Page 1

BMC LOCATERM OVN – Brukermanual

Installasjon, drift og vedlikehold

ALASKA 120A og ALASKA 150A


BMC Locaterm ovn

INNHOLDSFORTEGNELSE

BMC LOCTERM ALASKA OVN 1. Produsent/Produkttype/Importør..................................................................... 3-4 2. Brukermanual........................................................................................... ......5-6 2.1 Beskrivelse................................................................................................... 7-8 2.2 Første gangs opptenning................................................................................ 9 2.3/2.4 Legg i ved/Rengjøring av ovn................................................................... 10 2.5 Problemer og årsaker til disse......................................................................... 11 3. Monteringsanvisning.................................................................................. 12-13 4. Transport........................................................................................................ 14 5. Installasjon................................................................................................. 15-16 6. Garanti........................................................................................................... 17 Notater.......................................................................................................... 18-19

2

BMC LOCATERM OVN


BMC Locaterm ovn

1. PRODUSENT/PRODUKTYPE Produsent:

Improtør Norge:

LOKATERM

BMC Trading AS

Creina d.d.

Posboks 238/ Stoltenbergsgate 58

Ulica Mirka Vadnova 8 4000 Kranj / SLOVENIJA

3101 Tønsberg

Tel.: +386 (0)4 20 13 350

Tel.: +47 33 30 03 90

Fax: +386 (0)4 20 13 363

Fax: +47 33 30 03 99

E-post: info@creina.si

E-post: bmc@bmc-norge.no

www.lokaterm.com

www.bmc-norge.no

Tekniske data Produkttype

Alaska 120A, Alaska 150A

Standard / testrapport:

NS 3058-1, NS 3058-2, NS 3059, RRF - NS 15 4082 EN 13240, RRF – 40 10 2267

Diameter på røykutløp:

Ø 148 mm

Lekkasjetap fra vedovn (ved +25Pa)

8 m3/t

Totalt vektet partikkelutslipp

8,77 g/kg tørr ved

Maksimalt utslipp i én test

12,2 g/kg tørr ved

Nominell varmeeffekt:

6 kW

Virkningsgrad:

80,5 %

CO-utslipp (13% O2)

330 °C

Støvutslipp

22 mg/m3

Røykgasstemperatur

330 °C

Røyktrekk ved nominell ytelse

12 Pa

Uteluftinntak:

Ø 100 mm

Tørrvekt:

110 kg

Mål: diameter x høyde

Ø 460 mm x 1207 mm (120 A), Ø 460 mm x 1507 (150A)

Sikkerhetsavstand

sider og bak 200 mm / foran 1250 mm

BMC LOCATERM OVN

3


BMC Locaterm ovn

1. PRODUSENT/PRODUKTYPE

Figur 1: M책lene til ovnen Alaska 120A

Figur 2: M책lene til ovnen Alaska 150A

4

BMC LOCATERM OVN


BMC Locaterm ovn

2. BRUKERMANUAL Gratulerer med din nye LOKATERM-ovn. Ta deg tid til å lese grundig gjennom manualen. For at ovnen skal fungere riktig og for at du skal ha krav på garanti, må du følge anbefalingene og retningslinjene i manualen. Har du ytterligere spørsmål du ikke finner svar på her, ber vi deg kontakte din lokale forhandler eller ditt serviceverksted. Riktig bruk og vedlikehold er forutsetninger for at ovnen skal fungere feilfritt og ha lang levetid.

Kontroll av leveranse Vi ber deg først kontrollere om ovnen har mulige feil eller mangler. Vær spesielt oppmerksom på glass og dør. Etter første gangs bruk skyldes de vanlige defektene på glasset feil håndtering eller for sterk varme. Før installasjonen må du kontrollere funksjonaliteten til alle bevegelige deler. Ved mulige feil på produktet må du kontakte din lokale forhandler.

Sikkerhetstiltak Advarsel! Varme metalldeler og varmt glass kan forårsake brannskader. Når du håndterer ovnen, må du derfor alltid bruke de medfølgende beskyttelseshanskene. Ta spesielle forholdsregler når det er barn i nærheten.

