Page 1

de Kareoler BNMO-magazine, jaargang 69, maart 2009

Nieuw Zorgloket ABP bevalt goed Doorzetten is niet altijd gemakkelijk de Kareoler maart 2009

1


Blikveld Blijkveld

Jaargang 69, 2009, nr. 2

Bondsraad en themadag; we gaan vooruit!

De Kareoler is een uitgave van de Bond

Op zaterdag 7 februari was er de eerste bondsraad met het nieuw

van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

aangetreden hoofdbestuur. Ik mocht deze voorzitten en ik moet u zeggen: het was een kritische bijeenkomst. Dat bevalt mij goed, want het laat zien dat de

Beschermvrouwe

vijftien afdelingen betrokken zijn bij de besluitvorming binnen de bond.

H.M. Koningin Beatrix

Een kritische, doortastende bondsraad is ook de beste garantie om niet opnieuw in een situatie te komen zoals we die hadden met het vorige

Hoofdbestuur BNMO algemeen voorzitter Henk Moorlag vice-voorzitter

hoofdbestuur. Die boodschap geef ik hier ook mee aan de afdelingen en de bestuurders binnen de BNMO. We maken ons nu op voor de ledenvergaderingen binnen de afdelingen,

Sjef Verhagen

waar de besturen verantwoording zullen afleggen over het gevoerde beleid

algemeen penningmeester

in het afgelopen jaar. Het is goed om tijdens deze bijeenkomsten de emotie

Lei Hermans

vanwege de voorgenomen opheffing met elkaar te delen en te verwerken,

algemeen secretaris

maar ik wil u graag oproepen om de toekomst centraal te stellen. We moeten

Jan Hoving tweede penningmeester Marinus Bouwmeester

vooruit met elkaar en u kunt daaraan bijdragen, in elk geval door aanwezig te zijn op de ledenvergadering van uw afdeling.

tweede secretaris Christel Roos

Voorafgaande aan de bondsraad was door het hoofdbestuur ook een

lid

themadag georganiseerd voor de bondsraadleden. Daar hebben we

John Kuipers

gesproken over de toekomst van de BNMO en een daarop gerichte

Redactie de Kareoler

beleidsheroriëntatie. “Alweer een heroriëntatie?”, hoor ik u denken. Ja, we

Jos Morren, hoofdredacteur

moeten nu met elkaar de uitdaging aangaan om de BNMO ondanks alle

Henk Moorlag

tegenslag een stevige bestaansgrond te bieden. Wij zelf zijn natuurlijk

Armand Lucas

volledig overtuigd van onze vereniging en die overtuiging moeten we

Henk Raukema

overdragen op onze omgeving. Dat moet planmatig en goed onderbouwd

Nicole te Welscher

gebeuren. We willen een gerespecteerde belangenbehartiger voor getroffen

Redactie-adres op de achterzijde

militairen zijn en in die zin een belangrijke gesprekspartner voor alle betrokken partijen. We moeten de BNMO sterker profileren, zeker ook in de

Ingeschreven in het verenigingsregister

richting van jonge veteranen die ons nog niet gevonden hebben. Er valt een

van de Kamer van Koophandel en Fabrieken

hoop te doen en we zetten dat nu allemaal op een rijtje.

te Utrecht onder nummer V. 477894

Maar we kunnen dat niet alleen. Vanuit de afdelingen kunnen we wel wat

Verschijnt ook op geluidsband

ondersteuning gebruiken, zeker ook van jongere leden. Laat van u horen, we rekenen op u! Henk Moorlag, algemeen voorzitter

2

de Kareoler maart 2009


Vingerwijzing

In dit nummer 2 Blikveld 5 Hoofdzaken Eerste bondsraad met het nieuwe hoofdbestuur

6 De Romp

Voorjaar

Nieuw Zorgloket ABP bevalt goed Het is de hoogste tijd voor het voorjaar.

9 Rechtspraak Medisch advies niet altijd zorgvuldig

Daarover bent u het vast met me eens. De winter kan gezellig zijn, maar ’s avonds nog even nazitten in een avondzonnetje in de tuin

10 Ledematen

of op het balkon is ook heel gezellig. Wanneer

Ida Moorlag: Doorzetten is niet altijd

deze Kareoler verschijnt, komen we echter al

gemakkelijk, wel noodzakelijk

heel dicht in de buurt van het voorjaar. Het staat voor de deur, zoals ze dan zeggen. Laat dat u inspireren om ook de BNMO een nieuwe bloei mee te geven. Want anders dan in de natuur, hebt u zo’n voorjaar voor een belangrijk deel helemaal zelf in de hand. Jos Morren, hoofdredacteur

12 Op de lever Column van de hand van J.L. Hoving, aftredend algemeen secretaris BNMO-hoofdbestuur

13 Hand- en spandiensten Kennismaken met de Basis

14 Ruggespraak Controleer brief Voorlopige Toeslag 2009 goed!

16 Uit het hart Afdelingsnieuws

19 In dankbare herinnering, Welkom bij de BNMO.

Foto omslag: Ida Moorlag, partner van Henk Moorlag, algemeen voorzitter BNMO-hoofdbestuur. Zie het interview op pagina 10. Foto: Nicole te Welscher.

de deKareoler Kareoler maart 2009

3


Hoofdzaken

Ingezonden brieven In de vorige Kareoler werd u gevraagd om uw mening naar de redactie te sturen. Wij ontvingen diverse inzendingen en hebben daaruit een keuze gemaakt voor deze nieuwe rubriek.

(Nog geen) actief lid

Kopstoot

Het duurde even, maar ik begin er nu toch ook echt in te geloven: Nederland zit economisch in zwaar weer. Dat kan ook bijna niet anders na alle negatieve berichten. Gelukkig werd carnaval nog steeds even uitbundig gevierd, maar we

Het is grappig. Dit jaar ben ik tien jaar lid van de BNMO.

moeten er flink voor oppassen dat we elkaar niet

Ik ging wel eens mee naar een kerstdiner in Avifauna door

onnodig in de put praten. Toch is het serieus

mijn band met mijn, helaas overleden, medelid en vriend

genoeg en de regering bedenkt dan ook de

Jan Roozen. Dat waren altijd warme aangelegenheden. Maar

meest inventieve plannen om het hoofd boven

verder heb ik nooit deelgenomen aan welke activiteit dan

water te houden. Een van de opties is om de

ook. Ik dacht dat ik er geen behoefte aan had. Door hem ben ik ook bij de afdeling Zuid-Holland-Noord terechtgekomen, terwijl ik eigenlijk door mijn woonplaats (Haarlem) in NoordHolland thuis hoor.

