Page 1

JAARVERSLAG 2013 BMO Beroepsvereniging Mediathecarissen Onderwijs

Algemene ledenvergadering 10 APRIL 2014


Voorwoord Op de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2013 is het ‘Koersdocument BMO: bevlogen in beweging’ door de leden aangenomen. Dit koersdocument vormt de leidraad voor het beleid van de BMO voor de jaren 2013 – 2016. In 2013 is voor het eerst gewerkt met de werkwijze van de drie programmalijnen, zoals deze zijn geïntroduceerd in het Koersdocument. Het bestuur heeft de ALV van 18 april 2013 als zeer succesvol ervaren en voelde zich warm ondersteund door alle aanwezigen. Al tijdens de ALV is een aantal gesprekken gevoerd met mogelijke nieuwe aspirant-bestuursleden. Vol enthousiasme is het bestuur begonnen met de concretisering van de plannen; de vacaturebank van de nieuwe community werd gevuld en de programmalijnen werden verdeeld onder de bestuursleden. Door persoonlijke omstandigheden moest een aantal bestuursleden helaas de taken (gedeeltelijk)neerleggen. 1


Duidelijk mag zijn dat de aandacht van de overgebleven bestuursleden hierdoor vooral is uitgegaan naar alle activiteiten die nodig zijn om een vereniging goed te kunnen laten functioneren. Een aantal van de voor 2013 geplande activiteiten hebben daarom helaas geen doorgang kunnen vinden, temeer omdat ook de reacties op de vacaturebank minder waren dan verwacht. De onderwerpen die wel aan bod zijn geweest zijn: het verder onderzoeken van de samenwerking met de AOb, het actief betrokken zijn bij de ontwikkelingen rondom ‘De bibliotheek op school – VO’ en de eindrapportage van de ‘Werkgroep Teacher Librarian’. Veel tijd en energie heeft het bestuur besteed aan de werving van nieuwe bestuursleden. Alle activiteiten die hiervoor ontplooid zijn (persoonlijke benadering, contact via regiovertegenwoordigers, diverse mailings naar alle leden) hebben uiteindelijk helaas niet geleid tot voldoende nieuwe kandidaten. Op de vergadering van 16 januari 2014 heeft het bestuur de balans opgemaakt en moeten besluiten om op 10 april 2014 voltallig af te treden. Het bestuur betreurt het dat zij dit besluit heeft moeten nemen. Op dit moment kan het bestuur alleen nog de hoop uitspreken dat op de ALV van 10 april 2014 een groep leden, die zich zodanig betrokken voelt bij de BMO de verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van onze vereniging op zich zal nemen. Maart 2014 Namens het bestuur van de BMO Marian Hendriks, voorzitter 2


Organisatie algemeen

3


Ledenaantal Eind 2013 had de BMO 392 persoonlijke leden (in 2012 was dit 385) en 6 donateurs (in 2012 29 institutionele leden). Het totaal aantal laat dus een lichte daling zien, van 407 naar 398. In 2013 is de mogelijkheid van het ‘institutioneel lidmaatschap’ vervallen. Dit betekende dat het lidmaatschap kon worden omgezet naar een persoonlijk lidmaatschap. Het institutioneel lidmaatschap van commerciële organisaties is omgezet naar een donateurschap. Een aantal instellingsleden (met name de openbare bibliotheken en provinciale serviceorganisaties) hebben hierdoor hun lidmaatschap opgezegd. Dit verklaart de lichte daling van het aantal leden. De financiële gevolgen van deze opzeggingen worden ruimschoots gecompenseerd door de uitbreiding van het aantal donateurs en de grotere mogelijkheden hierbij, bijvoorbeeld door het opnemen van de logo’s in de nieuwsbrief en op de website.