Brannsikkerhet innenfor strålingsområdet Avstanden fra ildstedets åpning til nærmeste brennbare gjenstand (f.eks. møbler) må være minst 80 cm.

Brannsikkerhet utenfor strålingsområdet Ikke plasser brennbare gjenstander nærmere enn 50 cm fra den åpne ovnen.

Egnet brensel Ovnen egner seg for naturlig ved (f.eks. bøk, bjørk, osp og eik), trebriketter og briketter av brunkull.

Utslippsbegrensninger Det er forbudt å brenne følgende materialer i ovner: Impregnert eller fuktig treverk, trespon, materialer av organisk opprinnelse (hover, horn osv., kullstøv, plast- eller husholdningsavfall, papir og kartong (bortsett fra til opptenning). Merk at brenning av enhver form for avfall er skadelig både for helse og miljø. Det skader også ovnen din, som dermed får redusert levetid.

Ovnsbranner er farlige Å dumpe avfall i ovnen og brenne det, er ikke bare skadelig for helse og miljø, det gir også brannrisiko. Hvis ovnen generelt ikke håndteres på riktig måte (regelmessig rengjøring, brenning av egnede materialer osv.), er den utsatt for brann. Hvis en slik brann skyldes feil bruk av ovnen, kan eieren bli holdt juridisk ansvarlig.

BMC LOCATERM OVN

5


BMC Locaterm ovn

2. BRUKERMANUAL Advarsler Det er ikke tillatt å mure inn ovner eller gjøre endringer på dem (tilføye/fjerne materialer). Lufttilførselen og reguleringen av den (luftinntakssystemet) må man ikke forandre på. For at ovnen skal fungere på riktig måte, må det være kontinuerlig lufttilførsel. Når du er i kontakt med den varme ovnen, må du bruke de medfølgende beskyttelseshanskene for å unngå brannskader. Til opptenning må du aldri bruke bensin, alkohol eller liknende stoffer. Ikke legg for mye ved inn i ovnen (maks. 2–3 kubber ved opptenning og maks. 2,0 kg/t når fyringen pågår). Bruk alltid foreskrevet brensel, og ikke la ovnen bli for varm (maks. varmeeffekt). Dette må overholdes for at garantien skal være gyldig. Eventuelle skadede deler må skiftes ut før første gangs bruk av ovnen.

6

BMC LOCATERM OVN


BMC Locaterm ovn

2.1 BESKRIVELSE Ovnen er i hovedsak laget av metallplater og har et lukket forbrenningskammer. Den kan plasseres hvor som helst i rommet (langs veggen, i et hjørne osv.), så lenge underlaget er flatt. Ingen konsesjon kreves for installasjon av ovnen.

Økt funksjonalitet med forenklet lovgivning Når ovnen er i bruk, blir det dannet et lag med glør i forbrenningskammeret, noe som gir en jevn utbrenning av veden. Ved å regulere åpningen på luftinntakene kan man indirekte styre ovnens varmeeffekt.

Lokaterm énhåndsregulering (LER) LER gjør det mulig med énhåndsregulering av mengden og fordelingen av forbrenningsluft. Velger du å koble til et eksternt friskluftsystem, gjør LER at det blir fullstendig tett samt at ovnen uavhengig av luften i rommet. Lokaterm-ovner som er utstyrt med LER, egner seg derfor til installasjon i bygninger med mekanisk ventilasjon. Spak til LER finnes under døren til ovnskammeret. Spaken har en sentral sone for normal drift og to ytterposisjoner: - Oppvarmingsposisjon (helt åpent luftinntak under askeskuffen – primærluft). Spaken skyves helt til venstre. I siste del av bevegelsen må man løfte den litt opp – til trinnet for aktivering av primærluft. Spaken må være i denne posisjonen kun under oppvarming av ovnen – ca. de første 10 minuttene av fyringen. - Normalt driftsområde (kun luftinntaket over døren er åpen – sekundærluft). Dette er et område hvor ovnen kan brukes kontinuerlig, og effekten kan reguleres. - Spaken kan være i en hvilken som helst posisjon, men ikke i oppvarmingsposisjon. - Stengt posisjon på luftinntaket (LER-spaken er skjøvet helt til høyre). - Spaken er i denne posisjonen kun når ovnen ikke er i bruk.