AOW-leeftijdsgrens te verhogen van 65 naar 67 jaar. Een gedurfd onderwerp. Ik vraag mij dan af wat zo’n ingreep voor gevolgen heeft voor

Vandaag rolde de Kareoler van februari in de bus. Normaal

andere sociale uitkeringen. Zoals de Algemene

blader ik hem even door en dan gaat hij bij het oud papier.

nabestaandenwet (Anw) of het Militair

Dit keer heb ik hem van A tot Z gelezen. Het boeide me op de

Invaliditeitspensioen (MIP). In elk geval wordt,

een of andere manier. Het nieuwe hoofdbestuur geeft weer

als de regering z’n zin krijgt, de inbouw van je

vertrouwen in de toekomst. En dat begint al met het stukje van Henk Moorlag op de eerste pagina. De BNMO is er inderdaad voor lotgenoten en dat mag niet verdwijnen. Als het zo doorgaat, word ik nog eens actief

AOW met twee jaar uitgesteld. Dat is dan alweer meegenomen, totdat ze natuurlijk ontdekken dat oud-militairen misschien wel wat extra in kunnen

lid. Ik heb vandaag overplaatsing naar Noord-Holland

leveren. Het is maar net hoe creatief men wordt

aangevraagd. En dat wilde ik even kwijt.

in Den Haag, al is duidelijk dat je van de tegemoetkomingen voor psychische beperkingen

Groeten,

zo langzamerhand geen gezin meer kunt

N. van Straten

onderhouden. Daar was intussen al een bezuinigingsslag op uitgevoerd. Het is dan heel zuur dat je bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ook nog twee jaar langer moet

de veteranenzorg, het ABP of de Basis? Stuur ’m dan op!

doorwerken om een inbouw van je AOW te

Per papieren brief of per mail. Adresgegevens treft u op de

voorkomen. Want daar was je hoe dan ook

achterzijde van dit blad. Lengte ongeveer 200 woorden.

natuurlijk niet op uit!

de Kareoler maart 2009

4

Wilt u ook uw mening kwijt over bijvoorbeeld de BNMO,


Hoofdzaken

Eerste bondsraad met het nieuwe hoofdbestuur

Willem Snellenberg neemt afscheid

door Nicole te Welscher

Zaterdag 7 februari was de eerste bondsraad met het nieuwe hoofdbestuur. Afdelingsvoorzitter Willem Snellenberg (’s Gravenhage e.o.) maakte gebruik van de gelegenheid om afscheid te nemen van de bondsraadleden. Hoewel zijn vertrek al even bekend was, nam Willem Snellenberg gebruik van de bondsraad om officieel afscheid te nemen van zijn mede-bestuursleden in de bondsraad. “Volgens mij ben je met 21 jaar voorzitterschap de langst zittende afdelingsvoorzitter”, aldus algemeen voorzitter Henk Moorlag. “Met jouw vertrek verliezen we niet alleen iemand met veel kennis over de BNMO, maar ook iemand die altijd veel steun heeft gegeven.” Waarop Willem Snellenberg reageerde: “Je doet het werk alleen als je er voldoening van krijgt.” Ook Jan Hoving liet officieel weten af te treden. Na de komende algemene jaarvergadering (AJV) zal hij zijn functie

Henk Moorlag bedankt Willem Snellenberg voor zijn inzet voor

als algemeen secretaris van het hoofdbestuur neerleggen

de BNMO. Foto: Jos Morren.

(zie ook rubriek Op de lever op pagina 12). Vanaf het begin van zijn aantreden had Hoving aangegeven om zijn functie

zoals besluitvormingsstructuur, lidmaatschapscriteria en

binnen het hoofdbestuur tijdelijk in te vullen. Jan Burger

statuten en huishoudelijk reglement. De afdelingsbesturen

(voormalig maatschappelijk werker van de BNMO/de Basis)

hebben tot eind maart de tijd om de voorstellen met hun

is zijn kandidaat-opvolger.

afdelingsleden te bespreken. Tijdens de AJV op 23 mei zal uiteindelijk duidelijk worden of de voorstellen worden

Betrokkenheid afdelingsbesturen

aangenomen.

In de bondsraad werden verder veel kritische opmerkingen gemaakt, maar het nieuwe hoofdbestuur kon hier

Reserves verbruikt

goed mee overweg. “Spreek uit je hart” werd door een

Een agendapunt dat veel roering bracht was financiën.

afdelingsvoorzitter aan het hoofdbestuur gevraagd. Waarop

De uitgebreide balanspresentatie van penningmeester Lei

de algemeen voorzitter met een glimlach antwoordde: “Ik

Hermans benadrukte dat de het oude bestuur de BNMO veel

doe niet anders.”

geld heeft gekost. Dat gaat nu onder meer ten koste van het lustrum en het symposium van volgend jaar. Het hoofdbestuur

Zaken die werden besproken, waren onder meer de

heeft binnenkort een gesprek met het V-Fonds over de

voorstellen van het hoofdbestuur voor de komende AJV,

financiering hiervan.

de Kareoler maart 2009

5


De Romp

Nieuw Zorgloket ABP bevalt goed

‘Erg blij met zorgcoördinator/ casemanager’ door Fred Lardenoye

Het nieuwe Zorgloket voor Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (MOD) heeft de dienstverlening van het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds (ABP) aanzienlijk verbeterd. Maar volgens leden van de BNMO schort er ook nog wel wat aan, vooral op het gebied van de keuringen. “Daar hebben we weken stress van.” De laatste jaren is vanuit Defensie en andere partijen veel

zich bezig houdt met de aansturing van het Zorgloket, legt

aandacht besteed aan de verbetering van de zorg voor militaire

uit: “Als iemand door de dienst letsel oploopt en op termijn

oorlogs- en dienstslachtoffers. Een belangrijk instrument

ontslagen moet worden, wordt hij of zij bij het Dienstencentrum

daarbij is de inrichting van het Zorgloket Militaire Oorlogs- en

Reïntegratie van Defensie (DCR) geplaatst en krijgt twee jaar

Dienstslachtoffers (Zorgloket MOD). Dit loket is ondergebracht

ontslagbescherming. Daarna krijgen we de namen van deze

bij het ABP-Bijzondere Regelingen Defensie en is operationeel

mensen en gaan we ze benaderen. We geven aan dat wij hun

vanaf 1 juli 2007. Het Zorgloket MOD verzorgt in de eerste

zorgcoördinator zijn en dat ze bij ons terecht kunnen.

plaats de materiële zorg.

Zo pakken wij iedereen op die nu met een handicap de dienst uitgaat.”

Cees van der Lingen, plaatsvervangend hoofd van de Afdeling Pensioenen, Sociale Zekerheid en Zorg van het ministerie van

Een wereld open

Defensie: “Wij werden natuurlijk al enkele jaren geconfronteerd

Het probleem is nog de oudere groepen. Van der Lingen: “Die

met reacties van oorlogs- en dienstslachtoffers dat ze van

willen we nu ook benaderen om onze zorg aan te bieden.”

loket naar loket werden gestuurd. In overleg met de Tweede

Een vertegenwoordiger van die ‘oude groep’ is Koreaveteraan

Kamer heeft Defensie daarom besloten om één aanspreekpunt

Herman Jorink (83). Hij raakte in 1953 in Korea beide handen

neer te zetten voor oorlogs- en dienstslachtoffers. Daar kan

kwijt na een explosie. Jorink: “De zorg zoals nu bestond toen

iedereen terecht voor zijn pensioen, zijn voorziening, zijn

nog niet. Je werd pas geholpen als iedereen daar de noodzaak

geneeskundige verstrekking en andere materiële zorg. Om

van zag. Je moest vooral veel zelf uitzoeken. Maar gelukkig was

dat goed te structureren zijn intussen zes zorgcoördinatoren

de BNMO er toen al. Die hielp mij de weg te vinden en dat is nu

en drie casemanagers actief bij het ABP. Die zien er op toe dat

eigenlijk nog steeds zo.”

betrokkenen de juiste zorg krijgen en ze houden ook in de

6

gaten dat die zorg daadwerkelijk gerealiseerd wordt.”

