Page 1

de Kareoler BNMO-magazine, jaargang 69, juni 2009

!

r o e o v ga O v t i u M e l N a i c B e Sp t de

a a t s r e Hi

Naar een meer flexibele vereniging Aandacht voor beschadigde militairen


Blikveld Blijkveld

Jaargang 69, 2009, nr. 5

Samen een vuist maken!

De Kareoler is een uitgave van de Bond

Verschraling en beperking van uw recht op een militair invaliditeitspensioen

van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

(MIP) oneerlijk? Doe er wat aan! In de maandelijkse column op pagina 12 meer hierover. Het militair invaliditeitspensioen is een verworven recht en het past

Beschermvrouwe

niet om daarmee te gaan rommelen, ten koste van (de gezinnen) van militaire

H.M. Koningin Beatrix

oorlogs- en dienstslachtoffers. De BNMO wil dit graag gaan aanpakken. Daarvoor moeten wij ook, om een

Hoofdbestuur BNMO algemeen voorzitter Henk Moorlag vice-voorzitter

vuist te maken, veel leden werven. Daarom ook deze bijzondere Kareoler. Het hoofdbestuur heeft besloten om van deze juni-editie een promotie-exemplaar te maken. Een Kareoler die we in een wat grotere oplage laten drukken en die

Sjef Verhagen

we kunnen uitdelen tijdens de veteranendagen van dit jaar: de landelijke, die

algemeen penningmeester

van de krijgsmachtdelen en natuurlijk de regionale en lokale dagen.

Lei Hermans algemeen secretaris Jan Burger tweede penningmeester Marinus Bouwmeester

Wij hebben intussen de algemene vergadering ook achter ons liggen, waar zo’n honderd BNMO-leden aan deelnamen. Het wij-gevoel en de warme BNMO-deken waren duidelijk weer aanwezig en daar ben ik heel blij mee.

tweede secretaris

Het betekent dat we de goed bezig zijn als hoofdbestuur, zo kort nog maar na

Christel Roos

alle verwarring over de toekomst van onze vereniging. We hebben ook flinke

lid

stappen genomen tijdens de algemene vergadering, door overeenstemming te

John Kuipers

bereiken over de besluitvormingsstructuur, de lidmaatschapscriteria en het

Redactie de Kareoler Jos Morren, hoofdredacteur

beleidsplan 2009/2012. Deze onderwerpen staan ook centraal in de komende tijd en we moeten er

Henk Moorlag

samen aan werken om resultaten te boeken. Ik roep daarom de leden op om

Willem Knook

een bijdrage te leveren, want er is heel veel kennis aanwezig binnen de BNMO.

Armand Lucas

In dit blad meer daarover. Wanneer we de handen ineen slaan, maken we van

Henk Raukema

de BNMO een vereniging die klinkt als een klok.

Nicole te Welscher Redactie-adres op de achterzijde

Leren delen, samen het verdriet verwerken. Kinderen die nooit begrepen hebben wat een uitzending betekent voor een gezin. Allemaal zaken waar u

Ingeschreven in het verenigingsregister

ook me te maken hebt en waarvoor u bij de BNMO en de Basis op de goede

van de Kamer van Koophandel en Fabrieken

plek bent. Dat heeft de BNMO in z’n 64-jarige bestaan wel bewezen. We gaan

te Utrecht onder nummer V. 477894

door op deze weg en ik hoop u op de komende veteranendagen te mogen

Verschijnt ook op geluidsband

begroeten. Een bezoek aan de BNMO-stand is zeker de moeite waard.

Henk Moorlag, algemeen voorzitter

2

de Kareoler juni 2009


Vingerwijzing

In dit nummer 2 Blikveld 5 Hoofdzaken Ook voor kinderen en ouders

6 De Romp

Bewaarexemplaar

Naar een meer flexibele vereniging De BNMO is een vereniging die ergens voor staat. Namelijk het belang van de leden. Dat klinkt logisch, maar dat moet dan wel goed georganiseerd worden. De BNMO heeft sinds de oprichting in 1945 al veel bereikt en gaat daarmee door, getuige ook deze uitgave van de Kareoler. Een bijzondere uitgave, want het gaat meer uitgebreid in op wat de BNMO nu eigenlijk is en doet, en wat de BNMO voor ogen staat. Want tijden veranderen en het is goed om daarom zo nu en dan de toekomst weer eens

8 De Romp Doe ook mee!

tegen het licht te houden. Bij uitstek een bewaarexemplaar, om de BNMO beter te leren kennen en te bepalen wat er voor u als lid in zit.

9 De Romp BNMO-verenigingspas

Jos Morren, hoofdredacteur

10 Ledematen Aandacht voor beschadigde militairen

12 Op de lever Column van de hand van H. Moorlag, algemeen voorzitter van de BNMO

13 Hand- en spandiensten Kennismaken met de Basis

14 Ruggespraak Kortingen op uw militair invaliditeitspensioen

16 Uit het hart Afdelingsnieuws Foto omslag: Ieder BNMO-lid heeft een eigen

19 In dankbare herinnering, Welkom bij de BNMO.

verhaal. Zie het interview op pagina 10. Foto: Nicole te Welscher.

de Kareoler juni 2009

3


Hoofdzaken

Nationale ombudsman gaat bemiddelen voor oorlogsveteranen

Kopstoot

bemiddeling tussen vertegenwoordigers van veteranen met

een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en het

Dit is weliswaar een kleinschalig evenement in

Ministerie van Defensie. In het verleden hebben de veteranen

vergelijking met de massale veteranendag op

onvoldoende erkenning ervaren voor de problemen die zij

27 juni in Den Haag. Maar het voordeel van zo’n

ondervonden na hun inzet bij vredesmissies. Inzet van de

kleinschalige dag is dat de veteraan net iets

bemiddeling is gezamenlijk te formuleren hoe omgegaan kan

persoonlijker in het zonnetje wordt gezet, namelijk

worden met de problemen die spelen bij deze groep

in zijn eigen omgeving. Steeds meer gemeenten

veteranen.

organiseren, al dan niet in samenwerking, zo’n

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een

De Nederlandse Veteranendag is in aantocht

en dat betekent dat verscheidene gemeenten zich gereed maken voor een regionale veteranendag.

dag en dat is een positieve ontwikkeling. Want het Een deel van de militairen komt als gevolg van ervaringen

is welverdiende aandacht. Toch hoor je weinig

tijdens vredesmissies in psychische problemen. Het

over deze regionale veteranendagen. Slechts een

Ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor het bieden

korte vooraankondiging in een regionale krant,

van nazorg aan deze mensen. Eind 2006 heeft Defensie een

maar meer ook niet. Ik zou wel eens willen weten

aantal ontwikkelingen in gang gezet om de nazorg aan

wat voor impact zo’n dag heeft op de veteranen.

militairen te verbeteren. Zo is er een landelijk zorgsysteem

Vinden ze het fijn om door de burgemeester

voor veteranen opgezet.

uitgenodigd te worden? Wat betekent dat voor hen? En is de Nederlandse Veteranendag net zo

