Page 1

Impresszum Üdv Újoncok! Köszöntelek benneteket a való világban és az Építőkaron. Míg javában élvezitek a gólyatábort vagy esetleg a regisztrációs hetet, elárulom nektek, hogy most veszi kezdetét az igazi élet. Ha a filmeket nézzük, hogy milyen egy egyetemista élete, azt látjuk, hogy iszik és bulizik felváltva. Nos, ez itt sincs másképpen. Egy igazi építős mindig talál okot az ivásra! De van egy rossz hírem is, amit a filmekből nem tudtok meg az egyetemekről. Itt bizony tanulni is kell. Ha egy erős gimiből vagy szakközépből jöttél szín ötössel, úgy hogy alig tanultál valamit, az itt kevés lesz. Kívánom, hogy mielőbb találjátok meg a legjobb utat a bulizás és a tanulás között. ;)

Amit még érdemes tudni a gólyaszámunkról: itt minden információt megtaláltok, amire kezdetben szükségetek lesz. Jó, ha tudjátok, a facebook.com mellett van pár honlap, amit nem árt, ha gyakran látogattok. Megtaláljátok azt is, hogy mi mire épül, hogy milyen szabályzatok szerint élünk az egyetemen, valamint, hogy milyen körök működnek rajtunk kívül a kollégium falain belül. Jó szórakozást és Isten hozott minálunk! iMpresszUM A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Tanácsának lapja Főszerkesztő: Jónás Máté Főszerkesztő helyettes: Horváth Vivien Felelős kiadó: Réger Bálint (KHT elnök) A Kari Lap bizottság delegáltja: Dávida Eszter (EHK) Fényképek: Képítő Fotókör, illetve a szerzők és a világháló sötét bugyrai Öregtagok: Bacsardi László, Horváth Laura, Koronczai Judit , Kossuth Annamária, Lieber Gábor, Saáry Ákos, Szecskó Zsuzsanna, Szemenyei Tamás, Terlaky András Jelöltek: Grivalszki Péter E-mail cím: karima.bme@gmail.com Facebook: http://www.facebook.com/karimavpk Nyomdai munkák: Multiszolg Bt. Megjelenik havonta, ingyenesen, 1000 példányban

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Hivatalosabbra fordítva a szót, kezetekben fogjátok a kar hivatalos lapját, és ha hasznos vagy érdekes információkra szomjaztok, ajánlom figyelmetekbe a Karimát. Magát az újságot havonta a Vásárhelyi Pál Kollégium aulájában és a BME központi épületének három emeletéjén találhatjátok meg. Ha írói vénád van, vagy értesz (vagy érteni szeretnél) egyéb programokhoz (tördelőprogram, borítókészítő program), akkor bátran szólíts le egy Karimás pulcsiban vagy pólóban mászkálót, de akár térj be hozzánk gyűléseink egyikére, ahol felhőtlen öröm mellett beszéljük meg, miből álljon a következő havi újság tartalma.


Impresszum

Tartalom Czitrovszky Balázs Cikkíró

BME történet

3

TVSZ és TJSZ

4

Mi leszek ha nagy leszek? 7

Dudás Dániel Cikkíró

Tanszékek

8

Ágazatok és szakirányok

9

Dávid János cikkíró, olv. szerk.

KTH

13

Holló Annamária

Első félév

14

Cikkíró, Olv. szerk

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Vigyázz, hogy jól csináld! 17

Honvéd Liliána Cikkíró, Olv. szerk. Mérnöki

Jávor Gábor Cikkír, Olv. szerk.

Kovács Márta Cikkíró

Ötvös Máté dizájner

Szakmai hét

19

Novella

20 Főszerk. helyettes

VPK

21

SOS nagyváros

22

Kedvenc helyeink

23

Beteg vagy?

24

Evés, ivás

25

Rendezvényeink

26

KHT bemutatkozó

28

Körök

29

VII: Egyetemi Napok

36

Horváth Vivien

Jónás Máté Főszerkesztő

Nagy Erika (Eri) Cikkíró

HÖOK mentorprogram 37

Szeifert Dániel Cikkíró

2

18

Önkéntes Nap 2013

38

Sudoku

39

Viccek

40

Sajtos Dávid Tördelőszerkesző


Építő JelleGű Oldalak

BME - múlt és jelen Minden 1777-ben kezdődött a Mária Terézia által kiadott Ratio Educationis-szal („reáliák” oktatásának törvénybe foglalása). Ezt követően 1782. augusztus 30-án II. József aláírja az Institutum Geometricum alapító rendeletét, amely a Műegyetem elődintézménye. Ezt a dátumot tekintjük egyetemünk alapító dátumának.

1856. szeptember 30-án Ferenc József aláírta azt az előterjesztést, amely az Industrieschulét Joseph Polytechnicum néven felsőfokú tanintézménnyé emelte. A négy éves képzés oktatási nyelve 1860-tól ismét magyar. 1860-ban az iskola új igazgatója Stoczek József lett, az intézmény pedig Királyi József Műegyetem néven működött tovább, bár mérnöki oklevelet továbbra sem adhatott ki. Ez az 1871/72-es tanévvel kezdte meg a működését. A mérnöki szakosztály első dékánja Kruspér István volt. A Műegyetem 1901-ben jutott az egyetemi jogok teljességének birtokába, amikor megkapta a doktori cím adományozásának jogát, melyet elő-

Az 1909/10-es tanévben a Műegyetem Buda legrégibb részére, Lágymányosra költözött. Az épületet Czigler Győző, Hauszmann Alajos és Petz Samu tervezték. 1934-ben megalakították a Magyar Királyi József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, amely ezen a néven nem volt hosszú életű, ugyanis 1949-ben az Elnöki Tanács által létrejött a Budapesti Műszaki Egyetem. Négy osztály önállósult, Mérnöki (Építőmérnöki), Építészmérnöki, Gépészmérnöki és Vegyészmérnöki Karrá szerveződött, bár 1952-ben a Mérnöki és az Építészmérnöki Kar önállósult, Építőipari Műszaki Egyetem néven. Ebbe beleolvasztva a Közlekedésmérnöki Kart 1955-ben létrejött az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem. Utóbbi 1967-ig működött önállóan, amikor visszacsatolták a Budapesti Műszaki Egyetemhez. Az ekkor létrejött intézmény húsz évig működött ebben a formában. 1993-ban az oktatási reformoknak köszönhetően bevezetésre került a kreditrendszer. 2000. január 1-jétől az előzőleg becsatlakozott két újabb kar révén egyetemünk neve újra megváltozott, és a szívünket büszkeséggel tölti el azóta is, ha kimondjuk: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Grivalszki Peti

3

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

1846. november 1-jén V. Ferdinánd által megnyitotta kapuit a József Ipartanoda, ahol a három éves képzési idő alatt magyarul folyt az oktatás. 1850. szeptember 19-én az említett két intézmény összevonásából született Joseph Industrieschule nevet viselő intézményben az oktatás már német nyelven folyt. Tíz nappal később császári rendeletre megszűnik az egyetemi szintű, polgári mérnökképzés két évtizedre.

ször Zielinski Szilárd a későbbi út- és vasútépítéstan professzora szerzett meg.


Építő JelleGű Oldalak

Jogok és Kötelezettségek

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Ahhoz, hogy egyetemi éveitek alatt minden zökkenőmentesen mehessen, nem elég csak a sokad éves hallgatók által feltálalt kiskapukat megismernetek, mert ahhoz, hogy valaki átugorjon néhány akadályt, fontos a játékszabályokat is ismernie. A BME-s hallgatókra vonatkozó szabályokat pedig a TVSZ, vagyis a Tanulmányi és Vizsga Szabályzat taglalja hosszasan, melynek rátok vonatkozó legfontosabb részeit ismertetném most kicsit részletesebben. A TJSZ (Térítési és Juttatási Szabályzat) pedig a támogatási lehetőségeket és fizetési kötelezettségeinket taglalja. Az oktatás időszakai Szorgalmi időszak (15 hét): 1 hét (regisztrációs hét) + 14 hét Pótlási időszak: szorgalmi időszak vége – vizsgaidőszak első napja (1 hét) Vizsgaidőszak: 4 hét (legalább 20 munkanap) TVSZ alapjai, jogviszony – BSc alapkézpézsben eltöltött képzési idő 4 év (8félév), maximum a képzési időd kétszeresét töltheted el (8 év, 16 félév), ezt követően az egyetem egyoldalúan elbocsájt. – A szumma 8 évből 10 félév, azaz 4+1 év államilag támogatott, a többi költségtérítéssel fizetendő. – A költségtérítés díját a beiratkozás éve határozza meg, évenként változó a követelményrendszere. – Egybefüggően maximum 2 félév, összesen a képzési idő fele lehet passzív (dékán kérvényre adhat +2 félévet) – Elbocsátással megszűnik a jogviszony, ha a hallgató: - a képzési idő kétszerese alatt nem szerzi meg a végbizonyítványt - egymást követő harmadik alkalommal nem jelzi a tanulmányai folytatását (Neptun rendszer-beiratkozás) - túllépné a maximálisan megengedett passzív félévek számát

4

- azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-t követően tett sikertelen vizsgáinak, javító- és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri a hatot

Fontos tudni, hogy passzív félév alatt nem vagy jogosult a hallgatói juttatásokra, azaz nem kapsz ösztöndíjat, szociális támogatást, kollégiumi férőhelyet, diákigazolvány érvényesítő matricát, nem folyósítják diákhiteledet. Diploma megszerzésének feltételei: Előzetes követelményeit a tantárgyprogram tartalmazza (240 kredites képzés). Témavezető: a kar oktatója, vagy tanszéki engedéllyel felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember. Külső témavezető csak belső konzulenssel együttesen kérhető. Az aláírás megszerzésének feltétele a határidőre elkészített diplomamunka, melynek bírálatát a hallgató számára kell bocsátani legkésőbb a diplomavédés előtt 5 nappal. Az aláírás megszerzését követően a záróvizsga bizottság ettől függetlenül értékeli azt újra (akár elégtelenre is). Záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megléte. Záróvizsga áll diplomavédésből, szóbeli-és írásbeli vizsgából, valamint egyes esetekben gyakorlati vizsgából. Sikeres záróvizsga nem javítható. Az elégtelenre minősített diplomamunka javítása egyszer kísérelhető meg tanszéki véleményezés alapján a dékán állítja meg a pótlás menetét. Elégtelen záróvizsga esetén két javító alkalommal lehet élni, de a következő alkalomnak min. 2 hónappal később kell lennie. Záróvizsga eredmény: 0,5*ZV+05*D. Az oklevélben szereplő érdemjegy sikeres záróvizsga után: 02*ZV+0,3*D+05*TÁ. Értékelés… A tantárgy kreditértékének megfelelően tartandó a félév során számonkérés. Az értékelés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A számonkérések után két héten belül a Neptun-kód használatával (név nélkül) közzé kell tenni az eredményt. Az értékelésnél az elégségeshez leg-


Építő JelleGű Oldalak feljebb a megszerezhető pontok 50%-át lehet megkövetelni. A javító számonkérést megelőző legalább 48 órával az értékelt dolgozatot a hallgató számára megtekinthetővé kell tenni.

Tévhitek… „Mivan ha nem javítják ki?”, „Mi van ha több mint X% megbukik?” A válasz: Semmi! Légy türelemmel! Félévközi jegy, aláírás Jelenlét: előadáson, gyakorlaton 70% követelhető meg, ennél nagyobb mértékű hiányzás esetén az aláírás megtagadható. Ezen felül a tantárgyi követelményben meghatározott ZH-k, ED-k és házi feladatok legalább elégséges szintű teljesítése szükséges a megszerzéséhez. Az aláírás érvényes a megszerzés félévében + 6 félévig. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírást megszerzése.

Kedvezményes tanulmányi rend Kiváló tanulmányi eredmény, részvétel részképzésben vagy párhuzamos képzésben, közösségi tevékenység, szociális és egészségügyi okok, szakmai eredmény, élsportteljesítmény alapján kérhető. A mondat elolvasása után fölösleges izgalomba jönni és lázasan utánajárni, mit és hogyan lehet: a hallgatók 99 %-a ilyenben nem részesül! Testnevelés 2010-től: 3 típusú kurzus, 2 félév kötelező, plusz 2 félév felvétele ingyenes. A testnevelési órákat kötelezően 8-15 óra közötti időszakban teljesítendők, részletes kínálat a www.tnt.bme.hu oldalon található. Nyelvoktatás 2 típusú kurzus (2, 3 egységes) vehető fel. (0 kredites nyelvi kurzusok) BSc-s hallgatóknak

A 2009/2010. előtt beiratkozott hallgatókra 10 ingyenes egység vonatkozik. Lejelentkezni nagyon nehéz és az időpontok/határidők adott esetben nem egyeznek a tárgyfelvételi időponttal. Leadni és felvenni is regisztrációs héten szerda délig van mód, utána csak magas összegek kifizetésével. A bukott nyelvi tárgyért extra Különeljárási Díj fizetendő! Értéke elégtelen osztályzat esetén 1200 Ft*a tárgy heti óraszáma, nem teljesített esetében 1200 Ft*a tárgy heti óraszáma*3 A hallgatók finanszírozási státusza (államilag…) (rész) ösztöndíjas = Juttatásképes! Képzéshez rendelkezésre álló idő alatt, egyéni támogatási idő (12 félév) elteltéig /régen: államilag támogatott elnevezés/ Önköltséges = Költségtérítést fizet, FIX és Mozgó ~ 300.000-ot félévente (részletesen a kézhez kapott képzési szerződésben leírva minden évre vonatkozóan) Mennyi is a képzéshez rendelkezésre álló idő? 2006-tól kezdve képzési idő +2 félév (8+2). (A bónusz rendelet, TJSZ 3§ (7) pont) DE!!!! 2007-től él az átsorolás (lásd lejjebb!) Mi is az az átsorolás? Átkerülés Államilag támogatottról Költségtérítésesre, illetve átkerülés Költségtérítésesről Államilag támogatottra. Az átsorolás nyáron, a vizsgaidőszak lezárását követően történik. Mi alapján történik az átsorolás? Az utolsó két akítv félévben legalább 30 kreditet (mintatanterv szerinti) össze kell gyűjteni és legalább 2,00 súlyozott tanulmányi átlaggal kell rendelkezni. Ha ezek a feltételek nem teljesülne, a hallgató átkerül a (rész)ösztöndíjas képzésből költségtérítéses képzésre. (államilag támogatott hallgatók max. 15%-a)

Mentő megjegyzés: amennyiben min-

5

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

A hallgató tanulmányainak mutatószámai: A megszerzett kreditpontok száma. A kollégiumi felvételinél az ösztöndíjindex (megszerzett kreditpont * érdemjegy / 30) számít, de nálunk a nevétől eltérően nem ez alapján kapjuk az ösztöndíjat. Annak osztása részletesen a kht.vpk.bme.hu oldalon közzétett szabályzatok között olvasható.

alapképzésen 8 egység ingyenes, ezt követően a hallgató díjfizetésre köteles, mely 10.000 Ft/egység (hallgatói normatíva 8%-a 1000 Ft-ra kereken)


Építő JelleGű Oldalak den feltétel teljesül, adott szakon, adott szakképzéshez tartozó hallgatók kreditindexe alapján a legjobb eredménnyel rendelkező hallgatók mentességet kapnak az átsorolás alól.

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Hogyan kerülhet át hallgató Költségesről Államisra? Az utolsó két félévben több mint 30 kreditet teljesített, a hallgató által elért ÖKKI magasabb, mint az Államis lista alsó 20%-ának ÖKKI-je, (vele azonos hallgatói csoportban csökkenő sorba állított ÖKKI alapján nem kerülne átsorolásra), egyéni támogatási ideje nem telt le, illetve van „hely”.

– Szolgáltatási díj: a KTH különböző szolgáltatási díjai, pl. indexfénymásolat készítés: Összege változó (általában 500 Ft) LEJÁRT TARTOZÁS ESETÉN: nem iratkozhat be (adott félévre) az egyetemre, nem költözhet be a kollégiumba az a hallgató, akinek az egyetemmel szembeni lejárt tartozása van. Tanulmányi Ösztöndíj: Részletesen a www.kht.vpk.bme.hu oldalon a szabályzatoknál.