4


Jubileumactiviteit

Op 31 januari 2013 werd het 30-jarig bestaan van de LWSVO / BMO gevierd met een jubileumactiviteit, als afsluiting van een ledenwerfactie. De ledenwerfactie heeft uiteindelijk slechts zeven nieuwe leden opgeleverd. De BMO was te gast bij het Nova Collega in Amsterdam, waar opvoedingsdeskundige Marina van der Wal een sprankelende lezing gaf over het opvoeden van pubers. Tot slot werd met een drankje en een hapje nagepraat. De activiteit werd bijgewoond door ca. 30

5


Bestuursleden Het bestuur van de BMO bestond in 2013 uit: Functie Voorzitter Penningmeester Secretaris Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Naam

Datum aantreden Marian 17-04Hendriks 2008 Ineke van 17-04Bunnik 2008 Janine 19-04Halewijn 2012 Jolanda Jole 14-042011 Monique 19-04Castenmiller 2012 Berna 18-04Boekhorst 2013

Datum aftreden 10-042014 10-042014 19-042015 10-042014 19-042015 18-042016

Termijn 2 2 1 1 1 1

Het bestuur is zes keer in vergadering bijeen geweest. De notulen zijn te vinden op het besloten gedeelte van de website en van de community (in de files van de groep bmoleden).

6


Nieuwsbrief Dankzij een actieve redactie, bestaande uit Mirjam Brugts en Hannie Roorda, zijn in 2013 elf reguliere nieuwsbrieven verzonden. Daarnaast is nog een aantal algemene mailings verzonden, bijvoorbeeld voor de werving van nieuwe bestuursleden. De nieuwsbrieven zijn terug te vinden op het besloten gedeelte van de website en van de community (in de files van de groep bmo-leden).

Website De rubriek "mediatheek van de maand" werd na een wat stroeve start goed en afwisselend gevuld. Dit dankzij de eindredactie van Josée Hageraats en Ester MacMillan. De uitermate positieve reacties van de mediathecarissen die ‘mediatheek van de maand’ zijn geweest, bevestigen dat deze rubriek bijdraagt aan een goede profilering van de mediatheek. 7


Programmalijn 1

Professionaliseren en profileren

8


Programmalijn 1 is gericht op het vergroten en verbeteren van de kennis en (professionele) vaardigheden van onderwijsmediathecarissen om zo zichzelf en de functie van de mediatheek in de school en daarbuiten beter te kunnen profileren. Conform het jaarplan 2013 is aandacht besteed aan:

1. Een actuele vertaling te (laten) maken van de IFLA/Unesco richtlijnen voor de schoolmediatheek naar de Nederlandse situatie van dit moment De door de IFLA opgestelde richtlijnen voor schoolmediatheken dateren uit 2002 en een actualisering, passend bij de recente ontwikkelingen in het onderwijs- en het bibliotheek- en informatievak, is nodig. Het bestuur heeft overleg gehad met de Nederlandse contactpersoon voor de IFLA, Ingrid Bon. Zij heeft contact gehad met de sectie ‘school libraries’ van de IFLA. Deze sectie is bezig met het herschrijven van de richtlijnen voor schoolmediatheken. Het bestuur is verheugd dat op internationaal niveau de richtlijnen worden geactualiseerd. De geactualiseerde versie wordt in 2014 verwacht. Daarna moet het geheel nog vertaald worden. Dit zal derhalve in het jaarplan voor 2014 worden opgenomen.

9


2. Werkgroep Teacher Librarian

Deze werkgroep is in 2011 ingesteld en heeft eind 2013 haar eindrapportage uitgebracht. De werkgroep bestond uit: Ineke van Bunnik, Sjanie de Leeuw van Weenen, Pearl Meijer, Tineke van Ommeren (voorzitter), RenĂŠ Slot en Tom Sijtsma. In de eindrapportage is een aantal aanbevelingen opgenomen, die door het bestuur zijn overgenomen: a. Het opzetten van een databank met actuele cursussen op het gebied van mediawijsheid en informatievaardigheden. b. Aandacht voor het opnemen van de functie van onderwijsmediathecaris in de wet BIO. c. Onderhouden van contacten in de politiek. d. Als gesprekspartner deel uitmaken van overlegvormen met HBO-organisaties en vakbonden. e. Het in kaart brengen van de behoefte van het onderwijs aan een onderwijsmediathecaris.

