henny Loohuizen, de vrouw

ook van geniet is het deelnemen aan een militair defilé.

waarmee Louis Blok vervolgens 53 jaar mee getrouwd was.

Zo zal hij dit jaar deelnemen aan het defilé op de

Zij trouwden in 1946 en kregen een jaar later een zoon.

Nederlandse Veteranendag. Weliswaar niet te voet, maar

Het geluk lachte hen toe, totdat hun zoon op zeventienjarige

zittend in een rolstoel, geduwd door zijn neef Rick Blok.

leeftijd omkwam tijdens een ongeval op het werk. Dit was uiteraard een moeilijke tijd.

de Kareoler mei 2009

11


Op de Lever

Column van de hand van H. van de Kamp, voorzitter van BNMO-afdeling Gelderland

Defensie kan ontkennen en inperken, maar niet uitwissen! Wageningen is niet meer wat het geweest is. Dat is

echt zover dat enkel nog de Tweede Wereldoorlog-veteranen

jammer, want Wageningen is voor veteranen een

plus een aantal jonge veteranen op basis van het thema

fenomeen. Een plaats waar men tientallen jaren de

’60 jaar NAVO’ zouden mogen meelopen tijdens het defilé in

maatschappelijke erkenning voelde, die elders ontbrak of

Wageningen. Weer volgden tal van protesten van onder

zelfs teniet werd gedaan. Want in Wageningen stonden de

andere de Indië-gangers die dit besluit als zeer grievend

mensen altijd massaal achter de dranghekken om de

ervoeren. Ze mochten daarop mondjesmaat toch meelopen,

veteranen volop te trakteren op applaus en meer, en in

maar zeer velen kregen na hun aanmelding een brief

Wageningen was er natuurlijk de Generaal van Oranje.

thuisgestuurd dat ze in de stoet niet meer welkom waren.

De man die hoe dan ook trouw bleef aan de veteranen en

Dat gold natuurlijk ook voor BNMO-leden, maar gelukkig kon

hun intenties, wat de achtergrond verder ook was: Tweede

de BNMO voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers dit

Wereldoorlog, Nederlands-Indië, Libanon, noem maar op.

jaar nog een uitzonderingspositie bereiken. Dat betekende

Wageningen was een ontmoeting, een feest en een

dat ik als organisator achter het BNMO-detachement de

demonstratie van hoe het ook kon in Nederland als het

afgewezen leden alsnog gelukkig kon maken.

gaat om erkenning voor de inzet van Nederlandse militairen.

Wat de toekomst zal brengen is nog onduidelijk. De BNMO tracht een formele erkenning te bereiken voor deelname van

Dit begint nu te veranderen. Het ministerie van Defensie

militaire oorlogs- en dienstslachtoffers in Wageningen, maar

heeft meer aandacht gekregen voor veteranen, net als de

zover zijn we nog niet. Daarbij laten gelukkig ook jonge

samenleving en daarom moest dit veteranenfestijn

veteranen zich niet onbetuigd. Zo’n 35 van hen hebben dit

verhuizen naar Den Haag. U weet daarvan. Voor

jaar clandestien meegelopen door zomaar ergens in te

Wageningen restte niet veel meer dan een defilé voor hen

schuiven, overigens met hetzelfde applaus als voor de

die daar ooit als eersten liepen: de veteranen van de

overige veteranen. Dat geeft toch te denken. Te lang heeft

Tweede Wereldoorlog en het voormalig verzet. Los van het

Defensie zich nauwelijks bemoeid met veteranen en

diepe respect dat ik heb voor deze mensen, was hiermee

dienstslachtoffers, en juist dat heeft van Wageningen de

het lot van Wageningen bezegeld. Eigenaardig toch dat

vrijplaats gemaakt die velen zo goed kennen en in hun hart

met de toegenomen aandacht en erkenning voor veteranen

hebben gesloten. Defensie kan dat ontkennen en Defensie

en dienstslachtoffers van Defensie, er stomweg voor

kan dat inperken, maar Defensie kan dat niet uitwissen.

gekozen wordt om Wageningen de vergetelheid in te

Ik hoop van harte dat Wageningen weer in ere hersteld

schuiven. Dat is geen erkenning, maar ontkenning.

zal worden.