Egyetemi BME Ösztöndíj Pályázat alapján kapható, az EHK bírálja el. Összege: 20.000 – 60.000 Ft/hó (5 hónapra). A mintatantervben levő követelményeken túlTJSZ: Térítési díjak típusai az egyetemen mutató szakmai, és (egyetemi) közösségi tevékenység alapján adható. Kollégiumi díj /VPK/: Államilag támogatott Kari BME Ösztöndíj hallgatónak: 9300 Ft/hó (I. kategória), 10.000 Pályázat alapján a KHT bírálja el. Összege: ~ Ft/hó (II.kategória), Költségtérítéses hallgatónak: 15.000 Ft/hó. Kiemelkedő tanulmányi, szakmai 20.950 Ft/hó (I.kat.), 21.650 Ft/hó (II.kat.) és (kari vagy egyetemi) közösségi tevékenység Különeljárási díjak alapján adható. – Kollégiumi díj késedelmes befizetése: Öszszege: 1800 Ft – +10%-ot meghaladó felvett kreditekért: 1800 Ft/kredit (csak állami ösztöndíjasokra!) – Késedelmes házi feladat leadás: Összege: 1800 Ft

Köztársasági Ösztöndíj Pályázni kell rá, tanulmányi alapon adható annak, aki 2 félév alatt legalább 2*27=54 kreditet szerzett, és legalább 4.0-ás tanulmányi átlaggal rendelkezik. Összege: ~30.000 Ft/hó. Az Egyetemi Hallgatói Képviselet bírálja el.

Bursa Hungarica Ösztöndíj Vidéken lakók számára létrejött ösztöndíj. Az adott település önkormányzatánál lehet pá– Ismétlő/javító vizsga díja: „A harmadik pró- lyázni és az önkormányzat bírálja el, van önbálkozás”: Összege: 4500 Ft kormányzati része és intézményi része, nem – Felvett, de nem teljesített tárgyak kompenzá- mindenütt van még, utána kell otthon járni, ciója: 1800 Ft/ bukott kredit (2012. szeptember akit érinthet. Összege: ~10.000 Ft/hó. 1. előtt beiratozottakra) Kollégiumi Férőhely: első éves hallgatóknál – Nem első alkalommal felvett tárgy újrafelvé- főként szociális alapon, felsőbb éves hallgatókteléért: 1800 Ft/kredit (2012. szeptember 1. után nál tanulmányi, közösségi és szociális alapon beiratkozottakra) történik a felvétel. Részletesen a – Vizsgáról való igazolatlan távolmaradás ösz- www.kht.vpk.bme.hu oldalon a szabályzatokszege: 4500 Ft/alkalom nál. – Pótlás Zárthelyi dolgozat esetén: Összege: 4500 Ft/alkalom

– Utólagos tárgy törlés/felvétel saját hibából: 1200 Ft – Utólagos tárgy törlés/felvét tanszéki mulasztás okán: 2400 Ft

6

– Késedelmes beiratkozás: 3000 Ft

Rendszeres és Rendkívüli Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás, Demján Sándor Szociális Ösztöndíj: bővebben a http://szoc.sc.bme.hu honlapon.

Horváth Vivien


Építő JelleGű Oldalak

"Mi leszek ha nagy leszek?"

Infrastruktúra építőmérnökként részt vehettek például tározók, átereszek tervezésében, árvízvédelmi projektekben. Tervezhetsz út, és vasúthálózatokat, kezdve az autópálya lehajtóktól, bármelyik nagyvárosunk villamos vonalvezetéséig. Ha a településrendezés, közműhálózat kialakítása érdekel, akkor is ezt az ágazatot kell választanod! A szerkezetes építőmérnök a mechanika kedvelője, aki megtervezi egy épület (lakóépület, irodaház, mélygarázs, mezőgazdasági csarnok stb.), híd vagy egy műtárgy (gát, töltés) szerkezetét, méretezi a terheknek, az előírásoknak és

a környezeti adottságoknak megfelelően, hogy biztonságos és sokáig használható legyen. Úgy kivitelezi, hogy a megegyezett időn és a meghatározott anyagi kereteken belül maradva a szerződés feltételeinek megfeleljen. Ahhoz, hogy bármilyen létesítmény létrejöjjön, legyen szó az épp újonnan épülő házatokról, elengedhetetlen egy geodéta közreműködése, ugyanis ő az, aki kitűzi a ház sarkait, a telekhatárt, vagy a már említett autópálya vonalvezetésének helyzetét. Ugyancsak a geoinformatika ágazaton végzettek készítenek hasonló digitalizált térképeket, mint a Google Maps. Építőmérnöki tanulmányaitok során elkezditek más szemmel látni a világot, hiszen eddig legyen szó egy hídról, egy útszakaszról vagy egy mérési területről nem tudhattátok, hogy milyen munkálatok zajlanak le ott valójában. A sok-sok félév során, amíg a BME padjait koptatjátok, belelátást nyertek majd mindebbe. Mérnöknek lenni sokkal bonyolultabb feladat, mint amennyire elsőre látszik. Egy kedves tanárunk szavával élve: "A jó mérnök lusta, lassú és precíz. Az első kettővel már rendelkeztek..." a többit meg majd Ti is megtudjátok! ;)

Eri

7

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

A gólyatáborba érkezve talán nem az a legfontosabb elfoglaltságotok, hogy azon töprengjetek, mihez is fogtok kezdeni majd a diplomátokkal. Érthető, ha égetőbb problémának érzitek a kezetekben lévő sör elfogyasztását, vagy a körülöttetek lévő sok új arc megismerését. Ezzel semmi probléma nincs, de mégis most egy kicsit komolyabb, sulisabb témával szolgálnék Nektek. Talán már tájékozódtatok arról, hogy karunkon, 3 ágazaton szerezhettek diplomát. Attól függően, hogy a szerkezet-, infrastruktúra illetve geoinformatika építőmérnöki ágazatokon végeztek, más-más feladatokat fogtok majd ellátni. Ezek természetesen még szakirányokra bontódnak, de erről egy másik cikkünkbe olvashattok majd.


Építő JelleGű Oldalak

Tanszékek

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Az első hetek egymás és a hallgatótársak megismerésével fog telni, de fontos tudni már az elején, miért is jöttünk ide. Itt egy átfogó ismeretanyag, hol találjátok a tanszékeket, a vezetőkkel pedig nem feltétlenül fogtok találkozni, de nem árt megjegyezni a neveket, hisz’ ők lesznek a segítségetekre az évek alatt a diploma megszerzésében. Ők az Építőmérnöki Kar vezetősége és a tanszéki dolgozók. Előre is elnézést kérek mindenkitől, akinek a nevét nem tudtuk szerepeltetni, de azzal egy teljes másik újság is megtelne.

Tanszékek: Általános és felsőgeodézia tanszék. Tanszékvezető: Dr. Ádám József egyetemi tanár (www.agt.bme.hu) Építőanyagok és mérnökgeológia Tanszék. Tanszékvezető: Dr. Balázs L. György egyetemi tanár (www.epito.bme.hu/eat) Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék. Tanszékvezető: Dr. Barsi Árpád egyetemi tanár (www.fmt.bme.hu)

Geotechnikai Tanszék. Tanszékvezető: Dr. Nagy László egyetemi docens Ne felejtsétek el használni a tanszékek (www.gtt.bme.hu) oldalait, mert minden tantárgyhoz tarHidak és Szerkezetek Tanszéke. Tantozó követelményrendszer, adatok, házi székvezető: Dr. Dunai László egyetemi feladatok, felkészülést segítő adatok, minta feladtok és minta zárthelyik is fel- tanár (www.hsz.bme.hu)

lelhetők a könnyebb teljesíthetőség érdeMagasépítési Tanszék. Tanszékvezető: kében! Dr. Stocker György egyetemi docens (www.met.bme.hu) Az Építőmérnöki Kar vezetősége: Tartószerkezetek Mechanikája TanDékán: Dr. Dunai László (Kmf.85) szék. Tanszékvezető: Dr. Ádány Sándor Oktatási dékánhelyettes: Dr. Ádány egyetemi docens (www.me.bme.hu) Sándor (Kmf.45) Út-és Vasútépítési Tanszék. TanszékTudományos dékánhelyettes: Dr. Józsa vezető: Dr. Kisgyörgy Lajos egyetemi doJános (Kmf.12) cens (www.epito.bme.hu/uvt) Vállalkozási dékánhelyettes: Dr. Balázs Vízépítési és Vízgazdálkodási TanL. György szék. Tanszékvezető: Dr. Józsa János Dékáni hivatal vezetője: Fónad Ildikó egyetemi tanár (www.vit.bme.hu) (K.I.28) Vizi közmű és környezetmérnöki TanDékáni hivatal gazdasági ügyintéző: szék. Tanszékvezető: Dr. Koncsos László Uracsné Szatényi Krisztina (K.I.28) egyetemi tanár (www.vkkt.bme.hu) Kari NEPTUN adminisztrátor és órarendfelelős: Bódi Gábor (www.epito.bme.hu)

8

Horváth Vivien


Építő JelleGű Oldalak

Ágazatok és szakirányok Mi leszel, ha nagy leszel? Építőmérnök! – feleled büszkén. Na jó, de az mit is csinál? Bizony, ez a szakma igen színes palettával rendelkezik. Hosszú lenne minden lehetőséget felsorolni, ami egy „magunkfajta” előtt áll, de kukkantsunk bele mégis.

Szerkezet-építőmérnöki ágazat A mechanika és a vasbeton szerelmeseinek itt a helye. Az alagútépítés izgalmaitól kezdve a hidakkal való megismerkedésen át egészen a magas lakóépületek, csarnokok, kilátók és társaik tervezéséig van lehetőség kipróbálni magad. Az építéstechnológia pedig azt mutatja be, hogyan kel életre az alaprajz, magyarán ez az irány a kivitelezés iránya. A szerkezetesek alaposan megismerkednek a különféle építőanyagokkal (kiváltképpen a betonnal és az acéllal), elmélyülnek a reakcióerők számításában és sok estét eltöltenek az épületek metszeteinek rajzolgatásával.

Geoinformatika-építőmérnöki ágazat Ezen ágazatról talán kevesebbet hallani, pedig bizony ők is komoly mérnöki munkát végeznek. Egyik szakiránya az építőipari geodézia, ahol a hallgatók továbblépnek azon a néhány mérésen, amit az első félévesek elkövetnek, és igazi geodétákká avanzsálnak. A másik a térinformatikai szakirány. Az itt végzettek feladata például a helymeghatározás, a képanalízis vagy a különböző bonyolult adatbázisrendszerek kezelése.

Igazság szerint néhány sorban nem lehet összefoglalni, mit is foglal magában az építőmérnöki lét, mint olyan. Sőt, elsőre még ez is túl soknak és idegennek tűnhet. A törzstárgyaknak köIfrastruktúra-építőmérnöki ágazat szönhetően azonban belekóstolsz majd Persze nemcsak épületeket lehet ám egy kicsit mindenbe, hogy majd el tudd tervezni, hanem minden mást is, ami dönteni, mit is szeretnél a továbbiakkörülveszi őket, minket. Gondolj csak ban. :) Lili a közlekedésre: az utak, a számos vas-

9

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Miután mindenki átrágja magát az alapvető tárgyakon, három irányba lehet kanyarodni, és belevágni egy-egy ágazatba, majd később indulhat a szakirányválasztás.

útvonal és a hozzájuk tartozó egyéb létesítmények szintén a hatáskörünkbe tartoznak - már aki ezt az utat választja. Aztán ott a víz. A vízmérnökök feladata többek között a víz hasznosítása, elvezetése, a károk elhárítása vagy a folyók medrének rendezése. Aki a környezet védelme, a település üzemeltetése, esetleg a közműhálózatok tervezése felé kacsingat, az is itt találja meg a helyét. Az infrások kedvenc ’háziállata’ a milliméter pausz – ezen születnek a nagy dolgok :)


ร‰pรญtล‘ JelleGลฑ Oldalak

-6-

2 0 1 3 . G รณ lya s z รก m

6]HUNH]HWpStWฤ˜PpUQ|NLiJD]DWPLQWDWDQWHUY 7DQWiUJ\DN 1pY .yG Matematika A1a BMETE90AX00 Matematika A2a BMETE90AX02 0DWHPDWLND$pStW|PpUQ|N|NQHN BMETE90AX07 eStWฤ˜PpUQ|NLIL]LND BMETE11AX13 eStWฤ˜PpUQ|NLiEUi]ROiV BMEEOMEAT01 eStWฤ˜PpUQ|NLNpPLD BMEEOEMAT02 Statika BMEEOTMAT03 6]LOiUGViJWDQ BMEEOTMAT04 Dinamika BMEEOTMAT05 0ฤฆV]DNLLQIRUPDWLND BMEEOFTAT06 eStWฤ˜PpUQ|NLLQIRUPDWLND BMEEOFTAT31 *HRGp]LD, BMEEOAFAT08 *HRGp]LD,, BMEEOAFAT09 7pULQIRUPDWLNDDODSMDL BMEEOFTAT10 *HROyJLD BMEEOEMAT11 eStWฤ˜DQ\DJRN, BMEEOEMAT12 Talajmechanika BMEEOGTAT13 BMEEOGTAT14 )|OGPฤฆYHN $ODSR]iV BMEEOGTAT15 0pUHWH]pVDODSMDL BMEEOHSAT16 $FpOV]HUNH]HWHN, BMEEOHSAT17 Vasbetonszerkezetek I. BMEEOHSAT18 )DIDOD]RWWpVNฤ˜V]HUNH]HWHN BMEEOHSAT19 0DJDVpStWpVWDQDODSMDL BMEEOMEAT20 Utak BMEEOUVAT21 9DV~WLSiO\iN BMEEOUVAT22 .|UQ\H]HWPpUQ|NLDODSRN BMEEOVKAT23 .|]PฤฆYHN BMEEOVKAT24 +LGUROyJLD, BMEEOVVAT25 Hidraulika I. BMEEOVVAT26 9t]pStWpVYt]JD]GiONRGiV BMEEOVVAT27 0LNURpVPDNUR|NRQyPLD BMEGT30A001 0HQHG]VPHQWpVYiOODONR]iVJD]G BMEGT20A001 h]OHWLMRJ BMEGT55A001 7HOHSยOpVUpJLyIHMOHV]WpV BMEEOUVAT28 .|]LJD]JDWiVWDQLQJDWODQQ\LOYiQW BMEEOUVAT29 eStWฤ˜PpUQ|NLNRPPXQLNiFLyVNpV]V BMEGT60A6EO 6]HUNH]HWNLYLWHOH]pVWHUYH]pV BMEEPEKAS01 6]HUNH]HWNLYLWHOH]pVYiOODONR] BMEEPEKAS02 .ฤ˜]HWPHFKDQLND BMEEOEMAS03 eStWฤ˜DQ\DJRN,, BMEEOEMAS04 7DUWyNVWDWLNiMD BMEEOTMAS05 9pJHVHOHPHVPRGHOOH]pV BMEEOTMAS06 $FpOV]HUNH]HWHN,, BMEEOHSAS07 Vasbetonszerkezetek II. BMEEOHSAS08 +tGpStWpV BMEEOHSAS09 6]HUNH]HWWHFKQROyJLD BMEEOHSAS10 )|OGDODWWLPฤฆWiUJ\DNPpO\DODS BMEEOGTAS11 0DJDVpStWpVWDQ, BMEEOMEAS12 0DJDVpStWpVWDQ,, BMEEOMEAS13 /DNypSยOHWHNWHUYH]pVH BMEEOMEAS14 *HRGp]LDPpUฤ˜J\DNRUODW BMEEOAFAT30 6]HUNH]HWpVDQ\DJYL]VJiOyODERUJ\ BMEEOHSAS15 6]HUNH]HWHNJHRGp]LiMDPpUฤ˜J\DN BMEEOAFAS16 7HVWQHYHOpV%6F$ BMEGT70BS1A 7HVWQHYHOpV%6F$ BMEGT70BS2A Technikusi gyakorlat BMEEODHAS17 $ODSNpS]pVV]DNLUiQ\RN BMEEO**AS** 6]DEDGRQYiODV]WKDWy BMEEO**AV** Diplomamunka BMEEODHASDM gVV]HVyUDV]iP 9iODV]WKDWyWiUJ\DNQpONยO

gVV]HVNUHGLWSRQW 9L]VJiNV]iPD 9iODV]WKDWyWiUJ\DNQpONยO

10

K K K K K K K K K K K K

K K K K K K K K K K K K K K K

K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

6]HPHV]WHUHN HOฤ˜DGiVJ\DNRUODWN|YHWHOPpQ\NUHGLW

(Oฤ˜N|YHWHOPpQ\HN 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4/2/v/6 4/2/v/6 Mat1 2/2/v/4 Mat2 2/0/f/2 Mat1 2/2/f/4 2/0/f/2 2/3/v/6 3/3/v/6 Mat1 AT03 2/1/v/3 AT04 1/1/f/2 2/2/f/5 AT06 2/2/f/4 1/2/v/3 AT08 2/1/f/3 AT31 AT09 1/2/v/3 1/2/f/3 AT02 2/2/v/4 AT04 AT11 AT13 2/1/v/3 2/1/v/4 AT14 2/0/f/2 AT04 2/1/f/3 Mat2 AT12 AT16 2/1/v/4 Mat2 AT12 AT16 2/1/f/3 AT04 AT12 AT01 <===2/1/f/3 2/1/f/3 AT09 AT09 <===2/1/v/3 <======== 2/0/f/2 2/2/v/4 AT25 AT26 2/1/v/3 2/1/v/3 AT25 AT26 <===2/2/f/4 4/0/v/4 4/0/f/4 2/0/f/2 AT26 <======== 3/0/f/3 <========================= 3/0/f/3 0/2/f/2 1/2/f/3 AT13 AT20 0/2/v/2 AS01 AT11 AT19 <======== 1/1/f/2 AT12 <======== 2/2/v/4 Mat2 AT04 <===2/3/v/5 1/2/f/4 AS05 2/1/f/4 AT17 AS05 2/2/v/4 AT18 AS05 2/1/v/4 AS07 AS08 AS07 AS08 <===1/2/f/3 3/1/f/4 AT15 2/1/f/4 AT20 2/1/v/3 AS12 1/2/f/3 AS13 9n/f/3 AT09! 9n/f/3 AT19 AS07 AS08 3n/f/1 AT17 AT18 AT30 0/2/f/0 0/2/f/0 Tesi 1 KpW AS01! 6 14 6 6 min 204 kredit f/24 29 27 29 28 26 20 10 y 30 31 29 30 30 30 30 30 0LQG|VV]HVHQ 240 kr 4 4 4 4 4 3 0 0 23 v