In de steek gelaten

belangrijk? Laatstgenoemde viert overigens dit

Een belangrijk knelpunt is nog dat zogenoemde 'oude

jaar het eerste lustrum, maar misschien wist u dat

gevallen' zich door Defensie in de steek gelaten voelen: zij

nog niet. Daar wordt namelijk ook amper aandacht

ervaren een gebrek aan nazorg en erkenning. Een deel van

aan besteedt door de media. Het is cru, maar pas

hen heeft als gevolg daarvan schadeclaims ingediend bij

wanneer een veteraan volledig de weg kwijt raakt

Defensie. De afhandeling daarvan gebeurt op een juridische

en (zo mogelijk) een strafbaar feit pleegt, dan

manier en leidt tot jarenlange procedures.

wordt dit breed uitgemeten. Dan is het bericht in alle kranten te vinden en wordt het regelmatig in

De Nationale ombudsman hecht eraan dat met deze

het nieuws herhaalt. Zonde, want daarmee wordt

kwetsbare groep mensen zorgvuldig wordt omgegaan.

het beetje positieve imago van de veteraan direct

Hij gaat Defensie en vertegenwoordigers van de veteranen

weer teniet gedaan. Het blijkt steeds weer: een

begeleiden bij het zoeken naar een oplossing voor de

onderwerp is pas nieuwswaardig wanneer het

bestaande knelpunten. Alle betrokkenen vinden het

shockeert. En een hoos aan veteranendagen doet

belangrijk dat dit slepende probleem wordt opgelost.

dat blijkbaar niet!

4

de Kareoler juni 2009

Bron: De Nationale ombudsman. Datum: 28 mei 2009.


Hoofdzaken

BNMO kiest voor uitbreiding criteria lidmaatschap

Ook voor kinderen en ouders door Jos Morren

Tijdens de algemene vergadering op 23 mei heeft de BNMO de lidmaatschapscriteria uitgebreid. Ook kinderen en ouders van beschadigde ex-militairen kunnen lid worden van de bond. Al langer bleek dat deze groepen intensief te maken hebben met de gevolgen van de beschadiging. In Roermond, tijdens de jaarlijkse herdenking van gesneuvelde Indiëgangers, vallen al geruime tijd jongere gezichten op tussen de vele aanwezigen daar. Het zijn de kinderen die vader en ook moeder begeleiden, of vanuit de directe betrokkenheid hen vertegenwoordigen. Dat is niet zomaar, want deze tweede generatie is opgegroeid in een tijd waarin er nog maar weinig erkenning en aandacht was voor deze groep oudstrijders. Dat heeft z’n sporen nagelaten in de diverse gezinnen. Regelmatig komt de BNMO ook in aanraking met boeken, websites en

Jonge gezichten tussen de aanwezigen in Roermond tijdens de Indië-herdenking in 2004.

zelfs fototentoonstellingen over

Foto: archief BNMO.

veteranen in het voormalig NederlandsIndië, ook weer gemaakt door hun kinderen. Het helpt om

worden overigens al langer heel serieus genomen in de

hun vader beter te begrijpen en een bijdrage te leveren aan

hulpverlening van de BNMO en de Basis.

erkenning.

Naast kinderen, is ook besloten om de ouders van beschadigde ex-militairen welkom te heten als lid.

Direct betrokken bij de gevolgen

Vooral ouders van jongere veteranen kunnen langere tijd

De BNMO vond het hoog tijd worden om deze tweede

heel direct betrokken zijn bij de gevolgen van een uitzending,

generatie welkom te heten als lid. Wellicht vanuit een

en dan is het erg fijn om die ervaringen te delen met

hulpvraag, maar ook om elkaar te ontmoeten en ervaringen

lotgenoten. Dat lucht niet alleen op, maar levert een

uit te wisselen. Natuurlijk geldt dit voor kinderen van alle

daadwerkelijke, positieve bijdrage aan soms behoorlijk

groepen veteranen en dienstslachtoffers, zolang men maar

ingewikkelde problemen.

meerderjarig is. Jongere kinderen die vaak nog thuis wonen,

de Kareoler juni 2009

5


De Romp

Allerlaatste algemene vergadering verliep weer als vanouds

Naar een meer flexibele vereniging

door Jos Morren

“Het verenigingsjaar 2008/2009 was een jaar dat nog lang in ons geheugen gegrift zal blijven staan.” Zo opende algemeen voorzitter Henk Moorlag op 23 mei de allerlaatste algemene vergadering van de BNMO. Door een nieuwe besluitvormingsstructuur zal het beleid van de BNMO voortaan in de bondsraad bepaald worden, minimaal driemaal per jaar. Dat komt de snelheid van de besluitvorming ten goede. In zijn openingstoespraak kwam Henk Moorlag er rond voor

de vereniging en wij hebben besloten door te gaan en er wat

uit dat de BNMO door de afgelopen bestuurscrisis veel

van te maken. Omdat de BNMO-belangen nog steeds groot

schade heeft opgelopen: “Uit de cijfers die we vandaag laten

zijn en we de strijd dus moeten voortzetten. Dat is dan ook

zien blijkt wel hoe dicht we tegen een faillissement aanzaten.

wat we gaan doen!”, aldus de algemeen voorzitter.

Een trieste zaak, waardoor we financieel nog steeds een behoorlijke uitdaging op ons bord hebben liggen. We hebben

De algemene vergadering keurde het secretarieel jaarverslag

daarbij tegen de opheffing van de BNMO aangekeken, wat

goed, de financiële verantwoordingsstukken en koos

ons totaal heeft verrast. Gelukkig hebben we deze

hoofdbestuursleden. Dat was als geheel nieuw gezicht Jan

bedreiging het hoofd kunnen bieden, en dat hebben we

Burger, oud-hoofd maatschappelijk werk van de Basis.

nadrukkelijk samen gedaan. Hieruit blijkt dat de BNMO nog

Hij trad aan als algemeen secretaris, omdat Jan Hoving door

steeds een hechte club is, die wel tegen een stootje kan. Een hele prestatie na 63 jaar en dat biedt hoop voor de toekomst.”

De belangen zijn nog steeds groot De Prins Bernhardzaal op de Basis bood op 23 mei een volle aanblik met vooral opgewekte mensen. Allemaal vertegenwoordigers van de vijftien BNMO-afdelingen die samen het beleid van de BNMO bepalen, plus leden van het Seniorenconvent: leden met een uitmuntende staat van dienst. Ze waren blij dat de BNMO er nog is en zich sterker dan ooit op de toekomst richt. Dat moet ook, want: “Wij zijn

6

de Kareoler juni 2009

Een ontspannen, allerlaatste algemene vergadering. Foto: Jos Morren.


De scheidende algemeen secretaris Jan Hoving ontvangt het

De nieuwe algemeen secretaris Jan Burger. Foto: Jos Morren.

