Page 1

ขับเคลื่อนวิสยั ทัศน์

กรุงเทพฯ 2575 จรัส สุวรรณมาลา


มหานครอื่น ขับเคลื่อนวิสยั ทัศน์อย่างไร


ดูต ัวอย่าง กรณีนคร Washington D.C.


Sustainable DC 2032


Strategic action budgets Adopt sustainable agriculture acts Streamlining the process to find and use land for agricultural projects

fY 2014-2017 (Million US$) 0 0.35

Install educational gardens at 50% of DC public schools

1.25

Develop orchards of other food-producing landscaping 5% acres of DC public spaces

1.05

Develop permitting for pop-up agriculture

0.25


Job & Economy


Washington DC

ขับเคลื่อนวิสยั ทัศน์ของเขาอย่างไร 1.

กําหนดเป้าหมาย-ตัวชี้วัดวิสยั ทัศน์ ที่เป็ นรูปธรรม ประชาชนสามารถรับรูไ้ ด้ง่าย ตรวจสอบ ติดตามได้ 2. กําหนดมาตรการ และนโยบายขับเคลื่อน โดยมุ่ง บรรลุเป้าหมายวิสยั ทัศน์ 3. นํามาตรการ และนโยบายฯ ไปตัง้ งบประมาณ รายจ่ายประจําปี ให้ตรงกับช่วงเวลาที่กาํ หนดไว้ใน แผนฯ


เป้าหมาย-ตัวชี้วัด สําหรับขับเคลื่อนวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย-ต ัวชวี้ ัด 3 ระด ับ  

เปาหมายผลสําเร็จสุดทาย ที่ประชาชน คาดหวัง (Outcomes targets/ indicators) เปาหมายผลผลิต ที่เกิดจากมาตรการ และนโยบายขับเคลื่อน (Outputs targets / indicators) เปาหมายกิจกรรม เครื่องมืออุปกรณ กระบวนการทํางาน ที่จะตองจัดหา/ ดําเนินการ(Inputs targets / indicators)

ต ัวชวี้ ัด 4 มิต ิ 

ระยะเวลาที่คาดหวัง ผล ปี เดือน วันที่...  พื้นที่เป้าหมาย หรือ พื้นที่ปฏิบตั กิ าร  กลุม ่ ประชากร เป้าหมาย  ช่วงเวลาเป้าหมาย


ย้อนกลับมาดู วิสยั ทัศน์ กรุงเทพฯ ี กรุงเทพฯ 2575 มหานครแห่งเอเชย Bangkok 2032: Vibrant of Asia


ตัวอย่างวิสยั ทัศน์ ด้านความปลอดภัย


มหานครปลอดภัย  ปลอดมลพิษ  ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด  ปลอดอุบต ั เิ หตุ  ปลอดภัยพิบต ั ิ  สิ่งก่อสร้างปลอดภัย  ปลอดโรคคนเมือง  อาหารปลอดภัย


สิงที่เรามีแล้วคือ มาตรการ / นโยบายเร่งด่วนของท่านผูว้ ่าฯ  ติดตั้งกลอง CCTV 50,000 ตัว (ติดตั้งไปแลว กวา 30,000

ตัว)  เชื่อมกับ CCTV เครือขายเอกชน 200,000 ตัว  ติดตั้งไฟฟาสองสวางในพืน ้ ทีเ่ สี่ยงเพิม่ 20,000 ดวง (ติดตั้ง ไปแลว กวา 70,000 ดวง  ติดตั้งไฟฟาสองสวาง พลังงานแสงอาทิตยนาํ รอง 10 เสนทาง ริมคลองฯ  ฯลฯ