ร‰pรญtล‘ JelleGลฑ Oldalak

-7-

,QIUDVWUXNW~UDpStWฤ˜PpUQ|NLiJD]DWPLQWDWDQWHUY K K K K K K K K K K K K

K K K K K K K K K K K K K K K

K K K

K K K K K

K K K K

6]HPHV]WHUHN HOฤ˜DGiVJ\DNRUODWN|YHWHOPpQ\NUHGLW

(Oฤ˜N|YHWHOPpQ\HN 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4/2/v/6 4/2/v/6 Mat1 2/2/v/4 Mat2 2/0/f/2 Mat1 2/2/f/4 2/0/f/2 2/3/v/6 3/3/v/6 Mat1 AT03 2/1/v/3 AT04 1/1/f/2 2/2/f/5 AT06 2/2/f/4 1/2/v/3 AT08 2/1/f/3 AT31 AT09 1/2/v/3 1/2/f/3 AT02 2/2/v/4 AT04 AT11 2/1/v/3 AT13 2/1/v/4 AT14 2/0/f/2 AT04 2/1/f/3 Mat2 AT12 AT16 2/1/v/4 Mat2 AT12 AT16 2/1/f/3 AT04 AT12 AT01 <===2/1/f/3 2/1/f/3 AT09 AT09 <===2/1/v/3 <======== 2/0/f/2 2/2/v/4 AT25 AT26 2/1/v/3 2/1/v/3 AT25 AT26 <===2/2/f/4 4/0/v/4 4/0/f/4 2/0/f/2 AT26 <======== 3/0/f/3 <========================= 3/0/f/3 0/2/f/2 2/0/f/3 AT21 AT27 AT24 2/0/f/2 AT23 AT27 2/1/f/3 AT10 2/3/f/6 AT17 AT18 4/0/v/5 AT21 AT22 2/1/f/3 AT21 AT22 AT21 <======== 2/0/f/2 2/1/f/3 AT24 2/1/v/3 AT23 2/1/v/3 AT23 2/1/v/4 AT26 AI09 2/1/v/3 AT26 2/1/f/3 Mat3 AT25 2/1/v/3 AT27 0/3/f/3 AI05 AI07 AI08 9n/f/3 AT09! 6n/f/2 AI05 6n/f/2 AI09 AI12 AI13 0/2/f/0 0/2/f/0 Tesi 1 KpW AI01! 6 14 6 6 min 204 kredit f/24 29 27 29 29 27 18 10 y 30 31 29 30 30 30 30 30 0LQG|VV]HVHQ 240 kr 4 4 4 4 4 3 0 0 23 v

11

2 0 1 3 . G รณ lya s z รก m

7DQWiUJ\DN 1pY .yG Matematika A1a BMETE90AX00 Matematika A2a BMETE90AX02 0DWHPDWLND$pStW|PpUQ|N|NQHN BMETE90AX07 eStWฤ˜PpUQ|NLIL]LND BMETE11AX13 eStWฤ˜PpUQ|NLiEUi]ROiV BMEEOMEAT01 eStWฤ˜PpUQ|NLNpPLD BMEEOEMAT02 Statika BMEEOTMAT03 6]LOiUGViJWDQ BMEEOTMAT04 Dinamika BMEEOTMAT05 0ฤฆV]DNLLQIRUPDWLND BMEEOFTAT06 eStWฤ˜PpUQ|NLLQIRUPDWLND BMEEOFTAT31 *HRGp]LD, BMEEOAFAT08 *HRGp]LD,, BMEEOAFAT09 7pULQIRUPDWLNDDODSMDL BMEEOFTAT10 *HROyJLD BMEEOEMAT11 eStWฤ˜DQ\DJRN, BMEEOEMAT12 Talajmechanika BMEEOGTAT13 )|OGPฤฆYHN BMEEOGTAT14 $ODSR]iV BMEEOGTAT15 0pUHWH]pVDODSMDL BMEEOHSAT16 $FpOV]HUNH]HWHN, BMEEOHSAT17 Vasbetonszerkezetek I. BMEEOHSAT18 )DIDOD]RWWpVNฤ˜V]HUNH]HWHN BMEEOHSAT19 0DJDVpStWpVWDQDODSMDL BMEEOMEAT20 Utak BMEEOUVAT21 9DV~WLSiO\iN BMEEOUVAT22 .|UQ\H]HWPpUQ|NLDODSRN BMEEOVKAT23 .|]PฤฆYHN BMEEOVKAT24 +LGUROyJLD, BMEEOVVAT25 Hidraulika I. BMEEOVVAT26 9t]pStWpVYt]JD]GiONRGiV BMEEOVVAT27 0LNURpVPDNUR|NRQyPLD BMEGT30A001 0HQHG]VPHQWpVYiOODONR]iVJD]G BMEGT20A001 h]OHWLMRJ BMEGT55A001 7HOHSยOpVUpJLyIHMOHV]WpV BMEEOUVAT28 .|]LJD]JDWiVWDQLQJDWODQQ\LOYiQW BMEEOUVAT29 eStWฤ˜PpUQ|NLNRPPXQLNiFLyVNpV]V BMEGT60A6EO ,QIUDVWUXNW~UDOpWNLYLWHOH]pVH BMEEOUVAI01 9t]pVN|UQ\H]HWLMRJ BMEEOVKAI02 ,QIUDVWUXNW~UDJHRLQIRUPDWLND BMEEOFTAI04 ,QIUDVWUXNW~UDPฤฆWiUJ\DN BMEEOHSAI04 .|]OHNHGpVLOpWSiO\DV]HUNH]HWHL BMEEOUVAI05 .|]OHNHGpVLKiOy]DWRN BMEEOUVAI06 Forgalomtechnika BMEEOUVAI07 5HJLRQiOLVN|]PฤฆUHQGV]HUHN BMEEOVKAI08 9t]N|UQ\NpPLDKLGURELRO BMEEOVKAI09 9iURVLN|UQ\H]HWYpGHOHP BMEEOVKAI10 9t]PLQฤ˜VpJV]DEiO\R]iV BMEEOVKAI11 Hidraulika II. BMEEOVVAI12 +LGUROyJLD,, BMEEOVVAI13 9t]NpV]OHWJD]GiONRGiV BMEEOVVAI14 ,QIUDVWUXNW~UDWHUYH]pV BMEEOUVAI15 *HRGp]LDPpUฤ˜J\DNRUODW BMEEOAFAT30 ร’WYDV~WODERUJ\DNRUODW BMEEOUVAI16 9t]PpUQ|NLPpUฤ˜J\DNRUODW BMEEOVVAI17 7HVWQHYHOpV%6F$ BMEGT70BS1A 7HVWQHYHOpV%6F$ BMEGT70BS2A Technikusi gyakorlat BMEEODHAI18 $ODSNpS]pVV]DNLUiQ\RN BMEEO**AS** 6]DEDGRQYiODV]WKDWy BMEEO**AV** Diplomamunka BMEEODHAIDM gVV]HVyUDV]iP 9iODV]WKDWyWiUJ\DNQpONยO

gVV]HVNUHGLWSRQW 9L]VJiNV]iPD 9iODV]WKDWyWiUJ\DNQpONยO


ร‰pรญtล‘ JelleGลฑ Oldalak -8-

*HRLQIRUPDWLNDpStWฤ˜PpUQ|NLiJD]DWPLQWDWDQWHUY 7DQWiUJ\DN

2 0 1 3 . G รณ lya s z รก m

1pY

.yG Matematika A1a BMETE90AX00 K Matematika A2a BMETE90AX02 K 0DWHPDWLND$pStW|PpUQ|N|NQHN BMETE90AX07 K eStWฤ˜PpUQ|NLIL]LND BMETE11AX13 K eStWฤ˜PpUQ|NLiEUi]ROiV BMEEOMEAT01 K eStWฤ˜PpUQ|NLNpPLD BMEEOEMAT02 Statika BMEEOTMAT03 K 6]LOiUGViJWDQ BMEEOTMAT04 K Dinamika BMEEOTMAT05 K 0ฤฆV]DNLLQIRUPDWLND BMEEOFTAT06 eStWฤ˜PpUQ|NLLQIRUPDWLND BMEEOFTAT31 K BMEEOAFAT08 K *HRGp]LD, *HRGp]LD,, BMEEOAFAT09 K 7pULQIRUPDWLNDDODSMDL BMEEOFTAT10 K *HROyJLD BMEEOEMAT11 eStWฤ˜DQ\DJRN, BMEEOEMAT12 Talajmechanika BMEEOGTAT13 K )|OGPฤฆYHN BMEEOGTAT14 K $ODSR]iV BMEEOGTAT15 K 0pUHWH]pVDODSMDL BMEEOHSAT16 K $FpOV]HUNH]HWHN, BMEEOHSAT17 K Vasbetonszerkezetek I. BMEEOHSAT18 K )DIDOD]RWWpVNฤ˜V]HUNH]HWHN BMEEOHSAT19 K 0DJDVpStWpVWDQDODSMDL BMEEOMEAT20 K Utak BMEEOUVAT21 K 9DV~WLSiO\iN BMEEOUVAT22 K .|UQ\H]HWPpUQ|NLDODSRN BMEEOVKAT23 K .|]PฤฆYHN BMEEOVKAT24 K +LGUROyJLD, BMEEOVVAT25 K Hidraulika I. BMEEOVVAT26 K 9t]pStWpVYt]JD]GiONRGiV BMEEOVVAT27 K 0LNURpVPDNUR|NRQyPLD BMEGT30A001 0HQHG]VPHQWpVYiOODONR]iVJD]G BMEGT20A001 h]OHWLMRJ BMEGT55A001 7HOHSยOpVUpJLyIHMOHV]WpV BMEEOUVAT28 K .|]LJD]JDWiVWDQLQJDWODQQ\LOYiQW BMEEOUVAT29 K eStWฤ˜PpUQ|NLNRPPXQLNiFLyVNpV]V BMEGT60A6EO K 0pUQ|NLOpWJHRGp]LDLNLYLWHOH]pVH BMEEOAFAG01 ,QJDWODQpUWpNEHFVOpVI|OGยJ\LMRJ BMEEOAFAG02 Geoinformatika BMEEOFTAG03 9HWยOHWWDQ BMEEOAFAG04 1DJ\PpUHWDUiQ\~GLJWpUNpSH]pV BMEEOAFAG05 Geofizikai alapismeretek BMEEOAFAG06 *HRGp]LDLDODSKiOy]DWRN BMEEOAFAG07 )HOVฤ˜JHRGp]LD BMEEOAFAG08 *OREiOLVKHO\PHJKDWiUR]iV BMEEOAFAG09 0pUQ|NJHRGp]LD BMEEOAFAG10 .LHJ\HQOtWฤ˜V]iPtWiVRN BMEEOFTAG11 Fotogrammetria BMEEOFTAG12 7iYpU]pNHOpV BMEEOFTAG13 7RSRJUiILDNDUWRJUiILD BMEEOFTAG14 ,QJDWODQQ\LOYiQWDUWiV BMEEOAFAG15 *HRGp]LDPpUฤ˜J\DNRUODW BMEEOAFAT30 $ODSKiOy]DWRNPpUฤ˜J\DNRUODW BMEEOAFAG16 7pULQIRUPDWLNDPpUฤ˜J\DNRUODW BMEEOFTAG17 7HVWQHYHOpV%6F$ BMEGT70BS1A K 7HVWQHYHOpV%6F$ BMEGT70BS2A K Technikusi gyakorlat BMEEODHAG18 $ODSNpS]pVV]DNLUiQ\RN BMEEO**AS** 6]DEDGRQYiODV]WKDWy BMEEO**AV** Diplomamunka BMEEODHAGDM gVV]HVyUDV]iP 9iODV]WKDWyWiUJ\DNQpONยO

gVV]HVNUHGLWSRQW 9L]VJiNV]iPD 9iODV]WKDWyWiUJ\DNQpONยO

12

6]HPHV]WHUHN HOฤ˜DGiVJ\DNRUODWN|YHWHOPpQ\NUHGLW

(Oฤ˜N|YHWHOPpQ\HN 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4/2/v/6 4/2/v/6 Mat1 2/2/v/4 Mat2 2/0/f/2 Mat1 2/2/f/4 2/0/f/2 2/3/v/6 3/3/v/6 Mat1 AT03 2/1/v/3 AT04 1/1/f/2 2/2/f/5 AT06 2/2/f/4 1/2/v/3 AT08 2/1/f/3 AT31 AT09 1/2/v/3 1/2/f/3 AT02 2/2/v/4 AT04 AT11 2/1/v/3 AT13 2/1/v/4 AT14 2/0/f/2 AT04 2/1/f/3 Mat2 AT12 AT16 2/1/v/4 Mat2 AT12 AT16 2/1/f/3 AT04 AT12 AT01 <===2/1/f/3 2/1/f/3 AT09 AT09 <===2/1/v/3 <======== 2/0/f/2 2/2/v/4 AT25 AT26 2/1/v/3 2/1/v/3 AT25 AT26 <===2/2/f/4 4/0/v/4 4/0/f/4 2/0/f/2 AT26 <======== 3/0/f/3 <========================= 3/0/f/3 0/2/f/2 2/0/f/2 AT20 AT21 AT30 AT13 AT20 <======== 2/0/f/3 2/1/f/3 AT10 Mat1 AT01 AT30 <======== 2/0/f/2 AT30 <======== 2/1/f/3 2/0/f/2 Mat2 EOfiz 2/1/f/3 AG11 4/1/v/5 AG04 AG07 AG09 2/0/v/3 AG06 AG11 AT30 <======== 1/2/f/3 2/1/v/4 Mat2 AT30 3/1/v/5 AG11 2/2/v/4 AG12 3/2/v/5 AG03 AT30 <======== 2/0/f/2 9n/f/3 AT09! 6n/f/2 AG07 6n/f/2 AG12 AG14 0/2/f/0 0/2/f/0 Tesi 1 KpW AG01! 6 14 6 6 min 204 kredit f/24 29 27 29 28 28 20 9 y 30 31 29 30 30 30 30 30 0LQG|VV]HVHQ 240 kr 4 4 4 4 4 3 0 0 23 v


Építő JelleGű Oldalak

KTH jogosított szervezet számára, közreműködés a hallgatói juttatások és térítések ügyintézésében, valamint az egyetem tanulmányi adminisztrációjával kapcsolatos oktatási és ellenőrzési tevékenységben. A KTH emellett nyilvántartja az egyetemen kiadott valamennyi oklevelet.