10


3. Na- en bijscholingstrajecten

Deskundigheidsbevordering vormt al jaren het speerpunt van onze vereniging en is dan ook in het Koersdocument opgenomen. In het jaarplan 2013 werd als actiepunt opgenomen: het organiseren van een bijeenkomst over taalbeleid, een van de belangrijke speerpunten binnen het onderwijs en de rol van leesbevordering hierbij. Hiervoor zou samenwerking met andere organisaties gezocht worden. Het bestuur heeft overleg gevoerd met Stichting Lezen en de plannen voor een organiseren van een bijeenkomst waren in een vergevorderd stadium, totdat bleek dat de regiogroep Gelderland dit thema had uitgekozen voor de ALV. Besloten werd daarom om geen aparte bijeenkomst te organiseren, maar het onderwerp ‘taalbeleid en leesbevordering’ centraal te stellen op het themagedeelte van de ALV.

11


Ook binnen ‘De Bibliotheek Op School – Voortgezet Onderwijs’ (dBOS-VO), speelt deskundigheidsbevordering van mediathecarissen een grote rol. De rol van de BMO hierbij is opgenomen bij programmalijn 3.

12


4. Themalijsten VMBO

Op de ALV van april 2013 zijn de nieuwe themalijsten, ‘Themalijst jeugdliteratuur’ en ‘Thema’s in de Nederlandse literatuur’, gepresenteerd en in de verkoop gegaan. Inmiddels zijn 228 ‘Themalijsten jeugdliteratuur’ en 232 lijsten ‘Thema’s in de Nederlandse literatuur verkocht, met dank aan Hannie Vreugdenhil, die alle administratieve werkzaamheden heeft verzorgd. De werkgroep had eerder de suggestie gedaan om een speciale themalijst voor het VMBO te ontwikkelen. Het onderzoek naar de belangstelling hiervoor heeft door een tekort aan mankracht dit jaar geen prioriteit gekregen. Wel is op de community een eerste inventariserende poll geplaatst: 73% heeft aangegeven behoefte te hebben aan een VMBO-lijst. De poll is echter maar door 30 leden ingevuld en de resultaten daarvan zijn derhalve niet significant genoeg voor verdere actie.

13


Programmalijn 2

Ontmoeten en verbinden

14


Programmalijn 2 is erop gericht dat de leden elkaar ontmoeten en in staat worden gesteld om van en met elkaar te leren, kennis te delen, samen te werken en te participeren in het werk van de BMO op regionaal en landelijk niveau, zowel fysiek als digitaal.

1. Algemene Ledenvergadering De ALV, hèt jaarlijkse ontmoetingsmoment voor alle leden, vond plaats op 10 april 2013 en werd bijgewoond door ruim 130 leden. Het was helaas niet gelukt om een regiogroep bereid te vinden het themagedeelte te organiseren; daarom heeft het bestuur dit zelf opgepakt. Voor het middaggedeelte rondom het thema ‘Bring your own device en de gevolgen voor de mediatheek’ was Remco Bron uitgenodigd. Zijn wervelende lezing werd afgesloten met een forumdiscussie, waarin naast mediathecarissen (Coby Borkent, Mechteld Leemans, Bart Vervaecke) ook een rector (Erwin Lutteke, Isendoorn College) vertegenwoordigd was. Met name de aanwezigheid van een rector bood een verfrissende invalshoek. De ALV vond dit jaar voor het eerst plaats op een andere locatie, namelijk De Reehorst in Ede. De reacties op deze nieuwe locatie waren uitermate positief. Dit gold niet alleen voor de algemene zaal, maar ook voor de ruime mogelijkheden om te kunnen netwerken, zowel tijdens als na afloop van de ALV. 15


2. Overleg regiovertegenwoordigers Het bestuur hecht zeer aan het contact met de regiogroepen middels het jaarlijkse overleg met de regiovertegenwoordigers. Door ziekte van het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor deze programmalijn, heeft dit overleg helaas niet kunnen plaatsvinden. Twee regiovertegenwoordigers hebben het initiatief genomen om zelf het overleg in januari 2014 te organiseren. Hoewel het overleg aanvankelijk leek door te gaan, bleek dit uiteindelijk door een te groot aantal afmeldingen niet door te kunnen gaan. Om ook binnen deze programmalijn te werken aan vernieuwing en verbetering, zou in 2013 aandacht besteed worden aan de volgende activiteiten:

1. Stimuleren van regionale samenwerking Sommige regiogroepen functioneren uitstekend, andere hebben moeite om mediathecarissen te bewegen naar de bijeenkomsten te komen. Hoe kunnen minder goed functionerende regiogroepen leren van de ervaringen van andere regiogroepen? Dit actiepunt is door ziekte niet aan de orde gekomen.

