Page 1

Status på mastesagen:

Er løfterne holdt? Der er gået tre år, siden Bådmagasinet i en større artikelserie kiggede på problemer omkring forsikringsdækning af rigskader. Dansk Sejlunion og Codan lovede forbedringer. Men hvad er der sket?

Lovede ændringer endnu ikke at finde i forsikringsvilkårene Bjørn Mårtensson fra Codan fortæller, at der er indført en lang række forbedringer for forsikringstagerne i deres lystbådeforsikring. Blandt andet dækkes skader på sejl med 100 % af nyværdi helt op til fire år. ”Desuden har vi fjernet vores masteklausul,” siger han. ”Den satte tidligere en begrænsning på erstatningen ved rigskader til 30 % af bådens markedsværdi. Selvrisikoen på 25 % ved skjulte rigskader er også fjernet. Nyt er også at en båd altid skal repareres, så båden overholder gældende klasseregler, hvis båden også på skadetidspunktet overholdt gældende klasseregler.” Ved gennemgang af de gældende forsikringsbetingelser, viser det sig imidlertid, at ingen af disse ting fremgår her. Tvært imod står der stadig, at masteklausulen på 30 % er gældende. Forskellen er kun, at den er hævet fra 25 % til 30 %. Der står også, at skader på sejl kun dækkes med 100 % af nyværdi op til to år. Politikken omkring selvrisiko har tilsyneladende aldrig været ændret i betingelsernes ordlyd – nul selvrisiko er stadig betinget af tre års skadefri sejlads. Når det gælder punktet som fastslår, at både skal repareres, så de fortsat overholder gældende klasseregler, så nævner Mårtensson ikke den anden, nok så væsentlige del af dette punkt i forsikringsbetingelserne: ”Hvis båden ef ter reparation har mistet værdi, særlige kvalifikationer til kapsejlads eller har kosmetiske fejl, betaler Codan ikke erstatning for dette.” Bjørn Mår tenssons forklaring på denne forskel mellem Codans angivelige praksis og de eksisterende forsikringsvilkår er, at ændringerne først vil komme med i de nye betingelser, der revideres første april i år.

2

BÅDMAGASINET

tekst & foto Øyvind Bordal

I foråret 2009 – for tre år siden – publicerede vi her i Bådmagasinet en serie kritiske artikler, som stillede skarpt på temaet bådforsikring. Mere præcist handlede det om at en del kunder oplevede, at dækning af rigskader blev afvist med mere og mere kreative begrundelser. De oplevede at de reelt ikke var dækket, hvis masten knækkede eller faldt ned under sejlads – på trods af at de betalte præmie for en forsikring, som teoretisk skulle dække også den type skader.

Sejlunionen anbefaler Codan Specielt havde vi fokus på Codan. Det havde vi fordi Codan er en af Dansk Sejlunions partnere. Dansk Sejlunion anbefaler sine mere end 60.000 medlemmer at benytte netop Codan som forsikringsselskab til sine lystbåde. Dansk Sejlunion har ydermere forhandlet vilkår på plads med Codan med det formål at give medlemmer i danske sejlklubber en række fordele. På den baggrund syntes vi at det var særlig problematisk, når en lang række af netop Codans kunder mente, at de var blevet udsat for urimelig behandling.

Alder og manglende vedligeholdelse? Men problemerne opstod også andre steder: På redaktionen modtog vi den gang en lang række henvendelser fra bådejere med kunde-

blem for alle de ældre sejlbåde, der er så almindelige i Danmark, og som i den markedssituation der hersker i dag, ikke kan omsættes for ret mange penge. En båd til eksempelvis 150.000 kr. kunne i praksis slet ikke få sin rig erstattet, selv om selskabet erkendte erstatningspligt – en ny rig ville koste langt mere end de omkring 40.000 kr., som masteklausulen i det her tilfælde ville begrænse erstatningen til.

Dan Ibsen, generalsekretær i Dansk Sejlunion, skrev en artikel i DSbladet Sejler i foråret 2009, hvor han beskrev kommende forbedringer af skadebehandlingen hos Codan ved rigskader. Kun på ét punkt har det – pr. i dag - ført til en ændring i forsikringsbetingelserne.

forhold i flere forskellige forsikringsselskaber, som alle havde oplevet at få deres masteskader afvist. Begrundelsen var oftest nogenlunde den samme: Selskabet påstod, at skaden skyldtes alder og/eller manglende vedligeholdelse. At dette var svært eller umuligt at se eller påvise, gjorde ikke indtryk på selskaberne; i en sag i forsikringsbranchens ankenævn faldt endda den meget påfaldende bemærkning, at det var ”uden betydning for dækningen, om klageren forud for havariet havde mulighed for at konstatere tegn på brud/træthed.” Med andre ord kunne man til enhver tid afvise en rigskade med den begrundelse. I en af artiklerne om emnet her i Bådmagasinet talte vi med landets førende riggere, som afviste at alder eller manglende vedligehold er et tilbagevendende problem ved mastehavarier.

