Page 1

de Kareoler BNMO-magazine, jaargang 68, december 2008 / januari 2009

Nieuw hoofdbestuur BNMO! de Kareoler december 2008 / januari 2009

1


Blikveld Blijkveld

Jaargang 68, 2008, nr. 8

De BNMO weer op koers met de Basis

De Kareoler is een uitgave van de Bond

Als je van het verleden niet iets wil leren, is er ook geen toekomst.

van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

Op het moment dat u dit leest, is de AJV alweer achter ons, en u zult in deze Kareoler genoeg kunnen lezen over het verloop van deze vergadering.

Beschermvrouwe

Ik wil liever iets over mijzelf schrijven, over wie ik ben en wat mij motiveerde

H.M. Koningin Beatrix

om deze zware taak als algemeen voorzitter op mij te nemen. De BNMO heeft mijn leven veranderd in een tijd dat ik zelf geen sturing over

Hoofdbestuur BNMO algemeen voorzitter Henk Moorlag vice-voorzitter

mijn leven had. Mijn vrouw en de twee jonge kinderen zagen een vader waar zij niks meer van begrepen, kregen commando’s om die zonder meer op te volgen; ik wist niet meer dat ik nog een onderdeel van de samenleving was.

Sjef Verhagen

Ik zat helemaal vastgeroest in mijn verleden als uitgezonden militair,

algemeen penningmeester

de wereld stond op zijn kop. Alle medische hulp kon mij niet helpen, maar ik

Lei Hermans

had de handen vol medicijnen.

algemeen secretaris

Toen ben ik in contact gekomen met de BNMO. Daar heb ik aan vele

Jan Hoving tweede penningmeester Marinus Bouwmeester

programma's deelgenomen om het verleden te kunnen verwerken. Dat doe je met maten die bij jou waren in die moeilijke momenten dat je angstig en soms

tweede secretaris

doodsbang was voor je jonge leven ver van huis. Deze doodsangst kwam na

Christel Roos

dertig jaar weer boven drijven en dan heb je deze mensen weer nodig, in een

lid

heel goed beschermd gebied. Het wantrouwen is groot en de wereld is een

John Kuipers

bedreiging geworden.

Redactie de Kareoler

Dat heeft mij gemotiveerd om later veel voor de BNMO te doen.

Jos Morren, hoofdredacteur

Daarom deed het ook veel pijn om de BNMO te liquideren, nu dat er juist

Armand Lucas

zoveel militairen worden uitgezonden. De zorg voor hen kun je niet in een

Henk Raukema

grote militaire organisatie stoppen, hier is zorgvuldigheid

Nicole te Welscher

een eerste vereiste. Dichtbij de mensen gaan staan over vijftien afdelingen,

Redactie-adres op de achterzijde

verdeeld over heel Nederland. Met de vele vrijwilligers die hier klaar staan om de mensen achter ‘de geraniums’ weg te halen. Ook bij vertrek- en

Ingeschreven in het verenigingsregister

terugkomdagen was ik met de BNMO nauw betrokken.

van de Kamer van Koophandel en Kabrieken

Voor de jongeren wil ik de volgende keer graag iets schrijven.

te Utrecht onder nummer V. 477894

Tenslotte wens ik u graag en prettig kerstfeest en een voorspoedig 2009. We maken er een mooi verenigingsjaar van.

Verschijnt ook op geluidsband

Henk Moorlag, algemeen voorzitter

2

de Kareoler december 2008 / januari 2009


Vingerwijzing

In dit nummer 2 Blikveld 5 Hoofdzaken Nieuw hoofdbestuur BNMO

6 De Romp

Gefeliciteerd!

Boosheid en emotie bij afdeligen BNMO Mijn hartelijke gelukwensen aan het nieuwe hoofdbestuur. Er is heel wat voorgevallen in de afgelopen periode, maar gezegd moet worden dat Henk Moorlag en de zijnen vol hebben gehouden. Dat gold lange tijd overigens ook voor het oude hoofdbestuur. Hadden zij nu volledig ongelijk? Nee, zeker niet. Het ging de algemene vergadering vooral om de drammerige en kleinerende wijze waarop dit bestuur met de afdelingen omging. Je moet elkaar wel blijven respecteren, niet alleen naar

9 Rechtspraak

de letter van de wet, maar ook in de geest van

Verlaging MIP? De rechter steekt er een

de vereniging. Dat schortte er bij het oude

stokje voor!

bestuur volledig aan. Maar waar ze meenden dat de BNMO zich moet aanpassen aan nieuwe

10 Ledematen

omstandigheden, hadden ze natuurlijk gelijk.

Ontmoetingsprogramma in Doorn voor

Er wacht het nieuwe hoofdbestuur nog

Noord-Brabant

een zware taak, maar de BNMO heeft voor hetere vuren gestaan ooit. Zonder strijd geen

12 Op de lever

overwinning.

Column van de hand van Sjef Verhagen, vice-voorzitter van BNMO-hoofdbestuur

Jos Morren, hoofdredacteur

13 Hand- en spandiensten Het aanbod van de Basis voor 2009 is uit!

14 Ruggespraak Hoog persoonlijk kilometerbudget Valysvervoer

16 Uit het hart Afdelingsnieuws

Foto omslag: Henk Moorlag loopt de algemene vergadering op 25 oktober binnen, na zijn verkiezing als algemeen voorzitter

19 In dankbare herinnering, Welkom bij de BNMO.

van de BNMO. Inzetfoto: het nieuwe hoofdbestuur voor de Prins Bernhardzaal in Doorn. Foto’s: Jos Morren.

de Kareoler december 2008 / januari 2009

3


Hoofdzaken

Therapie voor kind van oorlogsveteraan Kinderen van getraumatiseerde oorlogsveteranen kunnen vanaf volgend jaar in therapie om te voorkomen dat ze zelf psychische klachten overhouden aan de problemen van hun

Kopstoot

Je hebt wel eens momenten dat je

ongecontroleerd boos wordt. Vandaag had ik zo’n moment. Aanleiding daartoe was mijn

vader of moeder. Stichting Centrum ’45 begint op 1 januari

huisbezoek aan een gezin waarvan de drieëntwintig

2009 met een speciaal hulpprogramma. Dit gebeurt in

jarige zoon (Fred) sinds oktober 2006 thuis zit.

samenwerking met het Centraal Militair Hospitaal en GGZ-

Hij diende ruim drie jaar in Nederland voordat hij in

instelling Reinier van Arkel Groep.

juli 2006 naar Uruzgan werd uitgezonden. Vlak voor

Vijf procent van de oorlogsveteranen krijgt psychische problemen na zijn of haar diensttijd, één procent houdt daar ernstige klachten aan over. Zij worden depressief of agressief,

hij vertrok, raakte hij betrokken bij een vechtpartij. Fred nam het op voor zijn neef -een geadopteerde,

raken verslaafd aan drank of drugs en sluiten zich steeds

gekleurde jongen- toen hij werd belaagd door een

verder af voor het gewone leven. In Nederland krijgen ze hulp

aantal jongens. Zij hadden het namelijk

van onder meer defensiepsychologen. Hun partners worden

niet op kleurlingen. Fred’s ingrijpen had tot gevolg

vaak betrokken bij de therapie.

dat een van de belagers met een schedelbasis-

Omdat de stichting steeds vaker ziet dat de problemen van

fractuur in het ziekenhuis belandde. Dit voorval

een vader of moeder ook grote impact kunnen hebben op de kinderen, wil zij ook hen betrekken bij het verwerkingsproces. Volgens Twan Driessen, ontwikkelaar van het hulpprogramma,

werd bij de legerleiding bekend gemaakt, maar zijn agressieve uitbarsting was geen aanleiding om Fred

merken veel kinderen aan hun ouders dat er iets mis is, maar

in Nederland te houden. Na drie maanden in

durven ze er niet over te praten. “Ze denken al snel dat zij zelf

Uruzgan draaide Fred volslagen door, vanwege een

het probleem zijn en voelen zich schuldig.”

mortieraanval. Hij werd, zwaar overspannen, als

Centrum ’45 behandelt al een grote groep volwassen kinderen

dienstweigeraar naar huis gestuurd. En daar zit hij

van Libanonveteranen. Zij weten niet goed hoe ze met

na twee jaar nog steeds. Allerlei mensen hebben

hun emoties moeten omgaan, huilen vaak en veel van hen hebben autoriteitsproblemen. Het speciale programma moet voorkomen dat de nieuwe generatie veteranenkinderen, van

zich met hem bemoeid. Allemaal hebben ze hem en zijn ouders beloofd dat er iets zou gaan gebeuren.

wie de ouders in landen als Afghanistan hebben gediend,

Maar wanneer ik twee jaar na deze belofte op

dezelfde problemen ontwikkelt.

bezoek kom om zijn verhaal op te tekenen, is er nog niets gebeurd!?! Ik tref een wanhopig gezin aan.

