Page 1

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด 1. รหัสและชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: ภาษาอังกฤษ:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม (ไทย): ชื่อย่อ (ไทย): ชื่อเต็ม (อังกฤษ): ชื่อย่อ (อังกฤษ):

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด Master of Communication Arts Program in Marketing Communication

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์การตลาด) นศ.ม. (นิเทศศาสตร์การตลาด) Master of Communication Arts (Marketing Communication) M.Com.Arts. (Marketing Communication)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร หลักสูตรมีเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน การจัดการการสื่อสาร กรตลาดขององค์กรเพื่อสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ตลอดจนการจัดการธุรกิจสื่อ ประเภทต่างๆ 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 5. รูปแบบของหลักสูตร 5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน 5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย 6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด เหมาะสาหรับผู้ที่ ต้องการทางานด้านการสื่อสารของ องค์กรในองค์กรภาคธุรกิจ องค์กรภาครัฐ องค์กรไม่แสวงกาไรที่ประยุกต์แนวคิดด้านการตลาดมา ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว่างองค์กรกับกลุ่มผู้มีส่วน ได้ส่วน เสียโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารการตลาดขององค์กร การสื่ อสารเพื่อสร้าง ตราสินค้า และ


ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ตลอดจนการจัดการธุรกิจสื่อประเภทต่างๆ และการสื่อสารใน อุตสาหกรรมหลัก เช่น อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว เป็นต้น 7. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7.1 ปรัชญา หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด เน้นแนวทาง การเรียนการสอนให้ผู้ที่เข้ามาศึกษามี ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสต ร์การตลาด สามารถประยุกต์ความรู้ เข้ากับการดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ ความรับผิดชอบต่อสังคม 7.2 วัตถุประสงค์ 7.2.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านการสื่อสาร การตลาด มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และสามารถนาความรู้หลักการและทฤษฎีต่างๆ ไป ประยุกต์ใช้ในงานสื่อสารการตลาดและที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการดาเนิน ธุรกิจและความต้องการขอ งตลาดแรงงานในปัจจุบัน และในอนาคต อย่างมีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผล ด้วยจิตสานึกแห่งจริยธรรมทางวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม 7.2.2 เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าเชิงวิชาการ การวิจัยทางการสื่อสารการตลาด และ การบูรณาการความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดมาบริการทางวิช าการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา สังคมและประเทศ 8. ระบบการจัดการศึกษา 8.1 ระบบ การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ประกอบด้วยภาคการศึกษาที่ 1 หรือภาคต้น และภาคการศึกษาที่ 2 หรือภาคปลาย ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 8.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 8.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี 9. การดาเนินการหลักสูตร 9.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน ภาคต้น เดือนมิถุนายน – กันยายน ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – พฤษภาคม


9.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (1) สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาต รีสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันอุดม ศึกษาที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ. หรือ เทียบเท่า และ (2) มีประสบการณ์ในการทางาน หลังจากสาเร็จการศึ กษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่มีประสบการณ์การทางาน จะต้องมีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่า กว่า 2.5 ในกรณีที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณ ะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยคานึงถึงมาตรฐานการศึกษา และ (3) ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 10. หลักสูตร 10.1 หลักสูตร 10.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 10.1.2 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การตลาด ประกอบด้วย 3 ส่วนสาคัญ คือ รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก และ แผนการศึกษา ซึ่ง จาแนกเป็น 2 แบบ ดังนี้ ก. แผน ก แบบ ก 2 มีวิทยานิพนธ์ จะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบได้ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ประกอบด้วย (1) วิชาแกน รวม 15 หน่วยกิต (2) วิชาเอก รวม 9 หน่วยกิต (3) วิชาเลือก รวม 3 หน่วยกิต (4) วิทยานิพนธ์ (Thesis) รวม 12 หน่วยกิต โดยนักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น สุดท้ายและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ อย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือ ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) (5) ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ UTCC Advanced BEST ข. แผน ข ไม่มีวิทยานิพนธ์ (แผน ข) จะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบได้ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ประกอบด้วย (1) วิชาแกน รวม 15 หน่วยกิต (2) วิชาเอก รวม 9 หน่วยกิต (3) วิชาเลือก รวม 12 หน่วยกิต (4) วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) รวม 3 หน่วยกิต


(5) (6)

สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ UTCC Advanced BEST

แผนผังหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์การตลาด) แผน ก. แบบ ก 2 มีวิทยานิพนธ์ (Thesis)

แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์ (Non-thesis)