Selvrisiko-politik uændret I kølvandet på vores artikelserie i 2009 gik Dansk Sejlunion og Codan ud med en erklæring om, at de havde indgået en ny og forbedret forsikringsaftale. Den nye aftale indebar, at masteskader fremover skulle dækkes, selv om årsagen var skjult. Til gengæld ville man beregne sig en selvrisiko på 25 %. Forsikringsbetingelserne ville, sagde man, senere blive ændret i overensstemmelse med den nye praksis. Betingelserne var stadig ikke ændret, da Bådmagasinet kiggede på sagen et år efter. Nu, hvor der er gået tre år, forlyder det fra Codan og Dansk Sejlunion, at der er en

lang række forbedringer i den lystbådeforsikring, som tilbydes medlemmerne. Bl.a. vil den nævnte selvrisiko på 25 % ikke mere opkræves. Politikken omkring selvrisiko beskrives imidlertid i de eksisterende forsikringsvilkår som den samme som den hele tiden har været: Har man været skadefri i tre år, er der ingen selvrisiko. Den påståede praksis omkring dækning af rig mod ekstra selvrisiko blev med andre ord aldrig indskrevet i betingelserne.

serne som vedrører dette punkt. Ordlyden nu er som følger:

Skjulte skader dækkes ...

Bjørn Mårtensson, som er Codans ansvarlige for lystbådeforsikring, siger at ændringen i praksis betyder at man dækker følgeskader ved righavari, også når det skyldes tæring. Et eksempel kunne være, at en vantskrue er tæret på en måde som gør det umuligt at se. Den knækker under sejlads, og riggen falder ned. Skaderne dækkes lige med undtagelse af den del, som var årsag til skaden – i dette tilfælde den tærede vantskrue. Mårtensson siger også til Bådmagasinet, at Codans praksis allerede fra årsskiftet er ændret, når det gælder at se bort fra maste-

Den mest centrale del af de løfter som blev afgivet, da at vi kiggede på sagen i 2009, var at rigskader skulle dækkes, uanset om årsagen var skjult. Med andre ord ville Codan ikke længere afvise rigskader som resultat af brud/træthed, hvis riggen var ordentlig vedligeholdt og sat korrekt. Denne ændring var heller ikke implementeret i betingelserne, da vi kontrollerede sagen i foråret 2010. Men nu, i forbindelse med research til artiklen her, kan vi konstatere at der faktisk er indsat en ændring i betingel-

”Endvidere dækkes skader, hvis årsagen til skaden ikke var kendt eller burde være kendt af forsikringstageren, og under forudsætning af mast, bom eller rig er efterset inden for rimelig tid før skadens konstatering, og i øvrigt har gennemgået almindelig vedligeholdelse. Dog dækkes ikke den eller de genstande, der er årsag til skaden, hvis skaden skyldes tæring, råd, svamp, slid eller ælde.”

Tæret del dækkes ikke

Billige både ikke dækket I tillæg var det problematisk, at flere af selskaberne opererede med en såkaldt ”masteklausul”: Erstatningen for et righavari kunne ikke overstige et beløb svarende til mere end 25 eller 30 % af bådens værdi. Dette var – og er stadig - et alvorlig pro-

Der stilles selvfølgelig krav om almindelig vedligeholdelse og korrekt rigtrim, hvis en rigskade skal dækkes. Det indbefatter blandt andet korrekt rigspænding, smøring af vantskruernes gevind, og kontrol af, at riggen er sat symmetrisk.

februar 2012

3


Et særlig svagt led er det punkt, hvor stålwiren mødes med den rustfri terminal. Her er der brug for opmærksomhed.

Mast knækket ved salingshornene. En typisk skade, som kan give anledning til diskussioner om erstatningsansvar og forsikringsdækning.

klausulen på 30 %, samt at sejl dækkes med 100 % af nyværdi op til fire år. Dette på trods af, at der står noget andet i Codans forsikringsbetingelser. ”Ændringerne vil fremgå af vores nye betingelser, som bliver revideret 1. april i år,” siger han.

Forbedringer på vej nu Sammenfattende kan man sige, at Codan så langt har revideret sine betingelser på ét punkt - efter vores kritiske artikelserie - nemlig vedrørende dækning af skjulte skader (med visse forbehold og betingelser). De øvrige forbedringer ser det ud til, at medlemmer i danske sejlklubber kan nyde godt af fra og med den kommende sæson, dvs. tre år efter at diskussionen startede – hvis man altså lægger de faktiske forsikringsbetingelser til grund. Og mon ikke forsikringsselskaber i al almindelighed gør netop det i deres skadebehandling?