Bas van Nieuwenhuizen (31) is een dienstslachtoffer van een

Van der Lingen benadrukt ook dat er tegenwoordig sprake

veel jongere generatie. Hij kwam tijdens een tankoefening in

is van een ‘warme overdracht’. Wil Schmitz van het ABP, die

Duitsland in 1997 in aanraking met een hoogspanningskabel.

de Kareoler maart 2009


De elektrocutatie die daarop volgde, zorgde voor ernstige

de juiste weg te vinden. “Je moet het van elkaar horen. Brieven

lichamelijke klachten, waardoor zijn reïntegratie in het

van Defensie worden door ons soms niet gelezen. Vaak is het

arbeidsproces in de jaren daarop ernstig werd belemmerd.

ook hoe je bui op dat moment is.”

“Ik heb mijn nieuwe studie pas afgerond. Nu zit ik in de volgende fase met allemaal vragen over hoe het verder

Joep Giesberts, casemanager voor Defensiezorg bij het

moet. Ik ben gaan bellen en in contact gekomen met

ABP, onderkent de problemen met psychische klachten.

een casemanager, die op vrij korte termijn bij mij thuis is

“Lichamelijke handicaps kun je zien en direct oppakken, want

langsgekomen. Er ging een wereld voor mij open.

daar spelen concrete zaken. Veel moeilijker zijn de psychische

Hij had alle tijd en nam ook formulieren mee die we konden

klachten die zich vaak jaren na ontslag uit de dienst openbaren.

invullen. Hij zei ook: ‘Vanaf nu ben ik je aanspreekpunt’.

Daar hebben we nog geen vangnet voor.” Toch is de zorg ook

Dat was heel fijn, want daarvoor had ik dat allemaal niet.”

voor deze groep verbeterd, meent Van der Veen. “Sinds kort heb ook ik een casemanager van het ABP en daar ben ik erg

Ook BNMO-lid Bram van der Veen (50), een

blij mee. De man werkt heel erg hard voor mij en ik neem aan

Libanonveteraan met een ernstige vorm van PTSS die zich

ook voor anderen. Dat is een van de grote pluspunten van

pas 25 jaar na dato openbaarde, had aanvankelijk moeite

het zorgloket. Ik zit nu in de WIA (Wet werk en inkomen naar

de Kareoler maart 2009

7


arbeidsvermogen) voor een jaar, men denkt nog steeds dat je

Dat laatste kan rekenen op kritiek. Van der Veen: “Het

aan het werk kan. Ik zit al vier jaar in therapie en ondanks dat

samenvoegen van die keuringen geldt dus maar voor een

mijn therapeut zegt dat ik niet meer kan werken, wordt het elke

beperkte groep. U moest eens weten hoeveel stress mensen

keer met een jaar verlengd.”

met PTSS hebben als ze gekeurd moeten worden. Ze krijgen een MIP-keuring en een paar maanden later worden ze nog een

Keuringen

keer opgeroepen voor een WIA-keuring. Dan leef je bijna een

Daarmee komt een onderwerp op tafel dat al veel kritiek

half jaar in constante stress en de kalmeringsmiddelen zijn niet

opleverde: de keuringen van het ABP. Van der Lingen:

aan te slepen. Waarom kan dat ook voor ons niet op één dag?”

“Voor actief dienende militairen die nu gekwetst raken met

Van der Lingen: “Ik begrijp dat volkomen. Maar voor u geldt

dienstverband en in de overgang naar postactief zitten, hebben

dat u gezond de militaire dienst bent uitgegaan. U bent gaan

we dat opgelost. We zorgen ervoor dat zowel de WIA-keuring

werken en dan komt na een aantal jaren de PTSS. De afkeuring

als de keuring voor het militair invaliditeitspensioen (MIP)

is voortgekomen vanuit het werk dat u al die jaren hebt gedaan

geen twee afzonderlijke keuringen zijn, maar op één moment

en dat moet vanuit UWV gebeuren, daar kan Defensie ook

plaatsvinden. Het zijn nog wel twee keuringen, respectievelijk

niets aan doen.” Maar de Defensievertegenwoordiger begrijpt

voor het UWV en het ABP, maar ze vinden op één moment en op

dat Van der Veen en andere oorlogs- en dienstslachtoffers in

één locatie plaats. We willen ook realiseren dat in plaats van de

dezelfde positie - als hun PTSS eenmaal met dienstverband

twee uitkeringen, WIA en MIP, oorlogs- en dienstslachtoffers

erkend is - in voorkomende gevallen ook beide keuringen

nog maar met één uitkering te maken krijgen en dat ook de

willen laten samenvallen. “We hebben dat nog niet kunnen

specificatie bruto-netto overzichtelijk is. Ik zeg er nadrukkelijk

realiseren. Maar dat is een duidelijke wens waar we zorgvuldig

bij dat het alleen geldt voor militairen die nu in de overgang

naar gaan kijken.”

zitten van actief naar postactief.”

Over het Zorgloket MOD Het Zorgloket voor Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

pensioenen geïntegreerd, zodat voor betrokkene

van het ABP, kortweg Zorgloket MOD, is sinds medio

sprake is van één uitkering, met één specificatie en

2007 operationeel. Dit loket geeft invulling aan de

inhouding van premies en belasting. Ook worden, voor

materiële zorg en reïntegratiebehoefte van de oorlogs- en

zover van toepassing, de medische beoordelingen van

dienstslachtoffers met een dienstverbandaandoening.

de WIA-aanspraak en het militair invaliditeitspensioen

Het Zorgloket MOD regelt de uitvoering van de

gecombineerd uitgevoerd door een arts van UWV en ABP.

doelgroepspecifieke (militaire) regelgeving en de in dit

Voor de inzet van reïntegratiediensten wordt

verband uit te voeren medische beoordelingen. Bij het

gebruikgemaakt van de dienstverleners waarmee

Zorgloket krijgt de veteraan of dienstslachtoffer ook een

Defensie contracten heeft voor het actieve personeel.

zorgcoördinator toegewezen die hem of haar begeleidt.

Dat betekent dat een eerder ingezet reïntegratietraject

Om de situatie voor de doelgroep te vergemakkelijken,

ook na ontslag kan worden voortgezet.

is de betaling van de verschillende uitkeringen en

8

de Kareoler maart 2009


Rechtspraak

Medisch advies niet altijd zorgvuldig

door mr. Willem Knook

Uw invaliditeitspercentage wordt door het ABP vastgesteld na een geneeskundig onderzoek. De meeste BNMO-leden hebben hier wel eens mee te maken gehad. Ondanks grote zorgvuldigheid is het advies niet altijd juist. Medische adviezen spelen een belangrijke, meestal

Een voorbeeld uit de praktijk

doorslaggevende rol bij het vaststellen van de mate van

Wij legden de rechtbank ’s Gravenhage een zaak voor waarin

invaliditeit. Voordat een besluit op een aanvraag voor een

het ABP een mate van veertig procent invaliditeit bij een

(hoger) militair invaliditeitspensioen of een voorziening

BNMO-lid had vastgesteld. De belanghebbende was het niet

wordt genomen, laat het ABP een geneeskundig onderzoek

eens met de hoogte van dit percentage. Terecht, zo bleek,

verrichten. Hierbij wordt ook informatie opgevraagd bij

want de medisch adviseur van de BNMO kwam - na gedegen

bijvoorbeeld de huisarts of de behandelende specialist.

onderzoek - tot het dubbele percentage.

Alle beschikbare bronnen dienen daarbij te worden benut om een mogelijke eenzijdige belichting te voorkomen.

Het ABP ging echter niet overstag en handhaafde het eerder vastgestelde percentage. De rechtbank dacht er gelukkig

De hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep,

anders over en vernietigde de beslissing. Hij droeg het ABP

verlangt een zorgvuldige voorbereiding van besluiten.

op een nieuwe beslissing te nemen.