Bronzen Bondskruis uit handen van algemeen voorzitter Henk Moorlag. Foto: Jos Morren.

zijn vertrek die functie beschikbaar stelde. De laatste heeft

formele wijziging, want de BNMO handelde intussen al vele

dus nog geen jaar in het hoofdbestuur gezeten, maar het

jaren naar eigen inzicht bij dit soort beoordelingen.

was niettemin wel een heel intensieve tijd, waarvoor Henk Moorlag hem nog eens uitvoerig bedankte. Jan Burger is

De AJV keurde verder een nieuw beleidsplan goed en ging

geen BNMO-lid, maar wel flink betrokken bij de doelgroep.

volledig mee in het streven om dit jaar al flink naar buiten te

De statuten van de bond voorzien ook in deze mogelijkheid.

treden tijdens de diverse veteranendagen (waarover elders op deze pagina’s meer). Uiteindelijk vroeg BNMO-coryfee

Twee voorstellen van het hoofdbestuur

Gerrit de Boer nog even persoonlijke aandacht. Hij was er

Het hoofdbestuur had voor deze vergadering twee

altijd voor de BNMO, in voor- maar zeker ook in tegenspoed.

voorstellen ingediend. De eerste handelde over een

Maar door een ernstige ziekte moest hij nu afscheid nemen.

hervorming van de besluitvormingsstructuur binnen de

Een emotioneel moment, maar dat hoort ook bij de BNMO.

bond. Met één tot twee algemene vergaderingen per jaar,

Niet alleen gewoon leden onder elkaar, maar vooral vrienden!

kan de BNMO beleidsmatig niet snel genoeg inspelen op veranderingen. Dat maakt van de BNMO een wat starre vereniging. Daarom stelde het hoofdbestuur voor om de

Doe mee aan bekendheid!

wat kleinere bondsraad niet enkel meer adviserend, maar

De BNMO zal dit jaar zoveel mogelijk aanwezig zijn bij

ook beleidsbepalend te laten optreden. Dat gebeurt

de diverse veteranendagen. Dat is natuurlijk de

minimaal driemaal per jaar, wat de flexibiliteit van de

Nederlandse Veteranendag op zaterdag 27 juni, maar

vereniging sterk ten goede komt. Het voorstel werd

ook de veteranendagen van de verschillende

unaniem aangenomen.

krijgsmachtdelen. Rondom 27 juni vinden ook tal van regionale veteranendagen plaats, waarvoor specifiek

Het tweede voorstel ging over uitbreiding van de

de BNMO-afdelingen zich inspannen.

lidmaatschapscriteria. De BNMO wil graag kinderen en

Wanneer u lid bent van de BNMO en de vereniging

ouders van beschadigde ex-militairen het lidmaatschap

een warm hart toedraagt, bent u welkom om de

aanbieden. Daarover valt op pagina 5 meer te lezen. Een

BNMO te ondersteunen in het verwerven van meer

andere wijziging is dat de zogenaamde verbandserkenning

bekendheid. Voor de bemensing van stands en

van het Ministerie van Defensie voor in de militaire dienst

dergelijke zijn enthousiaste leden nodig, die de

opgelopen gebreken niet langer het ijzeren criterium is voor

BNMO met overtuiging willen ‘verkopen’. U kunt zich

lidmaatschap van ex-militairen. Dat zogenaamde causaal

aanmelden bij uw afdelingssecretariaat. Van hen

verband kan de BNMO voortaan ook zelf bepalen, aan de

ontvangt u ook meer informatie.

hand van de professionals op de Basis. Feitelijk enkel een

de Kareoler juni 2009

7


De Romp

De BNMO is er voor de leden, bent u er voor de BNMO?

Doe ook mee! Het nieuwe beleids- en strategieplan van de BNMO is er duidelijk over: de BNMO wil een veilige thuishaven zijn voor zijn leden. Maar ook een unieke belangenbehartiger, en zich met kennis van zaken en moderne middelen stevig profileren. Om dat te bereiken, zal de BNMO zich op een aantal

Beleidsontwikkelingen

vlakken flink moeten ontwikkelen.

Het Veteranenbeleid van het Ministerie van Defensie is belangrijk voor de veteranenzorg in Nederland. Dus moet de

Dienstenaanbod

BNMO daar bovenop zitten. Om gedegen invloed uit te kunnen

Waar het gaat om diensten zoals juridische ondersteuning

oefenen, moeten er relevante allianties aangesloten worden.

en natuurlijk de ondersteuningsprogramma’s van de Basis, opereert de BNMO feitelijk als een cliëntenorganisatie.

Financiën

De BNMO moet ervoor zorgen dat leden datgene krijgen

Voor een gezonde financiële basis, is in elk geval een goed

wat nodig is.

financieel beheer nodig. De diverse penningmeesters moeten daarvoor de instrumenten hebben, wat een nadruk legt op

Kwaliteit

gedegen procedures en moderne (boekhoud)middelen.

De BNMO is een vereniging van en voor leden. De kracht zit ‘m in de vele vrijwilligers die de vereniging laten kwaliteit daarvan moeten daarbij goed bewaakt worden.

Vorming van projectgroepen: doe ook mee!

Lotgenotencontact

Voor alle, bovengenoemde onderwerpen komen er

Het zo belangrijke lotgenotencontact kan een flinke impuls

projectgroepen die de vereiste ontwikkelingen

krijgen met zogenaamde regionale servicecentra in de

moeten gaan realiseren. Het gaat om flinke klussen,

regio. Daar kunnen veteranen, dienstslachtoffers en hun

maar vele handen maken licht werk. De BNMO heeft

verwanten elkaar ontmoeten en ondersteunen.

een hoop leden en daarmee ook een hoop

functioneren. Het plezier in dat werk en zeker ook de

deskundigheid in huis. Daar wordt graag een beroep

Communicatie

op gedaan. Dus wanneer u zich aangetrokken voelt

De Kareoler is belangrijk voor de vereniging, maar moderne

tot een onderwerp en u wilt graag een steentje

tijden vragen om moderne middelen zoals internet.

bijdragen: meldt u zich dan aan! Stuur een mailtje

Dat laatste moet dan ook meer intensief gebruikt worden.

naar info@bnmo.nl, en u ontvangt alle nodige

Ook moet de BNMO zich stelselmatig en overtuigend

informatie.

presenteren.

8

de Kareoler juni 2009


De Romp

Exclusief voor zijn leden heeft de BNMO een eigen pas

BNMO-verenigingspas door Nicole te Welscher

Ieder BNMO-lid kan de BNMO-verenigingspas aanvragen, maar dit wordt lang niet altijd gedaan. Zonde, want het heeft toch zo zijn voordelen. “In 2004 ging ik naar kasteel Alcazar in het Spaanse Sevilla.

Voordelen BNMO-pas

Ik toonde mijn BNMO-pas, in de hoop korting te krijgen.