Van alles waar Wageningen voor stond! Henk van de Kamp Dat de veteranenwereld in Nederland dit zo ook ervoer, zal u ook bekend zijn. Mede daarom kwam het pas dit jaar

12

de Kareoler mei 2009


Hand- en spandiensten

Alleenstaanden in het zonnetje Bent u alleenstaand en heeft u nog geen plannen voor de zomermaanden? Meldt u dan aan voor het programma Ontmoetingsweken voor alleenstaanden. De zomermaanden zijn in aantocht en de vakanties zijn veelal

Keuze uit data

geboekt. Wie nog niets heeft geregeld, kan kiezen voor een

U kunt kiezen uit onderstaande data.

last-minute reis. Maar het vinden van een reisgenoot op zo’n

Zomerweek 1: 13 tot 19 juli > Code 3b

korte termijn zal niet gemakkelijk zijn. U kunt dan kiezen voor

Zomerweek 2: 20 tot 26 juli > Code 3c

een verblijf op de Basis. In de zomermaanden worden

Zomerweek 3: voldoende aanmeldingen

ontmoetingsweken speciaal voor alleenstaanden

Zomerweek 4: 3 tot 9 augustus > Code 3e

georganiseerd. U bent dan niet alleen een heerlijk weekje weg, maar u komt ook in contact met andere alleenstaanden.

Het programma geldt als een extra deelname. U kunt dit dus volgen naast een ander programma. Voor deze week betaalt

Wat gaat u doen

u slechts een kleine eigen bijdrage van â‚Ź 7,- per persoon

Het programma duurt zeven dagen en is bedoeld voor

per nacht.

diegene die gezellig met andere alleenstaanden in contact wil komen. U verblijft in een van de gastvrije accommodaties

Aanmelden

op de Basis en u kunt deelnemen aan verschillende sportieve

Wilt u zich aanmelden voor een van bovenstaande

en creatieve activiteiten. Daarbij staan onderling contact en

zomerweken? Meldt u dit dan telefonisch bij de Servicedesk:

gezelligheid voorop. U kunt natuurlijk ook de omgeving

0343 47 42 00 of met het aanmeldingsformulier dat u kunt

verkennen. De Basis ligt in de bossen van het Nationaal Park

downloaden van www.de-basis.eu/servicedesk/formulier.

Utrechtse Heuvelrug waar u heerlijk kunt wandelen en fietsen. Kaarten en fietsen zijn aanwezig op de Basis.

Momenteel is er nog plaats maar wees snel, want vol is vol!

U bent van harte welkom op de Basis! Foto: Jos Morren.

de Kareoler mei 2009

13


Ruggespraak

Voorlichting uitkeringen en voorzieningen door mr. Willem Knook

Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers Sinds 1996 bestaat er een Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers. Maar de vele mogelijkheden hiervan zijn niet altijd bekend. Regelmatig wordt de afdeling Juridische Zaken benaderd

nadelige gevolgen van een handicap. U kunt denken aan

met vragen over bovengenoemde voorzieningenregeling.

een financiële tegemoetkoming voor de kosten van uw

Dit artikel geeft u inzicht in de mogelijkheden.

handicap, maar ook daadwerkelijke hulpmiddelen.

Wanneer komt u in aanmerking?

De meest voorkomende voorzieningen zijn de

Als (gewezen) beroeps, dienstplichtig militair of reservist

werkvoorziening, de woonvoorzieningen, de

komt u in aanmerking voor een voorziening als u in en door

revalidatiehulpmiddelen, de leefvoorzieningen en de

de militaire dienst een verwonding, ziekte of een gebrek

vervoersvoorzieningen. Hieronder volgt verdere uitleg

heeft opgelopen. Dit wordt een dienstverband-aandoening

over de verschillende mogelijkheden.

genoemd. Als u de aandoening hebt opgelopen op of na 1 januari 1998, dan hebt u alleen aanspraak als dit is

