Page 1

Certificatie en Registratie

• U ontvangt zes maal per jaar het opiniërend

Het diploma Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed is een voor-

vakblad Vastgoed Adviseur;

waarde voor certificatie en registratie in het register van de

• U kunt gebruik maken van een Back Office Service

Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs (SCVM). Cer-

tijdens drukte of afwezigheid.

tificatie en registratie zijn vrijwel altijd vereist, onder meer als u taxaties wilt uitvoeren voor financiële instellingen. Raadpleegt u voor meer informatie www.scvm.nl.

Inschrijven U kunt het inschrijfformulier downloaden via

Opleiding Makelaar/Taxateur Agrarisch vastgoed

www.makelaarsopleidingen.nl. Vul het formulier in en stuur het op naar Beroepsopleiding Makelaars B.V.

Diploma en lidmaatschap De opleiding verbindt consequent de theorie met de praktijk. Daarom kunt u al vanaf de start van uw opleiding (kandidaat-) lid

Bent u in het bezit van het Theoriediploma Makelaar/Taxateur

worden van branchevereniging VBO Makelaar. Bent u tijdens de

Meer informatie over de opleiding Makelaar/Taxateur Agrarisch

Onroerende Zaken, het diploma van de tweejarige cursus

Beroepsopleiding Makelaars B.V. onderscheidt zich door:

opleiding al werkzaam op een makelaarskantoor of wilt u een ei-

Vastgoed vindt u op www.makelaarsopleidingen.nl.

Taxeren Agrarische Objecten (CAH Dronten) of een gelijkwaardig

• Zeer ervaren praktijkgerichte vakdocenten.

gen kantoor starten, dan kan VBO Makelaar u daarbij ondersteu-

diploma en wilt u zich certificeren als Makelaar/Taxateur

• Meer dan 20 jaar ervaring.

nen met een uitgebreid pakket aan diensten.

Agrarisch Vastgoed? Dat kan. Beroepsopleiding Makelaars B.V.

• Een sterke focus op de praktijk met

Contact

biedt u een opleiding waarmee u zich kunt specialiseren op het

actueel lesmateriaal.

Een lidmaatschap van de branchevereniging VBO Makelaar biedt

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

gebied van Agrarisch Vastgoed.

• Persoonlijke aandacht.

u een breed scala aan voordelen:

Neem dan contact met ons op via

• Een laagdrempelige en toegankelijke organisatie.

• Uw objecten worden gepresenteerd op onder andere vbo.nl, en

onderstaande contactgegevens:

• Diploma’s die u de mogelijkheid bieden tot certifi-

andere woningsites;

cering en registratie in het register van de Stichting

• U ontvangt premiekorting op diverse verzekeringen;

Beroepsopleiding Makelaars B.V.

Certificering Voor Makelaars en taxateurs (SCVM-

• Uw belangen worden behartigd in Den Haag en in de media;

Gildeweg 5a, 2632 BD Nootdorp

register).

• U kunt ten alle tijden de juridische helpdesk raadplegen;

info@makelaarsopleidingen.nl

• U blijft op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen in de vast-

telefoon 070 - 356 32 00

goedsector door het ledennet en de maandelijkse nieuwsbrief

www.makelaarsopleidingen.nl

speciaal voor VBO-leden;

www.makelaarsopleidingen.nl

www.makelaarsopleidingen.nl


Doelgroep De opleiding Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed is bestemd voor degenen die zich willen specialiseren als Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed. De opleiding biedt ook toegevoegde waarde voor functies buiten de makelaardij, bijvoorbeeld bij gemeenten en waterschappen.

Vooropleiding U dient in het bezit te zijn van minimaal het theoriediploma Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken, het diploma van de tweejarige cursus Taxeren Agrarische Objecten (CAH Dronten) of een gelijkwaardig diploma.

Resultaten • U leert hoe marktontwikkelingen te volgen. • U leert welke inrichtingsvraagstukken een rol spelen bij

De opleiding

stippen plaatsvinden in heel Nederland. Raadpleeg

agrarische ondernemingen.