Bron: Brabants Dagblad, 17 november 2008.

De ouders weten niet meer weten wat ze met Fred en zijn PTSS aan moeten. Als het goed is gaat er nu,

na een paar telefoontjes wel iets gebeuren. Zorg goed geregeld? Kom nou!

4

de Kareoler december 2008 / januari 2009


Hoofdzaken

Het nieuwe bestuur van de BNMO. Voor samenstelling zie tekst. Foto: Jos Morren.

Met vertrouwen de toekomst weer in

Nieuw hoofdbestuur BNMO

door Jos Morren

Het was een tijdje stil op het Kareoler-front, maar deze editie pakt direct uit met groot nieuws: er is een volledig nieuw hoofdbestuur aangetreden. Onder leiding van algemeen voorzitter Henk Moorlag zet deze ploeg zich met nieuw elan in voor de belangen van militaire oorlogs- en dienstslachtoffers. Een vereniging als de BNMO is een dynamische organisatie.

orde. Het is betreurenswaardig dat deze geluiden zonder

Mensen zijn het niet altijd met elkaar eens en dat heeft in de

medeweten en instemming van de achterban naar buiten

afgelopen periode geleid tot een bestuurscrisis. Het oude

zijn gebracht. Het nieuwe bestuur zal er alles aan doen om

hoofdbestuur, onder leiding van plaatsvervangend algemeen

het BNMO-vertrouwen te herstellen zodat leden het veilige

voorzitter Erwin Hermans, stond een koers voor waar

gevoel houden dat de BNMO er is wanneer dat nodig mocht

veertien van de vijftien afdelingen zich volstrekt niet

zijn. Samen sterk!

in konden vinden. Dat heeft tot veel interne spanningen geleid en uiteindelijk tot het aftreden van Erwin Hermans

Samenstelling hoofdbestuur

en de zijnen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit (foto, van links naar rechts) Marinus Bouwmeester tweede penningmeester,

Het veilige BNMO-gevoel

Lei Hermans algemeen penningmeester, Henk Moorlag

Het nieuw aangetreden hoofdbestuur staat een andere koers

algemeen voorzitter, Christel Roos tweede secretaris,

voor dan het oude. Wat hen betreft wordt de BNMO in geen

Sjef Verhagen vice-voorzitter, John Kuipers lid, Jan Hoving

geval opgeheven en is een faillissement ook niet aan de

algemeen secretaris.

de Kareoler december 2008 / januari 2009

5


De Romp

Boosheid en emotie bij afdelingen BNMO

Algemene vergadering stuurt HB naar huis

door Jos Morren

Tijdens een tumultueuze extra algemene vergadering, hebben veertien van de vijftien BNMO-afdelingen het hoofdbestuur de wacht aangezegd. De slechts drie van de zes aanwezige hoofdbestuursleden trachtten tevergeefs hun agenda te handhaven en moesten tot hun ontsteltenis door de spitsroeden lopen.

6

Er waren op 25 oktober in feite twee algemene

dat punt zes als eerste behandeld zou worden, te weten:

vergaderingen. De eerste werd voorgezeten door

ontslag van alle hoofdbestuursleden. Jan Wiersema hield,

hoofdbestuurslid Jan Wiersema, als plaatsvervanger van

bijgestaan door hoofdbestuursleden Libbe van Dijk en Jaspert

de zieke plaatsvervangend algemeen voorzitter Erwin

Verplancke onder alle druk niettemin vast aan de agenda

Hermans. Verder dan het agendapunt ‘Vaststelling van

van het hoofdbestuur, om zodoende eerst onder meer het

de agenda’ kwam hij echter niet, aangezien veertien van

faillissement van de BNMO te kunnen behandelen. Maar daar

de vijftien afdelingen op hun standpunt bleven staan

viel met de afdelingen minus Drenthe niet meer over te praten.

De vertegenwoordigers van het oude hoofdbestuur,

De leden van de algemene vergadering minus die van Drenthe staan

(vlnr) Libbe van Dijk, Jan Wiersema en Jaspert Verplancke.

op om hun eisen kracht bij te zetten. Op de eerste rij de gasten van

Foto: Jos Morren.

het Seniorenconvent. Foto: Jos Morren.

de Kareoler december 2008 / januari 2009


Blijdschap en ontlading bij het nieuwe hoofdbestuur direct na de verkiezingen. Vlnr: Marinus Bouwmeester, Sjef Verhagen, lid van het Seniorenconvent Gerrit de Boer, Henk Moorlag, Jan Hoving, Lei Hermans, John Kuipers en Christel Roos. Foto: Jos Morren.

Verrassing over opheffing

Geen overleg over beleid

Het begin van deze strijd ligt in de algemene vergadering

Intussen meenden de afdelingsbestuurders dat over een

van 14 juni. Tijdens deze vergadering werd tot grote

opheffing, een nieuw initiatief en het inschakelen van dure

verrassing van de afdelingsvertegenwoordigers de

externe specialisten daartoe eerder met hen overlegd had

opheffing van de BNMO op tafel gelegd. Daar was

moeten worden. Tot aan de algemene vergadering van 14 juni

eerder niet over gesproken tijdens de bondsraad

was het ook een vaste regel binnen de vereniging dat zulke

en tot dan toe had het hoofdbestuur ook enkel een

verstrekkende besluiten in elk geval eerst op de agenda

gezonde BNMO-toekomst als beleid voorgestaan en

van de bondsraad komen. Dit soort kritiek werd door het

gecommuniceerd. Volgens het hoofdbestuur dreigde

hoofdbestuur echter niet in behandeling genomen en de

de financier echter de steun in te trekken, wat vrij

formele communicatiekanalen zoals ook dit blad werden

snel daarop gerectificeerd moest worden. Bleef over

door hen volledig naar eigen inzicht gecontroleerd.

het argument dat de BNMO in de huidige vorm geen

Een poging van de afdelingsbestuurders om hier een

toekomst meer heeft en beëindiging van de vereniging

einde aan te maken met een zelf geïnitieerde, tussentijdse

dus onvermijdelijk is. Dit mede om ruimte te maken voor

algemene vergadering, leverde hen een kort geding op.

een nieuw initiatief voor de bundeling van vooral jongere

Daardoor kwamen de afdelingen zelfs in de rechtbank

veteranen. Met volle steun van de nieuw aangestelde

tegenover de door hen gekozen hoofdbestuurders te staan.