Verder dient het besluit op een aanvraag zodanig gemotiveerd te zijn, dat degene om wie het gaat - de

Volgens de rechtbank bevatte de rapportage van de medisch

belanghebbende - zich daartegen kan verweren. Dit betekent

adviseur van het ABP eerder veronderstellingen dan de

dat de volgende twee zaken duidelijk moeten zijn: hoe het

verwoording van een op onderzoek gebaseerd standpunt.

onderzoek is gedaan en op welke basis de medisch adviseur

De rapportage van deze medisch adviseur liet - afgezet tegen

tot zijn bevindingen is gekomen.

de rapportage van onze medisch adviseur - naar het oordeel van de rechtbank te veel ruimte voor twijfel.

Wanneer het medisch advies door de belanghebbende op

De rechtbank gaf het oordeel dat het bestreden besluit niet

één of meer punten tegengesproken wordt door een concreet

zorgvuldig genoeg gemotiveerd was. Er is, voor zover nu

onderbouwd contra-advies, dan mag het ABP daar niet

bekend, geen hoger beroep door het ABP ingesteld. Dus we

zonder meer aan voorbij gaan. Het ABP zal een gemotiveerde

wachten nu op de nieuwe beslissing van het ABP.

reactie moeten bieden en kan dus niet volstaan met verwijzing naar het advies van zijn eigen medisch adviseur.

de Kareoler maart 2009

9


Ledematen

Hoe Ida Moorlag haar man bleef steunen in soms zware tijden

Doorzetten is niet altijd gemakkelijk, wel noodzakelijk door Nicole te Welscher

Praten, geduld hebben en met elkaar doorzetten. Dat was wat Ida Moorlag voor haar man kon doen in de periode dat hij last kreeg van zijn PTSS. Het zag er toen allemaal somber uit, maar Henk Moorlag is er grotendeels bovenop gekomen en is nu zelfs algemeen voorzitter van de BNMO. Al vanaf hun huwelijk in 1966 heeft Ida moeite gehad

nooit met haar over die periode. Pas toen Henk haar in

om het ziektebeeld van haar man te begrijpen. Hij had

een verwarde toestand plotseling vroeg om een kopje

onverklaarbare klachten die in hevigheid verschilden. Rond

bamboethee, begon er iets bij Ida te dagen. “Maar wat doe

1991 kwamen de klachten tot een dieptepunt, waardoor de

je daar dan aan?” Vertelt Ida. “Bovendien was in die tijd het

zorg voor zowel haar man als de kinderen volledig op haar

woord PTSS of trauma niet eens bekend en dus wist ik niet zo

schouders terechtkwam. Henk Moorlag veranderde van een

goed wat te doen.”

vrolijke, opgewekte persoon in een patiënt met grote angsten en onverklaarbare lichamelijke klachten. Ida had het in die

Weinig tijd voor zichzelf

tijd dan ook niet geloofd als je haar vertelde dat haar man

Een paar jaar na de eerste symptomen, kregen Ida en Henk

twintig jaar later algemeen voorzitter van de BNMO zou zijn.

twee kinderen; zoon Hans en een paar jaar later dochter Margreet. Na de geboorte van hun kinderen begon Henk meer

De eerste symptomen

last te krijgen van lichamelijke klachten. Hij was constant

Henk was dienstplichtig militair toen hij in 1961 werd

druk, had het nog altijd benauwd en kampte ’s nachts met

uitgezonden naar Nieuw-Guinea. Daar heeft hij ruim een jaar

angstaanvallen. Natuurlijk deed Ida dan geen oog dicht en

gezeten. Na terugkeer in Nederland ging hij verder met zijn

ondertussen moest ze ook nog voor de kinderen zorgen.

opleiding bontbewerker. Toen leerde hij Ida kennen. Zij kwam

Regelmatig werd ’s nachts de dokter erbij gehaald en dan

voor een bontkraag en verloor haar hart. De vonk tussen de

volgde er een ziekenhuisopname. Maar de oorzaak van zijn

twee sloeg meteen over en vier jaar later zijn ze getrouwd.

klachten werd nooit vastgesteld. Totdat een arts adviseerde meer afleiding voor Henk te zoeken zodat hij niet dieper in

10

Al voor het huwelijk had Henk last van lichamelijke

zijn isolement zou raken. Henk was intussen bedlegerig

ongemakken, zoals migraine in de weekeinden, benauwdheid

geworden omdat hij door uitputting niet kon staan of zitten.

en een verhoogde bloedruk. Dit waren waarschijnlijk de

Zo kwam het dat Ida dagelijks van ’s ochtends vroeg tot

eerste symptomen van zijn PTSS. Ida had toen niet in de

’s avonds laat vrienden en kennissen over de vloer liet komen.

gaten dat zijn uitzending naar Nieuw-Guinea hiermee te

Daardoor ging het soms iets beter met Henk, maar even later

maken had, want zoals zoveel veteranen sprak ook hij

stortte hij weer in. Dit ging een aantal jaren zo door.

de Kareoler maart 2009


Henk en Ida Moorlag. Foto: Nicole te Welscher.

“Een vermoeiende periode” volgens Ida, “ik weet eigenlijk

niet constant meer met zijn gedachten in de Nieuw-Guinea-

niet hoe ik dat toen allemaal heb gedaan.”

periode en ook zijn lichamelijke klachten namen af. Ida: “Als we de BNMO niet hadden gehad, dan weet ik niet of we het

Met twee kleine kinderen, een man die verzorgd moest

hadden gered.”

worden en niet te vergeten het huishouden, had Ida in die periode ook amper meer tijd voor zichzelf. Het huwelijk

Henk heeft veel te danken aan de BNMO. Hij was dan ook

drukte op die manier zwaar op haar leven, maar scheiden was

helemaal niet blij toen het voormalig hoofdbestuur met het

voor Ida nooit een optie. “Wat los je ermee op?” Haar man

voorstel kwam om de BNMO op te heffen. Henk vocht samen

had nu eenmaal van de een op de andere dag zorg nodig en

met andere leden om de BNMO te behouden. Uiteindelijk

daarvoor liep zij niet weg. Haar verantwoordelijkheidsgevoel

is dat hen gelukt. En nu - als algemeen voorzitter van het

liet dat niet toe. En dus zette ze door, met het vertrouwen dat

hoofdbestuur - kan Henk volledig zijn ei kwijt. Ida is daar iets

het allemaal weer goed zou komen.

minder blij mee. Met een kleine glimlach vertelt zij: “Hij gaat nu twee keer per week naar het BNMO-kantoor in Doorn en

Verbetering door de BNMO

als hij thuis is, dan zit hij urenlang in zijn eigen kantoor.

Uiteindelijk bezocht Henk verschillende psychiatrische

Ik heb al regelmatig zijn avondeten moeten opwarmen.”

instelling, maar dat verbeterde niets. Een goede kennis

Toch vind ze het een goede zaak dat de BNMO doorgaat.

van Henk en Ida bracht hen toen in contact met de BNMO.

“De vereniging betekent veel voor oud-militairen en ook voor

Henk besloot naar de BNMO te gaan waar hij zijn maten

de partners. Neem bijvoorbeeld de nazorgprogramma’s.

uit Nieuw-Guinea ontmoette en kort daarna nam hij deel

Ik heb zelf als partner een aantal keer deelgenomen en ik

aan nazorgprogramma’s in Doorn. Al snel wierpen deze

vond het heerlijk om verzorgd te worden. Even de zorgen aan

nazorgprogramma’s, en de goede begeleiding van de

de kant en weer opladen. Dat moet gewoon zo blijven.”

