Page 1

• Bu sınav her hafta okunan otuz ayetten hazırlanan sorularla devam edecektir. Sizden isteğimiz en son kaldığınız ayeti dikkate alarak çalışmalarınızı sürdürmenizdir. • Allah’ü Te´ala sizlere başarılar versin. • NOT: Size ulaşmayan soruları; • www.hikmetpinari.com adresinden bulabilirsiniz.


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 26 – “Allah Adem’e bütün isimleri eşyanın adlarını ve ne işe yarattıklarını öğretti. Sonra onları önce meleklere arz edip ‘ Eğer siz sözünüzde sadık iseniz, şunların isimlerini bana bildirin’ dedi.” Gelen ayette melekler cevap verir. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin verdiği cevaplar içinde yer almaz.?(2/ 31-32) A- Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. B- Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. C- Şüphesiz alim ve hakim olan ancak sensin. D- Allah’ım bizleri af et.


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 27 – “Allah, ‘Ey Adem! Eşyanın isimlerini meleklere anlat’ dedi. Adem onların isimlerini onlara anlatınca “……..” Boş bırakılan yere Allah’ın meleklere cevabı vardır. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın meleklere verdiği cevaplar içinde bizzat yer almaz.?(2/ 33) A- Ben semavatta görülmeyeni bilirim B- Yer yüzünde görülmeyeni de bilirim. C- Sizin düşündüklerinizi de bilirim. D- Sizin gizli açık yaptıklarınızı da bilirim..


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 28– “Allah, ‘Bir zamanlar biz, meleklere Adem’e secde ediniz dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler ……..” Boş bırakılan yerde İblisin tutumu yazılıdır. Aşağıdakilerden hangisi İblis’in gösterdiği tutum içinde yer almaz.?(2/ 34) A- İblis yüz çevirdi B- Enine – boyuna düşünüp taşındı. C- Büyüklük tasladı. D- Ve kafirlerden oldu.


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 29 – “Allah, ‘Ey Adem! Sen ve eşin ……..” Boş bırakılan yerde Allah’ın Adem’e söylediği sözler yazılıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu sözler içinde yer almaz.?(2/ 35) A- Benim korumam altındasınız. B- Beraberce cennete yerleşin. C- Her yerde cennet nimetlerinden yiyin. D- Sadece şu ağaca yaklaşmayın.


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 30 – “Şeytan onların ayaklarını kaydırıp haddi tecavüz ettirdi ve içinde bulundukları cennetten onları çıkardı. Bunun üzerine ‘….’ Ayetin devamında Adem ile eşinin başına gelecek olanlar anlatılır. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?(2/ 36) A- Bir kısmınız diğerine düşman olarak ininiz. B- İndikten sonra da birbirinizle savaşmak zorunda kalacaksınız. C- Sizin için yeryüzünde barınak vardır . D- Sizin için yer yüzünde belli bir zamana dek yaşamak vardır.


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 31- “Bu durum devam ederken Adem, Rabbinden ……….aldı ve derhal tevbe etti.” Aşağıdakilerden hangisi boşlukta yazılı olan Adem’in Allah’tan aldığı şeydir.? (2/ 37) A- Vahiy B- Tevbe et emrini. C- Bir takım kelimeler D- Bir takım gaybi bilgiler


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 32- “Dedik ki ‘Hepiniz cennetten inin. Eğer benden size bir hidayet gelir de her kim ona tabi olursa onlar için her hangi bir …. Ve onlar için bir ….. yoktur.” Aşağıdakilerden hangisi boşluklarda yazılı olan şeydir.? (2/ 38) A- Cehennem - Azab B- Korku - Üzüntü C- Sorgu - Sual D- Açlık - Susuzluk


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 33- “…………..Size verdiğim nimetleri hatırlayın, bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size vaat ettiklerimi vereyim.” Aşağıdakilerden hangisi boşlukta kendilerine hitap edilenlerdir.? (2/ 40) A – Ey Müminler! B- Ey Nasara! C- Ey İsrail Oğulları! D- Ey Müşrikler


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 34- “Ellerinizdekinin aslını tasdik edici olarak indirdiğim Kur’an-a iman edin!.........” Aşağıdakilerden hangisi boşlukta verilen emirlerden biri değildir? (2/ 41) A – Sakın Kur’an-ı inkar edenlerden ilki olmayın. B- Ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın. C- Yalnız benim azabımdan korkun. D- Ki nimetlerimi size tamamlayayım.