A hivatal foglalkozik a diákigazolványok érvényesítésével, a hallgatói jogviszony igazolások kiadásával, valamint a hallgatók egyéb intézménynyel kapcsolatos problémáinak megoldásával, melyeket legtöbbször a Neptunon keresztül kitöltendő kérvényeken át lehet jelezni. A KTH nem keverendő össze a KHT-val, ugyanis a KTH az egyetem összes hallgatójának tanulmányi ügyeit intézi, míg a Kari Hallgatói Tanács (KHT) kifejezetten az építőmérnöki karon tanulók kollégiumi elhelyezésével, ösztöndíjaival és szociális támogatásaival foglalkozik, valamint karunk rendezvényeit segít lebonyolítani.

A KTH részei: Titkársági és Irattári Csoport, Szakértői Csoport, Előadói Csoport, Informatikai Csoport, Nemzetközi-tudományos Csoport, Oktatásigazgatási Csoport. Ezekről bővebb információt és leírást a www.kth.bme.hu oldalon olvashattok.

A KTH fő feladata tehát az alapképzésben résztvevő hallgatók tanulmányi adminisztrációjának intézése. Ezen belül a vonatkozó szabályzatok és ügyrendek alapján a felvételre jelentkezők, a hallgatók és a végzettek személyi adatainak kezelése, felvételi és tanulmányi eredményeinek nyilvántartása, az egyetem által kiadott igazolványok és igazolások elkészítése, eljuttatása a kérelmezőhöz, adatszolgáltatás az egyetem szervezetei, valamint más, jogszabályban erre fel-

Legáltalánosabb esetekben tehát, ha például megváltoztak az adataid, képzést váltanál (pl. félév passziválása, vagy másik karra történő átiratkozás intézményen belül, és teljesített tárgyak elfogadtatása), utólagos tárgyfelvételt szeretnél, vagy utólag szeretnél tárgyat leadni, esetleg elhagytad a diákodat és újat szeretnél igényelni, valamint ideiglenes igazolványra van szükséged, akkor mindenképpen a KTH-hoz kell fordulnod. A hivatallal egy épületben helyet foglaló Támpont Irodában pedig választ kaphatsz egyéb, felsőoktatással kapcsolatos kérdéseidre.

Mici

13

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

A Műszaki Egyetem Petőfi hídhoz legközelebb eső épületében kapott helyet az intézmény egyik legfontosabb mozgatórugója, a KTH, melynek feladatai közé többek között a hallgatók adatainak és tanulmányi tevékenységeinek adminisztrálása tartozik.


É p í t ő kO c k a

Az a bi on yo s el s ő fél év b iz zon yos Tudom, tudom… gólyatábor, reghét, egyik buli a másik után. Kit érdekel Matematika A1 – 6 kredit még pár napig a tanulás? Na de azért A legelső zh rögtön év elején amolyan mindenkit izgat, hogy mit is rejt az ismétlés. Ez még nem jegyre megy, de első félév, nemde? Íme egy kis ízelítő, aki elbukja, fel kell vennie egy bevezető miből is áll életetek első építős féléve: tárgyat, ahol felfrissítik az alapvető matematikai tudást. Aztán jön a többi.

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Statika – 6 kredit Emlékszem a középiskolás tanárom szavaira: „Ez csak számtan, majd egyetemen tanultok matematikát.”. És valóban…az első előadáson vicces volt látni a megannyi kétségbeesett arcot. Hol is vagyunk? Na de egy kis idő után szépen letisztázódnak a dolgok, főleg a gyakorlatokon vett példáknak köszönhetően. Néhány komplex szám, egy kis határérték, rengeteg deriválás és integrálás. A titka az, hogy rengeteg feladaton kell átrágni magatokat, mert a „pedig tudom, hogy kellene megoldani” önmagában kevés, ha egy bonyolultabb példába fut bele az ember. Egyszer kell ráérezni, onnantól már simán Arra kell figyelni, hogy ne maradjatok fog menni a vizsga is. Nem érdemes elle az elején, mert bonyolódik. Illetve bukni, sok minden épül rá. ajánlott sok feladatot végigcsinálni, mert a zárthelyire nagyon kevés a 45 Hidrológia I – 3 kredit perc, és aki ott kezd el gondolkodni mit Az első vizes tárgy (bizony, lesz még is kellene csinálni, nem biztos, hogy be- pár). Akinek nem volt még ilyen tárfejezi. gya, abban felmerülhet a kérdés, hogy mit lehet a vízről ennyit tanulni? A hidIgen, sokan buknak, de az, aki tisztes- rológia víz különböző megjelenési forségesen készül, simán megcsinálja el- máit és körforgását foglalja magában. sőre – egész jó jeggyel. Még annyit Címszavakban: párolgás, csapadék, lefűznék hozzá, hogy érdemes alaposan folyás, árvízszámítás, vízhozamgörbe megtanulni a statikát, különben lesz- és társai, valamint ezek meghatározási nek még nehézségeitek a további módjai. tárgyaknál. Ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, akkor vannak tartószerkezetek, amikre erők hatnak, és amiknek egyensúlyban kell lenniük. A középiskolából ismert képletet pedig, miszerint erő szorozva erőkar egyenlő nyomaték, még álmotokból felkeltve is ismerni kell. Persze nem olyan egyszerű ez, mint amilyennek hangzik. Nem véletlenül keringenek rémtörténetek a tárgyról, a vizsgáról és a bukási rátáról, mégiscsak a félév legnehezebb tárgyáról van szó.

14


É p í t ő kO c k a A tárgyhoz tartozik 6 személyre szabott házi feladat, ami többnyire pár oldalas számításokat és az eredmények ábrázolását jelenti. Egyáltalán nem vészes, de egy éjszaka alatt nem jó összecsapni, erre tessék figyelni! A végén pedig vizsga vár rátok, ami ízlésetektől függően írásbeli vagy szóbeli.

Geológia – 3 kredit

Építőmérnöki ábrázolás – 4 kredit Avagy az első házisnak nevezhető tárgy. Megnyugtatnám azokat, akikből kifakad a „De hát én nem tudok rajzolni!” mondat, hogy a tárgy teljesítéséhez nem kell rajztehetségnek születni. Nyilván igényes munkát várnak, de körzővel, vonalzóval és egy jó rotringgal felszerelkezve mindenki képes kisebb csodákra.

A félév eleje az ábrázoló geometriát foglalja magában, ami a térlátás és a precíz munka – mégiscsak mérnökök leszünk, vagy mi - fejlesztésére hivatott. Utána Geodézia I. – 4 kredit műszaki rajz Biztos mindenki látta már a látnéven elkezdihatósági mellényes embereket városszerte, akik valami háromlábú tek megismerni az alapvető jelöléseket, műszerbe nézegetnek. Na, ők a geodé- méretarányokat és egyéb apróságokat. ták, közismertebb néven földmérők. Itt is felhívnám a figyelmet, hogy a beHogy mit csinálnak? Szögeket, magasságokat, távolságokat mérnek, min- adandó házik nem egyéjszakás mókák! denféle bonyolultnak tűnő El kell kezdeni őket időben, nem a számításokat végeznek, és az épület végén összecsapni. Gondolom senki egyes pontjait tűzik ki. Mondhatni ez a sem szeretné azt hallani, hogy „Nem jó, másik mumus tárgy a statika mellett, rá kezdd elölről!”. Ja, és konzultáljatok! kell szánni pár napot a zh-ra. Így elsőre Sokat segít, és a tanárok is jó szemmel nem mindenki fogja tudni, mit csinál, nézik. :) és mindez mire is jó. A megértésben seÉpítőmérnöki kémia – 2 kredit gítenek a gyakorlatok, amikor majd ti Ettől a tárgytól is mindenki kétségbemagatok mértek azokkal a bizonyos esik… fölösleges. Aki figyelt anno kéműszerekkel, de a kép csak a nyári mérőgyakorlat után áll össze teljesen. Per- miaórákon, annak némi ismétléssel sze addig át kell verekedni magatokat a félig meg is van a tárgy. Bele-

15

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Ez a negyedik vizsgás tárgy. A lényege az, hogy ránézésre felismerjétek a kőzeteket, tudjátok a kialakulásukat, alkotóikat, felhasználásukat. Tartalmaz egy házi feladatot, ami annyit tesz, hogy mindenki kap egy épületet (annak lépcsőjét, lábazatát vagy homlokzatát kell vizsgálni), elsétál oda, és egy megadott szempontok alapján kielemzi néhány oldalon keresztül. Nem kell tőle félni, teljesen jól teljesíthető tárgy.

Geodézia II.-n is. Szintén nem érdemes elbukni, mert akkor a mérőtábor csúszik egy évvel, valamint épül rá még néhány tárgy.


É p í t ő kO c k a csempésznek azért egy kis építőmérnökösdit, mint például a cementgyártás folyamata, vagy a gipsz és mész részletesebb megismerése. Egyébként teljesen korrekt a tárgy, előadáson még az is elhangzik, mire kell jobban odafigyelni, ha sikeres zh-t akar az ember.

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Műszaki informatika – 2 kredit Ez az a tárgy, ahol az előadás és a gyakorlat két különböző szálon fut. Előadáson amolyan alapvető dolgokról lesz szó (biztonság, transzformációk, képfeldolgozás…), gyakorlaton pedig bevezetnek az AutoCAD rejtelmeibe. Ez az a program, ami végig fog kísérni egyetemi éveitek alatt (és utána), rengeteg hasznos dolgot lehet vele alkotni, tervezni. Az alatt a néhány gyakorlat alatt nem tesztek ugyan szert túl magabiztos tudásra az AutoCAD használatát illetően, de kiindulási pontnak megfelel, aztán már csak böngészgetni kell.

Testnevelés Nem jár érte ugyan kredit, de egyetemi tanulmányaitok alatt legalább 2 félév tesit kötelezően meg kell csinálni. A paletta igen színes: lovaglás, úszás, kosár, aerobic, erőfejlesztés, spinning, falmászás… kinek mihez van kedve. A sportok egy része ingyenes, a többi belekerül pár ezer forintba, de még mindig elég barátságos. A hiányzást komolyan veszik, aki nem vesz részt az órák 70%-án, az nem kapja meg az aláírást. Valamint csak meghatározott időintervallumon belüli órákat fogadnak el. Annak, aki letudta már a két

16

félévet, természetesen van még lehetősége felvenni újra valamilyen sportágat (az ingyeneseket kivéve). Remélem így végigolvasva már nem lesz olyan ijesztő és idegen az órarend. :) A tárgyak többsége viszonylag egyszerű és teljesíthető, a félév nehézségét inkább az újdonság adja. Sokan elfelejtik, hogy ez nem középiskola, itt igenis harcolni kell. Hány elsőst láttam kiakadva, mikor szembesült vele, hogy próbálkozik, mégsem kap ötöst… „Pedig én mindig kitűnő voltam, és sosem tanultam”. Ugye ismerős? Más tárgyak, más környezet, más hozzáállás. Be kell járni órára, előadásra – még ha a nagyon azt is mondják, hogy fölösleges -, figyelni, gyakorolni, ami nem világos megkérdezni, és a zh-k előtti konzultációkat meglátogatni. Persze azért szórakozni is kell, barátokat szerezni, mert ezt az egyetemet egyedül nem könnyű végigcsinálni, de a fő cél ne a heti háromszori bulizás legyen! És talán a legfontosabb, hogy nem szabad kétségbeesni! Higygyétek el, hamar bele lehet szokni a tempóba, és minél többet láttok a szakmából, annál érdekesebb lesz! Sok sikert félévhez, aztán legyen meg az a 30 kredit! :)

Lili


É p í t ő kO c k a

Vigyázz, hogy jól csináld! Most, hogy új életbe csöppentek bele, új közegbe kell beilleszkednetek, rengeteg olyan tényező lesz, ami meghatározhatja, hogy hogyan alakul a sorsotok a továbbiakban. Ahhoz, hogy ez az út pozitív irányt vegyen, nektek is résen kell lennetek.

Ha egyetem mellett kell dolgoznotok, vagy időigényes és sok munkát igénylő köri tevékenységet szeretnétek végezni, akkor számolnotok kell azzal, hogy lehet, hogy emiatt hátrányos helyzetben lesztek tanulás szempontjából, úgyhogy csak annyit vállaljatok magatokra, amit még elbírtok a suli mellett!

A hobbikat sem muszáj emiatt feladni, sőt, jó ha van valami kikapcsolódás a keményebb időszakokban is. Sportolni, sétálni, egészségesen táplálkozni (amennyire lehet) is fontos, mert itt hajlamosak elengedni magukat az emberek, ami jelentős esztétikai és egészségügyi romlást eredményez. Ezeken kívül még lesz sok-sok más, ami ebbe a cikkbe most nem fért bele, de a lényeg az, hogy nagyon igaz az a mondás, hogy az élet apró dolgainak is tudni kell örülni, mert az egész létünk apróságokból épül fel, így lesz egy egész. Ha odafigyelünk a részletekre, megelőzzük a bajt, vigyázunk a sorsunkra, akkor zökkenőmentesebbé tehetjük azt.

Mici

17

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Az első és legfontosabb dolog, a mintatanterv. Mivel a kreditrendszer miatt viszonylag kötetlenül haladhattok a tanulmányaitokkal, ezért lehetőségetek van például arra, hogy összevissza vegyetek fel tárgyakat. Ennek sok előnye van, de akad bőven hátulütője is, mivel, ha nem vagytok elég körültekintőek, és elfelejtetek felvenni egy-két törzstárgyat a maga idejében, akkor akár éveket is csúszhattok az egyetemen. Mindenképpen nézzétek meg, hogy melyik szakirányhoz milyen egymásra épülő tárgyak tartoznak, és ezeket részesítsétek előnyben. Nem kell kétségbeesni, ha nem sikerül valami elsőre, sok múlik a szerencsén és azon is, hogy milyen gyorsan tudtok átállni az egyetemi tanulásra. A lényeg, hogy mindig tudjátok, hogy mit csináltok.

Sok lesz a buli, a csábítás, hogy ne tanuljatok, de ne rontsátok el ezzel már az elején! Az első 4 félév a legmeghatározóbb része az egyetemnek. Ekkor tanuljátok az alapokat mindenből, ekkor dől el, hogy kinek melyik szakirány lesz a megfelelő. Sok olyan tárgy lesz, ami totál feleslegesnek tűnik, de a későbbiekben majd kiderül, hogy mindenből mindenhol van egy kicsi. Időben el kell kezdeni a tanulást, mert az utolsó pillanatban már csak rövidtávra jegyzi meg az ember, és érteni sem fogja, ha nem ülepszik egy kicsit. Nem könnyű beosztani az időt, de meg kell tanulni.


É p í t ő kO c k a

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Egy kis mérnöki Üdv mindenkinek az Építőkaron! Igyekeztünk ezt a kifejezetten Nektek készült Karimát minél több hasznos, érdekes tartalommal megtölteni, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy mi mégis csak egy mérnöki jellegű újság vagyunk. Építő kocka rovatunkban igyekszünk bemutatni a világ mindenféle szemet gyönyörködtető – a mi szakmánkhoz kötődő – létesítményét. Olvashattok hidakról, vasutakról, alagutakról, gátakról vagy éppen – és ez következik most - körforgalmakról.

A világ legnagyobb körfogalma A fenti címre két ország körforgalma is pályázik. Az egyik a malajziai Putrajaya városában található 3,4 kilométer hosszúságú körforgalom, amely egy hatalmas parkot övez, ahol a miniszterelnök rezidenciája, a város születésének emlékműve és egy ötcsillagos hotel található. Aki kedvet érez magában, megpróbálhatja memorizálni a körforgalom nyelvtörőnek sem utolsó nevét: Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. A másik lehetséges jelölt Trinidad és Tobago fővárosában, Port of Spainben, a Queen’s Parkot határoló 3,5 kilométer hosszú körforgalmú út. A helyiek által csak Szavannának nevezett terület a város sportközpontja és legnagyobb közparkja is egyben.

nak, az csupán szemlélet kérdése. A Szavannát övező út hosszabb ugyan, de közel sem hasonlít körre, míg a putrajayai legalább ellipszis alakú…

A mágikus körforgalom A több mindig jobb elv látszik érvényesülni az angliai Swindonban található mágikus körforgalom esetében, ahol egyetlen csomópontban hat út keresztezi egymást. A forgalmat öt kisebb és egy ezeket összefogó központi körforgalom bonyolítja (szó szerint). A középső, nagyobb körgyűrűben az óramutató járásával ellentétesen haladhatnak a járművek, az öt kisebben pedig épp fordítva. 1972-ben készült el, átadása után minden részébe egy-egy rendőrt állítottak, akik szükség esetén segítettek eligazodni az autósoknak. Külön érdekessége, hogy az egyik útról a másikra való átjutásra minden esetben két lehetőség van: a külső körforgalmakon keresztül, vagy a belsőn át. Az eredetileg County Islands nevet viselő csomópontot a nyolcvanas évek végén keresztelték át mai nevére, ami egy a hatvanas-hetvenes években futott, gyerekeknek szóló népszerű rajzfilmsorozat címe volt. 2005-ben megválasztották az Egyesült Királyság legrosszabb körforgalmának, sőt egy másik felmérésen a legijesztőbb kereszteződések közé is bekerült.