วิชาบังคับ (Required Courses) วิชาแกน 15 หน่วยกิต วิชาเอก 9 หน่วยกิต รวม 24 หน่วยกิต

วิชาบังคับ (Required Courses) วิชาแกน 15 หน่วยกิต วิชาเอก 9 หน่วยกิต รวม 24 หน่วยกิต

วิชาเลือก (Elective Courses) 3 หน่วยกิต

วิชาเลือก (Elective Courses) 12 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต

วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 3 หน่วยกิต

(ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ต้อง ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม)

ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examinations)

ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ UTCC Advanced BEST

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด 39 หน่วยกิต


10.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดรายวิชาและจานวนหน่วยกิต หลักสูตรนิเทศศา สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ประกอบด้วย หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก และ หมวดวิชาศึกษาด้วยตนเองและ วิทยานิพนธ์ ดังนี้ 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน CA 501 หลักนิเทศศาสตร์ Principles of Communication CA 502 หลักการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ Principles of Marketing and Strategy Planning CA 503 สถิติเพื่อการวิจัยการสื่อสารการตลาด Statistics for Marketing Communication Research

ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาบังคับ 8 รายวิชา จานวน 24 หน่วยกิต แบ่งออกเป็นวิชาแกน 5 รายวิชา จานวน 15 หน่วยกิต และ วิชาเอก 3 รายวิชา จานวน 9 หน่วยกิต ประกอบด้วย 2.1 วิชาแกน 5 รายวิชา จานวน 15 หน่วยกิต CA 511 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด Marketing Communication Concepts and Theories CA 512 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงกลยุทธ์ Strategic Consumer Analysis CA 513 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดบูรณาการ Strategic Management for Integrated Marketing Communication CA 514 การวิจัยการสื่อสารการตลาด Marketing Communication Research CA 515 สัมมนาการสื่อสารการตลาดและจริยธรรม Seminar in Marketing Communication and Ethics

3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6)

2.2 วิชาเอก สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง จาก 4 กลุ่มวิชา โดยแต่ละกลุ่มวิชา มี 3 รายวิชา จานวน 9 หน่วยกิต 2.2.1 กลุ่มวิชาเอกด้านการสื่อสารตราสินค้า เน้นองค์ความรู้ขั้นสูงด้านกลยุทธ์ในการ สร้าง บริหารและการสื่อสารตราสินค้าเพื่อเป้าหมายทั้งทางด้านธุรกิจและสังคม ประกอบด้วย


CB 511 แนวคิดและการจัดการตราสินค้า Brand Concepts and Management CB 512 การบริหารการสื่อสารตราสินค้าเพื่อการแข่งขัน Competitive Brand Communication Management CB 513 การสื่อสารตราองค์กร Corporate Brand Communication

3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6)

2.2.2 กลุ่มวิชา เอกด้านการจัดการธุรกิจสื่อ เน้นองค์ความรู้ขั้นสูง ที่บูรณาการหลัก นิเทศศาสตร์ การตลาด เพื่อ สนับสนุน การจัดการธุรกิจสื่อ การบริหารองค์กรสื่อประเภทต่างๆ ประกอบด้วย CM 511 การวางแผนและการจัดการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 3 (3 – 0 – 6) Print Media Business Management and Planning CM 512 การวางแผนและการจัดการธุรกิจกระจายเสีย งและภาพ 3 (3 – 0 – 6) Broadcasting Business Management and Planning CM 513 การวางแผนและการจัดการธุรกิจสื่อใหม่ 3 (3 – 0 – 6) New Media Business Management and Planning 2.2.3 กลุ่มวิชาเอกด้านการประชาสัมพันธ์ธุรกิจเน้นองค์ความรู้ขั้นสูงในศาสตร์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และบูรณาการแนวคิดเชิงธุรกิเพืจ ่อการประชาสัมพันธ์องค์การประเภทต่าๆง ให้สอดคล้อง กับการแข่งขันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ และสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณและความ รับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมประกอบด้วย CP 511 การวางแผนและการบริหารการประชาสัมพันธ์เชิงธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) Business Public Relations Planning and Management CP 512 การจัดการเครื่องมือสื่อสารการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 3 (3 – 0 – 6) Public Relations Tools Management CP 513 การจัดการภาวะวิกฤติและภาพลักษณ์องค์กร 3 (3 – 0 – 6) Crisis and Corporate Image Management 2.2.4 กลุ่มวิชาเอกด้านการสื่อสารอุตสาหกรรมบริการ (การท่องเที่ยว) เน้นการบูรณาการ องค์ความรู้ด้านการสื่อสารเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมบริการ (การท่องเที่ยว) ประกอบด้วย CT 511 แนวคิดและการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 3 (3 – 0 – 6) Service Industry Management and Concepts CT 512 การจัดการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยว 3 (3 – 0 – 6) Tourism Marketing Communication Management