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 35- “Bilerek ........ile ……… karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.” Aşağıdakilerden hangisi boşlukta karıştırılmaması istenendir? (2/ 42) A – Helal - Haram B- İman - Küfür C- Hakk - Batıl D- İyi - Kötü


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 36- “ Namazı kılın, zekatı hakkıyla verin,………” Aşağıdakilerden hangisi boşlukta yapılması istenen ibadettir? (2/ 43) A – Secde edenlerle beraber secde edin B- Rüku edenlerle beraber rüku edin C- Hac edenlerle beraber hac edin D- Cihad edenlerle beraber cihad edin


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 37- “ Ey Bilginler! Sizler kitabı okuyup gerçeği bildiğiniz halde, insanlara iyiliği emredip ……… aklınızı kullanmıyor musunuz?” Aşağıdakilerden hangisi boşlukta yapılandır? (2/ 44) A – sonra da onlarla birlikte günaha dalıyorsunuz. B- sonra da yan gelip yatıyorsunuz C- kendinizi unutuyorsunuz D- iyiliği kendinize ait görüyorsunuz


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 38- “…… Şüphesiz o kalbi Allah’a saygı ile ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir.” Aşağıdakilerden hangisi boşlukta yapılması istenen fakat zor olan ibadetlerdir? (2/ 45) A – Namaz kılmak – Cihad etmek B- Namaz kılmak – Hac etmek C- Namaz kılmak - Sabretmek D- Cihad etmek – Oruç tutmak


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 39- “Öyle bir günden korkun ki, o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödeme de bulunmaz;……….” Aşağıdakilerden hangisi ayette belirtilenlerden biri değildir? (2/ 48) A – Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz B- Fidye alınmaz C- Başkasının günahı yüklenilmez D- Asla onlara yardım edilmez


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 40 – “Hatırlayın ki, sizi, Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar; ……….” Aşağıdakilerden hangisi boşlukta yazılı olan ve İsrail Oğulları için söylenenler içinde yer almaz? (2/49 ) A – Sizi kendilerine kul-köle ediniyorlar B- Yeni doğan çocuklarınızı kesiyorlar C- Fenalık için kızlarınızı hayata bırakıyorlar D- Aslında o size reva görülenlerde rabbinizden büyük bir imtihan vardı


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 41 – “Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavun taraftarlarını da denizde boğduk. Siz ……….” Aşağıdakilerden hangisi boşlukta yazılı olan ve İsrail Oğulları o an ki durumunu anlatan husustur? (2/50 ) A – Korkudan titriyordunuz B- Sevinçten çığlık atıyordunuz C- Onlara bakıp duruyordunuz D- Ne olduğunu anlamaya çalışıyordunuz


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 42 – “Musa’ya … gece vahy etmek üzere söz vermiştik” Aşağıdakilerden hangisi boşlukta yazılı olan zamandır? (2/51 ) A – yirmi B- otuz C- kırk D- elli


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 43 – “Musa kavmine demişti ki;…………” Aşağıdakilerden hangisi boşlukta yazılı olan Musa’nın sözlerinden biri değildir? (2/54 ) A – Buzağı tanrı edinmekle kendinize kötülük ettiniz B- Onun için yaratanınıza tevbe edin C- Nefislerinizi öldürün D- Bu şekilde buzağa tapınmanın kefareti ödenmiş olur


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 44 – “Bir zamanlar; Ey Musa! Biz ……. Asla sana inanmayız demişlerdi.” Aşağıdakilerden hangisi boşlukta yazılı olan Musa’dan iman karşılığında istenen şeydir? (2/55 ) A – Allah’ı açıkça görmedikçe B- senin mucizelerini görmedikçe C- Tur’i Sina dağını altına çevirmedikçe D- Ülkenin yönetimini üslenmedikçe


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 45 – Aşağıdakilerden hangisi İsrail Oğullarına verilen nimetlerden biri değildir? (2/57 ) A – Bulutla gölgelemek B- Kudret helvasının gönderilmesi C- Kevser içeceğinin gönderilmesi D- Bıldırcın etinin gönderilmesi


