Page 21

Natuur

‘De Put’

Natuurreservaat

Recreëren in een bijzonder natuurgebied

Carla Dubbink

De Tichelgaten van Buren, ook wel de Put van Buren genoemd, is een natuurgebied van bijzondere schoonheid vlak bij de Hennisdijk. Het is een zogenaamd kalkmoeras, waarin je veel zeldzame soorten begroeiingen vindt. Voor de jeugd in de omgeving is ‘De Put ’s zomers een perfecte natuurzwemlocatie en het gehele jaar is het gebied een schitterende wandelomgeving, waar je zowel lange als korte routes kunt lopen. Ontstaan

het omliggende gebied. Met het herstel van het kasteelbos van Buren is een

In de oertijd hebben de rivieren de natuurlijke omgeving gevormd. Het

begin gemaakt ende uiterwaarden langs de Neder-Rijn en Lek zijn opge-

zand en grind dat op de bodem van de oorspronkelijke rivierlopen lag

nomen als Natura 2000-gebied. Zo ontstaan weer bloemrijke dijken en ver-

vormt nu de stroomruggen. Het komkleigebied daaromheen is ontstaan

landen de kolken lanfs de rivier, waardoor weer moeras ontstaat langs natuur-

doordat bij overstromingen slibrijk water is bezonken. Door verschuiving

vriendelijke oevers. Samen met ‘De Put’ vormen zij in en rond Buren een uniek

van de rivierlopen en gronddaling kwamen de stroomruggen hoger te lig-

natuurgebied in de regio, waar het door het gehele jaar aangenaam recreëren is.

gen en in de slecht doorlaatbare bodem ontstond lokaal veen. Vóór 1940 heeft een steenfabriek de aanwezige klei in het gebied afgegraven voor de productie van stenen. De zandgronden die die daaronder zaten vormen een voedingsbodem voor allerlei bijzondere planten en orchideeën.

Zeldzaam moeras Het Tichelgat, onderdeel van Staatsbosbeheer, is een zogenaamd kalk-

Tekst: RvL Foto’s: Jean Paul Opperman

moeras. Kalkmoerassen zijn bijzonder zeldzaam en zeer rijk aan bijzondere soorten. Die grote variatie en de hoge zeldzaamheid hangen samen met de natte, voedselarme en bijzonder kalkrijke bodems. Doordat de bodem voedsearm is vind je er weinig hooggroeiende soorten, maar is er veel plaats voor laagblijvende, weinig concurrentiekrachtige planten. In het rivierengebied komt kalkmoeras vooral voor op plekken waar de voedselrijke kleilaag is afgeticheld en kalkrijk zand en lichte zavel aan de oppervlakte zijn gekomen.

Waardevolle natuur Alhoewel de overgangen zorgen voor veel variatie in plant- en diersoorten, heeft de mens het natuurlijke landschap eeuwenlang beïnvloed en niet altijd positief. In en langs de bewoningskernen op de stroomruggen en op de lager gelegen komkleigronden hebben veel planten en dieren het moeilijk. Ze worden minder talrijk of verdwijnen. Worden berm- en sloot-

Jean Paul Opperman

Voor fotograaf Jean Paul Opperman (Tiel 1980) is de fotocamera een soort van muziekinstrument, waarmee je altijd nieuwe en andere tonen tevoorschijn kunt toveren. Fotografie is voor hem een boeiende en afwisselende wereld van kijken en bekijken. Zijn foto’s van natuurreservaat ‘De Put’ getuigen van een creatief gebruik van zijn ‘toverinstrument’.

kanten onzorgvuldig beheerd, dan verdwijnt de bloemrijke omgeving. De aankoop door Staatsbosbeheer van het gebied heeft veel van de oorspronkelijke natuurwaarden gelukkig veiliggesteld. Dat geldt overigens ook voor

Lokaal is Hip!

21

Profile for Business Media....4All

Tiel XL Rivierenland 4All  

Het grootste onafhankelijke full colour tabloid magazine in de regio Tiel, Geldermalsen en Neder Betuwe.

Tiel XL Rivierenland 4All  

Het grootste onafhankelijke full colour tabloid magazine in de regio Tiel, Geldermalsen en Neder Betuwe.

Profile for bm4a