Page 1

de Kareoler BNMO-magazine, jaargang 68, februari 2008

Heeft veteranenzorg een permanent karakter? De boosheid blijft


Blikveld Blijkveld

Jaargang 68, 2008, nr. 1 De Kareoler is een uitgave van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

Sneuvelen voor de goede zaak Er is in de afgelopen maanden weer volop aandacht geweest voor de inzet in Uruzgan, zeker nadat op 13 januari de militairen Aldert Poortema en Wesley Schol om het leven zijn gekomen, vermoedelijk door friendly fire.

Beschermvrouwe

Het was tragisch nieuws en je vraagt je dan direct af of dit voorkomen

H.M. Koningin Beatrix

had kunnen worden. Maar een antwoord op deze vraag zal er niet komen, ondanks toegezegd onderzoek ter plaatse. De enige manier om sneuvelen te

Ere-lid N.J.C. Smit

voorkomen, is niet op missie gaan. Voor onze oudere leden moet alle mediaaandacht voor zulke tragische ongevallen wellicht wrang aandoen. In Indië

Hoofdbestuur BNMO

zijn ruim zesduizend militairen gesneuveld en deze werden pas na lange tijd,

waarnemend algemeen voorzitter

op initiatief en met inzet van de Indiëgangers zelf, herdacht met een eigen

Erwin Hermans

monument in Roermond. Ik ken verder de krantenkoppen en -artikelen niet uit

algemeen penningmeester

de tijd van de politionele acties, maar ik vermoed dat ze beduidend minder

Libbe van Dijk

informatie boden over de ongevallen daar.

waarnemend algemeen secretaris Bettina Haarbosch tweede penningmeester

Al doende leert men, kun je dan stellen, al is een nieuwe onderscheiding voor

Jan Wiersema

door gevechtsacties omgekomen militairen ook weer overdreven. De militaire

lid

vakbonden willen zo’n onderscheiding graag postuum toekennen.

Jaspert Verplanke

Het Veteraneninstituut heeft zich al opgeworpen als verklaard tegenstander

Redactieraad de Kareoler voorzitter

van zo’n idee, wat op zich ook nieuws is. Want het Veteraneninstituut mengt zich als uitvoerder van het Veteranenbeleid niet vaak in zulke principiële

J.M. Wiersema

kwesties. Toch hebben ze wel gelijk. Er zijn monumenten voor gesneuvelde

leden

militairen en die bieden met een naamvermelding al ruimschoots respect

H. van de Kamp

en eer. Hoever moet je gaan? Voor de familie van de gesneuvelde militairen kan zo’n onderscheiding van betekenis zijn, maar ze hebben vermoedelijk

Redactie de Kareoler J. Morren, hoofdredacteur R. Royaards

meer aan welgemeende, blijvende aandacht. Onder onze leden zijn ook weduwen. Sterker nog: de BNMO is ooit – in eerste instantie – opgericht om

A. Lucas

de achtergebleven weduwen te ondersteunen. Een gebaar van veteranen naar

A. Raukema

hun in 1940 omgekomen kameraden.

F. Lardenoye N. te Welscher Redactie-adres op achterzijde

Voor sneuvelen biedt je geen onderscheiding, maar een passend gedenkteken. Naast een goede opvang en blijvende aandacht voor de familieleden, wanneer daar behoefte aan bestaat. Verder is het zaak om als

Ingeschreven in het verenigingsregister van

land een militaire operatie doorlopend op waarde te blijven schatten. Want

de Kamer van Koophandel en Fabrieken te

u weet dat er twijfel bestaat of Indiëgangers wel voor de goede zaak zijn

Utrecht onder nummer V. 477894

gesneuveld. Juist dat moet te allen tijde worden voorkomen.

Verschijnt ook op geluidsband

Erwin Hermans, waarnemend algemeen voorzitterde Kareoler februari 2008


Vingerwijzing

In dit nummer

2 Blikveld 5 Hoofdzaken Verzorgd wonen in Doorn

6 De Romp Heeft veteranenzorg een permanent karakter?

Verbouwing Bij mij thuis moet de keukenvloer betegeld worden. De keuken zelf is al geplaatst, de wanden opnieuw betegelt en nu dus de vloer nog. Ik zie er tegen op. Want het is weer veel passen en meten, en in tegels is het lastig zagen. Bovendien mag in de eerste 24 uur daarna niet op de vloer gelopen worden, dus mis ik dan diverse basisbehoeften, zoals een schoon bord, bestek en de melk in de koelkast natuurlijk. Wat hebt u hiermee te maken? Niet zo heel veel, behalve dat de BNMO ook

8 De Romp

wordt verbouwd. Ik kan u zeggen dat een

Wijziging eigen bijdrage vervoer

nieuwe inrichting uiteindelijk een geweldig

nazorgprogramma’s

gevoel oplevert, vooral als je alles zelf hebt gedaan. Maar bij de BNMO blijft de vloer

10 Ledematen

gelukkig gewoon liggen en dat scheelt toch een

Cambodjaveteraan voelt zich nog steeds

slok op een borrel. Want die vloer, dat bent u;

in de steek gelaten

de leden van de BNMO. Daar rust de volledige vereniging op en dat zal niet veranderen. Met

12 Op de lever Column van de hand van drs. R.P.F. Bijkerk:

volle energie vooruit dus, op weg naar de opening!

Veteranen met missies Jos Morren,

13 Hand- en spandiensten

hoofdredacteur

Bedevaart voor (oud)militairen naar Lourdes

14 Ruggespraak Teruggave buitengewone uitgaven wegens ziekte of handicap Foto omslag: Oud-marinier en Cambodjaganger

16 Uit het hart Afdelingsnieuws

Harry Vos verloor een rechtszaak tegen Defensie. Meer hierover op pagina 10. Foto: Karin Stroo. Inzetfoto: archief Harry Vos.

19 In dankbare herinnering, Welkom bij de BNMO.

de Kareoler februari 2008
Hoofdzaken

Oproep voor partners van (ex) militairen en veteranen

Kopstoot

onderzoek. Hij onderzoekt hoe partners van (ex-)militairen

en veteranen met uitzendstress omgaan. Onder partner

de zon. Lekker bijtanken en afstand nemen van de

wordt verstaan: buddy, vriend, vriendin of familie.

dingen die je in Nederland bezighouden. Dat lukte in

Uiteindelijk levert het onderzoek aanbevelingen op

eerste instantie goed. Tijdens het werk op de Antillen

over de support van het thuisfront, zodat de zorg en de

sprak ik oud-militairen en veteranen. Op het strand

hulpverlening rondom uitzendingen verbetert

en ’s avonds bij kaarslicht op ons balkon vergaten we

kan worden.

de hele wereld. Soms liep het door elkaar.

Dus bent u partner of ex-partner van een (ex-)militair of

Zo ook toen we aan het eind van een vermoeiende

veteraan, die hulp heeft gezocht of zoekt? Vul dan de

dag eventjes naar de baai gingen om lekker te

vragenlijst in via de link op de hoofdpagina van de BNMO-

zwemmen in het warme water. De eerste die we tegen

website. http://www.enqueteviainternet.nl/onderzoek_

het lijf liepen was een oude bekende. Hij herkende

partners_van_veteranen.

me niet, maar hij leek in goeden doen. Hij sjouwde

Majoor Rob Remie zoekt deelnemers voor zijn onafhankelijk

Als freelancer kun je zaken mooi combineren,

bijvoorbeeld een werkvakantie. Even weg van het natte, grauwe weer in Nederland. Een weekje naar

met ligbedden en stond de mensen vriendelijk te

Mededeling programma Partners

woord. Maar toen opeens leek hij er niet meer te zijn, hij staarde voor zich uit en vergat de mensen om hem heen. Zijn collega vertelde dat het na een

De belangstelling voor de nazorgprogramma’s in de speciale

vredesmissie niet zo goed met hem was gegaan.