Toch zijn er nu al wat voordelen te behalen. Met de BNMO-

Tot mijn grote verbazing mocht ik doorlopen zonder te

pas kunt u aantonen dat u tijdens uitoefening van uw

betalen.” Aldus mevrouw Deneer. Dit is een voorbeeld van

militaire dienst blijvend letsel heeft opgelopen. U kunt dan,

hoe de BNMO-pas ook z’n nut kan hebben, want eigenlijk

bijvoorbeeld op een conferentie of veteranendag, makkelijker

had zij geen recht op de korting.

hulp of assistentie krijgen. Overigens is deze pas ook in het buitenland te gebruiken. Op de achterzijde vindt u uitleg over

Verwarring

de BNMO-verenigingspas in de talen: Engels, Frans, Duits en

De BNMO-pas wordt wel eens vergeleken met de

Spaans. Erg handig als u zich in het buitenland niet in de

Veteranenpas van het Veteraneninstituut. Maar let op, er zijn

vreemde taal verstaanbaar kunt maken.

verschillen. De Veteranenpas is verbonden aan verschillende formele diensten. Echter, de BNMO-pas is op dit moment

Aanvragen

enkel een bewijs van lidmaatschap. Dat zou overigens in de

Heeft u nog geen BNMO-verenigingspas, maar wilt u een

nabije toekomst kunnen veranderen. Het BNMO-

aanvragen? Stuur dan uw contactgegevens en een pasfoto

hoofdbestuur onderzoekt namelijk of er ook diensten aan de

(geen kopie) naar BNMO, t.a.v. ledenadministratie, postbus

BNMO-pas gekoppeld kunnen worden.

125, 3940 AC Doorn. De pas krijgt u dan gratis thuisgestuurd.

Links: voorbeeld van een BNMO-verenigingspas. Rechts: achterzijde.

de Kareoler juni 2009

9


Ledematen

Na al die jaren maakt de BNMO nog steeds verschil

Aandacht voor beschadigde militairen

door Nicole te Welscher

Wat begon als een vereniging voor WOII-slachtoffers is met de jaren gegroeid tot een bond met een uitgebreid ledenbestand. Ieder heeft zo zijn eigen verhaal en vindt bij de BNMO de nodige herkenning. De BNMO verwelkomt zijn leden al bijna 65 jaar. Het begon

gekomen met de BNMO. Botbijl: “De BNMO is een grote

vlak na de Tweede Wereldoorlog toen er nauwelijks

steun voor mij geweest en is dat nog steeds. Ik kom graag

aandacht was voor de soms zwaar gehandicapte

naar het BNMO-Centrum, maar dat heet nu de Basis. Je praat

Nederlandse militairen uit deze oorlog en hun weduwen.

hier met elkaar, met mensen die hetzelfde zijn overkomen.

In deze situatie is in 1945 de BNMO opgericht door

Ik ben er heel wat beter van geworden.”

ex-patiënten van ‘Huize Kareol’, een revalidatiecentrum voor Nederlandse militairen in Aerdenhout.

“Ik vind het contact heel belangrijk” Dienstslachtoffer De Haan raakte gewond aan zijn knie toen

De BNMO zette zich in voor betere leefomstandigheden van

hij tijdens een oefening uit een rijdende vrachtwagen werd

deze militair getroffenen en doet dat nu nog steeds voor

gedropt. Na zijn operatie ging hij naar een

alle Nederlandse militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en

revalidatiecentrum. Pas toen hij na zijn revalidatie in Doorn

hun aanverwanten. Zo heeft de BNMO gezorgd voor een

gekeurd moest worden, werd hem verteld over de BNMO.

aanvaardbaar stelsel van militaire invaliditeitspensioenen

Hij is intussen 24 jaar lid. “Ik vind het contact heel belangrijk.

(MIP) in Nederland. Ook is een aangepaste huisvesting

Je komt bij de BNMO met allerlei mensen in aanraking en er

gerealiseerd en een gerenommeerd nazorgcentrum

worden leuke activiteiten georganiseerd. Ik neem nu deel

gebouwd, dat nu is ondergebracht in de Basis in Doorn.

aan het programma Bewegen waar ik – ondanks mijn

De Basis heeft nazorgprogramma’s, waar BNMO-leden aan

beperkingen – aan mijn conditie kan werken.” Aldus De Haan.

kunnen deelnemen voor persoonlijke ontwikkeling, onderling contact, activiteiten of gewoon ontspanning.

“Je had iets, maar je wist niet wat het was”

Ieder BNMO-lid is van harte welkom.

De heer Dilg wist niet wat hem mankeerde toen hij na zijn uitzending naar Nederlands-Indië en Korea last kreeg van

10

“De BNMO is een grote steun”

nachtmerries en woede uitbarstingen. Vele jaren later werd

De heer Botbijl is een van die leden die graag deelneemt

een PTSS geconstateerd, maar daar was hij niet meteen mee

aan een nazorgprogramma op de Basis. Na zijn uitzending

geholpen. Een kennis raadde hem aan om, met hulp van de

naar Nederlands-Indië is bij hem een posttraumatisch

BNMO, een militair invaliditeitspensioen aan te vragen.

stress-stoornis (PTSS) geconstateerd. Hij had behoefte aan

Zo kwam hij bij de vereniging terecht. Dilg: “Eigenlijk dertig

hulpverlening en via zijn huisarts is hij in aanraking

jaar te laat. Als ik de BNMO eerder had gekend, was dat voor

de Kareoler juni 2009


V.l.n.r.: De heer Botbijl, de heer Dilg, mevrouw Dilg-Ras en de heer De Haan. Foto: Nicole te Welscher.

mijzelf maar ook voor mijn huisgenoot een stuk prettiger geweest. Ik heb hier geleerd mijn woede aanvallen te voelen

Voordelen lidmaatschap

aankomen. Maar het is ook gewoon gezellig in Doorn. Ieder jaar zie je elkaar en ook dat geeft voldoening. Je voelt dan

Het BNMO-lidmaatschap biedt vele voordelen,

weer de oude kameraadschap.”

waaronder sociaal juridische ondersteuning, ontmoetende regionale activiteiten en professionele

“Wij partners kunnen eens lekker ons hart luchten”

nazorgprogramma’s van stichting de Basis. Maar de

De partner van de heer Dilg, mevrouw Dilg-Ras, is erg blij dat

die opkomt voor de beschadigde militair en zijn of

haar partner in contact is gekomen met de BNMO. “Mijn man

haar dierbaren. Zo maakt de BNMO zich sterk voor de

heeft de hulp van de BNMO heel hard nodig gehad. ’s Avonds

komst van een veteranenwet en ondersteunt u bij het

kan hij wel eens onrustig zijn en vroeger wist ik niet wat hem

aanvragen van pensioen en uitkeringen.

mankeerde. Door de BNMO weet ik wat er bij hem speelt en

Wilt u weten wat de BNMO voor u kan betekenen of

hoe ik er mee om moet gaan. Maar de BNMO betekent ook

kent u een familielid of kennis die ondersteuning van

veel voor mij als partner. De vrouwen hier maken vaak

de BNMO kan gebruiken? Kijk dan voor meer

dezelfde dingen mee en daar praten we dan over. De mannen

informatie op de website www.bnmo.nl of bel naar de

zijn er dan niet bij aanwezig zodat we lekker ons hart kunnen

BNMO-ledenadministratie 0343 47 42 00.

