Page 1

วิกครูทวี วิกครู ทวี เป็ น โรงภาพยนตร์ เก่ า ของ เมืองโพธาราม เริ มจาก ครู ทวี หรื อ ทวี แอคะรั ต เป็ นครู แต่ ชอบการถ่ายภาพบุคคลสมัยรัชกาลที 6 ต่อมาได้ สนใจด้ านภาพยนตร์ สามารถถ่ายภาพยนตร์ 16 มม.ได้ จึงริ เริ ม สร้ างห้ องโรงหนังขึ .นทีบริ เวณตลาดบน เมืองโพธาราม ณ ทีปัจจุบนั ในราว 60-70 ปี ทีแล้ ว โดยเริ มแรกเป็ นเพียงใช้ ห้องแถวไม้ ราว 10-15 ห้ อง นําฝาออกกลายเป็ นห้ องยาวๆ 1 ห้ อง ตังจอไว้ . ทางทิศ เหนือ เก้ าอี .ไม้ ยาว ประตูบานเฟี ย. ม ถ้ าไม่ได้ ปิ ดวิ กฉายหนังเก็บเงิ น ก็ปิดวิก เล่นละครร้ อง หรื อ เล่นลิ เก เก็บเงิน ซึงคงเป็ นรู ปแบบนี .มาหลาย สิบปี กระทัง ต่อมาได้ สร้ างเป็ นอาคารถาวร โครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ในตอนแรกไม่มีผ้ จู ําพ.ศ.แน่นอนว่าสร้ างเป็ นอาคารถาวรขึ .นเมือไหร่? กระทัง ทาง ชมรม อย่ าลืม...โพธาราม ไปพบรอยบันทึกบนคานเหนือระเบียงชัน. 2 ว่าแต่ละคานหล่อ ตังแต่ . วนั ทีเท่าไหร่ จึงรู้ เป็ นการแน่นอนว่า อาคารนี .สร้ างขึ .นเมือ ปี พ.ศ.2501บุคคลสําคัญต่อมาคือลูกชายของครู ทวีชือว่า ธีระ

แอคะรั ต ก็นิยมชมชอบการถ่ายรูปและถ่ายหนังเช่นเดียวกับพ่อ จนกระทัง กลายเป็ นผู้ร่วม . างชือเสียงให้ กบั คุณธี ระมาก ลงทุนสร้ างหนัง และเป็ น ตากล้ องถ่ายหนัง หลายเรื อง และเรื องทีโด่งดังทังสร้ ทีสดุ คือ เห่ าดง และ มนต์ รักลูกทุ่ง วิ กครู ทวี สืบกิจการต่อมา กระทัง ยุคสุดท้ าย ค่าตัว? เข้ าชมชันล่ . าง 7 บาท ชันบน . 15 บาท ก็ไม่สามารถต่อสู้ กับกระแสโลกทีเปลียนไปได้ จึงถูกปิ ดตัวลงอย่างเด็ดขาด เมือ เดือนกรกฎาคม 2541 ซึงเดิมก็ไม่มีใครรู้ ช่วงเวลา ทีปิดแน่นอน แต่เมือเราเปิ ดประตู ห้องฉายหนัง เข้ าไปเมือ ต้นเดื อนมี นาคม 2553 อุปกรณ์ฉายหลังทุกอย่างยังอยู่ครบ เหมือนดังกับคนฉายหนังเดินออกจากห้ อง แล้ วก็ปิดกุญแจโดยไม่ได้ เก็บสิงใดไปด้ วย เพราะฟิ ล์มหนังก็ยงั คงอยู่ที เครื องฉาย ปฏิทินก็ถกู ฉีกออกคาอยูท่ ี เดือนกรกฎาคม 2541 นัน หมายถึงช่วงเวลาทีห้องฉายหนังถูกปิ ดอย่างถาวร ด้ วยเล็งเห็นความสําคัญ ชมรม อย่ าลืม...โพธาราม จึงได้ ติดต่อขอเช่ากับเจ้ าของปั จจุบนั ซึงเป็ นพีน้อง ของคุณธี ระ แอคะรัต ซึงเป็ นทีน่ายินดีว่า เจ้ าของปั จจุบนั ก็เล็งเห็นถึงความมีคณ ุ ค่าของ วิ ก แห่งนี . ต้ องการเก็ บ รักษาให้ อนุชนรุ่นหลังได้ เห็นสมบัตขิ องประเทศหลังนี . จึงตกลงให้ ทางชมรมฯ เช่าในโครงการระยะยาว แต่ด้วยยังต้ องใช้ เงินทุนในการปรับปรุ งบูรณะอีกมาก จึงยังไม่ได้ มีจ่ายค่าเช่า ทางเจ้ าของก็ยินดีให้ ทาง ชมรมฯ ได้ ใช้ ทํากิจกรรมต่างๆ เพือกิจสาธารณะโดยไม่คดิ มูลค่าแต่อย่างไร นี .คือนํ .าใจทีนา่ ยกย่องสรรเสริ ญยิง ทางชมรมฯ ได้ กําหนดแนวทางการอนุรักษ์ ปรั บปรุ ง เพือใช้ วิ กครู ทวี เป็ น ศูนย์ กิจกรรมเมื องโพธาราม หรื อ โรงมหรสพ อันเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ เรื องราวทังศิ . ลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของเมืองโพธาราม และเป็ นการ อนุรักษ์ สมบัตอิ นั ทรงคุณค่าของประเทศ ให้ ดํารงเคียงคูไ่ ปกับท้ องถิน ขณะนี . ทางชมรมฯ ได้ เข้ าซ่อมแซม วิ กครู ส่วนเล็กๆชันบน . และทําความสะอาดวิกครัง. ใหญ่ไปแล้ ว 2-3 ครัง. และได้ ใช้ ทํากิจกรรมในทุกวันเสาร์ -อาทิตย์...ซึง ยังคงต้ องใช้ งบประมาณในการบูรณะฟื น. ฟูอีกมาก


...และขอขอบคุณทุกท่านทีชว่ ยสละกําลังทรัพย์ในการอนุรักษ์ ฟื น. ฟู ประวัติศาสตร์ ของเมื องโพธาราม ให้ กลับมาดํารงอยูอ่ ย่างยัง ยืนต่อไป ชมรม อย่ าลืม...โพธาราม

วิกครูทวี  

วิกครูทวี โพธาราม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you