Werkvoorziening

gebeurd tijdens buitengewone of daarmee vergelijkbare

Deze voorziening heeft betrekking op de extra kosten

omstandigheden. Dit is bijvoorbeeld deelname aan

van en naar het werk. Als u vanwege uw invaliditeit niet

operaties ter bevordering of handhaving van de

met het openbaar vervoer kunt reizen en u van ander

internationale rechtsorde. Om te beginnen zijn er enkele

vervoer gebruik moet maken, dan kunt u in aanmerking

algemene voorwaarden waar de voorziening aan moet

komen voor een tegemoetkoming in de kosten van

voldoen.

woon-werkverkeer én voor de kosten van privé vervoer.

De voorziening moet

De reiskostenvergoeding, die u eventueel van uw

• medisch of sociaal-medisch noodzakelijk zijn;

werkgever krijgt, wordt hierop in mindering gebracht.

• persoonsgebonden zijn; • voor langere tijd noodzakelijk zijn en

Woonvoorzieningen

• niet algemeen gebruikelijk zijn.

Een tegemoetkoming in de kosten in verband met woningaanpassing of verhuizing moet in eerste instantie

14

Wat voor voorzieningen zijn er?

altijd aangevraagd worden bij de gemeente waar u

Er bestaan verschillende voorzieningen met als doel het

woont. Op het bedrag dat de gemeente verstrekt, kan

(gedeeltelijk) opheffen, verminderen of verzachten van de

een aanvulling worden gegeven in de kosten van:

de Kareoler mei 2009


• de verhuizing als die is uitgevoerd door een erkende verhuizer;

• een financiële tegemoetkoming* in de kosten voor het gebruik van de eigen

• de herinrichting van de nieuwe woning en

auto of een (rolstoel)taxi (of vervoer

• de eigen bijdrage van een woningaanpassing op basis van de

door derden);

Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

• financiële hulp* bij de aanschaf van een auto of verstrekking van een auto in bruikleen;

Revalidatiehulpmiddelen Conditietraining. U kunt ook een tegemoetkoming krijgen in de aanschaf van fitnessapparatuur. Uw behandelend arts moet dan de conditietraining voorgeschreven hebben voor de dienstverband aandoening en het moet bovendien gewenst

• een financiële tegemoetkoming in de kosten van autorijlessen en/of proef- en gewenningslessen; • een vergoeding van de kosten voor een gehandicaptenparkeerplaats en/of Europese parkeerontheffing;

zijn dat de training thuis plaatsvindt.

• een vergoeding van de kosten in de woonplaatsservice, van

Fiets. Als u niet met een gewone fiets kunt rijden, maar wel

• een vergoeding van de kosten bij verlenging van het rijbewijs

bijvoorbeeld de ANWB en met een aangepaste fiets, bijvoorbeeld een driewieler, dan

in verband met invaliditeit.

kunt u een tegemoetkoming krijgen in de extra kosten die dat met zich meebrengt.

Indien een rolstoel noodzakelijk wordt geacht kunt u denken aan:

Hobby en ontspanning. Er kan een eenmalige tegemoetkoming worden verstrekt in de kosten voor een hobby, bijvoorbeeld een personal computer. Ook kan het zijn dat een attribuut, dat nodig is om uw hobby uit te oefenen, moet worden aangepast. Ook daarvoor kan een tegemoetkoming worden verstrekt. Er geldt een eigen bijdrage, die afhankelijk is van de hoogte van uw bruto inkomen.

•d  e verstrekking van een binnenrolstoel, een elektrische buitenrolstoel en een scootmobiel (alles in bruikleen); • een vergoeding van de kosten voor noodzakelijke rolstoelaanpassingen en accessoires; • een vergoeding van de kosten voor onderhouds-, reparatieen keuringskosten • een vergoeding van de kosten van rolstoeltraining en weerbeschermende kleding of rolstoelkleding;

Leefvoorzieningen Onder de tegemoetkoming voor de leefvoorzieningen wordt verstaan • de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp van de thuiszorg;

•e  en tegemoetkoming van de kosten voor een sportrolstoel (inclusief onderhoud en reparatiekosten) of rolstoelkleding en •vergoeding van de premiekosten van de verzekering voor een buitenrolstoel.