Dani Hogy e kettő közül végül melyik körforgalmat tartjuk a világ legnagyobbjá-

18


É p í t ő kO c k a

Szakmai hét Kedves Elsősök!

is egyaránt érkeznek.

Nagy népszerűségnek örvendő verseny a Próbakocka készítő, ahol kísérletező és vállalkozó kedvű hallgatók elkészíthetik saját betonkockájukat, melyek közül a legnagyobb teherbírásút díjazzuk. Ezeken felül számos más megmérettetésen próbálhatod ki A rendezvény célkitűzése „közelebb magad. hozni” hozzátok az építőipart. Ennek eszközei a szakmailag érdekes előadáEbben az esztendőben új programoksok más szemszögből, megfelelő műszaki tartalommal, valamint a kal próbáljuk a SZ7 nevét öregbíteni, különféle vetélkedőkkel, továbbá ver- mint például kerekasztal beszélgetés az senyekkel is készülünk nektek, mint építőipar helyzetéről, jövőjéről, valamint Nektek és az ágazat vápéldául: hídépítő, lasztás előtt álló hallgatóknak beton próbakocka előadások arról, mit tudtok készítő, út-vasút, kezdeni az itt megszerzett tuGPS-es versedással, és hova tovább. Fontos nyekkel, szinte témákról kötetlen beszélgetémindenki megtasek útján, a meghívott cégek lálja a neki valót. vezetői, tanárok, illetve frissdiplomás építőmérnökök tarA négynapos tanak élménybeszámolót programsorozat folyamán kirándulások alakmával le- munkájukról, valamint arról, hogy hetőség nyílik jelenleg folyó építkezé- merre érdemes elindulnotok, és mire fisek, Magyarországon működő cégek gyeljetek oda nagyon a tanulmányaitok telephelyeinek, gyárainak meglátoga- során. tására. Minden évben nagy sikert arató Amennyiben felkeltettük az érdeklőmunkagépek rodeóján építkezéseken déseteket, várunk szeretettel a harmaleggyakrabban használt gépeket lehet dik oktatási héten 2013. szeptember megtekinteni, sőt akár kipróbálni is. 23-26. között a Vásárhelyi Pál KollégiA programok közül a legnívósabb az umban! idén XVI. alakalommal megrendezésre kerülő Hídépítő verseny. Itt azon épíSzórád Miklós tőmérnök hallgatók által elkészített Szakmai Hét főszervező hidak kerülnek terhelés alá, akik az orBME Építőmérnöki Kar szág többi egyeteméről, sőt külföldről A Szakmai Hét szervezőcsapata nevében üdvözöllek Titeket. Engedjétek meg, hogy néhány sorban ecseteljem, hogy mért is érdemes részt venni a Szakmai Héten.

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

19


karIma lIGht

Egy gólyatábor margójára

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Azt mondták, hogyha eljövök, akkor tök egyetemistás? jó lesz meg minden. Valami nagyon nem tetszett neki a monCsak ültem a fűben és néztem magam elé. dandómban. Mélyet sóhajtott és levette a Néztem a gyér gyepet, ami már annyira ki szemüvegét. A szempár vidám és tiszta volt volt taposva, hogy a homokszemcsék vígan és nyomát sem láttam benne rosszindulatnak. táncoltak a mutatóba visszamaradt fűszálak között. Közben jólesett kocogtatni a bontófület és szórakozni azzal, hogy milyen hangot ad ki. Egy egész zenekart ki lehetne egy ilyen alucsodából hozni. Ki tudja, lehet, hogy erre kapható valaki. Bizakodva felnéztem, de csak az ugrálva játszó lányokat és srácokat láttam. Mindenki vigyorogva csinálta az éppen aktuális debil játékot. Hogy nekem ehhez menynyire nincsen kedvem! Teljesen idiótának néznek minket, mindenki elítél. Hogy néznek az emberek! Meg mi lesz, ha véletlenül erre téved egy ismerősöm? Akkor mi fog történni, ha megkérdezik, hogy mit csinálok? Hogy mesélem el mindezt?

- Nézd, tavaly én is ugyanígy itt ültem és nem csináltam semmit. Hiába hittem, hogy hülyeség, amit a többi ember csinál - mutatott a mögötte körjátékot játszó tömegre, akik nagy nevetések közepette kezdtek új és új játékba. - De tudod, mi a jó az egészben? - Nem. - Mondtam egyszerűen, őszintén, mély meggyőződésből. - Hogy mindig van egy kéz…

Fel se tudtam fogni, hogy mit mond, mert egy mozdulattal úgy meglökött a mellkasomnál, hogy nem tudtam már kapaszkodót találni, eldőltem hátra. Nem elég, hogy földet is fájón - pont gerincen - fogtam, de oldalról pont még meg is rúgtak. Kászálódás közben Ekkor egy felém nyúló kéz landolt a látóvettem csak észre, hogy nyilván nem direkt körömben. Hiába próbáltam megnézni az ilrúgott belém valaki: egy lány, szintén névlető arcát, nem láttam, mert a Nap annyira táblával a nyakában, nem sokkal mellettem sütött, hogy csak a kontúrok látszódtak. Na ért földet. Fogta a lábát erősen. Egyből felmeg egy nagy sötét arc. Mindenesetre a pólópattantam, odaugrottam, felsegítettem. ját láttam, hogy sötét egyenpóló, szóval szer- Jaj, ne haragudj, ugye nincs semmi bajod? vező lehet a pára.

- Á, nincsen semmi baj, köszi szépen - vála- Gyere! - szólt hozzám biztató hangon. szolta sugárzó hangon a kékszemű lány. MoMenjünk játszani! solygott még így is, hogy majdnem kitörtem Nem volt mit tenni, megfogtam a kezét, ő a lábát. Miután felállt, hátranéztem, hogy hol felhúzott a törökülésből. Miközben poroltam van ez a bunkó srác, de már a poros nyoma se a gatyámat, látta a fintort az arcomon, biztovolt ott. san ez késztette, hogy firtassa a gondolatai- De te hogyhogy itt? Miért nem a körben? mat. kérdezte a lány érdeklődőn. - Nem tetszik, mi? Na, ne parázz rajta, - Hát, nem annyira tetszik… gyere, aztán majd szépen megy minden magától! - Ugyan már! - kacagott fel az angyal. - Tök - Megmondom őszintén, nagyon gyerekes. jó az egész! Na, gyere! - fogta meg a kezem és Egyáltalán nem tetszik - vontam meg a válla- már repültünk is a csapat felé, ahol a kedv mat, miközben a poros kezeimet keresztbe még mindig kicsattanó volt. téve hunyorogtam a szervezősrác napszemSoha nem fogom elfelejteni a gólyatáboroüveges arcába. - Nincs itt valami olyan, ami mat. Soha. nekem is tetszene, valami felnőttebb, valami

20

Jana


karIma lIGht

Vásárhelyi Pál Kollégium Az Építőmérnöki Kar kollégiuma a Kruspér utca 4 szám alatt található. Nevét egy, az 1800-as években egyetemünkön végzett kiváló mérnökről kapta, Vásárhelyi Pálról. Vízépítő mérnökként részt vett a Duna terep- és vízviszonyainak felvételében valamint a Tisza folyószabályozásának tervezésében is oroszlánrésze volt.

büntető pontokat is kaphattok, szóval érdemes minél előbb túl lennetek rajta. Ehhez fel kell keresnetek a gondnokságot, amit az „B” épület 1. emeletén találhattok meg.

21

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Más kollégiumokkal szemben szerencsés, hogy minden szobához tartozik egy kisebb zuhanyzó és mosdó, a mellékhelységek azonban közösek. Szintenként található egy konyha, ahol egy mosogató és egy A kollégium ajtaján belépve szemben ta- elektromos tűzhely van. lálható a nagyterem, mely számos kari eseA beléptető rendszerrel gondoskodnak a mény helyszínéül szolgál, mint például az Építőmérnöki Szakest. Félév közben a Pali- kollégiumon belüli biztonságról. Beiratkobácsi Kör, a WhiteFÜL és a Vásárhelyi Klub záskor mindannyian kaptok majd egy mágneskártyát, amit a félév végén kell lebulijai is itt kerülnek megrendezésre. adnotok. Ha vendéget akartok fogadni erre is van lehetőség. Mindössze a portán Ha balra kell csak szólnotok és a portás bácsik az néztek az „A” adatok felvétele után kiadják a vendégépületet, ha kártyát, ami hajnali 4 óráig szabad járást jobbra, akkor biztosít a kollégiumon belül. Amennyia „B” épületet ben éjszakára akartok vendéget fogadni láthatjátok. csak egy nyomtatványt kell kitöltenetek Ebben a két és szintén megkaphatjátok a kártyát. Ez szárnyban 500 Ft-os fizetési kötelezettséggel jár éjszállásolják el szakánként, amit Neptunon keresztül a hallgatókat kell majd befizetnetek. különböző felépítésű szobákban. Ti, Gólyák 4 fős szoAz aulában üzemel egy sokáig nyitva bákban fogtok majd lakni az első félévekben. Vannak még 2 fős és 2x2 fős szobák is, tartó büfé valamint kávé és csoki automatát melyeket majd megfelelő számú kredit és is találhattok az „A” épület alagsorában. A köri pont megszerzése után pályázhattok két épület között egy nemrég felújított temeg. Minden 4 ágyas szobában található 4 raszon tanulhattok vagy tölthetitek el szaágy, 4 asztal, 4 szék, 4 szekrény és polcok a badidőtöket. falon. Mini tároló szekrény és hűtő is tartoÉrdemes a „B” épület alagsora felé is zéka még a szobának, de minden más konyhai eszközt nektek kell beszerezni. tenni egy kis felfedező utat, ugyanis a Ahhoz, hogy ezeket a szobában tarthassá- Drönk falai között az építő kar legjobb butok, alá kell majd írnotok egy nyomtat- lijaiba csöppenhettek. ványt. Amennyiben elmarad ez a papír kitöltése egy esetleges ellenőrzés során Eri


karIma lIGht

SOS nagyváros!

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Lehetsz akár falusi, akár városi, hamar szembesülni fogsz a ténnyel: Budapest az eddigieknél nagyobb falat lesz, nem egyszerű a tájékozódás a nagyváros forgatagában. Bizonyára hasznos dolog beszerezni egy várostérképet, de segítségül íme egy kis „gyorstalpaló”: a fontosabb helyek megközelítésének lehetőségei.

könyvesbolt, szóval minden, amit egy plázában találni lehet. A legfontosabb mégis a szupermarket, ahol a sarki közértekhez képest jó áron lehet bevásárolni.

Keleti pályaudvar Akinek a vonata ide érkezik, kicsit többet kell utaznia, de a 7-es és 7A jelzésű buszok 15-20 perc alatt eljuttatnak a Gellért térre, de a 2-es metró is megáll itt, ebben az esetben viszont elA K-épület Egyetemi éveid alatt a „világ közepe” lesz kerülhetetlen az átszállás, ha az egyetem a célszámodra – a koli mellett természetesen – hi- állomás. szen az órák többségét itt tartják. A 7-es és 7A Nyugati pályaudvar jelzésű buszok Szent Gellért téri megállóhelyéKicsit macerásabb és időigényesebb az utatől pár perc alatt megközelíthető, a buszok el- zás, de nem vészes. A 4-es, 6-os villamosok kívisznek a Keleti pályaudvarhoz, vagy tovább nálják a legjobb alternatívát, átszállásmentesen, Zuglóba, esetleg Újpalotára, Albertfalvára. A de több menetidővel. A 3-as metró megáll itt, a villamosok megállóhelye sincs messze, a 18-as Deák téren átszállhatsz a 47-es, 49-es villamovillamos a Széll Kálmán tér, a 47, 49-es villa- sokra, vagy a Ferenciek terén a 7-es, 7A jelzésű mosok a Deák Ferenc tér és a belváros, a 19, 41- buszokra, de főleg táskákkal az átszállás maes járatok pedig a Batthyány tér felé visznek cerás lehet. tovább, minden végállomás metróátszállási leDéli pályaudvar hetőséget biztosít. A 19, 49-es villamosokkal a A teljesség kedvéért lássuk a főváros harmaKelenföldi pályaudvarra is eljuthatsz, biztosan sokan érkeztek a nyugati országrészből, a vo- dik nagy pályaudvarát, innen sincs nehéz dolnatról érdemesebb itt leszállni, mint a Déliben god, ha az egyetemre szeretnél eljutni. A 18-as villamos megáll itt, így a Gellért tér gyorsan elvagy a Keletiben. érhető. A 61-es villamosra is felszállhattok, de VPK ez a járat csak a Móricz Zsigmond körtérig közKruspér utca 2. Ez az a cím, amit minden épí- lekedik, így plusz sétával juthattok el az egyetőmérnök hallgató egy életre megjegyez, hiszen temre, vagy a kollégiumhoz. itt található a Vásárhelyi Pál Kollégium, karunk Ha albérletben fogsz lakni… hát, minden „élettere”. Az iskolához nagyon közel van, pár perc alatt be lehet érni, így a reggeli elalvás sem nem fér bele a cikkbe, de mivel rá leszel kénymindig jelent akadályt az óralátogatással kap- szerítve arra, hogy igénybe vedd a BKK magas csolatban. Közel van a 6-os villamos Budafoki színvonalú szolgáltatásait, elég gyorsan meg úti megállója, a Móricz Zsigmond körtér sincs fogod ismerni a várost és rá fogsz jönni a legmessze. Ha a Petőfi híd budai hídfőjéhez mész, megfelelőbb útvonalra. Az útvonaltervező és a ott már a 4-es villamos is megáll, a sétabarátok menetrendek pedig segítséget nyújtanak, ha máshova szeretnél eljutni. A jegy- és bérletárak választhatják ezt az alternatívát is. nem éppen barátiak, utóbbit érdemesebb Allee venni, viszonylag gyakoriak az ellenőrzések, A Fehérvári úton, a 4-es villamos végállomá- így nem érdemes bliccelni. sánál található bevásárlóközpontban egy fedél Kellemes utazást! :) alatt mindent megtalálsz, amire szükség lehet, annál talán többet is. Gyorséttermek, mozi,

22

Javi


karIma lIGht

Kedvenc helyeink uralkodóház. Ennek délkeleti bástyájánál található a Szabadság-szobor, mely Felszabadulási emlékmű volt; a német hadsereget Budapestről kiverő szovjet hadsereg haditettének emlékére állították. Igaz, a szobor tökéletesen látszódik az egyetem területéről is, de megér egy kis hegymászást, hiszen a panoráma Kopaszi gát odafentről páratlan. Lelkes amatőr vagy A Kopaszi gát által határolt, Lágymáprofi fotósoknak kötelező helyszín. nyosi öblöt körülvevő park tökéletes váSzabadság-híd lasztás, ha meguntuk a négy fal között. Az egyetemtől néhány percre található Program akad bőven, megtalálható itt több étterem, illetve kávézó, például a híd a Szent Gellért és Fővám tereket köti Café Ponyvaregény, amely ha igazán va- össze. Hiába ez a város legrövidebb laki szívébe lopta magát, nem kell mesz- hídja, közkedvelt célpont, hiszen pazar szire mennie, hiszen társa fellelhető az panoráma nyílik róla az Erzsébet-hídra egyetemtől pár percre lévő Bercsényi és a budai várra. Ha már itt járunk, érutcán. A hatalmas zöld területéből adó- demes végigsétálni ezen a háromnyídóan tökéletes a hely lehet piknikezésre lású, konzoltartós, rácsos vasszerkezetű vagy különböző sportok űzésére, a kié- hídon (igen-igen, elő a szakmai szemlépített futópályáján futásra, biciklizésre lettel!), így eljuthatunk a Vásárcsarnokba, amely szintén is. Megközelítése kihagyhatatlan fővárosi látvánem túl bonyonyosság, jól mutatja ezt, hogy lult, a Szent Gelnemrégiben a világ legjobb pilért térről több acának választották. busz közül is választhatunk, az út Remélem, ez a néhány helypedig nem több szín mindenkinek kedvére mint félóra. való lesz, ám nem érdemes a fő Ahogyan a közismert dalban is szól: „Mindig csak Budapest kell, ez a szép hely virít éjjel mese fénnyel, mert versenyben áll a magas éggel.” A város számtalan csodás helyet tartogat számunkra, szóval semmi lustálkodás, ideje felfedező útra indulni!

látnivalók kipipálása után megállni. Például felülhetünk a kettes villamosra, melynek villamos vonalát világ tíz legszebb villamos vonalai közé sorolták, és élvezhetjük a csodás kilátást a Dunára. A többi pedig már csak rajtunk múlik…! Jó kirándulást!

