Issuu on Google+

de Kareoler BNMO-magazine, jaargang 68, juli / augustus 2008

Herdenkingsdag Tweede Wereldoorlog in Canada “Het enige dat ontbreekt, is goede voorlichting�


Blikveld Blijkveld

Waarom stoppen met de BNMO? Jaargang 68, 2008, nr. 6

De discussie over de toekomst van de BNMO is sinds de vorige Kareoler in

De Kareoler is een uitgave van de Bond

volle gang. Veel leden zijn geschrokken en geëmotioneerd door het voorstel

van Nederlandse Militaire Oorlogs- en

van het hoofdbestuur om de BNMO in zijn huidige vorm op te heffen.

Dienstslachtoffers

Dat snappen ik en met mij alle leden van het bestuur heel goed. Na de AJV van 14 juni waarvan dit blad verslag deed, is indringend overleg geweest met de

Beschermvrouwe H.M. Koningin Beatrix Hoofdbestuur BNMO

bondsraad. De afdelingsvoorzitters hebben een krachtig beeld gegeven van de emoties bij een mogelijk opheffen van de vereniging. Ook hebben zij het belang en de kracht van de ontmoetingsfunctie in de afdelingen benadrukt.

waarnemend algemeen voorzitter Erwin Hermans

Het bestuur is daar niet doof voor. Het weet dat de BNMO in de afdelingen

algemeen penningmeester

floreert, maar dat tegelijkertijd de landelijke vereniging een Jan Zonder Land

Libbe van Dijk

is geworden. Hoe dat zo gekomen is, daar hebben wij onze visie op gegeven.

waarnemend algemeen secretaris Bettina Haarbosch

En ook onze conclusie, dat de situatie van vroeger niet meer terugkomt.

tweede penningmeester

Waarom dan stoppen met de BNMO? De huidige BNMO is als landelijke

Jan Wiersema

vereniging een orgaan geworden met weinig gewicht. Belangenbehartiging,

lid

informatievoorziening, dienstverlening en ontmoeting waren ooit de sterke

Jaspert Verplanke

pijlers van onze vereniging. Van die functies staat alleen de ontmoeting

Ed Palar

in de regio´s recht overeind. Dat moet ook zo blijven en daar is nu en in

Redactieraad de Kareoler

de toekomst alle steun voor. Maar een complete organisatie met een

voorzitter

uitgebreide besluitvormingstructuur in stand houden waarvan de meeste

J.M. Wiersema

taken verdwenen zijn, heeft geen toekomst. Hoe pijnlijk ook; het is beter nu

leden

in te grijpen en op een andere manier de belangen van de leden, de zorg aan

H. van de Kamp

veteranen en dienstslachtoffers én behoud van ons erfgoed te waarborgen.

Redactie de Kareoler J. Morren, hoofdredacteur

Het opheffen van een instituut dat velen dierbaar is, gaat gepaard met veel

R. Royaards

emotie. Het laat ook ons als bestuursleden niet onberoerd. De komende

A. Lucas

maand zetten wij het gesprek met de afdelingen volop voort. In alle

A. Raukema

emotie moeten we uiteindelijk wel een nuchtere afweging kunnen maken

F. Lardenoye

over wat het beste is voor de leden van de BNMO en de dienstverlening,

N. te Welscher

informatievoorziening en belangenbehartiging aan oorlogslachtoffers,

Redactie-adres op achterzijde

veteranen en dienstslachtoffers. In het volle vertrouwen dat de ontmoeting van BNMO-leden in de regio een sterke pijler is en ook blijft.

Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te

Erwin Hermans,

Utrecht onder nummer V. 477894

waarnemend algemeen voorzitter

Verschijnt ook op geluidsband

2

de Kareoler juli / augustus 2008


Vingerwijzing

In dit nummer 2 Blikveld 5 Hoofdzaken Veteranendag in Den Haag

6 De Romp

Rectificatie

Herdenkingsdag Tweede Wereldoorlog in

In de AJV van 14 juni en in het verslag daarvan in

Canada

de Kareoler is gecommuniceerd dat het V-Fonds zou overwegen de subsidie aan de BNMO stop te zetten. Dat is niet juist. Het hoofdbestuur betreurt dat deze uitspraak is gedaan en dat hiermee ten onrechte de indruk is gewekt dat een besluit van het V-Fonds aan de basis staat van het voornemen tot opheffen van de vereniging BNMO. Een excuus aan het bestuur van het V-Fonds is op zijn plaats en geuit. Het hoofdbestuur heeft op andere gronden zelf de conclusie getrokken dat voortzetten

9 Rechtspraak

van de huidige verenigingsstructuur geen

De hardheidsclausule in de

toekomst heeft. In de stukken rond de AJV

voorzieningenregeling

is dat uitgebreid en correct beschreven. Met het V-Fonds is overleg gevoerd over de

10 Ledematen

vraag hoe na een besluit tot opheffen van de

Dienstslachtoffer Piet Aalsma over de

BNMO de dienstverlening aan de leden en de

nazorgvoorzieningen

ontmoetingsfunctie in de regio in stand kunnen blijven. Daarover en over het behoud van het

12 Op de lever

erfgoed van de BNMO zijn intussen afspraken

Column van de hand van mevrouw M.A.J.

gemaakt met het V-Fonds, die het hoofdbestuur

Westenbroek, consulent voorlichting van

van harte onderschrijft.

stichting het Veteraneninstituut Erwin Hermans,

13 Hand- en spandiensten

waarnemend algemeen voorzitter

U bent en blijft welkom op de Basis

14 Ruggespraak Voorlichting uitkeringen en voorzieningen Geen Vingerwijzing van de hoofdredacteur

16 Uit het hart

ditmaal, vanwege deze belangrijke rectificatie.

Afdelingsnieuws

19 In dankbare herinnering, Welkom bij de BNMO.

Fotoomslag: BNMO-lid Piet Aalsma op de Basis in Doorn. Zie ook pagina 10. Foto: Jos Morren.

de Kareoler juli / augustus 2008

3


Hoofdzaken

Nieuwe protocollen voor vaststellen invaliditeit Het ministerie van Defensie hanteert vanaf 1 juli dit jaar nieuwe protocollen voor het vaststellen van invaliditeit. Het gaat dan om invaliditeit als gevolg van een posttraumatisch stress-syndroom (PTSS) en lichamelijk onverklaarde chronische klachten (LOK), uiteraard met

Kopstoot

Naast de landelijke manifestatie werd er ook

lokaal en provinciaal rond Veteranendag het nodige georganiseerd. Toch blijven er nog steeds gemeenten die geen geld over hebben voor ‘hun’ veteranen. Naast ontbrekende financiën speelt een

dienstverband. Dit staat te lezen in de ‘Notitie uitvoering

persoonlijke mening, van de dames en heren politici,

Veteranenbeleid 2007-2008’ van 9 juni 2008.

over een bepaalde missie een bepalende rol. Wat zij vergeten is dat de veteraan alleen maar

Sinds jaar en dag wordt voor het vaststellen van de mate van invaliditeit met dienstverband gebruik gemaakt van de War Pensions Comittee schaal (WPC-schaal). Deze schaal kent echter geen bruikbare tabel voor een percentage invaliditeit bij PTSS en evenmin bij LOK. Daarom zijn hiervoor nieuwe, aanvullende protocollen ontwikkeld.

veteraan is omdat hij een opdracht van de Nederlandse regering vervulde. Een regering, die net als zijzelf, door hét volk gekozen is. Op plaatsen waar er wel een veteranendag is georganiseerd moet het vooral een feest zijn. Een minuut stilte voor de mannen en vrouwen die niet teruggekeerd zijn

In de afgelopen tijd is door het ministerie van Defensie ook

van hun missie en daarna op naar de borrel of bami.

veel aandacht besteed aan de verbetering van de zorg voor

Tachtig procent van alle veteranen is immers heel en

militaire oorlogs- en dienstslachtoffers, zo staat te lezen in de notitie. Een belangrijk instrument daarbij is de inrichting van het Zorgloket Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (Zorgloket MOD). Dit loket is ondergebracht bij het Algemeen

gezond naar Nederland teruggekeerd. Sommige gemeenten doen het anders. In Groningen wilde de burgemeester, nadat hij vorig jaar indringend bij de

Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en al operationeel sinds

ervaringen en het leed van de Indië-veteraan had

1 juli 2007. In dit kader is ook de totstandkoming van het

stilgestaan, persé jonge veteranen op de voorgrond.

Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van belang, waarin

Zo zaten er, met behulp van de BNMO en het Vi, een

momenteel achttien zorgverleners samenwerken, waarvan

Libanon-, Cambodja- en Bosniëveteraan op het

drie van Defensie. Het LZV kent een centraal aanmeldpunt (CAP/Vi) voor psychische en sociaalmaatschappelijke hulpverlening aan veteranen en dienstslachtoffers. LZV en Zorgloket MOD werken nauw samen, zo stelt de notitie, door cliënten indien nodig en gewenst door te geleiden.

podium in Martiniplaza. 450 veteranen, jong en oud van WOII tot Afghanistan, luisterden ademloos naar hun ‘collega’s’ die gepassioneerd vertelden over hun werk en over de soms moeizame weg na terugkeer in Nederland. Ze benadrukten dat hun missie niet te

De volledige notitie is beschikbaar op internet, onder meer op

vergelijken is met die van de veteranen die drie jaar

de site van Defensie: www.mindef.nl > Actueel > Parlement

in Nederlands-Indië dienden. Misschien was dát

respect voor elkaars inzet dé weg naar de openheid en warmte die werd ervaren tijdens de nazit.

4

de Kareoler juli /augustus 2008

> Kamerbrieven.


Hoofdzaken

BNMO defileert voor kroonprins

Veteranendag in Den Haag

door Jos Morren

Onder aanvoering van detachementcommandant Karel Willemse, brachten BNMO-leden trots een groet aan Prins Willem Alexander. De landelijke Veteranendag was dit jaar op 28 juni en trok tijdens het defilé massaal bezoekers. Op het Binnenhof reikte de Prins van Oranje die ochtend in de

door een woud van onverschilligheid en bureaucratie.

regen een Draaginsigne Gewonden uit aan korporaal Bas van

“Aan hen komt de eer toe dat ze het voor latere generaties

Mourik, die in 2007 in Uruzgan letsel opliep. Minister van

veteranen gemakkelijker hebben gemaakt begrip te vinden,”

Defensie, Eimert van Middelkoop, speldde vervolgens

aldus Balkenende. Hij kwam ’s middags ook nog naar het

eenzelfde onderscheiding op bij Libanonveteraan Prins.

Malieveld, waar het na het defilé ook wat drukker werd en de

Een derde exemplaar was voor Bosniëveteraan Hessels,

zon weer scheen, na een zeer regenachtige morgen.

die het kleinood uit handen krijgt van Commandant der Strijdkrachten, generaal Peter van Uhm. Naast dit trio

Teveel afgekoeld

ontvangen veertig militairen hun 'Herinneringsmedaille

Het BNMO-detachement was verguld met alle aandacht

Vredesoperaties'.

tijdens het defilé. Er waren overigens meer BNMO-leden naar Den Haag gekomen en soms leverde dat ook klachten

Woud van onverschilligheid

op, zoals bij de nasimaaltijd die op het Malieveld werd

Tijdens de bijeenkomst in de Ridderzaal gaf minister-

verstrekt. Wie daar niet snel bij was, greep achter het net

president Balkenende toe dat Nederland er lang over deed

omdat de maaltijd al vrij snel teveel afgekoeld was om nog

zijn veteranen de aandacht en waardering te geven die hun

uit te kunnen delen. Kortom, een dag waarop van alles

toekomt. Indië- en Nieuw-Guineagangers en de Korea-

viel te beleven en die als zodanig ook niet meer weg te

veteranen moesten in de strijd om erkenning een pad banen

denken valt.

Het BNMO-detachement in 2008. Foto: Wiebe Arts.

de Kareoler juli /augustus 2008

5


De Romp

Herdenkingsdag Tweede Wereldoorlog in Canada

Oorlogsgetroffenen uit Nederland in Toronto

door Nicole te Welscher

Aandacht voor de Nederlandse oorlogsgetroffenen in Canada. Dat was het doel van een unieke conferentie op zaterdag 17 mei in Toronto (Canada). De organisator, de Nederlandse consul-generaal Johan Kramer, spreekt van een memorabele dag. Onder de titel: ‘Honour our Past, Celebrate the Future’ (vrij

Pensioen en Uitkeringsraad (PUR), het Nederlands Instituut

vertaald: Respecteer ons verleden en vier de toekomst),

voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), het ministerie van

werd in Toronto respect betoond aan hen die aan onze

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en stichting de

vrijheid hebben bijgedragen. Een bijeenkomst voor diegenen

Basis. Hugo van de Kamp, directeurbestuurder van de Basis,

die nauw betrokken waren bij de Tweede Wereldoorlog in

was als genodigde aanwezig vanwege de inhoudelijke

Europa en de oorlog in voormalig Nederlands-Indië. Maar ook

adviezen en bemiddeling van zijn stichting. “Wat een

slachtoffers van de Duitse en Japanse onderdrukking.

bijzondere ervaring! Een eer om mee te maken dat mensen

Een grote groep ‘lotgenoten’ die deze dag de gelegenheid

enorme (Canadese)afstanden hebben afgelegd voor deze

kregen om verhalen te delen en oude bekenden te

speciale dag. Voor velen was het de eerste keer dat zij

ontmoeten. Deze ontmoetingen vonden voornamelijk plaats

persoonlijke getuigenissen en ervaringen konden delen,

in de zogenoemde ‘break-out rooms’; ruimtes ingericht met

erkenning kregen en nieuwe contacten konden leggen voor

memorabilia uit de oorlogstijd.

ondersteuning, vriendschap en support. Ik heb genoten van de samenwerking van verschillende

Aanwezigheid van de Basis

organisaties om deze dag te organiseren én mee te maken.

De conferentie werd georganiseerd door het Nederlands

Dat sterkt mij in mijn opvatting dat wanneer je naar de inhoud

Consulaat-Generaal van Toronto. Meer dan zeshonderd

kijkt, er veel verschillen maar ook overeenkomsten blijken te

deelnemers waren naar de bijeenkomst gekomen.

zijn. Krachten bundelen dus!”, aldus Van de kamp.

Oorlogsgetroffenen zelf, maar ook naaste familieleden.

Johan Kramer, Nederlands consul-generaal van Toronto en

De twee belangrijkste sponsors van de conferentie waren

mede organisator van de conferentie, spreekt ook van een

Stichting Pelita en het Nationaal Fonds voor Vrijheid en

geslaagde dag. Dat maakt hij duidelijk in zijn brief over de

Veteranenzorg (V-Fonds). Zij waren speciaal vanuit Nederland

conferentie.

overgekomen, net als de instanties:

6

de Kareoler juli / augustus 2008


Een Nederlandse veteraan in Canada verdiept zich in de tentoonstelling. Foto: Nederlands Consulaat-Generaal Toronto.

Brief van Johan Kramer, Nederlands consul-generaal van Toronto

kleinkind. Erkenning ook dat niet wordt vergeten wat er in die oorlogsjaren allemaal is gebeurd. De aanwezigheid van zoveel instanties vanuit Nederland (Pensioen en Uitkeringsraad, Stichting de Basis, Pelita en het ministerie van VWS) en ook de

‘Honour our Past, Celebrate the Future’

financiering door Nederlandse organisaties zoals het V-Fonds en Pelita, was een erkenning dat men de lotgenoten in Canada

“Zaterdag 17 mei was een gedenkwaardige dag.

niet wil vergeten.