BNMO-maatschappelijk werker, hun vruchten af. Henk zat

de Kareoler maart 2009

11


Op de Lever

Column van de hand van J.L. Hoving, aftredend algemeen secretaris BNMO-hoofdbestuur

Een nieuwe lente, een nieuw geluid Tijdens de voorbereiding van dit artikel hoorde ik het geluid

onafhankelijke belangenbehartiger, die om ‘de hoek’

van een specht. Dat geklop is de voorbode van het voorjaar.

weldoet voor het welzijn van zijn leden, is nog steeds de

In stilte zijn alle planten begonnen aan hun groei.

BNMO. Veel te lang hebben we ons werk achter de schermen

Ik realiseerde me dat dit eveneens bij het BNMO-

gedaan. Nooit in de spotlights. Daarom moeten we tijdens

hoofdbestuur gaande is. In dit vroege voorjaar zijn we aan

gesprekken met derden steeds vaker onze meerwaarde

een nieuwe levensfase van de BNMO begonnen. Da’s het

bewijzen. Eigenlijk absurd, maar in stilte opereren blijkt

nieuwe geluid!

dikwijls een eigenschap te zijn van weldoeners en de mantelzorg.

Onlangs had ik een gesprek met drie bestuurskandidaten voor de BNMO-afdeling Groningen. Hierbij waren twee

Na de algemene ledenvergadering treed ik terug als

vertegenwoordigers van wat wij in de spreektaal noemen,

hoofdbestuurslid. Dat komt deels door mijn leeftijd

jonge veteranen. Ik moest terugdenken aan een gesprek met

(zeventig), maar ik heb dit sowieso vanaf het begin

oud-bestuurslid mevrouw Zorge. Zij vertelde mij over haar

van mijn aantreden kenbaar gemaakt. Vanuit mijn

bezoek in 1948 aan een weduwe. Haar man was gestorven in

verantwoordelijkheidsbesef heb ik meegewerkt om het

de Tweede Wereldoorlog en liet haar achter met drie kleine

BNMO-schip, na de opgelopen averij en het achterstallige

kinderen. De weduwe wierp Zorge een lege portemonnee in

onderhoud, weer in de vaart te krijgen.

de schoot en riep: “Je vertelt me over allerlei activiteiten van

De heer Jan Burger (voormalig hoofd maatschappelijk werk

de BNMO, maar zorg maar ’s dat ik geld in die beurs krijg om

van de BNMO/de Basis) is de nieuwe bestuurskandidaat

mijn kinderen eten te kunnen geven.”

voor het hoofdbestuur. Dat geeft mij een gerust gevoel bij

Dit verhaal kwam plotseling in mij op toen de

mijn vertrek.

bestuurskandidate, de echtgenote van een jonge veteraan, mij een schrijnend verhaal vertelde over de echtgenotes van

Maar goed er is een chinees gezegde dat luidt: Een volk

jongens die op missie waren geweest. Door omstandigheden

wordt niet beoordeeld op wat men vernietigd maar op wat

moesten zij maandelijks van € 500,- (netto loon) zien rond

men bouwt. Ik blijf nog een jaar voorzitter van de afdeling

te komen. Ook nu heerst er nog stille armoede bij jonge

Groningen om mijn opvolger H.W.A. van der Laan te kunnen

gezinnen, ouderen en weduwen. Nog steeds hebben deze

inwerken. Daarna blijf ik mij inzetten voor de BNMO en

ex-militairen en hun naasten dichtbij huis zorg en steun

specifiek voor de leden van Groningen ‘van Lauwerszee tot

nodig. En men is nog steeds - evenals zestig jaar geleden -

Dollard tou en van Drenthe tot aan ’t Wad’, zoals de aanvang

op zoek naar geborgenheid. De laatste tijd melden steeds

van het Groninger volkslied luidt.

vaker jongeren zich bij de BNMO om begeleiding te krijgen bij hun zorgvraag, maar ook voor geborgenheid. De enige

12

de Kareoler maart 2009

Jan Hoving


Hand- en spandiensten

Kennismaken met de Basis Een overnachting voor € 7,- per nacht; waar vindt u dat nog? Voor BNMOleden bestaat die mogelijkheid op de Basis in Doorn en onlangs hebben jongere BNMO-leden daar een weekend lang gebruik van gemaakt voor een eerste kennismaking. Sinds jaar en dag komen BNMO-leden naar de Basis in Doorn

verzorgd verblijf, om te ruiken aan de vele mogelijkheden

om op een ontspannen manier andere leden te ontmoeten.

op de Basis. In de vorige Kareoler werd al bericht over het

Mensen zijn niet zomaar lid en een weekje in Doorn kan

weekend op 24 en 25 januari. Voor de meeste jongere leden

helpen om beter om te gaan met de beperkingen die in en

was dit weekend een echte opsteker en men genoot met

door de militaire dienst zijn ontstaan.

elkaar van een geweldige tijd.

Jongere BNMO-leden weten de weg naar Doorn echter nog

Het gesprek gaat dan vanzelf over de gevolgen van de

niet echt goed te vinden. Ze komen wel, maar er zijn er nog

diensttijd en dat betekent dat soms ook een emotionele noot

genoeg die de mogelijkheden nog niet hebben ervaren.

wordt gekraakt. Maar de Basis is vooral een veilig huis en

Dat is jammer, want de kosten bedragen slechts € 7,- per

medewerkers hebben veel ervaring met BNMO-leden.

nacht en de Basis biedt een combinatie van een aangenaam

Zij nemen ook uw verhaal uiterst serieus.

verblijf met een nuttige ondersteuning. Partners zijn in de meeste gevallen ook van harte welkom.

Het nieuwe programma ‘Weekend kennismaken met de Basis’ is er overigens voor oudere en jongere leden. Kijk in

Speciaal voor jongere BNMO-leden heeft de Basis in overleg

het programmablad dat eind vorig jaar is verstuurd of op de

met de BNMO een weekend kennismaken met de Basis

website van de Basis: www.de-basis.eu.

opgezet. Eigenlijk gewoon een gezellig weekend met volledig

Voor het eerst op de Basis en meteen een succes. Foto: Jos Morren.

de Kareoler maart 2009

13


Ruggespraak

Voorlichting uitkeringen en voorzieningen

Controleer brief Voorlopige Toeslag 2009 goed! Ontvangt u huurtoeslag of zorgtoeslag? En maakt u gebruik van de aftrek buitengewone uitgaven? Controleer dan goed het toetsingsinkomen dat in de brief Voorlopige Toeslag 2009 staat. Veel mensen ontvangen maandelijks een huurtoeslag of

mensen die in 2007 gebruik hebben gemaakt van de fiscale

zorgtoeslag. Zij hebben onlangs een brief Voorlopige Toeslag

mogelijkheden van aftrek in verband met buitengewone

(VT) ontvangen van de Belastingdienst. Met name diegene die

uitgaven kunnen de toeslagen wijzigen, waardoor zij eind

altijd gebruik maakten van de aftrek buitengewone uitgaven1

2009 met terugbetalingen geconfronteerd kunnen worden.

in verband met ziekte of handicap. Zij lopen de kans dat hun Voorlopige Toeslag 2009 te hoog is. De Belastingsdienst roept

Wat kunt u doen?

deze mensen op het toetsingsinkomen goed te controleren.

