Page 1

de Kareoler BNMO-magazine, jaargang 69, april 2009

De Basis wil verder “We luisteren naar de wensen van de leden� de Kareoler april 2009

1


Blikveld Blijkveld

Jaargang 69, 2009, nr. 3

Professioneel en slagvaardig

De Kareoler is een uitgave van de Bond

Als u deze Kareoler in de bus krijgt, zijn de meeste jaarvergaderingen in de

van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

afdelingen alweer achter de rug. Er heerst weer rust in de afdelingen en velen hebben hun vertrouwen uitgesproken in dit hoofdbestuur. Dat geeft weer

Beschermvrouwe

moed. Ook mocht ik de Commissaris van de Koningin in Friesland benoemen

H.M. Koningin Beatrix

tot beschermheer van afdeling Friesland, dit geeft aan dat ook regionale bestuurders bij de BNMO betrokken zijn. Niet alleen met woorden, maar ook

Hoofdbestuur BNMO algemeen voorzitter Henk Moorlag vice-voorzitter

met daden. Door het hoofdbestuur wordt op dit moment hard gewerkt aan de

Sjef Verhagen

heroriĂŤntatie van de BNMO. We zijn bezig met een stuk dat we tijdens de

algemeen penningmeester

komende algemene ledenvergadering op 23 mei willen presenteren. In dit

Lei Hermans

stuk geeft het hoofdbestuur aan hoe wij verder willen met de BNMO en

algemeen secretaris

daarbij wordt uitdrukkelijk gekozen voor een verbreding van onze missie en

Jan Hoving tweede penningmeester

doelstelling, en verdere professionalisering van onze werkwijze.

Marinus Bouwmeester tweede secretaris

Maar in essentie blijven wij doen waar wij al 63 jaar mee bezig zijn, namelijk

Christel Roos

opkomen voor beschadigde militairen en hun gezinnen. Dat is nog steeds

lid

hard nodig. We krijgen nog steeds veteranen op intussen sterk gevorderde

John Kuipers

leeftijd binnen als lid, maar ook jonge veteranen en dienstslachtoffers.

Redactie de Kareoler Jos Morren, hoofdredacteur

De omstandigheden waar zij mee te kampen hebben zijn soms schrijnend: mensen die niet meer aan het werk komen en eigenlijk niet weten waar ze

Henk Moorlag

over vijf jaar staan. Dat legt dan een zware claim op een gezin en dat kan

Willem Knook

natuurlijk niet. Dat hebben deze mensen niet verdiend en de BNMO moet

Armand Lucas

opkomen voor dit onrecht. Samen kunnen we daar wat aan doen.

Henk Raukema Nicole te Welscher Redactie-adres op de achterzijde

Dat vereist wel een professionele en slagvaardige belangbehartiging. Daar gaat de heroriĂŤntatie ook over en om de slagvaardigheid te vergroten, zal de bondsraad van 25 april ook de laatste bondsraad zijn in oude stijl.

Ingeschreven in het verenigingsregister

Daarna is het niet langer enkel een adviesorgaan, maar zal de bondsraad

van de Kamer van Koophandel en Fabrieken

sneller en meer adequaat kunnen reageren met daadwerkelijke besluiten.

te Utrecht onder nummer V. 477894

Vanzelfsprekend zullen wij daardoor ook met de afdelingen tussentijds

Verschijnt ook op geluidsband

voorstellen gaan bespreken. Hoe dat allemaal precies uitpakt is een kwestie van gewoon doen, maar het is in elk geval een flinke stap in de goede richting. Henk Moorlag, algemeen voorzitter

2

de Kareoler april 2009


Vingerwijzing

In dit nummer 2 Blikveld 5 Hoofdzaken Nieuwe beschermheer in Friesland

6 De Romp

Brieven

De Basis wil verder Het gaat goed met de ingezonden brieven.

9 De Romp Veteranendagen in 2009

We hebben er diverse kunnen plaatsen ditmaal. Brieven tonen de betrokkenheid van de lezers aan en het verhoogt het democratische gehalte

10 Ledematen “We luisteren naar de wensen van de leden”

van de vereniging. Blijf dus vooral schrijven, ook waar het gaat om persoonlijke wensen en behoeften. Waarom bent u lid van de BNMO en wat verwacht u van de vereniging? Een blad als de Kareoler zou dat in elk geval duidelijk moeten kunnen maken. Ik hoor graag van u! Jos Morren, hoofdredacteur

12 Op de lever De Anjerkinderen stellen zich voor!

13 Hand- en spandiensten Werken aan uw fysieke en mentale fitheid

14 Ruggespraak Sociaaljuridisch advies en juridische dienstverlening

16 Uit het hart Afdelingsnieuws

19 In dankbare herinnering, Welkom bij de BNMO.

Foto omslag: Voormalig afdelingsvoorzitter Wiegert Kleijn en voormalig penningmeester Henk Brink van BNMO-afdeling Utrecht/’t Gooi. Zie het interview op pagina 10. Foto: Nicole te Welscher.

de deKareoler Kareoler april 2009

3


Hoofdzaken

Brief van de maand Dit is een keuze uit de brieven die wij ontvingen. Zie pagina 18 voor overige brieven.

Noden van oud-militairen Op 3 maart 2008 verschijnt een bijna 83-jarige veteraan op

Kopstoot

Nederland lijdt aan traumacultuur. Zo luid de titel van een onlangs gepubliceerd nieuwsbericht. Een gepromoveerde psycholoog verteld hierin over de uitkomst van zijn onderzoek. "PTSS-slachtoffers denken

een medisch keuringsbureau in Utrecht voor verhoging van

tegenwoordig dat de status van slachtoffer iets

zijn militair invaliditeitspensioen (MIP). De veteraan is op

is om voor te vechten, dat het iets is waarvoor

4 januari 1949 gewond geraakt tijdens een militaire operatie

maatschappelijke, politieke of financiële

in Indonesië. 59 jaar later vergaart hij de moed om zich

erkenning vereist is. Dat hebben we aan

(wederom) aan een medisch onderzoek te onderwerpen.

Bastiaans te danken.” Hij refereert naar

Hij gaat ervan uit dat de keuringsartsen hem tegemoet zullen treden met: “Wat kunnen we voor die man (nog) betekenen? Welke omstandigheden kunnen bijdragen tot een positief advies aan de staatssecretaris?”. Wat blijkt? Het tegendeel

professor Jan Bastiaans (1917-1997), uitvinder van het KZ-syndroom. Dit syndroom (Konzentrationslager ofwel concentratiekamp)

gebeurt. De artsen vinden argumenten om een negatief

gaf slachtoffers en maatschappij, erkenning van

advies uit te brengen, terwijl er voldoende argumenten zijn

een verleden. Bovendien hadden de door

die ruimte bieden de veteraan het voordeel van de twijfel

Bastiaans erkende slachtoffers daardoor recht

te gunnen. Maar deze artsen twijfelen niet. Op 16 juni 2008

op bijzondere behandelingen en uitkeringen.

krijgt de veteraan bericht dat zijn verzoek om verhoging van zijn MIP is afgewezen. Hierna wordt met hulp van een jurist van de Basis een bezwaarprocedure gestart. Op 3 februari 2009 wordt daarop gereageerd met het voornemen tot een