Kareoler-editie Basisdiensten 2008 is groot.

Waarschijnlijk PTSS. Hij zocht zwervend over het

Er speelt echter wellicht nog een onduidelijkheid.

eiland zijn heil. Oud-collega’s hebben zich over hem

Het programma Partners (op pagina 10 van het programma-

ontfermd en hem uiteindelijk zo ver gekregen dat hij

overzicht) bestaat uit één startprogramma en twee

hulp wilde én kreeg. Hij heeft nu weer een dak boven

vervolgprogramma’s. U dient eerst het startprogramma

het hoofd, een klein baantje bij een oud-collega en

Partners: zorg in balans (code 25) te hebben afgerond,

gesprekken met de raadsman en de maatschappelijk

alvorens u kunt deelnemen aan één van de twee

werkster van de marine. Later in de week ontmoetten

vervolgprogramma’s: Partners: thematisch (code 41) en

we elkaar weer. Hij herkende me, was goed gekleed

Partners: ontmoetend (code 42). Hebt u nog vragen?

en zag er verzorgd uit. “Weet je”, zei hij “weet je,

De Servicedesk van de Basis helpt u graag!

ik was ver weg maar ben er weer een beetje. Ik zou

Telefoon: 0343 474200 of e-mail: servicesdesk@de-basis.eu.

willen dat iedere veteraan zo geholpen wordt. Dat zou

De BNMO-website al eens bezocht? (Afdelings)nieuws en achtergronden van de BNMO op www.bnmo.nl. Ondersteuning van het maatschappelijk werk nodig? U kunt daarvoor terecht bij het centraal aanmeldingspunt van de Basis en het Veteraneninstituut. Telefoon 0343 474148, e-mail zorg@veteraneninstituut.nl.de Kareoler februari 2008

ik willen.” En dat ben ik hartgrondig met hem eens.


Hoofdzaken

Verzorgd wonen in Doorn Al sinds jaar en dag is het mogelijk voor BNMO-leden om verzorgd te wonen in Doorn. De Basis heeft 26 appartementen voor echtparen van wie er minimaal één is geïndiceerd op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Is dat wellicht ook iets voor u? De Basis ligt in het groen aan de rand van de Utrechtse

Er bestaat een wachtlijst, maar het verloop in Doorn

Heuvelrug, in de directe omgeving van het centraal

is groot en niet iedereen op de wachtlijst wil op korte

gelegen Doorn. De 26 appartementen zijn ruim genoeg

termijn al verhuizen. Daarom heeft het zin om - wanneer

voor echtparen en voorzien van alle gemakken. Natuurlijk

u straks echt niet meer in staat bent om zelfstandig

ontvangt u van de Basis uw dagelijkse zorg. Zo’n

te wonen - nu al aan een appartement in Doorn te

appartement kan een uitkomst zijn wanneer u niet meer in

denken. De appartementen bestaan uit een ruime

staat bent om zelfstandig te wonen. Dat bepaalt u in eerste

woonkamer, in hoogte verstelbare moderne keuken,

instantie helemaal zelf en op uw verzoek daarna het Centrum

ruime slaapkamer, aangepaste ruime badkamer en

Indicatiestelling Zorg (CIZ) in uw regio. Voor meer informatie

bergruimte. Alle appartementen beschikken over een tuin

over de indicatiestelling: www.ciz.nl. Telefoon hoofdkantoor:

en buitenzonwering.

030 75 18 000. Wilt u meer informatie over de appartementen, de

Nu denken voor straks

wachtlijst, de woonomgeving of andere zaken, neem dan

Volgens afspraak met de BNMO, stelt de Basis deze

contact op met de Basis, de sectormanager Verblijf Thea

appartementen in principe beschikbaar voor BNMO-leden.

Bouhuijs, 0343 474 200, of t.bouhuys@de-basis.eu.

Appartement in het groen op de Basis. Foto: Jos Morren.

de Kareoler februari 2008
De Romp

Brief van Defensie over verlenging missie Uruzgan

Heeft veteranenzorg een permanent karakter? door Nicole te Welscher

Volgens Van Middelkoop heeft de zorg voor militairen en veteranen een permanent karakter. “Defensie heeft immers voortdurend militairen op uitzending.” De BNMO is het hier niet mee eens. In de brief van de minister en staatssecretaris van

veteranenzorg berust op een publiek/private samenwerking.

Defensie van 18 december (2007) staat het volgende: De

Het pas opgerichte Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen

geïntegreerde zorg voor militairen en veteranen die door

bestaat bijvoorbeeld uit achttien samenwerkende

Defensie en andere organisaties wordt geboden heeft

organisaties, waarvan er slechts drie van Defensie zijn.

een permanent karakter. Defensie doelt daarmee op de

De samenwerking moet worden vastgelegd met heldere

militairen die zij voortdurend op uitzending heeft, in een

overeenkomsten, maar tot dusver zijn die nog niet aanwezig.

reactie op Kamervragen over mogelijk extra nazorg voor

Er wordt nog aan gewerkt! De verwachtingen zijn positief,

Afghanistanveteranen. Nu wordt natuurlijk wel doorlopend

maar de minister van Defensie zal nog wel het een en

nazorg geboden, maar er is pas sprake van een permanent

ander moeten tekenen, alvorens over permanent te kunnen

karakter wanneer de verschillende betrokken partijen

spreken. Defensie heeft natuurlijk wel al beleidsplannen

daarover goede, structurele afspraken hebben gemaakt.

uitgebracht, waarin het een en ander vastligt. Maar

De BNMO twijfelt eraan of dit het geval is.

beleidsplannen kunnen ook weer gewijzigd worden.

Waarnemend BNMO-voorzitter Erwin Hermans: “Het

Volgens de BNMO biedt uiteindelijk een wet toch de meeste

permanente karakter van de nazorg kan slechts duurzaam

garanties op een permanent karakter van de nazorg. Of zoals

worden verankerd door het neerzetten van een wettelijke

PvdA-kamerlid Eijsink in de Defensiekrant het omschreef:

basis. De staatssecretaris heeft beloofd om voor het einde

“Een wet kan de rust en de richting geven om de verdere

van dit jaar een ontwerp-kaderwet aan de Kamer aan te

ontwikkeling van adequate zorgstructuur voor veteranen ter

bieden. Ik stel vast dat februari 2008 al is begonnen en dat

hand te nemen, zonder gedoe in de rechtzaal.”

er nog ongeveer tien werkbare maanden volgen voordat het jaar om is. Wil er eind dit jaar iets liggen dat gedragen wordt

ChristenUnie-Kamerlid Voordewind is echter nog niet

door alle betrokken partijen en niet in de laatste plaats de

enthousiast over een Kaderwet Veteranen: “Een dergelijke

veteraan zelf, dan zal er dus zichtbaar snelheid gemaakt

wet moet beschikken over een toegevoegde waarde.

moeten worden.”