Oppvarmingsposisjon

Normalt driftsområde

Figur 3: Reguleringsspak for forbrenningsluft – LER

BMC LOCATERM OVN

7


BMC Locaterm ovn

2.1 BESKRIVELSE Advarsel Dersom ovnen brukes konstant med LER-spaken i oppvarmingsposisjon, kan det medføre overoppheting, som igjen kan skade utsatte deler av ovnen. Ovnen må ikke brukes når lufttilførselen er helt stengt (LER-spaken er skjøvet helt til høyre). Lokaterm automatiske dører (LAV) Lokaterm automatiske dører (LAV) sørger for automatisk lukking og tetning gjennom ovnens totale levetid. Du drar i det luftkjølte håndtaket for å åpne døren. Lukking skjer automatisk ved hjelp av en innebygd mekanisme, eller ved at man bruker litt fysisk kraft. Enkelte ovnsmodeller har dører som er utstyrt med en låsmekanisme, og når den aktiveres, holdes døren i åpen posisjon.

Lokaterm rent glass (LCS) er et system som gjør at du kan observere fyringsprosessen gjennom et rent glass. Den varme luften siger inn ovenfra, på innsiden av glasset, og videre nedover. Dermed hindrer den røykgassen i å sette seg på glasset.

8

BMC LOCATERM OVN


BMC Locaterm ovn

2.2 FØRSTE GANGS OPPTENNING Tom askeskuff og tomt forbrenningskammer. Ved første gangs opptenning av ovnen bør en fagperson også være til stede. Start med lavintensiv fyring. Samtlige materialer må gradvis eksponeres for varme for å forhindre eventuelle sprekker i den ildfaste steinen, skader på belegget og skader på materialene (bøying). Luft rommet grundig. Enhver lukt som måtte oppstå når beskyttelsesbelegget herder, vil etter hvert forsvinne (når ovnen oppnår tilstrekkelig høy temperatur).

Opptenningsprosedyre • Sett regulatoren i posisjonen «Heating-up» • Åpne ovnsdøren. • Etter at du har lagt inn flere typer opptenningsmateriale (tynne vedfliser, tennbriketter, sammenkrøllet papir …) inn i forbrenningskammeret, legger du 2–3 vedkubber på toppen. Vær nøye og forsiktig når du gjør dette for å unngå eventuell skade. • Sett fyr på opptenningsmaterialet og lukk ovnsdøren. • Etter at ovnen har varmet seg opp (normalt tar det fra 5 til 10 minutter), settes regulatoren i posisjonen «Full power» eller «Reduced power». Posisjonen «Heating-up» kan bare brukes til oppvarming. Brukes den permanent, er det fare for overoppheting og skade på ovnen, og dette er strengt forbudt. Nominell varmeeffekt (6 kW) blir generert når regulatoren settes i posisjonen «Medium power» og det er ca. 2,0 kg ved inni ovnen og trekken er på 12 Pa. Noe av luften som blir varmet opp inni ovnen, føres gjennom kanalene i ovnen og ledes til glassdøren, hvor den sørger for rengjøring av glasset (airbrush-prinsippet).

Merk: Visse typer ovner krever en noe lengre opptenningsfase, frem til det er oppnådd tilstrekkelig negativt trykk (trekk) til at ovnen kan fungere av seg selv. I slike tilfeller må du bruke mindre, tørkede vedkubber. Etterpå kan du legge i større kubber. Hvis ovnsdøren er åpen i opptenningsfasen, kan kraftig trekk få ilden til å blusse opp. Høye flammer kan da slikke opp langs glassdøren, noe som kan medføre sot og i verste fall skade.