Er was dus veel gemoeid bij het ontvangen van officiële erkenning. En volgens de psycholoog hield de samenleving zich alleen maar vast aan

besluit alsnog zijn MIP met 10 procent te verhogen, echter op

de theorie van Bastiaans om “de collectieve

andere gronden dan de klachten waarvoor betrokkene het

compassie met oorlogsslachtoffers niet in

verzoek tot verhoging van zijn MIP had ingediend.

gevaar te brengen.” Een negatieve toon naar

Dit merkwaardige en tekortschietende besluit noopt tot een

Bastiaans toe, terwijl deze professor ook iets

aanvullend bezwaar waarvan het resultaat moet worden

positiefs teweeg heeft gebracht. Hij is namelijk

afgewacht. Het gaat niet te ver nu reeds te concluderen dat deze artsen van het keuringsbureau niet primair de belangen dienen van veteranen die om herkeuring vragen, maar de

de persoon die ‘het beestje een naam heeft gegeven’. Dankzij hem zijn veel deuren voor

(denkbeeldige) belangen van het ministerie van Defensie,

PTSS-slachtoffers geopend. Niet alleen op

dat wel degelijk oog heeft voor de noden van oud-militairen.

financieel gebied en voor maatschappelijke erkenning, maar ook op het gebied van (nieuwe) behandelmethoden. Want status en geld is fijn maar een gezonde geest en lichaam is

F.L. Meijler

belangrijker! Daar draait het toch ten slotte om?

4

de Kareoler april 2009


Hoofdzaken

Nieuwe beschermheer in Friesland

door Nicole te Welscher

BNMO-afdeling Friesland heeft de heer Jorritsma geïnstalleerd als nieuwe beschermheer. De Commissaris van de Koningin in Friesland werd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 14 maart daartoe de BNMO-das omgedaan. John Jorritsma stapt daarmee in een traditie waarbij vele

Belangrijk voor de belangenbehartiging

CdK’s in het land hem voorgingen. De vorige beschermheer

Iedere BNMO-afdeling heeft een beschermheer die een

van de afdeling Friesland, de heer Ed Nijpels, trad een

bemiddelende rol speelt binnen de betreffende regio. De

jaar geleden af om privé-redenen. De afdeling heeft toen

ene meer actief dan de andere. Dat kan zijn in de politiek,

een jaar zonder beschermheer gezeten. Op 17 mei 2008

bij provinciale besturen of andere contacten die iets kunnen

volgde John Jorritsma Ed Nijpels op als Commissaris van de

betekenen voor de belangenbehartiging van de vereniging.

Koningin in Friesland. Kort daarna werd hij door de BNMO

Voor de betreffende BNMO-afdelingen in het westen van land

gevraagd als beschermheer, maar de installatie liet nog

geldt trouwens dat de burgemeesters van Amsterdam en

even op zich wachten.

Rotterdam beschermheer zijn.

Henk Moorlag (rechts) feliciteert de nieuwe beschermheer John Jorritsma (links). Foto: uit archief P. de Boer.

de Kareoler april 2009

5


De Romp

Volledige herontwikkeling van het terrein in Doorn

De Basis wil verder door Jos Morren

Gasten op de Basis in Doorn hebben ‘m vast al opgemerkt: de infotheek met de maquette van de nieuwbouw in Doorn. Menig BNMO-lid heeft zich al afgevraagd waarom dat nodig is, want het huidige gebouw is ook al heel prettig en gastvrij.

Zolang veel BNMO-leden het zich kunnen herinneren, is het

dat ze een bouwvergunning kunnen gaan aanvragen. Dat

Basisterrein in Doorn van de BNMO geweest. Pas in 2006 is dit

volgt later dit jaar en heeft ook te maken met de financiering.

onder strenge voorwaarden in handen gekomen van Stichting

Van de Kamp: “We hebben nu een zogenaamd masterplan

de Basis, maar formeel nog steeds in eigendom van Stichting

gereed waarvoor de gemeente Utrechtse Heuvelrug een

Eigenaar. Die voorwaarden garanderen in elk geval dat BNMO-

principeakkoord heeft geboden. Dat is belangrijk, want in het

leden VIP-gasten zijn en blijven. Nu de Basis het voornemen

masterplan liggen de contouren van de nieuwe gebouwen

heeft om het terrein te herontwikkelen, kan dat onder de leden

vast en die moeten wel passen binnen de bestemming die de

echter toch voor onrust zorgen.

gemeente voor het gebied heeft vastgesteld. We zitten nu in

Directeur-bestuurder van de Basis Hugo van de Kamp kan zich

de ontwerpfase en dat betekent dat wordt gekeken hoe de

de zorg bij betrokken BNMO-leden best voorstellen:

gebouwen er precies uit moeten gaan zien. Het aantal ruimtes,

“Het BNMO-Centrum is een begrip bij veel leden. Daar hebben

hoe groot ze zijn, wat voor functies die ruimten moeten

ze vaak weer wat perspectief in hun leven gekregen en dat

krijgen enzovoorts. Natuurlijk bestaan daarvoor al langer

maakt dat deze leden het gebouw koesteren en het absoluut

wensen, zoals de wens om de nieuwe gebouwen in elk geval

niet kwijt willen. Om die mensen een hart onder de riem te

overzichtelijker te maken voor onze gasten. Menig BNMO-lid

steken: de Basis is er voor BNMO-leden en ze blijven hoe dan

dat voor het eerst op de Basis komt, verdwaalt de eerste dagen

ook van harte welkom in Doorn. De nazorg en de betrokkenheid

geheid.”

van onze medewerkers blijven gewoon aanwezig. Het gaat alleen maar om het gebouw en dat zal een stuk beter en

Maar waarom een nieuw gebouw als BNMO-leden ook al

mooier worden.”

tevreden zijn met het huidige gebouw? Dat kost dan toch alleen maar onnodig geld? Van de Kamp: “Ja, dat zou ik als

6

Contouren liggen vast

BNMO-lid ook zeggen, maar er speelt meer. Om te beginnen

Overigens zijn voor de herontwikkeling van het Basisterrein

is het nazorggebouw een stuk jonger dan de meeste overige

de plannen nog niet helemaal rond. De ambitie is er, net als

gebouwen op het Basisterrein. Het oude bondsbureau en

een plan met de grote lijnen, maar de Basis is nog niet zover

de veertien bungalows stammen uit begin jaren vijftig en we

de Kareoler april 2009


Uit het masterplan voor het Basisterrein: (links) soorten gebouwen en locaties, (rechts) inrichting van het landschap.

hebben de grootste moeite om deze gebouwen te laten

komende tien jaar aanzienlijk minder zal worden. Natuurlijk

voldoen aan moderne gebruikerseisen. We stonden

wil en kan de BNMO nieuwe, jongere BNMO-leden werven

daarom voor de keus om deze of ingrijpend te renoveren

en wanneer het nieuwe hoofdbestuur daar de koers voor

of te vervangen door nieuwbouw en in kosten ontliep dat

heeft aangegeven, zullen we hen ook in dat streven volop

elkaar niet veel. Nieuwbouw is dan aantrekkelijker, omdat

ondersteunen. Maar dan nog moeten we vaststellen dat het

je dan uiteindelijk kosten voor bijvoorbeeld energie en

aantal beschadigde jongere ex-militairen – veteranen en

onderhoud verder omlaag kunt brengen. Wel, toen ons

dienstslachtoffers – beduidend minder zal zijn dan vroeger.