Annonce

Der er mange led i en rig, og ét svagt led er ofte nok til at det hele falder ned.

Bedre vilkår - for alle Vi vil i hvert fald opfordre de mange Codanforsikrede bådejere til at studere de kommende forsikringsbetingelser nøje – her skulle man altså kunne se klare forbedringer på alle de punkter, der, som Bjørn Mårtensson fra Codan fortæller, er på vej. Her på Bådmagasinet vil vi fortsætte med at holde øje med udviklingen, og presse på for bedre forsikringsvilkår for danske bådejere. Når Dansk Sejlunions forsikringspartner Codan presses til at forbedre betingelserne, vil den almindelige konkurrencesituation på markedet føre til at de øvrige selskaber i en eller anden grad følger efter. Dermed vil vilkårene forbedres for alle bådejere, uanset hvilket forsikringsselskab de har valgt. Mandskabet på en Melges 24 har reddet så meget som muligt af riggen. Det øger chancerne for en fair behandling ved

februar 2012

5


Klip fra Codans forsikringsbetingelser:

”DET MED SMÅT”

HER KAN DU LÆSE

Hvad dækkes egentlig, og med hvilke begrænsninger? Hvordan fastsættes værdien? Her er klip fra ”det med småt” ...

Dækkes:

(”under sejlads og henliggen i havn” samt inden for ”de gældende perioder for sejlads og henliggen angivet på din police”.)

6: Skader, der skyldes, at båden ikke har været under

1: Pludseligt opståede skader på skroget på grund af en

fortøjet, eller fordi fortøjnings- og ankergrej ikke har været forsvarligt (se fortøjningsskema i fælles bestemmelserne pkt. 14).

ulykkelig hændelse. (Se egen definition af ”pludselig opstået skade” og ”ulykkelig hændelse” længere nede.)

2: Skader som følge af, at båden synker, kæntrer, strander,

grundstøder eller kolliderer med anden fast eller flydende fremmed genstand.

3: Skader, der skyldes, at masten knækker under sejlads.

Det er dog en betingelse, at riggen har været i orden og forsvarligt sat, og skaden skyldes en tilfældig og pludselig ydre årsag. Endvidere dækkes skader, hvis årsagen til skaden ikke var kendt eller burde være kendt af forsikringstageren, og under forudsætning af mast, bom eller rig er efterset inden for rimelig tid før skadens konstatering, og i øvrigt har gennemgået almindelig vedligeholdelse. Dog dækkes ikke den eller de genstande, der er årsag til skaden, hvis skaden skyldes tæring, råd, svamp, slid eller ælde.

4: Skader, der skyldes, at masten bøjer under sejlads,

således at skaden på masten er uoprettelig, så den er uanvendelig til sejlads. Det er dog en betingelse, at riggen har været i orden og forsvarligt sat, og skaden skyldes en tilfældig og ydre pludselig årsag. Endvidere dækkes skader, hvis årsagen til skaden ikke var kendt eller burde være kendt af forsikringstageren, og under forudsætning af mast, bom eller rig er efterset inden for rimelig tid før skadens konstatering, og i øvrigt har gennemgået almindelig vedligeholdelse. Dog dækkes ikke den eller de genstande, der er årsag til skaden, hvis skaden skyldes tæring, råd, svamp, slid eller ælde.

Dækkes ikke:

1: Skader, der skyldes, at båden ikke er i sødygtig stand

(tjek definition længere nede) eller behørigt udrustet og bemandet.

2: Skader, der skyldes is, sne, frost, regnvand eller smeltevand.

3: Skader, der skyldes klimapåvirkning, tæring, rust, frostsprængning, råd, svamp, slid og ælde.

4: Skader, der skyldes manglende vedligeholdelse, dyr, glasfiberpest (osmose), fabrikationsmateriale- eller konstruktionsfejl eller skader, der er omfattet af en garantiordning.

5: Merudgifter som følge af eksisterende skade og/eller tidligere mangelfuld reparation.

6

BÅDMAGASINET

Sådan ser det ud i virkeligheden Dansk Sejlunion har forhandlet særlige vilkår på plads med sin forsikringspartner Codan – vilkår som skal være til gavn for medlemmerne. Men hvad indebærer det? Citaterne nedenfor er sakset fra Codans eksisterende forsikringsbetingelser vedr. lystbåde – mere præcist dem der er gældende for sejlbåde. Det er selvfølgelig ikke tale om de komplette vilkår, men et udvalg af de mest centrale elementer. Der kommer nye betingelser pr. 1. april, og de skal ifølge DS og Codan selv indeholde betydelige forbedringer.

regelmæssigt og effektivt tilsyn.