Oppvarming • • •

Ovnens maksimale kapasitet er 2,0 kg ved per time. La spjeldet til friskluftstilkoblingen være åpent. Reguler ildens intensitet med LER-spaken. Sett regulatoren i en av effektposisjonene.

BMC LOCATERM OVN

9


BMC Locaterm ovn

2.3/2.4 LEGG I VED/RENGJØRING AV OVNEN 2.3

LEGGE I VED

• • • • • • •

Åpne røykspjeldet helt (hvis det finnes). Bruk alltid de medfølgende beskyttelseshanskene når du åpner ovnsdøren. Åpne døren langsomt. Husk at maksimal kapasitet er 2,0 kg ved per time. Lukk ovnsdøren. Lukk røykspjeldet (hvis det finnes) til dets driftsposisjon. Hold alltid ilden under oppsyn for å unngå eventuelle ulykker. Vær spesielt oppmerksom hvis det er barn I nærheten.

2.4 RENGJØRING AV OVNEN Advarsler • • • • • • •

10

Bruk aldri vann til å slukke flammer. Rengjøring skal kun utføres når ovnen er helt avkjølt. Vær klar over at asken kan inneholde glør flere timer etter at det har sluttet å brenne. Bruk alltid beskyttelseshansker under rengjøringen. Åpne ovnsdøren. Fjern rester fra forbrenningskammeret. Glasset skal rengjøres med et basisk rengjøringsmiddel (ikke syrebasert). Hvis ovnen er brukt på riktig måte, skal glasset holde seg rent. Imidlertid kan det hende at vilkårene for at ovnen skal fungere riktig, ikke er oppfylt (noe av veden kan ha vært fuktig, pipeforholdene har ikke vært perfekte osv.), og derfor kan det likevel danne seg sot på glasset.

BMC LOCATERM OVN


BMC Locaterm ovn

2.5 PROBLEMER OG ÅRSAKER TIL DISSE Hva skjer ...

… når friskluftsinntaket ikke er tilstrekkelig? Er røykspjeldet lukket (hvis det finnes)? Er klaffen til friskluftstilkoblingen lukket? Et luftforbrenningsregulatorene lukket? Er ventilasjonshetten på?

... når ilden dør ut av seg selv eller er vanskelig å tenne? Er røykspjeldet lukket (hvis det finnes)? Er spjeldet til friskluftsinntaket lukket? Er luftforbrenningsregulatorene lukket? Er friskluftstilførselen tilstrekkelig? Er veden fuktig? Har du brukt oppkuttet ved?

… hvis ovnen ikke blir varm? Er friskluftsregulatorene lukket?

… hvis ovnen blir overopphetet? Er primærluftforbrenningsregulatorene helt åpne?

... når glasset blir sotet i løpet av kort tid? Veden var for fuktig. Røykspjeldet var ikke tilstrekkelig åpnet. Friskluftinntaket var ikke tilstrekkelig.

Merk Vær klar over at ventilasjonshetten, som er i drift i det samme eller i et nærliggende rom, skaper negativt trykk. Dette kan medføre at røyken siver inn i rommet istedenfor ut gjennom pipen. Ventilasjonshetten trekker også frisk luft bort fra ovnen, og derfor må du sørge for at ovnen har tilstrekkelig frisk luft til å fungere normalt.

Advarsler Kun kvalifiserte og fagutdannede personer kan utføre reparasjoner på ovnen. Man får ikke slik ekspertise ved å lese denne manualen. Hvis ovennevnte eller lignende problemer skulle oppstå, ber vi deg kontakte den lokale forhandleren av ovnen, eventuelt feieren.

BMC LOCATERM OVN

11


BMC Locaterm ovn

3. MONTERINGSANVISNING Forord Installasjonen av ovnen skal utføres av fagperson. Vennligst les instruksjonene nøye og vær oppmerksom på rådene som gis, spesielt de som gjelder sikker håndtering. Før du begynner å installere ovnen, må du kontrollere følgende: • Om alle deler er inkludert. (Kontakt leverandøren hvis noen deler mangler.) • Eventuelle skader på ovnen. (Vær spesielt oppmerksom på glass, ovnsdør og beskyttelsesbelegg. Kontakt transportøren hvis du oppdager skader.) • Funksjonaliteten til alle bevegelige deler. • Denne manualen er ikke en servicehåndbok. Den inneholder ingen instruksjoner om hvordan man reparerer ovnen.