dat eenmaal voor ogen stond, kwam uit praktisch oogpunt

Ik weet dat de BNMO ook op de kinderen van BNMO-leden

ook de gedachte op om het hele complex in één keer aan

mikt voor het lidmaatschap en dat is heel goed, maar het is

te pakken. Want dan kun je het nazorgcentrum en de

nog maar de vraag in hoeverre die dezelfde zorg van de Basis

kantoren integreren en dat werkt veel efficiënter dan nu het

nodig hebben.”

geval is.” “Maar ook als het de BNMO lukt om veel nieuwe leden

Nieuwe doelgroepen met nieuwe wensen

naar Doorn te brengen en dat hoop ik van harte, dan zullen

“Daarnaast speelt nog een andere belangrijke aanleiding

er dus vooral jongere mensen instromen en die hebben

en dat is zekerheid scheppen voor de toekomst van de

andere wensen en behoeften dan de oudere leden. Een

Basis. Op dit moment is het overgrote deel van de BNMO-

nieuw, modern gebouw is ook aantrekkelijker voor andere

leden ruim over de zeventig jaar. Deze mensen willen we

doelgroepen dan ex-militairen. Want we willen onze huidige

pertinent blijven ontmoeten en ondersteunen, maar het

dienstverlening zeker behouden en dan is het verstandig

kan helaas niet anders dan dat bij ongewijzigd beleid van

deze diensten rendabeler te maken dan nu het geval is. Dat

de BNMO het aantal BNMO-leden dat Doorn bezoekt in de

is ook onze verantwoordelijkheid naar onze subsidiegever.

de Kareoler april 2009

7


Dit alles bij elkaar: de noodzaak tot vervanging van de

de herontwikkeling. Dat biedt meer garanties dat bouw en

gebouwen uit de jaren vijftig en de noodzaak om rekening te

beheer uiterst professioneel gebeuren.”

houden met de wensen en behoeften van nieuwe generaties, betekende dat wij een ambitie gingen ontwikkelen om het hele

“De bewoners van de AWBZ-appartementen kunnen niet

terrein in één keer te herontwikkelen. Ik moet zeggen dat ik

meer in alle gevallen de volledige regie over hun eigen leven

veel respect heb voor de ontstaansgeschiedenis van dit terrein

voeren. En zoals we het beheer van de woningen op het

en goed invoel dat het als een verworvenheid geldt, maar we

terrein willen uitbesteden aan een meer professionele partij,

maken het enkel mooier en beter. Dat is dan onze bijdrage aan

zo willen we de zorg aan de bewoners van de appartementen

dit terrein.”

vorm en inhoud geven in samenwerking met een daarvoor beter toegeruste partner, namelijk Pro Senectute. In Doorn

Garanties voor huidige bewoners

wellicht beter bekend onder de naam Oranjestein. Het AWBZ-

Met de bewoners van de bungalows en aanleunwoningen

deel van de Basis is te klein om in eigen beheer uit te blijven

op het Basisterrein zijn intussen afspraken gemaakt over

voeren, zeker gezien de veeleisende wet- en regelgeving en de

vervangende woningen. Van de Kamp: “Deze groep is

modernisering van de AWBZ. Door samen te werken, kan de

belangrijk voor ons, want ze hebben zowel juridisch als

Basis de gewenste en benodigde ondersteuning en vereiste

moreel rechten waarmee wij absoluut met respect willen

kwaliteit beter regelen. De Basis zelf gaat zich volledig

omgaan. Gelukkig loopt het overleg heel goed en hebben

concentreren op zijn kerntaken nazorg en maatschappelijk

we gezamenlijk een sociaal plan opgesteld en getekend, dat

werk, vanuit het nieuwe nazorg- en trainingscentrum. Ik hecht

garanties en regelingen biedt voor een ander huis en alles daar

er waarde aan te zeggen dat dit alles nog een sterke ambitie

omheen zoals ondersteuning bij de verhuizing. Als het aan ons

is en daarbij enorm in ontwikkeling.

ligt, komen er nog meer bewoners op het terrein. We mikken

We steken hier veel tijd en energie in, maar we leven

op zo’n tachtig extra woningen met een zorgbestemming. Daar

momenteel in onzekere tijden doordat de economie sterk

komen mensen in die net als de huidige bungalowbewoners

onder druk staat. Dat kan wellicht nog leiden tot een

zorg behoeven, maar daarbij eigen regie over hun leven voeren.

heroriëntatie, maar dan zal ik me natuurlijk direct opnieuw

Alle woningen bij elkaar worden ontwikkeld door de lokale

melden in dit blad.”

woningbouwcorporatie Heuvelrug Wonen, onze partner in

Geschiedenis Basisterrein Na de bevrijding in 1945 komen ex-patiënten van 'Huize

het BNMO-bondsbureau, komt zo het voormalige

Kareol' - een revalidatiecentrum voor Nederlandse

BNMO-Complex tot stand, dat in de afgelopen decennia

militairen in Aerdenhout - weer bij elkaar voor steun en

ook een huis werd voor tal van andere aanverwante

bijstand in een zeer moeilijke tijd. Op 26 augustus 1945

organisaties door het beschikbaar stellen van kantoor- en

richten deze Kareol-patiënten de BNMO op. Dankzij

vergaderlocaties en een professionele administratieve

succesvolle geldinzamelingsacties in de jaren vijftig werd

ondersteuning. In 2006 zijn het BNMO-Woonoord en

in 1958 een wooninstelling in Doorn gerealiseerd. In 1984

-Centrum gefuseerd en zijn zaken en personeel van

wordt in Doorn - naar Fins voorbeeld - een instituut voor

de vereniging toegevoegd aan de nieuwe stichting

nazorg in gebruik genomen, algemeen bekend als het

BNMO-Serviceorganisatie. Sinds 2007 bestaat deze

BNMO-Centrum. Enige jaren later, in 1988, worden de

serviceorganisatie onder de naam ‘de Basis’.

bestaande bungalows en een reeks nieuwe appartementen ondergebracht in het BNMO-Woonoord. Samen met

8

de Kareoler april 2009


De Romp

Veteranendagen in 2009 Naast de veteranendagen van de diverse krijgsmachtdelen, is er natuurlijk ook weer de Nederlandse Veteranendag op zaterdag 27 juni. Voor de vijfde maal en dus een lustrum. Voor de Nederlandse Veteranendag in Den Haag staan weer verschillende activiteiten op het programma. Zoals de plechtigheid in de Ridderzaal, de ceremoniële medailleuitreiking, het defilé, de fly-past, het evenement op het plein en natuurlijk de manifestatie op het Malieveld. Kijk voor meer informatie op www.veteranendag.nl.

Deelname defilé BNMO-detachement Wilt u op de Nederlandse Veteranendag deelnemen aan het defilé in het BNMO-detachement? Beantwoord dan onderstaande vragen en stuur het samen met uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) naar BNMO, ter attentie van Secretariaat, postbus 125, 3940 AC in Doorn. Of per e-mail: as@bnmo.nl. Aanmeldingen moeten vóór 30 april binnen zijn. Het aantal plaatsen is helaas niet onbeperkt. Wees er dus snel bij! 1. Wilt u meelopen in het veteranendetachement of wilt u meerijden op een militair historisch voertuig? (meerijden uitsluitend voor veteranen die slecht ter been zijn) 2. Heeft u een meereizende partner of begeleider?