Op de bijeenkomst voor oorlogsgetroffenen onder de titel: ‘Honour our Past, Celebrate the Future’, waren meer dan

Een dag met een eigen logo en de fantastische

zeshonderd deelnemers afgekomen. De bedoeling was

herdenkingsspeld. Een dag georganiseerd voor,

dat we met z’n allen nogmaals de moeilijke oorlogsjaren

maar ook door oorlogsoverlevenden. Zo was er een

zouden doorleven. Contact en erkenning, daar ging het

prachtige fototentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog

om. Contact met lotgenoten voor wie de oorlogsjaren

en waren er veel foto’s, boeken, video’s, filmmateriaal en

zo’n belangrijke periode in hun leven is geweest,

andere memorabilia. De lobby, de break-out rooms voor de

lotgenoten uit de concentratiekampen nazi- zowel als

verschillende groepen lotgenoten en het podium waren met

jappenkampen, verzetsstrijders onderduikers, en andere

behulp van de deelnemers in stijl aangekleed. De inzet van

lotgenoten, maar ook oorlogsveteranen uit Nederland

alle vrijwilligers was hartverwarmend. Voor mij waren de

zowel als het voormalige Nederlands-Indië. Gezamenlijk

persoonlijke getuigenissen in de ochtend en de verhalen

nog eens terugkijken naar deze moeilijke en emotionele

die ’s middags loskwamen in de break-out rooms, vooral de

jaren, vaak ook tezamen met een dierbare; partner, kind,

hoogtepunten van de dag. Ook van het ontmoetingspunt

de Kareoler juli / augustus 2008

7


is druk gebruik gemaakt. Verrassende ontmoetingen ook, mensen die elkaar vonden, zonder dat ze wisten dat ze zo dichtbij elkaar, hier in Canada, woonden. Verschillende muziekbandjes, Balinese dansers, een indrukwekkende vioolsolo van Moshe Hammer en zijn optreden met de pianist Sam Kosakoy, hebben allemaal bijgedragen om een sfeer van saamhorigheid te creëren. Een sfeer van toen, een herinnering aan de oorlogsdagen. Natuurlijk was daar ook David Barnouw van het NIOD met een mooi verhaal over herdenken, gevolgd door een zestal persoonlijke getuigenissen. Geschreven en voorgelezen door de lotgenoten zelf. Het tweede onderdeel van de dag ‘Celebrate the future’ (vrij vertaald: de toekomst vieren), werd vertegenwoordigd door een dertienjarig kleinkind. Die citeerde uit het prachtig geïllustreerde boekje voor scholieren: ‘A bad penny always comes back’. Een boekje over de eerste Canadese voedseldropping tijdens de hongerwinter van

De Nederlandse consul-generaal in Toronto, Johan Kramer, opent de

1944/1945. Zowel de hoofdpersoon van het verhaal een toen

conferentie. Foto: Nederlands Consulaat-Generaal Toronto.

dertienjarige jongen en nu een geëmigreerde Nederlander in Canada, als de piloot waren zelf aanwezig. De verrukkelijke

op te staan, maar we willen ook stimuleren uw persoonlijke

rijsttafel (in Canada!) werd door iedereen zeer gewaardeerd.

verhalen via deze site aan ons toe te sturen, vertrouwelijk

Natuurlijk was er ook kosjer voedsel voor de joodse

of open. We vragen de deelnemers ook om mooie foto’s en

aanwezigen.

ander interessant materiaal op de site te plaatsen. De website

Maar daar was vooral Wieteke van Dort. Wat een vakvrouw.

moet een uniek document worden, waarop niet alleen foto’s

Wieteke heeft speciaal voor deze bijeenkomst enkele

kunnen worden geplaatst, maar die ook gebruikt kan worden

optredens in Nederland afgezegd, omdat ze hier bij wilde zijn.

als ontmoetingspunt, om andere lotgenoten te vinden.

Hoewel veel van de deelnemers nog nooit met haar kennis

Ook komen er links op te staan van organisaties in Canada

hadden gemaakt, was ze in staat iedereen actief bij haar

en Nederland die van belang zijn en andere belangrijke

optreden te betrekken. In één woord: fantastisch.

verwijzingen. Met experts wordt gekeken waar deze site allemaal nog meer voor gebruikt kan worden.

Hoe nu verder. In de eerste plaats worden de deelnemers

Tenslotte worden deelnemers gestimuleerd, als men verder

gestimuleerd hun eigen getuigenissen aan papier toe te

ervaringen wil delen, om bestaande organisaties in Canada

vertrouwen. Samen met het ministerie van VWS willen we het

aan te schrijven.

verslag van de hoogtepunten van deze onvergetelijke dag en

We zijn met Nederland in gesprek om ook voor de lotgenoten

de getuigenissen verwerken in een gedenkboek, gelardeerd

in W-Canada een vergelijkbare dag te organiseren. De consul-

met illustraties en veel foto’s van de bijeenkomst en ander

generaal uit Vancouver die ook aanwezig was, was zeer

prachtig materiaal dat tijdens de bijeenkomst aanwezig was.

onder de indruk en wil absoluut in Vancouver iets dergelijks

We zullen hiervoor speciaal een redacteur inhuren.

organiseren. Hij denkt daarbij aan voorjaar 2009.

Hoewel niet alle deelnemers even gemakkelijk met de

8

computer kunnen omgaan, willen we toch een website

Het was een memorabele dag, niet alleen voor deelnemers

opzetten. We vertrouwen erop, dat deelnemers die wat minder

en familieleden maar ook voor ons, organisatoren van het

handig zijn met de computer, vast wel een kind of kleinkind

Consulaat-Generaal, die van een dergelijke opkomst en

hebben die kan helpen. Op de site worden de hoogtepunten

een dergelijke intensiteit van beleven niet hadden durven

van de dag nogmaals beschreven. Veel foto’s komen hier

dromen.”

de Kareoler

juli / augustus 2008


Rechtspraak

De hardheidsclausule in de voorzieningenregeling door mr. Miranda Smid

Een militair kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor voorzieningen. Met de hardheidsclausule kunnen die voorwaarden in principe zelfs opgerekt worden. Maar de reikwijdte van deze clausule blijkt in de praktijk beperkt. De voorzieningenregeling kent, onder bepaalde voorwaarden,

Volgens de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter,

allerlei voorzieningen toe op het gebied van wonen, werken

was deze systematiek er niet op gebaseerd om op de

en vervoer. En mocht het dan zo zijn dat de militair op grond

voorwaarden met betrekking tot de hoogte van het inkomen

van die voorwaarden hiervoor niet in aanmerking komt, dan

een uitzondering te maken.

nóg kan de hardheidsclausule in artikel 11 van de regeling in bijzondere gevallen uitkomst bieden. Mooi geregeld, zou je

Kan het beter?

zeggen. Maar hoe pakt dit in de praktijk uit?

Hoe teleurstellend ook, deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep zou voor de BNMO aanleiding kunnen zijn om de

De praktijk

regelgever weer op de bijzondere zorgplicht ten aanzien van

Een BNMO-lid was afgewezen voor de vervoersvoorziening

de getroffen militair te wijzen. Met name voor (on)kosten of

en deed vervolgens beroep op artikel 11. Voorwaarde

schulden die ten laste komen van de militair of zijn gezin en

voor toekenning van een vervoersvoorziening - een

die terug te voeren zijn op de invaliditeit met dienstverband.

tegemoetkoming in de kosten van autogebruik - is dat het

Daarvoor zou men de ogen niet mogen sluiten.

inkomen niet te hoog mag zijn. Je wordt dan geacht dergelijke

Dergelijke bijzondere lasten zouden van invloed

kosten ‘gemakkelijk’ voor eigen rekening te kunnen nemen.

moeten zijn op het inkomen dat bij toekenning van een

Alles goed en wel. Maar in het geval van het BNMO-lid, viel het

vervoersvoorziening als uitgangspunt wordt genomen.

te besteden inkomen door bijzondere financiële verplichtingen

Dit zou betekenen dat het inkomen dan beslist gematigd

lager uit dan op het loonstrookje stond aangegeven.

moet worden, wil de zorgplicht reëel vorm krijgen!