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 46 – ‘ Bir zamanlar biz, Tih’den çıktıkları vakit beni İsrail’e bu karye’ye (şehre) girin, ………..’ Aşağıdakilerden hangisi İsrail Oğullarına verilen sözlerden biri değildir? (2/58) A – Dilediğiniz yerde ondan dilediğinizi bol bol yiyin B- Kapısından eğilerek girin C- Girerken ‘hıtta’ Ya rabbi bizi affet deyin D- Allah’a isyan etmeyi bırakın


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 47 – ‘ Fakat zalimler, kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine biz azimüşşan, yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten bir…….. İndirdik.’ Aşağıdakilerden hangisi İsrail Oğullarının üzerlerine indirilen cezadır? (2/59) A – Pislik(murdar bir azap) B- Yıldırım C- Şimşek D- Meteor taşları


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU 48 – ‘ Yine bir zamanlar Musa Tih’de kavmi için su istedi.Biz de ona asanla taşa vur, dedik. Derhal …… pınar aktı’ Aşağıdakilerden hangisi İsrail Oğullarına verilen kaynak sayısıdır.? (2/60) A – on pınar B- on bir pınar C- on iki pınar D- on üç pınar


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU – 49 ‘ Her bölük, içeceği pınarı tanıdı. Onlara, …… dedik.’ Aşağıdakilerden hangisi İsrail Oğullarına söylenenlerden biri değildir? (2/60) A – Allah’ın rızkından yiyin B- Allah’ın içeceğinden için C- Sakın harama el uzatmayın D- Sakın yeryüzünde bozgunculuk etmeyin


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 2 SORU – 50 ‘ Hani siz verilen nimetlere karşılık; Ey Musa! Bir tek yemekle yetinemeyiz; bizim için Rabbine dua et de yerin bitirdiği şeylerden; sebzesinden, hıyarından……..çıkarsın.’ Aşağıdakilerden hangisi İsrail Oğullarının Hz. Musa’dan istedikleri arasında sayılmaz? (2/61) A – Nohudundan B- Sarımsağından C- Mercimeğinden D- Soğanından


KUR’AN MEAL SORULARININ TEST- 2 CEVAPLARI


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 51 Beni İsrail’e alçaklık ve yoksulluk damgasının vurulmasına sebep olan husus aşağıdakilerden hangisidir? (2/61) A – Dünya sevgisi – amel eksikliği B- Hakkı inkar etme – Tebliğcileri öldürme C- Yeryüzünde sürekli fesat çıkarma D- Kendilerini üstün görme - Kibirlenme


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 52 “Şüphesiz iman edenler, Yahudilerden, Hıristiyanlardan ve Sabiilerden ……. , ……… ve ………. için Rableri katında mükafatlar vardır.” Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin içinde yer almaz? (2/62) A – Allah’a iman etmek B- Kitaplara iman etmek C- Ahiret gününe iman etmek D- Salih amel işlemek


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 53 “ Tur dağının altında sizden sağlam bir söz almıştık…….” Aşağıdakilerden hangisi bu ayette ifade edilenlerden biri değildir? (2/63) A – Artık fesad çıkarmayı bırakın B- Size verdiğimizi kuvvetle tutun C- Onda bulunanları daima hatırlayın D- Bu sayede umulur ki korunursunuz


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 54 “İçinizden …… günü azgınlık edip de (ceza aldınız.)” Aşağıdakilerden hangisi bu ayette ifade edilen gündür? (2/65) A – Cuma B- Cumartesi C- Pazar D- Pazartesi


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 55 Yasaklanan günde avlanmaları nedeniyle Yahudilere verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir? (2/65) A – Domuz oldular B- Maymun oldular C- İnek oldular D- Eşek oldular


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 56 “ Biz bu cezaya dönüştürme hadisesini ……… ve ………. Bir ibret dersi, ………. İçinde bir öğüt vesilesi kıldık.”Ayette ibret ve öğüt alacak olanların içinde sayılmayan aşağıdakilerden hangisidir? (2/66) A – bizzat hadiseyi görenlere B- sonradan gelenlere C- müttaki olanlara D- münkir olanlara


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 57 “Musa, kavmine: Allah bir sığır kesmenizi emrediyor, demişti de :…...” Kavmi Musa (as) nasıl cevap vermişti? (2/66) A – Bizimle alay mı ediyorsun? B- Koyun olsa olmaz mı? C- Biz hayvan kesmekten nefret ederiz D- Suçumuz ne?