Koninklijke Marine op donderdag 9 juli. Voor alle veteranen

3.Heeft u één of twee zitplaatsen nodig bij het defileerpunt

van de marine. Locatie: Marine Kazerne Willemsoord,

voor minder validen? (alleen wanneer niet wordt

Den Helder.

deelgenomen aan het defilé en u niet rolstoelgebonden

Koninklijke Luchtmacht op woensdag 16 en donderdag

bent).

17 september. Voor alle veteranen van de luchtmacht.

4. Heeft u een rolstoelplaats nodig bij het defileerpunt?

Locatie: nog onbekend.

5. H  eeft uw partner of begeleider een zitplaats nodig bij uw

Koninklijke Marechaussee op vrijdag 25 september. Voor

rolstoelplaats?

alle veteranen van marechaussee. Locatie: Koning Willem III

6. Heeft u geen, één of twee vrij vervoerbewijzen nodig?

Kazerne, Apeldoorn.

Overzicht veteranendagen van krijgsmachtdelen

Lokale en regionale veteranendagen

Koninklijke Landmacht op zaterdag 16 mei. Voor alle

Een groot aantal gemeenten organiseert ook dit jaar een

veteranen van de landmacht tot en met 1962 (WO2 tot en met

veteranendag. Een overzicht treft u op:

Nieuw-Guinea). Locatie: IJsselhallen, Zwolle.

www.veteraneninstituut.nl.

de Kareoler april 2009

9


Ledematen

Zilveren bondskruis voor Wiegert Kleijn en Henk Brink bij afscheid

“We luisteren naar de wensen van de leden” door Nicole te Welscher

Vol trots namen voormalig voorzitter Wiegert Kleijn en voormalig penningmeester Henk Brink op zaterdag 7 maart het zilveren bondskruis voor verdiensten in ontvangst. Een mooie dankbetuiging voor hun inzet in de afgelopen ruim twintig jaar voor afdeling Utrecht/’t Gooi. “Na het uitreiken van het bondskruis kwamen de leden

De jaren als afdelingsbestuurder vlogen voorbij. Ze hadden

met colonnes op ons af om ons te feliciteren. Dan is het

nooit gedacht zo lang deze functies binnen de BNMO te

net een soort grote familie.” Wiegert Kleijn is blij met zijn

bekleden. “Blijkbaar waren de afdelingsleden tevreden met

BNMO-onderscheiding. Henk Brink ook, al relativeert hij

ons functioneren door de jaren heen”, aldus Henk Brink.

eerst: “Eigenlijk vind ik een persoonlijk bedankje van een

“Wij hebben ook altijd geluisterd naar de wensen van de

deelnemer veel meer waard dan een lintje. Maar toch stel ik

leden en niet naar onze eigen wensen. Ook hebben we altijd

het bondskruis zeer op prijs.” In december 2008 kondigden

rekening gehouden met hun kunnen. Zo zorgden we dat

beide heren aan dat ze zouden aftreden en tijdens de

de afdelingsactiviteiten steevast toegankelijk waren voor

laatste bestuursvergadering hebben zij hun taken officieel

rolstoelgebonden leden en hielden we altijd oog voor de

overgedragen aan hun opvolgers Henk Wind1 (voorzitter)

benodigde voorzieningen.” Wiegert: “Je bent nou eenmaal

en Marten van de Wal (penningmeester).

de leider van een heel speciale groep mensen, dus je hoort die activiteiten te organiseren, waar alle leden aan kunnen

Hoe het allemaal begon

deelnemen.”

Wiegert Kleijn werd voorzitter van afdeling Utrecht/’t Gooi

10

toen de vorige voorzitter – de heer Jaap Koek – in 1993

De BNMO is springlevend!

kwam te overlijden. Wiegert was al vijf jaar vice-voorzitter,

Het aftreden van Wiegert en Henk kwam als een verrassing

dus was het logisch dat hij Jaap Koek opvolgde. Hij had

voor de leden. “Hoe is het mogelijk dat jullie stoppen”,

ook al eerder bestuursfuncties bij verenigingen bekleedt,

zeiden ze. Maar aan alles komt een keer een einde en

dus deze rol lag hem goed. De aanstelling van Henk

Wiegert en Henk besloten dat het tijd was. Eigenlijk wilden

Brink in 1985 als penningmeester verliep echter minder

ze pas volgend jaar na het lustrum stoppen. Maar de

vanzelfsprekend. Zijn voorganger gaf er onverwachts

problemen met het oude hoofdbestuur zorgden voor de

de brui aan en er was dus geen sprake van een goede

omslag. Wiegert: “De eerste dertien jaar voorzitterschap

overdracht. “Dat was even schrikken.”, aldus Henk. Maar

zijn mij goed bevallen. Maar toen Timmermans aftrad,

met zijn financiële achtergrond had hij zijn zaken toch al

begon het te rommelen in het hoofdbestuur. En dat merkte

snel op orde.

je ook in de afdelingsbesturen.” Henk voegt daar aan toe

de Kareoler april 2009


Links: de heer en mevrouw Kleijn. Rechts de heer en mevrouw Brink. Foto: Nicole te Welscher.

dat de afdelingsbesturen in die tijd slechts mondjesmaat

Willemsen-Bos afgetreden. Dat zijn vier bestuursleden

informatie kregen en dat er veel onduidelijkheid was. Het

die in één keer het afdelingsbestuur van Utrecht/’t Gooi

Utrechtse bestuur begon het hoofdbestuur te wantrouwen

verlaten. En dat terwijl het vinden van opvolgers niet zo

en ze opereerden niet meer als team. Ook het plezier bleef

gemakkelijk is. Het was de taak aan Wiegert om opvolgers

uit. Wiegert: “Ik heb altijd gezegd: als we niet meer samen

te vinden. En dat is hem gelukt! Wiegert: “Het is een kwestie

kunnen lachen, dan houd ik er mee op.”

van mengen tussen de leden. Je moet je als voorzitter niet boven de leden verheven voelen. Dan kom je sneller met

De boosheid is nog duidelijk zichtbaar bij Wiegert wanneer

hen in contact. Bovendien hebben onze maatschappelijk

hij vertelt over het voormalige plan Missie Volbracht. “Het

werkers mij wel eens tips gegeven over wie geschikt zou zijn

vorige hoofdbestuur vertelde dat de BNMO geen toekomst

voor een bestuursfunctie. En dan sprak ik deze leden aan.”

heeft, maar dat is onzin. Na al die jaren voorzitterschap

Henk grapt: “Wiegert sprak ze bijvoorbeeld aan tijdens een

zijn er vele leden gekomen en gegaan. Desondanks zitten

bootreis en dan konden ze niet wegrennen.” In ieder geval

we binnen onze afdeling nog steeds rond hetzelfde aantal

beschikt de BNMO-afdeling Utrecht/’t Gooi nu over een

leden als twintig jaar geleden. De BNMO is springlevend!”

aantal jonge bestuursleden die hun functie nog een lange

Volgens Henk heeft de BNMO niet voor niets 63 jaar

tijd kunnen aanhouden. Wiegert en Henk wensen hen en het

bestaansrecht. De vereniging staat ergens voor en biedt

nieuwe BNMO-hoofdbestuur veel succes.

juridische en maatschappelijke hulp die hard nodig is. “Zo lang er beschadigde militairen zijn en komen, heeft de BNMO bestaansrecht. Op voorwaarde dat ze de dienstverlening op

1)

Henk Wind was voorheen tweede penningmeester. Deze functie wordt overgenomen door Petra Martens-Sepanan

hetzelfde peil houden als ze pretenderen te hebben.”