BNMO is natuurlijk vooral een belangenorganisatie

luchten. Niet dat we kwaad over hun praten, maar het zijn toch dingen waar ze even niet bij mogen zijn.”

de Kareoler juni 2009

11


Op de Lever

Column van de hand van H. Moorlag, algemeen voorzitter van de BNMO

Sterke verschraling van het MIP; kom in actie! Sinds 1 juli 2008 maakt het Ministerie van Defensie gebruik

meer bedraagt, of er nu sprake is van een medische

van een PTSS-protocol voor de beoordeling van de mate van

eindtoestand of niet.

psychische invaliditeit als gevolg van een PTSS (posttraumatisch stress-syndroom). Dit om de beoordeling van de

Daarnaast ontvang ik verontrustende berichten dat de

mate van psychische invaliditeit bij PTSS meer objectief te

toepassing van het protocol veelvuldig leidt tot een verlaging

laten verlopen. De alom bekende WPC-schaal (zoals die al

van de mate van invaliditeit, soms met tientallen procenten

sinds 1953 wordt gebruikt) laat voor deze beoordeling

tegelijk. Ook dit kan niet de bedoeling van het nieuwe

helaas te wensen over en biedt ook te weinig houvast om de

protocol zijn, want dit protocol fungeert nog steeds onder de

beperkingen vanwege PTSS goed in kaart te brengen.

vlag van de WPC-schaal. Een verlaging van het MIP door het

De invoering van het PTSS-protocol zou dus als een goede

protocol, zonder dat uw psychische beperkingen zijn

en welkome ontwikkeling gezien kunnen worden, maar

afgenomen, is daarom niet mogelijk.

helaas pakt de praktijk niet goed uit.

Mocht dus blijken dat toepassing van het protocol structureel

Ons bereiken namelijk berichten en ook beschikkingen

leidt tot lagere percentages, dan pleit ik voor maatregelen om

waaruit blijkt dat de toepassing van het protocol de

dit recht te trekken.

rechtspositie van de getraumatiseerde militair drastisch

Een maatregel zou kunnen zijn dat er een correctiefactor

verslechterd.

wordt toegepast op de uitkomsten van het protocol om zo het resultaat op te trekken naar het niveau van de WPC-schaal.

Wat is het geval? Sinds de inwerkingtreding van het protocol komt het voor

Een oproep aan de leden

dat het militair invaliditeitspensioen (MIP) alleen nog wordt

De BNMO meent dat de toepassing van het protocol per

toegekend als er sprake is van een zogenoemde medische

direct op zijn merites dient te worden beoordeeld en waar

eindtoestand. Alleen als u ‘uitbehandeld’ bent, wordt aan u

nodig aan herziening onderworpen moet worden.

nog een MIP toegekend.

Ik doe daarom een oproep aan de leden met PTSS die

Dus wanneer u geweldig uw best doet om de gevolgen van

onlangs:

PTSS door behandeling in de hand te houden en - in het

• een afwijzende MIP-beschikking hebben gekregen

ergste geval - toch geconfronteerd wordt met een verdergaande verslechtering, is er geen eindtoestand en krijgt u dus geen MIP!

vanwege het ontbreken van een zogenoemde medische eindtoestand, óf: • een MIP-beschikking hebben gekregen met een

Volstrekt ontoelaatbaar natuurlijk en niet te verenigen met

(drastische) verlaging van het percentage invaliditeit

de bijzondere zorgplicht van de minister van Defensie.

zonder dat uw beperkingen zijn afgenomen.

Bovendien kan het niet zo zijn dat met de toepassing van

De betreffende beschikking graag in kopie, en binnen de

een ministeriële regeling zoals het bewuste protocol de wet

bezwaartermijn, sturen naar de BNMO,

opzij wordt gezet. Want de Kaderwet strekt ertoe om aan

mevrouw Mr. M. Smid, Postbus 125, 3940 AC Doorn.

elke militair met een dienstverband-aandoening een MIP toe te kennen als de mate van invaliditeit tien procent of

12

de Kareoler juni 2009

Henk Moorlag


Hand- en spandiensten

Kennismaken met de Basis Een gezellig weekend voor u en uw partner om te ruiken aan de vele mogelijkheden op de Basis. Dit alles voor € 7,- per nacht. Het kennismakingsweekend is een van de programma’s op

U kunt natuurlijk ook de omgeving verkennen. De Basis ligt in

de Basis waar u volop de gelegenheid krijgt om samen met

de bossen van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug waar

oud-collega’s terug te kijken op toen. Uw diensttijd, uw

u heerlijk kunt wandelen en fietsen. Kaarten en fietsen zijn

ervaringen, maar ook de terugkeer in de samenleving en

aanwezig op de Basis.

alles wat daarmee samenhangt. Uw eventuele partner hoort hier natuurlijk ook bij.

Wat zijn de voorwaarden? De kennismakingsweekends zijn in november. Deze lopen

Wat gaat u doen?

van zaterdagmorgen tot en met zondagmiddag. U verblijft

U krijgt informatie over de mogelijkheden op de Basis en u

dan in de gastvrije accommodatie op de Basis in Doorn.

kunt naar eigen keus deelnemen aan diverse creatieve en

De kosten voor dit programma bedragen niet meer dan € 7,-

sportieve activiteiten. Denk dan aan bowlen, zwemmen,

per persoon per nacht.

fietsen, nordic-walking, schilderen en djembé-spelen. Daarnaast is er tijd voor gesprekken, bijvoorbeeld over de

Kom naar het kennismakingsweekend!

gevolgen van uw diensttijd. Dat betekent dat soms een

Wilt u ook kennismaken met de Basis? Neem dan contact op

emotionele noot wordt gekraakt. Maar de Basis is vooral een

met de servicedesk op de Basis, telefoonnummer:

veilig huis en medewerkers hebben veel ervaring op dit

0343 47 42 00, e-mail: servicedesk@de-basis.eu.

gebied. Zij nemen ook uw verhaal uiterst serieus.

U bent van harte welkom op de Basis! Foto: Jos Morren.

de Kareoler juni 2009

13


Ruggespraak

Voorlichting uitkeringen en voorzieningen door mr. Willem Knook en mr. Miranda Smid

Kortingen op uw militair invaliditeitspensioen Regelmatig ontvangen wij vragen over de korting op het militair invaliditeitspensioen, vooral bij samenloop met een andere uitkering zoals een AOW-uitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Los van de vraag of zo’n korting wel te billijken valt, zetten we de formele regels nog eens voor u op een rij. De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioen,

De meeste pensioenfondsen houden bij de berekening van

ingevoerd in 1957. Sinds die tijd is iedereen die nog geen

het ouderdomspensioen rekening met het uitbetalen van de

65 jaar is en ingezetene van Nederland, verzekerd van een

AOW-uitkering bij het bereiken van het 65ste jaar. Daardoor

AOW-uitkering. U hoeft daarvoor niet eens een baan te

hoeft er minder pensioenpremie per maand betaald te

hebben.

worden. Met andere woorden: deze fondsen bouwen de AOW

De AOW is gebaseerd op het zogenoemde omslagstelsel.

in op het aanvullend pensioen.

Dat betekent dat de premies die door de huidige beroepsbevolking worden betaald in de vorm van AOW-

Inbouw op militair invaliditeitspensioen

uitkeringen rechtstreeks naar de huidige 65-plussers gaan.