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 58 “Bizim adımıza Rabbine dua et, bize onun ne olduğunu açıklasın, dediler. Musa: Allah diyor ki: …...” Aşağıdakilerden hangisi kesilecek olan inekle ilgili yapılan açıklama içinde yer almaz? (2/68-69) A – Çok besili/semiz olsun B- Ne yaşlı nede körpe olsun C- Sarı renkli olsun D- Bakanların içini açan parlak tüylü olsun


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 59 “Bizim adımıza Rabbine dua et, bize onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın……, dediler. Musa: Allah diyor ki: …...” Aşağıdakilerden hangisi kesilecek olan inekle ilgili yapılan açıklamanın tamamını kapsar? (2/70-71) I- o henüz boyunduruk altına alınmamış olacak ıı- yer sürmemiş olacak ııı- ekin sulamamış olacak ıv- salma/serbest dolaşacak v- renginde hiç alacası bulunmayacak A- Hepsi B- ı-ıı-ııı C- ııı-ıv-v d- ıı-ııı-ıv-v


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 60 “İsrail Oğullarından iki genç, mirasına konmak için amcalarını öldürürler. Allah Teala bir ineğin kesilmesini emrederek bir işlem yapılmasını ve bu işlem sonunda da ölünün dirilerek katilini haber vereceğini bildirir. Aşağıdakilerden hangisi yapılan işlemdir? (2/73) A- kesilen ineğin etinin fakirlere dağıtılması B- kesilen ineğin eti ile ziyafet verilmesi C- kesilen ineğin eti ile ölünün üstünün örtülmesi D- kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurulması


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 61 “Bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki……” Aşağıdakilerden hangisi taşlarla ilgili yapılan açıklama içinde yer almaz? (2/74) A- o taşların içinden ırmaklar kaynar B- o taşlar çatlar da ondan su fışkırır C- o taşlar ki ufalanıp toprak olurlar D- o taşlar ki Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanırlar


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 62 “Şimdi Ey Müminler! Onların size inanacaklarını mı sanıyorsunuz? Gerçek şu ki; onlardan vaktiyle bir zümre vardı. Allah’ın kelamını işitirler, sonra onu iyice anlamalarını müteakip .……” Aşağıdakilerden hangisi cümlelerden hangisi ayetin devamıdır.? (2/75) A- bile bile onu inkar ederler B- bile bile onunla alay ederler C- bile bile tahrif ederler D- bile bile ona inanırlar


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 63 “Münafıklar inananlara rastladıklarında inandık derler. Birbiriyle yalnız kaldıkları vakit ise .……” Aşağıdakilerden cümlelerden hangisi münafıkların birbirine söyledikleri sözler arasında yer almaz? (2/76) A- Allah’ın size açtıklarını onlara anlatıyor musunuz B- Rabbiniz katında onu, sizin aleyhinize hüccet/delil getirmelerini sağlamış olursunuz C- Bu nedenle de cehennemde yanarsınız D- Bunları düşünemiyor musunuz


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 64 “ Onlardan ümmiler vardır ki bir takım kuruntular hariç kitabı bilmezler. Onların bildiklerinin hepsi, ……. ibarettir” Aşağıdaki sözlerden hangisi ümmilerin durumunu ifade eder? (2/78) A- Sadece zan ve tahminden B- Boş bilgilerden C- Cahil düzmelerinden D- bir tecrübeden


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 65 “ Vay haline o kimselerin ki, kitabı elleriyle yazarlar, sonra o yazdıkları şeyi az bir para karşılığı satmak için ……. ibarettir” Aşağıdaki sözlerden hangisi bu satışı yapanların sözüdür, işidir? (2/79) A- Bu ayetleri! güzel gösterirler B- Bu Allah katındandır derler! C- Kurtuluşun bu ayetlerde! olduğunu söylerler D- Bu ayetler! İlahi kitabın Fatiha’sıdır


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 66 “ Beni İsrail dediler ki ……. Müstesna, ateş bize dokunmayacaktır….” Aşağıdaki sayılardan hangisi bu müstesna edilen zamanı ifade eder.? (2/80) A- sayılı birkaç gün B- buzağı isyanı olan 40 gün C- Tur dağına ilk çıkış süresi olan 30 gün D- İsyan ettikleri her cumartesi