BNMO-directeur Jos van Veghel van interim-bureau 2pS

Een en ander met extern juridisch advies weer voor rekening

en de communicatiespecialisten Alma Boender en Frits

van de vereniging, ofschoon de afdelingsbestuurders hun

Lintmeijer van (op dat moment) het bureau Maatschap

inspanningen uit eigen zak dienden te betalen. Door een

voor Communicatie, werd vervolgens alles uit de kast

vormfout kwam hen dat duur te staan. Intussen had het

getrokken om de vereniging te overtuigen van deze

hoofdbestuur wel besloten dat de naam BNMO mocht

‘Missie Volbracht’. Dat kostte dusdanig veel geld, dat het

blijven voortbestaan voor een federatie van afdelingen voor

hoofdbestuur uiteindelijk niets anders restte dan op een

onderlinge ontmoeting.

faillissement af te koersen. Volgens het hoofdbestuur een noodzakelijk kwaad vanwege de halsstarrigheid van

Ontslag van het hoofdbestuur

de veertien van de vijftien afdelingen om open te staan

Voor de algemene vergadering van 25 oktober hadden de

voor hun ambities.

veertien van de vijftien afdelingen succesvol een serie eigen

de Kareoler december 2008 / januari 2009

7


agendapunten ingediend, met als belangrijkste

het hoofdbestuur. Éminence grise van de BNMO Johan

het ontslag van het voltallige hoofdbestuur en de

Weustink vroeg zich nog eens verwonderd af waarom het

interim-directeur Jos van Veghel. De laatste had de BNMO

hoofdbestuurpluche zo belangrijk is voor de drie heren

echter al achter zich gelaten. Tijdens de vergadering lieten

achter hun tafel, maar ook dat had verder geen invloed.

ook hoofdbestuurders Erwin Hermans, Bettina Haarbosch en Ed Palar door onder meer ziekte verstek gaan, en was er

Vorming nieuw hoofdbestuur

tevens geen externe communicatiespecialist meer te zien.

Omdat hoofdbestuur en algemene vergadering het niet eens

De stemgerechtigde afdelingsbestuurders waren wel in

werden, volgde een schorsing zonder de vergadering formeel

groten getale naar de Prins Bernhardzaal in Doorn gekomen,

te sluiten. Na de schorsing bleken de hoofdbestuursleden

plus ‘gewone’ verontruste BNMO-leden aangezien het

de algemene vergadering zonder bericht te hebben verlaten.

hoofdbestuur op het allerlaatste moment nog een eigen

De stemgerechtigde leden minus die van Drenthe moesten

Kareoler-uitgave als fotokopie had rondgestuurd met daarin

daarop wel concluderen dat het hoofdbestuur uit eigen

een vergaderingagenda en een toelichting daarop.

beweging was vertrokken en pakten de vergadering zelf

Het was echter een besloten vergadering, dus waren zij voor

voortvarend op. De veertien van de vijftien afdelingen

niets gekomen. Het hoofdbestuur wenste eerst de eigen

hadden zich al eerder vergewist van de mogelijkheid van

agendapunten af te handelen, alvorens tot de agendapunten

een dergelijke situatie en nieuwe kandidaten voor een

van de afdelingen over te gaan, maar bleef zoals gezegd

hoofdbestuur beschikbaar. Een en ander volgens de regels

steken in het punt ‘Vaststelling van de agenda’.

die de vereniging daar aan stelt. Om te beginnen werd Henk

Want namens de afdelingen minus Drenthe verzocht

Moorlag met grote meerderheid van stemmen aangesteld

voorzitter van Friesland Henk Moorlag om punt zes ‘Ontslag

als vergadervoorzitter en nam men daarna met dezelfde

van het hoofdbestuur’ als eerste te behandelen.

meerderheid van stemmen het besluit om het hoofdbestuur te ontslaan zonder decharge te verlenen. Dat betekent dat

Geen enkel vertrouwen meer

deze hoofdbestuursleden hoofdelijk aansprakelijk blijven

Dit verzoek nam vrijwel de volledige, eerste algemene

voor de besluiten die zij hebben genomen. Ook werd een

vergadering van 25 oktober in beslag. Jan Wiersema

nieuw hoofdbestuur gekozen, bestaande uit Christel Roos,

weigerde gehoor te geven aan de veertien afdelingen

Henk Moorlag, Jan Hoving, Sjef Verhagen,

en meende dat de formele regels van de vereniging hem

Marinus Bouwmeester, John Kuipers en Lei Hermans.

hierin steunden. Het hoofdbestuur stelt de agenda vast

Henk Moorlag werd vervolgens gekozen tot

en niet de algemene vergadering zelf, zo concludeerde

algemeen voorzitter.

hij. Maar de afdelingen gaven zich daarmee niet gewonnen en alle stemgerechtigden, behalve die van de

Niet heersen maar dienen

afdeling Drenthe, stonden op om het verzoek van Henk

Het was een tumultueuze dag geweest met veel emotie,

Moorlag te ondersteunen. Jan Wiersema bleef niettemin

verbijstering en ontsteltenis. Met de algemene vraag:

op het standpunt staan dat de algemene vergadering

hoe heeft het zover kunnen komen? Lid van het

onreglementair handelde en wenste pertinent eerst onder

seniorenconvent van de BNMO Gerrit de Boer vatte het

meer het faillissement van de BNMO af te handelen.

tijdens de tweede algemene vergadering bondig samen:

Dat leverde hem namens alle afdelingen behalve Drenthe

een hoofdbestuur heeft macht en dat kan gevaarlijk zijn.

het rechtstreekse verzoek van Henk Moorlag op om als

Het risico bestaat dat je dan wil gaan heersen, maar het is en

hoofdbestuur per direct op te stappen. Dit werd opnieuw

blijft je taak om dienend te zijn. Een opdracht aan het nieuwe

kracht bijgezet met het opstaan van de veertien van de

bestuur, plus de taak om zo snel als mogelijk rust, geld en

vijftien afdelingen. Het was duidelijk dat het hoofdbestuur

een goede open communicatie te bewerkstelligen.

behalve van de afdeling Drenthe verder geen enkel

Iets wat de nieuwe hoofdbestuursleden ook duidelijk voor

vertrouwen meer genoot van de algemene vergadering,

ogen staat, zo gaven zij aan.

maar voor Jan Wiersema vormde dat geen beletsel om te blijven hameren op de uitvoering van de agenda van

8

de Kareoler december 2008 / januari 2009


Rechtspraak

Verlaging MIP? De rechter steekt er een stokje voor! door mr. Miranda Smid

Als een militair met psychische klachten door behandeling beter gaat functioneren, kan het invaliditeitspensioen worden verlaagd. Maar dan moet de verbetering wel aantoonbaar zijn. Regelmatig ontvangen wij meldingen van militairen

Omdat het ABP niet direct overstag ging, hebben we de zaak

die geconfronteerd worden met een verlaging van hun

aan de rechter voorgelegd.

invaliditeitspensioen. Een zorgwekkende ontwikkeling omdat deze verlaging in een aantal gevallen niet gegrond

Uitspraak van de rechter

blijken te zijn.

De rechter gaf ons gelijk. Uit de vergelijking van de

Een invaliditeitspensioen mag immers niet verlaagd

rapportages kon niet worden vastgesteld dat het beter ging

worden zónder aangetoonde verbetering van de psychische

met het de ex-militair. Volgens de rechter was betrokkene’s

klachten. Dit is een taak die niet lichtvaardig mag worden

mededeling -dat hij het op zijn werk naar zijn zin heeft- door

opgenomen.

het ABP ten onrechte als een verbetering aangemerkt. Bovendien heeft het ABP daarbij over het hoofd gezien

Fikse verlaging van pensioen

dat zijn werkgever en collega’s rekening hielden met zijn

Ik neem als voorbeeld een ex-militair die ons benaderde

klachten en beperkingen. In dit geval is dus geen sprake van

omdat zijn invaliditeitspensioen verlaagd was van 55 naar

normaal functioneren. De rechter voegde daar aan toe dat er

35 procent. Het ABP had bij deze ex-militair een vergelijking

door het ABP onvoldoende was stilgestaan bij de impact van

gemaakt tussen het laatste psychiatrische onderzoek en

de vastgestelde psychische beperkingen op het contact van

het onderzoek daarvoor. Op basis hiervan concludeerde

betrokkene met zijn kinderen.

het ABP tot een verbetering. Betrokkene zou beter zijn gaan functioneren in zijn werk én als vader. De ex-militair

Het zal u niet verbazen dat de rechter het beroep gegrond

voelde aan dat dit niet klopte omdat hij nog steeds dezelfde

heeft verklaard.

klachten had. Hij benaderde daarop de juristen van de

Gelukkig heeft het ABP berust in de uitspraak en daarnaast

Basis. Wij hebben toen beide rapportages vergeleken.

besloten om het invaliditeitspercentage op het oude niveau

Daar kon inderdaad geen verbetering uit afgeleid worden.

terug te brengen.