Lankarani.

Vinden van opvolgers Behalve Wiegert en Henk, zijn ook voormalig secretaris Ruud Gilissen en coördinatrice contactpersonen Erna 3

2

2)

De nieuwe secretaris van Utrecht/’t Gooi is Wim Veenman.

3)

De nieuwe coördinator contactpersonen van Utrecht/ ’t Gooi is Leo van Vlodorp.

de Kareoler april 2009

11


Op de Lever

De Anjerkinderen stellen zich voor! (De Anjer staat symbool voor alle veteranen)

Wij, Ciska de Weerd (19 jaar), Marijke de Weerd (17 jaar) en Sharon Dulfer (16 jaar), zijn kinderen van Libanon veteranen, en wij willen wat gaan betekenen voor alle kinderen van wie hun vader is uitgezonden. Voor partners van veteranen is wel een praatgroep, maar voor kinderen bestaat zoiets niet. En kinderen kunnen ook hulp nodig hebben. Daarom hebben we in het voorjaar van 2008 bij familie de Weerd thuis een jeugddag georganiseerd. Op deze dag hebben wij uitleg gekregen over PTSS (posttraumatische stress-stoornis; in het Duits PTBS, post traumatisch belastbaarheids syndroom), welke gevolgen dat heeft op het gedrag van onze vaders en welke gedragingen wij daarvan hebben overgenomen. Daarna hebben we de vier stappen van het rouwproces

Van links naar rechts: Sharon, Marijke en Ciska. Foto: Jos Morren.

besproken, gekeken in welke fase onze vaders zitten en hoe ons eigen verwerkingsproces ervoor staat.

Jeugddag op de Basis

Het hulpverleners driehoek van ‘slachtoffer – dader –

Op 6 juni 2009 is er vanaf 10.00 uur een Jeugddag op de

redder’ liet ons zien hoe wij in het leven staan. Hierdoor

Basis in Doorn. Op deze dag zijn alle jeugdigen welkom die

kregen we begrip voor de thuissituatie.

de leeftijd hebben tussen de 15 en 23 jaar, waarvan de vader veteraan of dienstslachtoffer is. Er wordt informatie gegeven

Op 27 december 2008 werd tijdens de uitzending van

over de mogelijke gevolgen van uitzendingen, maar we gaan

EénVandaag onze oproep aan de minister van Defensie

ook leuke activiteiten doen. Zoals bowlen, knotshockey, of

uitgezonden. We hebben benoemd wat we nodig hebben:

met graffiti aan de slag. Aan het eind van de dag zal er een

informatie, uitleg, lotgenotencontact, hulpverleners die

presentatie gehouden worden waarbij de ouders van harte

weten waar het om gaat, mogelijkheid voor leraren en

welkom zijn, met als afsluiting een gezellige barbecue.

huisartsen om informatie te krijgen en een plek waar we ons verhaal kwijt kunnen.

Wil je er ook bij zijn? Meld je aan bij: Manon Bruinsma, m.bruinsma@de-basis.eu, 0343 47 42 00.

In februari 2009 hebben we samen met twee Bosnië

Corine de Weerd, corinedeweerd12@hotmail.com,

veteranen het initiatief genomen om zelf het heft in

06 302 298 810.

handen te nemen en doelstellingen te formuleren. Begin

12

maart konden wij via de BNMO terecht bij medewerkers

Dan krijg je het programma opgestuurd,

van de Basis om één van onze doelstellingen te bespreken.

Ciska, Marijke en Sharon

de Kareoler april 2009


Hand- en spandiensten

Werken aan uw fysieke en mentale fitheid Houdt u van creatieve en/of sportieve activiteiten en bent u een vredesmissieveteranen of dienstslachtoffers tot 55 jaar? Er zijn nog open plaatsen voor onderstaande programma’s in september en oktober. Kijk voor meer informatie en om aan te melden in de speciale programma-Kareoler van eind vorig jaar, of op www.de-basis.eu. Heeft u dit jaar al een programma gevolgd, maar toch belangstelling? Vraag dan de Servicedesk naar uw opties: 0343 47 42 00, servicedesk@de-basis.eu.

Weekend sportief ontmoeten Een weekend samen met uw partner in een ontspannen sfeer anderen ontmoeten en sportieve activiteiten volgen als nordic walking, GPS-tocht, mountainbiken, bowlen en zwemmen. U dient wel over een redelijke basisconditie te beschikken. >> Code 17

Fitheidstesten en beweegadvies Twijfelt u of uw lichaam een weekend sportief wel aankan? Neem dan deel aan Fitheidstesten en beweegadvies voor vredesmissieveteranen en dienstslachtoffers tot 55 jaar. Hier wordt een fitnesstest afgenomen en er zijn

Lifestyleprogramma ‘Body and Mind Fit’

ontspanningsoefeningen en een algemeen beweeg- en of

Weinig sociale contacten, geen energie, stress, angst en

oefenadvies waarmee u thuis verder aan de slag kunt.

weinig bewegen. Het komt u wellicht bekent voor. Maar

>> Code 30

om geheel zelfstandig weer actief te worden en er op uit te gaan is soms een brug te ver. Dit programma is bedoeld

Weekend creatief ontmoeten

voor vredesmissieveteranen of dienstslachtoffers die onder

Wilt u samen met uw partner liever creatieve activiteiten

begeleiding aan een gezondere leefstijl willen werken.

ondernemen? Meld u dan aan voor het programma Weekend

U verblijft ongeveer een keer per zes tot acht weken op de

creatief ontmoeten. Hier wordt u gestimuleerd om uzelf op

Basis, gedurende twee à drie dagen. >> Code 31

creatieve wijze te uiten, bijvoorbeeld met activiteiten zoals steenhouwen, schilderen en muziek maken. >> Code 18

Een introductieronde is op 6 oktober tot en met 8 oktober. Hieruit zal blijken of u in aanmerking komt voor het vervolg

Alle drie programma's starten op vrijdagmiddag

(17 tot en met 19 november). Dit programma loopt door in

25 september tot en met zondag 27 september.