16


2. Nieuwe community en vacaturebank Op de ALV van 2013 werd de community bmo.nu gelanceerd. Janine Halewijn vervulde de functie van eerste beheerder en werd hierbij ondersteund door Joke Boonstra. Achter de schermen is veel tijd besteed aan de ingebruikname van de community, het schrijven van handleidingen en het beantwoorden van diverse vragen van nieuwe leden. In 2013 hebben 237 leden zich aangemeld als lid van de community en zijn 42 onderwerpen besproken in het hoofdforum: een mooi resultaat. Het invoeren van en werken met een nieuwe community kost veel gewenningstijd. Zo zijn de activiteiten van de diverse regio's onderling erg verschillend. Er zijn regio's die inmiddels veel gebruik maken van de mogelijkheid tot ‘filesharing’, terwijl andere regio's deze mogelijkheid (nog) niet hebben ontdekt. In het algemeen kan geconcludeerd worden dat voor een eerste jaar de opbrengsten zeker positief zijn, maar dat er nog mogelijkheden zijn voor een verdere groei en ontwikkeling.

17


Een onderdeel van de community is de ‘Vacaturebank’, waar concrete activiteiten worden vermeld waarvoor leden zich kunnen inzetten. Hiertoe heeft het bestuur een format ontwikkeld. In totaal zijn in 2013 zes vacatures opgenomen. Op drie vacatures is gereageerd:

1. Op de hoogte blijven van internationale ontwikkelingen Deze vacature is vervuld door Geerte Scheper. 2. Het in kaart brengen van relevante organisaties voor de BMO Op deze vacature heeft Wilma Boonstra gereageerd. 3. Schrijven van een tekst voor de website van Mediawijzer. Geerte Hage is hiermee aan de slag gegaan.

18


Programmalijn 3

Participeren en samenwerken

19


Programmalijn 3 is gericht op het verbreiden en realiseren van de missie van de BMO naar het externe netwerk. Het traject met externe partijen is erop gericht (nieuwe) contacten te leggen met relevante organisaties om zo de betrokkenheid bij ‘goed mediatheekwerk, voorwaarde voor effectief onderwijs’ te verhogen. In de loop der jaren is al een hecht netwerk opgebouwd van organisaties waarmee de BMO samenwerkt. Met veel van deze organisaties is ook in 2013 overleg gevoerd, zoals met Aura, NBD Biblion, LexisNexis, Stichting Lezen, Kunst van Lezen, Ecabo, GO-opleidingen en SIOB.

20


De vernieuwende activiteiten binnen deze programmalijn voor 2013 waren:

1. Onderzoeken samenwerking AOb In 2012 is gestart met het onderzoeken van een mogelijke samenwerking met de AOb. Hiertoe zijn met de AOb diverse gesprekken gevoerd om tot een samenwerkingsvoorstel te komen. Dit voorstel zou worden aangeboden aan de ALV van 10 april 2014. Het bestuur heeft echter besloten het voorstel terug te trekken na overleg met de regiovertegenwoordigers. Er bleek te weinig draagvlak te zijn voor een dergelijke samenwerking. Ook sprak een overgrote meerderheid de vrees uit om ons als BMO te binden aan een vakbond. Het bestuur zag onvoldoende steun en bestaansrecht voor het samenwerkingsverband met de AOb, maar betreurt dit omdat zij wel degelijk het belang ziet van samenwerking naar de onderwijspolitiek toe. Het bestuur hoopt dat de goede contacten die zijn opgebouwd met de AOb in de toekomst gecontinueerd zullen worden.