De opleiding verbindt theorie en praktijk onder meer door mid-

www.makelaarsopleidingen.nl voor de actuele startdata.

• U leert welke fiscale aspecten een rol spelen bij onder meer

del van 3 veldwerkbijeenkomsten. De opleiding wordt verzorgd

aankoop en verkoop van agrarisch vastgoed.

door vakdocenten die hun sporen ruimschoots in de Agrarische

• U leert welke privaatrechtelijke- en publiekrechtelijke

Vastgoed sector hebben verdiend.

Studieduur en studiebelasting

vraagstukken een rol spelen bij het taxeren en bemiddelen van agrarisch vastgoed.

Klassikaal

De opleiding Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed duurt 6

• U oefent met het gebruik van taxatiemethoden die van

De opleiding wordt klassikaal aangeboden met een groepsgroot-

maanden. In totaal volgt u 13 bijeenkomsten van een dag, waar-

toepassing zijn bij het taxeren van agrarisch vastgoed.

te van maximaal circa 15 cursisten.

van drie veldwerkbijeenkomsten. Voorts moet u rekening hou-

• U leert hoe een agrarisch taxatierapport is opgebouwd.

den met ongeveer 9 uur thuisstudie per week.

• U kunt zelfstandig een taxatie van een agrarisch vastgoedobject uitvoeren.

Cursusgeld INHOUD

Het cursusgeld voor de opleiding Makelaar/Taxateur Agrarisch

Examen

Vastgoed bedraagt € 2.575,- exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief

De opleiding Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed kan worden

losbladig studiemateriaal, koffie, thee en lunch.

afgesloten met het afleggen van een examen.

Landbouweconomie

Fiscale zaken

Taxatieleer

• Rol van de landbouw in de economie

• Inkomstenbelasting

• Taxatiegrondslagen

Het examen bestaat uit twee onderdelen:

• Structuur van de landbouw

• Omzetbelasting

• Taxatiemethodieken

• 45 meerkeuzevragen.

• Sectorkennis

• Belastingen rechtsverkeer

• Kengetallen

Studiemateriaal

• Het opmaken van een taxatierapport aan de

• Kengetallen

• Erfbelasting

Het studiemateriaal bestaat uit speciaal ontwikkelde syllabi en

hand van een ter plekke uitgereikt dossier.

• Bedrijfsoverdracht

Praktijktaxaties

aanvullende studieboeken. U ontvangt tijdig de literatuurlijst,

• Melkveehouderij

zodat u de benodigde boeken kunt aanschaffen. De prijs voor de

De organisatie en afname van de examens wordt verzorgd door

• Huisvesting melkveehouderij

Juridische zaken

• Akkerbouw

literatuur bedraagt circa 200,- exclusief BTW.

Beroepsexamens Makelaars B.V: www.examensvoormakelaars.nl.

• Huisvesting intensief

• Pacht- erfpacht en opstalrecht

• Intensief

• Akkerbouw en glastuinbouw

• Ruimtelijke ordening (bestemmings-

Bedrijfsuitrusting

• Bodemgeschiktheid

De examens staan onder toezicht van de certificerende instelling Det Norkse Veritas (DNV): www.dnv.com.

plan en omgevingsvergunning) • Mestwetgeving en actualiteiten

Locatie en tijdstip

Nadat het examen met een voldoende resultaat is afgesloten, ontvangt u het diploma Agrarisch Vastgoed.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De opleiding Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed wordt ge-

• Milieuwetgeving

geven op een centraal in Nederland gelegen locatie en vindt

• Natuurwetgeving

plaats op een doordeweekse dag van 09.30 uur - 16.00 uur. De

Het examengeld voor de opleiding Makelaar/Taxateur Agrarisch

veldwerkbijeenkomsten kunnen op afwijkende locaties en tijd-

Vastgoed bedraagt € 895,- exclusief BTW.

www.makelaarsopleidingen.nl

Bom a4 folder opleiding makelaar taxateur agrarisch vastgoed  

opleiding makelaar taxateur agrarisch vastgoed

Bom a4 folder opleiding makelaar taxateur agrarisch vastgoed  

opleiding makelaar taxateur agrarisch vastgoed