ข้อสังเกต  นโยบายและมาตรการเร่งด่วนของท่านผูว้ ่าฯ

เป็ น “Action” ที่ใช้สื่อสารกับประชาชน ให้ เข้าใจง่ายๆ


ข้อสังเกต  นอกจากนั้น มาตรการ และนโยบายฯ ที่สื่อสารกับ

ประชาชน เป็ นเป้าหมาย/ตัวชี้วัดระดับ inputs และบ้างก็เป็ นตัวชี้วัดระดับ outputs เท่านั้น  ยังไม่ใช่เป้าหมาย-ตัวชี้วัดผลสําเร็จของวิสย ั ทัศน์ (Vision outcomes)


ต้องเพิ่มเติมอะไรบ้าง  กําหนดเป้าหมาย-ตัวชี้วัดผลสําเร็จของวิสย ั ทัศน์ “มหานคร

ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด” จากสภาวะที่เราเป็ นอยู่ ณ ปั จจุบนั  กําหนดเป้าหมาย-ตัวชี้วัดผลผลิตของมาตรการ/ นโยบาย เร่งด่วนของท่านผูว้ ่าฯ รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ที่จาํ เป็ นต้อง เพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์  กําหนดเป้าหมาย-ตัวชี้วัดกิจกรรม เครื่องมืออุปกรณ์ ฯลฯ ที่ จะต้องจัดทํา จัดหา ติดตัง้ ฯลฯ รวมทั้งงบประมาณ และ หน่วยงานเจ้าภาพดําเนินการ ให้ชดั เจน


ตัวอย่างเป้าหมาย-ตัวชี้วัดผลสําเร็จ (outcome indicator) ด้าน มหานครปลอดอาชญากรรม


เป้าหมาย-ตัวชี้วัดผลสําเร็จ  อัตราการเกิดอาชญากรรม ประเภท.. (ชิงทรัพย์ ขโมย ทําร้ายร่างกาย ฯลฯ) ในพื้นที่เสี่ยง / กลุม่ เป้าหมาย ไม่เกิน xx ราย/สัปดาห์

พื้นที่เสี่ยง 100 อันดับแรก ไม่เกิน... รายต่อวัน /สัปดาห์ ◦ เขต… แขวง…. ย่าน…. ถนน ซอย… บริเวณ เช่นสะพานลอย หรือพื้นที่ปฏิบตั กิ าร CCVT ช่วงเวลา กลางคืน (18.00-06.00) กลางวัน (06.00-18.00) สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ฯลฯ กลุม่ เป้าหมาย (เหยือ่ อาชญากรรม) ผูห้ ญิง เด็ก ผูส้ ูงอายุ คนทั ่วไป ร้านค้า สะดวกซื้อ ธนาคาร ฯลฯ


ตัวอย่างเป้าหมาย-ตัวชี้วัดผลผลิต (Output indicators) ด้าน มหานครปลอดอาชญากรรม


จํานวนจุดเสี่ยง /พื้นที่เสี่ยง  Inputs targets / indicators ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง มี ◦ จํานวนไฟฟ้าส่องสว่าง ณ จุดสี่ยง xx ระบบปฏิบตั กิ ารเฝ้ าระวัง ดวง ผ่าน CCTV 100% และมี ◦ จํานวน CCTV ติดตัง้ ณ พื้นที่ ระบบปฏิบตั กิ ารระงับเหตุ เป้าหมาย ตามแผน xx ตัว ภายใน 10 นาที ตลอด 24 ◦ จํานวนบุคลากรเฝ้ าระวังและรายงาน ชั ่วโมง 100% xx คน ◦ จํานวนชุดปฏิบตั กิ ารระงับเหตุ 100% xx ชุด ◦ งบประมาณลงทุน ปี 2557-60 ไม่เกิน xx ล้านบาท ◦ งบประมาณ (ต้นทุน) ดําเนินการไม่ เกิน xx บาทต่อชั ่วโมง หรือ xx บาท/ปี


ข้อสังเกต  มาตรการ และนโยบายฯ ที่สื่อสารกับประชาชน

อาจยังไม่ครอบคลุม inputs และ Outputs ที่จาํ เป็ นสําหรับใช้ขบั เคลื่อน วิสยั ทัศน์ท้งั หมด


 ผูบ ้ ริหารและข้าราชการ กทม.