Dus ook geen verbetering die een korting van maar liefst twintig procent rechtvaardigt.

Met deze uitkomst mag je verwachten dat een verlaging van

De functionele beperkingen van de ex-militair waren al die

het invaliditeitspensioen zonder aantoonbare vermindering

tijd gewoon hetzelfde gebleven. Hij meldde zich immers nog

van klachten, definitief verleden tijd is!

regelmatig ziek op zijn werk. Bovendien viel hij wel eens uit tegen zijn kinderen en gedroeg hij zich afstandelijk.

de Kareoler december 2008 / januari 2009

9


Ledematen

Ontmoetingsprogramma in Doorn voor afdeling Noord-Brabant

“Lotgenotencontact is geweldig”

door Nicole te Welscher

Na het succes van afdeling Friesland is het de beurt aan afdeling Noord-Brabant; een ontmoetingsprogramma op de Basis, speciaal voor afdelingen en hun leden. Brabander Maarten Lautenslager had het niet willen missen. Hij is nog maar een jaar lid van de BNMO en nu al neemt

Binnen een week moest hij geopereerd worden, gevolgd

Maarten Lautenslager voor de tweede keer deel aan

door een zware revalidatieperiode. Tijdens een sportles ging

het ontmoetingsprogramma op de Basis. Dit keer een

het opnieuw mis, waarop Defensie hem naar huis stuurde.

ontmoetingsprogramma dat speciaal is georganiseerd voor de leden van afdeling Noord-Brabant. Het resultaat van een

Toekomstplannen vervlogen

samenwerking tussen het afdelingsbestuur en de Basis.

Daar stond hij dan met zijn koffer. Zijn toekomstplannen

Gedurende een midweek verblijven de afdelingsleden op de

vervlogen en afgedankt als een kapot onderdeel. Althans, zo

Basis en nemen zij deel aan verschillende activiteiten.

voelde hij dat. Het was een enorme teleurstelling.

Zo komen de leden spelenderwijs met elkaar in contact.

Zodra hij in aanraking kwam met Defensie, werd hij herinnerd aan deze teleurstelling. En dat was regelmatig.

Een goed initiatief volgens Maarten. “Ik vind

De broer van zijn vrouw had namelijk in dezelfde lichting

lotgenotencontact gewoonweg geweldig.” Samen de leuke,

gezeten als Maarten. “Via hem ben ik in contact gekomen

maar ook de minder leuke ervaringen delen. Want iedere

met mijn vrouw.” Eventjes verschijnt een glimlach op

deelnemer heeft zo zijn of haar verleden. Hetzelfde geldt

zijn gezicht. Maar deze glimlach verdwijnt wanneer hij

voor Maarten. Een ongeval maakte een einde aan zijn droom

zijn verhaal vervolgd. “Mijn maatjes, waaronder mijn

om als militair carrière te maken.

schoonbroer, hebben intussen wel carrière gemaakt terwijl ik genoodzaakt was om te stoppen. Dat doet pijn.

Niet zeuren maar doorzetten

En iedere keer dat ik één van hen spreek, heb ik kort daarna

In april 1974 was Maarten Lautenslager bezig met zijn

last van een dipje.” Want zo noemt Maarten de periodes

beroepsopleiding aan de Koninklijke Militaire School.

waarin hij het mentaal even moeilijk heeft.

Tijdens een oefening zakte hij door zijn rechterknie waardoor

10

het kniegewricht geheel werd ontzet. Een meerdere vertelde

Nazorg Defensie

hem dat hij zijn klachten niet moest ‘simuleren’ maar juist

Na zijn vertrek hoorde Maarten niets meer van Defensie.

doorzetten. Want zeuren over pijn of opgeven is ‘not done’

Hij stuurde meerdere brieven, maar een reactie

binnen de militaire eenheid. Na vier maanden besloot hij

bleef uit. Totdat hij een brief schreef naar het kabinet

toch maar een bezoekje te brengen aan een ziekenhuis.

van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Dit keer

Zijn knie bleek er erger aan toe te zijn dan gedacht.

kreeg hij binnen drie weken een reactie. Hij moest zijn

de Kareoler december 2008 / januari 2009


Maarten Lautenslager in Santiago de Compostela, eindbestemming

van zijn fietstocht. Foto: uit archief Maarten Lautenslager.

Maarten Lautenslager en zijn vrouw op de Basis. Foto: Jos Morren.

ontslagpapieren tekenen; eervol ontslag, met een direct

met een fietstocht naar het bedevaartsoord Santiago de

ingaand diensttijdpensioen, aangevuld met een militair

Compostela; van oorsprong een pelgrimstocht via België en

invaliditeitspensioen op basis van vijftien procent. Toch was

Frankrijk naar Spanje. Tijdens de reis had hij voldoende tijd

Maarten niet helemaal tevreden met het verloop. Volgens

om na te denken over wat hij heeft meegemaakt.

hem schortte het in de nazorg van Defensie.

Eindelijk herkende hij het patroon; iedere keer dat hij in

“Op fysiek gebied krijg je goede nazorg, maar je moet het

aanraking komt met iets uit de militaire wereld, krijgt hij last

verder allemaal zelf uitzoeken. Dat vergt veel energie

van ‘dipjes’. Hij besloot om bij terugkomst hulp te zoeken.

en geduld.”

In contact met de BNMO Samen met zijn vrouw besloot hij om hun levensstijl

Eenmaal terug in Nederland kreeg hij een uitnodiging voor de

rigoureus om te gooien. Hopelijk zou hij zich hierdoor

Dag voor Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. Zo kwam

beter voelen. Ze verkochten het huis en verlieten de

hij in 2007 in contact met de BNMO. Hij werd lid en kreeg een

vertrouwde omgeving. Geheel opnieuw beginnen. Dat was

maatschappelijk werker toegewezen. “De maatschappelijk

even wennen voor het echtpaar en hun twee zoons.

werker heeft mij zeer goed geholpen.”

De jongste was totaal niet blij met de verhuizing. Nu hij

Maar ook het lotgenotencontact op de Basis doet hem goed.

ouder is, heeft hij er begrip voor. Het was immers op dat

Want maar doorgaan en je problemen ontkennen

moment het beste voor zijn vader.

leidt tot klachten. Dat beseft Maarten intussen maar al te goed. Zo eindigt hij ons gesprek met de opmerking:

Nare periode afsluiten

“Er zijn wel degelijk mensen die naar je willen luisteren en

Ondanks een paar terugvallen, had de veranderde levensstijl

die je tot hulp kunnen zijn. Deze mensen vind je bij de BNMO,

een positief effect. In 2007 sloot hij de nare periode af

al is het maar om je de weg te wijzen.”

de Kareoler december 2008 / januari 2009

11


Op de Lever

Column van de hand van J.H.J.C. Verhagen, vice-voorzitter van het BNMO-hoofdbestuur

Hoezo stoppen met de BNMO!!! Door het oude hoofdbestuur werd ik nog voor de zomer

Wij hebben ons verkiesbaar gesteld met als doel de BNMO

gevraagd om deel te nemen aan een focusgroep om te

weer te brengen waar we waren: een belangenbehartiger

praten over de toekomst van de BNMO. Daar hoefde ik

voor al onze leden. Dit in samenwerking met de Basis

niet lang over na te denken, want de toekomst van onze

waarmee we afspraken gaan maken om de belangen en de

vereniging staat ook bij mij hoog in het vaandel. Dus ik

zorg van en voor onze leden te waarborgen.

reisde op 10 juni vanuit Tilburg naar Doorn.