2010. Overigens alleen bij voldoende aanmeldingen.

de Kareoler april 2009

13


Ruggespraak

Voorlichting uitkeringen en voorzieningen door mr. Willem Knook

Sociaaljuridisch advies en juridische dienstverlening U hebt in de Kareoler van eind vorig jaar kunnen lezen dat Rosalind Royaards afscheid heeft genomen als sociaal raadsvrouwe. Zij schreef altijd deze rubriek en u kon bij haar terecht met al uw vragen op het gebied van sociale en/of juridische regelgeving. Deze activiteiten zijn overgenomen door de juristen Miranda Smid en Willem Knook, en de laatste is ook uw gastheer op deze pagina’s. Wat kunt u van deze twee juristen verwachten? Allereerst

Mocht het ABP of UWV het bezwaar ongegrond vinden,

zijn zij er om – zoals u dat gewend bent – u te adviseren

dan kunnen we uw zaak ook aan de onafhankelijke rechter

en zonodig juridisch bij te staan. Het gaat dan om

voorleggen, zonodig tot aan de hoogste rechter in dit soort

uw aanspraken op dienstgerelateerde uitkeringen en

zaken, de Centrale Raad van Beroep.

voorzieningen. Denk aan beslissingen van het ABP over uw invaliditeitspensioen, en van het UWV over uw

Sociaaljuridisch advies

arbeidsongeschiktheidsuitkering, plus alle mogelijke

De taken van de sociaaljuridische raadsvrouw zijn zoals

voorzieningen in dit kader.

gezegd overgenomen door Miranda Smid en Willem Knook. Dit betekent dat u bij ons terecht kunt voor

14

Wanneer u het niet eens bent met zo’n beslissing, dan zullen

allerhande adviezen in het verlengde van de juridische

wij eerst voor u bekijken of het wel zinvol is om daartegen

dienstverlening. Wanneer u mogelijk vragen hebt over

bezwaar te maken. Als wij vinden dat het niet zinvol is,

zaken die niets te maken hebben met militaire

zullen wij u uiteraard ook uitleggen waarom. U kunt uw zaak

invaliditeitspensioenen, arbeidsongeschiktheids-

dan natuurlijk altijd zelf doorzetten als u dat wilt, of bij een

pensioenen en de bijbehorende voorzieningen, dan kan

andere rechtsbijstandverlener een ‘second opinion’ vragen.

voorkomen dat wij u doorverwijzen naar een andere

Als wij vinden dat u het terecht niet eens bent met een

instantie. Deze is dan meer deskundig en daardoor ook

beslissing, dan nemen we uw zaak graag ter hand. Wij

beter in staat om op uw vragen een goed antwoord te

dienen voor u een bezwaarschrift in, of vullen dat voor u aan

geven. Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, kunt u

als u zelf al een – voorlopig – bezwaarschrift heeft ingediend.

uw vragen natuurlijk ook daar stellen.

de Kareoler april 2009


Het Juridisch Loket

hoeft u niet mee te rekenen.

Vaak hebben wij BNMO-leden attent gemaakt op de diensten

Let wel: het gaat om de optelsom van de

van het Juridisch Loket. Dit is een onafhankelijke, landelijke

jaarlijkse en bruto inkomsten!

organisatie waar iedere burger terecht kan voor gratis juridische informatie en advies. Zij helpen u op weg met

Stap 2

informatie en een eerste advies. Is uw vraag niet juridisch,

Vergelijk de onder stap 1 bedoelde optelsom van uw

dan verwijzen zij u naar een instantie die u verder helpt.

inkomsten met het jaarlijkse minimum loon + vakantiegeld.

Zij adviseren over arbeidsconflicten, familiekwesties,

Dit bedraagt op dit moment afgerond € 17.900,- bruto. Is de

sociale zekerheid (uitkeringen), huur- en woonrecht,

optelsom hoger dan het minimumloon dan komt u niet in

vreemdelingenzaken en problemen met producten of diensten

aanmerking voor de verhoging. Pakt de optelsom lager uit

die u koopt. Ook voor andere juridische kwesties, zoals

dan het minimumloon dan komt u mogelijk wel in aanmerking

strafzaken, burenkwesties, vergunningen, rijbewijzen en

voor de verhoging.

huursubsidie bent u daar aan het juiste adres. Hebt u vragen over hoe u de berekening moet maken, neemt De informatie en het advies zijn gratis. Als u verdere hulp

u dan contact op met ondergetekende. Wanneer u meent dat

nodig heeft, kunnen zij u in contact brengen met een

u op basis van uw berekening in aanmerking komt voor de

gespecialiseerd advocaat. U kunt het Juridisch Loket bereiken

bedoelde verhoging dan kunt u deze schriftelijk aanvragen bij

op: 0900 8020, website: www.hetjl.nl.

het ABP/BRD, Serviceteam IP, Postbus 4490, 6401 CZ Heerlen.

Aanvulling arbeidsongeschiktheidspensioen

Militair invaliditeitspensioen én eindtoestand

Als uw arbeidsongeschiktheidspensioen, eventueel

Op onze juridische afdeling zijn recent meldingen van BNMO-

aangevuld met andere inkomsten uit of in verband met arbeid,

leden binnengekomen, dat zij wel een beschikking van het

beneden het minimumloon blijft, heeft u mogelijk recht op

ABP ontvingen, maar géén of géén hoger invaliditeitspensioen

een verhoging. Die aanvulling zal echter niet meer dan

kregen. In deze beschikkingen is wel sprake van een

30 procent van het minimumloon bedragen én ook niet meer

psychische aandoening met dienstverband, maar niet van een

dan het verschil tussen enerzijds de berekeningsgrondslag

medische eindtoestand. Het ABP baseert zich hierbij op de

van uw pensioen en anderzijds de optelsom van dat

medio vorig jaar ingevoerde protocollen ter beoordeling van

pensioen en de aan uw militaire betrekking te ontlenen

PTSS, het posttraumatische stress-stoornis.

arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit is geregeld in artikel 6 van het Besluit aanvullende

Naar onze mening kan het ABP niet op basis van een nieuw

arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen

ingevoerd protocol dergelijke beslissingen afgeven. Overleg

militairen.

met het ABP over deze kwestie is nog gaande. In de tussentijd is het volgende voor u van belang:

Om er achter te komen of u recht heeft op de aanvulling, kunt

Wanneer u een beschikking van het ABP heeft gekregen

u de volgende berekening maken.

waarin géén (verhoging van het) invaliditeitspensioen is toegekend en waarin verder is bepaald dat het gaat

Stap 1

a) om psychische klachten,

Maak een optelsom van uw arbeidsongeschiktheidspensioen

b) waarvoor géén eindtoestand is aanvaard,

en uw andere inkomsten uit of in verband met arbeid of

neemt u dan ruim vóór het verstrijken van de bezwaartermijn

bedrijf. Het gaat hier dus niet alleen om bijvoorbeeld loon

contact op met de afdeling Juridische Zaken.

maar óók om inkomsten die gerelateerd zijn aan werk, zoals

Ook als de bezwaartermijn intussen is verstreken, raad ik u

het invaliditeitspensioen, de WAO/WIA-uitkering en de

aan om hetzelfde te doen. Wij zullen deze kwestie dan verder

WW-uitkering. De bijzondere invaliditeitsverhoging

met het ABP opnemen.

de Kareoler april 2009

15


Uit het hart

Afdelingsnieuws Friesland

Orianda Nijman-Dekker: vice-voorzitter, jongerenwerkgroep en -beleid.

Contactmiddag

Loek Valkering: secretaris.

Op zaterdag 18 april in Party-zalencentrum ’t Haske in Joure.

Simon Groen: tweede secretaris.

Onder meer met een lezing van H. Brouwer uit Oudehaske

Jaap Hoogenboom: penningmeester.

over zijn ervaringen van tochten in British Columbia (Canada).

Jeroen Breet: bestuurslid, jongerenwerkgroep en -beleid.

Aanvang: 14.00 uur. U hoeft zich er niet voor op te geven.

Leo Hartog: bestuurslid, contactpersoon jongeren, jongerenwerkgroep en -beleid.

Overijssel

’s-Gravenhage e.o.

Wijzigingen activiteiten Eerste busreis: nieuwe datum is vrijdag 29 mei.

Contact-/bingomiddag

Contactmiddag dinsdag 8 september: nieuwe locatie is

Dinsdag 12 mei in wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van

Zalencentrum Reimink in Lemerlerveld.