Lover og forskrifter Følgende lover, forskrifter og standarder må overholdes: • EN 13240, NS 3058-1, NS 3058-2, NS 3059. • Statlige bygningslover og -forskrifter. • Brannvernforskrifter. • Alle andre europeiske, nasjonale og lokale lover og forskrifter som omhandler installasjon av ovner.

Grunnleggende krav Ovnen kan installeres dersom • installasjonsområdet er stort nok for å sikre normal bruk (drift, rengjøring …) av ovnen, • det innenfor ovnens strålingsområde ikke er noen bærende konstruksjoner (f.eks. stopler/stendere), • det er sørget for tilstrekkelig lufttilførsel, • det er direkte eller indirekte friskluftstilkobling.

Ovnen må ikke installeres • • •

i rom hvor svært brennbare og eksplosive stoffer eller blandinger av slike stoffer blir produsert, bearbeidet eller lagret, i rom som er ventilerte og som ikke har sikkerhetsutstyr som forhindrer negativt trykk, i rom som ikke har tilstrekkelig lufttilførsel til at ovnen kan fungere riktig.

Installasjonskrav: • •

Ovnen må installeres slik at tilkoblingsdelene (røykkanal, luftkanal) er lett tilgjengelige for rengjøring. Vegger i ovnens installasjonsområde må ikke inneholde elektriske installasjoner eller gassinstallasjoner.

Luftforbrenningskanal: • • • •

12

Lufttilkobling for ekstra lufttilførsel til rommet hvor ovnen skal installeres, må ha et tverrsnitt på minst 100 cm2. Når man beregner det nødvendige tverrsnittet for luftkanalen, må lokale hindring er (vinkler, filtre osv.) og hindriger på linjen (kanallengde) tas i betraktning. Når luften transporters gjennom forbrenningskammeret, blir den varmet opp. Luftkanalens overløpsmotstand må ikke overstige 4 Pa.

BMC LOCATERM OVN


BMC Locaterm ovn

3. MONTERINGSANVISNING Gulvbeskyttelse: • Dersom gulvet ovnen skal monteres på, ikke er brannsikkert, må det beskyttes av et lag med brannsikkert materiale (f.eks. en 6 mm tykk glassplate). • Det ildfaste gulvområdet foran ovnen må være minst 50 cm langt, mens det på sidene må være minst 20 cm (målt fra ovnsveggen). Brannsikkert område: Minimumsavstand mellom påfyllingsdør og brennbare gjenstander må være minst 80 cm, mens den for sideplatene må være minst 20 cm. Pipe Effektiv pipehøyde må være minst 4 meter (målt fra selve ildstedet i ovnen). For detaljerte beregninger vises det til standarden EN 13384-1.

BMC LOCATERM OVN

13


BMC Locaterm ovn

4. TRANSPORT Transporten bør utføres av eksperter med egnet utstyr.

Emballasje • • •

Ovnen er solid festet til en pall. Kontroller om ovnen har eventuelle skader og at alle bestilte deler er inkludert. Oppdager du skader, må du straks gi beskjed til forhandleren.

Håndtering av ovnen • • •

14

Ovnen bør flyttes sammen med pallen, stående horisontalt. Flytt forsiktig på den, slik at den ikke tipper over! Unngå støt og vibrasjoner. Når den er på monteringsstedet, tas den fra hverandre, og deretter forsetter installasjonen.