Het toetsingsinkomen staat in de brief (voorschot-beschikking

Dit geldt vooral voor diegene met een toetsingsinkomen in de

2009) die u van de belastingdienst heeft gekregen. Wij

buurt van de toeslaggrenzen of lager. Zonder correctie van het

adviseren iedereen met een voorlopige huur- of zorgtoeslag

toetsingsinkomen is de kans groot dat zij eind 2009 een groot

goed te kijken naar de hoogte van het toetsinginkomen

deel van de toeslag moeten terugbetalen.

waarop de Voorlopige Toeslag gebaseerd is. Vooral mensen met een toetsingsinkomen in de buurt van de toeslaggrenzen

Wat is het probleem?

of lager moeten dit toetsingsinkomen goed controleren. Als u

De Belastingdienst berekent de Voorlopige Toeslag 2009 aan

geen wijzigingen van het toetsinginkomen doorgeeft, betekent

de hand van het laatste door u opgegeven toetsingsinkomen.

dit dat u eind 2009 een flink bedrag zal moeten terugbetalen.

Dit toetsingsinkomen staat in de brief Voorlopige Toeslag

Voor de zorgtoeslag gaat het om bedragen van â‚Ź 50,- tot

2009 (voorschotbeschikking 2009). In 2009 verdwijnen er

â‚Ź 100,- per jaar die u moet terugbetalen. Voor de huurtoeslag

een aantal fiscale aftrekposten voor ziekte of handicap.

gaat het om hogere bedragen.

Daardoor wordt het daadwerkelijke toetsingsinkomen hoger.

14

Dit definitieve toetsingsinkomen voor 2009 is pas begin

Reken uw toetsingsinkomen uit met de rekenhulp

2010 bekend. Een hoger toetsingsinkomen betekent dat de

Voor het berekenen van uw goede toetsingsinkomen kunt u

definitieve huur- en zorgtoeslagen over 2009 lager kunnen

gebruik maken van een rekenhulp. Deze rekenhulp staat op de

zijn. Het gevolg kan zijn dat mensen een deel van het geld

site www.toeslagen.nl. Is het toetsingsinkomen anders dan in

dat zij nu als voorschot ontvangen (de huur- of zorgtoeslag)

de brief Voorlopige Toeslag? Geef dan uw toetsingsinkomen

aan het eind van het jaar terug moeten betalen. Vooral voor

door aan de belastingdienst. De belastingdienst stelt opnieuw

de Kareoler maart 2009


uw voorlopige huur- of zorgtoeslag vast. Als blijkt dat u de

Nadat u een wijziging hebt doorgegeven, krijgt u zo snel

eerste maanden van 2009 teveel toeslag hebt gekregen, dan

mogelijk een bericht met uw nieuwe toeslagbedrag.

wordt dat verrekend met de toeslag die u nog moet krijgen

Voor elke wijziging ontvangt u apart een bericht.

in 2009.

Wanneer u de wijziging doorgeeft via het aanvraag- en wijzigingsprogramma, krijgt u ook een ontvangstbevestiging

Huurtoeslag: waar moet u vooral op letten?

zodra u de wijziging hebt verstuurd.

Als u in de buurt van de toeslaggrens of er onder zit,

Hebt u in de voorgaande maanden te veel of te weinig huur-

adviseren wij u uw toetsinginkomen aan te passen.

of zorgtoeslag ontvangen? Dan wordt dat verrekend. In dat

De toeslaggrenzen staan in onderstaande tabel.

geval wijkt het maandbedrag dat op uw beschikking staat,

De huurtoeslag is voor een aantal groepen verschillend.

(tijdelijk) af van het bedrag dat de belastingdienst aan u

Ook hangt het van het inkomen af of mensen huurtoeslag

overmaakt.

ontvangen. Kleine wijzigingen in het toetsingsinkomen kunnen grote gevolgen hebben voor de huurtoeslag waarop

Wijzigingen gaan in op de datum die u in het programma

u recht heeft.

(of op het formulier) invult. Een wijziging van uw rekeningnummer voert de belastingdienst direct door. Let

Grens voor huurtoeslag

op: alleen de aanvrager van de huurtoeslag mag wijzigingen doorgeven. Als u de aanvraag voor de huurtoeslag hebt < 65 jaar

> 65 jaar

Alleenstaand

€ 20.875,-

€ 19.800,-

Samenwonend

€ 28.475,-

€ 27.025,-*

Huishoudtype/leeftijd

gedaan, dan bent u de aanvrager. Hebt u een toeslagpartner? Dan moet hij de wijziging ook ondertekenen. De belastingdienst raadt aan om wijzigingen altijd zo snel mogelijk door te geven. Weet u nu al dat er binnenkort iets verandert? Krijgt u bijvoorbeeld loonsverhoging of gaat u

* Dit bedrag geldt ook als één van de partners ouder dan

samenwonen? Geef dat dan alvast door.

65 jaar is.

Zorgtoeslag: waar moet u vooral op letten? Bij de Zorgtoeslag moeten mensen controleren of

1

) Zie de vorige (februari-)Kareoler voor meer informatie over de buitengewone uitgaven.

hun toetsingsinkomen onder of boven de € 18.496,ligt. Dit bedrag geldt zowel voor alleenstaanden als samenwonenden. Ligt uw toetsingsinkomen ruim onder de

Noot redactie: De informatie wordt u aangeboden door

€ 18.496,-, en bent u alleenstaand of samenwonend? Dan

de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

is de zorgtoeslag die op de Voorlopige Toeslag 2009 staat

(CG-Raad). De tekst is met de meeste zorgvuldigheid

waarschijnlijk juist. Ligt uw toetsinginkomen in de buurt van

samengesteld, maar er kunnen geen rechten aan worden

€ 18.496,- of meer? Dan moet u waarschijnlijk terug betalen.

ontleend. Kijk voor meer informatie over uw Voorlopige Toeslag (VT)

Doorgeven van wijzigingen

op: www.toeslagen.nl.

Wijzigingen geeft u door met het aanvraag- en

Voor meer informatie over belastingaangifte kunt u kijken

wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag 2009.

op: www.belastingvoordeelchronischzieken.nl (of www.

U kunt dit programma downloaden op de website van de

belastingvoordeelgehandicapten.nl) of bestel de uitgebreide

belastingdienst. Vult u liever een papieren formulier in?

brochure Belastingaangifte 2008 in verband met handicap of

Bestel dit dan bij de belastingtelefoon: 0800 0543. Deze is

ziekte bij de CG-Raad, telefoonnummer: 030 2916650.

bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8.00 en 20.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

de Kareoler maart 2009

15


Uit het hart

Afdelingsnieuws Groningen

gezelligheid. De ledenbijdrage is € 10,- per persoon en u mag twee introducés meenemen. U kunt zich nu al opgeven bij het

Komende activiteiten

secretariaat.

Donderdag 19 maart: algemene ledenvergadering, kazerne in Zoutkamp.

Zesdaagse reis Tirol

Donderdag 2 april: contact- en ontmoetingsmiddag,

De reis begint op dinsdag 22 september. U verblijft in het

restaurant Van der Valk in Westerbroek.

bekende hotel Briem, gelegen aan de rand en op loopafstand

Donderdag 14 mei: contact- en ontmoetingsmiddag,

van het gezellige Tiroler-dorp Westendorf. De kamers zijn

restaurant De Kruisweg in Marum.

ingericht met bad/douche en toilet. Het hotel beschikt over een lift. Kosten: € 471,- per persoon (inclusief dagelijks

Overijssel

ontbijtbuffet, dagelijks drie-gangen-diner, excursies en dergelijke). Toeslag eenpersoonskamer: € 30,-. Wilt u meer weten over deze schitterende reis? Vraag dan de

Komende activiteiten

folder aan. U kunt natuurlijk ook direct boeken, zodat u

Woensdag 14 mei: alleenstaandendag, 13.30 uur in Rijssen.

verzekerd bent van een plaats bij de andere BNMO-leden.