Mooklaan 1, 2286 BA in Rijswijk. Aanvang om 14.00 uur en einde om 16.00 uur. Voor informatie kunt u contact opnemen

Utrecht/’t Gooi

met Willem van der Wel, telefoonnummer: 070 3941223.

Dagtocht Komende activiteiten

Op dinsdag 16 juni, maar de bestemming is geheim.

Eind september: bus-/boottocht.

Verzamelen om 9.00 uur bij wijkcentrum Stervoorde in

Dinsdag 22 december: kerstdiner.

Rijswijk. Om 10.00 uur vertrekt de bus en rond 12.00 uur wordt

Het afdelingsbestuur onderzoekt momenteel de

een heerlijke lunch verzorgd. ’s Avonds is er een driegangen-

mogelijkheid om – tijdens de contactmiddagen – activiteiten

diner (inclusief twee consumpties). Rond 21.00 uur zijn we

te organiseren voor de kinderen van de jongere leden.

terug in Rijswijk. Kosten: € 37,50 voor leden en één introducé

Zo kunnen de kinderen mee naar de contactmiddagen.

en € 40,- voor donateurs. Prijzen per persoon. Graag overmaken voor 15 mei op postbanknummer 20.62.97 t.n.v. de

Nieuwe samenstelling afdelingsbestuur

penningmeester BNMO, afdeling ’s Gravenhage in Monster.

Henk Wind: afdelingsvoorzitter.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Willem van der

Floris van Ree: vice-voorzitter.

Wel, telefoonnummer: 070 3941223.

Marten van de Wal: penningmeester. Wim Veenman: secretaris. Petra Martens-Sepanan Lankarani: tweede penningmeester.

Zuid-Holland-Zuid

Leo van Vlodorp: coördinator contactpersonen.

Contactmiddagen

Noord-Holland

Zijn op donderdag 23 april, donderdag 28 mei en donderdag 25 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur in het Algemeen Militair Tehuis op de Van Ghentkazerne, Toepad 120 in Rotterdam.

Nieuwe samenstelling afdelingsbestuur

16

Simon Zonneveld: voorzitter, bondsraadlid, coördinator

Dagtocht

contactpersonen, correspondent Kareoler en website.

Zaterdag 13 juni naar Waalwijk en De Biesbosch. We starten met

de Kareoler april 2009


koffie en een ‘halve zool’ in het Schoenen- en Leermuseum

Limburg-Noord en –Midden

in Waalwijk. Na bezichtiging van dit museum is er een warme lunch (drie gangen). Vervolgens een rondvaart

Komende activiteiten

in de Biesbosch. Einde rond 17.00 uur. Kosten (exclusief

Dinsdag 28 april: damesdagtocht (zie ook hieronder).

consumpties) € 26,- voor leden en één introducé, € 39,-

Zondag 7 juni t/m 12 juni: meerdaagse reis.

voor donateurs en € 52,- voor introducés van een donateur.

Woensdag 9 september: herdenking Indië-monument.

Prijzen per persoon. U kunt zich aanmelden door uiterlijk

Donderdag 10 september: algemene dagtocht.

19 mei de reissom te storten op giro 413 22 88, t.n.v.

Woensdag 28 oktober: alleenstaandendag in Roermond.

BNMO Z-H-Z, Achterstraat 51, 4147 AB Asperen. Graag uw

Donderdag 19 november: spellendag.

opstapplaats en dieet vermelden op de overschrijvingskaart.

Zaterdag 12 december: kerst-in.

Informatie bij Gerrit van Barneveld, telefoonnummer:

Data onder voorbehoud.

0186 692241. Vertrektijden: 8.00 uur: achterzijde Rotterdam CS (Blijdorp

Damesdagtocht

singel) - 8.15 uur: Zuidplein, toerbus halte - 8.25 uur:

Op 28 april ontvangst bij de Breierij in Beneden-Leeuwen

metrostation Slinge - 8.40 uur: achterzijde station

met koffie en gebak. Na de introductie kunnen liefhebbers

Zwijndrecht - 8.55 uur: NS station, kiosk voor station.

tijdens een heuse modeshow zelf mannequin zijn. Ook is er Vervolg op pagina 18

Secretariaten van de afdelingen Groningen T. Pelgrim,

Kuinderstraat 22e, 1079 DL Amsterdam

Veemstede 95, 9665 EC Oude Pekela

0597 422327

tr.pelgrim@hetnet.nl

b.h.vdreijden@kpnplanet.nl Zuid-Holland-Noord J. Postel,

Friesland K.A. de Brie, Helmhout 27, 8502 AE Joure

020 6427642

Mijnbouwstraat 68, 2628 RX Delft 0513 416796

015 2570081

johanstella@orange.nl

kbrie@xs4all.nl

’s-Gravenhage e.o. mw. W.M. Olivier-Schoonaard,

Drenthe S. Cammeraat,

Strausslaan 22, 2551 NH ’s-Gravenhage

De Hilte 6, 9511 TC Gieterveen

06 11368256

sjorscammeraat@home.nl

Zuid-Holland-Zuid mw. M.G. Verheij, Hartekruid 9, 3068 RS Rotterdam

Overijssel mw. A.A.J. de Wals-Ros,

m.verhey1@chello.nl

De Goorn 9, 7491 HB Delden

Zeeland J.A.P. van Osta,

074 3762763

Alwine.de.wals.is@home.nl

Goese Meerlaan 20, 4465 AL Goes

Gelderland R. Roos,

javosta@zeelandnet.nl

Langeslag 37, 8181 GN Heerde

0578 696992

roosneth@hotmail.com Kamelenspoor 14, 3605 EA Maarssen

010 4201010

0113 227998

Noord-Brabant mw. T. Otten-Hilberink, Klaverstraat 74, 5025 MD Tilburg

Utrecht/’t Gooi W. Veenman,

070 3231965

013 5360320

epoque@online.nl 0346 562822

Limburg-Noord en -Midden Mw. B.H.M. Deneer-Maassen,

waveenman@xtrememedia.nl

Hofstraat 45, 6019 CC Wessem

Noord-Holland L.M. Valkering,

berthy.deneer@hetnet.nl

Prins Bernhardlaan 13c, 1934 EP Egmond a/d Hoef

Limburg-Zuid mw. A.M.C. van den Berg,

072 5061334

Oude Landgraaf 52, 6373 BA Landgraaf

loekvalkering@hotmail.com

Amsterdam e.o. B. van der Reijden,

06 25334709

0475 562436

045 5323006,

dircks-vdberg@alice.nl de Kareoler april 2009

17


een rondleiding en is er gelegenheid om in de showroom

Vertrekschema: Station Weert 7.45 uur, Station Roermond

te kijken en te kopen (geen verplichting). Na een Maas

8.15 uur, Reuver bushalte markt 8.30 uur, Station Venlo

en Waalse koffietafel bij Moeke Mooren, brengen we een

8.45 uur, Venray Asteria 9.15 uur.

bezoek aan tingieterij ’t Oude Ambacht in Alphen aan de

Terugkomst: Venray 19.30 uur, Venlo 20.00 uur, Reuver

Maas. We sluiten de dag af met een diner in restaurant

20.15 uur, Roermond 20.30 uur, Weert 21.00 uur.

‘Het Witte Huis’ in Zeeland.