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 67 Cehennem hakkından kendilerini dünya da avutanlar için Allah Teala: ‘Deki onlara……’ Aşağıdaki sözlerden hangisi ‘Deki’ sözü ile ifade edilen sözler arasında yer almaz? (2/80) A- Yoksa Allah katından bir söz mü aldınız? B- Şayet öyle ise Allah mutlaka sözünü tutacaktır C- Yoksa siz Allah hakkında bilir- bilmez konuşup duruyor musunuz? D- Bu ise nefsinize yapacağınız en büyük zulüm-kötülüktür


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 68 ‘Hayır! Her kim bir kötülük eder de onun kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler ………’ Ayetinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelecektir? (2/81) A- hakkı göremezler B- asla iman etmezler C- cehennemliktir D- şeytanın arkadaşı olurlar


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 69 ‘ ……… Ey İsrail Oğulları! Sonunda azınız müstesna, yüz çevirerek geri dönüp gittiniz’ Ayetin başında Allah Teala’nın İsrail Oğullarıyla yaptığı antlaşmanın maddeleri yazılıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu maddelerin tamamıdır.? (2-83) ı-Yalnızca Allah’a kulluk edeceksiniz ıı- Ana –Babaya iyi davranacaksınız ııı- Yakın akrabaya, yetimlere,miskinlere iyilik edeceksiniz Iv- İnsanlara güzel söz söyleyin V- namaz kılın – zekat verin A- Hepsi B- ıı-ııı-v C- ı-ıı-ııı-v D- ıı-ııı-ıv-v


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 70 ‘ Ey İsrail Oğulları Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz ……………..’ diyerek sizden söz almıştık. Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmanın diğer maddesidir.? (2-84) A- Birbirinize iyi davranacaksınız B- Birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız C- Birbirinizi aldatmayacaksınız D- Birbirinizden faiz almayacaksınız


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 71 ‘ Sizden öyle davrananların cezası ancak dünya hayatında rüsvaylıktır. Kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. ’ Aşağıdakilerden hangisi bu verilecek olan cezanın nedenidir? (2-85) A- İnsanların birbirlerini öldürmeleri B- İnsanların birbirlerini yurtlarından kovmaları C- İnsanların kitabın bir kısmını kabul bir kısmını inkar etmeleri D- İnsanların kendilerine verilen ibadet görevlerini yapmamaları


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 72 ‘ Bir zaman sonra siz o kimseler oldunuz ki, artık verdiğiniz sözün tersine ……….’ Aşağıdakilerden hangisi bu verdikleri sözün tersine yaptıkları işler arasında yer almaz.? (2-85) A- Birbirinizi öldürmeye başladınız B- Bir zümreyi yurtlarından çıkardınız C- Kötülük ve düşmanlıkla onlara karşı birleştiniz D- Onları kendinizden saymadınız


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 73 ‘Meryem oğlu İsa’ya da deliller verdik. Ve onu,….. destekledik’ Aşağıdakilerden hangisi İsa (as) ‘ı desteklemekle görevlendirilmiştir? (2-87) A- Havarilerle B- Ruhu’l Kudüs’le C- Döneminde ki din adamlarıyla D- Meleklerle


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 74 ‘…. Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse ……. ’ Aşağıdakilerden hangisi ayetin devamında yer almaz? (2-87) A- Büyüklük tasladınız B- Kimi peygamberi yalanladınız C- Kimi peygamberi taşladınız D- Kimi peygamberi öldürdünüz


KUR’AN MEAL SORULARI TEST- 3 SORU – 75 “Yahudiler peygamberlerle alay ederek ‘ ……. Dediler. Hayır; küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar ’ Aşağıdakilerden hangisi ayetin başındaki alay etme sözüdür? (2-87) A- Allah! Senden başkasını bulamadı mı? B- Senin söylediklerini kulaklarımız duymuyor C- Kalpleriniz perdelidir/kılıflıdır D- Senin peygamberliğin kavmine aittir.


KUR’AN MEAL SORULARININ TEST- 3 CEVAPLARI

KUR´AN-I KERİM MEAL SINAVI  

www.hikmetpinari.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you