Dit geldt in vergelijkbare mate voor het militair

De AOW is dus geen verzekering.

invaliditeitspensioen. In het Besluit bijzondere militaire pensioenen van 6 februari 2001 wordt bepaald dat bij

Korting bij AOW-uitkering

samenloop van een militair invaliditeitspensioen en een AOW-uitkering er in beginsel een korting op het militair invaliditeitspensioen zal plaatsvinden. U ontvangt daardoor

De AOW-uitkering moet worden gezien als een

na het bereiken uw 65ste niet het volledige bedrag behorend

basispensioen, ongeacht de vraag of de ontvanger er ooit

bij uw invaliditeitspercentage.

aan heeft meebetaald. Elk ander pensioen moet als

14

aanvulling op dit basispensioen worden gezien. De AOW-

Berekening inbouw

uitkering vormt samen met een eventueel aanvullend

Uw percentage invaliditeit wordt omgezet naar fictieve

pensioen het ouderdomspensioen.

dienstjaren. Per tien procent invaliditeit worden vier

de Kareoler juni 2009


dienstjaren berekend. Zo geeft bijvoorbeeld vijftig procent

Het kan zijn dat u naast uw WAO- of

invaliditeit vijf maal vier dienstjaren, is twintig dienstjaren.

WIA-uitkering ook nog een verhoogd

Per dienstjaar wordt vervolgens twee procent AOW

arbeidsongeschiktheidspensioen heeft.

ingebouwd, zodat er dit geval veertig procent wordt

Ook dat pensioen telt mee bij de

ingebouwd of beter gezegd: gekort.

overweging of het MIP zal worden uitbetaald. De wetgever

De hoogte van het bedrag dat gehanteerd wordt bij de

heeft hiervoor gekozen omdat er geen sprake kon zijn van

inbouw van de AOW bedraagt per 1 januari 2009 € 14.864,89

twee uitkeringen voor dezelfde aandoening.

voor gehuwden. Voor alleenstaanden is dit bedrag € 10.454,20.

Uitzonderingen • Wanneer de invaliditeit waarvoor u een MIP krijgt en de

In het rekenvoorbeeld bedraagt de korting 40 procent van

arbeidsongeschiktheid waarvoor u een WAO- of WIA-

€ 14.864,89 is € 5945,96 voor de gehuwde en 40 procent van

uitkering ontvangt, niet uit dezelfde militaire

€ 10.454,20, is € 4181,68 voor de ongehuwde. De inbouw,

dienstverhouding voortvloeien, mag er geen korting op het

ofwel de korting op het militair invaliditeitspensioen, is zoals gezegd geregeld in het bovengenoemde Besluit. Aangezien

MIP worden toegepast. • Als er naast het MIP ook nog een bijzondere

deze regeling dwingend rechtelijk van aard is, kan er niet van

invaliditeitsverhoging (BIV) is toegekend, dan wordt hierop

afgeweken worden. Alleen de wet- en regelgever kan de

geen korting toegepast. De BIV wordt gezien als een vorm

inbouw afschaffen.

van smartengeld voor het overkomen leed en dient dan niet te worden verrekend met een andere uitkering.

Uitzonderingen Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. In de volgende gevallen

• Deze korting geldt alleen voor militairen die ontslagen zijn nà 1 januari 1998.

kan het zijn dat er geen korting of een lagere korting worden toegepast op uw invaliditeitspensioen:

Ongelijkheid!

• U of uw partner heeft nog een ander pensioen en op dat

De laatste uitzondering houdt dus in dat de korting niet geldt

pensioen wordt de AOW-korting al toegepast. Dit geldt bij

voor militairen die vóór 1 januari 1998 zijn ontslagen.

ontslag uit militaire dienst voor 1 januari 1986;

Voor deze groep bestond er wel eenzelfde soort korting maar

• U of uw partner heeft in het buitenland gewoond en heeft daarom geen recht op een (volledige) AOW; • U hebt een partner jonger dan 65 jaar met een eigen inkomen.

dan niet op grond van het stelsel van de gelaagde opbouw maar op grond van artikel V4 van de Algemene militaire pensioenwet, daarom ook wel V4-korting genoemd. Maar deze korting is afgeschaft met ingang van 1 januari 2007.

Korting bij arbeidsongeschiktheidsuitkering

Dit betekent dat militairen die vóór 1 januari 1998 zijn ontslagen, vanaf 1 januari 2007 geen korting meer krijgen. Terwijl voor militairen die nà 1 januari 1998 zijn ontslagen, de korting gewoon blijft voortbestaan. Dit is wat je noemt,

De korting van uw WAO- of WIA-uitkering op uw militair

ongelijkheid.

invaliditeitspensioen is gebaseerd op het stelsel van de zogenoemde gelaagde opbouw. De korting houdt in dat bij samenloop van arbeidsongeschiktheid én invaliditeit, de WAO- of de WIA-uitkering wordt verrekend met het militair invaliditeitpensioen. Daarbij geldt het volgende: Het MIP wordt wel (gedeeltelijk) uitbetaald als deze hoger is dan de WAO- of WIA-uitkering, maar niet als de WAO- of WIA-uitkering hoger is dan het MIP.

de Kareoler juni 2009

15


Uit het hart

Afdelingsnieuws Activiteiten voor leden van BNMO-afdelingen Groningen

Onderzoek Het afdelingsbestuur onderzoekt momenteel de mogelijkheid

Komende activiteiten

om tijdens de contactmiddagen activiteiten te organiseren

Vrijdag 28 augustus: algemene busreis.

voor de kinderen van de jongere leden. Op die manier kunnen

Zaterdag 31 oktober: contactdag, restaurant Balk in

de kinderen mee naar de contactmiddagen.

Zuidhorn. Donderdag 19 november: bijeenkomst jaarafsluiting met contactpersonen.

Overijssel

Noord-Holland Komende activiteiten Vrijdag 21 augustus: dagtocht (zie ook hieronder). Zaterdag 7 november: contactmiddag in Blokker.

Komende activiteiten

Dinsdag 29 december: eindejaarsdiner in Heiloo.

Zaterdag 22 augustus: tweede busreis. Dinsdag 8 september: contactdag, van 10.30 tot 18.00 uur,

Dagtocht

restaurant de Poppe in Markelo.

Op vrijdag 21 augustus vertrekt om 8.30 een touringcar uit

Dinsdag 15 december: eindejaarsbijeenkomst, Geesteren (Ov).

Alkmaar en een uit Hoorn. We verzamelen om 9.30 uur bij de Zoete Inval in Haarlemmerliede, waar we eerst beginnen met

Gelderland

een kopje koffie en gebak. De dagtocht start met een kleine stadstoer door Amsterdam en rond 13.00 uur eindigt deze bij restaurant Vliegveld Hilversum voor een heerlijke koffietafel.