• de kosten van de particuliere huishoudelijke hulp als de thuiszorg die niet kan bieden; • de aansluiting en het abonnement van een vaste telefoon,

Voorzieningenpakket aanvragen? Het is mogelijk dat uw bijzondere situatie om een bijzondere

die gebruikt wordt door iemand die voortdurend onder

voorziening vraagt. Het gegeven overzicht is niet uitputtend.

controle staat van een arts en regelmatig medische hulp

Voorzieningen op maat in bijzondere gevallen zijn ook

moet inroepen;

mogelijk. Laat u zich daarover vooral door het ABP informeren!

• een tegemoetkoming in de kosten van een mobiele telefoon, die gebruikt wordt als alarmeringstoestel voor buitenshuis en • extra slijtage van kleding, schoenen en beddengoed, de vervanging van kleding en de extra kosten van verwarming

Neem dan contact op met het Zorgloket van het ABP, telefoon: 045 5798005. Uw aanvraag kunt u indienen bij het ABP Bijzondere Regelingen Defensie, Serviceteam Voorzieningen, Postbus 4490, 6401 CZ in Heerlen.

en elektriciteit. *Er wordt gekeken naar uw bruto jaarinkomen. Dit is inkomen Vervoersvoorzieningen

uit arbeid, eigen bedrijf, pensioen of uitkering. Ook uw militair

Onder de tegemoetkoming voor de vervoersvoorzieningen

invaliditeitspensioen telt mee, zonder de bijzondere

wordt verstaan

invaliditeitsverhoging.

de Kareoler mei 2009

15


Uit het hart

Afdelingsnieuws Groningen

om 9.00 uur bij wijkcentrum Stervoorde in Rijswijk. Om 10.00 uur vertrekt de bus en rond 12.00 uur wordt een

Komende activiteiten

heerlijke lunch verzorgd. ’s Avonds is er een driegangen-

Dinsdag 2 juni: regionale herdenking bij het Indië-monument

diner (inclusief twee consumpties). Rond 21.00 uur zijn we

in Groningen.

terug in Rijswijk. De kosten bedragen: € 37,50 voor leden en

Vrijdag 28 augustus: algemene busreis.

één introducé en € 40,- voor donateurs. Prijzen per persoon.

Zaterdag 31 oktober: contactdag, restaurant Balk in

Graag overmaken voor 1 juni op postbanknummer 20.62.97

Zuidhorn.

t.n.v. de penningmeester BNMO, afdeling ’s Gravenhage in

Donderdag 19 november: bijeenkomst jaarafsluiting met

Monster. Voor informatie kunt u contact opnemen met

contactpersonen.

Willem van der Wel, telefoonnummer: 070 3941223.

Overijssel

Zuid-Holland-Zuid

Eerste bustocht

Contactmiddag

Op vrijdag 29 mei vertrekt de eerste bustocht. We hebben dit

Op donderdag 28 mei van 14.00 uur tot 16.00 uur in het

keer flink voor u uitgepakt. Dat merkt u aan de eigen

Algemeen Militair Tehuis op de Van Ghentkazerne,

bijdrage, aangezien deze hoger is dan u van ons gewend

Toepad 120 in Rotterdam.

bent. Dat heeft mede te maken met de huidige financiële situatie, maar ook met de bestemming van deze reis.

Aanvulling vertrekstation dagtocht 13 juni

We houden de naam van de bestemming echter nog even

In de april-Kareoler stond informatie over de dagtocht van

geheim, maar het belooft een topdag te worden! Overigens

zaterdag 13 juni. Helaas ontbrak een vertrekstation.

inclusief lunch en diner. Dus laat u niet door het bedrag

Daarom noemen wij alle vertrekplaatsen nog eens op:

afschrikken. De eigen bijdrage is € 39,- per persoon (€ 78,-

8.00 uur: achterzijde Rotterdam CS (Blijdorp singel) -

met introducé). Voor informatie kunt u contact opnemen met

8.15 uur: Zuidplein, toerbus halte - 8.25 uur: metrostation

mevrouw J. Foks-Raad, telefoonnummer: 0548 363119.