Ook zullen we met onze subsidieverstrekker het V-Fonds

Maar de toekomst bleek te bestaan uit het opheffen van

om de tafel moeten, want u kunt zich wel voorstellen

de BNMO. Dat was iets anders dan ik had verwacht en mijn

dat zij het hele proces van nabij hebben gevolgd en er

mede-deelnemers waren al net zo verrast als ik.

vaak overleg is geweest over de diverse stappen. Ook zij

Onze reactie was: hoe kunnen jullie als hoofdbestuur zover

zullen alles met verwondering hebben bekeken, maar de

komen en zonder vooroverleg met de bondsraad?

verstandhouding is volgens mij nog goed dat is dus al

Het hoofdbestuur was echter van mening dat de focusgroep

positief naar de toekomst toe.

ook vooroverleg betekende en het idee nu rijp was om voor te leggen aan de algemene vergadering van 14 juni.

Wij zullen er met ons allen voor moeten zorgen dat de

Dat gebeurde dus, met in de algemene vergadering het

BNMO weer volledig op de kaart komt te staan en verder

dreigement van het oude hoofdbestuur: als jullie dit niet

vooruit komt. We zullen de BNMO waar mogelijk moeten

accepteren dan zullen wij onze functies neerleggen.

promoten en het ledenaantal laten groeien. De kansen zijn

Slikken of stikken dus, zo begrepen wij.

er en die zullen we zeker gaan gebruiken. Gelukkig heeft alles zijn beslag gekregen voordat Kerstmis

Daarmee is ĂŠĂŠn van de vervelendste perioden in de

aanbreekt, want dat zijn toch dagen dat je elkaar alleen

geschiedenis van de BNMO gestart. Er zijn dingen gebeurd

maar het beste kunt en moet wensen.

die beter achterwege gelaten hadden kunnen worden.

Want het kerstfeest is het feest van de vrede en ik ben

Denk aan de gang naar de rechtbank, ons verlies en

blij dat die bij de BNMO is weergekeerd. Allen die zich

daardoor het uitstel van een algemene vergadering die er

daarvoor hebben ingezet: bedankt!

toch zou moeten komen. Dat kostte alleen maar extra veel

Iedereen namens het hoofdbestuur uiteraard ook een

geld, bovenop de bedragen die bijvoorbeeld de

voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar.

BNMO-directeur en de communicatiespecialisten ontvingen. Maar het zijn de leden die uitmaken wat er met de BNMO gaat gebeuren. Dat hebben ze nu dus ook gedaan en zullen dat ook in de toekomst blijven doen. Dan staan we als nieuw hoofdbestuur nu voor de taak om alle schade aan de BNMO weer te herstellen en verder te gaan. Dat doen we met honderd procent inzet.

12

de Kareoler december 2008 / januari 2009

Sjef Verhagen


Hand- en spandiensten

Het aanbod van de Basis voor 2009 is uit! Meermalen heeft de Basis u al laten weten dat zij er voor u zijn. De dienstverlening van de Basis staat niet stil. U heeft dan ook kort geleden de brochure met de ondersteuningsprogramma’s en overige diensten voor 2009 ontvangen. U bent van harte welkom om daar gebruik van te maken. Service en kwaliteit, de Basis helpt u op weg Nieuw in het aanbod Basisdiensten voor 2009 is een tweedeling in het dienstenaanbod. Wanneer u de brochure al hebt doorgekeken, dan hebt u gezien dat het eerste deel is afgestemd op de wensen van oud-militairen en oudere dienstslachtoffers. Het tweede deel is afgestemd op de wensen van vredesmissieveteranen en dienstslachtoffers tot ongeveer 55 jaar. Op deze wijze voorziet de Basis in de behoefte om voor u duidelijkheid te creëren. Uiteraard kunt u als vredesmissieveteraan en/of als dienstslachtoffer kiezen uit de programma’s voor oudmilitairen. Zo bied de Basis u een breed keuzeaanbod

Basisdiensten 2009 Ondersteuningsprogramma’s en overige diensten voor leden van de BNMO

waarbij rekening gehouden is met uw wensen. Service en kwaliteit staan immers hoog in het vaandel van de Basis.

1802724_deBasisDiensten3.indd 1

09-12-2008 13:51:15

Uiteraard kunnen u en uw partner los van elkaar een keuze

Oud-militairen en oudere dienstslachtoffers

maken uit dit aanbod.

Tijdens uw verblijf kunt u als oud-militair en oudere dienstslachtoffer naast het door u gekozen programma,

U bent op de Basis vrij om uw dag, naast het door u gekozen

deelnemen aan een breed en divers aanbod van andere

programma, verder zelf in te delen. Zo kunt u bijvoorbeeld

activiteiten. Daarbij staan gezondheid, creativiteit of gewoon

de mooie, groene omgeving verkennen per (huur)fiets of

met elkaar in contact komen centraal.

wandelend. De keuze is geheel aan u.

Meer informatie Neem rustig de tijd om de Basisdiensten door te nemen en maak uw keuze. De brochure niet ontvangen? Ga dan naar de website van de Basis www.de-basis.eu en kies voor ‘Servicedesk >> Aanmelden’. Hebt u geen internetaansluiting? Neem dan telefonisch contact op met de Servicedesk van de Basis: 0343 47 42 00. Tot ziens op de Basis!

de Kareoler december 2008 / januari 2009

13


Ruggespraak

Voorlichting uitkeringen en voorzieningen door Rosalind Royaards

Hoog persoonlijk kilometerbudget Valysvervoer Valys is de organisatie die taxivervoer buiten de regio verzorgt voor mensen die vanwege een aandoening recht hebben op Wmo-gehandicaptenvervoer van de gemeente. Van Valys krijgt u 750 kilometers per jaar vergoed.

In bezwaar gaan

Als u daarnaast kunt aantonen dat u vanwege medische en

U kunt in bezwaar gaan tegen een besluit van Argonaut.

ergonomische redenen niet met het openbaar vervoer kunt

Een beslissing van Argonaut wordt getoetst aan de Algemene

reizen, kan het kilometerbudget verhoogd worden naar

Wet bestuursrecht (Awb). Een besluit moet volgens de Awb

2.250 kilometer.

in elk geval voldoen aan het motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel: het besluit moet goed gemotiveerd

De strenge criteria van Argonaut Advies

zijn en de feiten en omstandigheden moeten op zorgvuldige

Argonaut Advies is het onafhankelijk adviesorgaan dat

wijze zijn onderzocht.

bepaalt of u in aanmerking komt voor een hoog persoonlijk

Een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op

kilometerbudget (PKB) van 2.250 kilometer. De criteria van

2 juli 2008 heeft gelukkig strengere eisen aan de eerste

Argonaut om voor een hoog PKB in aanmerking te komen

beoordeling op een aanvraag gesteld. Wanneer er sprake

zijn erg streng. Argonaut maakt voor de beoordeling van

is van een complexe medische situatie en/of sprake van

de aanvragen gebruik van een eigen Protocol. De criteria in

een progressieve aandoening, moet Argonaut voor het

dit Protocol zijn erg algemeen en voor meerdere uitleggen

onderzoek bij de eerste aanvraag een arts raadplegen.

vatbaar. Er staat bijvoorbeeld niet beschreven hoe zwaar de

Een onderzoek door bijvoorbeeld een ergonomisch adviseur,

beperkingen, de ziekte of handicap moet zijn, wil iemand

die de zaak meestal schriftelijk en/of telefonisch afdoet,

voor een hoog PKB in aanmerking komen. Toch is dit protocol

is dan niet voldoende. Met een complexe medische situatie

goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid,

wordt bedoeld dat er sprake is van meerdere ziektes

Welzijn en Sport (VWS).

of ziektebeelden. Bij een progressieve aandoening gaat

En van de opmerkelijkste regels uit het protocol zijn:

het om aandoeningen waarvan het onduidelijk is hoe de

Argonaut mag voor de beoordeling van een aanvraag advies

aandoening zich zal ontwikkelen, of om een aandoening die

inwinnen bij een arts, maar het hoeft niet. Dat betekent dat

in de toekomst zal verergeren. Dit kunnen ook psychische

een aanvraag ook schriftelijk afgehandeld mag worden,

aandoeningen zijn.

zonder dat Argonaut de persoon in kwestie heeft gezien.