Contactbijeenkomst

Aansluitend kunt u genieten van de show ‘Terug naar

Donderdag 16 juli is er een contactbijeenkomst in Kazerne

vroeger’, een voorstelling die op ludieke wijze het tijdsbeeld

Kamp Holterbroek in Eibergen, Zwilbroekseweg 46. U kunt

van vroeger weergeeft. Rond 17.30 uur zijn we terug bij de

rekenen op een goed verzorgde lunch, bingo, loterij, een

Zoete Inval voor het diner en om 19.30 uur vertrekken we

uitgebreid stamppotbuffet en natuurlijk veel muziek. De zaal

huiswaarts.

gaat open om 10.30 uur, aanvang om 11.00 uur, einde rond

U kunt een begeleider meenemen indien u slecht ter been

17.00 uur. De ledenbijdrage voor deze gezellige bijeenkomst

bent, een zwakke gezondheid heeft, maar ook als u niet

is € 10,- per persoon en u mag twee introducés meenemen.

graag alleen komt. Als bestuur juichen wij dat toe. Gewoon

Graag telefonisch aanmelden bij het secretariaat:

samen lekker genieten. Graag wel aangeven bij uw

0578 696992 of 06 22096287 of 0481 481420. Of per giro

aanmelding. Uw begeleider betaalt dezelfde prijs als u.

964749 ten name van BNMO Heerde.

Ook kunnen twee rolstoelgebonden leden mee. U kunt zich uitsluitend opgeven door € 33,- per persoon vóór

Utrecht/’t Gooi

14 augustus over te maken naar rekeningnummer 3785.34.270 t.n.v. penningmeester BMNO in De Kwakel. Let op: aanmeldingen na 14 augustus worden niet

16

Komende activiteiten

meegenomen. Wij verzoeken u om u tijdig aan te melden om

Eind september: bus/boottocht.

teleurstelling te voorkomen. Verdere informatie en exacte

Dinsdag 22 december: kerstdiner.

opstaptijden wordt u toegezonden.

de Kareoler juni 2009


Opstapplaatsen

telefoon en minibar. Het hotel heeft een lift en er zijn

Bus 1: Alkmaar, Alkmaar, Akersloot Heemskerk, Beverwijk en

voldoende mogelijkheden tot ontspanning. De opstapplaats

Velsen-Zuid.

is de Marine Kazerne Amsterdam. Op woensdag 2 september

Bus 2: Hoorn, Purmerend, en Zaandam.

komen we hier weer terug. De reis wordt uitgevoerd door Gebo specials. Aanmelden kan door een voorschot van € 100,- per persoon vóór 1 mei over te maken naar

Amsterdam e.o.

postrekeningnummer 3384826 ten name van: penningmeester BNMO-afdeling Amsterdam e.o. in Lelystad.

Vijfdaagse najaarsreis

Let op: u dient zelf voor een annulerings- en/of

Op zaterdag 29 augustus gaan we vijf dagen naar Wiesbaden

ongevallenverzekering te zorgen.

voor onze najaarsreis. Daar bezoeken we het oude stadscentrum en het imposante Kurhaus, met het mooi

De kosten voor deelname aan deze reis zijn:

aangelegde park. Ook gaan we een mooie natuurtocht

Bij deelname vanaf 40 personen € 275,- per persoon.

maken door het groene Oldenwald, bezoeken we Michelstadt

Bij deelname van 35-39 personen € 285,- per persoon.

en maken we kennis met de winning en productie van

Bij deelname van 30-34 personen € 305,- per persoon.

edelstenen. We verblijven in het driesterren Ramada Hotel

Toeslag één persoonskamer € 70,-.

Wiesbaden-Nordenstadt op basis van half pension. Een kamer beschikt over een toilet, bad of douche, tv, radio,

Verolg op pagina 18

Secretariaten van de afdelingen Groningen T. Pelgrim,

Kuinderstraat 22e, 1079 DL Amsterdam

Veemstede 95, 9665 EC Oude Pekela

0597 422327

tr.pelgrim@hetnet.nl

b.h.vdreijden@kpnplanet.nl Zuid-Holland-Noord J. Postel,

Friesland K.A. de Brie, Helmhout 27, 8502 AE Joure

020 6427642

Mijnbouwstraat 68, 2628 RX Delft 0513 416796

015 2570081

johanstella@orange.nl

kbrie@xs4all.nl

’s-Gravenhage e.o. mw. W.M. Olivier-Schoonaard,

Drenthe S. Cammeraat,

Strausslaan 22, 2551 NH ’s-Gravenhage

De Hilte 6, 9511 TC Gieterveen

06 11368256

sjorscammeraat@home.nl

Zuid-Holland-Zuid mw. M.G. Verheij, Hartekruid 9, 3068 RS Rotterdam

Overijssel mw. A.A.J. de Wals-Ros,

verhey1@chello.nl

De Goorn 9, 7491 HB Delden

Zeeland J.A.P. van Osta,

074 3762763

Alwine.de.wals.is@home.nl

Goese Meerlaan 20, 4465 AL Goes

Gelderland R. Roos,

javosta@zeelandnet.nl

Langeslag 37, 8181 GN Heerde

0578 696992

roosneth@hotmail.com Kamelenspoor 14, 3605 EA Maarssen

010 4201010 m.

0113 227998

Noord-Brabant mw. T. Otten-Hilberink, Klaverstraat 74, 5025 MD Tilburg

Utrecht/’t Gooi W. Veenman,

070 3231965

013 5360320

epoque@online.nl 0346 562822

Limburg-Noord en -Midden Mw. B.H.M. Deneer-Maassen,

waveenman@xtrememedia.nl

Hofstraat 45, 6019 CC Wessem

Noord-Holland L.M. Valkering,

berthy.deneer@hetnet.nl

Prins Bernhardlaan 13c, 1934 EP Egmond a/d Hoef

Limburg-Zuid mw. A.M.C. van den Berg,

072 5061334

Oude Landgraaf 52, 6373 BA Landgraaf

loekvalkering@hotmail.com

Amsterdam e.o. B. van der Reijden,

06 25334709

0475 562436

045 5323006,

dircks-vdberg@alice.nl de Kareoler juni 2009

17


Zuid-Holland-Noord

Limburg-Noord en -Midden

Komende activiteiten

Komende activiteiten

Woensdag 16 september: extra contactdag.

Woensdag 9 september: herdenking Indië-monument.

Zaterdag 12 december: kerstbijeenkomst.

Donderdag 10 september: algemene dagtocht. Donderdag 15 oktober: alleenstaandendag in Well.

Zuid-Holland-Zuid

Woensdag 28 oktober: alleenstaandendag in Roermond. Donderdag 19 november: spellendag. Zaterdag 12 december: kerst-in.

Contactmiddagen

Data onder voorbehoud.

Op donderdag 25 juni en donderdag 27 augustus beginnen we om 14.00 uur en eindigen om 16.00 uur. Adres: Algemeen

Algemene dagtocht

Militair Tehuis op de Van Ghentkazerne, Toepad 120 in

Op donderdag 10 september organiseren wij onze jaarlijkse

Rotterdam.

algemene dagtocht. Het programma is nog niet helemaal rond, maar het beloofd een mooie dag te worden. Dus noteer

Reüniedag

deze dag alvast in uw agenda.