Donderdag 11 juni: eerste busreis.

Boeken en informatie bij: Van den Berg Touring en Reizen,

Zaterdag 22 augustus: tweede busreis.

telefoonnummer: 055 5059500, e-mail: info@BTRreizen.nl.

Dinsdag 8 september: contactdag, 10.30 tot 18.00 uur in Markelo. Dinsdag 15 december: eindejaarsbijeenkomst in Geesteren (Ov).

Gelderland

Noord-Holland Oproep voor jonge leden Het afdelingsbestuur probeert op vele manieren jonge BNMO-leden van de afdeling Noord-Holland te motiveren

Ledenvergadering

tot deelname aan de speciaal voor hen georganiseerde

Op zaterdag 28 maart in Bronbeek. Zaal open om 10.30 uur,

activiteiten. Wij willen graag met jullie in contact komen om

start om 11.00 uur en einde om 16.00 uur. De ledenbijdrage

te achterhalen voor welke activiteiten jullie belangstelling

is € 5,- per persoon voor koffie, spekkoek, twee

hebben. We kijken daarna of de activiteiten haalbaar zijn.

consumptiemunten en de onvolprezen Kumpulan rijsttafel.

Heb je goede ideeën of suggesties? Neem dan contact op

Naast de serieuze zaken is er natuurlijk veel gezelligheid!

met Leo Hartog, e-mail: cycloop@veteranen.nl of Jeroen Breet, e-mail: jsbreet@zonnet.nl.

Contactbijeenkomst

16

Op woensdag 15 april is er een gezellige contactbijeenkomst

Contactmiddag

in de Generaal Spoorkazerne in Ermelo. Zaal open om

Op zaterdag 18 april in de Zoete Inval aan de

10.30 uur, aanvang om 11.00 uur en einde rond 16.30 uur.

Haarlemmerstraatweg 183 in Haarlemmerliede. Aanvang

Naast de gebruikelijke koffie, thee, cake en twee

13.00 uur met koffie en gebak. Vervolgens gaan we gezellig

consumptiebonnen is er een lekkere lunch en een fantastisch

kienen en klaverjassen. Om 17.00 uur is er een heerlijke

stamppotbuffet. Er is een bingo, loterij en natuurlijk veel

maaltijd en om 19.00 uur eindigt de middag.

de Kareoler maart 2009


Deelname uitsluitend door € 13,- per persoon over te maken

Zuid-Holland-Zuid

op rekeningnummer 3785.34.270 t.n.v. penningmeester BNMO in De Kwakel. Er gaat een bus vanuit Hoorn via Motel

Contactmiddag

Akersloot en eventueel van station Beverwijk naar de Zoete

Op donderdag 23 april is er weer een gezellige contactdag.

Inval. Graag aangeven waar u wilt opstappen.

Aanvang om 14.00 uur en we eindigen om 16.00 uur.

Voor de bus dient u € 10,- per persoon extra over te maken.

Adres: Algemeen Militair Tehuis op de Van Ghentkazerne,

Uw aanmelding en betaling dienen op 11 april binnen te zijn.

Toepad 120 in Rotterdam.

Zesdaagse reis

Zuid-Holland-Noord

Naar het Zwarte Woud van 25 t/m 30 mei, inclusief excursies naar Straatsburg, Vogezen en het Zwarte Woud. Kosten:

Komende activiteiten

€ 420,- per persoon voor verblijf in hotel Rebstock (Winden

Woensdag 13 mei: dagtocht met de bus.

im Elztal) op basis van halfpension, koffie met gebak op

Woensdag 16 september: extra contactdag.

de heenreis, lunch op de eerste dag, warme lunch op de

Zaterdag 12 december: kerstbijeenkomst.

terugreis en excursiekosten. Inschrijven vóór 18 februari

Vervolg op pagina 18

Secretariaten van de afdelingen Groningen T. Pelgrim,

Kuinderstraat 22e, 1079 DL Amsterdam

Veemstede 95, 9665 EC Oude Pekela

0597 422327

tr.pelgrim@hetnet.nl

b.h.vdreijden@kpnplanet.nl Zuid-Holland-Noord J. Postel,

Friesland K.A. de Brie, Helmhout 27, 8502 AE Joure

020 6427642

Mijnbouwstraat 68, 2628 RX Delft 0513 416796

015 2570081

johanstella@orange.nl

kbrie@xs4all.nl

’s-Gravenhage e.o. mw. W.M. Olivier-Schoonaard,

Drenthe S. Cammeraat,

Strausslaan 22, 2551 NH ’s-Gravenhage

De Hilte 6, 9511 TC Gieterveen

06 11368256

sjorscammeraat@home.nl

Zuid-Holland-Zuid mw. M.G. Verheij, Hartekruid 9, 3068 RS Rotterdam

Overijssel mw. A.A.J. de Wals-Ros,

m.verhey1@chello.nl

De Goorn 9, 7491 HB Delden

Zeeland J.A.P. van Osta,

074 3762763

Alwine.de.wals.is@home.nl

Goese Meerlaan 20, 4465 AL Goes

Gelderland R. Roos,

javosta@zeelandnet.nl

Langeslag 37, 8181 GN Heerde

0578 696992

roosneth@hotmail.com Blekerssingel 2, 3816 VX Amersfoort

010 4201010

0113 227998

Noord-Brabant mw. T. Otten-Hilberink, Klaverstraat 74, 5025 MD Tilburg

Utrecht/’t Gooi P.A.G.J.M. Gilissen,

013 5360320

epoque@online.nl 033 4750833

Limburg-Noord en -Midden Mw. B.H.M. Deneer-Maassen,

rgilissen@tiscali.nl

Hofstraat 45, 6019 CC Wessem

Noord-Holland L.M. Valkering,

berthy.deneer@hetnet.nl

Prins Bernhardlaan 13c, 1934 EP Egmond a/d Hoef

Limburg-Zuid mw. A.M.C. van den Berg,

072 5061334

Oude Landgraaf 52, 6373 BA Landgraaf

loekvalkering@hotmail.com

Amsterdam e.o. B. van der Reijden,

070 3231965

06 25334709

0475 562436

045 5323006,

dircks-vdberg@alice.nl de Kareoler maart 2009

17


door voorschot van € 100,- per persoon te storten op

Damesdagtocht

gironummer 4132288 t.n.v. BNMO Z-H-Z, Achterstraat 51,

Op 28 april ontvangst bij de Breierij in Beneden-Leeuwen

4147 AB Asperen. Het resterende bedrag moet vóór 20 maart

met koffie en gebak. Na de introductie kunnen liefhebbers

zijn gestort. Graag uw dieet, opstapplaats en andere wensen

tijdens een heuse modeshow zelf mannequin zijn. Ook is

vermelden op uw overschrijvingskaart. Meer informatie:

er een rondleiding en is er gelegenheid om in de showroom

Gerrit van Barneveld, telefoon 0186 692241.

te kijken en te kopen (geen verplichting). Na een Maas en Waalse koffietafel bij Moeke Mooren, brengen we een

Noord-Brabant

bezoek aan tingieterij ’t Oude Ambacht in Alphen aan de Maas. We sluiten de dag af met een diner in restaurant ‘Het Witte Huis’ in Zeeland.

Komende activiteiten

Vertrekschema: Station Weert 7.45 uur, Station Roermond

Donderdag 19 maart: algemene ledenvergadering in de

8.15 uur, Reuver bushalte markt 8.30 uur, Station Venlo

Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne, Oirschot.