Momenteel zie ik die waarde er nog niet van in, maar ik sta er wel voor open.” U kunt zich de discussie van afgelopenBeleid kan ook weer gewijzigd worden

december vast nog herinneren. Moet de missie in Uruzgan

Maar er is meer aan de hand. De uitvoering van de nationale

verlengd worden tot 2010? De meningen onder de partijen

de Kareoler februari 2008


Nederlanders in Afghanistan: extra nazorg nodig? Foto: Defensie.

waren hierover verdeeld. Kamerlid Voordewind maakte zich

aangescherpt moet worden. De brief van 18 december:

vooral zorgen over de nazorg van militairen en veteranen.

Indien de nazorgvragenlijst niet wordt geretourneerd en

Daarom formuleerde hij een aantal voorstellen om de nazorg

als niet op een rappel wordt gereageerd, wordt de actieve

te verbeteren, maar sprak daarbij niet over een kaderwet.

militair door de onderdeelarts benaderd om te bezien of er

Hij stelde voor om uitgezonden militairen binnen zes

problemen zijn. De BNMO beschouwt dit soort acties van

maanden na terugkomst deel te laten nemen aan een

kamerleden op zich als waardevol, maar vindt het tegelijk

terugkomstgesprek. In combinatie met de vereenvoudigde

jammer dat zoveel energie wordt gestoken in details op

nazorgvragenlijst, waar Defensie zich hard voor maakt.

uitvoeringsniveau.

Nu wordt na zes maanden enkel een lijst toegestuurd,

Hermans: “Hiermee zeg ik niet dat er geen ruimte is om het

maar dat vindt de ChristenUnie niet voldoende. “Die

zogenaamde ‘laag hangende fruit’ niet als eerste te oogsten.

vragenlijst wordt maar door dertig procent van de militairen

Maar de BNMO gaat voor een integrale aanpak en dit omvat

geretourneerd. Hierdoor is geen goed zicht op de fysieke en

het totale traject: goede administratie, goede voorbereiding

geestelijke gesteldheid van de groep.” Ook is Voordewind

op uitzendingen en adequate nazorg voor veteranen en hun

niet tevreden met het nieuwe beleid van Defensie om alleen

verwanten. Het gaat om het verankeren van structurele

de actieve militair actief te benaderen bij het invullen van

aandacht voor veteranenzorg, dit onafhankelijk van

de nazorgvragenlijst. De postactieve militair wordt hierbij

de couleur van een kabinet, ongeacht de inhoud van

buiten beschouwing gelaten.

rijksbegroting en geheel los van de stand van de economie. Zo’n kaderwet moet gedragen worden door een brede

Laaghangend fruit

coalitie van partijen en natuurlijk de veteranen zelf. Het is

Defensie reageerde op Voordewind met de opmerking

dan aan de uitvoerders om verder de details in te vullen.”

dat het beleid ten aanzien van de nazorgvragenlijst

de Kareoler februari 2008
De Romp

Wijziging eigen bijdrage vervoer nazorgprogramma’s door: Nicole te Welscher en Rosalind Royaards

De BNMO ziet u graag deelnemen aan de nazorgprogramma’s in Doorn, maar het vervoer kan soms nog een probleem zijn. Daarom bestaan er vervoersvoorzieningen en onlangs zijn daarin wijzigingen opgetreden. Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om zich te

de reiskosten van een BNMO-lid die per openbaar vervoer

verplaatsen. Om uw bezoek aan Doorn toch mogelijk

reist. Die moet namelijk gebruik maken van minimaal twee

te maken heeft de BNMO een aantal regels opgesteld

treintaxi’s voor vervoer buiten het station. Dat komt overeen

voor vervoersvoorzieningen. Daarbij staat de onderlinge

met € 10,- extra per persoon aan reiskosten. De BNMO wil

solidariteit voorop. Leden die dicht bij elkaar in de buurt

graag alle leden gelijk behandelen. Met de invoering van het

wonen, kunnen natuurlijk gewoon met elkaar meerijden.

starttarief worden de vervoerskosten gelijk getrokken.

Zoniet, dan zijn er misschien wel goede vrienden of kennissen die even een hand willen toesteken.

WMO-vervoersvoorzieningen Als u een handicap hebt waardoor u niet of moeilijk met het

Vervoersmogelijkheden

openbaar vervoer of met de auto kunt reizen, hebt u op grond

In principe geldt voor bezoeken aan Doorn dat deelnemers

van de WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning) recht

aan een nazorgprogramma zelf voor vervoer zorgen. Dat is

op vervoersvoorzieningen. Een WMO-vervoersvoorziening

niet altijd mogelijk. Wanneer het niet mogelijk is om met

vraagt u aan bij uw gemeente. Voor korte afstanden is er

uw eigen vervoer of per openbaar vervoer te reizen, kunt

in veel plaatsen een regiotaxi. Als u echter verder van huis

u een beroep doen op het afdelingsbestuur. Maar let wel!

reist, kunt u met Valys een taxi bestellen. Dat kan ‘van deur

Het afdelingsbestuur is niet verplicht om aan uw verzoek te

tot deur’, of als aanvulling op uw reis met het openbaar

voldoen. Als uw vervoer door de afdeling wordt verzorgd,

vervoer. Valys krijgt hierbij steun van het ministerie van

betaalt u een eigen bijdrage (voor u en uw meereizende

Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

partner of begeleider). U rekent deze eigen bijdrage af met degene die u naar Doorn brengt en/of uit Doorn haalt.

U kunt recht hebben op een laag of een hoog

Op deze manier kunnen wij u toch ontvangen in Doorn.

kilometerbudget. U komt voor een laag persoonlijk kilometerbudget van 750 kilometer per jaar in aanmerking

Wijziging eigen bijdrage

als u één van de volgende documenten heeft:

Wellicht hebt u in het verleden beroep gedaan op de

• een bewijs van de gemeente dat u recht hebt op

vervoersmogelijkheden van uw afdeling. Toen betaalde u een eigen bijdrage die gelijk was aan de kosten van het openbaar

• een gehandicaptenparkeerkaart;

vervoer, tweede klas (zonder kortingen). Vanaf januari

• een OV-begeleiderskaart;

2007 is er een starttarief van € 10,- per persoon per rit

• een bewijs van de gemeente dat u recht hebt op een

bijgekomen. Dat komt omdat de eigen bijdrage lager is danWVG-vervoer;

de Kareoler februari 2008

WVG-rolstoel of scootmobiel.


De Romp

Na de treinreis is vaak nog aanvullend vervoer nodig. Foto: Nicole te Welscher.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, en u kunt daarnaast

Wilt u iemand meenemen?

geen gebruik maken van het openbaar vervoer of ander

U mag één begeleider gratis meenemen en maximaal drie

eigen vervoer, dan kunt u in aanmerking komen voor een

reisgenoten voor hetzelfde kilometertarief. Geef tevoren bij

hoog kilometerbudget van 2250 kilometer per jaar. U heeft

Valys aan hoeveel mensen meerijden.

daarvoor wel een medische indicatie nodig. Een indicatieaanvraag kost u € 25,-. U betaalt € 0,16 per

Hoe boekt u de reis?

kilometer. Als u over uw kilometerbudget heen komt, betaalt

U belt hiervoor 0900 9630, of u boekt via internet

u € 1,25 per kilometer. (Dit is goedkoper dan het normale

(www.valys.nl). Indien u ook met de trein reist, regelt u de

taxitarief). Verder heeft u een Valys-pas nodig om met Valys

treinreis zelf. U kunt met dit telefoonnummer wel een taxi

te kunnen reizen. Die kost € 6,80.

bestellen in combinatie met een reisassistent op het station. Deze kan u helpen met het in- en uitstappen.