14

Argonaut houdt bij de beoordeling geen rekening met de

Wanneer u een afwijzing hebt gekregen op een eerste

bereikbaarheid en toegankelijkheid van stations en perrons.

aanvraag voor een hoog PKB, kunt u aan uw huisarts of

de Kareoler december 2008 / januari 2009


medisch specialist vragen of hij wil aangeven of er sprake

het grootste deel van uw schuld binnen een bepaalde tijd

is van een progressieve aandoening en/of een complexe

en op afgesproken momenten betaalt. Uw schuldeisers

medische situatie. Als het antwoord daarop ja is, en u

moeten hier wel mee akkoord willen gaan.

daarvoor niet door een arts bent onderzocht, hebt u een

De tweede mogelijkheid is de Kredietbank. Deze bank

goede reden om in bezwaar te gaan tegen de afwijzing.

neemt uw hele schuld over en betaalt die meteen af

Argonaut wordt dan verplicht het onderzoek over te doen.

aan uw schuldeisers. U hebt dan een lening bij de bank die u in drie jaar moet aflossen. Als schuldeisers hier

Bereikbaarheid en toegankelijkheid van treinen en stations

niet aan willen meewerken, kan een rechter ze soms tot

Een ander knelpunt is daar helaas nog niet mee opgelost:

de Kredietbank is 070 3847250, of kijk op

de bereikbaarheid en toegankelijkheid van treinen

www.volkskrediet.nl. Zij verwijzen u door naar een bank

en stations. Argonaut wijst veel aanvragen af waarbij de

bij u in de buurt. De derde mogelijkheid is een wettelijke

aanvrager bijvoorbeeld aangeeft dat hij moeite heeft bij het

schuldaflossing, de Wet schuldsanering natuurlijke

overstappen, de toiletgang of het bereiken van het station.

personen (WSNP). Vaak zijn de schulden dan al zo

De motivatie die hiervoor wordt gegeven is altijd hetzelfde

hoog opgelopen dat een van de hierboven genoemde

standaardzinnetje: “Het vervoer van en naar het station,

oplossingen niet meer mogelijk is. Deze oplossing loopt

op het station en de hulp bij het in en uit de trein komen zijn

via de rechtbank. Een bewindvoerder zal het beheer voeren

de verantwoordelijkheid van Valys/NS/cliënt”. Dat iemand

over uw inkomsten en uitgaven. Meestal zit u voor drie jaar

in de praktijk helemaal niet wordt begeleid door personeel

aan deze oplossing vast. Maar daarna bent u schuldenvrij,

van Valys of de NS, of dat op een station geen invalidenlift

ook als alle schulden nog niet helemaal zijn afgelost.

aanwezig is wordt in de beoordeling niet meegenomen.

Het Juridisch Loket of de sociale dienst van uw gemeente

Een logische conclusie is dat de NS dit bereikbaarheids-

kan u doorverwijzen naar een hulpverlener voor afspraken

probleem op moet lossen. Het ministerie van Verkeer en

met schuldeisers voor een minnelijke schikking of voor een

Waterstaat schrijft echter in een brief aan de Tweede Kamer

WSNP-traject.

dat pas na 2020 alle stations en treinen toegankelijk kunnen

Meer informatie: Juridisch Loket 0900 8020, www.hetjl.nl,

worden voor gehandicapten.

www.zelfjeschuldenregelen.nl, www.wsnp.rvr.org,

Voorlopig is dit probleem dus nog niet opgelost.

www.schulden.nl.

Schulden aflossen

Afscheid…

Diverse persoonlijke omstandigheden of financiële

Dit is de laatste keer dat ik in uw verenigingsblad schrijf over

tegenvallers kunnen de oorzaak zijn van schulden.

wetten, regelingen en voorzieningen. Ik heb namelijk een

Hoe eerder deze schulden worden afgelost, hoe beter.

andere baan gevonden, waarin ik mij verder kan ontplooien.

Dit kan op verschillende manieren. Een en ander is

Ik heb veel mooie en leerzame momenten mogen meemaken

afhankelijk van de schuldeisers en de ernst van de situatie.

gedurende de vijf jaar bij de BNMO. Daarvoor wil ik u

De meest prettige oplossing is een minnelijke schikking.

hartelijk danken. Ik wens u en de BNMO het allerbeste toe en

U spreekt dan bijvoorbeeld met uw schuldeisers af dat u

Gods zegen!

medewerking dwingen. Het algemene telefoonnummer van

de Kareoler december 2008 / januari 2009

15


Uit het hart

Afdelingsnieuws Friesland

Het vers aangetreden hoofdbestuur wens ik namens mijn mede bestuurders en de leden alle goeds. Zij hebben

U heeft intussen het programmaboekje van de Basis

gestreden voor het bestaansrecht van de BNMO. Ik hoop dat

ontvangen (Basisdiensten 2009). Het afdelingsbestuur roept

wij het aankomende jaar weer allemaal kunnen genieten van

u allen op om gebruik te maken van het gevarieerde aanbod

de zonzijde van het bestaan. Ik wens u allen een gezegende

van de Basis.

kerst en een gezond en gelukkig nieuwjaar. Doat héénig an, Goad Goan.

In januari 2009 hopen wij - het afdelingsbestuur van BNMOafdeling Friesland - het intussen bekende jaarboekje van de

Jan M. Gérard,

afdeling klaar te hebben en te kunnen verzenden.

voorzitter BNMO Overijssel

Hierin staan onder meer de notulen van de vorige jaarvergadering en de agenda van de komende jaarvergadering op 14 maart 2009. Ook het activiteiten-

Gelderland

programma voor 2009 vindt u hierin. Vergeet dus niet het boekje mee te nemen naar de jaarvergadering!

Contactbijeenkomst Op donderdag 5 februari 2009 organiseren we weer een

De komende bestuursvergaderingen vinden plaats op

leuke contactbijeenkomst in de Oranjekazerne,

donderdag 15 januari 2009 en op

Clement van Maasdijklaan 5 in Schaarsbergen. De aanvang

donderdag 19 februari 2009.

is zoals gewoonlijk om 11.00 uur. Er is een lunch, bingo, loterij en een lekker stamppotbuffet. En natuurlijk heel

Overijssel

veel gezelligheid! De ledenbijdrage is e10,- per persoon en u mag twee introducés meenemen. Aanmelden kan bij het secretariaat op telefoonnummer: 0578 696992,

Een roerig jaar ligt achter ons. Het was een jaar met veel

06 22096287 of 0481 481420. Maar per giro kan natuurlijk

werk voor uw voorzitter en mede bestuursleden. Daar zullen

ook: gironummer 964749 t.n.v. BNMO Heerde.

we maar niet verder over uitweiden. Wel wil ik u graag bedanken voor uw steun en vertrouwen. Zo konden wij met het vrij mandaat dat u ons gaf, snel handelen zonder

Utrecht/’t Gooi

tijd te verspelen aan eindeloze gesprekken. Ik heb veel telefoontjes, e-mails en brieven ontvangen. Het leeft dus in

BNMO-afdeling Utrecht/’t Gooi is dringend op zoek

provincie Overijssel. Hierdoor weet ik waar ik het voor doe.

naar nieuwe bestuursleden. Geïnteresseerden voor

Diegene die beweerd dat de BNMO alleen nog is voor oudere

dit vrijwilligerswerk kunnen zich aanmelden bij de

veteranen en een paar dienstslachtoffers, had op de Dag

secretaris, telefoonnummer: 033 4750833 of de voorzitter,

voor de Oorlogs- en Dienstslachtoffers in Den Haag

telefoonnummer: 0297 284044.

moeten kijken. Er is al héél veel bereikt door de BNMO, maar we zijn er nog niet. Er kan nog meer verbeterd worden. Zoals de relatie

’s-Gravenhage e.o.

tussen Defensie, veteranen en dienstslachtoffers. Bij deze roep ik dan ook alle (jonge) veteranen op: ga niet toekijken,

BNMO-afdeling ’s-Gravenhage wenst alle leden een fijne

er is nog veel te doen voor jouw maten die hulp vragen en

kerst en een voorspoedig nieuwjaar.

verdienen. Help ons hiermee.