Slinge - 8.40 uur: achterzijde station Zwijndrecht - 8.55 uur: NS station Dordrecht, kiosk voor station.

Korting op vakantie BNMO-leden die hun vakantie in Oostenrijk/Tirol willen doorbrengen, kunnen tien procent korting krijgen als zij hun

Noord-Brabant

vakantie boeken bij Pension Sonne in Lechtal. U kunt telefonisch reserveren: 0043 56346310 of via de website:

Komende activiteiten

www.pension-sonne.com. De korting geldt voor alle

Donderdag 18 juni: dagreis West-Brabant.

BNMO-leden! Er wordt wel om legitimatie gevraagd.

Donderdag 25 juni: dagreis Oost-Brabant. Dinsdag 6 oktober: contactdag in ’t Draaiboompje,

’s-Gravenhage e.o.

Moergestel. Dinsdag 13 oktober: contactdag in Café-Zaal Broer en Zus, Rucphen.

16

Dagtocht

Donderdag 15 oktober: contactdag in Zalen van Bussel,

Dinsdag 16 juni organiseren we wederom een dagtocht.

Deurne.

De bestemming is echter nog een verassing. We verzamelen

Donderdag 10 december: kerstviering in hotel de

de Kareoler mei 2009


Druiventros, Berkel-Enschot.

Ook zijn ze bezig met het organiseren van een gezellige dag,

Dinsdag 15 december: kerstviering in hotel Tivoli,

waar het hele gezin aan kan deelnemen.

Oudenbosch. Donderdag 17 december: kerstviering in Zalen van Bussel, Deurne.

Limburg-Noord en -Midden

Uitkomst enquête

Komende activiteiten

Ruim dertig procent van de jonge leden in de BNMO-afdeling

Zondag 7 juni t/m 12 juni: meerdaagse reis.

Noord-Brabant heeft gereageerd op de enquête die de

Woensdag 9 september: herdenking Indië-monument.

nieuwe bestuursleden Wim Wilbers en Georg Kerkhof

Donderdag 10 september: algemene dagtocht.

afgelopen maart hebben verstuurd. Het afdelingsbestuur

Woensdag 28 oktober: alleenstaandendag in Roermond.

bedankt iedereen die deze enquête heeft ingevuld.

Donderdag 19 november: spellendag.

De respons biedt in de nabije toekomst voldoende

Zaterdag 12 december: kerst-in.

aanknopingspunten. Wim en Georg organiseren momenteel

Data onder voorbehoud.

een kennismakingsweekend op de Basis in Doorn. Deze zal plaatsvinden tijdens een weekend in de maand november.

Verolg op pagina 18

Secretariaten van de afdelingen Groningen T. Pelgrim,

Kuinderstraat 22e, 1079 DL Amsterdam

Veemstede 95, 9665 EC Oude Pekela

0597 422327

tr.pelgrim@hetnet.nl

b.h.vdreijden@kpnplanet.nl Zuid-Holland-Noord J. Postel,

Friesland K.A. de Brie, Helmhout 27, 8502 AE Joure

020 6427642

Mijnbouwstraat 68, 2628 RX Delft 0513 416796

015 2570081

johanstella@orange.nl

kbrie@xs4all.nl

’s-Gravenhage e.o. mw. W.M. Olivier-Schoonaard,

Drenthe S. Cammeraat,

Strausslaan 22, 2551 NH ’s-Gravenhage

De Hilte 6, 9511 TC Gieterveen

06 11368256

sjorscammeraat@home.nl

Zuid-Holland-Zuid mw. M.G. Verheij, Hartekruid 9, 3068 RS Rotterdam

Overijssel mw. A.A.J. de Wals-Ros,

verhey1@chello.nl

De Goorn 9, 7491 HB Delden

Zeeland J.A.P. van Osta,

074 3762763

Alwine.de.wals.is@home.nl

Goese Meerlaan 20, 4465 AL Goes

Gelderland R. Roos,

javosta@zeelandnet.nl

Langeslag 37, 8181 GN Heerde

0578 696992

roosneth@hotmail.com Kamelenspoor 14, 3605 EA Maarssen

010 4201010 m.