Hoe vraagt u de Valys-pas aan? U kunt 0900 9630 bellen of via internet (www.valys.nl) een

Vervoersvoorziening ABP

informatiefolder plus aanvraagformulier bestellen. Als u

Wanneer u een vervoersvoorziening nodig hebt in verband

het informatieformulier heeft ingevuld, stuurt u een kopie

met een handicap waarvoor u een dienstverbanderkenning

van één van de bovengenoemde documenten, een recente

hebt (meestal hebt u dan een militair invaliditeitspensioen),

pasfoto en een kopie van een geldig identiteitsbewijs

kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een voorziening

(paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) naar: Valys,

van Defensie (het ABP). ABP team voorzieningen:

Antwoordnummer 6, 3260 WB Oud-Beijerland

045 5798183.

de Kareoler februari 2008
Ledematen

Cambodjaveteraan voelt zich nog steeds in de steek gelaten

De boosheid blijft

door Marleen Wegman

Het is nooit zijn bedoeling geweest om tegen iemand aan te schoppen. De rechtszaak van oud-marinier Harry Vos tegen zijn voormalige werkgever Defensie was voor hem het eindpunt in de juridische wereld: “Waar alles anders wordt uitgevochten dan ik als marinier gewend ben.”

10

De tafel ligt bezaaid met dikke dossiermappen. “En dit”,

zei eigenlijk dat ik uit mijn nek lul”, is de korte, maar

Harry Vos klopt op de map die het dichtst bij hem ligt, “dit is

duidelijke samenvatting van Vos zelf. Defensie werd wel

mijn militair geneeskundig onderzoek.” Dit mgo speelde een

veroordeeld tot het betalen van € 500,- schadevergoeding,

cruciale rol in de zaak bij de Centrale Raad van Beroep tussen

omdat de rechtsgang bijna zeven jaar duurde. Verder

Vos en zijn oud-werkgever Defensie.

behoudt Vos de voorzieningen die hem door het mgo

Op basis daarvan bepaalde de rechters van de Raad begin

aangenomen dienstverband en een daarbij toegekend

november 2007 dat er geen sprake was van een zogeheten

invaliditeitspercentage van 75 procent al waren toegekend.

causaal verband tussen de uitzending naar Cambodja en

De zaak is opmerkelijk, omdat een rechtbank eerder

de klachten die hij daarna had en nog heeft. “De rechter

bepaalde dat er wél sprake was van een duidelijk verband.

de Kareoler februari 2008


Harry Vos. Foto Karin Stroo.

Ledematen

“De dag voor de sluitingstermijn van de Centrale Raad heeft

steeds zieker. In het Amerikaanse veldhospitaal in Port

de advocaat van Defensie, nota bene de landsadvocaat, nog

au Prince bleek hij diverse zware infecties te hebben.

verklaringen van een medisch adviseur aan mijn dossier

Terugkijkend zegt hij: “Daar hoor ik niemand over, dat ze me

toegevoegd. Die verklaringen staan haaks op eerdere

ziek naar Haïti hebben gestuurd. En het ergste is misschien

stukken in mijn mgo, dat nota bene met medewerking van

wel dat al mijn medische gegevens van Haïti niet in mijn

diezelfde adviseur tot stand is gekomen.”

medisch dossier staan. Ook de arts zegt zich niets meer te herinneren over mijn situatie.”

Fysiek steeds verder achteruit Sergeant-majoor Vos (54) diende al twintig jaar bij het

In Haïti kreeg hij ook last van zijn rug. Ondanks behandeling

Korps Mariniers voor hij in juni 1993 naar Cambodja werd

door een fysiotherapeut namen zijn klachten toe en breidden

uitgezonden. Zijn gezondheidstoestand daar was goed,

zich uit naar de ellebogen. De Sociaal-medische Dienst van

maar kort na terugkeer kreeg hij last van diarree en

de marine stuurde hem naar het militair revalidatiecentrum

vermoeidheidsverschijnselen. Onderzoek bij de Militair

in Doorn. Aanvankelijk leek zijn conditie te verbeteren, maar

Geneeskundige Dienst leverde geen duidelijke oorzaak op.

na een paar maanden werd hij naar huis gestuurd, omdat zijn

Drie maanden na terugkeer ging hij naar Noorwegen voor

situatie door de therapie verslechterde.

een training arctic warfare. “Maar fysiek kon ik mijn maten

Ook zijn werk kon hij niet langer volhouden. “Ik kon echt niet

niet meer bijhouden. Toch mankeerde ik niets volgens de

meer. En dat is de grootste tekortkoming van een marinier: ik

artsen.” Terug in Nederland ging hij aan de slag in Den

kan moeilijk opgeven. Dat heb ik moeten leren.” Hij is daarbij

Helder, als instructeur. “Ondanks dat voor een marinier suffe

geholpen door medewerkers van de Afdeling Individuele

baantje ging ik fysiek steeds verder achteruit.” De diarree en

Hulpverlening van de landmacht waar hij zo’n vier jaar in

vermoeidheidsklachten werden erger, maar nieuw onderzoek

behandeling is geweest.

leverde geen resultaten op. In januari 1995 kreeg hij te horen dat hij het opwerktraject

Uiteindelijk laten vallen

in moest voor uitzending naar Haïti. Bij de inkeuring trof

Wat hard bij hem is aangekomen is de regelmatig gedane

hij een oude bekende: de arts uit Cambodja. Vos geeft

suggestie dat het tussen zijn oren zou zitten. “Ik ben drie

zijn medische problemen aan en na uitgebreid onderzoek

keer getest op PTSS, maar dat is het niet.” Hij, maar ook zijn

bleek Vos een virus te hebben waarvoor hij met medicijnen

lotgenoten, voelen zich in de steek gelaten door de BNMO,

werd behandeld. Het ging goed, tot kort na aankomst op

maar vooral ook door de vakbonden. “Op het moment dat de

Haïti. “‘Harry, je hebt de grootste blaasontsteking die ik

zaak actueel werd in het begin van de jaren negentig stonden

ooit heb gezien’ zei de arts tegen me.” Hij krabbelde door

ze vooraan om te helpen. Maar daar is niet veel uitgekomen

medicijngebruik eerst langzaam op, maar werd uiteindelijk

en uiteindelijk hebben ze ons zo laten vallen.” Hij vervolgt: “Het is nooit mijn bedoeling geweest om tegen iemand aan te schoppen. Ik wil anderen waarschuwen. De genoemde medisch adviseur heeft meegeholpen aan de totstandkoming van mijn uiteindelijke mgo en is dus op de hoogte van mijn dossier en mgo. Toch overlegt hij bij de Centrale Raad van Beroep een verklaring die de inhoud van mijn mgo als ‘onzin’ en ‘niet waar’ betitelt. Wederom kan ik elk van zijn punten weer aanvechten, maar waar? Voor mij was de Centrale Raad van Beroep het eindpunt. Wat heb ik fout gedaan? Je gaat op uitzending, je doet werk wat je je leven kan kosten. En dan is het uitermate treurig dat je nadien door de werkgever zo behandeld wordt.” Harry Vos tijdens zijn diensttijd in Cambodja. Foto: archief Harry Vos.

de Kareoler februari 2008

11


Op de Lever

Column van de hand van drs. R.P.F. Bijkerk, zelfstandig adviseur, onderzoeker en publicist.