Márti

23

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Gellért-hegy A 235 méter magas, UNESCO Világörökség díjas kiemelkedés a város szívében nem véletlenül viseli a „Budapest ékköve” elnevezést. A hegy számtalan látnivalóban bővelkedik, érdemes betérnünk a Szikla kápolnába, ám a sétánkat ne hagyjuk itt abba, irány a Citadella. Ezt az erődöt az 1848-49-es szabadságharc leverése után emelte a Habsburg-


karIma lIGht

Beteg vagy?

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Ha fáj a fejed, akkor lehet, hogy elég egy vény nélkül kapható gyógyszer, fejfájás csillapító, egy kis koffein vagy egy nagy alvás. Ha esetleg valami mégsem stimmel, akkor inkább látogasd meg az orvost. Na jó, de hol is? BME rendelőintézet: Az orvosi rendelőben (T épület földszint, bejárat a H épület felőli udvari bejáraton) az alábbi szolgáltatások igénybevételére van jelenleg lehetőség: Foglalkozás-egészségügyi ellátás (háziorvos), szemészeti rendelés, optika bolt, akut ellátás, urológiai magánrendelés. A rendelési időpontokról a 463-1104, 463-2826 telefonszámokon, illetve a www.bme.hu/orvosi-rendelok oldalon található információ. Ugyanitt végeznek olyan vizsgálatot is, ami alapján mentesülhetsz a testnevelési kötelezettség alól, tehát bármi ilyen jellegű problémád van, hozzájuk is fordulhatsz, nem kell hazáig menned. De ha kell egészségügyi vizsgálat jogsihoz, akkor is csak a T-ig kell elbattyognod. Az optikai boltban jelenleg csütörtökönként van szemvizsgálat a honlapon megjelölt időpontokban. Részletes tájékoztatás a honlapon! Szent Kristóf Szakrendelő (a régi Fehérvári úti rendelőintézet - én is csak most értesültem a névcseréről…): ha a megfázásnál nagyobb gondotok akadt, akkor nem halogatni, hanem sapka-sál és irány a rendelő. Itt a háziorvostól a fogorvosig, a nőgyógyászat és urológia, röntgen, vérvétel, sebészet, és minden olyan szakrendelés, ami kellhet,

24

megtalálható. A kollégiumi tartózkodási helynek köszönhetően az ellátás ingyenes szinte az összes szakrendelésen, azonban szükséges a bejelentkezés szinte a legtöbb helyre. Ha szükséges, keressétek a XI. ker Fehérvári út 12. szám alatt (Móricz Zsigmond körtér felől a Vásárcsarnok előtti nagyobb épületcsoport bal kéz felől), illetve telefonon: +36 1 279 21-11. Ha súlyosabb a dolog, továbbirányítanak a megfelelő helyre! Infók: www.szentkristofrendelo.hu (ha nem vagy beteg, akkor is megéri felmenni a honlapjukra, olyan pöpec, hogy érzed rajta a beleölt pénz szagát :) ) Gyógyszertárak: a legközelebbi a Kruspér utca (nem kollégiumi) végében található a Budafokin, általában 18óráig nyitva van. Szintén közel a Fehérvári rendelőintézetben, illetve az Alleeban találtok akár este 8-ig is zargatható gyógyszertárakat a megfelelő ellátással. Amennyiben egyik alternatíva sem működne, jó szomszédi alapon a VPK-ban 0-24-ben bizton találsz valakit, aki legalább egy lázcsillapítóval vagy egy fejfájás csillapítóval el tud látni reggelig. :) Az egészségnek ára van, ez akkor mutatkozik meg, amikor beteg vagy, úgyhogy tessék egészségesen étkezni, mozogni és vigyázni magatokra! P.S.: A hideg sörrel is vigyázni, mert nehéz lenne elmagyarázni a doktor úrnak, hogy hogy kaptál torokgyulladást… :D

Jana


karIma lIGht

Merre együnk, igyunk? Mint tudjuk, „a BME az egyetlen hely a világon, ahol ötven méteres körzetben van falmászó terem, rózsás kert, atomreaktor, szélcsatorna és gázturbina is.” Ám szerencsére, nem csak ezekkel kell beérnünk, a környéken számtalan lehetőség áll rendelkezésünkre, ha megéheznénk, vagy épp megszomjaznánk. Lássunk néhány példát!

Ha csak néhány finom falatra vágyunk Ha valamilyen menzához hasonló éttermet keresünk, érdemes felkeresni a Lágymányosi utcai Íz-lelő étkezdét vagy a Stoczek utcai Stoczek Menzát. Ha már elfogyott otthonról a rántott hús, de még vágyakozunk utána, irány a Budafoki úti hentes, ahol a sült kolbásztól a rántott húson át a hurkáig mindenféle finomságot megtalálhatunk. A nyitott ajtó miatt nehéz csak úgy elsétálni mellette… Ha csak épp két óra között valamit gyorsan bekapnánk, tökéletes választás az egyetem mögött a Budafoki úti Fincsi pékség, ahol mindenféle péksütemények közül válogathatunk, de akár kenyérlángost is ehetünk. Az ázsiai és a görög konyha

Ha egy hosszú nap után megszomjaztunk Egy tartalmas nap vagy egy kimerítő zh után mindenki megérdemli, hogy kicsit lazítson, italozó helyekben sem szűkölködik ám a környék. Az egyetem háta mögött találhatjuk rögtön a Budafoki úti Italcsarnokot (néhány hét, és nektek is csak egyszerűen „Icsát”), ahol mindig összefuthatunk ismerősökkel, nem véletlen az odabenn kitett „BME Alkoholizmus Tanszék” felirat. Közkedvelt hely még a Karinthy Frigyes úton található Pinyó, ahol diákkedvezmények várnak minden arra járót, a különleges kialakítású belső térről, és itallapról nem is beszélve. Ha a kollégiumból sem szeretnénk kimozdulni Előfordul, hogy az esti órákban már a kisboltig elsétálás gondolata is egy fél napos túráéval ér fel, ilyenkor is van ám megoldás. A VPK B218-ban a KVZoo hétfőtől csütörtökig este nyolctól éjfélig várja az arra járókat finom melegszendvicsekkel, gofrikkal, kávékkal és persze mindig változatos akciókkal. Remélem, mindenki megtalálja majd a fogára valót és senki nem marad étlen-szomjan. Jó étvágyat, kellemes időtöltést Nektek!

Márti

25

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Ha üres a hűtő Nem kell messzire menni, ha épp egy nagyobb bevásárlást szeretnénk megejteni, néhány perc séta után betérhetünk a Lágymányosi utca-Budafoki út sarkán lévő CBA-ba, ha már későre jár az idő, az „arabként” emlegetett éjjel-nappaliba, ha kicsit több időnk van, az Allee Sparjába.

szerelmesei se aggódjanak, hiszen kínai éttermek és gyros árusok néhány méterenként fellelhetőek.


Építő JelleGű Oldalak

Rendezvényeink

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Az Építőmérnöki Kar a BME egyik olyan Kara, mely kimondottan magas számban szervez különböző rendezvényeket. Ehhez természetesen hozzájárul az itt található legszínesebb kari, pontosabban köri élet is, ahol Ti magatok is megcsillanthatjátok tudásotokat. Hogy ehhez mi kell? Tölts el egy évet az Építőkaron, és meglátod! :) Nézzük a rendezvényeinket időrendi sorrendben. Gólyatábor: Az egyike a legrangosabb kari eseményeknek. Általában augusztus végén, az iskolakezdést megelőző egy-két hétben van. Egy pár nap, mely arra hivatott, hogy iskola előtt összeismertesse az idelátogatókat, és kis betekintést teremtsünk az egyetemi életbe. Az aktuális második évfolyam szervezi egy felsőbb éves főszervező közreműködésével. Idén Balatonkenesén kerül megrendezésre. Játékos vetélkedők, sőt, még különböző ismertetők is várják az odalátogatókat. Jelenlét kezdő mérnökök számára kötelezően ajánlott!

nyitótánca és természetesen a gólyaeskü, mely során a gólyák hivatalosan is az Építőmérnöki Kar hallgatóivá válnak. Büszkén mondhatjuk, hogy a Gólyabált oktatóink is szép számmal látogatják. Szakmai Hét: A Szakmai Hét 13. alkalommal kerül megrendezésre, egy szervező bizottság és természetesen mindvégig a KHT segítségével. Egy hét, mely arra hivatott, hogy iskolai kereteken kívül is belelássunk a szakmai életbe, kapcsolatot teremtsünk különböző cégek-, építős hallgatók és oktatók között. A Hétre többek között szakmai kiállítást, előadásokat, gép- és interaktív bemutatókat, kirándulásokat szerveznek. Vásárhelyi Napok: Minden év áprilisában a harmadéves hallgatók által kerül megrendezésre. Karunk talán legnagyobb ünnepe. Egy hét, amikor hallgatókból és oktatókból álló csapatok játékosan mérhetik össze tudásukat. Különböző vetélkedők, esténként koncertek, étel-ital várja a szórakozni vágyókat. Általában szerdai naptól vasárnap estig tart hivatalosan, ám ha odakerültök, meglátjátok, hogy a tavaszi félév a VN-ről szól. Utolsó este a vetélkedő győztesei értékes jutalomban részesülnek…meg úgy mindenki :)

Gólyabál: A bált a Mentorgárda tagjai szervezik a Rendezvényszervező-, és Gazdasági Bizottság felügyeletével. Ez az este különleges, hisz mindenkit pompában (estélyiben, öltönyben, koktélruhában) szemlélhetünk meg, úgyhogy nem érdemes túladni a szalagavatós ruhákon! :) Minden évben más hangulatban, dí- Földmérő Szakestély: szítéssel, újabb-és újabb témában kerül A negyedéves földmérők ezen a renmegrendezésre. Elengedhetetlen része dezvényen búcsúztatják a felettük járó a dékáni megnyitó, a szervezők végzős évfolyamot.

26


Építő JelleGű Oldalak Kari Állófogadás: Köri állófogadás: A KHT szervezi, a kollégiumi körök Az RB szervezi karunk oktatói és az számára. Állófogadás keretében érté- aktív köri életet élő hallgatók számára. kelik az előző évek közösségi munkáit. Itt kerül sor a diákok által kitöltött OHV-k eredményhirdetésére, ezen felül itt búcsúztatjuk végzős diákjainSzakest: A rendezvényt a Mentorgárda szer- kat, akik kiemelkedően sokat tettek a vezi a végzős hallgatók számára. Itt karért, azaz itt kerül átadásra a Vásárhelyi Emlékplakett (oklevél, bronz, kerül sor a korsó és gyűrű átadásra. ezüst, arany). Kulturális Hét: A kollégium egy hétre átalakul, inter- Happening: júk, előadások, közösségformáló prog- Ez a rendezvény karunk évadzáró buramok várnak minden hallgatót a lija, melyet hagyományosan a Vásárhetanulás mellett egy kis kulturális neve- lyi Videó Stúdió szervez az összes építős hallgató számára. lésre.

kht tagok Poszt

Név Felelős Batka Roland Bíbok Attila

JutTér felelős

Gál Ádám

Fegyelmi felelős GB tag

Szoc. Felelős, KB vezető

Papp Brigitta

PB vezető

Pataki Tímea

Oktatási felelős

Pinczei Emese

KT

Kari Tud. Biz.

KT

KEB

KT

Fegyelmi bizottság

KT

KTB. KOB

KT

KTB, Fegyelmi bizottság, KOB

KT

KTB

Fegyelmi felelős

BOB tag

BOB tag Elnök

Szücs Krisztián

Irodavezető, Karima felelős Fegyelmi felelős

BOB tag Alelnök, EHK

Tóth Rebeka Varga Károly

Fegyelmi felelős

GB vezető

Nagy Renáta

Tatár Gábor

BOB tag

Kari Tanács bizottság

BOB tag, RB tag Jegyzőkönyvvezető

Müllner Viktor

Réger Bálint

Egyéb PR felelős

KB tag, PB tag

Jóvér Vivien Madarász Márk

Tag PB tag

KB tag EHK, RB vezető

PR-os Fegyelmi felelős

KT

27

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Horváth Vivien


Építő JelleGű Oldalak

kht bemutatkozó Sziasztok!

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Mi, a Kari Hallgatói Tanács (továbbiakban KHT) az Építőmérnöki Kar hallgatóinak, vagyis a Ti érdekeitek megfelelő képviseletéért vagyunk felelősek. Feladatunk hallgatói jogaitok érvényesítése, a nektek járó juttatások felosztása, a kari és kollégiumi közösségi élet lehetőségeinek megteremtése és segítése, valamint segítségnyújtás a szabályzatokkal, ügymenetekkel kapcsolatosan.

latos kérdéssel elsőként hozzájuk forduljatok! A Pályázati Bizottság(PB) fő feladata a Kari BME pályázat elbírálása, illetve egyéb pályázatok továbbítása a hallgatók felé. Karunkon a szociális ügyekkel a Szociális referens, a juttatásokkal/térítésekkel a JutTér felelős foglalkozik. A Gazdasági Bizottság (GB) felügyeli a bevételes kollégiumi köröket, valamint a teljes Hallgatói Önkormányzat költségvetését. A Rendezvényszervező Bizottság (RB) szakterülete a Kar nagyobb rendezvényeinek lebonyolítása. Elsősorban ezek anyagi hátterének megteremtéséért felelős, emellett az RB ápolja a kapcsolatot a szakmánkhoz kapcsolódó cégekkel.

A KHT 15 főből áll, tagjait Hallgatói Szavazás útján választják meg minden tavasszal a Kar hallgatói. A KHT felépítését tekintve külső és belső bizottságokról beszélhetünk. Két külső bizottságunk – Gazdasági-, és Ren- Egyetemünkön Egyetemi Hallgatói dezvényszervezői bizottság – tagjait Képviselet (EHK), is működik, itt két delegált képviseli karunkat. a KHT pályázat útján választja. Pár szóban összegyűjtöttük nektek, hogy milyen bizottságaink vannak, illetve, hogy melyik bizottságunk mivel foglalkozik. A kollégiummal és a kollégiumi körökkel kapcsolatos feladatokat a Kollégiumi Bizottság (KB) látja el. Az oktatási kérdésekkel, az oktatókkal való kapcsolattartással az Oktatási Bizottság foglalkozik. Az Oktatási Bizottság tagjai a tanszéki felelősök, az ő feladatuk a tanszékekkel való kapcsolattartás, egyeztetés, az előforduló oktatási problémák megoldása. A tanszéki felelősök listáját és elérhetőségét honlapunkon és az adott tanszék hirdetőtábláján is megtaláljátok. Minden oktatással kapcso-

28

Ha bármilyen kérdésed, problémád akad, vagy úgy gondolod, hogy Te is szívesen részt vennél a Kar életének segítésében, minél hamarabb ragadd meg a lehetőséget, és keress minket bátran e-mailben, telefonon, vagy akár személyesen is! Iroda: Vásárhelyi Pál Kollégium (VPK), A épület földszint Email: kht@vpk.bme.hu Honlap: http://kht.vpk.bme.hu

Kari Hallgatói Tanács


Építő JelleGű Oldalak

Drönk Körünk 1968-ban alakult, több mint 40 évvel ezelőtt, így elmondható, hogy az építőkar legpatinásabb diákkörei közé tartozik. A Drönk egy, a Műegyetemen közkedvelt zenés szórakozóhely, tánccal, csocsóasztallal, és fergeteges hangulattal a Vásárhelyi Pál Kollégium B. épületének alagsorában.

ban! Mindenesetre ne várjatok nagy báltermet, a hely a maga 100m2-vel családias légkört teremt. Lehet itt beszélgetni, új barátokat szerezni, és ha esetleg kedvetek támadna, akkor meginni egy-két sört, utána pedig hajnalig bulizni olyan zenékre, amiket szerettek.