Een bijzondere situatie dus. En volgens onze juristen ook een voorbeeld van een situatie waarvoor de hardheidsclausule in artikel 11 bedoeld was. Want het is toch niet eerlijk om iemand op zijn hoge inkomen af te wijzen, terwijl je weet dat hij in de praktijk krap bij kas zit. Helaas bleek het menselijke aspect in deze zaak te moeten wijken voor de systematiek van de regeling.

de Kareoler juli / augustus 2008

9


Ledematen

Dienstslachtoffer Piet Aalsma over de nazorgvoorzieningen

“Het enige dat ontbreekt, is goede voorlichting”

door Nicole te Welscher

Piet Aalsma (79) belandde dertig jaar geleden in de ziektewet door een verwaarloosd trombosebeen. Ondanks zijn beperkingen is hij een echte levensgenieter en wenst maar een ding: goede voorlichting voor alle (ex)militairen en veteranen. Als dienstplichtig militair zat Piet Aalsma in 1949 bij

Hij is ook lid van de BNMO en heeft net als vele andere

de geneeskundige troepen. Hij was toen twintig jaar.

leden een levensverhaal dat sterk wordt ingekleurd door

Hij werd niet meer uitgezonden naar het voormalige

zijn beperkingen en de gevolgen daarvan. Want na de

Nederlands-Indië en wilde eenmaal uit dienst graag een

constatering van aangetaste ruggenwervels kreeg hij er nog

baan waarin zijn dienstervaring hem van pas kwam.

een tweede kwaal bij. Zijn linkerbeen werd erg dik en de

Dat lukte helaas niet en daarom liet hij zich omscholen naar

doktoren begrepen maar niet waardoor dit kwam.

gereedschapmaker en kwam uiteindelijk bij de Koninklijke

Aalsma ging gewoon weer aan het werk, want er moest

Luchtmacht te werken als radarmonteur. Dit werk was

nou eenmaal geld verdiend worden. Zijn been bleef echter

lichamelijk zwaar en soms gevaarlijk. Het vereiste veel

opspelen, waardoor hij overstapte naar een bureaufunctie.

van zijn lichaam en uiteindelijk kreeg hij last van zijn rug.

Maar ook dat bood geen verlichting en hij moest zijn

Hij liet zich in 1972 onderzoeken en toen bleek dat zijn

werkzaamheden staken.

ruggenwervels aangetast waren. De behandeling bestond uit een aantal weken bedrust, wat naderhand voor een

Voor de zekerheid ging hij naar het Militair Hospitaal

nieuw probleem zorgde.

in Utrecht. Daar werd hij van top tot teen onderzocht. Nog steeds was niet duidelijk wat er nou met zijn been

10

Positieve instelling

aan de hand was. Maar het was pas na zeven jaar van

De heer Aalsma verblijft voor zeven dagen op de Basis in

medische onderzoeken dat de juiste diagnose door een

de week voor mensen met een ernstige fysieke beperking.

internist van het Dijkzigt Ziekenhuis werd vastgesteld:

Hij is zelf ook duidelijk zwaar gehandicapt, maar heeft

een trombosebeen, veroorzaakt door de weken bedrust

niettemin een opvallend positieve instelling. “Dat komt

vanwege zijn rugklachten. Maar doordat zijn been al die

door mijn Friese afkomst”, grapt de heer Aalsma.

jaren verwaarloosd was, had de trombose een ernstige

Hij kan nog veel zelfstandig doen en met zijn orthopedische

vorm aangenomen. Lopen ging al moeizaam en volgens

hulpmiddelen en zijn scootmobiel komt hij heel ver, maar

de internist zou het niet beter worden. Dat is toch even

even stuk lopen zit er voor hem niet meer in.

schrikken. Aalsma was op dat moment 53 jaar. De kinderen

de Kareoler juli / augustus 2008


Ledematen

een nazorgprogramma in Doorn. “Al die gehandicapte mensen. Daar pas ik toch niet tussen?” Maar na zijn eerste bezoek beviel het hem uitstekend. “Het is fijn om met mensen onder elkaar te zijn die een soortgelijke beperking hebben. We hebben dezelfde zorgen en daar kun je tijdens zo’n verblijf ook over praten.” Zo vernam hij over een reiskostenvergoeding van het ABP. Verbaast ging hij informeren bij de sociaal raadsvrouwe van de BNMO en het bleek inderdaad mogelijk. Aalsma kreeg de vergoeding echter pas na veel moeite. Intussen ging het minder goed met zijn echtgenote. De maatschappelijk werker van Defensie raadde hem aan om

Piet Aalsma en zijn echtgenote op de Basis. Foto: Jos Morren.

huishoudelijke hulp in te schakelen. Dat heeft Piet dan ook gedaan en hij is daar hadden al het ouderlijke nest verlaten. “Het was niet fijn om

erg blij mee. “Het is niet makkelijk geweest voor mijn vrouw

de diagnose te horen, maar eindelijk stond op papier wat mij

en voor andere echtgenotes van beschadigde militairen. Zij

mankeerde. Een bewijs dat ik niet ‘arbeidsschuw’ was zoals

hadden gehoopt een gezonde man thuis te krijgen, maar in de

Defensie mij afschilderde. Ik zat namelijk al een tijdje in de

plaats daarvan kregen zij heel wat werk en zorgen erbij.”

ziektewet. Mijn lichamelijke klachten waren gegrond!”, aldus de heer Aalsma.

Verbeteringen in de nazorg Ondanks zijn beperkingen is de heer Aalsma een tevreden

Aansprakelijkheid Defensie

man. Hij is blij met de nazorg en de vergoedingen die hij

Na de diagnose kreeg de heer Aalsma beenbeugels,

ontvangt. “Ik schrijf het ABP regelmatig een dankbetuiging

orthopedische schoenen en werden speciale aanpassingen

bij het insturen van mijn nota’s. Ik ben namelijk zeer

in het huis aangebracht. Alle kosten werden door Defensie

tevreden met de service en de goede medewerking van het

vergoedt, dat was allemaal prima geregeld. Waar het nog

ABP.”, aldus de heer Aalsma. Het enige dat volgens Piet

aan ontbrak was eenduidige informatie over de rechten van

ontbreekt, is een goede informatievoorziening. Hij heeft

Aalsma als dienstslachtoffer. Hij kreeg in 1983 een militair

al die jaren zelf achter informatie aan moeten gaan en een

invaliditeitspensioen (MIP) van het ABP. In zijn dossier stond

eigen dossier moeten bijhouden. “Ik zou graag zien dat

dat hij als dienstslachtoffer voor slechts zeventig procent

iedere militair persoonlijke begeleiding en goede informatie

was afgekeurd, terwijl dit honderd procent moest zijn.

ontvangt bij dit soort ingewikkelde processen. Dat zou mijn

Na een rekest en een aantal keuringen is het de heer Aalsma

leven in elk geval een stuk eenvoudiger gemaakt hebben.”

uiteindelijk zelf gelukt om toch voor de volle honderd procent als invalide afgekeurd te worden. “Dat heeft heel wat energie

Naschrift redactie: Het Ministerie van Defensie en het

en moeite gekost.”, aldus Piet Aalsma.