Veteranen met missies Het jongste nummer van Checkpoint besteedt er ruim

Meer veteranen maatschappelijk actief

aandacht aan. En op zaterdag 26 januari werd er in het

Hoewel veel van deze humanitaire projecten al langere

Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam een

tijd bestaan, een enkel initiatief gaat zelfs terug op het

hele werkconferentie aan gewijd, georganiseerd door

vooroorlogse Nederlands-Indië, is er onmiskenbaar een

het Veteraneninstituut en de Nationale Commissie voor

trend zichtbaar. Steeds meer veteranen worden ‘als

Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling

veteraan’ maatschappelijk actief. Dat geldt niet alleen voor

(NCDO). Ook radioprogramma’s en dagbladen – onder meer

humanitaire initiatieven, maar ook voor gastoptredens in

De Volkskrant en Trouw – besteedden er aandacht aan.

scholen via het landelijk onderwijsproject Verhalen van

Veteranen met een missie: oud-militairen die doorgaans

veteranen. En de oud-militairen brengen daarbij telkens

in hun voormalige uitzendgebied, en in elk geval sterk

bijzondere kwaliteiten in. Als Veteranen met een missie

gemotiveerd door een uitzending, een humanitair project

beschikken ze dikwijls over uitstekende kennis van de lokale

zijn begonnen of zich bij een bestaand initiatief hebben

omstandigheden en hebben ze hun eigen contactpersonen

aangesloten.

en netwerken. En de ‘oude’ of ‘jonge’ veteraan die in het kader van het onderwijsproject een school bezoekt, heeft

Indrukwekkende resultaten

met zijn of haar persoonlijke verhaal een klas doorgaans

De geografische spreiding van die humanitaire initiatieven

veel te bieden. Zo blijkt uit de enthousiaste reacties van

weerspiegelt de inzet van Nederlandse militairen

leerlingen en docenten.

sinds de Tweede Wereldoorlog. Indonesië, Korea, het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea, Libanon,

Alleen maar winnaars

Cambodja, Bosnië-Herzegovina en Kosovo, Irak – het zijn

Het gebeurt niet zo vaak, maar er zijn hier dus alleen

allemaal ‘projectlanden’ van Veteranen met een missie.

maar winnaars. De Veteranen met een missie verrichten

Veel initiatieven richten zich op kinderen en jongeren,

prima werk in hun projectlanden. Voor henzelf bieden de

en op onderwijs. Dan gaat het om activiteiten als het

humanitaire projecten een mogelijkheid goed om te gaan

steunen van weeshuizen, de opvang van kinderen met een

met aan hun militaire loopbaan verbonden indrukwekkende

oorlogstrauma, en het verstrekken van studiebeurzen.

– en soms ook traumatiserende – beelden en ervaringen.

Gezondheidszorg, tot aan het bouwen van complete

En de Nederlandse samenleving als geheel, ten slotte, raakt

klinieken toe, is een andere prioriteit. Maar er worden door

onder de indruk van wat veteranen vermogen. Veteranen met

veteranen ook waterputten geslagen in Papua en zelfs

een missie, U zult er de komende tijd ongetwijfeld meer van

hele bruggen gebouwd in Zuid-Soedan. Vele duizenden

horen.

hebben baat bij de activiteiten van de Veteranen met een

12

missie. Met bescheiden middelen, en zeker ook dankzij de

De auteur deed, in opdracht van het Veteraneninstituut en NCDO,

grote inzet van de betrokken oud-militairen, worden vaak

samen met Fred Lardenoye onderzoek naar humanitaire initiatieven

indrukwekkende resultaten geboekt.

door oud-militairen in voormalige uitzendgebieden.

de Kareoler februari 2008


Hand- en spandiensten

Bedevaart voor (oud)militairen naar Lourdes 21 tot 27 mei 2008 Dit jaar heeft de bedevaart naar Lourdes een gouden

beperkingen daartoe niet helemaal in staat bent, mag u

randje: het is de vijftigste militaire bedevaart! En: de

een eigen begeleider meenemen om u bij te staan. U krijgt

honderdvijftigste verjaardag van de verschijningen van

dan wel, net als de deelnemers die ouder zijn dan zeventig

Maria aan Bernadette. Twee achtenswaardige jubilea dus.

jaar, een medische vragenlijst. Daarmee hoopt de medisch

Een extra reden om dit jaar deel te nemen aan de bedevaart.

adviseur van de SMLB inzage te krijgen in uw beperkingen. Voor de zwaardere gehandicapten is er een beperkt aantal

Kort na de Tweede Wereldoorlog kwamen in Lourdes

plaatsen beschikbaar in een militair vliegtuig. U ontvangt dan

honderden Franse en Duitse militairen bij elkaar om

eerst een medische screening door de arts van de SMBL.

afstand te nemen van het oorlogsgeweld. Deze ontmoeting

Let wel, de SMBL kan geen verpleging aanbieden!

is uitgegroeid tot een jaarlijks gebeuren waaraan vele duizenden militairen en veteranen deelnemen. Het thema

De kosten zijn € 500,- voor iedere deelnemer. Voor een

van de militaire bedevaart dit jaar is ‘Getuigen van vrede’.

eenpersoonskamer (zeer beperkt beschikbaar) betaalt u een

De Stichting Militaire Bedevaart Lourdes (SMBL) organiseert

toeslag van € 150,-. Bij overboeking beslist het bestuur van

de Nederlandse inbreng en biedt, naast deelname aan het

de SMLB. De BNMO biedt leden opnieuw een subsidie van

uitgebreide internationale programma, ook weer eigen

€ 70,- per persoon (maximaal twee personen per

activiteiten. U bent als BNMO-lid van harte welkom om u in

aanmelding) aan. U moet dan vóór 15 mei een schriftelijk

te schrijven voor deze gouden bedevaart. Doet u dat in ieder

verzoek indienen bij: BNMO, mevrouw Sandra Klaassen,

geval vóór 15 maart. U reist per luxe, rookvrije bus. De reis

Postbus 125, 3940 AC, Doorn. Informatie vragen en

neemt twee dagen in beslag en er wordt onderweg overnacht.

aanmelden kunt u bij de SMBL: Frederikkazerne, gebouw 110,

In Lourdes logeert u op basis van volpension in een hotel.

Antwoordnummer 93005, 2509 BV, Den Haag, telefoon 070 3166272, internet www.militairebedevaart.nl.

Van u wordt verwacht dat u in staat bent zelfstandig te reizen en dat u zelfredzaam bent in Lourdes. Indien u door lichte

Bedevaartgangers bijeen in Lourdes. Foto: Mark Lieshout.

de Kareoler februari 2008

13


Ruggespraak

Voorlichting uitkeringen en voorzieningen Rosalind Royaards

Teruggave buitengewone uitgaven wegens ziekte of handicap Wanneer u een (chronische) ziekte of handicap hebt, brengt dat altijd medische kosten met zich mee. Soms kunt u voor deze kosten terecht bij Defensie (het ABP), de gemeente of uw ziektekostenverzekering. Maar er blijven bijna altijd kosten over die voor uw eigen rekening komen. Een deel van die kosten kunt u gelukkig terugkrijgen

persoon van 18-65 jaar, die voor meer dan 45 procent

via de aftrek van buitengewone uitgaven bij de aangifte

arbeidsongeschikt zijn.

inkomstenbelasting. Maak daar gebruik van! Het kan u namelijk wel honderden euro’s extra opleveren. Hoe lager

2) Specifieke uitgaven

uw inkomsten, hoe meer u kunt terugkrijgen. Als u een

• Voorgeschreven medicijnen, waar u geen (volledige)

Wajong, of een (lage) WAO –of WIA- uitkering heeft, krijgt u

vergoeding voor hebt gekregen, zoals bijbetalingen op

altijd geld terug. Ook als u geen aantoonbare kosten heeft

duurdere medicijnen, homeopathische medicijnen, een

gemaakt. Bovendien kunnen 65-plussers met een laag

eigen risico bij uw zorgverzekeraar of tandartskosten.

inkomen vrijwel altijd iets terugkrijgen.