BMC LOCATERM OVN


BMC Locaterm ovn

5. INSTALLASJON Generelt (luftinntak er valgfritt) • • • • • • • • •

Ikke overbelast ovnen. Fjern all emballasje fra ildstedet og askeskuffen. Kontroller funksjonaliteten til de bevegelige delene (dør i front osv.). Bygg ytre luftspjeld inn i fasaden. Monter røykspjeld på pipekanalen. Koble til pipekanalen. Pipetykkelse og isolering må være i henhold til nasjonale og europeiske byggeforskrifter. Pipen må ikke tilføre ovnen ekstra belastning. Minimum diameter på pipen må tas i betraktning. De målte verdiene som er sammenfattet i dette dokumentet, tilsvarer beregningene av pipe med følgende mål: høyde 4 m, diameter 150 mm.

Tilkobling av lufttilførsel • • • •

For at ovnen skal fungere optimalt, kreves det kontinuerlig lufttilførsel. Hvis kravet om tilførsel fra toppen av ovnen ikke er oppfylt, kan ekstra lufttilførsel skje gjennom lufttilkoblingen (Ø 100 mm) bak på ovnen. Luftstrømmen reguleres med luftplugger som er innebygget i lufttilførselskanalen. Merk at om vinteren kan strømmer av kaldluft skape kondens på ovnens ulike deler, og dermed påvirke funksjonaliteten.

Friskluftstilkobling kan monteres enten fra baksiden eller fra toppen av ovnen: • Friskluftstilkobling fra toppen (ɸ 180 mm) – et ekstra rør rundt pipa.

BMC LOCATERM OVN

15


BMC Locaterm ovn

5. INSTALLASJON

Figur 4: Friskluftstilkobling topprør ɸ 180 mm •

Friskluftstilkobling fra baksiden (ɸ 100 mm) – standard tilkobling. Installasjon på baksiden deaktiverer automatisk tilkoblingen på toppen og gjør den om til en varmeavleder.

6 mm bor

13 mm skiftenøkkel

Figur 5: Friskluftstilkobling fra baksiden 1) fjern dekslet; 2) fjern mutteren og platen; 3) monter innleggsdelen

Råd om reparasjon • Glassrammen og de fleste av de bevegelige delene kan tas av når ovnen er installert. • Reparasjoner kan kun utføres av en fagperson etter avtale med forhandler/produsent. • Reparasjonsanvisninger er ikke en del av denne brosjyren. • Ta om nødvendig kontakt med lokal forhandler eller lokalt serviceverksted.

16

BMC LOCATERM OVN


BMC Locaterm ovn

6. GARANTI Lokaterm-ovner • er utformet i henhold til moderne tekniske prinsipper • er i samsvar med de høyeste kravene i standarden EN 13240 • er fremstilt i kvalitetsmaterialer som er underlagt kontinuerlig kvalitetskontroll • blir håndtert med forsiktighet gjennom hele produksjonsprosessen • er avanserte tekniske innretninger, dersom de installeres korrekt og i henhold til spesifikasjonene Vanlig slitasje kan være • endringer i fargen på belegget som følge av overoppheting • endringer i glassoverflaten (f.eks. sotlag) • endringer i den ildfaste steinen (farge, små merker i overflaten) • Stive tetninger pga. varme Garantien dekker ikke skader på ovnen som skyldes • feil bruk • feil vedlikehold • manglende overholdelse av anbefalingene gitt i installasjons- og driftsmanualen Generelle garantivilkår Vi erklærer følgende: • Ovnen har garanti mot defekter i materialer og utførelse i en periode på to (2) år når den brukes i henhold til brukermanualen. • Hvis det oppstår en defekt i løpet av garantiperioden, skal ovnens produsent enten (1) reparere produktet kostnadsfritt ved å benytte nye deler eller deler som er så godt som nye når det gjelder ytelse og pålitelighet, (2) skifte ut produktet med et produkt som i det minste er funksjonelt likt med det produktet det erstatter, eller (3) refundere den opprinnelige kjøpesummen. • Produsenten forplikter seg til å reparere eventuelle defekter senest 45 dager etter at melding om feilen er mottatt. Garantien omfatter ikke: • Normal slitasje på forbruksdeler som ildfaste steiner eller tetninger, med mindre det har oppstått skade som følge av en defekt i materialer eller utførelse • Skader som har oppstått under transport og montering • Skader og defekter på produktet og i omgivelsene på grunn av feil tilkobling av ovnen til pipen • Skader på produktet dersom bruken ikke har vært i samsvar med produsentens anvisninger • Skader oppstått gjennom feil bruk av produktet, ulykke, endringer, uautorisert reparasjon eller andre årsaker som ikke skyldes defekter i materialer eller utførelse • Skader på malingen på grunn av slurvete rengjøring • Skader på ovnen som skyldes vannsøl, matsøl osv. • Deler som er i direkte kontakt med ild (f.eks. airbrush, ildfaste steiner, gitter, tetninger osv.) «spindelvevseffekt» på glaserte overflater, skjulte skader inni materialer (stein, glass, keramikk osv.) Garantiperioden begynner på kjøpsdatoen. Bruk den originale kvitteringen som bevis. Når du ønsker å benytte garantien, må du oppgi modell, type og fabrikknummer (se klistremerke bak på ovnen). Garantiservice håndteres av en fagperson som reparerer eller erstatter de aktuelle delene kostnadsfritt. Om nødvendig vil hele ovnen bli erstattet. Reparatøren avgjør om ovnen kan repareres på stedet eller om den må fraktes til verkstedet. Vanligvis utføres reparasjoner på stedet (der ovnen er installert). Hvis garantikravet ikke er berettiget, skal alle utgifter i forbindelse med det dekkes av kunden.