CT 513 การจัดการตราสินค้าท่องเที่ยว Destination Branding Management

3 (3 – 0 – 6)

3. หมวดวิชาเลือก สามารถเลือกเรียนโดยเน้นกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง หรือผสมผสานกัน จากกลุ่ม วิชาเลือกทั่วไป วิชาเลือกเฉพาะ ด้าน หรือ จากวิชาอื่นที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (โดยได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตร ทั้งนี้จะเลือกได้เพียง 1 รายวิชา เท่านั้น) ดังนี้ แผน ก แบบ ก.2 มีวิทยานิพนธ์ เลือกไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต แผน ข ไม่มีวิทยานิพนธ์ เลือกไม่น้อยกว่า 4 รายวิชา จานวน 12 หน่วยกิต โดยมีรายวิชาดังนี้ 3.1 กลุ่มวิชาเลือกทั่วไป CA 521 กลยุทธ์การจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารการตลาด Strategies for Marketing Communication Events Management CA 522 สื่อใหม่ในการสื่อสารการตลาด New Media in Marketing Communication CA 523 เทคนิคการนาเสนอผลงานทางการสื่อสารการตลาด Presentation Techniques for Marketing Communication CA 524 การสื่อสารการตลาดโลกาภิวัตน์ Globalized Marketing Communication CA 525 กฎหมายและจริยธรรมในงานสื่อสารการตลาด Marketing Communication Ethics and Laws CA 526 การวิจัยเชิงคุณภาพสาหรับการสื่อสารการตลาด Qualitative Research for Marketing Communication CA 527 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Customer and Stakeholder Relationships Management 3.2 กลุ่มวิชาเลือกด้านการสื่อสารตราสินค้า CB 521 การวางตาแหน่งและการพัฒนาตราสินค้า Positioning and Brand Development CB 522 การจัดการคุณค่าและภาพลักษณ์ตราสินค้า Brand Equity and Image Management CB 523 การรณรงค์การสื่อสารตราสินค้าแบบบูรณาการ Integrated Brand Communication Campaign

3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6)


CB 524 วัฒนธรรมกับตราสินค้า Brand and Culture 3.3 กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการธุรกิจสื่อ CM 521 การวางแผนและการจัดการธุรกิจโทรคมนาคม Telecommunication Business Planning and Management CM 522 การวางแผนและการจัดการธุรกิจ โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ Advertising/PR Business Planning and Management CM 523 การวางแผนและการจัดการธุรกิจภาพยนตร์และละคร Film and Drama Business Planning and Management CM 524 สัมมนาการจัดการธุรกิจสื่อ Seminar in Media Business Management 3.4 กลุ่มวิชาเลือกด้านการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ CP 521 การประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารตราสินค้า Public Relations for Brand Communication CP 522 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ Personality Development for Public Relations CP 523 การประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ International Public Relations CP 524 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ Change Management for Business Public Relations

3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6)

3.5 กลุ่มวิชาเลือกด้านการสื่อสารอุตสาหกรรมบริการ (การท่องเที่ยว) CT 521 การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม 3 (3 – 0 – 6) Promotion in Industrial Tourism CT 522 การสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) Marketing Communication in Sustainable Tourism CT 523 การสื่อสารการตลาดอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 (3 – 0 – 6) Marketing Communication in Hotel and Tourism Industry CT 524 การสื่อสารท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 (3 – 0 – 6) Communication in Tourism for Specific Purposes


4. หมวดวิชาศึกษาด้วยตนเองและวิทยานิพนธ์ CA 599 การศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent Study CA 600 วิทยานิพนธ์ Thesis

3 (0 – 0 – 9) 12 (0 – 0 – 36)

3.1.4 แผนการศึกษา (1) แผน ก แบบ ก 2 มีวิทยานิพนธ์ ปี

1

ภาคการศึกษา

รายวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาก่อน

รายวิชาต่างๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาพิจารณาให้ เรียนตามความเหมาะสมโดยไม่มีหน่วยกิต (บรรยายวิชาละ 24 ชั่วโมง)

ไม่นับ หน่วยกิต

ภาคต้น

CA 511 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด CA 512 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงกลยุทธ์ CA 513 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดบูรณาการ

3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6)

รายวิชาเอก เลือก 1 วิชา ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต้องการศึกษา CB 511 แนวคิดและการจัดการตราสินค้า CM 511 การวางแผนและการจัดการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ CP 511 การวางแผนและการบริหารการประชาสัมพันธ์เชิงธุรกิจ CT 511 แนวคิดและการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