ทุกหน่วยงาน จึงต้องช่วย การคิด ออกแบบ ต่อเติม นโยบาย และมาตรการเหล่านี้ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  จัดทําเป็ นแผนยุทธศาสตร์ขบ ั เคลื่อนวิสยั ทัศน์  นําไปจัดทําเป็ นงบประมาณ ดําเนินการ ติดตาม ประเมินผล และสื่อสาร “ผลสําเร็จ”ให้ประชาชนรับทราบ ต่อไป


Next steps

จัดทําแผนขับเคลื่อนวิสยั ทัศน์ 2575

•แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี •แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี •แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ปี 2558


เมษายน-พฤษภาคม 2556 กําหนดเปาหมาย-ตัวชี้วดั Workshops series 1 ผลสําเร็จวิสัยทัศนกรุงเทพฯ 1. ผูบริหาร (รองผูวาฯ ที่ 2575 ในระดับ “Outcome ปรึกษาฯ) และ output indicators” 2. หัวหนาสํานัก หัวหนา สวนงาน และเจาหนาที่ วิเคราะหนโยบายฯ


มิถุนายน-สิงหาคม 2556 จัดทําโครงการ มาตรการ Workshop series 2 ขับเคลื่อนตัวตัวชี้วัด 1. ผูบริหาร (รองผูวาฯ ที่ outputs และ outcomes

2. 3.

ปรึกษา) หัวหนาสํานัก หัวหนาสวน งาน ฯ ตัวแทนภาคประชาชน ธุรกิจ องคกรภาคประชาชน / ชุมชน


กันยายน 2556  ยกร่าง...แผนพัฒนาฯ ระยะ 20

แผนพัฒนา ระยะ 5 ปี และ แผนพัฒนาฯ ปี 2558

ปี


ตุลาคม 2556 ประชาพิจารณราง เวทีสาธารณะ 6 พื้นที่ แผนพัฒนา 20 ป แผนพัฒนาระยะ 5 ป และแผนพัฒนา ประจําป 2558


พฤศจิกายน 2556 สงมอบแผนพัฒนาทั้ง เวทีสาธารณะ สงมอบแผนฯ 3 ฉบับให กทม.


ส่งท้าย


 ประชาชนชาวกรุงเทพฯ คาดหวังที่จะเห็น

เมืองกรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลง ทันเวลา พร้อมที่จะ ก้าวสู่ AEC ในฐานะมหานครชั้นนําของภูมิภาค


 ประชาชนต่างจังหวัด ก็คาดหวังที่จะเห็น กทม. เป็ น

ผูน้ าํ ในการต่อรอง-ต่อสูเ้ พื่อให้รฐั บาลกระจาย อํานาจ สูจ่ งั หวัด และท้องถิ่น นําการเมืองไทย ก้าวข้ามระบบการเมืองแบบรวมศูนย์-ผูกขาด สูป่ ระชาธิปไตยยุคใหม่


 ประชาชนอยากเห็นท่านผูว้ ่าฯ และ กทม.

ตอบโจทย์ให้เห็นชัดๆ ภายใน 2 ปี นี้เท่านั้น


 รีบจัดทําแผนขับเคลื่อนวิสย ั ทัศน์ตง้ั แต่วนั นี้  สื่อสารกับประชาชนให้ได้ ในวันพรุง่ นี้  เริ่มทําให้เห็นผลชัดๆ วันมะรืนนี้


ขอบคุณครับ จรัส สุวรรณมาลา

เอกสารประกอบการสัมมนา ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ กรุงเทพ 2575  
เอกสารประกอบการสัมมนา ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ กรุงเทพ 2575  

เอกสารประกอบการสัมมนา ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ กรุงเทพ 2575

Advertisement