21


2. ‘De bibliotheek op school – Voortgezet onderwijs’ (dBOS-VO) Het bestuur van de BMO heeft geparticipeerd in de stuurgroep ‘dBOS-VO’ en daardoor bijgedragen aan de aandacht die de schoolmediatheek nu heeft gekregen binnen dit project. Inmiddels zijn er drie brochures verschenen, die elk lid van de BMO heeft ontvangen: - ‘Meer lezen, beter in taal – vmbo’ - ‘De bibliotheek op school in het vmbo’ - ‘Beter leren door informatievaardigheden’ Door deelname in de stuurgroep heeft het bestuur ertoe bijgedragen dat in deze brochures de rol van de mediatheek goed beschreven wordt. Openbare bibliotheken worden immers opgeroepen om samen te werken met de mediatheek. De verdere concrete invulling zal lokaal gebeuren. Momenteel vinden er tien pilot projecten plaats waarbij openbare bibliotheken samenwerken met scholen en mediatheken. Dit zal in de loop van 2014 leiden tot meer informatie over samenwerkingsvoorbeelden en ideeën voor mediatheken. Miranda van Roosmalen is namens de BMO betrokken bij de voorbereidingen voor een dBOS-conferentie voor mediathecarissen, die zal plaatsvinden in 2014. Het bestuur is van mening dat de betrokkenheid van de BMO bij ‘dBOS-VO’ kan bijdragen aan een sterkere positionering van mediatheken, mede door samenwerking met de openbare bibliotheekwereld. 22


3. Het in kaart brengen van relevante organisaties voor de BMO De vacature voor deze activiteit werd vervuld door Wilma Boonstra. Na bestudering van de bestaande contacten heeft zij met Monique Castenmiller, verantwoordelijk bestuurslid voor programmalijn 3, besloten niet verder te gaan met het in kaart brengen. De conclusie was dat er al goede contacten zijn met relevante organisaties en dat er niet veel instanties zijn die ontbreken. Wenselijk zou zijn om contact te leggen met de VO-raad en Kennisnet en deze activiteit op te nemen in het jaarplan.

23


4. Overige activiteiten Prijs voor de beste leesomgeving

Marian Hendriks maakte deel uit van de jury van de ‘Prijs voor de beste leesomgeving’: een inspirerende leesomgeving is immers belangrijk voor het leesklimaat op school. Deze prijs wordt georganiseerd door Passionate Bulkboek, in opdracht van Stichting Lezen en is dit jaar voor de 3 e keer uitgereikt. De Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp won dit jaar de 1e prijs. In het tijdschrift Lezen verscheen een uitgebreid artikel en ook op de website van de BMO werd aandacht besteed aan deze prijs. De KSH werd ook ‘mediatheek van de maand’. Voor het eerst werd dit jaar een 2e prijs ingesteld: deze prijs, een vrijblijvend interieuradvies van een architect, werd aangeboden door het bestuur van de BMO. Deze prijs werd gewonnen door CSG Reggesteyn .

24


Internationale contacten

Geerte Scheper, die namens het bestuur de internationale ontwikkelingen m.b.t. mediatheekwerk volgt, bezocht samen met Monique Castenmiller in oktober 2013 het ENSILweekend in Bakkum. In de nieuwsbrief is hiervan verslag gedaan. De bijeenkomst is door Geerte en Monique als zeer inspirerend ervaren. Daarnaast heeft Geerte in de nieuwsbrief regelmatig verslag gedaan van de ontwikkelingen bij de IFLA en IASL.

25


Tekst website www.mediawijsheid.nl

Op verzoek van het bestuur heeft de organisatie Mediawijzer.net ingestemd met een tekst over de bijdrage die mediatheken leveren aan mediawijsheid. Het schrijven van deze tekst werd als vacature vervuld door Geerte Hage. Door drukte bij Mediawijzer.net heeft een en ander achterstand opgelopen, maar naar verwachting wordt dit op korte termijn afgehandeld.

26


Tot slot Wat 2014 de vereniging zal brengen is voor het bestuur onduidelijk. Tijdens de ALV van 10 april zijn de leden aan het woord.

27

Jaarverslag BMO 2013  

Jaarverslag BMO 2013

Advertisement