ABP hebben met een Zorgloket, casemanagers en een Handboek voor Dienstslachtoffers ook zelf al onderkent

Intussen was Aalsma lid geworden van de BNMO.

dat de begeleiding beter kon. De huidige verbeteringen zijn

Het leek hem eerst maar niets om gebruik te maken van

veelbelovend.

de Kareoler juli / augustus 2008

11


Op de Lever

Column van de hand van mevrouw M.A.J. Westenbroek, consulent voorlichting van stichting het Veteraneninstituut

Preken voor eigen parochie? Hoewel ik zelden in de kerk kom, was dit toch het eerste wat

In de rest van Nederland werd op uitgebreide schaal

in mij op kwam bij de terugblik op de vierde Nederlandse

Veteranendag gevierd. Soms op 28 juni, maar veelal

Veteranendag. Een geweldige dag met veel activiteiten en

ergens daarvoor. Ook voor deze ochtenden, middagen of

momenten om bij te praten…maar dan wel met de collega-

avonden was vooral de eigen kern doelgroep. Gelukkig

veteranen die je toch ook al ziet op de jaarlijkse reünie.

maakten de lokale en regionale kranten graag gebruik van

Het Malieveld was eigenlijk dat wat de Veteranendag nou net

de beschikbare veteranen om interessante verhalen op te

niet moet zijn: die reünie, een open dag van de krijgsmacht

tekenen waardoor ook de al eerder genoemde ‘Truus’ toch

en af en toe een herdenkingsmoment. Dat is belangrijk en

een inkijkje in het veteranenleven krijgt. De initiatieven

misschien wel belangrijker dan de waardering van ‘Truus’

op gemeentelijk niveau verdienen een pluim! Persoonlijke

ergens uit de straat die je nooit ziet of spreekt, maar dat is

aandacht van de burgemeester van je eigen dorp doet

niet het doel van deze dag.

wonderen en laat veteranen stralen.

Gelukkig is er ook rekening gehouden met winkelend publiek

Volgend jaar vieren we het eerste lustrum van de

in het hart van de stad dat níet naar het Malieveld wil lopen.

Nederlandse Veteranendag. Ongetwijfeld zal in 2009 de

Op het Plein is een laagdrempelige kopie gecreëerd van

dag weer op zaterdag zijn om iedereen in de gelegenheid

het Malieveld. Bart Chabot, de ingeschakelde BN’er, praat

te stellen zijn of haar waardering voor veteranen te uiten.

met veteranen en verschaft inzicht in het leven van deze

Nederland laat zien dat zij trots is op die groep mannen en

oud-militairen met uitzendervaring. Dat deze veteranen

vrouwen, die zich hebben ingezet voor de vrede in ons eigen

niet alleen hun verhaal op het Plein vertellen, maar ook

land en ver daarbuiten. Het respect van onze samenleving

regelmatig scholen bezoeken, is een prettige bijkomstigheid

hiervoor, is een grote vorm van waardering en op de

die zo mooi nog even aangehaald wordt; het scholenproject

veteranendag bereikt dat zijn hoogtepunt.

‘Verhalen van Veteranen’ krijgt aandacht. En daarmee is in ieder geval een ander doel wel gehaald: het bereiken van de jeugd. Als ik dan mijn blik weer verplaats naar het Malieveld, moet ik constateren dat daar toch vooral vrienden en familie van veteranen rondzwerven. Hier en daar is een kind of kleinkind meegekomen dat vol enthousiasme op de klimmuur zijn kunsten laat zien. De link met de gemiddelde veteraan ontgaat mij, maar het kind heeft een bijzondere dag! En ook dat is van onschatbare waarde, hoewel dat weer niet tot de doelstelling van het comité behoort. Laten we maar uitgaan van de olievlekwerking van deze dag: verbeter de wereld, begin in Den Haag.

12

de Kareoler juli / augustus 2008

Manon Westenbroek


Hand- en spandiensten

U bent en blijft welkom op de Basis Recent is er mogelijk onduidelijk ontstaan over de zorg- en dienstverlening van de Basis aan leden van de BNMO. Omdat het effect van deze diensten steunt op veiligheid en vertrouwen, wil de Basis hier graag helderheid verschaffen. Militaire oorlogs- en dienstslachtoffers zijn en blijven welkom op de Basis. Dat is in het kort de boodschap aan u, wat er verder ook gebeurt. Natuurlijk had u niets anders verwacht, al was het maar omdat de Basis is voortgekomen uit de BNMO. De professionals op de Basis doen ook niets liever dan zich blijvend inspannen voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers. Niet alleen vanwege de historische verbondenheid, maar vooral omdat deze mensen het nog steeds nodig hebben. Dat ervaren we op de Basis elke dag weer opnieuw. BNMO-leden en medewerkers van de Basis in het ondersteuningsprogramma

Onze zorg is onvoorwaardelijk

Levenspanorama. Foto: Jos Morren.

Wij horen momenteel geluiden dat onze zorg aan u niet meer vanzelfsprekend zou zijn,

de oudere leden die de Basis als een tweede huis zijn gaan

maar die geluiden herkennen wij niet. Onze zorg aan u is

beschouwen, voor de jongere leden die dat steeds vaker ook

onvoorwaardelijk, daar moet en kunt u op vertrouwen.

zo beleven en natuurlijk de gezinsleden met vanzelfsprekend

Wij willen deze zorg ook alleen maar verbeteren. Een goed

de achtergebleven partners.

voorbeeld daarvan is het nieuwe programma dat we samen met uw afdelingsbestuurders in Doorn uitvoeren, waarbij

De Basis is ook uw basis

leden uit de afdeling met elkaar te gast zijn voor ontmoeting

De Basis is dus ook uw basis, om steeds weer op terug te

en gezelligheid. Zo zijn we steeds in de weer om onze diensten

keren. Daar kunt op vertrouwen. Wij blijven ook luisteren naar

aan u nieuwe impulsen te bieden.

uw wensen en behoeften, en u kunt daar iedereen op de Basis op aanspreken. Dat zijn onze mensen in Doorn, maar natuurlijk

Natuurlijk blijft de Basis zich ook inspannen voor de

ook onze maatschappelijk werkers in het land.

vereniging. Maar omdat in 2006 de BNMO een zelfstandige

Wij zijn er voor u, wat er verder ook gebeurt. Dat u dat maar

koers naast de huidige Basis is gaan varen, zullen we ons

weet. Van harte welkom dus op de Basis.

uiteraard niet met het beleid van de vereniging bemoeien. De Basis is er in de eerste plaats voor uw persoonlijk welzijn

Hugo van de Kamp,

en dat is waar we ons vol voor blijven inzetten. Dat geldt voor

directeurbestuurder de Basis

de Kareoler juli / augustus 2008

13


Ruggespraak

Voorlichting uitkeringen en voorzieningen door Rosalind Royaards

Pensioen voor de nabestaande In april 2003 is er in de Kareoler voor het laatst iets geschreven over het nabestaandenpensioen. Omdat hier nog steeds vrij regelmatig vragen over komen, breng ik de regels nog eens onder uw aandacht.

Er zijn twee soorten pensioenen waar uw partner recht op

partner nog kinderen verzorgd, kan hij/zij onder bepaalde

kan hebben als u komt te overlijden:

voorwaarden recht hebben op een halfwezen-uitkering.

1. Een nabestaandenpensioen van de Sociale

Voor de wees is er de wezenuitkering. Ex-echtgenoten

Verzekeringsbank (SVB).

hebben soms ook recht op een ANW-uitkering.

Is uw partner jonger dan 65 jaar, dan is er onder bepaalde

Is uw partner ouder dan 65 jaar? Dan is er meestal recht

voorwaarden recht op een nabestaandenuitkering (ANW)

op AOW als uw partner daarvoor verzekerd is.

op grond van de algemene nabestaandenwet. Vanaf het

Een alleenstaande zal een AOW krijgen gebaseerd op 70

65e jaar is er recht op AOW.

procent van het minimumloon. Ter vergelijking: de AOW

2. Een nabestaandenpensioen van uw pensioenfonds.

voor gehuwden (of samenwonenden) is 2 x 50 procent = 100 procent van het minimumloon.