Az elkövetkezendő évekhez sok sikert kívánunk nektek, és reméljük sokatokat minél előbb megismerhetjük majd!

Koprás Márton Drönkfőnök

Karima A Karima immár negyvenedik éve szol- Lalikát, a baglyot :) ), a tördelők pedig kegálja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu- retek közé foglalják a sok mondanivalót, dományi Egyetem Építőmérnöki Kar hogy minden hónapban újra és újra a kedhallgatóinak tájékoztatását, szórakoztatá- vetekre lehessünk. Körhelyiségünk az A319 sát. Először 1973-ban látott napvilágot az szám alatt található, ahova évközben folyaelején még kézzel rajzolt, írógéppel sokszo- matosan várjuk az érdeklődő jelölteket. Ha rosított lap. Az idők folyamán sok arculat- csináltál már hasonló melót középiskolában, vagy csak mindig is érdekelt egy picit és főszerkesztőváltáson átesett a lap. a sajtósok világa, gyere el hozzánk és légy Ma 10-15 fő lelkes hallgató és támogató al- tagja egy olyan csapatnak, amelyik havonta kotja a szerkesztőséget. A szerkesztők cik- a nullától egészen a terjesztésig maga szerkeket írnak, az olvasószerkesztők a cikkek vezi meg és intézi az újság sorsát. Teszi helyesírásáért felelnek, a designerek for- mindezt jó hangulatban, barátok közt! :) málják a lap arculatát (és kabalaállatunkat, Jelentkezz bátran, keresd a szerkesztőket! (http://www.facebook.com/karimavpk)

A szerkesztőség

29

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Egészen az elmúlt félév közepéig heti három alkalommal voltunk nyitva: vasárnap, szerdán és csütörtökön 21.00-05.00-ig, ám az új törvények és a kollégium szomszédai jelenleg új helyzet elé állítottak minket. Biztosat jelenleg nem tudok nektek ígérni, de figyeljétek a kollégium hírcsatornáit az aktuális nyitvatartással kapcsolat-

Ha részletesebb infókra vagytok kíváncsiak, nézzétek meg honlapunkat ( w w w . d r o n k . h u , facebook.com/dronkpub),vagy csak hallgassátok a felsőbb évesek történeteit az átmulatott estékről... :)


Építő JelleGű Oldalak

Képítő Fotókör bemutatkozó

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Mint az a nevünkből is adódik, a Képítő Fotókör foglalkozik az Építőmérnöki Kar eseményeinek megörökítésével. A kulturális rendezvényektől kezdve a szakmai kirándulásokon át a bulikig mindenhol megtalálsz minket. Tagjaink és jelöltjeink elszántan dolgoznak, hogy emlékeid (legalább) képek formájában rendelkezésedre álljanak. Célunk, hogy egymástól tanulva minél magasabb szintre jussunk a fotózás terén. Tulajdonképpen egy baráti társaságról van szó, akik a magáncélú fotózás mellett nem sajnálják az időt és az energiát a kari élet megörökítésére sem. Szerverünkről évekre visszamenőleg letölthető karunk összes fontos eseményének képsorozata. Emellett gyakran

rendezünk kiállítást a koli aulájában és a KVZoo-ban is. A „Hónap témája” keretein belül igyekszünk elengedni fantáziánkat és minél kreatívabb és színvonalasabb képeket készíteni egy általunk feldobott ötlettel kapcsolatban – legjobbjainkat az aulában és honlapunkon is megtalálhatod. Nálunk bepillantást nyerhetsz egy komolyabb stúdiófotózás rejtelmeibe, elsajátíthatod a laboratóriumi fotófeldolgozás fortélyait és megtudhatod, hogyan készül egy bulifotó. Ha szeretsz fényképezni, szívesen tanulnál profi fotósoktól, elgondolkodtat, mit jelent a sok jel a fényképeződön, esetleg szívesen lennél egy jó társaság tagja, a VPK B319-es szobájában várunk szerdánként este 7-kor körgyűlésünkön. Üdvözlettel:

Képítő Fotókör

Palibácsi kör Egy 20-25 aktív, és jóval több "öreg" taggal rendelkező baráti társaságról van szó, akik kéthetente a Vásárhelyi Pál Kollégium nagytermében rendeznek nagyszabású bulikat. Minden buli külön témára épül, melyet gyűlésen találunk ki és ennek tükrében csináljuk meg a díszletet, öltözünk jelmezbe, vagy akár ebben a témában adunk elő egy-egy táncos produkciót. A kollégiumi bulik lemezlovagjai szinte mind a mi társaságunkból kerültek ki, ebből kifolyólag zenei téren nincs semmi kivetnivaló az estjeinken. Elég egyszerűen megismerhettek minket a bordó, mosolygó fejecskés ruháinkról (régebben ez egy póló volt, ma már tulajdonképpen a világ összes ruhaneműjéből van "palibácsis" kiszerelés), melynek színe eredetileg onnan ered, hogy ha netalántán leinnánk vodkameggyel, akkor se látszódjon meg rajta a folt.

ségű kredittel, keress meg egy körtagot, vagy gyere le heti rendszerességgel megtartott gyűléseinkre. Ezek után nincs más dolgod, mint jelöltként végigcsinálni hat bulit, ezek után az aktív körtagok szavaznak rólad és jelölttársaidról. Ha netalán bekerülnél, megkapod a pólód, és társaságunk egyenértékű tagjává válsz. De hogy lásd, hogy nem csak a meló van a körtagsággal: a kör helyzetétől függően, egy vagy két hétvégén a félévben elmegyünk egy önfeledt kirándulásra, minden ősszel eljárunk vacsorázni, valamint számtalanszor közösen sörözgetni, mulatni és természetesen az élet egyéb területén is segítjük a másikat, hiszen, mint beszámolóm elején írtam, itt egy baráti társaságról van szó.

Remélem, sikerült kicsit átérezni, miről szól Palibácsisnak lenni, sok sikert az egyetemen, Hogy csatlakozhattok hozzánk? Elég egy- addig is EGÉSZSÉGETEKRE!!! szerűen: ha már rendelkezel kellő mennyi-

30

Csiszár András, körvezető


Építő JelleGű Oldalak

Mentorgárda Kedves Gólyák!

Papp Gyula (Gyurma) Mentorgárda vezető

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Köszöntelek Titeket a BME-n és gratulálok mindenkinek, aki felvételt nyert az Építőmérnöki Karra. Most már nincs más hátra, mint nekikezdeni az egyetemi életeteknek. De hogyan? Az első lépések megtételében a Mentorgárda lesz segítségetekre. A 2005/2006-os tanévben azzal a céllal alakult ez a kollégiumi kör, hogy segítő kezet nyújtson az újonnan érkezőknek az olykor szövevényesnek tűnő egyetemi életben. Most rajtatok a sor, Ti vagytok az új generáció! Féléven keresztül mi és a lelkes osztályfőnökökből álló tanári csapat fog titeket patronálni. Szeptemberben tankörökre, 20-25 fős csoportokra bomlotok, amelyeket 2-3 mentor és egy osztályfőnök fog segíteni az első félév során. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy minél színesebb programokat szervezzünk nektek, és garan-

tálhatom, hogy nem lesz belőlük hiány! Mi leszünk a regisztrációs hét házigazdái, a Gólyabálszervezés is a mi feladatunk, valamint az elmaradhatatlan konzultációkért is mi felelünk, nem beszélve a tankörös kirándulásokról, a Gólyafociról, a Gólyaárverésről és még sorolhatnám. Amint olvashatjátok, félév közben is sokat fogtok találkozni velünk, ezért ha valami problémátok adódott, forduljatok bizalommal hozzánk. Sikeres évkezdést kívánok mindegyikőtöknek! Ne feledjétek, reghéten találkozunk! ;)

31


Építő JelleGű Oldalak

Rádió Oranzs

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

A Rádió Oranzs egy fiatalos, dinamikusan fejlődő, energikus közösség. Stábunk nagy része építőkari hallgató, de akad köztünk végzett mérnök, valamint más kar hallgatója is. Műsoraink palettája igencsak színes, mindenki megtalálja kedvenc zenéjét nálunk. A vegyes zenei stílusú műsorok mellett hallhattok rétegzenét játszó adásokat is. Adásainkat híres vendégekkel tesszük gazdagabbá. Stúdiónkban megfordult már a Brains, a Zagar, a Kovbojok, a Stereo Palma (Náksi és Brunner) és még számtalan híres előadó és producer.

nyünk eredményhirdetése; 72 Órás Adás a Kulturális Hét keretein belül: nonstop 72 óráig hallhatjátok adásainkat, aminek a végén egy négyórás „Közösőrülős”-nek lehettek fültanui.

S hogy mit kell tenned, hogy ennek a fantasztikus csapatnak a tagja lehess? Körtagságunk feltétele, hogy előrukkolj egy saját műsorprofillal (műsorcím, stílus, tartalom, logó, stb.), fél évig vezesd jelölt státuszban a műsorodat, majd készítsd el a Beválasztó Showra kiadott előfeladataidat. Ha az Oranzs stáb úgy dönt, hogy megfelelsz, kiérÁllandó programjaink: demled, hogy felállj a Szent Rekeszünkre, leOranzs Nyílt Nap: betekintést nyerhetsz az told a gatyádat, és elmond a személyesen Oranzsos adások színfalai mögé; neked írt Oranzs Esküt élő egyenes adásban. Oranzs Szülinapi Buli: egész estés ünneplés a Rádió Oranzs újraalakulásának tiszteleTovábbi bővebb információ, valamint ontére a legjobb magyar DJ-kkel és a Rádió line hallgatás a weboldalunkon: www. Oranzs lemezlovasaival; oranzs.radioe.hu Beszavazó Show: jelöltjeink körtaggá avatása, valamint a féléves hallgatottsági verseRádió Oranzs Stáb

Vásárhelyi Hang és Fénykör (VHFK) A Vásárhelyi Hang- és Fénykör, ismertebb nevén VHFK már sok évre visszatekintve működik a VPK falai között. Alap foglalkozási köre a névben szereplő hangtechnika és fénytechnika, de ezeken kívül sok más feladatot is elvégzünk. Ilyen például a színpadépítés, vagy a kábelek, hangfalak, lámpák és egyéb eszközök javítása, karbantartása. A kör a kollégiumban helyt kapó összes rendezvény lebonyolításában segédkezik, valamint a nagyobb programok (gólyabál, gólyatábor, VN) hangosítása és fényezése is a mi feladatunk. A kör felépítése egy vezetőből egy helyettesből, tagokból és jelöltekből áll. A jelöltek taggá a jelöltvizsga letétele után válnak, ami a tavaszi félévben, a Vásárhelyi Napok előtt kerül lebonyolításra.

32

A körbe való jelentkezéshez semmiféle előzetes tapasztalatra nincs szükség a témában, a bulik alatt, illetve a jelöltoktatásokon minden olyan dolgot és eljárást megtanítunk, ami a kör feladatainak ellátásához kell. Jelöltnek jelentkezni az egész évben lehet az abel.kalamar@gmail.com email címen, illetve személyesen is a bulik idejében a VHFK stúdiójában ( VPKA épület 009).

Kalamár Ábel


Építő JelleGű Oldalak

Vásárhelyi DSK A DSK a Vásárhelyi Diák Sport Kör szavait rejti. Az utóbbi időben szépen fejlődött mind a tagok, mind a lehetőségek tekintetében. Foglalkozunk bajnokságszervezéssel, meccsvetítéssel, szabadidősportokkal, kirándulások és túrák szervezésével, valamint adott a sporttevékenységekhez használatos eszközök kölcsönzése is.

A felosztás egyik oka az volt, hogy 2009ben az előtte még külön körként működő Body Building kör beolvadt a DSK-ba, és mint annak egy tagozata működött tovább, és működik a mai napig is.

A sport mindig is jelen volt a kollégium életében, ám a sporttevékenységek ilyen mértékű szervezettségére és átgondolására első körben 9-10 évvel ezelőtt került sor.

A kollégiumban folyamatosan működő és rendszeresen látogatott egységeink a kondi-, és kardiotermek. Az A épület 6.emeletén található még egy DSK-s terem, ahol ping-pongozni , valamint dartsozni lehet. A konditerem reggel 6 és este 10, a kardioterem az A épület 8.emeletén reggel 8 és este 8 óra között tart nyitva.

Vásárhelyi Klub Sziasztok

„klubos” csillagról. A 2013/14-es őszi félévben páros hetek csütörtökein fogunk mi nyitni, ekkor találkozhattok velünk a VPK nagytermében. Ha felkeltettük az érdeklődésedet és szeretnéd magad kipróbálni, nincs más dolgod, mint próbás felvételi időszakban eljönni a hétfőn 19:00-kor kezdődő körgyűlésünkre a VPK A épületének 719-es termébe ( de erről később kaptok pontosabb információt úgyis).

A Vásárhelyi Klub a Vásárhelyi Pál Kollégium egyik legöregebb köre. Kéthetente csütörtökön szoktunk bulikat csinálni, ilyenkor a mi feladatunk a buli megszervezése, lebonyolítása, a buli alatti kiszolgálás és mondhatni majdnem minden, ami a szórakoztatással kapcsolatos, elő- és utómunkálatokat is beleértve. A bulik alkalmával segítségünkre van a VHFK, illetve a VVS és a KÉPÍTŐ segít később megtalálni a bulink Érezzétek jól magatokat a gólyatáborban, alatt elveszített emlékeiteket. jó bulikat a félévben és összességében: jó félévet nektek! Megismerhettek bennünket a fehér galléros pólónkról és a rajta található fekete Csuka Milán, Vásárhelyi Klub körvezető

33

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

A 2009 elején még egységes DSK később 4 tagozatra lett osztva az áttekinthetőség és a szervezhetőség érdekében, de mint kör, a mai napig egységes.

További 3 tagozat a túra tagozat, a sporteszköz beszerző és kölcsönző tagozat valamint a bajnokságszervező és vetítő tagozat.


Építő JelleGű Oldalak

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

VPK Könyvtár Régen… ...és most A Kollégiumi Könyvtár szinte a kolléA működés 1996. óta folyamatos. Heti 8 gium megnyitása óta áll az itt lakó diákok órában, hétfőtől csütörtökig, este 7-től 9-ig rendelkezésére. Eredetileg a BME Központi állunk az olvasók rendelkezésére. A kolléKönyvtárának kihelyezett gium B épületének negyedik részlege volt, de tovább nem emeletén található helyiség szátudták biztosítani az alkalmamos átalakításon esett át, megtezotti juttatásokat, így 1995remtve így egy otthonosabb és ben bezárni kényszerült. A kényelmesebb légkört akár a könyvállomány és a szaklatanuláshoz, akár egy baráti pok a kollégium tulajdonába hangulatú társasjátékozáshoz. kerültek, hozzáférhetőségük azonban nem volt bizKínálatunkban a tankönytosítva. veken és műszaki jellegű könyveken kívül rengeteg szépirodalmi mű is megtalálható, Az ekkor magas taglétszámú könyvtár hi- hogy a jövő mérnökeinek a kikapcsolódásányát sokan emlegették, így 1996-ban a kol- ban is segítségükre legyünk. légium igazgatója engedélyt adott, hogy öntevékeny körként újra megkezdje műköCélunk, hogy minél többen megismerjék dését. Így alakult meg az önálló Kollégiumi és megszeressék könyvtárunkat. Könyvtár.

VPK Net Egyetemi éveid során mindent az interneten keresztül kell intézned. Online tudod befizetni a kollégiumot, jelentkezni a vizsgákra, megnézni a ZH eredményeket... A VPK-ban mi, a VPKNet felelünk azért, hogy legyen internet elérésed.

landó ügyeletet tartunk heti kétszer, és külön működtetünk egy hibabejelentő email címet is. A jövőben szeretnénk számotokra még kényelmesebbé és gyorsabbá tenni az internet elérését a teljes Wifi hálózat kiépítésével, és a sávszélesség növelésével.