8.45 uur, Venray Asteria 9.15 uur.

Donderdag 18 juni: dagreis West-Brabant.

Terugkomst: Venray 19.30 uur, Venlo 20.00 uur, Reuver

Donderdag 25 juni: dagreis Oost-Brabant.

20.15 uur, Roermond 20.30 uur, Weert 21.00 uur.

Dinsdag 6 oktober: contactdag in ’t Draaiboompje, Moergestel. Dinsdag 13 oktober: contactdag in Café-Zaal Broer en Zus,

Limburg-Zuid

Rucphen. Donderdag 15 oktober: contactdag in Zalen van Bussel,

Komende activiteiten

Deurne.

Let op: de datum van de jaarvergadering en van de

Donderdag 10 december: kerstviering in hotel de

contactdag is gewijzigd!

Druiventros, Berkel-Enschot.

Zondag 5 april: jaarvergadering in Hotel van der Valk

Dinsdag 15 december: kerstviering in hotel Tivoli,

Heerlen.

Oudenbosch.

Zondag 7 juni: contactdag in Hotel van der Valk Heerlen.

Donderdag 17 december: kerstviering in Zalen van Bussel,

Maandag 22 juni t/m 26 juni: meerdaagse reis naar Ebrach

Deurne.

Beieren, Duitsland. Zaterdag 5 september: algemene dagtocht.

Limburg-Noord en -Midden

Oktober: vrouwendag. Zondag 13 december: kerst-in, Hotel van der Valk Heerlen.

Komende activiteiten

Ieder lid van de BNMO-afdeling Limburg-Zuid ontvangt bij

Vrijdag 20 maart: algemene ledenvergadering, in Van Horne

een activiteit een persoonlijke uitnodiging. Mocht u na het

kazerne, Weert.

inschrijftermijn toch met een activiteit mee willen doen, dan

Dinsdag 28 april: damesdagtocht (zie ook hieronder).

is dat helemaal geen probleem. Meldt u zich dan telefonisch,

Zondag 7 juni t/m 12 juni: meerdaagse reis.

schriftelijk of via mail aan bij een van de leden van de

Woensdag 9 september: herdenking Indië-monument.

Recrea Commissie en we zullen proberen om u alsnog te

Donderdag 10 september: algemene dagtocht.

deel laten nemen.

Woensdag 28 oktober: alleenstaandendag in Roermond. Donderdag 19 november: spellendag.

Hub Senden, coördinator, 045 5753422,

Zaterdag 12 december: kerst-in.

hll.senden@hetnet.nl.

Data onder voorbehoud.

Anita van den Berg, 06 25334709, dircks-vdberg@alice.nl. Gerard Oudmayer, 043 4572215, goudmayer@home.nl. Marietje Kalsbeek, 045 5442842, w.kalsbeek@home.nl. Jan Engelen, 045 5319969, dartagjan.01@telfort.nl.

18

de Kareoler maart 2009


In dankbare herinnering Arends, J. (77), Enschede

Helten, P. van (82), Wierden

Meulen, C. van der (82), Hulst

Boekhoff, M.J. mw. (81), Amsterdam

Hoenen-Vos, S. mw. (86), Breda

Ros, A. (85), Den Haag

Boer, J. de (89), Ede

Jacobsohn-Hols, G. mw. (98), Heerde

Sluijs, J.A. (85), Geleen

Dam, D. van (78), Arnhem

Jansen-Baeke, G. mw. (77), Breda

Spanjaart, H.J. (88), Amsterdam

Dekker-Venema, G. mw. (90), Wedde

Knobben, H.J. (84), Wezep

Verweerden, G.J. (81), Maarheeze

Delger-Smidt, H. mw. (75), Beerta

Kropman, M.H. (84), Ede

Wilderdijk, J. (79), Venray

Dijkstra, P. (79), Assen

Leerdam-Groeneveld, A.M. van mw.

Doesburg, F. (56), Bedum

(83), Woubrugge

Donker, A. (84), Beilen

Meeteren, E.E.F. van (76), Lelystad

Welkom bij de BNMO Coenradie, L., Heerhugowaard

Leenders, J.T.E., Lobith

Viveen, F.J., Gorinchem

Daalen, K. van, Rhenen

Nijdam, W., Heerenveen

Vogel, W.H.A., Nijmegen

Dammers, J.G., Wezep

Paulussen, A.H., Veenendaal

Vos, A.P.C. de, Heerlen

Hartzema, Y., Harmelen

Stokker, F. van der, Oosterhout

Woerkom, J.P. van, Oosterhout

Koster, I. de, Ede

Timmermans, W.H., Maarheeze

De Vries werft vrouwen op Huishoudbeurs Staatssecretaris van Defensie, Jack de Vries, heeft de

of ze eigen toiletten hebben, douches en slaapplaatsen.”

huishoudbeurs in de RAI bezocht om een kijkje te nemen

Van Eck, die zelf enkele maanden in het Zuid-Afghaanse

bij de stands van de marine en de landmacht. Daar was hij

Kandahar zat, kan uit ervaring vertellen wat het betekent

getuige van de grote belangstelling voor de krijgsmacht.

als vrouw te zijn uitgezonden. Daarnaast is ze moeder.

De Vries kon niet anders concluderen dan dat deze

Desgevraagd meldt ze daarom dat Defensie voor ouders

beurs een goede plek is om als krijgsmacht te zijn. “Veel

heel wat mogelijkheden heeft en alleen al in dat opzicht

moeders kunnen we vertellen wat we als organisatie te

een prima werkgever is. Daarbij komt nog de veelzijdigheid,

bieden hebben. Dat kan een positieve invloed hebben op

waarvan menigeen niet op de hoogte is. Eerste luitenant

de beroepskeuze van hun kinderen. Maar ook veel jonge

Eric Arts, eveneens van werving KL, legt daarom graag uit

vrouwen komen hier om zich te laten informeren over een

dat het bij de landmacht niet alleen om gevechtsfuncties

baan bij Defensie. Dit is prima voor de werving.”

draait. “We hebben ook bouwvakkers, keukenpersoneel

Iets dat sergeant Evelien van Eck van werving KL in

en medische mensen nodig. Maar ja, als mensen aangeven

Amsterdam kan beamen. “Er is behoorlijk wat aanloop

niet te willen schieten, dan raden we ze toch maar af om bij

en best veel meiden tonen interesse voor een baan bij

ons te solliciteren.”

de landmacht. Ze vragen wel veel vrouwendingen en hoe zaken voor hen gaan tijdens oefeningen en uitzendingen,

Bron: Defensie. Datum: 20 februari 2009. de Kareoler maart 2009

19


Redactie- en administratieadres Postbus 125 3940 AC Doorn Telefoon 0343 47 41 10 Telefax 0343 47 41 14 E-mailadres kareoler@bnmo.nl www.bnmo.nl

De BNMO is een toonaangevende, onafhankelijke belangenbehartiger voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun directe verwanten. De BNMO biedt deze groep mensen al sinds 1945 zorg en solidariteit. Onze ambitie is gericht op het verwerven van (h)erkenning en respect en de bevordering van een intensief lotgenotencontact. Daarnaast levert de BNMO een deskundige zorg- en dienstverlening, zowel materieel als immaterieel, ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn. Om dat alles te bereiken, werkt de BNMO samen met verschillende marktpartijen. Advertentie

20

de Kareoler maart 2009

Kareoler, maart 2009  

Doorzetten is niet altijd gemakkelijk BNMO-magazine, jaargang 69, maart 2009 1 de Kareoler maart 2009

Advertisement