16

de Kareoler december 2008 / januari 2009


Zuid-Holland-Zuid

Limburg-Zuid

Nieuwjaarsreceptie

Activiteiten in 2009

Op woensdag 7 januari 2009 organiseren we een

Zondag 29 maart: jaarvergadering in Hotel

nieuwjaarsreceptie van 14.00 uur tot 16.00 uur. Adres:

van der Valk Heerlen.

Algemeen Militair Tehuis op de Van Ghentkazerne,

Zondag 17 mei: contactdag in Hotel van der Valk Heerlen.

Toepad 120 in Rotterdam.

Maandag 22 juni t/m 26 juni: meerdaagse reis naar Ebrach Beieren, Duitsland.

Contactdag

Zaterdag 5 september: algemene dagtocht.

Op donderdag 26 februari 2009 is er weer

Oktober: vrouwendag.

een gezellige contactdag. Aanvang om 14.00 uur en we

Zondag 13 december (2009): kerst-in

eindigen om 16.00 uur. Adres: Algemeen Militair Tehuis

in Hotel van der Valk Heerlen.

op de Van Ghentkazerne, Toepad 120 in Rotterdam. Bovenstaande activiteiten staan ook vermeld op de website: www.bnmo.nl. Ieder lid ontvangt schriftelijk bericht van een activiteit. Vervolg op pagina 18

Secretariaten van de afdelingen Groningen T. Pelgrim,

Kuinderstraat 22e, 1079 DL Amsterdam

Veemstede 95, 9665 EC Oude Pekela

0597 422327

020 6427642

b.h.vdreijden@kpnplanet.nl

tr.pelgrim@hetnet.nl

Zuid-Holland-Noord J. Postel,

Friesland K.A. de Brie,

Mijnbouwstraat 68, 2628 RX Delft

Helmhout 27, 8502 AE Joure 0513 416796

johanstella@orange.nl

kbrie@xs4all.nl

’s-Gravenhage e.o. mw. W.M. Olivier-Schoonaard,

Drenthe S. Cammeraat,

Strausslaan 22, 2551 NH ’s-Gravenhage

De Hilte 6, 9511 TC Gieterveen 06 11368256

Zuid-Holland-Zuid mw. M.G. Verheij,

sjorscammeraat@home.nl

Hartekruid 9, 3068 RS Rotterdam

Overijssel mw. A.A.J. de Wals-Ros,

m.verhey1@chello.nl

De Goorn 9, 7491 HB Delden

Zeeland J.A.P. van Osta,

074 3762763

015 2570081

010 4201010

Alwine.de.wals.is@home.nl

Goese Meerlaan 20, 4465 AL Goes

Gelderland R. Roos,

javosta@zeelandnet.nl

Langeslag 37, 8181 GN Heerde 0578 696992

Noord-Brabant mw. T. Otten-Hilberink,

roosneth@hotmail.com

Klaverstraat 74, 5025 MD Tilburg

Utrecht/’t Gooi P.A.G.J.M. Gilissen, Blekerssingel 2, 3816 VX Amersfoort

0113 227998

013 5360320

epoque@online.nl 033 4750833

Limburg-Noord en -Midden Mw. B.H.M. Deneer-Maassen,

rgilissen@tiscali.nl

Hofstraat 45, 6019 CC Wessem

Noord-Holland L.M. Valkering,

berthy.deneer@hetnet.nl

Prins Bernhardlaan 13c, 1934 EP Egmond a/d Hoef

Limburg-Zuid mw. A.M.C. van den Berg,

072 5061334

Oude Landgraaf 52, 6373 BA Landgraaf

loekvalkering@hotmail.com

Amsterdam e.o. B. van der Reijden,

070 3231965

06 25334709

0475 562436

045 5323006,

dircks-vdberg@planet.nl de Kareoler december 2008 / januari 2009

17


Mocht u na het inschrijftermijn toch met een activiteit

Hub Senden, coördinator, 045 5753422, hll.senden@hetnet.nl

willen meedoen, dan is dat geen probleem. Meldt u dan

Anita van den Berg, 06 25334709, anita.vande.berg@loyalis.nl

telefonisch, schriftelijk of via mail aan bij een van de leden

Gerard Oudmayer, 043 4572215, goudmayer@home.nl

van de Recrea Commissie. Wij proberen u dan alsnog te

Marietje Kalsbeek, 045 5442842, w.kalsbeek@home.nl

laten deelnemen aan de betreffende activiteit.

Jan Engelen, 045 5319969, dartagjan.01@telfort.nl

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met één van de leden van de Recrea Commissie.

Graag zien wij u allen in 2009 weer in goede gezondheid tijdens de afdelingsactiviteiten.

Grote onrust door giftig reinigingsmiddel

De standaardprocedure van drie tot negen maanden zou volgens hen veel te lang duren. Het gaat immers in sommige gevallen om doodzieke mensen.

Honderden (ex-)militairen hebben zich gemeld bij Defensie

Gezien het enorm aantal vragen van de laatste tijd,

omdat zij in het verleden met de giftige wapenreiniger PX-10

organiseert Letselschade Haaglanden een informatie­

hebben gewerkt. Minimaal vijftien van hen hebben al een

bijeenkomst op 15 januari 2009. Tegen een vergoeding

schadeclaim ingediend.

kunnen marinemensen en nabestaanden zich voor deze bijeenkomst aanmelden op het letselschadeforum.

Dit meldde het Noordhollands Dagblad in een artikel op 26 november. De laatste tijd is in de media veel aandacht

Getroffen (oud-)defensiemedewerkers

besteed aan het reinigingsmiddel PX-10. Dit middel werd

Hoeveel personen daadwerkelijk met PX-10 hebben gewerkt

vooral in de jaren zeventig en tachtig bij Defensie gebruikt

is volgens Defensie niet bekend. PX-10 werd door een

als wapenreiniger. Zeker tot in de jaren tachtig heeft PX-10

groot aantal militairen bij de Koninklijke Marine en Korps

benzeen bevat. Benzeen wordt als kankerverwekkende stof in

Mariniers, maar ook bij andere krijgsmachtonderdelen,

verband gebracht met het ontstaan van leukemie. Sinds 1995

gebruikt als reinigingsvloeistof voor wapens. Verder is

is het daarom verboden om PX-10 te gebruiken.