• Huisapotheek, € 23,- per gezinslid. U hoeft deze kosten niet aan te tonen!

Wat zijn buitengewone uitgaven?

eigen bijdrage voor thuiszorg. Als u in een AWBZ-instelling

uitgaven zijn allemaal geheel of gedeeltelijk aftrekbaar.

woont, kunt u 25 procent van de eigen bijdrage aftrekken.

1) Algemene uitgaven

Dat geldt ook als u voor psychotherapie in een AWBZ-

• Een vast bedrag premie zorgverzekering van € 1.059,- per

instelling verblijft.

persoon. (voor fiscale partners dus € 2.118,-). Let op: de in 2007 ontvangen zorgtoeslag moet u hiervan aftrekken. • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). Ook als u hiervoor een vergoeding kreeg van uw werkgever of uitkerende instantie, mag u dit aftrekken. Kijk hiervoor op uw jaaropgaven. • De premie aanvullende zorgverzekering is volledig aftrekbaar. Deze vindt u op uw ziektekostenpolis. • Vaste aftrek voor 65-plussers van € 808,- per persoon. • Vaste aftrek arbeidsongeschikten van € 808,- per

14

• Kosten voor verzorging en verpleging, bijvoorbeeld de

De buitengewone uitgaven bestaan uit vier onderdelen. Deze

de Kareoler februari 2008

• Hulpmiddelen, zoals brillen, gehoorapparaten, steunzolen, elastische kousenprothesen, loophulpmiddelen, rolstoelen en de laadkosten voor accu’s van scootmobielen en elektrische rolstoelen. • Aanpassingen aan een woning of andere aanpassingen. Kosten voor woningaanpassingen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Het moet gaan om aanpassingen op medisch voorschrift. Andere aanpassingen zijn bijvoorbeeld autoaanpassingen. • Vervoer van een zieke of invalide. Kosten voor openbaar


vervoer of vervoer per taxi zijn volledig aftrekbaar. Voor

Afbouwregeling ZVD

eigen vervoer, trekt u € 0,29 per kilometer af. • Dieetkosten op voorschrift.

Het afgelopen jaar informeerde

• Extra gezinshulp, waarvoor géén AWBZ- indicatie is

ik u over de afbouwregeling ZVD

afgegeven. • Extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Als het

(Ziektekostenvoorziening Defensie). Ik schreef in de Kareoler van oktober

algemeen bekend is dat uw handicap of ziekte extra

2007 dat degenen die over het jaar 2005 een ZVD-

kosten voor kleding en beddengoed met zich meebrengt,

vergoeding ontvingen, in aanmerking komen voor de

of dat blijkt uit eerdere aangiften, dan mag u € 300,-

afbouwregeling. Nu blijkt dat dit niet voor iedereen geldt.

aftrekken. Als u schriftelijk kunt aantonen dat u meer dan

Wanneer u namelijk jonger dan 65 jaar bent en beschikt

€600,- extra kosten heeft gemaakt, mag u standaard

over een militair invaliditeitspensioen (MIP), of als u een

€ 750,- aftrekken.

bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) of een verhoogd

• Verhoging specifieke uitgaven. Als uw drempelinkomen

arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) hebt, komt u niet

niet hoger is dan € 31.122,- mag u een extra bedrag

voor de ZVD-afbouwregeling in aanmerking. De reden

aftrekken van 1,13 maal het totaalbedrag aan specifieke

waarom deze groep is uitgesloten van de afbouwregeling,

uitgaven.

is dat zij al in aanmerking komt voor de teruggave van de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (Zorgverzekeringswet)

3) Vaste aftrek

van 6,5 procent, die op de MIP, BIV en verhoogd AOP wordt

Als uw specifieke uitgaven hoger zijn dan € 320,-, u jonger

ingehouden. 65-plussers met een MIP (en een BIV) krijgen

bent dan 65 jaar en u geen vaste aftrek hebt vanwege

de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW van 4,4 procent

arbeidsongeschiktheid, dan mag u € 808,- invullen

niet vergoed en komen daarom wel in aanmerking voor de

als aftrek voor uitgaven wegens chronische ziekte. De

afbouwregeling.

aftrekpost geldt ook voor kinderen onder de 27 jaar. 4) overige uitgaven • Particuliere verpleegkundige hulp, waarvoor geen AWBZ-

Verplicht eigen risico Zorgverzekering

indicatie is afgegeven. • Reizen voor ziekenbezoek zijn onder bepaalde

Met ingang van 1 januari 2008 hebt u een verplicht eigen

voorwaarden aftrekbaar. Voor eigen vervoer geldt een

risico van € 150,- per jaar op uw zorgverzekering. Het

aftrek van € 0,20 per kilometer.

is nog niet bekend of Defensie de kosten vergoedt die

• Bevalling en kraamhulp, begrafenis of crematie, adoptie.

u moet maken vanwege uw dienstverbandaandoening (waarvoor u meestal een MIP hebt) en die van het eigen

Hoe doet u aangifte?

risico worden afgetrokken. Voormalig dienstplichtigen en

Aangifte kunt u doen met een aangiftebiljet of via de

beroepsmilitairen die zijn ontslagen vòòr 1 januari 1995,

elektronische aangifte. Tegenwoordig krijgt iedereen

mogen dienstgerelateerde ziektekosten direct declareren

waarvan de belastingdienst denkt dat hij voor teruggaaf in

bij het ABP (Defensie). Dat is zeker aan te raden, want de

aanmerking komt automatisch een Tz-formulier toegestuurd.

kosten worden niet van het eigen risico afgetrokken.

Als u tot nu toe nog nooit een belastingaangiftebiljet hebt ontvangen, kunt u hiervoor een T-formulier aanvragen bij de Belastingdienst. Meer informatie: www. belastingvoordeelvoorchronischzieken.nl; www. belastingvoordeelvoorgehandicapten.nl; www. belastindienst.nl. Belastingtelefoon: 0800 0543, buitenland: 0031 555 385 385.

de Kareoler februari 2008

15


Uit het hart

Afdelingsnieuws Groningen

Gelderland

Kerstgroet Uruzgan

Contactbijeenkomst

Het bestuur heeft, mede namens de leden van onze afdeling,

Op woensdag 20 februari om 11.00 uur in Kamp Holterbroek

een kerstgroet gezonden aan de militairen in Uruzgan.

aan de Zwilbroekseweg 46 in Eibergen. Bingo, loterij, een lunch en een warme maaltijd, voor maar € 6,- per

Programma 2008

persoon! U mag twee introducés meenemen. Aanmelden bij

Hieronder de activiteiten voor 2008. De bijeenkomsten voor

Ruud Roos, 0578 696992 of 06 2209 6287. Of schriftelijk

de jonge leden organiseren wij met de afdelingen Friesland

via Postbankrekening 964749 ten name van BNMO afd.

en Drenthe en volgen nog.