ANW- of AOW-uitkering van de SVB Uw partner heeft recht op een ANW-uitkering als

Een nabestaandenpensioen of (half)wezenpensioen moet

hij/zij jonger is dan 65 jaar, verzekerd is voor de ANW

aangevraagd worden bij de SVB. Kijk voor meer informatie

(woonachtig in Nederland) en voldoet aan een van de

op de website www.svb.nl.

volgende voorwaarden: • uw partner is geboren vóór 1 januari 1950, of • uw partner verzorgt (een) kind(eren) onder de achttien jaar, of • uw partner is ten minste 45 procent arbeidsongeschikt.

Wanneer is er recht op een nabestaandenpensioen van uw pensioenfonds (ABP)? In het algemeen geldt het volgende, ook als u bij een ander pensioenfonds een pensioen geniet of opbouwt:

14

De hoogte van de ANW is afgeleid van het minimumloon.

Uw partner heeft recht op een nabestaandenpensioen

Inkomsten uit arbeid zoals loon worden gekort op de

als hij/zij met u getrouwd was of met u samenwoonde op

ANW. Verdient uw partner meer dan € 2.231,82, dan is

het moment dat u pensioen opbouwde. Over pensioen

er geen recht op ANW. Uitkeringen zoals de WW, WAO

opgebouwd tot 1 januari 2004 krijgt de nabestaande

of WIA worden volledig afgetrokken van de ANW. Als uw

5/7e deel, dat is ongeveer 70 procent van het

de Kareoler juli / augustus 2008


ouderdomspensioen. Over pensioen opgebouwd na 1 januari 2004 krijgt de nabestaande 5/14e deel, ongeveer 35 procent van het ouderdomspensioen. Het ABP keert ook nog een eenmalige overlijdensuitkering uit. Dat is twee maal het bruto pensioen per maand. Daarnaast kan de

ANW-compensatie

nabestaande of wees ook recht hebben op een halfwezen-

Wanneer uw partner jonger is dan 65 jaar, kan het

of wezenpensioen.

ABP het nabestaandenpensioen aanvullen met een

Zoals u misschien wel weet wordt de AOW meestal gekort

‘ANW-compensatie’. Dit is een extra aanvulling van het

op uw (militaire) ouderdomspensioen. Een en ander is

pensioenfonds op de ANW-uitkering, wanneer uw partner

afhankelijk van de persoonlijke situatie. Dit geldt ook voor

geen recht heeft op ANW (bijvoorbeeld vanwege inkomsten

uw partner. Hij of zij moet rekening houden met korting op

uit arbeid). Is uw partner jonger dan veertig jaar als u

het nabestaandenpensioen in verband met de AOW of ANW.  

overlijdt? Dan wordt de ANW-compensatie maar één

  Het bijzonder militair nabestaandenpensioen

jaar uitgekeerd. In alle andere gevallen loopt de ANWcompensatie door tot uw partner 65 jaar wordt.

Als u een militair invaliditeitspensioen (MIP) ontvangt, heeft uw partner recht op een ‘bijzonder militair

De ex-partner

nabestaandenpensioen’ en eventueel een (half )

Bent u eerder getrouwd geweest of hebt u eerder een

wezenpensioen. Afhankelijk van de overlijdenssituatie

geregistreerd partnerschap gehad? Dan kan uw ex-

bedraagt dit 5/7e deel van 100 procent, 5/7e deel van 90,02

partner aanspraken hebben op een gedeelte van het

procent, 5/7e deel van het feitelijke MIP of 5/7e deel van

nabestaandenpensioen over de jaren dat u pensioen

maximaal 70 procent.

opbouwde en met uw ex-partner was getrouwd. Uw huidige

Als u een MIP hebt en er is een verband tussen de oorzaak

partner moet dan het nabestaandenpensioen misschien

waardoor u bent overleden en de aandoening waarvoor u

‘delen’ met de ex-partner. Een en ander is ook afhankelijk

een MIP krijgt, dan bedraagt het nabestaandenpensioen 70

van de afspraken die bij de scheiding zijn gemaakt.

procent. Stel, u hebt een MIP van 50 procent. Als u komt te

Let op: Een ex-partner heeft nooit aanspraak op het

overlijden vanwege uw dienstverbandaandoening, wordt

bijzonder militair nabestaandenpensioen! Het bijzonder

het nabestaandenpensioen dan 5/7e deel van 100 procent

militair nabestaandenpensioen gaat altijd naar uw huidige

MIP. Als er bij dit MIP een andere overlijdensoorzaak is,

partner.

wordt het gewoon 5/7e deel van 50 procent MIP.

Aanvraag nabestaandenpensioen Hebt u een verhoogd arbeidsongeschiktheidspensioen

Als men in Nederland woont, wordt uw pensioenfonds

(AOP)? Als u komt te overlijden vanwege uw

automatisch geïnformeerd over het overlijden van een

dienstverbandaandoening, heeft uw partner recht op een

persoon. De nabestaande hoeft zelf dus geen actie te

bijzonder militair nabestaandenpensioen gebaseerd op

ondernemen.  

5/7e deel van 90,02 procent van uw pensioengrondslag

Voor uitgebreide informatie over het ABP-

(ongeveer het loon dat u als militair verdiende). Overlijdt u

nabestaandenpensioen verwijs ik u naar de nieuwe link

door een andere oorzaak? Dan heeft uw partner geen recht

‘postactief’ op het militaire gedeelte van de website van

op bijzonder militair nabestaandenpensioen, maar wel

het ABP: www.abp.nl. U kunt ook telefonisch contact

op een ABP nabestaandenpensioen. Dat is 5/7e deel van

opnemen met ABP afdeling nabestaandenpensioen:

maximaal 70 procent (afhankelijk van hoeveel pensioen u

045 579 6255 of ABP afdeling bijzonder militair

hebt opgebouwd).

nabestaandenpensioen (MIP): 045 579 8191.

de Kareoler juli / augustus 2008

15


Uit het hart

Afdelingsnieuws Groningen

Ledencontactdag Op zaterdag 30 augustus houden we de ledencontactdag

Komende activiteiten

in Party Centrum Edda Huzid in Voorthuizen, Hunnenweg

Vrijdag 29 augustus: busreis.

16. We starten om 11.00 uur met het heerlijk uitgebreid

Zaterdag 6 september: herdenking Indiëmonument

‘oud-Hollands culinair seizoensbuffet’. Vervolgens gaan

in Roermond.

we genieten van verrassend entertainment en is er tijd voor

Dinsdag 9 september: herdenking Indiëmonument

de loterij. De ledenbijdrage voor dit bijzondere evenement

in Roermond voor BNMO-leden.

bedraagt slechts € 25,- per persoon.

Friesland

Voor alle bijeenkomsten geldt dat u twee introducés mag meenemen. Aanmelden kan bij het secretariaat, Ruud Roos: 0578

Komende activiteit

696992 of Ria Roos: 06 22096287 of Gerrit van Eldik: 0481

Woensdag 27 augustus: herdenking bij Indiëmonument

481420. U kunt zich ook schriftelijk aanmelden: Langeslag

in Rengerspark, Leeuwarden.

37, 8181 GN Heerde of per giro door het bedrag over te maken

Overijssel Busreis

naar postgiro 964749 ten name van BNMO Heerde. Graag de datum van de bijeenkomst erbij vermelden!