Egy külső szemlélőnek úgy tűnhet, hogy a hibás kábelek, a csatlakozók javításán és Ha valami gondotok van az interneteléa regisztráción kívül nem sok feladatunk réssel, vagy csak többet szeretnétek megvan, de a felsoroltak csak egy kis apró tudni a körről, akkor keressétek fel a szelete mindannak, amiért mi felelünk. weboldalunkat a vpknet.vpk.bme.hu címen, vagy a https://www.facebook Mi üzemeltetjük az egész kollégiumi há- .com/VPKNet linken. lózatot, karbantartjuk és fejlesztjük az eszközeinket, beleértve az Aulanetet is. Ezen kívül mindenképpen lépjetek be a Különböző köri fejlesztésű programok se- kollégiumi facebook csoportba: https:// gítségével adminisztráljuk a kollégistá- www.facebook.com/groups/vpklakok/! kat, és szűrők segítségével tiltjuk a nem megfelelően viselkedőket. Mi kezeljük a VPK Net körök honlapjait, tárhelyeit, a levlistákat, és az összes e-mail címet. Ezen felül ál-

34


Építő JelleGű Oldalak

Vásárhelyi Videó Stúdió (VVS) A karon a VVS foglalkozik a rendezvények, kari események és szakmai kirándulások megörökítésével, valamint közzétételével. Ezen felül minden második kedden adással kedveskedünk a kollégium lakóinak, valamint bárkinek, aki szeretné nyomon követni a kar híreit és eseményeit. Az adásban megtekinthetitek a legfrissebb anyagainkat és értékes nyereményekért játszhattok. Az utóbbi két évben a stúdió segítséget nyújtott a FULL HD minőségű digitális tananyag bővítésében is, illetve eszközállományunk is sok extrával gyarapodott (pl.: víz alatti búvártok kamerához, stb.).

Még több információt találhattok honlapunkon: vvs.vpk.bme.hu Kövessetek minket a Facebookon is Vásárhelyi Videó Stúdió néven. Érezzétek jól magatokat, aztán ősszel várunk titeket is sok-sok szeretettel.

VVS csapata

Whitefül Mi is az a WhiteFÜL? A WhiteFÜL a Vásárhelyi Pál Kollégiumban működő négy "sörcsapoló" kör egyike, akik hétfőnként koncerteket szerveznek a VPK nagytermében. Természetesen munkánk túlmutat a sörcsapoláson; a kör tagjai választják ki a fellépőket az estékre és szervezik le ezeket a zenekarokat, az esték előtt a nagytermet bulira alkalmas állapotra, majd utána viszszaállítják az eredeti körülményeket. És persze a bulik alatt pultoznak, ruhatáraznak, egyéb kiegészítő melókat végeznek, és mindenekelőtt jól érzik magukat. A koncertjeink a tágan értelmezett rockzenén belül mozognak, jelenleg főleg ismert tribute zenekarokat, még nem felkapott, "undergrund" zenekarokat és építősök bandáit szoktuk meghívni. A teljesség igénye nélkül, az ismertebb zenekarok közül, akik nálunk játszottak az

elmúlt 1-2 évben: a Nightquest, az Up the Irons, a Virrasztók, a Metallust, az Ankh és még sokan mások. Szóval várunk mindenkit ősztől, majdnem minden hétfőn a kollégium nagytermében egy jó koncertre és egy jó sörözgetésre! Akik pedig szívesen megismernék a "rock biznisznek" ezt az oldalát és/vagy szívesen csatlakoznának egy remek társasághoz, őket várjunk körünkbe jelöltként bármikor, csak keress meg minket, aztán elmondjuk a mikéntjét a dolgoknak. És lájkoljátok facebook oldalunkat, hogy ne maradjatok le semmiről: https://www.facebook.com/WhiteFULmusicpub

Ábrahám Balázs

35

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Aki szeretne megismerkedni a kamerázással és az ehhez kapcsolódó háttér-

munkákkal, illetve szeretne egy nagyszerű baráti társaság tagjává válni, kereshet minket minden kedden 18:00-tól tartandó körgyűlésünkön a VPK B épület 119-es ajtaja mögött, vagy bátran szólíts le bárkit, akit VVS-es pólóban látsz, kamera van a kezében.


Építő JelleGű Oldalak

Zielinski Szilárd Szakkollégium

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

A Szakkollégium egy öntevékeny szakmai csoport, amelyet az egyetem hallgatói alapítottak. Legfőbb célunk, hogy a hallgatók tudását olyan ismeretekkel és tapasztalatokkal fejlesszük, amik később az építőmérnök hallgatót még jobb szakemberré teszik. Szakmai programjaink során a hallgató még jobban megismerkedhet az őt érdeklő témákkal, továbbá kirándulásainkon a saját szemével is láthatja azt, amiről addig maximum csak képeket látott. A hallgatók érdeklődésének megfelelően öt körből állunk. A Vízépítő kör a vízépítés és vízgazdálkodás iránt érdeklődőket fogja össze. Jelenleg a legnagyobb taglétszámú kör. A Szerkezetépítő kör várja azokat a

hallgatókat, akiket a szerkezetépítés érdekel. Legnépszerűbb programjuk a Hídépítő verseny és kiemelkedő szerepük van az Építőmérnöki Szakmai Hét megrendezésében. A MérnökMűhelyben megtanulhatod az építőmérnöki gyakorlatban használt szoftverek kezelését. A Kör-vas-út a közlekedésépítés iránt érdeklődőket várja, leglátványosabb programjuk a Várostervezési Napok. A Földmérő kör pedig a földmérés és a térinformatika iránt érdeklődőket fogja össze és ők szervezik minden évben a Földmérő Szakestet. A szakkollégium tagjai között a közös esti mulatozáson túl, életre szóló szakmai és baráti kapcsolatok köttetnek. Várunk szeretettel! Csatlakozz Te is!

VII. Egyetemi Napok 2013. szeptember 17. és 19. között immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre a BME Egyetemi Napok. Több zenei helyszínen a legnevesebb magyar előadók mellett, külföldi fellépők ismét érkeznek hozzánk. Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét az Infoparkban kerül megrendezésre a hagyományőrző rendezvény. A magyar fellépők egész sorát felvonultató rendezvényen második alkalommal lép fel napjaink egyik legjobb zenekara, a Brains, a teljesség igénye nélkül az Tankcsapda és a nagy népszerűségnek örvendő Kaukázus is. A koncertek mellett a legismertebb hazai dj-kel, valamint a BME-s szórakozóhelyek rezidenseivel is találkozhatsz.

36

Tavalyi fesztivál után újabb német fellépő ad nagykoncertet a rendezvényen (aki egyébként már járt nálunk), a 90-es évek és napjaink egyik meghatározó alakja. A szervezők augusztus elejére ígérik a világsztár bejelentését, de ígérik, hogy nem fognak csalódni a BME-s hallgatók! A napijegyek ára minden diáknak 2000 Ft, a három napos diák bérleté pedig 3500 Ft lesz. További információkért és részletes programokért látogasd meg a www.egyeteminapok.bme.hu weboldalt és csatlakozz a www.facebook.com/egyeteminapok klubhoz is! BME Egyetemi Napok – az egyetemi és a fesztiválérzés közös ereje!


h av I t I p -t O p

HÖOK Mentorprogram A HÖOK Mentorprogram rendszeresen szervez közösségépítő rendezvényéket régióiban és országosan is mentoráltjainak és mentorainak. A 2012/2013-es tanévben országosan 42 régiós rendezvény volt, melyeken körülbelül 1500 hallgató vett részt. A programok között volt gasztronómiai est, bográcsozás, korcsolyázás, csapatépítő est, billiárd est, paintball, túrázás, mikulás est, hagyományőrző malacsütés. November végén sor került egy „Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért” című kerekasztal beszélgetésre és egy országos rendezvényre, ahol álláskereséssel, karriertervezéssel kapcsolatban hallgathattak érdekes információkat a résztvevők. A Mentorprogram rendezvényei ingyeneA Mentorprogram a 2013/2014-es tan- sek a programban résztvevők számára! évben azokat a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatókat segíti, A HÖOK Mentorprogram az Emberi akik jelezték a felsőoktatási jelentkezési Erőforrások Minisztérium (EMMI) felsőlapon, hogy sikeres felsőoktatási felvéte- oktatási esélyegyenlőségi stratégiájának lijük esetén a HÖOK Mentorprogram se- része, amelynek célja a felsőoktatási gítségére igényt tartanak, így válnak rendszerben tapasztalható esélyegyenmentorált hallgatóvá. A mentorált első lőtlenségek csökkentése. éves hallgatókat egy személyes segítő, mentor, egy tanéven keresztül támogatja. A programról bővebb információt taA mentor azonos intézményben és szak- lálsz itt: http://www.hook.hu/hu/ területen tanuló felsőbb éves, aki már si- web/mentor kerrel túl van az első évesek problémáin. Segít a tantárgyfelvételben, vizsgajelentKövess minket Facebookon: kezésben, segít az ösztöndíjak megpályá- http://www.facebook.com/hookmentorzásában, azon belül is például szociális program ösztöndíj, Bursa Hungarica elnyerésében, ezenkívül, további segítséget nyújt vizsAmennyiben kérdésed van: Csuhaj gafelkészülésben vagy jegyzet beszerzés Andrea, programvezető, csuhaj.andesetén. Legfontosabb feladata, hogy fel- rea@hook.hu készítse a mentorált hallgatót a segítség nélküli egyetemi életre. A mentori munka kortárssegítés, sikeressége a személyességben rejlik.

37

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Elsőéves hallgatók segítése első egyetemi/főiskolai tanévükben. Hogyan segítenek? Személyes segítőt rendelnek a gólya mellé, aki segít az intézményben való eligazodásban, a közösségi beilleszkedésben, lehetőségek és jelentős összegű támogatások megpályázásában. Miben segítenek? Abban, hogy ne okozzon problémát a tantárgyfelvétel, a vizsgajelentkezés, hogy ne maradj le az ösztöndíjpályázásról vagy kedvezményes jegyzetszerzésről és még sorolhatnánk. Ezenkívül, a Mentorprogram tagjai olyan ingyenes programokon vehetnek részt, ahol megismerhetik a régiójukban és az ország más intézményében tanuló társaikat.


h av I t I p -t O p

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Önkéntes Nap 2013 Két éve indult el a BME gondozásában az Önkéntes Nap, amiről azóta rengeteg cikk és videó jelent meg a médiában. De miről is szól ez az egész? Miért érdemes eltölteni önkénteskedéssel egy egész, vagy akár csak egy fél napot, tanulás, alvás vagy bulizás helyett?

A második Önkéntes Napra már egyértelmű volt, hogy megyek. Még többen voltunk, gyorsabban és többet tudtunk tenni. A hangulat remek volt, ugyanúgy, mint egy évvel korábban. Rengeteg park tisztult meg, sok óvoda újulhatott meg egy kicsit.

Amikor először hallottam róla, én is kétkedve álltam hozzá. Tegyük jobbá a kerületet, szerettessük meg az itt élőkkel magunkat, és mutassuk meg, hogy mi is hozzáadunk a szebb környezetért, és a többi...

És mi a válasz a feltett kérdésekre? Mert egyszerűen jó önkénteskedni. Azt látni, hogy tényleg hasznos része vagy a társadalomnak, csapatban dolgozni és új embereket megismerni mindig remek érzés. Addig segítesz, amíg kedved és időd van, nem fog számon kérni senki sem, ha elmész. A monoton egyetemi napok között pedig kifejezetten frissítő mással foglalkozni. Most persze felmerül a kérdés, hogy cserébe mit is kapsz. Elmondhatod magadról, hogy segítettél egy óvodának, a kerületnek, egy kórháznak, vagy akár egy embernek, de ezzel boldogabbá tetted a napját.

Az első évben végül mégis belecsöppentem, és egyáltalán nem bánom, hogy így történt. Egy kórház gyermekosztályának kifestésében vettem részt. Már odafelé is elkezdett átjárni az érzés, hogy ez egy különleges nap. Mindenhol angyalszárnyas pólóban mászkáló fiatalokba (és idősebbekbe!) futottam, járták a kerületet és szedték a szemetet. Onnantól kezdve már én is büszkén viseltem a pólómat. Aztán megérkeztem a helyszínre, ahol már rengetegen voltak. Volt, aki csak felrajzolta a mesefigurákat, mások kiszínezték. Egy óriási csapatként dolgoztunk. Egészen éjfélig maradtunk páran, akik kitakarítottuk a helyet. Már csak pakolásztunk, amikor kijött egy fejkendős kislány a folyosóra. A kislány megszeppenve sétált egy kicsit, az egyik nővér megmutatta neki, miért kellett átköltözniük egy napra egy másik kórterembe. Abban a pillanatban úgy éreztem, nem is vagyok fáradt, sokkal inkább iszonyatosan boldog. Teljesen meghatódtam, úgy éreztem, érdemes volt az egész napomat erre áldozni, és tényleg jobb lett egy kicsit a világ.

38

Mi lesz idén? Még több lehetőség és program, amiben részt lehet venni. Folytatódik a kerületi óvodák és iskolák felújítása, ahol újravarázsolhatjuk az elöregedett kerítést, padokat, játszótereket. Újdonság lesz a graffitik eltávolítása házakról, buszokról, illetve a „vadplakátok” leszedése.Az Önkéntesek természetesen kapnak most is reggelit és vizet, valamint pólót, amiben dolgozhatnak. A nap végeztével pedig az Egyetemi Napokon lesz lehetőség, hogy egy ajándék sör mellett lehessen jókat sztorizni az aznap történéseiről. Remélem idén ti is részt vesztek az eseményen, gyere el szeptember 17-én, kedd reggel a Goldmann térre és Legyél Angyal Te is! :-)

Kiss Ágnes


JOke cOrner

Sudoku 5 4 8 6 9 3 7 1 5

6

K ö

1 8 6

z e p

3

2 7 3 6

e

8 2 5 8 4 1 7

N e

s

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

4

3 2 6 9 1

6 3

5 4 3 2 6 1 5 7 1 8 6

h é z

4 9 5 2 3 1 5 7 6 2 6 4 8 6 5 39


JOke cOrner

2 0 1 3 . G ó lya s z á m

Viccek A kalóz és a csapos beszélget a bárban. A csapos megkérdi: - Miért van falába? - A tengeren hajóztunk, úsztam egyet, és jött egy nagy cápa, az harapta le a lábam. - És hogy szerezte a kampót a karja helyén? - Csatába keveredtünk, és levágták a karom. - És mi történt a jobb szemével, hogy kendő borítja? - Álltam a kikötőben, bámultam a sirályokat, és az egyik pont belepottyantott a szemembe. - És ettől vakult meg? - Nem. Aznap kezdtem el hordani a kampót. ***

A harmadik általánosban az utolsó padban két gyerek beszélget óra alatt. Amikor a tanító észreveszi őket, felszólítja őket, hogy büntetésképpen százszor írják le a nevüket. - Tanító úr kérem, ez nem igazságos mondja sírva az egyik gyerek. - Miért? - Azért mert őt Kis Pálnak hívják, engem meg Tótkomlósfalussy Aladárnak. ***

- Jean, hallott arról, hogy már az állatok is lövöldöznek? - Nem uram, de miért kérdezi? - Azt írja az újság, hogy agyonlőtte a menyét. ***

A katonaorvos megkérdezi a sorozásra jeÖreg felnéz és rettentően megijed. Bekialentkező újoncot: bál a házba: - Van valami komoly betegsége? - Asszony, hozd a puskát, saskeselyűt - Igen, van. Rövidlátó vagyok. látok! - És tudja ezt valamivel bizonyítani? A feleség illedelmesen kisiet a puskával. - Igenis, kérem! Látja, főorvos úr, ott a Az öreg hosszasan céloz... majd lő! falon azt a szöget? - Na? Eltaláltad - kérdi az asszony. - Látom. - Hát... hmmmm... nem tudom, de az em- Na, látja, én nem látom. bert már elengedte! *** *** Mi a különbség a teve és a nő között? - Nem tudom... - Hát, te sem vagy válogatós! ***

Újoncok vonulnak be. Az őrmester írja a neveket és megszólal: - Akinek th-val, y-nal vagy valamilyen különleges módon írják a nevét, az előre szól- Ha valami nagyon hülye pofát látok, jon! Jelentkezik egy újonc: - Én y-nal írom a nevemet. mindig rám jön a nevetés. - Igen? Hogy hívják? - És ez nem zavar borotválkozás közben? - Nagy Pál *** *** - Apu, mit jelent a díszdoktori titulus? - Ki az abszolút kancsal? - Nos, kisfiam, pontosan ugyan azt, mint - Akinek síráskor a hátán folynak végig a amikor anyukád úgy mutat be, mint a ház könnyei. urát.

40

Gólyaszám 2013  
Gólyaszám 2013  
Advertisement