PX-10 gebruikt bij het reinigen van gasturbines aan boord van marineschepen en zware motoren. Bij elkaar dus een

Informatiebehoefte

grote groep (oud-)defensiemedewerkers die kans lopen op

Kort na het eerste bericht over het giftige reinigingsmiddel

gezondheidsklachten. Volgens Defensie hangen de risico’s

opende het ministerie van Defensie een informatiepunt

van vergiftiging samen met de bestanddelen, de mate van

over PX-10. Dit is bedoeld voor (oud-)defensiemedewerkers

blootstelling, de duur van de blootstelling en de genomen

die vóór 1995 in dienst waren. Voor hen bestaat de kans dat

beschermingsmaatregelen. Defensie wil graag meer te weten

zij bij werkzaamheden met PX-10 in aanraking zijn gekomen.

komen over de exacte samenstelling van PX-10, het gebruik

Bij het informatiepunt kunnen zij al hun vragen stellen en

bij de onderdelen en over de effecten voor de gezondheid.

gegevens vastleggen. Ook eventuele nabestaanden en

Het onderzoek zal naar verwachting in de loop van 2009

vertegenwoordigers van (oud-)defensiemedewerkers kunnen

afgerond worden.

bij dit informatiepunt terecht.

Meer informatie

18

Eerste schadeclaim

Het informatiepunt PX-10 is bereikbaar op telefoonnummer:

De media-aandacht begon na een schadeclaim van een

070 4143150 op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur.

marineman die ziek is geworden door blootstelling aan PX-10.

Ook staat er een lijst met veelgestelde vragen op de website

Intussen hebben veertien nieuwe gevallen zich aangemeld bij

van Defensie: www.mindef.nl. Kijk voor meer informatie over

Letselschade Haaglanden. Het letselschadebureau dringt aan

Letselschadebureau Haaglanden op:

op een versnelde afhandeling van de nieuwe claims.

www.letselschadeforum.nl.

de Kareoler december 2008 / januari 2009


In dankbare herinnering Baert-de Block, J.E. mw. (79), Koewacht Berg, B.A.R. van den (56), Rotterdam Boekhorst, B. te (81), Nijmegen Boontjes-Levering. J. mw. (79), Rotterdam Braspenning, J. (53), Rijsbergen Bult-Sanders, F. mw. (78), Winschoten Cuijpers, J.H. (79), Posterholt Dijkstra, K. (88), Oosterwolde Engelen, J. (89), Roermond Grave-Pronk, H. mw. (85), Utrecht Groenenboom, C. (94), Ridderkerk Groot, J. de (83), Westervoort Haas, M. de (80), Blijham Halbeek-Vos, J.M.van mw. (90), Echt Halkema-de Wilde. Mw. R. (86), Maastricht Hertog-Hagoort, A. mw. (89), Rotterdam Heynen, G.J. (81), Neer Hovestadt-Warnders, E. mw. (81), Heerlen Huisman, Th. (89), Hoogezand Jenneboer, F.G. (83), Losser

Welkom bij de BNMO Asperen Vervenne-Meulders, E.M.M. van mw., ’s-Hertogenbosch Bat, L. de, Krabbendijke Binksma, R.P., Delfzijl Bleijswijk, A.Th. van, Nederhorst den Berg Bogert, S. van den, Valkenswaard Bruijn, M. de, Amsterdam Bruininx, P.H.T., Barendrecht Bruins, A.L., Enschede Bruinsma, R., Aalten Caanen, Chr., Buchten Croes, E., Driebergen Croes-Zorge, G., Driebergen Diessen, L.J.M. van, Tilburg Egbertzen, R.H.J., Beuningen Es, M.A. van, Nietap Faassen, G.T., Groesbeek Franssen, W., Andelst Friederichs, H.J., Nijmegen

Jong, A. de (82), Helmond Kanters, J.C. (81), Molenschot Keij, P. (83), Brummen Keijzer,A. (83), Arnhem Klooster-van der Beek, A. mw. (88), Delfzijl Kneepkens-Berkers, G..M. mw. (91), Nederweert Konemann-Rolling, H.J. mw. (81), Schiedam Koningsbrugge-de Boer, mw. J.D. (94), Assen Koolen, J.J.A.B. (66), Prinsenbeek Korting, P.M.A. (88), Amsterdam Kousemaker-Taal, L.J. mw. (81), Delft Kramer, P. (88), Rotterdam Lamers, P. (84), Budel Lange-Hogeling, G.A. de mw.(79), Basse Leijten, J. (46), Heerlen Lurvink, B. (81), Purmerend Luyk-Lok, L.M. van, mw. (85), Enschede Maren-Grandia, W. van mw., Zaltbommel Martens, N.M. (81), Kerkrade

Muus, S.W. (74), Assen Neer-van de Ven, C. van mw., Echt Nengerman, G.J. (81), Warnsveld Ockeloen. A. (82) (overleden op 28-12-2007), Bilthoven Oesterholt, E.J. (81), Groenlo Onderstal, G.W. (89), Houten Parijs, J.E. (94), Maastricht Peeters, H. (88), Venlo Ritmeester-Meijler, H.S. mw. (96), Amsterdam Schonewille, H.G.C. (77), Tilburg Smink, G.Th. (72), Doetinchem Snippe, J.W. (79), Hoogersmilde Soest, J.W. van (81), Lelystad Thalen-Dingstee, F. mw. (91), Meppel Tiemessen, J. (82), Wehl Tienen-Laarman, A. van, mw. (83), Harderwijk Vermeulen, J. (80), Boskoop Wetzer, N. (84), Arnhem Winter, (69), Steenwijk Wouters, L. (81), Rucphen Zorge-Bloksma, T. mw. (93), Drachten Zwart, S. (90), Amsterdam

Mieloo, J.W., Delft Muijs, jr., H., Amersfoort Gelsing, L.J.M., Harderwijk Oostveen, E. van, Vriezenveen Groothuesheidkamp, P.F., Amsterdam Oppenraay, M.G.M. van, Harderwijk Hendrickx, L.C., Valkenswaard Os, J.H. van, Erica Hofma, A., Nieuw Buinen Palm, H.F.A., Nuth Hoogeveen, B., Boskoop Pijnaker-Moerman, E.R. mw., Siddeburen Inderwisch, K., Oude Pekela Remmen, J.W.P., Bergen Jongman, P., Ede Scholte Lubberink, J.A.J., Denekamp Kattouw, S.H., Nietap Segveld, H., Kampen Krijnberg, R., Dordrecht Son, P.C.J.P.H. mw., Doetinchem Laat, A.J.F. de, Veghel Spanjaart, H.J., Amsterdam Lambers, P.J., Etten-Leur Stoffels, J.G.J., Zwolle Lammers, R., Nijmegen Toonen, R.A., ’s-Gravenhage Lavoor, R., Amsterdam Vlaardingerbroek, L.H., Ede Lingier, A.H.A., Graauw Vos, L.B.J. de, Kruiningen Loopeker, P.F., Almere Wanders, A., Beilen Mantingh, A., Veldhoven Wildeboer, S., Bovensmilde Martens-Sepanan Lankarani, P. mw., Wijk Winsen, J.C.M. van, Gronsveld bij Duurstede Zuidema, J., Papendrecht Meenen, P.H. van, Nieuwegein Meijde, P.G.J. van der, Wageningen

de Kareoler december 2008 / januari 2009

19


Redactie- en administratieadres Postbus 125 3940 AC Doorn Telefoon 0343 47 41 10 Telefax 0343 47 41 14 E-mailadres kareoler@bnmo.nl www.bnmo.nl

De BNMO is een toonaangevende, onafhankelijke belangenbehartiger voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun directe verwanten. De BNMO biedt deze groep mensen al sinds 1945 zorg en solidariteit. Onze ambitie is gericht op het verwerven van (h)erkenning en respect en de bevordering van een intensief lotgenotencontact. Daarnaast levert de BNMO een deskundige zorg- en dienstverlening, zowel materieel als immaterieel, ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn. Om dat alles te bereiken, werkt de BNMO samen met verschillende marktpartijen. Advertentie

20

de Kareoler december 2008 / januari 2009

Kareoler, dec. 2008 - jan. 2009  

Nieuw hoofdbestuur BNMO! BNMO-magazine, jaargang 68, december 2008 / januari 2009 1 de Kareoler december 2008 / januari 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you