Gelderland in Heerde.

Vrijdag 14 maart: leden- jaarvergadering in Zoutkamp. Donderdag 3 april: kaart- en bingomiddag in Westerbroek. Donderdag 15 mei: kaart- en bingomiddag in Marum.

Utrecht/’t Gooi

Dinsdag 3 juni: kranslegging provinciaal Indiëmonument

Donderdag 6 maart: ledenvergadering, evenementencentrum

Groningen.

Casino Soesterberg aan de Kampweg 1 in Soesterberg.

Zaterdag 28 juni: landelijke, regionale en lokale

U ontvangt een uitnodiging.

veteranendag. Vrijdag 29 augustus: busreis. Zaterdag 6 september: herdenking Indiëmonument

Noord-Holland

in Roermond.

Zaterdag 15 maart: ledenvergadering, om 10.00 uur in het

Dinsdag 9 september: herdenking Indiëmonument voor

Golden Tulip Hotel, Heiloo.

BNMO-leden.

Zaterdag 26 april: contactmiddag.

Zaterdag 25 oktober: contactdag in Zuidhorn. Donderdag 20 november: contactpersonen bijeenkomst in Haren.

Zuid-Holland-Noord Woensdag 5 maart: ledenvergadering, Prins Willem

Friesland

Alexander Kazerne in Gouda.

Zaterdag 22 maart: ledenvergadering in Joure.

’s Gravenhage e.o.

Zaterdag 12 april: contactmiddag in Joure.

Donderdag 6 maart: ledenvergadering om 10.00 uur in de

Contactpersonen

Frederikskazerne, Van de Burghlaan 1. Meer informatie van

De contactpersonen zijn in januari begonnen met het

de heer W. Snellenberg, 070 3662707.

bezoeken van de leden en zullen dat ook in februari voortzetten. Wilt u eerder bezoek of heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon. Zie het jaarboek van de afdeling Friesland (januari 2008).

Zuid-Holland-Zuid Donderdag 28 februari: contactmiddag, om 14.00 uur in het Algemeen Militair Tehuis op de Van Gentkazerne, Toepad 120

Overijssel Zaterdag 15 maart: ledenvergadering.

16

de Kareoler februari 2008

in Rotterdam.


Zesdaagse reis naar Eifel/Rijn/Moezel

andere wensen op uw overschrijvingskaart. Voor informatie

Wilt u er even gezellig tussenuit? Dan kunt u van 19 mei tot

kunt u terecht bij Gerrit van Barneveld, telefoon: 0186

en met 24 mei mee naar de Eifel, Rijn en de Moezel. U logeert

692241. Of bekijk de website: www.moselhotel-anker.de.

in hotel Anker (met overdekt zwembad) in Brodenbach aan de Moezel. Er is een aantrekkelijk excursieprogramma met onder meer een treinreis door de Eifel, een boottocht

Zeeland

over de Rijn, bezoek aan Cochem, Boppard, Idar Oberstein

Vrijdag 7 maart: algemene ledenvergadering.

(edelstenenstad), klooster van Maria Lach, Eifelmare bij

Donderdag 17 april: contact- & werkvergadering voor de

Daun, Rüdesheim en andere uitstapjes. De reissom is

leden.

€ 434,- per persoon, inclusief halfpension, koffie met gebak op de heenreis, lunch op de eerste dag, warme lunch op de terugreis en excursiekosten. Zonder eigen verzekering zijn de

Noord-Brabant

bijkomende kosten voor de reis- en annuleringsverzekering

Algemene ledenvergadering

€ 31,-. Toeslag voor een eenpersoonskamer (beperkt aantal)

Op donderdag 6 maart houden wij onze algemene

is € 45,- per persoon.

ledenvergadering in Oirschot. De uitnodigingen worden

Graag inschrijven vóór 14 maart door uw totale reissom te

tijdig verstuurd.

storten op 413 22 88 ten name van BNMO Z-H-Z, Achterstraat 51, 4147 AB Asperen. Vermeld uw dieet, opstapplaats en

Vervolg op pagina 18

Secretariaten van de afdelingen Groningen T. Pelgrim,

Kuinderstraat 22e, 1079 DL Amsterdam

Veemstede 95, 9665 EC Oude Pekela

0597 422327

020 6427642

b.h.vdreijden@kpnplanet.nl

tr.pelgrim@hetnet.nl

Zuid-Holland-Noord J. Postel,

Friesland K.A. de Brie,

Mijnbouwstraat 68, 2628 RX Delft

Helmhout 27, 8502 AE Joure 0513 416796

johanstella@orange.nl

kbrie@xs4all.nl

’s-Gravenhage e.o. mw. W.M. Olivier-Schoonaard,

Drenthe A. de Haan,

015 2570081

Strausslaan 22, 2551 NH ’s-Gravenhage

Kloostersingel 45, 9408 AL Assen

0592 374472

alexdehaan@home.nl

Hartekruid 9, 3068 RS Rotterdam

Overijssel mw. A.A.J. de Wals-Ros,

m.verhey1@chello.nl

De Goorn 9, 7491 HB Delden

Zeeland J.A.P. van Osta,

074 3762763

010 4201010

Alwine.de.wals.is@home.nl

Goese Meerlaan 20, 4465 AL Goes

Gelderland R. Roos,

javosta@zeelandnet.nl

Langeslag 37, 8181 GN Heerde 0578 696992

Noord-Brabant mw. T. Otten-Hilberink,

roosneth@hotmail.com

Klaverstraat 74, 5025 MD Tilburg

Utrecht/’t Gooi P.A.G.J.M. Gilissen,

epoque@orange.nl

Blekerssingel 2, 3816 VX Amersfoort

033 4750833

0113 227998

013 5360320

Limburg-Noord en -Midden Mw. B.H.M. Deneer-Maassen,

In de plaats komt het e-mail: rgilissen@tiscali.nl

Hofstraat 45, 6019 CC Wessem

Noord-Holland L.M. Valkering,

berthy.deneer@hetnet.nl

Prins Bernhardlaan 13c, 1934 EP Egmond a/d Hoef

Limburg-Zuid mw. A.M.C. van den Berg,

072 5061334

Oude Landgraaf 52, 6373 BA Landgraaf

loekvalkering@hotmail.com

Amsterdam e.o. B. van der Reijden,

070 3231965

Zuid-Holland-Zuid mw. M.G. Verheij,

06 25334709

0475 562436

045 5323006,

dircks-vdberg@planet.nl

de Kareoler februari 2008

17


Limburg-Noord en -Midden

Limburg-Zuid

Maandag 21 april: damesdag.

Zondag 16 maart: algemene leden vergadering in hotel van

Zaterdag 24 mei tot en met 29 mei: meerdaagse reis

der Valk, Heerlen.

naar Duitsland.

Zondag 27 april: jongerendag.

Algemene Ledenvergadering

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met één van de

Op vrijdag 14 maart van 10.00 tot 16.45 uur in de Van

leden van de Recrea Commissie.

Hornekazerne, Kazernelaan 101 in Weert. Het financieel

Hub Senden, coördinator, 045 5753422,

verslag kan schriftelijk worden aangevraagd bij onze

hll.senden@hetnet.nl.

penningmeester, de heer Jos Dullens. Uw uitnodiging dient

Gerard Oudmayer, 043 4572215.

als toegangsbewijs en moet daarom worden meegenomen.