Ingezonden brieven Zie ook de brief van de maand op pagina 4.

Ontmoetingen

stukje dat ze van ons af willen nemen. Eerst was de BNMO het doel om maar weggeveegd te worden. Met veel moed is

Elkaar ontmoeten in de lounge op de Basis. Een feest van

dit ten goede gekeerd. Maar nu proberen de verschillende

herkenning. Gezellig bijpraten met een kopje koffie. Hier is

instanties alsnog het plan van het oude hoofdbestuur te

het ontmoetingspunt van oud-militairen en hun partners.

verwezenlijken. Dit geeft enorm veel spanning bij de oud-

Er is veel gelachen, maar ook gehuild. Het voormalig BNMO-

militairen en hun partners. Een gebouw dat amper

Centrum heeft veel bijgedragen, zodat deze mensen weer

25 jaar staat, kan met aanpassingen heel goed gerenoveerd

verder konden. Het is een rustpunt in ons leven geworden,

worden. Onze oproep: ga renoveren en doe niet mee aan

ons thuisgevoel. Velen zien ernaar uit om hier te komen.

deze kaptiaalvernietiging. Verspil geen geld aan iets wat niet

De gesprekken kabbelen voort en komen terecht bij de

haalbaar is in deze moeilijke tijden. Het is niet verantwoord.

veranderingen die breed staan uitgemeten op de maquette in de hal. Er komen hierdoor veel emoties los. Dit is weer een

Mw. B.W.A. de Boer

Trouwe echtgenote

bestond toen niet. Pas in 2001 kreeg ik te maken met een verergering van de klachten en toen is het traject op gang

Ik heb het artikel van Henk en Ida Moorlag met grote

gezet voor adequate hulp in de vorm van behandeling door

interesse gelezen. In 1977 heb ik de tweede treinkaping

een psychotherapeut, met behulp van EMDR therapie door

en de gijzeling van de schoolkinderen en leerkrachten als

een tip van de heer W. Veldkamp, maatschappelijk werker

militair van zeer nabij meegemaakt. Daarbij kwam ook dat

van de BNMO. Dat heeft mijn klachten verlicht, maar voor de

wij voor de levensbehoeften van de gegijzelden moesten

rest moet ik ermee leven. In 2007 is mij een MIP toegekend

zorgen. Dat ging niet altijd van een leien dakje. Zo werden

op grond van erkenning van PTSS door het ABP. Dat is niet

wij wel eens achter of voor onze voeten geschoten door de

zonder slag of stoot gegaan. Eerst was het afgewezen,

terroristen. En je wist nooit of ze gericht schoten. Dat heeft

maar na een bezwaarschrift ben ik herkeurd met als gevolg

mij een PTSS opgeleverd. De kwelling begon al midden

die toekenning. In de voorbije jaren deed Defensie niet

jaren tachtig. Het begon met migraine in de weekenden,

aan nazorg. Men werd na het vervullen van de dienstplicht

nachtmerries, wisselende stemmingen en flashbacks.

gewoon afgedankt. Gelukkig heeft Henk in Ida een goede

Ik ben in 1989 van mijn toenmalige echtgenote gescheiden

en trouwe echtgenote gevonden. Dat is helaas niet in alle

omdat zij het niet meer aankon. Wij zijn overigens goede

gevallen zo.

vrienden gebleven. Het kwam toen niet in mij op dat bij mij wel eens sprake kon zijn van een PTSS. Het woord

18

de Kareoler april 2009

R. Meijer


In dankbare herinnering Eleveld, W. (82), Terneuzen

Koert-Vogel, A.J. van mw. (91), Drunen

Ploegmakers, J.M. (85), Oss

Breugel, E. van (83), Tilburg

Koks, L.A. (83), Breda

Post, J. (72), Kerkrade

Brink-Schotte H. van den mw. (90), Ooy

Koning, J.F. de (81), Eindhoven

Ras, A.G.M. (80), Maastricht

Fortgens, W. (81), Heino

Korpelshoek, C. (88), Ede

Rupert, J.P. (83), Deventer

Fransen-Sluik, J.H. mw. (73), Assen

Majoor-Zeeuw, M. (92), IJmuiden

Rusch, A.W. (89), Amsterdam

Fromm, Th.J.W. (83), Breda

Markus-van der Meulen, S. mw. (87),

Schaareman-Engels G. (94), Helden

Fuchs, R. (90), Doorn

Blauwhuis

Schats-Nouwens, P. (72), Eindhoven

Gorkum-Feringa, J.P. van mw. (86),

Meijer, N. (63), Paterswolde

Scheper, R. (82), Veenoord

Ootmarsum

Meulstee, L. (94), Doorn

Sulman, P. (78), Zeist

Groen, P.P. (85), IJmuiden

Oortman, J. (82), Oosterwolde

Timmermans, L. (86), Nuth

Hove, M.W. ten, (83), Krabbendijke

Oostdam, H.F.M. (81), Enschede

Wijngaart, J. v.d. (80), Etten-Leur

Iersel, J.B. van (73), Biezenmortel

Oosthoek, H. (67), Den Haag

Zwart, C.H. de (83), Tiel

Jillings, J.C. (86), Hoorn

Peeters-Lambers, E.J. (84), Venlo

Kempen, W.H.J. (83), Baarlo

Pernot, F.X.M. (72), Einighausen

Welkom bij de BNMO Beijen, R.J., Bergen op Zoom

Claasz Coockson, J.A., Harlingen

Posthumus, G.M., Enschede

Berkel, C.J.P.A., Mintraching/Neu

Colberts, F., Heerlen

Regt, P.M. de, Kapelle

Allkofen

Lenzen, J., Kerkrade

Boos-Wolff, E.A.M., Heiloo

Zilveren bondskruis voor verdiensten Naast Wiegert Kleijn en Henk Brink (zie ook pagina 10 en 11), heeft nog een BNMO-lid het zilveren bondskruis voor verdiensten in ontvangst mogen nemen. Namelijk voormalig lid/activiteitencoรถrdinator mevrouw H. Douma-Sintniklaas van BNMO-afdeling Groningen. Ze was blij verrast toen algemeen voorzitter Henk Moorlag haar op vrijdag 13 maart het bondskruis opspeldde. Een mooie dankbetuiging voor haar volwaardige inzet gedurende de 28 jaar bestuurslid.

Mevrouw H. Douma-Sintniklaas krijgt het welverdiende zilveren bondskruis opgespeld door Henk Moorlag. Foto: D. Visser.

de Kareoler april 2009

19


Redactie- en administratieadres Postbus 125 3940 AC Doorn Telefoon 0343 47 41 10 Telefax 0343 47 41 14 E-mailadres kareoler@bnmo.nl www.bnmo.nl

De BNMO is een toonaangevende, onafhankelijke belangenbehartiger voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun directe verwanten. De BNMO biedt deze groep mensen al sinds 1945 zorg en solidariteit. Onze ambitie is gericht op het verwerven van (h)erkenning en respect en de bevordering van een intensief lotgenotencontact. Daarnaast levert de BNMO een deskundige zorg- en dienstverlening, zowel materieel als immaterieel, ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn. Om dat alles te bereiken, werkt de BNMO samen met verschillende marktpartijen. Advertentie

20

de Kareoler april 2009

Kareoler, april 2009  

De Basis wil verder BNMO-magazine, jaargang 69, april 2009 1 de Kareoler april 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you