BMC LOCATERM OVN

17


BMC Locaterm ovn

NOTATER

18

BMC LOCATERM OVN


BMC Locaterm ovn

NOTATER

BMC LOCATERM OVN

19


Spar lagerplass og kostnader OPPLEV FORDELENE MED SAMLAST BMC har et bredt byggevaresortiment, så du kan samle dine innkjøp på ett sted. Det gir deg mulighet for å bestille mindre partier av forskjellige varer i samlast – dermed sparer du lagerkostnader!

KONTOR NORGE BMC AS Stoltenbergsgate 58 Postboks 238 3101 Tønsberg Tlf. 33 30 03 90 bmc@bmc-norge.no www.bmc-norge.no KONTOR DANMARK BMC AS Stykgodsvej 7 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 31 28 00 bmc@bmc-danmark.dk www.bmc-danmark.dk ØVRIGE KONTORER

Ønsker du varene tilkjørt? Vi ordner transport til ditt lager eller direkte til byggeplass med eller uten kran. Maks leveringstid: 3 virkedager.

Kontakt oss på tlf 33 30 03 90 eller på ordre@bmc-norge.no for mer informasjon.

BMC AS, Kina BMC Inveco, Spain SL PRODUKSJON Aars Danmark Brædstrup Danmark Viborg Danmark Balling Danmark Nørager Danmark Svelvik Norge Mjösund Finland Borger Holland Hardenberg Holland Zeddam Holland Delfzijl Holland Lengerich Tyskland Oostrozebeke Belgia Dvur Tsjekkia Budapest Ungarn Dabrowna G. Polen LOGISTIKKSENTERE

Besøk vår nettside!

Husk å legge oss til på facebook!

Gipsplater, Scan Blokk, Scan Mørtel, Scan KR Mørtel, Scan Sement, Scan Tegl, Scan Elementdekke, BMC Pipesystem, Scan Fasade, Scan Airstop Vindsperre, Scan Diffusjonsåpent Undertak, Isolasjon, Porebetong, Gerard Takpanner, Scan Air-Tec, Belegningsstein og Støttemur, samt en lang rekke komplimenterende byggevarer.

20

BMC LOCATERM OVN

Oslo Norge Svelvik Norge Tønsberg Norge Mandal Norge Sandnes Norge Haugesund Norge Bergen Norge Ålesund Norge Gjemnes Norge Trondheim Norge Bodø Norge Aalborg Danmark Eemshaven Holland

Brukermanual BMC Locaterm ovn  

Alaska 120A og Alaska 150A ovner som passer perfekt til BMC Ventilert Stålpipe

Advertisement