Jan Sochacki, 06 23518827.

Vervoer vanaf station Weert naar de kazerne kan worden aangevraagd bij het afdelingssecretariaat.

Ingekomen post Uw blad de Kareoler lees ik altijd met interesse. In het

sneuvelen, is ook zijn goed recht, maar…, dit is mijns inziens

nummer december 2007/januari 2008 staat een artikel

géén artikel dat in de Kareoler thuishoort.

‘Mission impossible van de heer Van Rossem. Velen in

Hoe denkt u dat het overkomt bij familie van gesneuvelde

Nederland proberen de Nederlandse militairen in Uruzgan

militairen wanneer zij in uw blad lezen dat hun zoon

of elders een steun in de rug te geven. En wat doet de BNMO

tevergeefs gesneuveld is? Hoe denkt u dat het overkomt

met een artikel van de hand van de heer Van Rossem? Deze

wanneer een militair die lichamelijk of geestelijk gewond

militairen een trap nageven door te stellen: je doet dit

uit Afghanistan teruggekeerd is en die bij een bezoek aan

voor niets, het is tevergeefs. Dit artikel vind ik de BNMO

de BNMO in uw blad te lezen krijgt dat zijn inzet zinloos is

onwaardig en u daalt in mijn achting door dit artikel te

geweest?

plaatsen, ook al is het een column. Verder mijn goede

Uw waarnemend algemeen voorzitter is zo verstandig zich

wensen voor 2008.

niet uit te spreken over al dan niet verlengen van uitzending; het is daarom jammer om in uw blad wél een artikel op te

C. Verbaan, Hoenderloo

nemen dat zich duidelijk tegen uitzending keert. L.C. Schreuders, voorzitter VOKS

Als trouw lezer van de Kareoler kwam ik in het december/ januari-nummer het artikel ‘Mission impossible’ tegen, dat ik met verbazing gelezen heb.

Van de redactie:

Dat de heer Van Rossem gezien zijn politieke achtergrond

Bijdragen aan de column ‘Op de lever’ in dit blad worden

een negatieve visie heeft op de inzet van Nederlandse

geplaatst buiten verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur

troepen in Afghanistan is zijn goed recht. Dat hij van mening

en hoeven dan ook niet de mening van het hoofdbestuur

is dat Nederlandse soldaten in Afghanistan tevergeefs zijn

te vertegenwoordigen. De column dient zo een bijdrage te

gesneuveld en zijn aankondiging dat dit ook geldt voor de

leveren aan een open en vrije meningsvorming.

Nederlandse troepen die de komende twee jaar nog zullen

18

de Kareoler februari 2008


In dankbare herinnering Beekers, W.P. (82), Breda

Meulenbroek, B.J. (79), Rotterdam

Bemt-Hendrickx, L. van den mw. (89), Eindhoven

Nijboer, P.H. (81), Gieterveen

Berg, J. van de (82), Nieuw-Loosdrecht

Plaizier, A. (81), Leiderdorp

Bogers-Zentjens, A. mw. (90), Weert

Sanders-Saedt, M. mw. (82), Groesbeek

Bruijn, J.P. de (88), Dinteloord

Schuurman-Lokhorst, N.J. (81), Doorn

Eijndhoven, M.A. (80), Boxtel

Schuurmans, H. (81), Venlo

Fokkink, A.J. (87), Doorn

Segers, J. (94), Baarlo

Grootswagers, M. (82), De Moer

Steffens, C. (82), IJsselstein

Grubben-Vaessen, G.A. mw. (82), Venlo

Tanis-van der Burg, A.L. mw. (92), Den Haag

Hendriks, H.H. (85), Nieuwegein

Thiel-Sohler, J. (77), Goirle

Kamps-Brakel, R. mw. (79), Hengelo

Vark-van der Nap, P. van mw. (90), Tilburg

Kleijn, J.A. de (85), Rotterdam

Veen, H.B. (82), Groningen

König, C.S.L. (84), Doorn

Vroemen, J.J.M.H. (87), Maastricht

Leeuw-Kuijpers, N.C. (93), Apeldoorn

Wit, C. de (85), Den Helder

Mensink-Donkervoet, E. mw. (94), Nieuwegein

Zwan, W. van der (82), Breda

Welkom bij de BNMO A.B., A., Kampen

Lemke, P. Sneek

Roschar, J., Voorthuizen

Beaujean, O., Heerlen

Lennep, D. van, Utrecht

Tadema, H., Veenwouden

Beer-Heuschen, M.J.J. de mw.

Meerendonk-v.d. Dussen, C.M. van

Torenstra, R., Veldhoven

Zoetermeer

mw., Eindhoven

Willemse, A.L., Etten-Leur

Fortman, Th., Vlaardingen

Merkenhof, J.V.J., Zeist

Jong, T.B. de, Aduard

Oosterbosch, E.N., Eindhoven

Deelname vrijheidsdefilé Wageningen

Valys en aanvragen voor het verhoogd kilometerbudget

In de vorige Kareoler stond een oproep om deel te nemen

Aanvragen voor een verhoogd kilometerbudget worden vaak

aan het vrijheidsdefilé op 5 mei 2008 in Wageningen. U kunt

afgewezen. (Lees meer hierover in ‘De Romp’.)

zich daarvoor nog steeds opgeven. Deelnemers moeten

Het programma Radar van de Tros heeft hier zelfs aandacht

goed ter been zijn om de ongeveer 3,5 kilometer te kunnen

aan besteed. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

lopen over een licht glooiend parcours. U kunt eventueel

Sport (VWS) heeft nog geen oplossing voor dit probleem.

meerijden op een (historisch) voertuig, maar het aantal

De klachten hebben er wel voor gezorgd dat u vanaf

zitplaatsen is zeer beperkt. Het parcours is wel geschikt

1 oktober 2007 geen bijdrage van € 25,- meer hoeft te

voor scootmobielen. U kunt zich tot 20 maart schriftelijk of

betalen voor het (opnieuw) aanvragen van een indicatie hoog

per e-mail aanmelden bij uw afdelingssecretaris of bij de

kilometerbudget. Klachten over Valys kunt u melden bij het

heer W.M.H. van Beek. Telefoon: 0315 340511 en e-mail:

Wmo-meldpunt: 030-297 0404. In de Kareoler van november

w.vanbeek@vbdrawings.nl.

2007 stond een verkeerd telefoonnummer vermeld.

de Kareoler februari 2008

19


Redactie- en administratieadres Postbus 125 3940 AC Doorn Telefoon 0343 47 41 10 Telefax 0343 47 41 14 E-mailadres kareoler@bnmo.nl www.bnmo.nl

De BNMO is een toonaangevende, onafhankelijke belangenbehartiger voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun directe verwanten. De BNMO biedt deze groep mensen al sinds 1945 zorg en solidariteit. Onze ambitie is gericht op het verwerven van (h)erkenning en respect en de bevordering van een intensief lotgenotencontact. Daarnaast levert de BNMO een deskundige zorg- en dienstverlening, zowel materieel als immaterieel, ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn. Om dat alles te bereiken, werkt de BNMO samen met verschillende marktpartijen. Advertentie

Kareoler, februari 2008  

Heeft veteranenzorg een permanent karakter? De boosheid blijft BNMO-magazine, jaargang 68, februari 2008