Noord-Holland

De vorige busreis van donderdag 12 juni was een groot succes, waarbij weer eens duidelijk werd hoe belangrijk

Dagtocht/vaartocht

deze ontmoetingen zijn. We hopen u daarom allen te zien bij

Op vrijdag 29 augustus (2008) maken wij een geheel

de tweede busreis op zaterdag 30 augustus. Inschrijven is

verzorgde dagtocht/vaartocht vanuit Avifauna. Welke

mogelijk tot 11 augustus.

plaatsen we aandoen blijft nog een verrassing. U wordt per bus opgehaald van het verzamelpunt ‘De Zoete

Contactdag Twente

Inval’. Rond 11.00 uur komen we aan bij Avifauna. Daar gaan

Woensdag 10 september kunt u gezellig bijeenkomen voor

we meteen aan boord van de boot en starten met een lekker

de contactdag in zalencentrum De Poppe, Holterweg 23 in

kopje koffie of thee met een gebakje. De tocht is inclusief

Markelo. Inschrijven is mogelijk tot 1 september.  

lunch en duurt tot ongeveer 15.30 uur. Daarna bezoeken we

Gelderland

het vogelpark Avifauna met aansluitend een borreluurtje. Om 17.00 uur genieten we van het slotdiner en omstreeks 19.00 uur keren wij huiswaarts.

16

Contactbijeenkomst

Helaas kunnen rolstoelgebonden leden niet mee. Zoals

Op donderdag 14 augustus houden we weer een gezellige

reeds op de jaarvergadering is vertelt, kunnen leden die

contactbijeenkomst in de Goffertboerderij in Nijmegen,

slecht ter been zijn en/of een zwakke gezondheid hebben,

Goffertweg 17. We starten om 11.00 uur. ’s Middags kunt u

een begeleider meenemen. Maar u kunt ook iemand

genieten van een heerlijke lunch en natuurlijk de bingo en de

meenemen als u opziet om alleen te gaan. Als bestuur

loterij. Om 16.00 uur kunt u genieten van een brunch op z’n

juichen wij dat toe. Gewoon samen lekker genieten. Let op:

‘boerenbest. De ledenbijdrage is € 10,- per persoon.

vermeld bij uw aanmelding dat u een begeleider meeneemt.

de Kareoler juli / augustus 2008


De deelnamekosten van een begeleider is gelijk aan de

’s-Gravenhage e.o.

deelnamekosten van een BNMO-lid. Meer informatie krijgt u thuisgestuurd, samen met de

Meerdaagse reis naar Hamburg

opstaptijden. U kunt zich uitsluitend opgeven vóór 15

De meerdaagse reis naar Hamburg staat gepland op zondag

augustus door € 37,- per persoon over te maken naar

17 augustus tot en met zaterdag 23 augustus. Deelnemers

rekeningnummer 3785 34 270 ten name van Penningmeester

verblijven in een luxe viersterren hotel in Lubeck, op basis

BNMO in De Kwakel. Overigens is dit bedrag inclusief twee

van halfpension. Op de terugreis wordt een afscheidsdiner

consumptiebonnen. Wij verzoeken u om u tijdig op te geven.

gehouden. Heeft u interesse? Neem dan snel contact op met

Hierdoor wordt teleurstelling voorkomen.

de heer W. Snellenberg op telefoonnummer: 070 3662707.

Het is nog niet bekend welke route de bussen nemen om u op te halen, maar u moet wel alvast opgeven waar u opstapt;

Nationale taptoe AHOY Rotterdam

Alkmaar, Akersloot Heemskerk, Beverwijk of Velsen-Zuid. De

Op woensdag 24 september brengen we een bezoek aan

tweede bus vertrekt vanaf Hoorn, Purmerend, en Zaandam.

de Nationale Taptoe. We verzamelen om 14.30 uur bij

We verzamelen uiteindelijk bij De Zoete Inval. Het bestuur

wijkcentrum Stervoorde, Dokter van Mooklaan 1 in Rijswijk.

wenst u een hele fijne maar vooral gezellige dag toe.

De bus vertrekt om 15.15 uur. Daarna zullen we genieten van Vervolg op pagina 18

Secretariaten van de afdelingen Groningen T. Pelgrim,

Kuinderstraat 22e, 1079 DL Amsterdam

Veemstede 95, 9665 EC Oude Pekela

0597 422327

020 6427642

b.h.vdreijden@kpnplanet.nl

tr.pelgrim@hetnet.nl

Zuid-Holland-Noord J. Postel,

Friesland K.A. de Brie,

Mijnbouwstraat 68, 2628 RX Delft

Helmhout 27, 8502 AE Joure 0513 416796

johanstella@orange.nl

kbrie@xs4all.nl

’s-Gravenhage e.o. mw. W.M. Olivier-Schoonaard,

Drenthe J.H.M. Otte,

Strausslaan 22, 2551 NH ’s-Gravenhage

Batinge 86, 9331 KZ Norg 06 46437424

Zuid-Holland-Zuid mw. M.G. Verheij,

jan.otte@home.nl

Hartekruid 9, 3068 RS Rotterdam

Overijssel mw. A.A.J. de Wals-Ros,

m.verhey1@chello.nl

De Goorn 9, 7491 HB Delden

Zeeland J.A.P. van Osta,

074 3762763

015 2570081

010 4201010

Alwine.de.wals.is@home.nl

Goese Meerlaan 20, 4465 AL Goes

Gelderland R. Roos,

javosta@zeelandnet.nl

Langeslag 37, 8181 GN Heerde 0578 696992

Noord-Brabant mw. T. Otten-Hilberink,

roosneth@hotmail.com

Klaverstraat 74, 5025 MD Tilburg

Utrecht/’t Gooi P.A.G.J.M. Gilissen, Blekerssingel 2, 3816 VX Amersfoort

0113 227998

013 5360320

epoque@orange.nl 033 4750833

Limburg-Noord en -Midden Mw. B.H.M. Deneer-Maassen,

In de plaats komt het e-mail: rgilissen@tiscali.nl

Hofstraat 45, 6019 CC Wessem

Noord-Holland L.M. Valkering,

berthy.deneer@hetnet.nl

Prins Bernhardlaan 13c, 1934 EP Egmond a/d Hoef

Limburg-Zuid mw. A.M.C. van den Berg,

072 5061334

Oude Landgraaf 52, 6373 BA Landgraaf

loekvalkering@hotmail.com

Amsterdam e.o. B. van der Reijden,

070 3231965

06 25334709

0475 562436

045 5323006,

dircks-vdberg@planet.nl de Kareoler juli / augustus 2008

17


een driegangendiner (inclusief twee consumpties). Vanaf

Limburg-Noord en -Midden

19.00 uur begint de taptoe. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar, dus neem snel contact op met de heer

Komende activiteiten

W. Snellenberg op telefoonnummer: 070 3662707.

Dinsdag 9 september: Indiëmonument Roermond; met

Zuid-Holland-Zuid

deelnemers herdenkingsprogramma BNMO. Donderdag 11 september: algemene dagtocht. Donderdag 25 september: alleenstaandendag Roermond.

Regiodag

Dinsdag 7 oktober: alleenstaandendag Well.

Op zaterdag 30 augustus organiseren wij een regiodag.

Dinsdag 11 november: spellendag.

Op het programma staat een bezoek aan de stichting ‘de

Zaterdag 13 december: kerst-in.