3 (3 – 0 – 6)

รวม

12


ปี 1

1

ภาคการศึกษา ภาคปลาย

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

รายวิชา CA 514 การวิจัยการสื่อสารการตลาด รายวิชาเอก เลือก 2 วิชา ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต้องการศึกษา CB 512 การบริหารการสื่อสารตราสินค้าเพื่อการแข่งขัน CB 513 การสื่อสารตราองค์กร หรือ CM 512 การวางแผนการจัดการธุรกิจกระจายเสียงและภาพ CM 513 การวางแผนการจัดการธุรกิจสื่อใหม่ หรือ CP 512 การจัดการเครื่องมือสื่อสารการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ CP 513 การจัดการภาวะวิกฤติและภาพลักษณ์องค์กร หรือ CT 512 การจัดการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยว CT513 การจัดการตราสินค้าท่องเที่ยว วิชาเลือก 1 วิชา จากกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน หรือจากวิชาเลือกทั่วไป หรือ จากวิชาอื่นที่ เปิดสอนในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (โดยได้รับ ความเห็นชอบจากหลักสูตร ทั้งนี้จะเลือกได้เพียง 1 รายวิชาเท่านั้น) รวม CA600 วิทยานิพนธ์

ภาคต้น

CA 515 สัมมนาการสื่อสารการตลาดและจริยธรรม CA 600 วิทยานิพนธ์ รวม รวมทุกภาคการศึกษา

3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6)

12 3 (0 – 0 – 9)

รวม

2

หน่วยกิต

3 3 (3 – 0 – 6) 9 (0 – 0 – 27)

12 39


(2) แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์ ปี 1

ภาคการศึกษา

รายวิชา

ศึกษาก่อน

รายวิชาต่างๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาพิจารณาให้ เรียนตามความเหมาะสมโดยไม่มีหน่วยกิต (บรรยายวิชาละ 24 ชั่วโมง)

ภาคต้น

ภาคปลาย

หน่วยกิต ไม่นับ หน่วยกิต

CA 511 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด CA 512 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงกลยุทธ์ CA 513 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดบูรณาการ รายวิชาเอก เลือก 1 วิชา ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต้องการศึกษา CB 511 แนวคิดและการจัดการตราสินค้า CM 511 การวางแผนและการจัดการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ CP 511 การวางแผนและการบริหารการประชาสัมพันธ์เชิงธุรกิจ CT 511 แนวคิดและการจัดการอุตสาหกรรมบริการ รวม

3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6)

CA 514 การวิจัยการสื่อสารการตลาด รายวิชาเอก เลือก 2 วิชา ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต้องการศึกษา CB 512 การบริหารการสื่อสารตราสินค้าเพื่อการแข่งขัน CB 513 การสื่อสารตราองค์กร หรือ CM 512 การวางแผนการจัดการธุรกิจกระจายเสียงและภาพ CM 513 การวางแผนการจัดการธุรกิจสื่อใหม่ หรือ CP 512 การจัดการเครื่องมือสื่อสารการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ CP 513 การจัดการภาวะวิกฤติและภาพลักษณ์องค์กร หรือ CT 512 การจัดการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยว CT513 การจัดการตราสินค้าท่องเที่ยว วิชาเลือก 1 วิชา จากกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน หรือจากวิชาเลือกทั่วไป หรือ จากวิชาอื่นที่ เปิดสอนในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (โดยได้รับ ความเห็นชอบจากหลักสูตร ทั้งนี้จะเลือกได้เพียง 1 รายวิชาเท่านั้น)

3 (3 – 0 – 6)

รวม

12

3 (3 – 0 – 6)

12

6

3 (3 – 0 – 6)


ปี 1

2

ภาคการศึกษา

รายวิชา

หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

วิชาเลือก 2 วิชา จากกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน หรือจากวิชาเลือกทั่วไป หรือ จากวิชาอื่นที่ เปิดสอนในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (โดยได้รับ ความเห็นชอบจากหลักสูตร ทั้งนี้จะเลือกได้เพียง 1 รายวิชาเท่านั้น)

6

รวม

6

ภาคต้น

CA 515 สัมมนาการสื่อสารการตลาดและจริยธรรม วิชาเลือก 1 วิชา CA 599 การศึกษาค้นคว้าอิสระ รวม รวมทุกภาคการศึกษา

3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (0 – 0 – 9)

9 39

นิเทศศาสตร์การตลาด  

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

นิเทศศาสตร์การตลาด  

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

Advertisement