7: Skader, der sker, fordi båden ikke har været forsvarligt

8: Skader, der er opstået i bådens maskineri, herunder skader som følge af manglende påfyldning af køle- eller smøremiddel samt skader, der skyldes fejlbetjening.

9: Skader, der skyldes, at båden har været anbragt på åben kyst, sådan at søen har kunnet nå den.

10: Tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og kostpenge, rejseog opholdsudgifter og afsavnserstatning.

11: S kader,

der skyldes, at sikrede har overtrådt myndighedernes sikkerhedsforskrifter herunder Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter.

12: Skader nævnt under fællesbestemmelsernes pkt. 3. (Hvis sejltiden og/eller tiden for henliggen ændres i forhold til det, der fremgår af policen.)

Hvordan fastsættes værdien? Inventar: (undtaget sejl, kaleche og presenning se separat punkt), rulleforstags-systemer, headfoils, skøder og fald, påhængsmotor/udenbordsdrev og personlige effekter erstattes med følgende procentsats af nyanskaffelsesprisen på skadetidspunket: Indtil 1 år: 100 % Indtil 2 år: 90 % Indtil 3 år: 81 % Indtil 4 år: 73 % Indtil 5 år: 66 % Indtil 6 år: 59 % Indtil 7 år: 53 %

Indtil 8 år: 48 % Indtil 9 år: 43 % Indtil 10 år: 39 % Indtil 11 år: 35 % Indtil 12 år: 31 % Indtil 13 år: 28 % Indtil 14 år: 25 %

Sejl: Indtil 2 år: 100 % Indtil 3 år: 70 % Indtil 4 år: 60 % Indtil 5 år: 50 %

Indtil 6 år: Indtil 7 år: Indtil 8 år: Indtil 9 år:

40 % 30 % 20 % 15 %

Indtil 15 år: 22 % Indtil 16 år: 19 % Indtil 17 år: 16 % Indtil 18 år: 13 % 18 år og derover: 10 %

10 år og derover: 10 %

Reparatør

Codan har ret til at vælge, hvor båden skal repareres.

Forringelse af handelsværdi

Hvis båden efter reparation har mistet værdi, særlige kvalifikationer til kapsejlads eller har kosmetiske fejl, betaler Codan ikke erstatning for dette. Opfylder båden inden skaden gældende klasseregler for bådtypen, vil der dog være dækning for, at båden også efter endt reparation skal opfylde klassereglerne.

Mast bom og rig

Erstatning for skader på mast, bom og rig kan ikke overstige 30 % af bådens handelsværdi inkl. transport og rigning m.m.

Sejl, kaleche og presenning

Erstatning for skader på sejl, kaleche og presenning kan ikke overstige 30 % af bådens handelsværdi.

Pludselig skade

”Pludselig skade” omfatter i disse betingelsers forstand en skade, hvor både skadens årsag og virkning er øjeblikkelig og uventet. Årsag og virkning skal altså ske samtidig og ikke over et tidsrum.

Sødygtig

Begrebet ”sødygtig” omfatter i disse betingelsers forstand: • A t skrog, maskineri, mast, rig og udstyr er i god og forsvarlig stand. • At båden er tilstrækkeligt udrustet og bemandet til den aktuelle sejlads, således at der til enhver tid kan sejles og manøvreres forsvarligt. • At båden under almindelig sejlads og henliggen i vandet kan holde sig flydende ved egen drift. Båden vil f.eks. ikke blive betragtet som sødygtig, hvis den synker på grund af svigtende lænsemateriel eller manglende opsyn.

Ulykkelig hændelse

Betingelser og definitioner:

”Ulykkelig hændelse” omfatter i disse betingelsers forstand en skade, der i forhold til bådens brug er tilfældig, uforudsigelig og unormal.

Codan betaler kun erstatning for lakering, maling og gelcoat i det beskadigede område, hvis dette er nødvendigt. Nuanceeller farveforskelle mellem ny og gammel maling/lakering og gelcoat erstattes ikke.

Codan betaler, hvad det koster at sætte båden i tilnærmelsesvis samme stand som før skaden. Ved tilnærmelsesvis samme stand forstås, at båden i anvendelse har samme nytteværdi som før skaden.

Lakering, maling og gelcoat

Reparation og transport

Annonce

Profile for Øyvind Bordal

Er løfterne holdt?  

Den såkaldte maste-sag fra 2008, hvor Codan og Dansk Sejlunion lovede forbedrede vilkår for DS-medlemmer der var forsikret hos Codan, blev f...

Er løfterne holdt?  

Den såkaldte maste-sag fra 2008, hvor Codan og Dansk Sejlunion lovede forbedrede vilkår for DS-medlemmer der var forsikret hos Codan, blev f...

Advertisement