0113 227998

Noord-Brabant mw. T. Otten-Hilberink, Klaverstraat 74, 5025 MD Tilburg

Utrecht/’t Gooi W. Veenman,

070 3231965

013 5360320

epoque@online.nl 0346 562822

Limburg-Noord en -Midden Mw. B.H.M. Deneer-Maassen,

waveenman@xtrememedia.nl

Hofstraat 45, 6019 CC Wessem

Noord-Holland L.M. Valkering,

berthy.deneer@hetnet.nl

Prins Bernhardlaan 13c, 1934 EP Egmond a/d Hoef

Limburg-Zuid mw. A.M.C. van den Berg,

072 5061334

Oude Landgraaf 52, 6373 BA Landgraaf

loekvalkering@hotmail.com

Amsterdam e.o. B. van der Reijden,

06 25334709

0475 562436

045 5323006,

dircks-vdberg@alice.nl de Kareoler mei 2009

17


Limburg-Zuid

is dat helemaal geen probleem. Meldt u zich dan telefonisch, schriftelijk of via mail aan bij een van de leden van de Recrea

Komende activiteiten

Commissie en we zullen proberen om u alsnog te deel laten

Zondag 7 juni: contactdag, Hotel van der Valk Heerlen.

nemen.

Maandag 22 juni t/m 26 juni: meerdaagse reis naar Ebrach

Hub Senden, coördinator, 045 5753422,

Beieren, Duitsland.

hll.senden@hetnet.nl.

Zaterdag 5 september: algemene dagtocht. Oktober: vrouwendag.

Anita van den Berg, 06 25334709, dircks-vdberg@alice.nl.

Zondag 13 december: kerst-in, Hotel van der Valk Heerlen.

Gerard Oudmayer, 043 4572215, goudmayer@home.nl. Marietje Kalsbeek, 045 5442842, w.kalsbeek@home.nl.

Ieder lid van de BNMO-afdeling Limburg-Zuid ontvangt bij

Jan Engelen, 045 5319969, dartagjan.01@telfort.nl.

een activiteit een persoonlijke uitnodiging. Mocht u na het inschrijftermijn toch met een activiteit mee willen doen, dan

Ingezonden brief Zie ook de brief van de maand op pagina 4.

Erkenning en begrip

Het ligt voor de hand dat we als oude leeftijdsgenoten terugblikken op dat eigen verleden waarin we solidaire,

De grootste klap viel op zwarte vrijdag 24 oktober toen –

pijnlijke en hartverwarmende momenten herkenbaar met

uitermate respectloos voor het verleden en ontstaan van

elkaar kunnen delen. Die momenten zijn erg kostbaar.

de BNMO – de Kareoler totaal onverwachts verscheen.

En daarom zo belangrijk omdat daaruit ons denken en

Hierin werd de algemene ledenvergadering, die op

handelen in de omstandigheden waarin we toen verkeerden

25 oktober zou plaatsvinden, in beeld gebracht en

voortkwamen. Zoals in feite ook nu ons handelen en denken

daarbij de zorgwekkende mededelingen die thans

beïnvloed wordt.

voldoende bekend zijn en ons toen in een machteloze toestand bracht. Slecht voor de psychische gezondheid,

Teleurstelling over ontrouw - ook aan onze overzeese

de gedachten dat de oudere generatie veteranen op deze

medemensen - kan niet door het ABP met geld worden goed

manier zou worden afgedaan! Gelukkig is er een

gemaakt. Belangrijker is erkenning en begrip, voor nu en in

positieve wending gekomen en dank ik allereerst de

de toekomst waarin een duidelijk beeld wordt vastgehouden

mensen die zich daarvoor zo hebben ingezet.

waarin de draagkracht gelegen heeft van onze daden en tekortkomingen. Dat die geschiedenis geen ballast mag