Op donderdag 1 oktober is er een reüniedag op de Van Ghentkazerne, Toepad 120 in Rotterdam. Aanvang 11.00 uur, zaal open 10.30 uur, einde 16.00 uur. De eigen bijdrage is

Limburg-Zuid

€ 5,- voor leden, € 7,50 voor donateurs en € 10,- voor een introducé van een donateur. Graag inschrijven vóór

Komende activiteiten

15 september op gironummer 4132288 ten name van

Maandag 22 juni t/m 26 juni: meerdaagse reis naar Ebrach

BNMO-ZHZ, Achterstraat 51, 4147 AB Asperen.

Beieren, Duitsland. Zaterdag 5 september: algemene dagtocht.

Noord-Brabant

Oktober: vrouwendag. Zondag 13 december: kerst-in, Hotel van der Valk Heerlen.

Komende activiteiten

Ieder lid van de BNMO-afdeling Limburg-Zuid ontvangt bij

Donderdag 18 juni: dagreis West-Brabant.

een activiteit een persoonlijke uitnodiging. Mocht u na het

Donderdag 25 juni: dagreis Oost-Brabant.

inschrijftermijn toch met een activiteit mee willen doen, dan

Dinsdag 6 oktober: contactdag in ’t Draaiboompje,

is dat geen probleem. Meldt u zich dan telefonisch,

Moergestel.

schriftelijk of via mail aan bij een van de leden van de Recrea

Dinsdag 13 oktober: contactdag in Café-Zaal Broer en Zus,

Commissie en we zullen proberen om u alsnog te deel laten

Rucphen.

nemen.

Donderdag 15 oktober: contactdag in Zalen van Bussel, Deurne.

Hub Senden, coördinator, 045 5753422,

Donderdag 10 december: kerstviering in hotel de

hll.senden@hetnet.nl.

Druiventros, Berkel-Enschot.

Anita van den Berg, 06 25334709, dircks-vdberg@alice.nl.

Dinsdag 15 december: kerstviering in hotel Tivoli,

Gerard Oudmayer, 043 4572215, goudmayer@home.nl.

Oudenbosch.

Marietje Kalsbeek, 045 5442842, w.kalsbeek@home.nl.

Donderdag 17 december: kerstviering in Zalen van Bussel,

Jan Engelen, 045 5319969, dartagjan.01@telfort.nl.

Deurne.

18

de Kareoler juni 2009


In dankbare herinnering Bauw, F. (83), Bussum

Kuipers-Hazekamp, J.C. mw. (82),

Saedt, G. (96), Groesbeek

Beukema, M.A. mw. (80), Grave

Hengelo

Star, W. van der (89), Bergen op Zoom

Diepstraten, J. (82), Malsch (Duitsland)

Laar, J. van de (83), Odiliapeel

Stender-Kaal, G. mw. (92), Apeldoorn

Hamming, J. (80), Wognum

Lunteren, R.A.M. van (56), Hoofddorp

Verbeek, J. (85), Enschede

Heeren, F.W.H.F. (85), Tilburg

Marijnissen-Flooren C. mw. (91),

Verstraeten, M.B. (84), Breda

Hegge, J.M. (82), Den Haag

Oldenzaal

Voskuil-Bakker, J. mw. (88), Middelburg

Hogenhout, A. (82), Emmeloord

Moosdijk, J. v.d. (82), Veldhoven

Jansen, M.H.M. (46), Utrecht

Out, S.H. (81), Amstelveen

Kramer, J.G. (91), Doorn

Roij-Pauwels, C.P. de mw. (88), Tilburg

Welkom bij de BNMO Berlo-Maas, M.C. van mw., Gemert

Nes, P. van, Axel

Versteeg, W., Leusden

Haaksema, H., Heusden

Oosten, A.F. van, Meppel

Vries, E. de, Beilen

Halderman, Ch., Zandvoort

Pater, V.M.,Didam

Weide, J.W. van der, Veldhoven

Hogenboom, J.S.H., Stein

Pommeren, B. van, Elst

Defensie blijft vaag over oud-strijders Ons land telt 130.000 veteranen, van wie de helft is uitgezonden

posttraumatische stress-stoornissen. “Aan de hand van de

naar onder meer Libanon, voormalig Joegoslavië, Irak en

cijfers weet je wat je binnenkrijgt”, zegt Eijsink. “Maar daar

Afghanistan. Al vanaf oktober 2006 wordt gesproken over de

wordt niet op geanticipeerd in de plannen die ik zie. Ik wil

invoering van een veteranenwet. Die moet niet alleen de

daarom een veteranenwet. Het staat ook in het

militairen duidelijkheid bieden bij ongevallen tijdens een missie, coalitieakkoord.” maar ook de nazorg regelen. Het blijft echter stil bij Defensie.

Het Ministerie van Defensie heeft nu aangekondigd voor

Volgens advocaat Henk van der Meijden, die veel veteranen met

het zomerreces duidelijkheid te geven. Maar een

klachten bijstaat, kan alleen een speciale wet het huidige

woordvoerder blijft vaag: “Ik zeg niet of de wet er wel komt

‘hapsnapbeleid’ een juridisch kader geven. “De hulp aan

of niet. Maar er komt wel iets.” Bronnen binnen Defensie

veteranen is sinds 1990 een onoverzichtelijke kluwen

en Justitie laten echter doorschemeren dat de wet er niet

maatregelen, toezeggingen en uitvoeringsregels geworden.

komt. De regelgeving zou best ingebed kunnen worden in

Niemand heeft meer overzicht en het wordt tijd de rechtspositie

het Militaire Ambtenarenrecht uit 1931. Volgens Eijsink ligt

in te kaderen. Nu zijn veteranen afhankelijk van het geheugen

de zorg dan echter veel te dicht bij Defensie, de oud-

van iedereen.”

werkgever. “Een interdepartementale aanpak zou de

PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink maakte zich in 2006 sterk voor

onafhankelijkheid vergroten.”

een veteranenwet. Vijf procent van de uitgezonden militairen kampen soms tientallen jaren na hun missie nog met

Dit is een ingekort krantenartikel uit De Pers, 24 mei 2009. de Kareoler juni 2009

19


Redactie- en administratieadres Postbus 125 3940 AC Doorn Telefoon 0343 47 41 10 Telefax 0343 47 41 14 E-mailadres kareoler@bnmo.nl www.bnmo.nl

De BNMO is een toonaangevende, onafhankelijke belangenbehartiger voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun directe verwanten. De BNMO biedt deze groep mensen al sinds 1945 zorg en solidariteit. Onze ambitie is gericht op het verwerven van (h)erkenning en respect en de bevordering van een intensief lotgenotencontact. Daarnaast levert de BNMO een deskundige zorg- en dienstverlening, zowel materieel als immaterieel, ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn. Om dat alles te bereiken, werkt de BNMO samen met verschillende marktpartijen. Advertentie

20

de Kareoler juni 2009

Kareoler, juni 2009  

Aandacht voor beschadigde militairen Naar een meer flexibele vereniging S p e c i a l e u i t g a v e BNMO-magazine, jaargang 69, juni 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you