Dorstige Types’ in Gorinchem. Deze houdt zich onder meer

Let op: data onder voorbehoud!

bezig met het restaureren en tentoonstellen van oude militaire voertuigen. De mannen noemen zich ‘de Dorstige

Herdenking Roermond

Types’ vanwege het verbruik van de wagens. De stichting

Bij het Nationaal Indiëmonument in Roermond wordt op

zit in het pand van voormalig Grotius Beton, langs de rivier

dinsdag 9 september een herdenking gehouden voor de

de Linge. Als al die motorvoertuigen geen herinneringen

deelnemers aan het herdenkingsprogramma ‘Politionele

bovenbrengen, dan doet de kantine dat wel. Deze vertoont

acties: Herdenking Roermond’ van de Basis in Doorn.

kenmerken van de CADI die bij de land- en luchtmacht te

Wij nodigen al onze afdelingsleden uit om bij deze

vinden was. Daarnaast is een grote hoeveelheid uniformen

herdenking aanwezig te zijn. U hoeft niet het gehele

te zien, documentatie en andere zaken die kenmerkend

programma te volgen om op deze dag aanwezig te zijn.

zijn voor vredesmissies, dienstplicht en het dagelijkse

Vanaf 12.30 uur bent u welkom. De plechtigheid begint om

kazerneleven. Na de lunch bij de Dorstige Types gaan we

13.00 uur.

naar Ford Asperen (Langendijk 60 in Acquoy) voor een rondleiding om 14.30 uur.

Algemene dagtocht

Nieuwsgierig geworden? Meldt u zich dan aan door € 10,-

“Schweben Sie mit, wie einst der Kaiser?” Op donderdag

over te maken onder vermelding van ‘Regiodag’ op giro 413

11 september is de jaarlijkse algemene dagtocht (datum

22 88, ten name van BNMO ZHZ, Achterstraat 51, 4147 AB in

onder voorbehoud!). Dit jaar gaan we naar de Duitse stad

Asperen. We verzamelen om 10.30 uur op Spijksedijk 54-56

Wuppertal. We gaan aan boord van de ‘Kaiserwagen’,

in Gorinchem. Let op: het vervoer is op eigen gelegenheid!

bouwjaar 1900, en wanen ons inderdaad honderd jaar terug

Noord-Brabant

in de tijd. Onder begeleiding van een gids, ‘zweven’ we langs, maar vooral boven oude handelsgebouwen, fabrieken, wegen, woonhuizen, binnenplaatsen en prachtige tuinen.

Donderdag 2 oktober: regiodag in Moergestel,

Op die manier zijn we een stille toeschouwer van het

’t Draaiboompje.

dagelijkse leven in Wuppertal. Na de lunch zal een

Dinsdag 14 oktober: regiodag in Rucphen, ’t Wapen van

deskundige gids ons vergezellen bij een mooie tocht door

Nassau.

het natuurgebied ‘Bergisches Land’. We vertrekken met twee

Donderdag 16 oktober: regiodag in Deurne, Zalen van

bussen. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier. Leden

Bussel. Let op! Diverse betalingen voor de activiteiten

die geen aanmeldingsformulier hebben ontvangen, kunnen

komen niet op tijd binnen waardoor er problemen ontstaan

dat aanvragen bij het secretariaat. Voor overige informatie

met de reserveringen. Daarom graag tijdig betalen.

kunt u contact opnemen met J.H. Jeurninck, telefoonnummer: 0475 493372 of 06 13901355.

Alleenstaandendagen Binnenkort worden twee gezellige dagen georganiseerd voor de alleenstaande leden. Namelijk op donderdag

18

de Kareoler juli / augustus 2008


In dankbare herinnering Baal-van den Broek, J.P. van mw. (95),

Hagen, H.G. (81), Beuningen

Paree, P. (84), Axel

Zundert

Herwijnen-van Lieshout, G.G. van

Reherman, J. (82), Schiedam

Belgers, H.H. (81), Goes

mw.(80), Oss

Schadewijk, P.J. van (86), Afferden

Eijndhoven-Smeekes, T. van mw. (85),

Jonge-Liese, W. de mw. (96), Harderwijk

Slomp, J. (71), Ruinerwold

Moergestel

Kah, H. (84), Ter Apel

Taylor Parkins, P. (82), Oss

Geijn, A. van de, (86), Nijmegen

Kuijl, H.J.P. van (84), Apeldoorn

Walle, P.J. van (80), Zaandam

Gelmers, J. (71), Meppel

Loo, A.C.J. van (80), Goes

Grootswagers, M. (82), Kaatsheuvel

Meijnen, F.C.S. (37), Doetinchem

Welkom bij de BNMO

Landzaat, J.H., Bakkeveen

Baran, T., Tiel

Heuvel, R.M.A. van den, Eindhoven

Lemmen, L., Nieuwe Pekela

Barten, M.C.C., Echt

Hoekstra, L.J., Voorthuizen

Maks, J., Elburg

Beemsterboer, R., Alkmaar

Hummel, J.L., Den Helder

Nierop, G. van, Groningen

Emmerik, W.J.A., Vianen

Jabben, D.E., Dedemsvaart

Pelealu, F.A., Rotterdam

Gremmer, M., Zutphen

Jonkman, R.R., Wildervank

Pilon, R., Noordwijkerhout

Gruijters, T.A.P., Helmond

Julin, J.K., Oosterhout

Renders, J.J.P. mw., Gemert

25 september in Roermond en op dinsdag 7 oktober in Well.

Dankwoord

’s Ochtends beginnen we met een mooie lezing, verzorgd

‘Uit een gevoel van solidariteit’ is de titel van het boekje wat

door het Groene Kruis. ’s Middags maken we het gezellig met

uitgegeven werd bij het afscheid van Nic Smit als bestuurslid

een bingo en misschien een muziekje.

van het V-Fonds (voorheen SFMO) op 8 juni 2007.

Limburg-Zuid

Een geweldige dag waar hij erg van genoten heeft. Voor ons, zijn dochters, werd zichtbaar hoeveel waardering er voor hem was en hoeveel hij gedaan heeft in al die jaren dat hij actief

Komende activiteiten

was voor de BNMO, het V-Fonds, het Veteranenplatform en

Zaterdag 6 september: algemene dagtocht.

andere stichtingen en organisaties. 30 mei 2008 hebben wij

Donderdag 25 september: vrouwendag.

afscheid van hem moeten nemen als vader, vijftien maanden

Zondag 12 oktober: contactdag in hotel van der Valk,

na het overlijden van ons ma. Voor ons pa was het leven niet

Heerlen.

meer wat het ooit geweest was, veel was weggevallen, zijn

Zondag 7 december: kerst-in in hotel van der Valk, Heerlen.

gezondheid ging achteruit. Het einde kwam snel, al zei hij dat hij nog geen haast had. Voor ons is het verdrietig en wennen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met één van de

Door alle persoonlijke aandacht en het medeleven dat wij

leden van de Recrea Commissie.

hebben mogen ontvangen van heel veel mensen in de vorm

Hub Senden, coördinator, 045 5753422,

van aanwezigheid, brieven, mooie voor ons vaak nieuwe

hll.senden@hetnet.nl

verhalen, voelen wij ons gesteund en getroost. Het gevoel van

Gerard Oudmayer, 043 4572215, goudmayer@home.nl 

waaruit hij het gedaan heeft is overgekomen en leeft voort.

Jan Sochacki, 06 23518827, j.sochacki@home.nl 

Dit is een mooie gedachte. Buiten het verdriet is er ook een warm gevoel van trots op ons pa. Joleen Smit, Marloes Vermijs-Smit, Brigitte Roest-Smit

de Kareoler juli / augustus 2008

19


Redactie- en administratieadres Postbus 125 3940 AC Doorn Telefoon 0343 47 41 10 Telefax 0343 47 41 14 E-mailadres kareoler@bnmo.nl www.bnmo.nl

De BNMO is een toonaangevende, onafhankelijke belangenbehartiger voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun directe verwanten. De BNMO biedt deze groep mensen al sinds 1945 zorg en solidariteit. Onze ambitie is gericht op het verwerven van (h)erkenning en respect en de bevordering van een intensief lotgenotencontact. Daarnaast levert de BNMO een deskundige zorg- en dienstverlening, zowel materieel als immaterieel, ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn. Om dat alles te bereiken, werkt de BNMO samen met verschillende marktpartijen. Advertentie


Kareoler, juli-aug. 2008