Zelf heb ik erg veel te danken aan de BNMO. Daarom is

vormen voor ons nageslacht, maar dat onze kinderen en

het moeilijk te verdragen als problemen die een

kleinkinderen niet met een verwrongen beeld naar het

belangrijke rol spelen na nodige inspanningen nog

gedrag van hun ouders zullen terugzien, maar dat het

steeds niet her- noch erkent worden! Aandoeningen, die

hopelijk een eerlijke plaats kunnen geven.

bij velen onterecht onrust veroorzaken. Deelname aan programma’s, ontmoetingen in Doorn, enzovoort, hebben een onmisbare plaats in ons leven gekregen.

18

de Kareoler mei 2009

Henk Thomassen Sr.


In dankbare herinnering Aanholt, H.M. van (82), Boven Leeuwen

Klumper-Roos, V. mw. (92), Blaricum

Strik, G. (82), Hilversum

Berge, J.J. ten (90), Enter

Langevoort, G.L. (86), Purmerend

Tel, R.L. (70), Breda

Bijlholt-Hoff, T. mw. (85), Groningen

Maat, C.W. de (83), Zoetermeer

Tolhuysen, J.J. (79), Amsterdam

Daris, P.J.G. (77), Nuenen

Polman, M.P. (78), Nijmegen

Verbeek, J.G. (77), Haaften

Dekker, J. (91), Oud Beijerland

Poppelaars, A. (76), Prinsenbeek

Verstegen, H.J. (84), Zevenaar

Hopman, J. (83), Almelo

Ras-van Doormale, R. van mw. (79),

Weerman-Vermaas J. mw. (84), Rijswijk

Hornung, J. (85), Soest

Breda

Zuidersma, K. (84), Twijzel

Janssen, J. (83), Arnhem

Salden, L.R.M. (78), Maastricht

Kamp-Bijmholt, H. van de mw. (63),

Smeets, T. (82), Haelen

Oosterwolde

Streuper-Brink G.P. mw. (95), Deventer

Welkom bij de BNMO Beijers, B., Dieren

Jilderts, H.J., Harlingen

Pijnenburg, R.T.M.G., Rotterdam

Bleker, B., den Schoonebeek

Jongma, S. mw., Terborg

Scheijbeler, J., Hoogeveen

Cock, H.P. de, Amsterdam

Jurriën, G.D., Moerkapelle

Schrijn, M.R., Venray

Dijkstra, F., Leeuwarden

Munck, P.J. de, ’s Gravenhage

Strang, L.J.H., Heerlen

Hendriksen, H.H., Barneveld

Norder, P., Zuidlaren

Zorgman, J., Hoensbroek

Honnoff, N.A.M., Ulestraten

Otten, A.H.F., Almere

Lintjesregen Tijdens de ‘lintjesregen’ op 29 april kregen meerdere BNMO-leden een koninklijke onderscheiding: G.A. Ermstrang uit Nijmegen, H. de Jager uit Doorn, H. Moorlag uit Leeuwarden (zie foto links, gemaakt door M. Moorlag) en J.G. Valstar uit Maassluis (zie foto rechts, gemaakt door H. Brugts).

de Kareoler mei 2009

19


Redactie- en administratieadres Postbus 125 3940 AC Doorn Telefoon 0343 47 41 10 Telefax 0343 47 41 14 E-mailadres kareoler@bnmo.nl www.bnmo.nl

De BNMO is een toonaangevende, onafhankelijke belangenbehartiger voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun directe verwanten. De BNMO biedt deze groep mensen al sinds 1945 zorg en solidariteit. Onze ambitie is gericht op het verwerven van (h)erkenning en respect en de bevordering van een intensief lotgenotencontact. Daarnaast levert de BNMO een deskundige zorg- en dienstverlening, zowel materieel als immaterieel, ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn. Om dat alles te bereiken, werkt de BNMO samen met verschillende marktpartijen. Advertentie

20

de Kareoler mei 2009

Kareoler, mei 2009  

Een weekje Afghanistan BNMO-magazine, jaargang 69, mei 2009 1 de Kareoler mei 2009

Advertisement